Skip to main content

Full text of "Ephrem Writings 4 Arm [Srboyn Ep'remi Matenagrut'iwnk']"

See other formats


7հւտ ւտ յլ ժւշւէա՛ օօթ7 օք 3. եօօե եաէ թատշոքշժ քօՀ ջշոշաէաոտ օո 1ւԵւա7 տհշ^շտ եշաւ՚շ ւէ ^ծտ օաշքսե^ տօաաշժ նյ Օօօ§1շ յլտ թաէ օք 3. թայշօէ 
էօ ոաեշ էհշ ^օճժ՚տ եօօետ ժ^տ^ՕVշաե1շ օոեոշ. 

1է էատ տսո^շժ 1օո§ շոօսջհ ^ էհշ օօթ^ո^հէ էօ շճթՄՇ աւժ էհշ եօօե էօ շոէշր էհշ թսեեօ ժօուաո. ճ թսեեօ ժօւոաո եօօե ւտ օոշ էէաէ \\^տ ոշVՇ^ տսեյշօէ 
էօ օօթ^ոջհէ օք ^հօտշ 1շ§ա՛ օօթ^ոջհէ էշաւ էատ շճթՄշժ. ^հշէհշր 3. եօօե ւտ ա էհշ թսեեօ ժօաաո ապ \այ օօսոէւ^ էօ օօսոէ^. Րսեեօ ժօաաո եօօետ 
աշ օւՄ ^Յէշ^/պտ էօ էհշ թծտէ, ւ՚շթւ՚շտշոէաջ շլ ^շա՚էհ օք հւտէօ^, օսեսա աւժ Խւօ^1շժ§շ եաէ՚տ օքէշո ժւքեօսե էօ ժւտ(^շո 

Յ^աետ, ոօէաւօոտ աւժ օէհշր աա§ւա1ա թատշոէ ա էհշ օոջսա1 Vօ1սաշ ա11 ծթթշա ա էհւտ ե1շ - յ. աւաոժշւ օք էհւտ եօօե՚տ 1օո§ յօւաւշ^ ծօա էհշ 
թսեետհշր էօ յ. Ահա^ աւժ ճոա՚ւ^ էօ ^օս. 

Ստյ§€ §աժ61տ6տ 

Օօօ§1շ ւտ թասժ էօ թաէոշւ աէհ եեաոշտ էօ ժւ^ւճճշ թսեեօ ժօաաո ոաէշոա՚տ աւժ ոաեշ էհշա ^ւժշ1^ ա։օշտտւե1շ. Րսեեօ ժօաաո եօօետ եշ1օո§ էօ էհշ 
թսեեօ աւժ ^շ աշ աշա1^ էհշՄ օստէօժաոտ. Ւ^շւէհշ1շտտ, էհւտ ^օւէ ւտ շճթշոտ^շ, տօ ւո օւճշւ էօ եշշթ թատժա§ էհւտ ատօա՞օշ, ^շ հա/շ էծեշո տէշթտ էօ 
թւ^շոէ աատշ օօոտւշաա1 թաճշտ, աօ1սժա§ թԽօա§ էշօհաօա՛ ատէոօճօոտ օո աւէօոաէշժ զսշ^ւո§. 

\\^շ ա՚տօ շւտճ էէաէ ^օս։ 

+ աօԽ ոօո–շօտտ€Բժռ1 ստ€ օք էհ€ քւԿտ \\^շ ժշտւ§ոշժ Օօօ§1շ 8օօե Տշաօհ քօւ ստշ հյ աժաժսա՚տ, աւժ ^շ ազսշտէ էհա։ ^օս ստշ էհշտշ ե1շտ քօւ 
թշրտօաԼ ոօո–օօւաոշաա1 թսփօտշտ. 

+ Խքաաիօա ռսէօտռէ^ժ զս6դա§ Լ)օ ոօէ տշոժ աւէօոաէշժ զսշոշտ օք &պ տօճ էօ Օօօ§1շ՚տ տ^տէշա։ 1ք ^օս աշ օօոժսօէաջ ատշաօհ օո ոաօհաշ 
էաոտ1աւօո, օթճօա՛ օէաաօէշւ աօօջաճօո (IV օէհշւ աշծտ ^հշւ՚շ ծօօշտտ էօ տւ 1ա§շ աււօսոէ օք էշճէ ւտ հշ1թքս1, թ1շ^տշ օօոէծօէ ստ. \\^շ շոօօսա^շ էհշ 
ստշ օք թսեեօ ժօաաո ոաէշոա՚տ քօր էհշտշ թսդ>օտշտ աւժ ապ եշ ծե1շ էօ հշ1թ. 

+ Աաոէաո Աէէոհսճօո 7հշ Օօօ§1շ "^^էշրաաե" ^օս տշշ օո շա։հ ե1շ ւտ շտտշոէա1 քօր ւոքօքաւոջ թշօթ1շ ^եօսէ էհւտ թայշօէ աւժ հշ1թա§ էհշա եոժ 
^ժժւճօոա՛ ա^էշոա՚տ էհաս^հ Օօօ§1շ 8օօե Տշաօհ. Ր1շ^տշ ժօ ոօէ աո^շ ւէ. 

+ &66թ Ա Խ§ռ1 ^հա^շւ յօա ստշ, աաշաեշք էէաէ ^օս աշ ատթօոտւե1շ ^ շոտսոոջ էհ^է ^հ^է ^օս աշ ժօա§ ւտ \շ%շձ . Լ)օ ոօէ ծտտաոշ էհ^է յստէ 
եշօաւտշ ^շ եշ1^ՇVՇ 3. եօօե ւտ ա էհշ թսեեօ ժօաաո քօր ստշ^ ւո էհշ Սաէշժ Տէ^էշտ, էէաէ էհշ ^օւե ւտ ա՚տօ ա էհշ թսեեօ ժօաաո ստ&տ ւո օէհշւ 
օօսոէոշտ. ^հշէհշր յ. եօօե ւտ տէւէԼ ւո օօթ^ոջհէ Vա^շտ քաա օօսոէ^ էօ օօսոէ^, աւժ ^շ օաւ՚է օքքշր §աժաւօշ օո ^հշէհշւ այ տթշօւեօ ստշ օք 
Յպ տթշօւեօ եօօե ւտ ա՚1օ^շժ. Ր1շ^տշ ժօ ոօէ ծտտաոշ էհ^է յ. եօօե՚տ ^թթշաաւօշ ա Օօօ§1շ 8օօե Տշաօհ աշաւտ ւէ օաւ եշ ստշժ ւո տւպ աաւոշր 
աւ^^հշա ւո էհշ ^օճժ. Օօթ^ո^հէ ւոքոոջշաշոէ ե^եւեէ^ օաւ եշ զաէշ տշVՇ^շ. 

ՃԵօսէ Օօօ§Խ Քօօե Տշ^շհ Օօօ§1շ՚տ աւտտւօո ւտ էօ օղ*աոշշ էհշ ^օճժ՚տ աքօրա^ճօո աւժ էօ ոաեշ ւէ սո^շրտա՚ւ^ ա։օշտտւե1շ աւժ ստշքսե Օօօ§1շ 8օօե Տշաօհ հշ1թտ հշյլՃշհտ 
ժ^տ^ՕVՇ^ էհշ ^օճժ՚տ եօօետ ^հւ1շ հշ1թւո§ աւէհօւտ աւժ թսեետհշւտ ւշտւշհ ոշ^ այժւշոօշտ. %ս օաւ տշաօհ էհաս^հ էհշ քս11 էշճէ օք էհւտ եօօե օո էհշ աշե 

ցէ հէէթ : //եօօ^տ . ցօօց1շ . շօա/ 
$3էեա;է (քօԱէցտ քԼւհէտւէջ 
յճւ^տտ ^ճւ^տււ, ւ>.ւ>., ււ.օ. 

(01ՁՏՏ Օէ 1814) 

" 1^6^61106 Եշաշ շ^շո էօ ^օ^տ ա էհշ 

1ոէ€116ՇէԱ01 &Ո(1 1^0ք&1 ՏՇ16ՈՇ6Տ." 0ւցւէւ26ճ Ե՝ □ւցւէւ26ճ Ե7 0ւցւէւ29ճ / I, Ր. I» *1. 1/ 1՚. 0ւցւէ128ճ Ե7 

0ւցւէ128ճ Ե՝Հ Օւցւէ120ճ Ե7 1/ Փ 1՛ 1/ I)՝ 1՛ *1ՆՏՈՐ ՉՈՐՐՈՐԴ՝ աա 
V 11 % 1/|,ն#1>Կ 

Ի ՏՊՍևՐԱնՒ ՍՐԻՈՅ՚Ն ՚ԱՅ-ՃՍԼՐՈհ 8ԱՄԻ »836 քՒՄՅԵ Շօօց1€ ԱՏԼ է է ՉՊ ձ ք 

ք ՚ օօւ 31 • ՚՛։ ; եքՕԼ՚ս&Ա16ն 
|սՈՐԻ% Ա.ՍՈՐՒՈ8 ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍ»0հ\ՒՈ8 ՄԷքՕՑ* «0 կրն ՝ի սկղրանկ աա. ա&՝ ա& (Հանն, կենգա^ 
նի , ղրրաա֊որ , աթոռակից Հօր 9 աՀաւ֊որ , 
բարՏրե-աԼ, Հզրր > անչարչարէ֊ղի 9 անկար գա 9 փա*֊ա֊ 
ւ֊որէալ Որգի *»/ * Այ՚առւ-աձ (Հանն Կր առ աձ ւ 
նէ֊ալ՚ի Հօրկ մշանջևնաւ-որկ , միաձին Որգի Հ°|»ւ ԸԱ ս 
և֊ ամենայն յա^իաենից արարիչյ Ա^*ւ#ւ«–ա հյայ ք^աէ 9 
կամզթյարգանգի կոսսին մարննացաւ. ♦ աձն աՀասոր 
Լ անչարչարե-լի ՛ի յզաչյու–2ե էս 9 ի Տնո ւձգ* էկն ♦ աձն 
անկարօա Լ. փաոյաա-որ յաղյլաաա֊թի Աֆյ ո ՐՀք 
քհրովյւկք աթոռ էն նորա $ յանարգ մհա֊ր &գաւ– • 
ՔյսրՀուրի Լ երկնչի ոիրա իմ1 միանգամայն և. դոզա/ 
մարմին իմ՝, ասնլյյաՀաա֊որ ղասքՈսՀ օխր1խայ1իա յար ֊ 
գանգի կուղթս (աակէրալ* «չ. ք ո Յ ա Կհ՚& ա 9 Հ—֊Բ" ա ֊ 
Հաա-որ զորովայնն % \Րէ–& սքանչն֊ լիթ և. ա<Հաւ.որ խոր֊ 
Հա֊րգ • ոչ է՚կկղ 9 այլ մարննացաւ. ՛ի նմա ♦ քանզի 
գթոԼթՀ Լմու.ա, Լ սիրովՀլ. ահն մև&՝ որ եմհ 

* Օք>Է%ակ *առէս ՛է Հգ. յՀառը1ւաբէ% : Օւցւէւշ0ճ Ե7 6 Ի է^ՈԻնԳ՚ն *(ԴՍ8ՈՍԻ 

յարգանգք/ե , ե– մարմքԽ ունեչով^ մարգ 1րէ * (\ր ոչՍ 
ուրեք րովանգակի , յար գանգի կուսԷԽ րովանգակե՝^ 
ցաւ • որ հնէոսքս կ 9 ի ՀքՕրկ աոյանց ժամանակի , հնաւ 
ե– 9 ի կուսկ ղքքսի ժամն/հակի • անմահն մարՅնացալ 
յարգանգի , ճաշակե՚ալ մարՅնով^ ղմա<Հ է ՀչՏտունգն 
է-ղէւ 9 ի (ՀեթղաՀկմ՝, և. ե՛րկնային ղօրքն օրՀնկթե. <Հո^ 
վիւքն յերկրի պարկին է ի մսուր ե՚գեալ լինի մա*, 
նուկե սուրբ % և. Հրե՜շս» ակր սպասաւորկին աղայոյԵ ♦ % ի 
մսուր ե՜գե՜ալկայր իրրե. գաղայ 9 ե– Հոր յ է՛ր կինս կր 
խոսակից փ 9 ի մսուր եգե՜ալկայր իրրե– գաղայ 9 էւ Հրեշ^ 
աակր րնգուեկին ղՀրաէէանս նորա տ \Րանուկ հնաւ 
մե՜էԼ քրիստոս փրկիչդ (1րգի պարգև– եցաւ մԽղյօգնա^ 

կան է Ի գիրկ** րարՏԼ-աԼ ե-ղե. իրրե– ղչողայ % "ր Հր ա ֊ 

մասնաւ րարձե՜ալ ունի դա մեն այս արարահս է (Հաո–^ 
նայր \Րարիամ* ղմանուէխ դ և– Հրեշաակք ե՛րկիր աա ֊ 
գկին նմա ս/սե՝ր1ւութ՝ապկս է ի Հրապարակս նսակր 
իրրե– ղմս/եուկ , և– Հր&շաակք մե՛րձ կային իրրե– ան % 
ի ա ա՛ճարն ե՜մհւա իրրե. յընհ՜այուՅե $ և– քաՀսԽաքե 
րառձայր գնա իրրե– պատարագ ♦ 9 ի նմթս իսկ պաաա*, 
րագե-լովմատոյց ղաղաւեիսն > ղի արձակեսցի ինքն* ՍԼ, 
մեն այն արարահք երե-եյէք ե– աներե-Խլիք ե՝ր անկին 
գրկաց կույսի ♦ նոխպկս էս գիրկ քահանային սրրեցաս 
յընգոէձե՚չն գնա % $ե՚սթե գնա ամ* արարահք ե– գյլ^ 
լ արճացան , էւ Հրե՜շաակք ե՚րանկքքե մարգկան *յե–ր^ 
կրի բառնային գնա իրրե. գմս/եուկ , ե– յերկքաես Հրա*, 
մայԿր իրրե– գակր * 

*\\անղի (Հան այ կր որ մարնսացաւ ♦ (\րգի Հ°ր 
էրրկնաւորի հնեաքս տ Վյսսն աքս որ ի կ Հայր յ&՚քՓ՚ից 
աղաղակկր ♦ *իա կ "Ըգի "էր^էէ * *Լ^«^է/» Ց Ո Ր֊ 
գանան | ղի ղմարժինն մկրաԽաց 9 ի քո ւրն տ \Տ***Ա(*յ*ը1էըի 
կոյս Տնաւ առանց առն ղան արատն ♦ յս՜րՓ՚ից 
գյնորՀս ♦ յե՚րկրկ բուսոյց ղատուղս % Տէաքեն Հոր վք. 
կայ ե ալ վասն քՀրգւոյ 9 ի (Հսրգանան , ե– Գովաենկո 
ցուցանկր ձեո-ամր գմարմթաե որ մկրտեցաւ 9 ի քուրն % 
Այւաուա&ութֆն վէյայե-ցաւ յե-րկնաւոր ՀքՕրՀքե ք ՚ ե– 
մարգկութֆե ցուցաւ 9 ի ՀՀովաենկ՝ ւհկրտեալ առանց 
աղտոյ 9 ի քուրսն % §եսքքե գնա ամենայն արարահք $ 
ե– հանեան փրկիչ^ ե– ակր է $եսին ղնա մեղք ե– փա*. 
իԽաե 9 եւ գրօշե-ալք ե– ձոպահ՚ոյք և. խորտակեցան է Օւցւէւշ0ճ Ե7 կահս ձ«Հ ղակրն Հնանալ ՛ի վհրսԱ ինքհան , Լ 
րարկացոյց ղալիմս երկիր պագանհչողԼգարշապարաց 
արարչին. ղի գարձհալՀխարաւձնսա-ագհլոՀ կարաս, 
ցկ ղթագաա-որն ցա&ոա֊ցանհլէ Հ*ո%Է յարոյց զաշիսն 
իրրնս ղազիս քԵարի քաջապինդ է Հողւֆ իբրև– մա^ 
աամիք հնչհցու^անկին ղալիմս իրրե֊ ղադիս քնարի , 
ղի գագարհսցկ հրկևա^որ թագավորն ղո^արճանա^ 
բվնոա֊ագզթ ալհացն . Տ^սիս մեղք, ղահրս ղձաըվՀի 
վհրայ կկրի զոր արար ♦ և. տարահհցան ՝ի ներքո/ 
ոտից սորա վկայհլաէ^ա արարիլ ամհնաքեի % կահս 
ղնա մաՀԼ֊գոզացաէ–, և. վաղվաղակի Հնաղանգհցաւ. 
Հրամանիս % Քյզաաաեի սրգի այր^ոքս «՝տ ՛ի րաց Հան. 
գհբձ աՀիւ, ♦ Հրամայհալ ահ առն , գար1հալ նմա 
Հնաղանգհցաւ. հրկիւ֊ղիւ. ♦ Լ հա ղգոսստրն Ց՛"/՛"֊ 
սի 9 միւ-սանգամ՝ Հրամայհալտալնմա է ի գհրհղմսՀ, 
նէխ ղՂՀսղար հաչորհքօրհայ* \Ր*՝&՛ սքանչհչիք Լ Հրա. 
շափառագոյնք և. ՀիացուՅե յոյմ . տհսանհլյանկար. 
Հակի ղմհռ֊հալայնպկս գնալշրջհաԱ կապհալպըն. 
գհալՅւհռօք և֊ ոաիւք Հանգհրձ րնթանալովյի գհ. 
րհղմանկն արտաքս հլանկր է ՀԼարՀուրհցաա. ղչՐաաւ. 
ա&հչով^ղսքանչհչիսն ղայնոսիկ % ղէարգ չ/եթացաւ. կա^ 
պհաքև 1ս անգհաքե , յանգիմ՝անո*1թ որք ըօ֊ձին ղԱա. 
պանսն , ուրացոզացն ղօօրու-թք փրկչէն –քրիստոսի է 

կահս ղնա չարն մարՏեուէ զնաւըվյի վհրայ հրկրի % 
և. լթաւ. , ղի զնշան ղանկար&հլիս Լ ղսքանչհչիս է*–֊ 
րովՀշխանոգ կատարկր է Հ^կ ի՝֊Ր"Տ զօրականացն ♦ 
Ոձ. գիահմ՝ զայրս զայս ուստի իցկ ♦ հթկ ասհմ՝ ղսա 
ա(Ւ , մարմին զգհցհալ կ ♦ ^ հթկ մարգ ասացից , 
լթհալ հմ՝ ՝ի նմանկ է Պար&հքոԼ ասա ցԻՅ աո ՜ ^1* 
ղօրք իմ** ղամհնայն արդարս փորձհցի և. գտի ՛ի նո^ 
սա ախտս ինչ, քաղց 1ս հ՚արաւ. % սրամտութք և. րար^ 
կու֊թՀ, Լ որ (քել՛ի կարգի կէ (Հայց ղսա տհսանհմ՝ 
գհր ՛ի վհրոյ քան ղամհնայն ախտս , քան զմհզս Լ 
զանօրկնոա.թէ խորՀու-րգս է 1\բտոէ֊աՀ իցկ արգհւք. 
այլ ա<Հա մարմին ունի տ Մարգ ասհլ ղարՀուրիմ՝է 
Տհսի ղնա ՛ի քուձ ՛ի Հովուձ 9 Լ մարգ կար&հցի ♦ 
ահսի գարձհալ իշխանութ Հրամ1սյհալ&ովս*֊ն ♦ տհ^ 
սի ղնա նստհալ՚ի վհրայ հրկրի , և. իԽգացի ♦ տհսի 
ղնա ՜վաստակհալ, և. ղո^արթացայ է ձաշակհրտսն իա-ր Օւցւէւ20ճ ՝պ 8 Ւ Ե՚նՈԻնԳն *1ԴՍ8Ո0Ի 

առաքե՚աց 9 ի քաղաքն Գ^^՚լք^^է պհ*" ս մարՅնոյ , և. 
զմտաւ. ա&կի ե՛ս՝ ընգէ֊ր միայն նստիցի 9 ի վէրպյ եր^ 
կրի • Զարի իմոյ Կ1ք" ՛՛ֆ 9 է քաղաքկե 2ըւ.ր առնուլ 
գայր յաղրե՚ւրն • մե՜րձենալովդ լեուլ ղ^ուրե ք ե՚տե՜ս 
ղնա նստեալՀի 4Է ՈԱ Ս ^՚րՀրԻ" 9 ԷՆ՛ է Տհէ*^ • Տ Ոէ –ր ինձ 
2չ**~ր ղի ա րբի$ $ տաէովՀեմա ՀամարՏակութ֊ք՛ իօսե–^ 
չըյ* Լ. գաե-ալպա ա՛ճառ պատասխանե՚աց % յա2քաի$ե՚աց 
9 ի նա ղչւանսն • եւ ընթացե՚ալ ՛ի քաղաքե* կաՏր ղա^ 
մե՜նէրսեան 9 դի Հաւատասցեն 9 ի նա տ կա֊ 9 ի գալե նոցա 
ճւ Հաւատաէյ Հալաձե-ցասյ՚ի քաղաքին ք ճւ 9 ի տե՚ղէոյե 
գերեալե՚ղկ * \ձյա՜նաքե ուս տ եք Հալա ձի մ՝ իրրե– (Լ՚Է֊ 
հա-Էս է Տ ՛ես ի ղնա արտասուեալ զ*Հաղարոս և. ի/եգա^ 
ցի • կար հե՛ցի Էթ֊կ մարգ կ% ղՏ**Է սուղ^ (քեչ^տե՚սի 
գնա Տայնիւ զի ղմեռե՚աէն 9 ի շիրմէն ե՚Հաե կեն գահ ի % 
կ ապե-ալև եւ ավսգե՚ալե 1ս վախճան ե՚ալե արտաքս գ*ղ§ր * 
ԳաղթիէՐ ամենայե ուրեք > էւ օյլ կարէոՐ ընգգիմա*. 
սալ Լ. ոչլ փոքր մի Հձիսուսիս այս որ ի կ տ Ջ* ա մենե՚սե՜ան 
իրաաե՚աց փ ղմնտսաւորս առ աքն ալս էցոյց • զմԽղա^ 
ւորս 1ւ զամպ արիշտս սրբհ • ղաարկե՚շտուի էս զսրր֊ 
բու ի օրինագրի $ Լքի՛" ղի" ամենեքես/ե ե– փաիեաե • 
արՀամարՀե՚ցին զի մ՝ իշի անութիս * կին մի աշակե՛րտ 
Հնազանգ ունկի է որ Հասա պաղ կատարկր զ/լամս իմ* $ 
շՒշ^ բազմապատիկ եւղղյ յոտս (^ի սուսիս այսորիկ քՅ֊ա± 
փե՜ալ ե– թ՜ող՛ս մա զա մեն այն մե՜ղս Ղէորա * թ-շե ամանս 
ղիս Կ ա ցղ1ց ամենեցուն միանգամաքե է ի տոմս Ջյ էս քհի 
եմհւտ ք էւ. ցրուե-աց զա մեն այն ինչս սորա տ \\յ/ենայն 
մարգ ղ** ա "ՒՐ^* 9 "՜ ըեթաեայ առ Նա փափագն լով% 
ՏԱ*նչ^ ա Ր ա րիտ ք կամ՝ ուր (Յ֊ագե՚այց * աւ/ենեքևան 
միաեգամաքս 9 ի բնաւ տե՛ղիս ատե՚աե ղիս է քՀաեապատ 
փախե-էսյց էւ Հե՛ռ աո այո արգե՛լք • աՀա ճւ աեգ տե՛ղաց 
սաՀատակոէ-թիւձ նորա տ ի ղֆրաք Գ ա Աք*Ը իոտոյ 
պա ոք էւ. գասք ուտե՛ն զ$տց օրՀնութե նորա է *կար^ 
տեաէիմ* ՚ւ 1 &աջ»րգ% պակասփ յօրՀեակէն * Օւցւէւշ0ճ Ե7 9 ք ք^Ա^ՁԵԼ* հ ձնունգ քո գ Ոբգի այ • ե– գը^ 
մուարին կ բե՚րանոյ իմոյ խօսԿլ գմեՏ՝ իորՀու֊րգս 
նա. ասա լե-ղոէ֊աէ֊ տ (Հար Հր կ յայ անութի քո քամս գա֊ 
աէենաքս բանաւ֊որս ֆ եւ անհնարին կ ակ արու. թ% իմոյ 
ասել յաղագս ձԴ/եգե՚ան քո • կ բաւ-ական ամԽ^ 
նայն աշիարՀ 7Հառե՝լ գփառս քո ֆ տկր • 4– ա բգ ես 
տկարս որպկս ՀամարՅէակե-ցասյց պաասո՜լ գքկն » 
^այրն քո միայե գիտկ գորպիսուվՅֆ ձՀ/եգԼ-ան ՛քո • 
Լ. որ բերանովդ խօսեսցի ոք զքէքս 9 Հալ ե֊ մոխիր տ ի 
հա&ոա֊կ կ աքարգկօրկն յայանու.թՀէ քո էւ. 9 ի աէօրկն 
քոէ-մԱկ • էւ. արգ ո ոք Համբառնայ առ ա&ասյին ձնուն֊ 

Գ$* Ք ո * Աձ–*Ք 4" բ աԼ – ա կ էԱ ն Ք^*Լ» է՚՚քՅ՜հ ո ձ.՝Հ*լ/1^՛ Ք" • 
իսկ ե՛ս իա֊ է՚րկայսաոոէ֊սիո գյլևգու. իմ* առ Տ՝աՏ՝ու.կս 
քո է \ձՀ»ձաեոթ կ իորՀոէ-րգ քո և. Գ ի Հրկշտակաց • 
ճւ որպիս/ա Տսչ/նիւ. ըն&այկցոա^ցիցքկալգարգիւնս գուալ 
նաքեայ թանիս իմհց % ՝ք>Խրովթկվ>ս լձ-կալթ 9 ի կառս 
քո ոչ^ երբկք ձանեան գա և ղի քո • ե» այժմ* յոր կողմ՛ 
ընթ֊ասցին միտք իմ՝ պատմե՛լ քչթկն է ք) ՞ա֊ր ձանեսչյց 
ԳՔ^զյ ո բ ՛ի ծ՝աձ–ու.կգ ե՛ս * և. կամ* որակս ՚2(առե՝ցից 
գքկն ք գի անիա/անաչի կ իորՀուբգ քո տ (Հոր երկիր 
(3-ռսւ.ցից ոգայաբասս իմ* որսալ զքհ՚գյ* ե– կամ՝ յոր 
սաՀմասսսայե՚ցայց տեսանֆլգանտեսամեկչիգէ Ո՚րչաաի 
ամբարՏցին միտք գտանել գան Հասանելիգ • և– կամ՝ 
յոր շաւ.ե՝ղս ընթասցի բաս % պաաաՌրլգանպատաՌ՚լէոյգ տ 
ք|*–Հ* գտանիցիս* 9 ի կառս քերովբկակս/ե 9 ե՚թ-կ 
առ յԲարիամ՝ * ընգ ձնողթն քո 9 ե՝թ֊կ առ ՀՀովսկփ 
մ երկիրն Հրկաստանի • 9 ի Հայրականն Տ՝ոց » եթ*կ ՛ի 
յար կոն Ա*արիամսւ. • ՛ի Հ^գեղԷնքա արռանգին 9 եթկ է&Վ Ա-^-^էք յարԱՀաձ. մա^ ձի. Լ երկ*, ^լմէ^ա^ կ+րէ֊ Օւցւէւշ0ճ Ե7 1© Ի Ե՚նՈհնԴ*, ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

յ աթոռն շա փիւղայ * 9 ի վէրայ Հրեղթն թ1ւոցն % ե՚թկ 
9 ի բաղուկսն Տալէթ-այէ մեր քո • 9 ի վէր^յ ուսոց քհ*. 
րովթկթցն ե՝ս % ղի տե՚սից ղք^՚^է անգ , եթկ 9 է գիրկ* 
սրբուՀւոքն բնակե-ալկ մե՚&ութք քո • ՝Է մկֆ յուսա*. 
փ**Ա1է*ց հ պայՏրառութիւն քո % ե՛թկ 9 է խանձարուրս 
պատ է՛ ալ ես 1ս ե՚գԽալ 9 Է մսուր աղքատապես տ Ո է֊ր 
ոլՀասանքքն ի մաս աք ղուարթնոցն % բնակե-ալ^ ե՛ս կու^ 
թբ 9 ե՛թկ նու֊աստ ստե՚ամթն կե՛ր ակրիս իբրէւ ղստրն^ 
գէսչյ ♦ *է սոսկալի շարժ մա մի կառացն օրհնաբանիս գ 
ե՛թկ գգուաՆք աղքատ մորն քո Հաճրյ ե՛ղեն քեղփ 
9 ի Հրե՚ղէքն ե՚րեքսրբե-ան լԽղուացն սրբարանիս > եթկ 
կուսական սուրբ բե-րանոֆլ գովիս • 9 ի վէրայ բանաւոր 
անուոց ճոխանաս 9 ե՛թկ Տեէւամբ գոտերն Դ*աւթ–ի 
շօշափիս ♦ 9 ի Հրե-ղկն կաոյս անմարմին էրիւարզթն 
բարձրանաս % ե՛թկ 9 ի գիրկս գսաե՛րն աղքատի իցես 
իոնարՀ&ալփ 9 ի կամարս անծանոթից 9 ի վէր քան 
ղսլե՚տութքա դո ւ արիանաս , ե՛թկ յայրքքն կապպա^ 
թայ Է2էալ կ 1 մեձ՚սւթք քո ♦ սե-րովթկրն մե՜Տրա&այն 
սրբասացության առաքեն քեղ » ե՛թկ ՚ճշմարտապկս 
ղէլուսական կաթն Համբեն քեղյ \\քգ յորում* վայրի 
նայեցայց ի&գրե՚լդքե՚էլ որ յամիգ ե՛ս • ի (Հե՚թղաՀէքմ* 
կփրաթայ 9 և թ~ Էյ երկինս , եթկ յաս հ՛ագս ե-րկրի է 

Լ\աղթե՝ցայ 9 ակր > քանզի սքանչելի էրս ֆ ես 7էառ 
քո մե՛ծատուն • 1ւ ե՛ս ակար $ էւ լեզու իմ* աղքատ 9 
ղիարգ բաւե-ցից պատմե՛լ ղքԿե տ Աուրբ կ ամեն/լին 
կոչուՁն քո % 1ւ միտք իմ՛ իտո֊ովեալ* էդյս են իորՀուրգ 
քո 9 էւ ղի մթ-ագոյն կ իմանալի աչք. իմ՝ % ե֊ ոչ^ են 
կարողյտեսանելղքեղէ իսկ արգ եթկ ղբւութի ըն^ 
արԽցից ֆ գայթակղութի չար պատաՀկ 2 9 վասն ղի 
ղծսւլութիւն Տնանի • և. Համարձակելս– ասել, եր^ 
կիւղ^մեծ կ . գուցկ ոլ կարից եմ՝ է ^եղե-ալեմ՝ 9 ի մէֆ^ 
երկոցունց • 1ւ ղի՞նլ գործ՛ եցից տ վե՚ղլ տաց ղքնարս 
ձախի Էւ1դ/ • շարմեա ղմա տունս քո » և. չ&արՀօթ Հ«և 
գւոյգ ղարթս ղրանս իսՐՀոգե-որ եղանակօք պատմել 
ղփաոյաց քոց % կւ ղի ե՛ս ոլ ե՛մ՝ արժանի • գու $ տկր 9 
խօսե՚այիս վամև քո % կս փողյ ձև չնսրՀք քո &աքս * 

1 օր. է&ալԴ4&ոք 2 Օրթակ մէ փոիա&ակ 4 ֆ ՝յ*Լ Օւցւէւշ0ճ Ե7 դու աղգեայիո , ղի քԼ էրգեցից ղքոյս է ՀԼօրութբ 
քո բղիեսցեն միտք իմ՝ ղսբստմհւթքս քո • էս պար*, 
գէւօք քո երգեցից ղփաո֊ս Օ&գեան քո տ Ը/ւաթին 
ձնուձղն ան՛ճառելի կ ե– Հր^գԻ^աց՛" ♦ տրժանացո 
ղիս փառաբս&ելղերկրորգս որ ՛ի կու^կև • &ա/ե ոլ 
Համարձակին միս\ք ԷաՐ ոԴրրՏենալ* յ ա յ* ոիրողԼքո 
ՀպիաՐխօսելյ Ավ/Տ» ան՛ճառ, է լի կ 1ւ 9 ի Հող եղին լե^ 
զուացն • յայս փափաքկ հա էրան իմ՝ աս Էլ , քանզի շը^ 
նորՀզք կ % ՀՀքՐշսաևշէնաէ֊սրե և. ոչ^ սերովթկքն իշիեն 
քննել, և– որ յայսէՐ ասուր եղէւ 9 ե– Հովիւքե մերձեր 
ցան է Քյսո֊աշինն թկ որպկս եղի. 9 ^այր միախ գէտկ* 
ճւ ղայսր աւուր ամենայն աշխարհ Հնչեաց լրէ*֊ ի*֊~ 
ր ո վյ Ս+հ/" օտար Կ ՛ի գասուցն երվնաւորաց » և. 
այս մօտակաց կ ե– ՛ի մհգուցն արէւելեան տ \$Հի&՝ա^ 
նօթ կ առաք ինն 9 ի քերովրկիցն * մերձաւոր կ երկ*, 
րորգս 9 քան ղի ողոր մութ եՀեղ^ 9 ի 4ԷՍ*Ղ1 մե՛ր տ ի*. 
ղի պյս ոչ կ ստռւգապկս յայանի քննողաց 9 ապա ղալ, 
ռատինն ո իշիսեսցկ պատմեէ ւ քկ^ մասրթկ վԱնել 9 ոլ 
ղՀայրականն ֆ ե– ոչ ղկ ուս ականն ♦ վասն ղի մի կ ղտրւ 
մա ռուսս ե– անպատում՝ ա Սյւաշին հնունգե 9 ի վեր Կ 
քան ղժ աման ակս • ծածուկ կ յամէ 1ւ վերջինս 9 պա^ 
տրուակեալ կ (Տնգ կուսական մատանեամն % Վասն 
աօ֊աթնո/ն ոչ^ գոյ տեղի ասելոյ 1ւ ոչ^ իարՀելւյյ « բայց 
&՚րկր ո րգէ ս Հր ա ՀՔ ղգպիրմե ափշեցուցանկ տ իք– 
արգ ըւեցից 9 ի Հեռաւորէ/ն 9 որ ոչ^ պատմի • էս է կից 
առ մերՏակսչյսս 9 որ ոչ թ՛արգմանի է 

|^«– արգ մի վասն անարմ-անութն^ իմոյ արՀամարլ 
Հեր ղիս 9 ղի փափաքեմ՝ ♦ ե– մի ղի չեմ՝ ռաւակաե՝ խո^ 
տեր ղիս 9 ղի փառաբանեմ՝ * ի կամս իմ՝ նայեաց ֆ 
ակր ֆ թկ որպկս կ պատրաստ փառաց քոց ♦ ղի ոչ^ 
ընգունաքեոլթր պարծ՛ի լեղու իմ՝ պատմել ղքկն * 
կւ֊ թկ ոլ կ գեղեցկագիր պսակ ՛ճառիս 9 ոչ^ կ յի^ 
մհց • ղի ղա մեն այն պա ա ուա կան ակունս ղոր առի 9 ի 
քկն 9 ընգե լուռից 9 ի սմա % կւ թկ ոչէՀս Հաճոյ կարգ 
բանից ի մհց 9 գոս ես շն ո րՀե՜ ա լ ♦ և– փոքրկանայ 
իորՀուրգքո մեծ 9 ի նուաստ բերանոյ իմոյ է կթկ 
թոթովախօս ոք ղանուն թագա լոր ի շաղւիաղչիկ 1 9 

1 Երկ»** 0 (փ1 ա էք է^ւ^ւ՚՚է * • • 9՚ագաԽ0ք^Լ դ Հաջա ^•լք«*՚լք ք "^հ * Օւցւէւշ0ճ Ե7 12 Ւ Ե՝՚նՈԻնԴն ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ս^թ-կ պակաաքք արգեւք անուն թ֊ագաւորէե 9 ի յ ա ֊ 
իսէ-ր բանից ւ ^ոյնպկս ճւ գսլաամհւ֊ թիաՅտ աձութԾև 
եքձ-կ ՚^առկ ագկա % ոչ^ ֆաասի ա&ավԽ 9 ի նորա ագի*, 
աու^թ-՚քխ է է «- այժէՐ ե՛ս այսու, գաշամիք մերձենամ* 
աո* քեգյ ակր • ոլեթ-կ ս ա ^ ման ել գճառս քո , այլ 
ղյօԺարոԱ^է սրտի իմոյ յ այ սա ե՛լ պաագամզթ իմհվյ» * 
1ձբացից փոքր 9 ի շաակ յագագս շեոր<Հացե % որ աո սաս 
\^Հէամայ • վանգի իք էրա/ ակրն նորս գե՛լ ղասն կե ալ 
ե– ղէյլորհ՚անեալպատկեոն իւր 9 Հի*֊»եցից բանիւք խ 
մովյ* պսակս գովելի , ե~ մաաու.ցից նմա % հր ՀաՅճ՛*, 
յաւ. Տ&ւանել՚ի կու.ս1~և վասն մե-րոյ փրկութ-և • Ա^ւօւլ 
րից թագս աոքուձական , և. մաաա֊ռիս թագաւորքա 
թագավորաս* որ իոեարՀեցոյց սէՌրձու֊թք իւ~ր $ ե– 
Կ^\յարկս ազքաաաց տ \ձ*Ր–ից գարգիճս ձայնի իմհւ.մ\ 
ե– մաից առաֆէ այնմիկ* որ գգեցեալ կր գան2էառ. 
էոյմե ք և. յանՏն առ. գգենա֊լ գմարմթք ի գսաերկս 
Ղ*աւ֊թի է Ա*աասւ.ցից զաաաարագս բանիս իմհց եր^ 
Կըրպագոէ֊թՀէ քաՀանսշյապեա/ա՝ որ եկն լինել պա^ 
աարագ վասն մե՜գա սոր ացս % \\վ*կից գյու-մսշյս իաՐ ըն^ 
արոդապկս ՛ի վէրայ սեգաեոյ քա^ Հովու. ապեաին 9 
որ եկն լինել գառն 9 ի Հ,օրկ իէ-րմէէ կրկնեցիք որանս 
իէՐ իմաստասիրաբար , պաամԽլ զիանն Տօ5" % որ եղէւ. 
մարվթւ անփոփոխելի , և. բնակեաց 9 ի մեղ է 

ՀՀգիեաց ՚ գու֊թն առսսա *ի քրայէխ ոգորմսւթբ 9 
սր գրօշեացն 7 գ\ձ+գամ՝ առնուլ գմարմթև նորա $ գի 
վերսաքա նորոգե-սցկ գնա տ կլեալ վաակն շեորՀաց 
յանսաՀման ՏրովէՀե 9 այս որ սաեգՏո գսլաակերն լ9 որ^ 
պկս գի սՂսքրափայլսրբեսցկ գնայագաոյ յանցանացնէ 
կամեցաւ. ասքայն աԴրՏր առաքել *է\կ*գին իւ.ր փրկ^լ 
գաշխարՀս 9 ի գե՚րոկՅ֊ենկ չարքի» և. 9 ի մհլորա֊թ֊ենկ 
կռապ աշաո ւ-թե • (Հագմացան կարապեպթն յառաֆ % 
քան գգալոէ-սա նորա $ ե֊ ավետարանեցին գՀամբաւսա 
բարիս նԴէՐ աիեգերաց % |) պառձացան քարոգիչյտ» 
Հալա&չիե , էս ոչ երկեաւ. 9 ի նոցաեկ ♦ հարին 9 ի նա 
գնեաս իսրեանց 9 Լ. ոլ ե-թ+ււլ գգերա֊թ֊ին է Հեսե՚ալ 
ոգորմա&քէե գի ակար անայր աշիարՀ գօրսԽայր 
թշնասշձ 9 առյաքԽաց զՈրգթ՛ ի*֊ր գարձոսցանե֊լ գսա֊ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւարն 9 ի գերոպկն է Հրամայեաց Հրեշտակապետին 
ակքքե Հրեշաակաց պատրաստել զճանապարՀս ի*֊ր% 
զի իՀշկ Լ ք&ակեսցկ ՛ի կոյսն է Աֆմեկնեչին ՝ի Հօրկ 
Հրաման ետ նմա 1 ի փառաց աթ ոռգքև , և֊ առասքեաց 
առ պատռման գան ոտից ի*֊րոց • որակս ասկ ք թկ "կր. 
կքաք աթ՛ոռ իմ՝ են , ճւ երկիրս պատուանգան ոտից 

իմհց » • Ահ»7՛ ոԱ ՚ սա ^ ել » 4 աւ ՛* # ^ լ / ք * 

շ^ձ. ^ ա ք4 4^ Հը^շւՐ—հ գալառաշի նորա » ձւ. շք^ձ. 
պաա՚Հառաւ. առաքեաց գնա % Զյի «ձ. ^՚Թ^ Հոգեզկն/քն 
էրթան րեգ նմա փութ աԵ ակի , ճւ կաւՐ ՀրեղՀՀկքՆ ա^ 
րարեալ 9 ի Հուր կիզիչս/ Հասան են նմա « Ս«ս֊Հէ 
ընթացք նորա առավել քան զքերովբկիցն , Լ. արագ 
են թռիչք նորա քան զսերովջկիցև % Այտպատակկ 
Փայլակն Լ. սչ^ Հասանկ նմա • և– Հնչկ Հողք/ս Լ. ոչ կալ 
րկ յառաշելզնա • սուր կ 1 րևոէ֊թբ և. արագ քձթսՀ, 
ցիէք է Է*– ա ՐԳ փք"*" Ք՚ր առաքեաց ղՀրեշաակն առա*, 
քի իւ.ր ոոՀուձելե աւ. եաարանել կոէ-ս/էն զգաչա֊աոն 
իւ.ր է ՀհերԼ֊ս զի մի զարՀսւրեսցի օրիորգ մայյ&է %յորլ 
ժամ* տեսցկ առանց սերման ղմանուկն յորսվաքեԼՀե % 
\քէ– գարձեալվասն այեորիկ առաքեաց ղՀրեշաակն 9 
զի /սելամսւ.տ §իցի \Րարիամ՝ % թկ ո կ բնակեալ 9 ի 
նմա է Էյ*– կամ՝ զո կ բարձեալկույքու֊թբե իւրովչ 

^ասեալՀրամանին առ Հրեշտակս 3 /Լ նորա փոՆ^ 
թացեալ զի մի յապազեսցկ 9 ի գեացիցե է Քյթանսն 
զոր լոա֊աւ. Գ**՚րրիկլ ոչ ոք իմացաւ. $ քանզի ձաՏ՜ուկ 
ասացան 9 ի բարձրելոյն տ Քյսռ-աքոԼնն միայն չաւաք 9 ի 
սուրբ գրոց* ճ. պորպիսու.թ–(Խ չիք մեր լու.եաէյ զի 
անՀաս կ ւ Ր>այց զայս գիաեվք Հասաաաութբ > եթկ 
զոր լու.աւ % դնոյե ասաց կուսին • ճւ զոր ոսսաւն % զայն 
աւեաարանեաց աձամձրե * (ֆկալեալ&առային ղՀը, 
րովարաակ մե&– թագաւ֊որին » ճւ թռու֊ցեալվազվա^ 
ղակի ըեգ մէշ^գասուց եր կնաւորացն % քայլեաց 9 ի վե^ 
րայ գեգիւխ 9 Լ. ոչլ ափշեցաւ. 9 ի գասապեաացն տ 
րնգ ՀդէԸ*** 9 ե. ոչյզարՀուրեցաւ* 9 ի /կգկո ֆա ացն • 
էեաց զՀույճէ • պաաառեաց զ^ոզՁն ♦ կոխեաց ղկէՀքՀ. 
ձակուՕան • ել 9 ի մկգե 9 և– գնայր ընգ ճանապարՀս 
լույսեզկնս • կթոզյլՀրեշաակսն ի գասառս իւրեանց ք 

ւ Երկ"*– պ&ոսկ. ••ոք 0ւցւէւ26ճ Ե7 14 > Ն^ՈԻ^Դ^ *(ԴՍ8ՈՍ* 

էս անց զնոքզթ ♦ ելիր զզոսարթոսնսն 9 ի կայանս Է 9 –֊ 
րեանց էս մէրկեեցաս 9 ի նոցանկն տ ՊԱ**ցե՚ալյեր1քեից % 
էս կք ա /երկիր ք էս ե<Հաս առ Ա*արիաաՐ է Տեսեալ^ 
ռային զմսչյր (Յագասորին , ճ. կորացուցեալզգլուի/ն 
առաքի ՛Կորա » ճաւ զՀրովարաաէխ ոոքհէսնալի՝ գրկալ 
9 ի րարձրելոյն տ կս սկսաս ընթեռնոսլ ի մաստաքս 
րանասորն • ՈզՀոյն ընգ քեւլ 9 օր<Հնե֊ալգ 9 է կանայս 9 
ակր ըեգ Ք°՝զլ • հ"4՛ 7^ աե՚սանեէ աղասնոքն զթ-ագա*. 
սորա կան թռչոսնն % զարՀոսրեցաս յոյժ ♦ քա՛նզի ոչ 
գիակր եթ՝կ ով^իցկ 9 ձև օի՚նչ^ի/սգրկ % կամ՝ որ կ գա^ 
սառ ՛Սորա | էս կամ* ոէէկ առասքիչնորա է Օաքնմանկ 
զոր ասացն ճ եթ-կ ակր լէնգ քեզ^ 9 ձ՜անեաւ՝ Կթ֊կ ձա ա 

ո֊այ իցԿ • բպյց ղչրԿբ նորա ոչ^գիտկր թկ ո էցկ % 

1^սկ Ավարիաս՛* ցՀրե-շաաէխ ♦ Ա/#օ# թեձ 9 այր ղու. , 
Տվկ ակրն քո է կաաՐ որ կ աշխարՀ սորա • գ ոէ –ոկյայլ 
ոք կ երպ արանեցեր զիս •քանզի անտեղեակ էոՐ աեառն 
քոփ ոսրե՜նս րս/կթգ քո ոսնաքե են $ Տ^ս/Հ ե՜րրէանս փքա 9 
էս կամ* զքւնչ^խոսէրցայ րնգ նմա % որ առաքեացն զքե՚ւլ 
առ Էս է Լրսեալկ Է§Ր արգե՛լք զձայն նորա 9 էս կաաՐ 
իք արել եկեալ ե՜ս • զի՞սչ^ /""րՀրգ"^ առստեցար 9 էս 
կամ՝ որպիս/է կ կերպարան սորա 9 զի գոս սքանչելիգ 
ակր կոչե՛ս գնա % %ման կ քեզ% եթկ առաւելկ քան 
զքեւլ. երէսելի կ Էրրէս զքեգ 9 եթ-կ պսչյ&առագոքս 
քան զքԿզ* փ առա սոր որակս գոս 9 եթ-կ անպաաոսւՐ 
են փառք նորա տ կթկ ձառայգ զյէեցեալ ե՛ս զ/ոյս 
որպկս զօթ֊ոց 9 ապաքէ/ե ակրն քո ամեն էսին Հո՛՜ր կ 
անմերձենալի • եթկ աեսիլգ քո քան զարեգակն 7էա^ 
ռագայթկ 9 ապա արեգակնն թ՛կ նայ Է 9 ի ակրն քո % 
իա սարի % կթկ 9 ի փ այրս տականց քոց ձիեցաս տա^. 
՛Հարս 9 ակրն քո եթկ մերձի 9 ի լերինս՝ Հալկ զնոսա * 
կթկ 9 ի գնացից քոց կայ&ակուՏտ կատանին 9 ակրն 
քո էս զապառաժ քարինս կիզոս եթկ կոխկ 9 ի նոսա տ 
կթկ պաամհս7էան քո զՀՀոսր ցօզկ % թկպկա էս Տ՜ա*, 
ռայ ե՛ս 9 ակրն քո էս զանշ ի^ա նելի Հոսրն &ախկ զօ^ 
րոսթրե իսրովէ կթ֊կ ձայն քո իբր էս զձաքե զօրոսԽց 
անկաս 9 ի լսելիս իմ՝ 9 ապա յայա կ 9 թկ առաքիչն քո 
իօսի % գոզայ երկիր * ՆթԿ ՛ի շբթո/եց քոց որոաոսնս 
ե՜լանկ 9 ապա ձախ աե-առն քո էս զչԷԿմս պաաառկ * 
Հիառայ ե՛ս գոս 9 եթկ ակրն ձառայից • մթ հահ-կեր Օւցւէւ20ճ ՝պ * ^նՈԻ^՚հն *քՒՍ80Ս1» ւ5 

յինկն 9 ղի ղարմացե֊ալեմ* յա զագս քո ւ Ո՞վկ ակրն 
քո 9 և– պի՞նչակ անուն նորա 9 և. յորմթ աղռկ կ 9 կամ* 
ասշխարՀկ տ Գաւյառակթց մո՜ր կ 9 ե՜թկ Հեռաւոր էտ • 
ալամենաքս /^ձ. ^ ս ^ ՏՈ է 

<1| աաասխանի ետ Հրեշտակն ♦ Ով. "Րք^՚^ՀԷ է Կ ա ֊ 
աարեա ղրանս քո է իմ* անտեսան եչի կ , և. եր^ 

կիր սորա ան&անօթ 9 1ւ անուն նորա սքանչի լի կ $ 
(Հարձր կ 9 ի մկնշյև. ծ֊աձուկ 9 ճւ գերազանց քան ըղլ 
միտս ե֊ ղիորՀուրգս * կ ՛ի Հայրականն Հոց 9 և. այժմ* 
Է2էալ կ 9 ի քեղ% (ֆգկր քննես գնա • յինկն անտես 
կ 9 բայց քեզ թերԼւս տեսանք** ձնողիգ իւ-րսք • 
ռաւոր կ 9 ի տոՀմէս մերմէ ♦ և֊ որպկս ասացի 9 ոչյգի^ 
տեմ* գնա է Քյէաքեն միայն չուսչք 9 այլ տես չես/են ոչ^ 
բաւեաՐ» զգա չուստն իւր աո– քեզ (Ր Լա / ե֊ աւետա^ 
րանեցի ♦ տես 9 աՀաւասիկ առ քեզ կ ♦ յէ^֊րմէ ուսիր 
ղճշմասրիտն է 

Հյիացաւ. Ա*արիամ* ընգ սքանչեչի բանս Հրեշտա^ 
կիե 9 ճւ. ոլՀաւանեցաւ չռել* քան ղի իմաստուն կր 9 
յաԳՀախեաց Հարց անել իմաստութբ 9 էւ. ուսանելի 
Հրեշտակկն ղճշմարաութքն • 0 վյղուարթուև 9 եթկ 
մեկնութի ոլ առնես բանից քոց 9 ընգոաձիտՐ զոր 
ասա էյեր ա /ականթս իմ* տ (կ^ ետՐ արագալուր իբրև, ըւլ, 
մայրն կւայ 9 որ միոյ բանի Հաւատաց % ե– ղմաՀ Յալ 
շակեաց տ ()^լ ե՜Հարց ցիրատտուձ իւր եթկ ղիարգ 
ահանամ՝ վասն ատ գոյ հ՚առոյև • ղի թկ Հարցեալ կր % 
յաղթեալկր 9 և. ոլկր մեր կաց եալի շնօրՀացն *\\վւգ 
տուր ինձ տե՛ղի Հարցուա&ոյ 9 էւ մի ձանձրանար յի^ 
նկն է ԶԿր ինլ աւեաիք օձին սքանչեչի քան զքղյգ ♦ 
բայց եթկ մո-կնութի քան ղնորայն արասցե ս % Ոլեմ* 
տզայաբարոյ որպկս ղնա 9 որ եղե֊ որոգայթ– առն իւ^ 
րոէ֊ւՐ է կթկ ոչ^ յայտնես ղ1^շմարտութրն 9 ոլ արձա^ 
կեցից զթեզա^ա ա&անալկամԽցաւ. (ձութի • 1ւ ինձ 
աւետարանեցեր Տնանե՚լ առանց ամուսնութէ– տ 
Հնար կ չին ել այգ մ* ղոր 9 ի քկն չուայ # քան ղի անփորձ 
եմառն ղամ* աւուբս իմ* * (Հոր ժամանակս Տնաւ ար^ 
գանգ առանց ամհւսնութէ 9 էւ կամ* երբ եղե– ՚քյգ 
յ ա ԳԳ ս կանանց է Ո՛ր երկիր բսէ֊սոքց ղարգիւես առանց 
սերման 9 էւ. կամ* որ որթ ետ ողէյոյղս առանց գորհ-ե^ 
չոյ • որ ձառ աճեցոյց ղսչտուղս առանց ֆբոյ % ե– կամ* Օւցւէւ20ճ ՝պ 16 * է>նՈԻն՚ՒՆ *ՐԻՍՏ(1Ս* 

որ որայ ^կ *(* Հ ա Լ առանց Հողագոր &ի % Ո ո փ Խտես 
կին յղացեալառանց մե՚րձաւ. որուՅք առն ֆ էլ. ո ե՛կաք 
9 ի կարգս Տննգականի առանց զսւ~գաա.որա֊(3է՛ տ քՀ/ր 
իցկ տե՚սեալմանոււկ յարգաեգի կուսի 9 ե֊ կատՐ ու. մ* 
են պաՀե-ալէխիքյե՚տ յղութ՚էքե տ կթ֊կ թարգմանե՛ս^ 
ցես ռչյ գժու.արին կ ինձ Հաա֊ատալւ 

| ճակ ՛ի ԸքՈ՚լ Հրե՚շաակին զխորին Հարցու֊ահ՜սն 9 զար, 
մացաւ֊յոքմ՜ ֆ և֊ սկսաւ. ասե՜լ զոր ինչ^լինե-լոց Էրա Հասլ, 
՝2քարե–զլ գպիրն նա/եցեալ 9 ի կոյսն՝ ե՚թ֊կ յօմարոէ֊^ 
քէե՚ամբ լսկ ղճշմարիան ք պատրաստէցաւ. մե՛կն է՛լ 
զոէ֊ղիզն տ Տ&ոե՚ալզնա ե՝(3կ անվԷՀե՚ր կ ՝ ի պատաս^ 
խանիսն ք սրե՚աց զՀրէրղէքե լե՛զուն պատմե՜լ ղօգաա^ 
կարոն • \Րք1 վարձ՛եր ե՚թկ խաբե՛մ՝ զքեզյ գա-ստր 
՚իաւթ-ի փ ՛ճշմարիտ են պատգավք իմ* • բնկալ դրան» 
Է մ* րնտրողապկս ա Աչ եթկ կա րա պե՛տ ե՛մ* ե՛ս նեն^ 
գասոր 9 զի ե՜րկրայս քէցիս յա զագս իմ* ♦ Հաւ-ատա ինձ 9 
ուղի էլ են թանթ իմ* է Ո^լ ե՛մ* նման օձին՝ սր խաբԽաց 
զմայրն քս յկգե՚մ* է (9*4՛ զմտաա֊ ա&ցե՚ս զզօրու.թիւն 
բանից իմհց ֆՈւ.սու.ցանկ ղքեզէ Ոլեթ֊կ յափշտակե՚լ 
քե–զյսձ՚ո*–թֆ % խաբե՛մ* զքո՜Ոյ այլ զտկրն իմ* մե՜ձա*. 
ցուցանեմ* ֆ եա զոզջոքեն իսբ պարգռե՚մ* քե-զյ (|շլ եթ֊կ 
իբրև, զօձն զտկրն իմ* չարախօսե՚աՐ առ քէոլ* էս ոլըլգ, 
լասն մհրրկացո լցանն լի քէքս ֆ որակս 9 ի գրախաին է 
(էլե՚թ՚կ Հանգերձ անարգ 9 ի աէրև-ոյ զգեցուց անե՛մ* 
քեզ* այլ զան ապական զգե՛ստն բե՛րի ֆ զի ագուսցես 
Հօրն քու֊մ՝ ՝\ձյէամայ % §կրն իմ*7էշմարիտ կ ֆ ե֊ ե՛ս րռ. 
շքշմարտոա-թրե քարոզե՛մ* քո՛ւլ* կւ. զի Հարցե՛ր* թ֊կ 
որակս ւէցի % լոՀ-ր ե– 9 ի ոֆտ առ • Հոգի" ՚°՝Բ եկԿսցկ 
9 ի ք&1 ԳՀշմարտապկս գ Լս զօրոլթֆ բարձրեըյքե Հո*, 
փմեի քէցի 9 ի փէքքայ քո % \1տե՚զճ՚իչե մանկանց գոյա*. 
ցուցանկ իսր մԽրմթ» 9 ի քկն ռ զգենու. *՝եւ Որ գի ***** 
Տնին 9 ի կուսուքմէ քումԱկ Տնանի տ ճարտարապետն 
աշխարհի իՀե՚ալ 9 ի1օ՝բ ար գանգ քո 1ս յոստախս որո^ 
փոխի քոսմ* % Հենա֊ զՀոզԷղ1յխ ձորձս իւր ե– ոգե^ 
նոս է Զրրոա-թֆ բարձր ե՚չոյն մարՅնանա/ 9 ի քկն և. օչլ 
փոփոխի • ե֊ 9 ի սրբա-թենկգ քու֊աՈ/Է թանձրանա/ ան ա 
է էլ բաՂէն Լ. մարգանա/ է ի մպթու֊ր բովս քո ձոպկ և– 
ԳԸ°շԿ զաատկե-րն \ձյէամայ ֆ ե– ՛ի քկն խոնարՀի ենա*. 
նելաձն ամենակալ* Քֆկարագիրն զոր Կդիեաց չարն , Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ Ե՝Ն0Ի1ևԴն *ՐՒՍ8ՈՍԻ է՛յ 
Գ**»ր**գհ Լւ միաւորկ քԽգ իւրում՝ կութեանն • ել նո^ 
վաւ գնկ դաշխարՀ ք ի ձ֊առայութ% բռնաւորին * 
մ աման ակն սկսանիյորովայեի քում՝, և. մարգկապկս 
աՐսրՀաացեալելանկյաշիարՀ տ \^աւասիկ բնակեալ 
կ 9 Է քեզ* և. ոչ մեկնեալՀի Հօրկն ♦ եկեալ կ առ քեդյ 
Լ– չի են երկիկք Լ կկիր ՚եովաւ է Ոչ կ պիաոյ քեւլ 
մերձաւորիլ 9 և. ապայդանալ . դի գա կ սաՀմաեեալ 
դամուսնութիւն 9 որ 9 ի քեգկ % Ոչգայցես ՝է Հադոր^ 
գութք Լ ապա չինիցիս մայր • դի Որգիգ քո չձեաց 
զՀաղորգոլթթև դայնյամենսչյն աոՀմս% ք\չ մերձենա* 
9 ի քե-գ^ա/ր պաղաբերիլ՝ի նմևքևկ • քանդի ղրրութի 
բարձրեչդյն կ պաոււլ կուսութՅէգ քո տ Աչ լու&ասի 
կնիք կուսուեգ քո ւ գի ճառագայթ֊ չու սաւիայլձագկ 
և* բևակկ 9 ի քեղ^է Կա& դմարԱձական խորՀուրգս ՛Է 
աՈոաց քոց , դի մանուկգ քո Որ գի կ այ . Լ այլմֆ Լս 
քններ Լ մի խորՀիր է ևթկ զիարգ ճւ ուր Լ որպկս 
է– վասն որոյ ♦ դի ձնեաչե ՝ ՝ի Հ,օրկ՝ անքենին Լ անՀսՀ, 
սանելի կ տ է 4 – դի յայանապկս Հաւաաասցես բանից 
Է֊ք՚-ց * ց ոէ ֊ցէՁ Ք^դՀեշաս ՝Է Հասաաաութի սրա ի քո տ 
\ՀՀաւանիկ կդիսաբկթ ազգական քո ձ՝երունի ա^ 
մո֊-՚ֆ յղէ հ * ե՜՝ի վախճան աւուրց իւ֊րոց մանուկ 
ձնանի ♦ Լ այս վէցերորգ ամիս կ կոչեցեչղխ ամուլ, 
վամև դի ոչակարասցի առ ՛ի յպյ ամ՝ բան % կլ նա 
վկայեսցկ քեզբանից իմոց ֆ դի ասյ ամ՝ինչգիսրին կ է 
կթկ ամուլ որթն գօսացե՚ալդպտուէլ աայ % րնգէ֊ր 
կ անՀՆարին կուսութճ քում՝յղանալէ \&քննե(ի կ 
դաւակգ քո և. առանց դննելոյ + 1ւ ոչ իւէք ինգրեչի 
կյադագս նորա , բայց միայն սիրովյ կւ յսրժամ՝ ա^ 
ռաքեցայ բերելդաւ ետիս նորա , ոչ Համարձակեցայ 
Հեաադօտել* այլ առանց Հակառակում զոր թեչՀուայ 
9 ի նմանկ , աւետարանեցի քեզ » (1չ էԺ^Տէ Հ ա ՐՅ ա ֊ 
նել թկ դիարգ կամ՝ որակս, այլ լռութեամր ընկա^ 
լայ ղՀրամանս ա Հա լորին է 

ձ)ձ՚ք 4ք » ընարողք ♦ դի գոյ Հարցուաձ՝ % որ օգտա^, 
կար կ , էւ գոյ Հարց ուա ձ % որ չարիս գորձկ ա կ ոք որ 
քննկ Լ ոչ պակասկ , դի ճշմարիտ կ ♦ ճւ կ ոք որ քըե֊ 
նկ, ւգ աարակուսաես վարի գորձ՝ նորա է կրկու 
պատկեր են բանից Հարցուաձոյ • մինն ոիրոյ ֆ և. միւսն 
ՀակառակոլթՀ , \ՐարԷամ՝որ եՀարցն սիրովի ոչ մԽ^ 

4 % Օւցւէւշ0ճ Ե7 18 1* Ն^Ի՚նԴ^ *ՐՒՍՏք1Ս1՛ 

ղագրեցաս , քանդի իմասաու.թր ղճշմարսւոՀհտ կա^ 
մԽցաւ֊ ու֊սանել. և. Քթաքարի աս դի է Հարց երկմտող 
թի 9 դգաաապարաու-թի ըեկաըսւ. պապ անձ մա մին է 
Օ&գ միուսՐ վաըգապԽաի Խրկոքին միապկս Հարցթտ , 
1ս ոլևտ պատասխանի միապկս Խրկոցունցն % Գատսլ 
պարասաց Հրեշտակս գքաՀանա/ե , դի ասաց՝ թկ ի*ւ֊ 
գիաացից զայգ . ճւ ե*ո կա֊սին դմԽկնովձճ պսակս 
առանց ,/ԽդագրաՆաց ւ կւ. գարձե՚ալ խովմաս որ ոչե 
Հաւ֊աաաց , գովիցաւ. Հաւ.ատ նոր ափ քանդի որովայնն 
անՀաա-ատովձէ նորա դ^շմարտու.թփ ձնաւ. տ կւ֊սչյ 
որ ոլ երկմաևաց՝ դմԽՀ ճաշակ&աց , դի ԿՀարց ձ. ոլ 
քննևաց • և. դի Հավատաց և. ոչ է Հարց , կոր&անէ–^ 
ցաս % ^րն քաքարի աս քանդի ե՚Հարց՝ Հա մրացա ւ. ♦ 
դի գոյ աևղի որ լկ պարտ Հարցանհլէ Ա՝ արիա մ՝ որ 
քննէաց , արգել գքննա֊թֆ ՛ի Հէ՚րձոսա&ոզաց • դէ 
Էթկ ոլ կր խոէ-դխալնորա , րադոսւՐ գայթագղըւ.թի 
կր շիալ յաշխարՀս վասն դայակի նորա է (Հորժամ՝ 
լոտասն՝ Կթկ ակր &Գ քեգ, ն֊ լո֊Լալ կր , իրրԼ ա. 
էիք ձովու. Հէղձա-ցանկին դաշխարՀս ՀաքՀոյսսթիք . 
ԵթԿ Վհ*՝**՛ ՂԻ Հք՚եշաաէխ մեկեԿաց յայտնապկս , ե֊ 
աակաա-ին րադոսվք են գասյթագղէալ, ապա 
կոսսի՚ս ոլկր ՀարցԿալԼ ոլ Հրևշչոակթե թարգմա^ 

( ՀբՀեևալ՚ի կանա/ո Ա՚արիամ՝՝ որ քս%եաց ղ*էշ. 
մարտութ՚թե , Լ ոսօաս ՛ի Հբհշաակկ՚ե ղկատաբԽալ 
ստուգու-թքն < Առանց Հարցման լռեալ կ պատաս^ 
իանի , Լ առանց Հ&եողի ոլյայտնհոցի մե֊կնո€.թԻ • 
Հորժամ՝ասաց՝ եթկ զի-րգ ւթիցի ինձ «ք/գ, լուաւ.՝ 
եթկ Հոգէ՚ե ԿկեոցԿ ՛ի քէ՝1» *- զրբուք բարձրի 
քղխ Հովանի ւիցի քէլ* է«– աոգ ԼթԿ Հոգին՚Օբ և– 

կբսԽբ աոէլ գնա քան զՀայբ . դի զօրոէ-թԻ Հ–քկ Լ ֊ 
ըյն ոիբ^ւի Որգի՚ե կ , և. ինքն իսկ Կ իմաոտոՓՒ ՛՛- 
բազուկ այ . զքվ%կբոզկ»ցհ ղ^շմաբաո^թթե առա, 
^ե-լքա՚ե զԳ֊աբբիկլ* Լ կաւՐաԷկշռեսցկ բա՚եիւք ըլ. 
»աո<.գ»ա.թխ իբբե֊ ղՀբԼշաակապես/և* «՞ կ բասա^ 
կան Դահուկ է,ոբՀբգոց% իբրև. պՀոգեզկ՚Փ. . ձ. կամ՝ 
ո՞ւըա-զա/ր ՛ի իոբօ կաք ձակա՚եց՚Ա , եթկ ոլ ՀբԼդթձ » 
1^կա՝ըոզկը աաայԽլղԱբգի՚Ա այ իբբև. ղկարապԼոձ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի ննՈԻնԴն ՔՐԻՍՏՈՍԻ 19 

իսր • և֊ կաէՐ ով^կր <ՀաւատարիէՐ իբրև, ղսպասաւ֊որն 
Հ,օր ի՛՜ր»/ • ԵԹԿ ի ո րՀրգ ա ՀէԷՓ* Է Լ Ր յայանեաց վնսա 
եթկ ղօրոսթ-ի բարձրեչոյհ կ 9 նս տակաա֊թն ժպր^ե^, 
ցան ոմանք նսւ֊աստացու.ցանել ղՏնունգ նորա 9 զոր^ 
պիս/ք չարիս չկր գործ ե ալ Հերեսիովտացն* եթկ լո± 
ռեալ կր է Տես դՀարցա-ահ՚սն , \$՝արիամուՒ թկ որ^ 
պիոի բարի կ* գի թկ չռեալ կր , ոլ կր աքնպիս^ոյ 
%շմարտոա.թ%– &ագեալ յերկիր • ԵՀ ա ր& ես ուսաւ. 9 
ճւ այնո ւ. Հետ էւ. ոլ թերացաւ. տ \Րպքրեաց * ղգ այարանս 9 
ն– սրբեաց գթերանս Հարցողաց 9 Լ. էքկթեաց ղրանսն՝ 
ղի մի ոք քենեսսկ ղ^սկթԴաելին տ \\,րաաքս եՀան զաւՐ 
իորՀու-րգս *ի սրտկ իւ֊րմկ ♦ և֊ ցօդարկեաց սիրով րգ֊ 
սենեակս ի*–ր առաքի պ*քն • ՆՓՅ Գ աու – ս Է՛՛Ր որ բու– թի. 
ճւ առաքթնա֊թբ 9 էւ. ղարգարեաց ղորմս սորա գոր^ 
Հէովյլ փրգարոսթէ* տ կ ապեաց 9 ի սա ղյուսաւ֊որ մար*, 
գարիտս խո սար <Հու.թբ 9 եւ ղաւՐ քարթես Հեղոսթբ 9 
Լ– ղանոէ֊շա Հո ա քէաղիկս լռու֊թբ է Դփւ֊րեաց "երկիրն 
արքունական կուսական պաամսԼ2էա%օք% 9 եւ սփռեաց 
9 ի սա ղաղայ&առ ձորձս 7էշմարտոէւթէ– է \3վ՚կ ՛ի Ը*՚ ա ֊ 
տերս իւ֊ր գգ֊ Ոէ 1^՝էէ ձկթ՚ս ողորմահոէ-թէ 9 էս լու֊սա^ 
ւ.որեաց ղտ աճ՛արն իւ֊ր ա ճայի՛ն իմասաութբն $ Վվս ա 
ռեաց քերմ* Հաւ֊ատով^ ղռյոսրոսառ ի*֊ր § ե֊ բոա֊րեաց 
անու-շա Հոտու.թբ 9 ղաղօթս իլր ա կգ 9 ի նմստ իոաձկ 
ըեգուձէքի ղձայնս օր<Հնոէ–թ%ք 9 Լ. անգագար եըսնկր 
Հնչա-նս փառաբանոէ-թ % % ի տա՛ճար կն իսրմէ % 

Հքչեալ Հրամանն 9 ի մեձ թագաէ֊որէքն 9 էս ղէյնի նո^ 
րա եմհւ.տ (էրգի թագաւ֊որթն րնգ գրունս լսելեացն է 
(Հորժամ* ասաց կոյսն ցՀրե՚շաակս* ե-թ-կ՝ ս \\<Հաւ֊ասիկ 
կամ՝ ա դախիս անառս 9 եղիցի ինձ ըսա րս/նի քոա֊աՐ 99 9 
Խա ղցսամն 9 և. ըեկալաւ. ղմասոէ֊էխ 9 ի Տ՚ոց իւր ա ՈՀ. 4" 
այնպկս* որպկս ոմակթ ասեն 9 թ֊կ յառաֆ^քան դգաԼ 
Հրեշտակին Էջյի կդյ»» ♦ գի Բ֊Կ ե֊ այգպկս կր չեալ 9 
չեն իսչ^զարմս/նթ է Բ՛այց պարտ կր յառա^ աւ֊ետա^ 
րասելկսէ֊սին 9 ե~ սորա բարի կամկ» 1ւ1 ս՜բ ագատոԼբ 
ընգուձել գնա % եթկ պար&ակթ ինչ^կթէ այ % յա^ 
ռաֆել զՀրեշտակև • այլ գովելի աքն կ 9 զէ խոնար^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 20 Ի ^–Ս0Ի\,Դ^ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ՀՀու-թթ ե֊ղև– գա լոսս ա %որա տ Ջբր օրինակ Ա*ովսկս % 
ղի ակէրտաբաեէ՚աց ժողովըգև՚ասս՝ թկ իֆչսեկ բարձ^ 
րհալե ք Լ֊ յորժաւՐ սրբե-ցաե ձ երրքե էւ. \Րովսկս % ապա 
կք բարձր է ալն 9 Է լևաո/ե սինկակաս ք սոքեպկս աւ.ե^ 
աԽաց Ղ+աբրֆկէյ էւ֊ սա մաքրեց աւ. Հ^ոգա^ոէԷյսրբաԷյ ճւ 
Խղև. աա7էար ահ՝ արև ակ % Հիագէրաց ՛ի Ա*արիաէՐ ճա^ 
ռա գայթս լուսափայէ 9 էւ. ոչ բաժանհցաւ. յկութ7քե 
Հ,օր է իքեալ և– րեակԽալ է սրբուհի ասարաաս , 1ս 
7քոխաԱայր ընդ աքմկ Հ,օր ի՚֊րղյ % է բարՅաՏտս է կմհւ.ա 
յարգաեգե Հոդէղէքե 9 և. լի ես երկինք % Է փառաց սո^ 
րա • 9 ի &՝ ո ց կու֊սիս 9 և– 9 ի կառս րերովբկ ակս/ես * ա^ 
մԽսե-էս առ \ք*արիա$Ր > և. ասս*ն1ւ.քքկ առ Հրայրս իւ-ր % 
ճւ ըեգ աժեսեսեաս է *կսաեալ 9 է քերովբկս 9 էւ. զգե^ 
ցեալյղմարմթե $ էս գա անի յա աՐ սաՀմաես տ Ջ^արՀոլրթե 
գասքե ք Հիանան Հդ/էքս է սքանչանան ղօրութիքե 9 
գողաե լկգկոկթե % գոչեն գոՀեգքկ % բարբառեն Հբեշլ 
աոակրե | օրՀնեն քերովթկքե 9 սերովբկքե սրբասաց 1 9 Է 
վեր առաքեն ղէիաո֊աբանու թ՚ք* մե&ութհ սորա • ճ. 
թեքե բեակեաէկ յորովաքե կուսթեյերկրորգյերկթես՝ 
գրր Հա7էնցաւ. առնելյերկրէ 9 է կալեալձեռամբ իւ^ 
րոաէ^ղգաեգանաւ֊անգս աշխ ար Հի 9 և– անաեսկ զեոսա* 
եղէւ. մանոսկ *ի մարսսեղկն ար գանգ կա֊ սին « 
փեալկ գամ* ե՛րկիր քլաւ֊ » էւ տարեալ կ ղնա ՚ԷՀ/ղե 
աեդի հ՛ոցն \Րարէա$1հւ. է 1ձփռեալկ Էշխանութի նս^ 
րա յհրկթես ռյերկիր 9 էԼ թեքն բաղմեաէ կ յար գանգի 
ազաիքեոյ էւ. մօր իսրոյ • \~նքե ստեղ&անկ զա ա տկե՛րս 
մարգ կան յորովայսի արամբոց 9 էւ. նոքե թկքե ՛եկ արկ 
զսլաակեր աէարգեղոսթե Է Լ րգյ * ձուլկ ղանձինս 

բանաւ֊որաց յորովայնի իգաց 9 Լ. թեքե սէա֊թկ ղմար^ 
ժիս էւր 9 ի \ՐաբիասՂսյ և. ըեգ է*֊ր մէաւ.որկ 9 1ւ գր ո շ~ 
մկ ղաեգամս էւ. զգայ արս/ես ս/ե2ի% ի*֊րոյ Գ Է կոա֊սկս է 
ֆչկ զկե*եգասութի յա մ* մարմթես 9 էլ. (ակքե առե՚ալ 
մարմթե շեչաէ-որ 9 ի մարգկայէս աղգկ տ 

| ոսսաւ.որեռաե է/ի աք էւ. խորՀոլրգք սրբուՀոյե 
յաղագս ա&՜որգէ-ոքե ղ*՚ր կր բարձե՝ալ% ԳՀայհառաըաւ. 
ճւ փ^ւհր գէղէցկութիսորա ♦ ձ^եձասքբ էւ. սւրաիա^ 1 Ս*ք օրքեակ ա է Հաղա\ է 

% ի Հհագոյե օրինակին պակասին ելւկք թոսզթք ։ Օւցւէւշ0ճ Ե7 նայր 9 ի ակրն թ֊ագա սոր աց % որ րնակէալ կր 9 ի նմա % 
կւ. առա^ևլգարմանայր ճւ գարՀա֊րկր > ամաչիր էրկըն^ 
չկր և֊ գարձե-ալ քաքալէրկր • գր*~ ար՛ձ՛ան այր , սԴրքրա^ 
նայր գ պ այ Տ՛առ անայր տ ^ոսԿաց գձաաց առ \յգիսա^ 
րկթ $ ե~ ոգ^ուձե՚աց զամհ^լև 9 ի տան իւ.րու+մ* • քՀար^ 
ձէ՚ալկոսսին գակր իաշինն , էւ էլտէ՚սասէ՚լգոչիարն 
ամուլ որ Հանգէ-րձէալկբ Տնանէէ գգառն գէդէցիկ • 
քեռուցս՛ ալամբի& աղաւոնին թ֊էւօք գօրուբ՝ Հ,ոգւ§չյս գ 
նս ԽՀաս 9 ի քագաքե \Հու.գայ % տէսանէ-լ գձագն ձե՛ր 
ար&ուոքե ք ճւ ուրախանալ 9 ի նմա % Հֆթ՚ացէ-ալ է՚ղՂա 
տև-սասե՚լ գամուլև* որ բարձե՚ալ կր գյէէ՚գէցիկ է՚գքէ՛^ 
բուս ք է– գնաց տէսանԿլ գմանուկ որթ % գստԿրն Ա»^ 
Հարոսի է ^սաէ-ալթագասորն 9 ի փառաց կառսն իւր > 
էւ. գնաց տե՛ս աս ե՛լ և. ոգքյաւնէլ սգորմա&ա֊թբ գիա^ 
ռաքս իւր % գՖաց ՀԽտիոաս * տաճարն աձ՜աբնակ , գի 
լոսսաւորէսցկ գքլարապեաոն "րգէ աղքատի 9 է տան 
Հօր է^֊րղյ * է*– յորժաւՐ Կա է՛ս Տ՚առայն մձ֊րձ գթա^ 
գաւ,ոբն % գար<Հուբե–ցաւ– յդյՀ $ է– գոգալովէ՚րկիր Կպագ 
նմա է ֆայլէաց գրրոաՀք* արարչին » էւ. խաղաց մանու կն 
յսրովայսի , և. ի այ ա այր և. ցնհ՜այր յար գան գի մօր 
իւրոյ է Գոչե՚աց Տ՛ա Տ՛կար ար կորիմև առիւ&ոաձ գոր 
գրհաց (ֆակովթ > և. երկէաս *ի ձաքսկ նորա որթն 
գէւ.աացի % քսայաայր ու.րաիսւբ մանուկն առաքի ք|ր~ 
գք֊ոյ թագավորին • գոր օրինակ իտայաաց Հայր նորա 
Դ*աւ.իթ՛ առաքի աապանակին է ^կէղէաց զմայրն իւ֊ր 
վաղվաղակի է չան է Էյ և֊ ե՛րկիր պա գան ե՛լ թագաւ֊ո^ 
րին Լւ մօրն իսրոյ * 

Լ^աքևժամ՝ պարգե֊եաց կգիսաբկթի գՀեորՀս 
գ-է-ոյն որրոյ % քարսգել և֊ յա յան է լ մօր ի*–րղ1 Դ^շ^^Ը֊ 
աոէ-թ֊ին է էԼէսրմե՚ցաւ. մատն մարգարկուքՅէ-՚ի քնարս 
գստէրն Ս^արոնի 9 և. սկսաւ. էրգ է է 9 ի Տաքս մև–& րւլ 
Հանգերձհ֊ալսՆ ♦ ք\ւ.սաքէ կ ինձ այս ք գի եկհսցկ մայր 
ան իմոյ առ իս • ճւ (1րգիգ Հգօրին* գալ առ որգիս 
աւլթաաաց տ Հ\՞րչափ է՛րանի կ քձՏ ք գի տէսի գքէ-ւլ 
գիրանէչիգ գնոր է–րկինսգ % որ ե-գէ՚ր յէ՚րկրի է՚կիր 
առ իս տ *կու.աւլկ քան գքկգլկառքն քէ-րովթկակաե * 
գի նա նմանութ՚բ է բարձ ղՈրգիգ քո 9 է– Գ 9 "֊ ՝#շմար± Օւցւէւշ0ճ Ե7 1 2 * **ՈՒ^Դն Փ1ԴՍՏՈՍ ► 

տութբ է Հիսյձառ են ղգայարս/կլ քո առաւել քան 
ղբոցեղկն անիւքքե ♦ ղի որ բեակեալգ կ 9 ի քեգ 9 գա 
ք/եքսին շարժկ վեոսա և– վարկ է \\<^աւոր ես գու քան 
ղամպն 1ւ ղմկգն Հ որ 9 ի սէեկական չերինն • ղի ա<Հա^ 
ւասիկ 9 ի քեւլ կ Է2^ րա Լ. "Ր հ ոս °– Կ 9 որպէ;ս ասաց 
\Րովսկս է ԱՀ ա է՚Բք 0 – անկաւ ձախ ող^ունէ քո յա^ 
կաեքս Է&Ր ֆ խաղաց ցեձ՚աչով^ մանուկս յ օ ը ո վք%/եի 
իմհւաՐ , էւ մեհ՚ապկս նեղեաց դիս և՝ լաս է էյ եթ֊կ ոչ^ 
հր ղօրութք (\րգ*–"/ ք՛* արգեքեալղիս տ ք\ ւրաիացաւ 
\Ր արիաս*՝ յդյմ 9 գի էս ամհւլե վէյայեաց յղուե սորա տ 
Կկաց \Րարիամ՝ առ. սմա իբրև, ամիսս է՛րիս տ 

\ք֊ կղիսաբեթի լթաե աւուրք Տնանեչոյ ղքարովե 
7էշմարտութ%^ տ կկն աեկաւ առաքի Ավարիա էէհւ • ա^ 
ղաչկր վեա և– ասկր • Նկիր ողՀունիլ ♦ ե՜րթ՛ ՛ի իա^ 
ղաղուքւ ք մայր թագաւորին մե&ի • գի ոչկ պատշաճ 
ղիառայ պաշտել արքայի է (կ^ կ բար Է ոք ծառայի 
բագմելյ էս էոն առաքի կալնմա ♦ էւ անհնարին կ Հրդ§ 
ղիռիւ ձառայեէէ \\քի առ էւ գնա գարեգակնգ ար^ 
գարու • գի թկ աեսանիցկ ղգա փ»քր ճրագս % 
քալաղի 9 ի էուսոյ գորա ա Դ+արձաւ (Յ֊ագաւորն 9 ի տա*. 
%կ հ՜ա ռային $ էւ եկն 9 ի տուն մեր իւրդյ * 

եկեալ առ ՀՀովսկփ կոյմե* որ բարձեալ կր էոէ 
բաղմօրեայ մանուկն $ Տէսեաը վեա ար գարե քՀովօկփ* 
ե~ գարմացաւ յսյմ * ^կայկր 9 ի ՀեղուիՅի էւ յամօթ*. 
ղա&ութփ սորա ֆ 1ւ Հիս/սայր մե&ապկս վամե յղու% 
սորա է Գիտկր գի *Սբ կր անձամբ 1ւ մաքուր սրաիւ $ 
էւ ոչ գի ակր եթ֊կ ղթեչ^գորձ եսցկ 9 վամե գի իաղայր 
մասնուկն յորովաքեի նորա է Գ\այ&առ կր տեսլեամբ 
էս պարկեշտ կերպարանաշ * էւ գի բարձեալ կր գմա*, 
նուկն 9 ոչ^ Հաեգատկր ար գարե է Տեսան կր գՀրաշալի 
վարս առաքինութռ^ նորա էւ գարՀուրկր ♦ էւ. նայկր 
9 ի գործս յղութէն էլ խռովկր տ կւ որչափ ՀՀովսկփ 
երկայեամիտ չինկր իրացե էս անտես առնկր 9 որո^ 
վայեն թեքեին աղաղակկր վամե մանկանն է կւ որչափ 
նա կամկր սրոՀելգխորՀուրգե՝ գի մի յանգիմաեես^ 
ցի ք տեսանկր գայյսն գի ակնարկկթե միմեանց % կւ 
որչա փ խոր <Հկր չյանգիմաեել գսրբուՀթէ գ տեսանկր 
ղրաղումս գի մատնացոյց առնկքէե գեա է ՚կեղեալ կր 
($ովսկի վամե յղութ&ե \Րարիամհւ ♦ էւ 9 ի սրբումն Օւցւէւշ0ճ Ե7 1֊ Ե<նԹԻ%Դ4 ՔՐԻՍՏՈՍ ► տՅ 

իօսելԿրկնչկր ֆ ճւ. լռե՚է ոչ^ Համրե՚րկր $ Հշկն Հկղուր. 
ճւ. սկսաս իօսե՝լիսնարՀսէ–թր տ ԱաԲա քաեձ 9 ՏաԱէթ՚ա է 
ղքնչ Կ պատոէ-Հասգ 1 քո անգիաուֆ է կրև-ե՚լի %աւ. 9 
ուր րնկղմե-ցաւ. արագագնացութփ քո 9 ճւ. կամ* որ 
Տ՚ով^ խորասղյւլ արար ղ&՜անրագին վա2Հառականոլիգ 
քո % ԱյքբիՏ՛ աղաւձի > ով^ ե<Հարթ՝ ղգԿղե՚ցիկ թեւս 
քո 9 ճւ. կամ* ովյէԿաԿաց ղիաղ1յագոյս փե՛տուր մաև^ 
կու.թ-%– քո է ՀքԿղլե֊ ցա& հ՚ովյ ով^գողացաւ ղմարգա Խ 
րէաս քո 9 ե– կամ* որ աւաղակ յափշտակԿաց ղկնիք 
մաաանե՚աց քոց * \\յՌւր քաղաք » ով^ կորձանե՚աց 
ղսլարիսպ քո 9 Լ. վարեաց ղղօրս 2 քո ր**գ օաոարաց $ 
կրկէր բարիք ով^սԿրմսաե-աց 9 ի քե՛՛լ ղնենգութ֊ես/ս 
սե՛ր 1քն • ղի որ այգ այգ Աէկ *Է մե՜րս ց % 

է\Հաաասխա%ի Նա Ա* արիա մ* ճւ. ասկ • ՀԼաա կ Ք^՚Լ » 
Օովսկփ • կաաարԿա օրանս քո ♦ ակրս իաՐ վՀքԱՀք Կ ւ ղի 
յայգւՐ ամենայնի ոչ Կմ* սխսզԿալյ Հ\ա<Հե՝ալկ առ էս 
մարգարիան > ճւ #ւլ կ գողացԿալ* ճւ. Հկք&ալ են մա*, 
աանիքն ֆ ճւ. «*ձ. Դթ չու֊&ե՚ալ ղնոսա % ք\ձ. °Ք Կ առ – ղմար֊ 
գարիան 3 պայ ձառ* որ խգսԿցԿալկ քե՚ւլւ Ոչ. հ Ր 0 ՝՝֊ 
կեալքարն պա ա ուա կաս՝ որ աւանգԼ-ցաւ քե՛ղ* Հաս^, 
աաաուն կ առ Էս պսակն սրիորգութհ իմհյ 9 ճւ. ոչ^ կ 
կողոպաԿալ մեՏ՚ագին ղարգն տ 

\#Կ Հ$ ո վսկփ ♦ Ա*ինչ1ւ ցայժմ՝ ճշմարիտ կէր ֆ ճւ 
ղսրրու^ քումԱԷ ես առաւԿլ քան զա մե՜ն այն մարգ 
վքյայկի 9 ճւ 9 ի Յէշմարտութ-7* քսւմ* յաաՐ ժատՐ ուրա^ 
խասայի * ճւ. ղի ոչ^ Կէր սաախօս 9 <Հաւասաեաւ գի֊ 
ակէ է Հ+այց այմ$Ր աս Հնարիս կ ինձ Հաւաաաչյթան ից 
Ք ո ց • ղէ առաւԿլքան ղրան % գոր&քն են ընգունԿչի « 
Ջյիարգ ընկաչայց , ղառասպկլյբւանս քո ♦ վասն ղի ան^ 
խարե՚լի աԿսանԿէՐ ղմանոէ֊կգ ՛ի հոց քո % Հ,անապաղ^ 
կց ռ րգիցի սասա-թ՚ի պսռեկու-թՅՀ 9 ճւ. իարկուին լ&ա^ 
կից կ գողու.թռ Հ % ք\ր շհայ , թ֊կպկա ճւ. Կրգնու. , չկ 
՜նշմարի ա * ղի մի չարիք, կարոգկ ղրաղումս Տնանելէ 
իանի՞ց քոց լուայց , Խթկ Հասաաասւձ գոքեսյգ Հալ 
ւ֊աաացից է I Մի գի՚եակ ղագճ-ա. փա աէփք.. շ \քի օր» ՛ֆ փեք"»–^ փ» է 

+ աԽ %Հ * • • էյ*1ւ.4յ** ա^ա է ագ%ա^ 5 Մի օրինակ գ;»*.^ * Օւցւէւշ0ճ Ե7 *4 I 1 «#ՕԻնԴԿ ^ՐՒՍՏՈՍՒ 

*1| ատասխանի ետ կղյսն և– ասկ • (Հանից իմհց կա.*, 
ս ութիս իւՐ վկսչյկ ♦ նւ զոր յղացեաը§ եւՐ, ոլկ յիմոց 
և. ոյլ 9 ի քդյոց » &«- ղի ո լ եւՐ մերձեալ յույր » ճշմա^ 
րիս* կ • և. ղամհւ֊ սնու երբկք ոլեւՐ տե՝սեալ ք Հա*, 
սատա ինձ է կւ. եթկ գՒ ս Ա ու.տ առնես 9 են յաղգս 
մեր իմաստուն կանայք » միթկ աո֊ Հաս միայն են կնիք 
կ ոք– սու. գա սու. կանանց % \+ւ գարձեալ տուր ինձ 
ըմպելզ2ուրն փորձութեան ըստ օրքնացն (Րովսկսի է 
\կ*գ գՐ՚լ պ/լ Հավատարիմ՝ վկայ բերից քեզ քան 
ղկուսութ^քս ճւ. գ^ոպա փորձ ու. թ 1 1 ի 4 – °՝թհ ^– 
դեոսա սուտ առնես > (էրգիս իմ %% որ կ զարուի բարձ*, 
րելոյն՝ վկայկ զի ղոչյր ոչ^գիաեւՐ տ 

\^սկ ($ ո փքհփ ♦0" Կ ա ըի$հ Հաւատալայգպիսի բալ, 
նիյ 9 ք ա<ս գի "շլ ԳԴ1 օրինակ %մահ գորա է Ո " Կ աեսեալ 
զէյուսութի և. զմասուկ 9 ի միոււՐ որ ո վայեի ♦ ճ. կամ* 
ո լուեաէ լռեալ սաինսն 9 էւ զկնիք մատանեաց 9 ի մի^ 
ում* մարՅսի է (Հաւիտ&եից ոլկ չէ՛ ալ այգ յազգս կալ 
նանց | եթկ յղացաւ, կոյս առանց առն է Դ+ժու արքն 
կ ինձ Հաւաաաէ նոր ե– օտար գոր&՜ոյգ* որոււՐ ոլ 
բնութ իք նւ ոչ^գիրք վէքէսյհն % 

1^4՛ Ա* Ա՛րիա մ* ♦ կթԿ 46՛"/*՛ խնգրե-ս բանից իմհց ք 
գիւրաւ ո ասանիս 9 ի գրոց ես 9 ի բեութէ՜ց % (\ Բ վ^ամհւս^ 
նացաւ ըեգ ե՛րկիր կոյս ճ որ հնաւ ղ\ձձէաաՐ ♦ ճւ. ինքն 
\\դամ* ոյր մե՜րձ աւորու թի Տնաւ զէ*ւայ է Ո * ամհւս^ 
նացաւ. ընգ ձ՚առոյն* որ ճնաւ զխոյն ♦ ճ. կամ՝ Ո մև՚ր^ 
ձաւորեցաւ ընգ վիմին % որ բղխեաց զչքտակսն % Ո/* 
^ ռւ լ մ՚Լ՚՚՚ՅԴւց զգաւ ա ղսաեն 9 ի մկֆ տապանակին , և֊ 
կաւՐ յոյր զչ>րութ% բղխեաց 2ըւր 9 ի Տնօտկ իշոյն է ||* 
սերմանեաց յայսքաս որովայնս ղայսպիսի ղաւ.ակս > 
^.օւ. գիմս միախ Համարիս անհնարին է է«– եիՅ֊կ 
քԽույեցգ ոյէ Հավատաս ղի ճշմարիտ են , ԷՐ՚֊Ր սուրբ 
գրոց Լ. ՀոգեշունչյՐսրգարկից % Զիցէք ւ&Թ^ՐՅ^՚՚՚Լ– 
քո % ղինչ^ասէք կ՛սայի աս * ՚՚ՍևՀ ա Կ"1 ս մՂ աս Յհ ^* ^՚յԷ 
ղկմմանու,կքն ,» է շՀշմարիւտ թոլի քեէէ մար գար կս այս 9 
թհ սոստ • Հաւ֊ատարքաւՐ արգեւք 9 եթկ ԱԱԼ^ք*՜** ^քԿ֊ 
լքտու֊թի գոյ 9 ի սրտի քու֊ւՐ է ^ 

ՀՀովսկփ ♦ ԱՀ 4 /^^ Խրկոցունց 9 ե– 

պարտ կ ինձ փախչել 9 ի քէ/ե ստու. գապկս % Քյի թկ 
յամհսսնու.թ% կ մանոա֊կգ քո 9 քաւ. քիցի ինձ միաւա* Օւցւէւշ0ճ Ե7 րէ-լ^զսրբութք՛ իմ* ընգ անձքձ % որ յ օտարս մէ-րձէ-ցաւ » 
և. եթ֊կ 9 ի Հոգւ֊ոքե սրրոք Կ ք նոքնպկս ոշ էոՐ արժանի 
բնակնլառ քԿղյ Ե«– այլ ոչ^ ռս քենն՚ցից՝ թկ ո կամ* 
ուսաի. վասն ղի յ այս մ՝ Հև ակ ղայգ պարտ կ ինձ գորլ 
ձեէէ Զյս/ս ասաց (Հովսկփ նւ լռն՚աց ♦ վամե ալի խոր*. 
Հկր ար2ակևլյս\ՐարԷաէՐ է կւ. նա աէտացաւյոյժ վամե 
տրտմհւթէ %որա • աղաչի աց ղՈրգին Է Լ ր մայրաբար 9 
ե, աղօթէ՚աց աո, նա Էրրնւ աո֊ ա&՜ • Հառաչի աց ա^ 
ղաքսեապկս $ ռ ԷԽգրԽաց 9 ի նսՂսնկ հնողաբար » Հ**քի 
ցեաց ՛ի նմանկ ձ՜ա&կապկս , ե֊ իօսեցաւ ընգ նսՂս 
սիրովդ խորՀնցաւ ընգ միտս իւր ի մա ստու թբ ղի 
յուսացեալկր յՈրգԻ" ի^Ր կարողապկս % ք\վ2էշմա^ 
րիտ (էրգի Է մ՝ և. քՀա՚ե Հօր , վս$սն որոյ բա զու. մ՝ դբպար^. 
ան՛ցաք ♦ ձ՜ագնա ղյոյս քո ռ լուսաւ֊որևա զմթութ^է 
ւէտոացն ՀՀովսկփասյ % •Համողի Հայր անուանէ֊ցալ քԽղԼ 
կար&նօք յե՝րկրի է յայտկԼ ա նմա ղստուգուքՅՀի մօր 
քո է Գթ֊ա է ողոր մահ , յարգարութի է յամբ ձութ Հա՜ 
նորա | ես մի օտարացսւցանն ր ղնա յահ-աաայքԽյասյտնու^ 
թ՚ք ք ոլ մւ/կ* մի թ-ագուցանն֊ր 9 ի նմանկ ղիորՀոլրգս 
քո 9 ղի մի կորից կ ♦ այլձ՚անո Տամա ղյ այ անունն քո և. 
ու րախացո ղնա $ ղի մհո-ասցի ղտրտմոա֊թք իւր է 

ղի արժանի ե՛ղկ է՛ս իօսնցե՚ալնորա բառնալ 
ղմե՚հ՚ութ-ի քո ւ մի թ֊ողուր ղնա Հիղ25ւուլ յալիաց 
Հն-րձուա&ոյ • ա/լ Հանգս ղնա յուսալից ՀաւատոաԷ^ 
քո է Լիր» ակր իմ՝ 9 վիայ մօր քո 9 քան ղի շատ ղրպար^ 
անցին ղիս ♦ նւ Հաւատացո ղՀՀովսկփ 9 որպկս ղի նա 
ղրաղումս Հաւատացուսցկ % \յւ մթեչ^յայսպիսի .խոր^ 
ՀէՀՐԳ ո ց աագեապկր %Հովսկաի %9 ի քուն է մուտ 9 նւ Հան. 
գէ-աւ. արդարն յանկող/քսսն ի*֊ր « 

Լ^աանժաաՐ (էրգի կ ուսին ՀրաւՌչյԿաց Հասաննլ 
առ նա Հրնշտակապէ՝տք/ե է կք կարապի տս ճ որ նբէրր 
ղաւնտիս մօր թ֊ագաւորք/ե $ յայտնէրԼ ղիորՀուրգն 
^ովսկփայ ՝ահ՝աՀօրն% քեռուց էալ^ոգնղինքա ռ ն՜Հաս 
առ նա փութանակի ք ղի ղխորՀուրգս նրկբայութէն 
կորղիսցկ ՛ի սրտկ նորա տե՛ս լի ամի գիշիրոյ % ԱՀՀաւոր 
փառօք ե-րև-էրցաւ նմա 9 ղի յերկիւղկն ստուգապկս 
ընկաւսի ղրանս նորա է ՀՊքչիաց իբրէւ ղՀող*& ւ ցոլացալ. 
իբր է» ղփայլա^* 9 թօթափԿաց զիայձակունս 9 ի թ֊ն֊ոց 
իւրոց # ծագ Կաց իբրն. ղարնգաէխ 9 Լ. Կլից ղտունն Օւցւէւշ0ճ Ե\/ *6 ի ծնՈԻնԴն քրիստոսի 

ղար<Հուրէրցոյց ղքֆովսկփ % քսօսԿլսկսաւ. ն– ասկ վեա » 
\ք*քւ երկնչիր 9 (Հովսկփ որդի Դ*ասթ֊Է տ ի սկղբան բալ, 
***Էյ** մխիթ՝արե՚աց վեա ♦ վասե ղի որգէ Դ*աւ.թ֊ի կր 9 
և. <Հմհւօո արար շնա* եթ֊Կ ՝է ս՛անկ Դ*ա*֊թի &ագկ 
այտայն ղրր գրե՚աց ՀՀակսբ % կւ. ե-թկյաղգկ քիոէ-բէ՝^ 
նի կաւՐ Շյմասոնի կաէՐ՚Հխնայ Էցկ խօսեցԿաան քեւլ 
ՍՐարէամ* 9 յայա կ % թկ 9 ի գմաեկ ոչ^Տնանի իշխանն 
որ գալոցն կր* ապա ե(էկ 9 ի Օոլ.գայկ Լ. 9 ի Դ+աւքՅայ 
էցկ աոՀՅև նորա 9 9 ի նմաեկ Տ՚ագկ ճշմարաապկս* որ 
ակրն կ թ-ագաւորութէցէ \\րգ դու. մի երկնչիր առ. 
Դէոսէ առ քե՛լ ղ\ք* արիամ* 9 ղի ձնե աչն ՝ ի նմաեկ (\րգք* 
բարձրեչղ/ե կոչեսցի ♦ ոչ^ կ 9 ի պոռնկոսթ֊ենկ 9 որակս 
կար&եցկքե » վասե ղի Հ\րգէ նորա չոէ-ձ՚եալկ ղս§ոռ^ 
նլլկութի աշխարհիս տ Ա^/ձ "է/" ^ ՂՐՐ Գ^ ա 3 ^» սս օէ 

էՐսրգարկ ♦ «ԱՀա Կդյ«յղ<*–ցի ե՜ &՚յԻ (էրգ/՛ > Կ ռ ֊ 

չեսցեԴւ ղանուձ ՛Սորա կմնԴսնու. կլյ որ թարգմանի ըեգ 
մե՜ղԼ ա&՜ 99 տ Խ*– ևթկ ԱՀ/" ո չ^ Կր էէալ^ 9 ոոստ կր (եալ^ 
մարգարկուիս կսայեայ տ \\<Հաւ.ասիկ իառեեցաւ. ա&՜ 
ըեգ մարգկաե 9 որպկս և. գրեալ կ ♦ ս կլի 9 Է Հօրկ 9 ե– 
եկի յաշքսար<Հ , է է կւ. ղայս ասացեալ Հրեշս* ակին գնաց է 
\ք՝՚֊~ ք$ ո փ»Կփ զարթոսցեալ ղա<ՀԷ Հարաւ. գողա^ 
ցեալափշեալ զար մա ցե ալ* էս փոսթ-ապկս խոեարՀե^ 
ցու.ցեաԼղգլոէ–իքե երկիր պա գան կր կույս քէե 9 իոստո^ 
»իսեկր փառաբաեկր և– ասկր • (\ոՀ>ս/ե ըեգ Ք&՚ղյ ս Ըք֊ 
բու. Հի | մայր (3-ագաւ.սրքքե մե&ի • երկիր պագս/սեմ* 
քեո 9 ղի եղեր բարձ ալ տեառեգ աերաեց ճ որ 9 ի Ք^ՂԼ 
կ բեակեալւ \քաոսղւապկս ար կ Հրեշաակաց 9 ռ %մա 
Տ-առայռԴէ ^րե-ղքքԱացե գասք 9 և. թեքե կ արարիչյամ* 
^ոգեղինաց է է*– կար&նաՐ Կթկ ոչ գիտե՛ս ղ ղօրութֆէ 
Դէորա , ղի Տ-ա&ոէ֊կ կ ՛ի քէ/ե ♦ բայց ևս % ի սս–ր2ակայ 
ձաուայէ/ե Է*֊րմԷ 9 ի Հրէ՚շաակկե ոսսասյ ղմե՚ձ-ոսի գո^ 
րա տ Էյւ» ա ՐԳ *ցմաՐ ղի & անէ՛ այ 9 ոչ^ գագ՚՚՚բե՚ցից 9 ի 
փառաբանն՛ լոյ և– 9 ի քարոսիլօյ ղճշմարաոա^թ–^ նորա 
ղբպարաողաչքև % կլ. փոխանակ ղի նրկման՚ցի վասե 
յղուե– քո 9 ոյէ մԽ1խնսցկ ղիս 9 ի սէրոյ նորա % սչ^ Հո*֊ր > 
ոչսոէ+ր ճւ. սչ^մա<Հ * ի*, վասն ղի կամէի արձակե՚լյղքկդ 
իբր էլ. ղմաՀապարա 1 9 քաւ. քիցէ քքեձ թողսէ֊լղսրբոէ-ի 

1 |քք օրքձակ զղաք գաԽ» է % Օւցւէւշ0ճ Ե7 քո մինչև. ցմաՀ* այլյորպկս ա&արեակ աաճար ու.րա^ 
իութ֊բ Լ սրբսւ֊թի ձառւսյե-ցից գմեձոէ-թֆգ քո % 

^նկալաւ. Օովսկփ ղ\Ր արիա մ՝ 9 էւ րնակկր ըհգ սըրլ 
րոյե պաՀպանութֆ • Հնաղանգկր 9 Հաւյսնկր 9 պա^ 
տու֊կր 9 ե՛րկիր պագանկր » մե &ացա~ցանկր 9 ոպաԱսա^ 
ւ֊որկր , երկնչիր ք ակր նմա մե՝ձ֊աւ. գողոնքդ է Ս"<–/7* 
կր անձամի $ եւ մստուր սրաիս եւ իորՀրգովյ ^երով, 
բկ մարնսաւոր ե՚ղԼ. ՀԷւ֊սե ՜ձարաարապե՚աին աշ^ 
ի*ար<Հի է յՅե-րովբկթ թ-Լաոքօղիալ էրգ են ղսրրաոաց 
փառարանուք ՛Սարա 9 և-յարկս աղքատին րարձևալկ 
գնա կոյոն իբրե֊ Ղ**՛^՝ մաեուկ • ԵրԿէ&Ք նե՛ղի տանե՛լ 
զմերձ-ու. թ՛ի նորա > նւ գուաոր ազքատաց տարե՚ալ կ 
գնա % ի &**ց ի*֊ր * է՛– Ո ԸՍ ^րամանաւ. 1 ոնանիէև աաՐ 
մանկուԴտ յորովաքես մարց իւ.րե֊անց 9 մեանկր յ ա Հ֊ 
գանգի կու.սին է 

\*սկ յորժաաՐ կաաարե՚ցաւ. սալման ժամանակի 
մարգ է ղու. (3% ի*~րո) է ե֊ Հաոաաաեցաւ. պսակ անգա^ 
մոռն աեՏնաւ. որոա, թ է իւ֊րու.ւՐ 9 և. ա՛լից զմարմթ/ս ըւէ. 
գասյարասնօք լւ ս/եաւ֊որու.(մ 2՛ » նւ նկարԽաց ղաաակերե 
իմաստույթ բե իւրովյ և֊ միաւորե՚աց զմարմքքսն զոր կ^ 
առ 9 ի կու֊սկն ըեգ ա&ու-թ-նն իւրուաՐ 9 1ւ իբրև, լցան 
թեն ամիս յղոա֊թ֊Ն ի՚֊րդք է եվս 9 ի ձնունգ 2(շմարտա^ 
պկս ճ որ գդք ա ց ա ցց ս դ\Տմէ աս ^ # "– Տննգե՜ամթե իկ""^ 

ազատե՚աց զարարահս 9 ի գէրրողկն տ կա֊ յսրժաաՐկա^ 
մէր ձե՚ոձագրե՚լ վԱյք-ամ* 9 ի կենաց գիր» > ե՛լ Հր**՛֊ 
մէսնն* որ գրԿր զմարգիկ յ աշխարհագիրն տ Հանգիդ 
պեալ Հրաաաանաց ե՚րկոսց (Յ֊ագաւ֊որացն միմԽանց 9 
ե՝ր1խաւ.որին և. Խրկրաւյորիո $ կաք որն գրԿր ղ^* ս րգիկ % 
աո ալն մաս Հարկս $ Լ. (էրգին ասք ԳՐ^Ր ԳՐՐԳԷ ա€ա \Նէ ա ֊ 
մայ 9 ի գսլրու.թ*քւ կենաց է \Րթե թ֊ագաւ֊որե Հնարկր 
պարտակս/ես իւ.ր աոձե՚լղմարգիկ 9 ե֊ միւ.ոն ողորմի 
ճւ ղաարտականս ազատկ 9 ի պարտուց % \^ւ.աքքն և– 
նոր կր աշխարհագիրն ախ • Լ. նաիտնի ճւ նոր կր փըքԼ 
կական աղասէոսթ-ին* որ եղն. մե՛գ* Ս^րասվՏեովքն 
րինակկթե ոձա&ոէակսն 9 եւ երկրաւ. որ<տս գոսշակկքքե 
զերկնաւ.որսն է \յչե՚աէ Հրամահացն 9 Լ ղիլ.րաքանչիւ.ր 
ոք 9 ի գաւ-աոն իւր գրկին • էս ղյձ/ք-ամ* յկգե-ւՐ գրե^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 *8 * ննՈԻնԴն *Ո՝Ս90ՍՒ 

ցքքե § ղի այն է գաւաու. սորա ♦ 9 ի գրախտն փափկում 
ճւ 9 ի քաղաքն մե՜ծ գրեաց գնա ակլն իւր , յառաֆքն 
րնակութին Լ 9 ի մկԼ ձանօթիցն , անգ պատուեաց 
գնա է Ի 1 – յորժաէՐ Հրամայե՚աց կայսրն գրե՛լ գիւրա֊ 
քանչիւր ոք յէ՚-ր*»*՛"՞ աշիտարՀին , ե՛կ թե ես առ ք$ով^ 
սկփ % ղի եէէլկ գրելզանուն իւր 9 ի քաղաքն Դ*աւթի է 
Է*– ՛Սորա աուեալ զ\ք՝արիաաՐ գնաց ՝ ի քՀեթղաՀկմ՝* 

Աւնկր \Տ*ս*րԷաւՐ ղթագաւորն 1ւ գնայր 9 ի քաղաքե 
(3֊ ագաւորաց % ղի ծնասիցի ղչ**/ն % որ ղմարգիկ ՛ի գրպ֊ 
րութ-քա կենաց գրեսցէթ յայսնուլւ իւրովյ \յկեալնոցա 
յԵփրաթայ 9 ի քաղաքն Դ^աւթի է էւ երկունք ծ՚նըն^ 
գէէասն Հասի՛ն ածամօր կսւսթն % \շա– ղի ոլ ԳՀ/Ր ՚ն**֊ 
ցա տուն իֆանեյոյ 9 Է ք\ եթ ղա Հկմ* 9 մե՜կուսացեալնո^ 
ցա յա/րե 9 Է տուն քարափորի էլ աեգ իքին է ի^եալ 
մեծ՛ատունն ընգ աղքատս 9 Է գատարկ տունս , ե– Հը֊ 
զօրն էնգ տաօւապեալմն 9 Է ծերպս վիմքան 9 նեղեաց 
ղմայրն յերկունս եւ 9 է ցաւս 9 ի &ն ա՛նելն ի լրում՝ * • ղի 
մի կարծե՚սցէք սուրբ կոյսն եթ֊կ Հոգի մի աքն ծնաւ է 
Հքնաւ ոչխարն սա երգ ղքքորիւն առիւծ՜ուն ճ ւՀք°րն 
ղօրութեց զոր գրեացն ՀՀակովթ. յորՀնութիս ի լ ր « 
Դ*ագարեաց ամի ի ծ ա ղա էնքան է եւ. եՀան ղձագն է՛րի֊ 
տասարգ % ղթագաւորն թռչնոց 9 ի րոյնս *Է Ո ՔԸ % է^ ա ^է– 
մե՜ցաւ ծնանել երինջն կուսուր ղեղն պարարակ , որ 
ե՜կԴէ Աքնե՚լողշակկզ^ վասն մե՜ղա ւորաց է ՀչՖոյց ղանՅն 
իէ֊ր ստեղծ իչն մաեկանց մարնսապկս • ե՛լ յ ս ք ո փքԱ^ 
նկն | և. ամրողչ Ասաց 1լնիք կուսութ%ս » 

Շիայի՛ն էս մւսրգկսչյքքն կ ծնունդ նորա և. ոչ^ բա^ 
մանի $ գի 9 ի Հեր կ քան ղսաՀմանս տ \\սաուածայի*ն 
Է $ ղի 9 ի կուսկ ծնաւ ան Հասան ելքն • եւ մարգկայիս 9 
ղի մարէքնացեալ ծնաւ անքննեԱքն % Ա*ի է մի ծնունգ 
միածնի ք\րգւոյն 9 կատարեալ, բովամնգակ % ե՜րերելիք 
սքանչե՛լի 9 տեսս/նելի , իմանալի % Հինեալ 9 ի ^օրկ $ 
անտե՛ս 9 ի ղուարթնոց 9 երկրպագելի մարգկան • յհ֊ 
ութենկ Լ 9 ի մարգկռւթ% . մթն միածին 9 Է մԽ&ու% 
և. 9 ի փոքր ու (3 ենկ » մթն իրկիՀ Գ է րարՏրելոյ% եւ 9 ի 
կույսկ ♦ մի ղորաւոր 9 ի Հրեղինացն ձ. 9 ի Հողեղինացս է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՀՐֆ ամենակալ ձա&ու-կ կ կսւ.թ֊ի եՀ յպյասք* մարգ^, 
կութբ 9 և– ո Էշխե՚սցկ քննել դնա ♦ անձ՜անօթ՝ կ ԲԸ֊ 
Նութբ ճւ ՚Հշմարէտ մարգեդոա^թբԼ 9 եւ ո Համարձա^ 
կե՚սցի վէաեե-լ վևա ♦ ղռւե՚ցե՚ալ կ ԳԱԱ ս ճւ պատեալ 9 է 
խանձարուրս 9 և֊ ո սաՀմաեե-սցկ վք* ա * բազմեր ալ յա\. 
թ՛ոփս փաուաց ճւ եգէալէ մսուր յ անբան էց , ճ. ո կա^ 
րասցկ էմաեալզնա • գողացուցանկ զքե՚րովթկս եՀ րչէ. 
գե-ցեալկ մարմթս 9 Լւ ո պատմԽսցկ դնա • շարժկ զթա^ 
%աւ.որ անէւսն և. բարձեալ 9 ի գէոկմև \Ր արի ամոլ. , Լ. 
ո ՜ճառեսցկ վևա • յագեցու. ցասկ 1 զտումս ճւ ֆա մբկ 
ղկա(3ն ք ճւ ո ա է՝ դե՛ ակ կ ՛սորա • ՜ճոխանայ 9 Է քա՜րովջկ^ 
ական կաո֊սս եՀ նստէ 9 է բարձսն \ք*արէամոլ # եՀ ո 
Հասու. Ա***է սորա* զարհուրե՛ց սւց անկ զսերովթկսև 
ճւ յանՅն առե՚ալկ զազքաաութք 9 ճւ ա<Հա զար մա ^ 
ցուՀես մձ֊ձ » րղիԿ սաեձրև֊ս ճւ կաչթալ կ զստինսե 9 
եՀ ա<Հա Հէացունս • որոտաք յե՚րկէնս և– սարսափեն 
ղօրուքմ-էճտե ճւ գգուէ 9 է մօրկս 9 եՀ ա<Հա սքանչա^ 
ցու՚Յն 2 է յԸ/ք ք. արթ֊ ունքն ձա&՜կքն 9 եՀ ՀՀովսկփ ե՚րկըր^ 
պագկ ք ճւ ա<Հաւասէկ շեորՀք * Դ+ասքե երգե՛ս եՀ մար, 
գէկ փաստաբանեն 9 եՀ աՀաւասիկ խոեարՀութ֊ք « 

( ^քՓ՚^՚Տէ՛" Ք^Ը ո 4տԽ&Կ սրբաբանե՚ցին սերովդ 
բկրն ♦ գովեցին Հրեշաակբն • բ ար ե՛րան ե ցին իշխա^ 
նութ՜իքե ♦ փառաբանեցին պետութիւնքն » գոչի՛ց քն 
գուեգքս ա ^ոդովեցան չէ գ կոնքն , ճւ էֆիս յ^րկիր • 
Փայլե՛ցին Հրե՚ոկ՚եքն ♦ Հնչեցին ՀոգեոկնքԴ$ » ե՛րգե՛ցին 
Հազարք ե– բե՜ւոք զնոր օր բնութ՛քս Նորած թե արքաի 
ին է *\պբգայր անապատս 9 ի <^նչմանկ ե՝րէքևաւորացն * 
ճւ փայ լա տակունք ղու. արթնոցն ց°՚չեալ Գ^-Էհ^Ը*՛ 9 
վառե՛ց աս կայհ՜ակուսք Հրղք ե– պաշար ե՚ցին զքազա^ 
քըն • Տ՚ագէրցին ՚2Հաո~ագայթք լուսոյ ճւ նուաղիցաւ. 
խաւ֊արս % իքի ն ղօրքն է ^– արարեն դերկէրս 

հրկքքկթ ♦ խաոնե՛ց աե րնգ էրե՛ արս վէրքաՍքե ճւ նե՚ր^ 
քք&քս $ ճւ ղփառ արաեութե պսակս մատուցթե մե՜ձ՜ 
(Յագաւորթե տ Այ֊ ե-տարանե-ցքն գարրէկլեաեքև ագալ 
մեասցս* թ֊կ ղարթէթ եՀ ու֊ս/տ զեոր օրՀնուքէԱ է »քա^ 
ցրաՏայն եոչսնակգք րարրառե-ցաս գասքն ^Էէթսքյհ֊ 
Ա՛ գ և– ու.սա–ցիս մարգ կան ղե-րգս օրՀնուՅՀ իսրԽսձց է 

I Հեագոի օքփ% ա կ% յ»է1՚9«ձ՚է * « Ե|»4"՛*– °քՒ^ ա Կք « Օւցւէւշ0ճ Ե7 Յօ * ռնՈԻնԳն քրիստոսի 

Գ*ոչիաց ղօրութ-թ ղձաքե օրՀնսւ.թե՝ան քե՚րովթկիցն ֆ 
ղի բացցքէև խցեաէբե՚րանք մարգ կան ՛ի փառաբանող 
թք* իբրե– աէքաղցրաձասքս փողս Հ&Հեաց "րբասացսւք 
սԿրովթկիցն 9 ղի զարթոսսցկ ՛ի քնոյ ղբրգէ– մասրգ^ 
կան է <կար յօրթեեցին ղօրուիթկ երկեից քեարօք իւ.^ 
րԽանց ճւ ասկիս • ֆառք 9 ի բարձունս այ ռ 
խաղա ղու. թ՛ի և– \\գամայ մեձ՜ յոյս Հաշտաւթ 

Հ^նթ-ացեալ ՀրԽշտակացն աւ. եաարանկին ՀովսԱ֊ա^ 
ցըե՝ թկ ե՝1խ քաք <Հովու,ապետն % ժողովելղսրուեալ 
բանավոր խաշիս ս է*֊ր է ՝Ըյ–ե՝տարանե՝վթ Օոէ սւրա^ 
խուփ մհոհ | ղի Տնաւ. ձԿղ այսօր փքԿէՀ^ տ Կր օՏ-ե՚աէյ 
9 ի քաղաքի Դ*աւթի ւ *լ,ա է փըհհՀ*^ "Ր յ ա փշք ա կԿ 
ղռերոսթքաե 9 ի ձե՛ռաց բռնաւ. որին 9 և– արձակ է, ղփա^, 
պե՚ալսն ի խաս ար այ թե կապանացն ւ *\,ա կ Հքրր ս% ո ք 
գարձուցանկ ղաւ֊արս սպան մամի Է՚֊ր ո ՚Էյ ճւ չարչարալ 
նօքն յաղթկ թ֊շնաա/ոյե ճւ Հաչա&չքա է (Հեգ1Հր կայք 
լռե-ալյ ովյմարգիկ • քանզի ե՛կ է՛ ալ կ թագավորն ձնր. 
գնացկք տե՚սկք և. ե-րկրպագեցկք նմա % Հեղ կ ճւ խո֊ 
նար<Հ 9 ե– ոչ^ուձի փառաւորութի է շիան է $ \)ւաւ.սե՝ր 
ճւ վա^աեակ օյլ գոյ 9 ի Հեռին նորա ըստ պատե-րաղ^ 
մողի 9 ե– ոչլ ղարգարե-աէ <Հե–Տ՝անե՚չիս ՛ի նե-րքոյ նորա է 
ՀԼձիս ճւ ղ$որէս ո<էունի % և֊ թ առա սոր կ* և– ոյլղիրալ 
գա գնաց երիւ–արս ճ ճւ իշխան կ է ի խանձարուրս պա^ 
անալինա 1 ի մսուր եգե՚ալ գտանիցկք գնա* ճւ մի ե՛րկ, 
բաք իք վասն աղքատաբար տես լիան նորա է 

ԼՀևձացիե <Հովիւքե յաւ.ե՝տիսն խաշամբք իւ.րե՝անց 9 
և– Հավատացին ամբիհքկ 9 ճւ առե՚ալ ղյ/եՏ՜այսն ըե+> 
(Յ՛ա ցան առ նա է (ֆտրեց/ա արգարքե ճւ տասանոր^ 
գե՜ցէխ *ու.ղիղյխ 9 ճւ մաաուցին զպատարագս ի*֊+* 
րե՝անց ղգառն էբրե– քաշանայիք ճւ ակաթն իբրե՛ սալձ^ 
գեցւոյ ք ճւ ղփառսն էբրե– այ * Զառամին ընՏ-այսն 
Հովիւվիս մատ ու֊ ցին նմա • մաին յայոն պատար ագսքԽ 
իւ-րե-անց , ճւ երկիր պագին նմա տ ՀԼգառն սՂսքե՚աց 
մատուցքւն գառ ինն այ 9 որ ե՝1ի լինել ղթեուՏա ճւ պա^ 
տարագ այ 9 և– գագարեցոսցանե-լյէգ առթնս 1 ի ղոՀե*, 
էդյ։ խառնե՚ցան քե»գ Հրեշտակս ՀովիսքՍ ճւ փաո֊ա^ 
բանե-ցթէ գնա % Ս*ճ–ձ* սքանչի չիք ե՛ղին 9 ղի միաւ֊ոբե^ 
ցան ձս&խք երկնաւ. որաւքե քքիգ ե՚րկրասորացս $ ճւ ե՝^ 
ղանակք անմարՏ&ոցն յքԱգ մարՏեասորացս % կւ– ելեալ 
0ւցւէւ26ճ Ե7 փառաբասութ%*ե յա մ՝ բերաԴ»սց % միաբաեեցաս երկինք 
1ւ ե՛րկիր էրգե-լղ^հնութ-^էա միոյ տֆՀնորգի % որ <Հաշ>, 
աեցոյց ղեոսա ձԴՏԽգեամբե իւրովէ \Ր անունն չռեալ 
կայր $ և– ՀդյՍ&* զար^ուրքԽ • Հասիրն բարձրս/նան ք 
ղու արթ֊ ուկրկ բարբառին % մար գի կ գոգանան » այրս 
փղթր ւ մսուրն աղքաաապկս ♦ Օովսկփ ուրախ ացեալյ 
\$՝արիաաՐ ղարմացեալև֊ ք\րգթե աղքաաացեալ% 

\ ճէէ Կ Ս*ս*րիամհւ աեսեալ զայս սքանչելի ս % քաֆա^ 
լեբեալղքքկքն 9 1ւ փախուցեալերկանցե և. ցաւոցն 9 ի 
%մանկ ճ յոան կացեալ առաքի որգւոյն իսրոյ ևւ խո^ 
սարՀեալ երկիր պագանկր , ասկեալ առ աքի սորա 
աղօթ֊կր ձնողական սիրովդ և. ասկր ♦ ՏԿր ի*^ և֊ ք\ր֊ 
գի փ Հրամայեա աղաիԽոյ ճւ մօր քոյ խսսելյքնգ քեղյ 
Ավէձակեա ղ^Կգկոնսգյերկիրս քո 9 վասե զի անգ ես տ 
Ս ասաեա Հբեղիսացգ 9 ղի տեղի տացև% ինձ մերձենալ 
աո– քե՛զ* Արա սերսվթկիցս ամբառնաչ ղթեւս իւրեաեց 
Գ ա Լ.Ւ°^ աու Ք^ԳՒ Տ Ոէ ֊Ր կոմսական կաթինս Հասան ել 
9 ի բերան քո • շեորՀեա ստեանցս զոր սնուցեր 9 ղի սոլ 
քա ղքեզմեուսցևԴ* * <կաաառեցաւ երկիր 9 ի գոչմա^ 
սկ երէխաւորացս , Հրամայես* նոցա Հաւաքել 9 ի լու^ 
սեղկն առագասամե բարձ անց է Տ ոէ ֊ր ձեռաց իմհց գղգ, 
րութ^իւ քերովթկիցե ֆ ղի կար ուլ լի ցին իբրև» թ-ե-օք 
ամբառնալ զքեղ% Գ^արգեեա լեղուղի իմոյ ղսրբասա^ 
ցութքն սերովթյկից $ որակս ղի աեգագար երգեսցկ 
քեզ բերան իմ* ղսրբուփս % Տ ոէ ֊ր Բ ա Ր&ից ի&ց ղժուժ^ 
կալութ-ք բաեաւոր անուոցն 9 ղի կարոդ լինիցին շարւ 
ժելղմե&ութ֊քգ քո է $ու֊ր ինձ ղօրուի 9 քան գի ոօհ, 
րութ-եգ քո չեմ* բաւակաեէ կւ գու զքեզ պաաուեա » 
ղի ճւ. երկի%թ ոլբաւեն տանել քյթևզէ (Հայսմ* ասուր 
ա/ե&ի Հքննգեան քո ցս&ասցկ երկիր լրի*~ իւրովյ 1լ 
փոխանակ փշոցս բուսուսցկ ղթարի արգիւես % Ա+յսօր 
ուրախ (իցի \\դա$Րնախա<Հայրն աոՀմից , ղի ղա& ընլ. 
կալալ, 9 ի &ննգենկ իւրմէ 9 որպկս ցաևկացաւ է \\*յ ս ֊ 
օր կւայ ցն&ասցկ առաւելքաԴէ ղ\ՀՀէամ* % վասե ղի 
Տնաւ 9 ի նմանկ մասուկ % որ եչսյձ ղսաւս անի&՜ից Նո^ 
բա տ ՀԼյսօր ուրախ չիցի գ բախտն Հաևգերձ Տ՛առով, 
քչաե* քանզի գարձաւ որոշեալ գրախաապս/են 9 ի </ալ 
ռանգութ-ի իւբ է Ալ յ**°ր ցնհասցև% սհՐ Հեթո/եոսք 
որ ցրուեալկէն ըք*գ ս/էմ՝ ներկիր 9 ղի քև. մ֊ողովեցան % Օւցւէւ20ճ ՝պ 32 Ւ ննՕԻնԴն *Ո՝Ս8ՈՍՒ 

\ձ+յս°ր բոսսաս բարոսեակ յարմաաոյն 0,եսսեայ 9 որ 
արբու. ցանկ քաղցր գէքսսոէխ զ&արասեալ Հեթանոսս է 
Հձ+յսօր Հաստատեցաս ոտն մանրեալ% էս զօոացաս 
գարշապարն տկարացեալ % Պ+յսօր գերոսթիս Հե^ 
թ֊անոսաց իւաղաղոսքմյ1 գար Տա է֊ 9 էս ամհսլե բաղմա^ 
ձնսսնգ եղէս % 11^/"°/» ոսբաիասցին գոսնգք մարգա^ 
րկիցն 9 ղի կատարեց ան բակք նոցա 9 ի ճննգեան քո % 
\3^յսօր Դ*ասիթ Հայրն քո յ^րքքեեսցկ զըսրս տասնա^ 
զէո/ե է լ –բ ո § է ե– երգեսցկ գեբգս նոր ճնսգեանս քո • 
\\^յսօր աղգոսՏև քի՛սի կսայեայ ՛ի գերեղմասն իսր 9 
դի ա Հաս ասէկ առաքի էէՐ կ կմՍանոսկչն 9 որակս 
մարգարկացաւէ \^յսօր փառասորեսցկ որգքքս Այ^Հ. 
սայ ք ղի Տ&տայ ղմա սոսկս էս կոյս նսացի 9 որակս գրեա^ 
ցըն • \5^յ սօ Ր ցն&ասցկ էսս առասելմարգարէքև ՋվԱ֊ 
քարի աս 9 զի գոս ես այրս* "րոյ անոսն իսր ճ՜ագսսՅս 9 
որակս ասացն % Ա+յս°ր հ՚ագեսցկ չոյս քո *ի գերեղ^ 
մասս մարգարկիցն 9 էս ղարթ-սսսցկ ղնոսա փառասո^ 
րեաԼ քսարօքՍ իսրեանց ւ \3+յսօր ոսրախասայ &ով^ 
սկփ* անոսանեալՀայր քո 9 որ բաղոսմ* նաիաաեցաս 
վասն քո | էս արժանի եղէս աեսանել ղւիառս քո է 
(Հայս մ՝ ասոսր յորժաւՐձնայ զքեղ^ 9 բազմացա*, փա^ 
ռաբանոսթք՛ քո . զի երկնայթզքե 1ս երկրայինքս Էր*, 
գեցին ղնոր օրՀխոսքՅրս % 

1^Հյ սՀ *ք °՝ք գեա էց Ա*արիաէՐ ՚ը*քյ ս պԷ ս Է բարբառս 
ամբիձ՜ աղաս սին սիրելի քէրգ^ան Է՚՚ԲՂ/ * "~ միաւ֊որե^ 
ցաս Հայն գգսսանաց %որա ճ երգոցն Հրեղինացէ իւաււ*. 
նեցաս բարբառ նորա ընգ սրբասացում սերովբւկիցն % 
էս յաղթ-եաց ե՛ղանակ նորա որոտ մանն բոցեղէնաց ♦ 
ղի գորովալի օրՀնաբանկր ղԲրգթս Է*~բ "էբ^՚էէ * Գ՚է 
չէաց քեարն կոսսոսթէ միասորեալյընգ Հրե՛շտակացա 
ղի Հաղորգ հր նոցա կոսսոսթբ էս սրբսսթ֊ի * ՚կորս^ 
գեցաս երկիր որ Հնացեալ կր մեղգք 9 էս վե՛րստին 
ստեղի աս հննգեամբ Արգսոյն այ է \Րեձ՜ են փառք 
այսմ՝ ասուր քան դամ՝ ասոսրց ♦ և. Հրաշալի կ պայ֊ 
& առու թ՛ի տմկիս այս մ* քան ղամ* տմեից է 

Հ^Հ՚ւբԹԷբք եկեղեցի 9 գեղեցկազարգ երգովյ* քո 9 
էս մատո ղաաաարագս օրՀնս*֊թ7ք տեառն քո յասոսր 
Տննգեա՚Խ նորա $ 13+յսօր եչանկ \ֆԷուԷՆ 9 էս մա անկ ե^ 
կեղեցի Հեթ-անոսաց $ եա բարձրանաք իոնարՀեալ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի Ե^ՈԻ՚ՕԴ^ ՔՐԻՍՏՈՍ Ւ 33 
գըոփէ նսրա զաա-ակին է 1ձ+յոօր ուրախանսչյ Հարս^ 
Ղ§ացեալեկեզեցի 9 ի գառն ալն 9 ի տուն փեսային • զի 
(Յ-ողե՚աէ կր ղեա և֊ գնացեալ զՀետ գիւ֊ամոէ կռա*, 
պ աշաու. թէ՜$ \3+յ**°ր 3**&այ վշաացեալե 9 ի վչքդնշուց > 
զի եկն փես աքս Հանել Գ*՚ ա ՚ *ի (սաւ֊արասյՀքե մոլորակ 
գիւացն է \\*յոօր գոՀանայ կապեալն կապանօք րլառ^, 
ն ասորին ք զի եկեալ ազատիչն ելոյճ՜ զէլապանսն անգխ 
աո ո ւթէ ք ն– ազատեաց զնա % Սև,/" 0 /* նկարագրեաց 
սաեղիիչԵ վերստին զապակաեեալ զաատկերե իւ.ր 9 
ճւ. խառնեաց ՛է նա ղգեղս անմաՀու./3~%– ք զի այլ մի 
1սս եղ&ցի յաւիտեան % \^յոօր շ^/էա^ք տա2քարա*, 
պետն իմաստուն զանկեաչ^աունն 9 Լ. եգ ք ի նմաս զահ^ 
այք/ե զանգրգու^լի սիւնն ա Ա^յոօր Հաշտեցաւ. ակրս 
քնգ \ձմէամւսյ 9 զի Որդին որ ձնաւ. արար զիազա*. 
ղուի ք***Գ ^ւ՚է/Ր $*Գ Ծ*Գ ասք% • Ա^/«*օհ1 ե՝գէա ակրն 
զմհլորեալ ոչիարն 9 ճւ. թարձեալ 9 ի վեր այ ուսոցն գար*, 
ձոյց 9 ի գրախտն յկգեաՐ է 1ձ+յոօր գարձան Հօստ Հե^ 
թանոսաց > քանզի Հովիւն քաք Հալահ՜եաց զգայլսն 
ապականիչս » ռ ապրեցոյց զնոսա % \\^յոօր արաաքինքե 
է դե՛ն ներքքակք 9 ևՀ մերձաւորքե իռովեցան Լւ է՛լին 
9 ի տանկ (քէագաէ-որքաԽ % \\ ❁ յս°ր իքեալ ակրն սարաւ.ովթ 
կորՆանեաց զմեՀեաես ք 1ս եբարձ 9 Է նոցանկ զանուն 
ասաուահ՜ոց % \3+յ Ա օր յայտեեցաւ. Հգրր պատերազ^ 
աէհղն գերոէ֊քՅ֊ե աշխարհի ♦ զի զւսպսաա մի գերիՀե կա*, 
պեաց > ճւ. գարձոյց զգ եր ու.թրս ղօրութեամի իւրովյէ 
Ս^յոօր եկեալ բժէշ1քն Հիս աս գա ց ճւ. վիրաւորելոց* 
որ ձրի րմ֊շէյկ ճւ. ոզՀացոԱ-ցանկ , և. գարձեալ ինքն 
վարձս տայ րմշփեցելոցն տ Ա+յոօր թաքոյւյ կինն ըքի՚ը֊ 
մորե կենաց 9 ի զանգոէ֊ա&ս մեր 9 մքաԵչե– ա*ա խմորեի 
ցաւ. « վասս զի ոմսաքևացեալեր ազգ մարգկաե յա&^ 
ա/քաե գիաոսթ^ն % Ս+յսօր իՀեաէ կեն գանի աղն 9 ի 
րարձրեչղ/ն $ Լւ Համեմեաց զասՀամհւ֊թիս մեր ըստ 
առակին ՆղՒ ս հի < \ձ+յ սօ ք եչեալ Հրաման 9 Է <Հ,օրկն 
առ Հա է– աաչեայ կենա էխ « վամե զի ձսնգեամի Որ֊ 
գ՛՛ոյն 9 ի վեր Հրաւիրեաց զազգս մարգկաե % \^յոօր 
որ հ ամիս առանց արգեանց 9 առաքեց աւ. մեզ^ պաոէ֊զն 
կեՀաացյերՀխաէ֊որկնէ (Հայս մ* ամսեան ճ որ կ գատարկ 
յա մ՝ մտից 9 առ աքեցաս *1ե*Լ որասխ կենաց ճւ յագե^ 
ցդ1ց զմեզւ (Հայս մ* ամսեան՝ ՀյորուսՐ աղքատասան ամ* 
տառապեալյն 9 կֆյմեհ ա տունն ճւ. րաշիեաց զգաեձս Օւցւէւշ0ճ Ե7 34 * ^ն«Ի^դ^ *Րէ՝ս8ոսԻ 

իսր աաՐ տնանկ աց % (Հայսմ* ամսեաե՝ յորոսաՐ գա ա արկ 
է– այգի 9 ի իաղողոյ ք պարգէսեաց մե՜գ որ թե կոյս ղոգ, 
կղյզն յս՚րգաեգկ իէ֊րմէ % - ՀՀայսմ* ամսեան ճ յորոսմ* 
թօթափքաե աերևք 9 ի Տ՚աուոց ք փռի է՛ յան տերէսքե ԱԼ» 
գամայ 9 ի զգե՛ստս լուսեղենս $ (Հայս մ՝ ամսեան % յո^ 
րոսմ* կաակ ղսեր մանիս սառամանեօք Է լ Ր ո, Լթ 9 
տոսաս աէձ՜գսերՅս թարի 9 ի Տ՛արա սո սա ե-րկրկ էսյաե^ 
վաստակ * (Հայս մ՝ ամսե՝ան % յորոսաՐ սպառի ե՛րկիր 9 է 
րարոսթոց | աո֊ աքեցաս մեէէ երէխասոր րարոսթիսնն 
Հոգսոց մե՜րոց % (Հայս մ՝ ամսե՚ան 1 յսրոսմ* րարՏրանայ 
ար ե գա էխ յաշաիճանս չոսսոյ > Տ՜ագե՚ցաս սո՛գ արե՝^ 
գաէխ արգարոսթն^ էս չոսսասորեաց զմեգ % (ՀայսաՐ 
ամսեան՝ յորոսմ* տե՛ղի տայ խասարն և. յե*տս գաո–^ 
նայ 9 վասն գի յաղթի 9 ի լոսսոյ , պարտեցաս չարն էս 
յեաս գարձաս էս անկ աս յիշխասոռթենկ իւ.րմկ • 
(Հայս մ՝ ամսե*ան % յյորոսւՐկար 7(ի գիշեր էս պակասի 9 ի 
լիոսթ% 9 և– ա\Հկ առասօտ 9 կար֊Հե ցան Հաղբք ե֊ որո^ 
գայթք . չարի% ՛ի մարգկանկ % (ՀայսւՐ ամսե՜ան՝ յո֊ 
րու֊էՐ պար տա սորի խասար ՝ի լոսսոյ , պարտասորե ^ 
ցաս, իշխանոսթէ իա սարին յանեգ լոսս ոխ % (Հայս մ՝ 
ամսեդսն* յորոսաՐ նորոգին յինքեանս Հնացեալքն , 9 ի 
սմա նորոգեաց տկր մե՜ր զա ռ. ա թինսն $ (Հայս մ՛ ամԼ 
սեան % յորոսւՐ տան թագասորք զորամասս նորս 9 ե՛լ 
Հրամանն խազազոսթՅԼ7 երկրի ՛ի թագա սոր Էն աէեՏկ է 
ՀՀայսմ* տօնի յորոսմ* երգե՛ցին Հր եշսւակք գոչմամրն 
իսրԽանց $ գոՀանան 1ս ժողովք սեպՀականք Հեթա^ 
նոսաց ովսաննայիսք իսրեանցւ (Հայս մ՝ տօնի % որ սպա^ 
սասորեցաս յերկնասորաց 9 պաշտի էս երկրպագի 
նե-ալե ահ յնրկրասորացս % (Հայս մ՝ տօնի երգեցի րգ, 
փաւսարանոսթք հննգե՚ան քո ♦ յասուր յա Հեղի քո 
տեսից զո ղորմհսթֆ ահոսէէ քո % (Հաո֊ասստիս յայսաՐ 
օրՀնէրցի գթեգ սակաս րանիւք » արժանի արա ղիս 
1 ի մե՜&ի առասօտիե անսպառ ^րՀ^ելյղքեգւ (Հառալ, 
սօտիս յայսմ* մատոսցի եկեղեցսոյ քոսմ* ղսղատարագս 
Հայսի իմոյ* յառասօաին յասիաենից գասեցո ղիս ընգ 
Հրասիրե՚ալսն յառագաստին քոսւՐ է Գառասօտիս 
յայսւՐ ՀքՕրն քոսաՐ փառարանոսթ^թ ք էս քեգ սէեգաս 
գար օրՀնոսթֆ $ էս Խոյ ՀքՈգսոքե Խրկրպագոսթի > էս 
ւէե-գ Հասատացելոցս ողորմհսթք այժմ* էս միշտ էս յա*, 
սիտեանս յասիտենից • ասՂքե % Օւցւէւ20ճ ՝պ 35 

Ւ ԳԱԼՈՒՍՏՆ ՏԵԱՈ** Ի ՏԱ*Ա1% **ԱՈ՝ԱԱ՚օՕ ք Ե Ա6 ք |ք* անսկիզբն ես յկութ%^ անպարագրելի (Հանգ 
Հյ օր % յառաՀ քան գյաւ֊էւոեաԱս Հաճեցա ր լքքնելտղայ 
9 ի կոլսէքե ւ բաց զշբթունս իմ՝ գովելզա&՚այք/ե ձ՚ը^ 
նունգ քո է Ո/» ստեղի-իչգ ես մաեկաեց նւյաղթեցար 
9 ի սիրոյ քու^մՄԷ՛ լին ել մանո ւ. կ 9 ստեղի յէս բան գե^ 
դեցէկ՝ պատմելզչոնօրկնութիգ քո ւ (\րգի կա–սոա–%՚ % 
որ հնար ՛ի նման է 9 ի Հեք վ* աս զթեուքէս $ իմաստացո 
ղչեզու. իմ* ՛ճառել զսքանչելի գործ՜ս քո է (\ր անհա^ 
նօթգ ես 9 ի Հրեղեն աո և֊ զգեցար մարմթե 9 ի Հողե^ 
զինաց 9 տուր ինձ չինելմշակյայգի ճառիս քո իմաս^ 
տոսթբ % ք\ Բ զարմացումն է Ոհ* անպատմելի գ ես 9 ի րսՀ, 
սասորաց 9 հանո ինձ զսեր Ք ո • որպկս զի առանց քըն– 
նելոյ երգեցից զզօրութ^ս քո է Տ Ոէ –բ քքնձ փառաբա^ 
%ել զքեէլ սքանչելեօք ճւ. սիրովյ, զի առանց սիրս/ սլ 
ոք կարկ պատմելյաղագս քո % \յ կեռեցի Հեթ-անո^ 
սաց | գոգացիր ե– գովեա յա մ* լեզուս քո զհեր մա^ 
նուկն % որ հ՚սնգեամբե իւրով^ազատեաց ւլքեւլի կա^ 
պանաց քոց * ՋյսրմացուՅն 4" ասել և– ՀիացուՏա կ 
քսել թկ մարգ եղև> , ճւ. տկրև ժաման ա կաց եղէւ. ընգ 
սա իմանալ, մ ամանակի * 

\\ ո գգ-եցեալհ հ՝ ՂքՀԱ ս անտանելի 9 զգեցա ւ. զմար^ 
մին Հոզեզինի 9 ի գստերե Դ»աւ.(3֊ի տ ք\ր հ՜ահկեալն Է 
յանի ման աչի հ՛ոցն Հայրական 9 ե՝1խ 9 ի հնուձգ 9 ճւ. 
եզև, մարգկան տեսանելի է Հ,քքեաւսւրց է/աևուկն % որ 
՛ի խանձարուրս պատեցաւ 9 եգռ բառնալի ձեռօք 
ձերու.նէ–ոյն յյիմֆ՚ոնի է \Րր անքենաւ. որ քաՀանայա^ 
պետն* որ֊ ետ գքաւութ-քա որգւոցն ՚Լի-եայ 9 ձագօք 
աղա մեե աց եէանկր այսօր 9 ի տաճարն % §հրն քա<Հա^ 
^"՚ՍէՑ* ո Ր ԼՀ°Գ Հ 0 ք*^ է*–րո*~մ* ըեգունի զսլատ արագս 
աշխարհի > զոյգս տատրակաց մատոյց (Հովսկփ վասն 
նորա ըստ օրինացն \ք*ովսկսի % Ար ետ զօրկնս ընգ Օւցւէւշ0ճ Ե7 36 ի *ԱՈ«ԱՍնՕՐԵԱՑ ԳԱԼ0Ի11ՏՆ 

ձնոզին էւ.րոա–էՐ 9 Է լեաոՏտ Սթնեայ > ե1քն կատարել զօ^ 
րկնմն էւ. զմարգարկսն յէ*.րսա–մ* մարննէ է կկն 9 Է ք^ըէշ 
փաաու.թ–ր ք զի զմարգեզոա-թֆն է*֊ր Հաստատոմն ա^ 
րասցկ • 1ւ֊ մատոյց զաատարագս 9 զի ցու.ցցկ % եթկ 
ո յԼ օաա Ր հ 9 Է ՝Հ°րք& * \&տե Հրաման ետ քուբպ » ե֊ 
բղխեց Էն զթռչունս • ճւ Էնթն մտանկր պատարագցր 
յ անգէ ման լինել առաքի տեառձ % )ձյւ–եալ զնա Ա*ալ 
րէամ* Հանգերձ պատարագզթ% զբնգունէչն պատա^ 
րագաց % ել ք ի տաճայ/ե ըստ օր թե աչքն մատու>ցանել 
զաաաարագսն • առեալ զՏԼագմն զոր եթե՛ր \$ովսկփ 
յա զագս մանկ է մս՛ե , էս ելին 9 ի տուն տեառձ ըստ Հրալ 
մանի մարգարեին է 

ՀՀեսեալՀ,ոգէ–օյն Դկլյ զմիքնորգ ա&ուՅՔն % ճւ կոչեաց 
դՏ՜երունԷն 1ձիմԷոն 9 զի վէյայեսցկ վասն մանկանն է 
Ս^րգար եր ՚էկա/ն գրր երեր Հ,ոգին , ե– Հաւ֊աաարԷաՐ ♦ 
ճւ բազմութբ ամասց Է*–րոց ^քք/^ր ղ^շմարօէութ՚քն 
Էւ.րմկ է Վյաւսն ասքնորէկ կր պաՀեալ զնա կենգանէ 
յաքնչափ ժամանակս 9 զի տեսցե զօ&եալն տեառն 9 ի 
մարէաի * ե– արժան ե-յէրասէ կր հ երուձւ-ոյն վկայել 
զանսկզրնականկն 9 որ Հաճեցաւ. լինել մանուկ 9 ի վախ^ 
ճան ժամանակէ է Լաքնեաց ե» բազմացոյց զչափ ա^ 
լուրը նորա 9 զի վէյայուէ նորա յանղէմանեսցե զմա^ 
նուկն % ե(2– կ ❁ քառ. աք է, քան զյաւէտեանս % \ձաարգելի 
նմանկ զմաՀ 9 զի յայսմ* պաաճառկ յսչյտնէ լիցէ էշ֊ 
իանոմքքն ք\րգւոյ ա կապեաց զնա ընգերկսայն ամօք ♦ 
զի յորժաաՐ ազաչեսցկ զէէրգէ $ հ՚անէցկ աշխարհ ըզ^ 
մեձ՜ուք նորա տ Ըֆցանկթն գարքն 9 ե– Տ՛երն պաՀեալ 
կայր * զի էիցէ 4ֆ՚Հք % "՚Լ 4" տերն ժամանակաց * 

*\խքեէն ազէէքն , էս \ֆէմէոն կննգանէ աքն այր ե– ակն 
ունկր մշչոնքենաւ֊որէն % որ գայր 9 Է Տնունգ մարգկա^ 
պկս % բնակեր յ ա շի՚ ա րՀԷ Տերունին | Համբերելովդ 
աեաոձա աշխ ար Հի՝ եթ՛ե ե^րր յայտնեսցէ յաշխարՀի 9 
որպես ե– խոստացածն է \$&ցաներ ս* ա Հյ ա / ս հ ո յ ս մ^Ս* 9 
կոյս շր*–րքէ գնովաւ. ճւ. ոչ^մերՕ/նայր 9 Է նա. անցոէ-ցա^ 
%եր առաքի %որա վնաՀապետմն 9 ե– 9 Է նա ոչ^ էշխեր 
մերձենալի Իբրև զարձան եր եգեալյյ\^էմկոն 9 Է 7էաս 
նապարՀԷ ♦ եթ ե ո ր փոխե գնա 9 ի կենացս 9 նա ե կենլ 
գանարար % ՍֆՀնարէն կապանզթ կապեալ եր ՚& ա 
աձ՜ապես • եթկ որ ոք եկեալ արՏակեսցկ զնա 9 նա ւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ ՝*ԱՈ՝աՈ,01՝ԵԱ6 ԳԱԼՈԻ118Ն 3 7 

կ աՏր ճշմարիտ $ քՀաղու.մ օձ է՝ ալք և– քաՀէմնպյա^ 
պե՛տք կաց Է՛Ս յ^բ^բի > ^– ոլրնտրԽաց \ֆիմէմն* 

բայց միայն դտկրն ամենեցուձ է ՀԼայս կր %շան եգեալ 
Հնացեաէ բադմաա/Լսյն՝ եթկ Ո Ը Ո Ք Հանգոսսցկ զձ՜ե^ 
րութք Դաորա $ Ղւա կ տկրե Է*~ր * \^շխաաեցաւ. ձ՛երն 
Նայել յա էՐ ձքնունգս՝ եթկ ոաԼտացկ Ղաերոէ֊&ն ձերու.%^ 
Դաորա է Է՛– *ֆ*եշԴտա յայսպիսի Հա Սիերում կր , է Հաս 
ժաա/անակ % դի Հանգիցկ 9 ի Հաչա ձ ահա էյ իւրոց » 
սախաիքեամհ այն արարաձ՚ոց արձակե՛լ դքյենգամնակապ 
Դւաւձ և. կապե՛լ Է Դաաւ. ա Հանգիստն մա Հու. , մթնչխ ե^ 
կեսցկ միսս անգամ $ 

ՀՀարձե-ալկուսքքե օձ՛եր մանու.1ի և. եկեալի աալ 
Յէաչ/ն | դաքն որ եկեալն կր Դաորոգելդ<ՀնուՀա՜ ամ աշ^ 
է՚արՀի * քթերի՛ն դաատարագսն ըստ սովորոսթ-է °րի֊ 
՛նացն • և. կոչեաց Հոգի՛ն ՛Օր. ալ\)իմէոն % ե՛թկ չանկ ալ 
ալնա* արձակիչն կապեչոց եկեալկ 9 Հայցեա 9 ի սմա^ 
%կ արձակելզքեղ , որպկս ճւ կապեացն % Ս+բի ձեր յ 
ճւ առ զէչասաարոսնս ՛ի տղայկգ ♦ մշակ դոՀիցն ճ աՀա 
քա Հան այ ա պետն ե1չն Հան գունցան ել դքեդ է իսկ յյի^ 
ա/Էոն ղօրացաս Հ^ոգւյոէխ դոր ղգեցեաչն կր 9 ե~ սկսասւ. 
իաօսելալճշմսարտոէ^թիՆ տ Տ եսեալղքյլոյմե դի բարձեալ 
կր դհա | ե՛րկիր եպագ երկիւայիւ. • ճւ կարկառեալ 
դձեոՀև* ընկալաւ. սիրելաբար է ՍՍշք հ4/՛ փքա ե– ասկր • 
\\վաձակեա զիս > ակր 9 այժմ յորժամ տեսի ղքեալ 
երթ ալիԴաձ Հանգչել մինչև– ցկատարսԼՅև է Ա,Հա տե^ 
սի՛ն աչք իմ* ղողորմհւ֊թ֊իս քո է կայձ՛ յինկն դէյապաաԽս 
իմ ըստ խոստման քու.մ % *Գ>եալ Յնայի 9 գի եկեալ ար^ 
ձակեսցես դիս ձՂագեամբ քո* կատարեա ղի/նգրոա֊ա&ս 
զոր Հայցեմս ՛ի քկԴա տ Դ*աշիԴաս կր եգեաէ քո ճւ Հ,օր 
ե– Հոգւ-ոյգ՚Օքւ^ մի \Հաշակելքանձ դմաՀ ք սքանչի, եկես^ 
ցես ♦ այժմ կատարեցաւ. գաշիԴաքն խորՀրգաա-որ • Հրալ. 
մայեա մաՀու.% Հանգա-ցսԽել դիս $ որպկս խոստա^ 
ցար % յձցէգեչեր դիս մթտչե֊ ցայժմ յս՚շիարՀ տեսա*» 
՚նէրլ զքեդյ* ա ՐԳ Բ ա & քքն<Լ ելանե–լ ք դի արժանի եղկ 
տեսանելդաձ՚ային ձ*եուձգգ $ \\ր–Հա€–ատչեայ ետոսր 
Էե2 դՀրամաԱև քո յաո-աֆագոյն 9 դի կապեալ կայ*. 
ցեմ սքանչի֊ յաշիարՀ գայցես ե– մարսման գգեցցիս ♦ 
այժմ եՀաս կա տար ահ՛ դատապարտի քո*, մ • արձա^ 
կեա դէյապեաչս ֆ դի ժամ կ ինձ %%շել 9 ի Հոդյ Հ,րա^ Շօօց1€ 38 Ւ ^ԱՈ*ԱԱնՕՐԵԱ6 ԳԱԼՈՒՍՏՆ 

մայեա Հ ո զմղքն . մա Հու շնչել առ իս » որպկս ղի եր^ 
թեալյօթեվանս՝ Ձեացից քե՛՛լ մքքեչև– եկեսցես % 
էւաքեա եւ գէը զիս իբրև– ղսլաՀեստ 9 ի տուն մա Հու. > 
մթնչէւ եկեսցես 1ւ առցես անտի յաւուրն յեանում*% 
Հ,րա մայեա մարԱեոյս է՛րթալ 9 ի Հալ Է*–ր գառն ալ* 
ղի յորժամ* գ այցես > (*նգ սաղումս յ արոսս էյ ե՛ս ղսա % 
(Հազում* տքնեցայ Տհալովդ քեղլ ՛է ՛Հան ապար Հի աշ^ 
իարՀիս • տուր ինձ նն^ել, ղի յա սուր յարութեն 
ղարթ ուս ցկ ղիս ձայն քո * \\երմանեա ղիս 9 ի գերեղ^ 
մաե իբրև, ղրաղումս ♦ ճւ. յորժամ* անց անկ ձմեռն 
աշխարհի 9 Հր ա մայեա ինձ բուսանել% ք&ազեա ղիս ՛ի 
մէ^ակօսի էրրե֊ զ<Հատ ցորենոյ * ճւ յորժամ* բղխես 
ղանձրէւն կենաս » րերցես ղիս բաղում* արգեամբք է 

յ^ՔԳ ասա ինձ 9 ձերունիգ \ֆիմէոն 9 մրպկս ասես 
զայգ աո» մանուկգ ♦ աս/գաիսի բանս ընգ կատարեալ 
մարգ ոք ասկ « վառասնօրեայ կ յորմէ Հեակ Տնեալ^ 
կ զգա Ավարիաս** ♦ ե– գի ա *րգ կ ա րԿ իմանալ տզայուի 
գորա զոր ինլ ասացեր « կամ* բանթ քո ոլ են լսելի 
գմա 9 և. կամ* այ լան է քան կ ղյլօնութի գոր&ոյ քո ♦ 
կամ* ձերութի քո կրսեր կ քան զտզայութի գորա 9 
ես կամ* մանկութի գորա երի էյ ա գոյն կ քան ղ&երու^ 
թէւն քո ♦ կամ* անց անկ ղրաղմհւթբ ամհվք քաէթ 
Ժամանակ գորա > 1ւ կամ* ժամանակք քո 9 ի գմանկ կ 
սկիզբն առեալ% ի իանձարրաւորկ արձակել ղթեէլ 
յաշխարՀկ աղաչես ♦ ապա յայտ իսկ կ ճ եթկ գա կ 
տկր աշխարհի 7էշմարտապկս է 

յ^յԱքձք^՚Ք ՊէյէոսԷ յայտեապկս վկայեն վիրգ*–"/*» 
Ս*արիամհւ Ղ եթկ ա Տ՛ային 1 անուն նորա յառաթ կ 
քան ղարեգաէխ ♦ պաղատանքն Հինաւ ուրցն աո֊աֆի 
մանկանն խորՀրգաբար* ցուցանեն &աե՜կապկս եթկ 
նա կ աձ յաւիտենից % \\բաց ճ եթկ ս &առ֊աթ քան լազ^ 
լինելե \\քրաՀամհւ եմ* ես ♦ ապա բար ի ոք ազաչկր 
յյիմէոն է (Հարձեալկր զնա ձեււամբ 9 ճւ Հաւատայր 
ե՛թկ 9 ի կառս Հրե զին աց կ է §եսանկր ղմարգեզու^ 
թ–ք*ե ք ճւ ոլերկմտկրյա&ուէն • տեսանկր պատեալ 
վկա կտաւովք » եւ իքնգրկր արձակուՅե 9 ի ն մանկն ♦ 
ընկալեալ կր զնա 9 ի գիրկմն 9 եւ քարողկր եթկ տկր 

1 ՀՀՆ օլփ%ակ մէ «ֆ»յքձ \. . Լ յաԼորդձ սձընթեոձչի Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ *ԱՈ՝Ա0^Օ1՝ԵԱ6 ԳԱԼՈՒՍՏԴ 3$ 
կ բարձ անց է Տեսե-ալ զձագսն զոր էր է՛ր մատոա֊ցասե՚լ 
ըսէո օրիԴտացն , ե– գչսՀի ՚Հարաւ. Հոգւ֊ոֆ* % \)կսաւ. իօ^ 
սե-Լք/նգ մանկա՛ն՛ն ♦ ճւ. այսպկս ասկր քաՀանասյն* 
ՏԼիարգ առից զաատարագ ս 9 ի քկԴ» 9 ես կաաՐ ում* 
մատա֊ցից 9 ակր պատարագաց ♦ քե՛՛լ Հս/նգե՚րՏ. Հ^արր 
ըն&այքքն պատարագք ես րաժակք 9 էս առանց քո ոչ 
շնգուքնի ե. "ձ-է^՚ձ–* Ղ* ոլ ՛ ե՛ս առիթ– 1 շնորհաց ե– սրրու^ 
թի քա<Հանսչյից Պ 9 ես 9 ի քկ՚ն առնու.ցոէձ զՀքՈգքոն՚Ծրլ 
9 ի քահանայանալն իա֊րեանց տ Դ*ու. Հոտոտիս 9 ի պա*, 
աարագսն ըեգ Հօր քո 9 ես քռ կատարեցան ող^ա^ 
կհպյթ որգւ-ուքև ԴյԼէ՚այ * ՝ք*եւլ մատոսցքքն զոսիտս ես 
զցս <Հս յաւիտեՂտից ♦ և. 9 Է &ե՝ռն քո ե՛տ Հ^այ/քե քո ըզ^ 
քաւ֊ութ ի աէՐ աշխարհի է վեգ մաստոյց \^րկլզանա^ 
րաա պատարագս իւ֊ր 9 ես անու.ան քու.մ* ե՜րե՛ր զսՏն^ 
դրանիկս ճւ զբնտիրս 9 է Հօտից իւրոց է Էյ 4 – պատարագք 
արգարոխ *Ն"յի քեզ%ու.իրե՝ցա՚ն է ՋհՌր& կե՛րպարանս 
քո զգեցա ւ. \րեէթիսե–գեկ • պմշտնֆեՂաաւ-որ քա<Հս/ևայ^ 
ու.թիգքո օրթնակե՚աց Հոգև-սր պատարագօքն է վեէլ 
\ձվէրա<Հա էՐ կանգսեաց զիէորան՚ն ի վե՛րա/ լե՚րինս ♦ ես 
խորՀուրգ քո ապրեց ուցի՚Ե զիսաՀակ ՛ի զրՀեչոյ տ 
վեգ ու.խտե՝աց քՀակովթ զուփտտսն յորժամ* փաիստա^ 
կաս Աէնկր • ես յորժաէՐ րազմացուցանկր զիաշի՚նս 
իւ֊ր ք քեգմատու.ցանկր գտասանորգսն % \;ւ. ոչ^ գոյ ժալ. 
ման ակ՝ ե-թկ 2 կր Կրրկք Հէ՚Հ/ր առանց քո ♦ եւ քես 
րնգոսսկր գաատ արագս որգւոցն ՂՀւե՚այ է \հլ– այժմ* 
առից զպատարագս , գար&ԽալքԽէլ մատու-ցա^. 
ղու. ըեկալզքոյս 9 որպկս ե– Հաճոյ եզխ քեզ% 
Ոձ. եթկ առանց քո լ/նգուձի Հրայրն զպատարագս 
մարգ կան « զի դու. անգ ըեգ աֆմկ սորա ե՛ս 9 ճւ ՛նա 
ըեգ քե՝էէ կ է \\<Հաւ.ասիկ առն ու. մ՝ զե՚րկուս ձագս ա^ 
ղաւքնե՚ացս զոր ե՛րե՛ր \$ովսկփ ♦ ճւ քե– 3 նոսիրեմ* 
Հօր ճւ. սրրսք ^ոգւ.ոքն % 

Հ^իացաւ. \\իմէոն 9 ի տեսսԽԿլկ^րգի 9 1ս 9 ի զար*, 
մասցման մե՚&ի ե՛զխ վասն սորա է ք^արձե՚ալ կր Հսզե 
զանտանելէ հո էխ Տե՚ռամի իւրովշ ես ժոոովեալյլիորսն 
մեհ՛ 9 ի Հոզեզկ՚ն գիրկսն 9 ես ոչ^ նե՚զկր * $ ՀԼբշափկր 

1 Ա՝/, օրինակ Հ^յևա^ք 3 Հեագղքհ օրի%ակ% Հ %է 

շ Ափօր. էՐ* էքքէ* 4 Երկ»*– օրթ-Կք էէ1–է ք է Օւցւէւշ0ճ Ե7 4օ * *ԱՌ՝Ա1Ո,ՕՐԵԱ8 ԳԱԼՈՒՍՏԴ 

ոկղն ղ<Հու.րն անշիջանե՛լի % և. ոլ ձաիկր ♦ ճւ է՛գ է՛ ալ 
ղկայձակունսն 9 ի փայտե իտե՛ալ 9 և֊ ոչ այրկր % ք^արլ 
ձեալ&երն անղօր ղէյորիւն առիսքէուն 9 ի ձեուս իւ֊ր 9 
ճւ ոլղարՀուրկր յա^աւյորու.թհէ նորա է ՝ք*ե–րորկ ՀոՀ+ 
ղեղկն ^՚դքւ– \\իմէոն ^րգսոքե այ 9 ճւ փոխանակ աեուոախ 
գրկ<վէԿ ե-րարձ ղչսկպարագրելին » \^ցէ»ալե Հ,ոգւով^ 9 ի 
Տ՚աձուկ իե՚լամհւտ եղի. • վասե այեորիկ ոլ ամաչկր 
ղտղայե աղաչե՛լ* ^րձակե՚ա ղիս էրթալ Հանգչի լաո– 
ՂՏեշԽօ եալմե ♦ վասե ղի Տ՜ե՛ր ացեալե՚մ՝ 9 ճւ 7էանապարՀգ 
քո աշիատոսթ՚ր. կ % \րե&– պատե՚րաղմ՝ Հանգե՚ր&եալ 
ե՛ս աոձե՚լ 9 ի շաւ֊իղս քո* ես հե՚րոյ "լվ^յե-լ ^ ուղեկ^ 
քե՚գ է Ջյսրթուցանես էս կանգնես ղկողմ՝ ար^ 
♦ վասե այն որ ի կ մարդիկ ե՛րի տաս ար գք վայ֊ 
ե՚լեն 9 ի 7էանապ ար Հի քոսաՐ $ ՛ճակատամարտ կայ քո 
րեգ Հղօրիձ % որ գչորե՚աո ղ\^յէամ՝ 9 և. ե՛ս անժոյմ՝ ոլ 
կար ե՛մ՝ մարտնչեչյընգ նմա $ Ջվաար Տր արե՛ր Տ պարիսպ^ 
Աքքս կամիս ի՚ւ&՚լգրր կանգեեաց մհլորե՚ցուցիչե ♦ ղաասլ. 
աաեիս ըետրեա քե՝գ 9 քան ղի անցէալե՚մ՝ ղասուրբքէ 
Ջվ^ր ս կողմաես ե՚րկրի ես Հնաղանգե՚ցուցանե՚չոց 9 ի 
ներքղյ ոտիս քոս « ոստ ժոէ֊ժկալթ պիտոյ են ըեթալ. 
քւալըեգ քե՝զ% Գ*որձ՝ս նորս Հաեգերձե-ալ ե՛ս գորձել* 
իՏեայե՚ա 9 ի ծերութիս իմ՝ 9 վասե ղի ոլԽմ՝ րաւ.ակաե % 
ՀԱլոր&անու.Աե աշխարհի ե՚կիր նորոգէդ քաֆուր, քովշ 
ճւ ե՛ս Հնացե–ալոլե–մ՝կարօղ^շինու.ա&–ոյ քում՝ • \\պաե^ 
ման ճւ մա Հարե՛ր կ 7էանապարՀ քո • արձակե՜ա ղիս 
իաղաղո լ. թ՛ի. 9 ղի մի թաթաւ.ե՝սցի արեամխ հերուիս 
իմ՝ է Վիրաւ.որէրլոց ե՛ս մարԵսով^ի գե՝րողկն աշխարհի ♦ 
թոյ լ արա ինձ 9 քան ղի տկարացան թիկունք իմ՝ 9 ճւ 
"Լ. Կ ա Ր^մ՝ կրե՛լ վկրս է ՀԼգե–րու.թ*քա Հե՚թանոսաց ե՛ս 
գարՏու-ցանե՚չոց « ղարս 1 ղօրականս առ էյ ես ըեգ Ք^Հյ 
ղի ե՛ս անկարօղ^ե՚մ՝ է էիանր կ գոր&գ քո ♦ Լ. ղի ե՜ս պա^ 
կասե՚չյի ամե%1ւ,ին 9 ի ղօրութէ 9 աղաչե՛մ* ղքե-ղ^ արձա* 
կերա ղիս 9 ի կենացս է 

Հ ) արմացե՚ալխր \Ր արիա մ* ըեգ այսպիսի րաես Սխ 
մէոեի | ճւ ըեարողապկս 9 ի իյորՀրգոցն տաղւեապկր 9 ե– 
թերԼս այսպիսի ասկր իմաստուն իոՀե՚Ձս \\իմէոնի 9 
ե-թկ ղիարգ արՏակկ ՚Լթե-ղԼ մանուկս իմ՝ 9 ճւ կամ՝ երբ 
Օւցւէւշ0ճ Ե7 իցկ կապ է ալ* ուր իցկ տէսէալքո զսա $ ղի գու Հին 
է՛ս 9 ե– սա տզայ ♦ նւ կամ՝ յորում՝ ժամանակի էգ ընգ 
քեղ զգաշինս , սոր այժմ՝ ասէս % քսորՀուրգ քո ախ, 
պիսի էրԼի՝ եթկ յաւիաէնից կ ♦ 1ւ (\րգիս իմ՝ գե^ 
ռա&թե կ ւ զիարգ գի ակ սոր քքնչ^ ասէսգ % Ո Կ *ոե^ 
սե՚ալքո ղսա 9 յէրկթես եթկ յէրկրի , մեկնեա ինձ ♦ 
ղի յորմէ Հեակ ձնայ ղսա 9 մի՛նչև, ցայսօր ոչ^ է մ* տե^ 
սեալ ղքեղէ քսորՀուրգգ այգ զոր պատմես գու 9 յա\, 
Ո-աՀկ քան ղիսփվամն ղի գու &էր գոլովյւազմհրեայ* 9 
1ւ է՛ս ա ալի թայ ք էթկ մ**ԱԸ սորա ոչ^ գիտէմ՝ զոր ա^ 
սացէրգ 9 մանուկս զոր ձնայ* ուս աք» կար իցկ գիտէլէ 
ի տզայկս արձակուՁե զիարգ իտնգրէս ♦ զի կապանքգ 
քո , որակս և. ասաց էր 9 թաղում՝ ժամանակաց կ ♦ 
որով^ զօրութքէ կապէաց զքէղ քաո֊ասնօրէայ մա^ 
նուկս 9 1ւ կամ՝ զիարգ կարիցկ արձակել զյթ^՚էէ* 

\*սկ 1ձիմէոն ♦ ակր կ զօրութէց ♦ Լ. գի*֊րին Կ գմա 
աս մ՝ ինչ. 1ւ զորպիսութք գորա անՀնարթն կ Հասու 
լինելթնձ է֊ կամ՝քէղ% ՛այնչափ կրսէր կ քան զգա 
մայրն քո կւ֊այ* էւ Հեռի էն ժամանակք գորա 9 ի լի֊ 
նելութենկ արարա&ոց % ՉԼէռամի (\րգւոյգ քո ՀաՎ, 
աոաաէցան արարա&ք • 1ւ Հանգերձ Հ,արլ/ն իւրովյՀաս^ 
աաաէաց զաշխար Հ « Դ»ա գոյացոյց զամ՝ ք/նչ^յանգոյ^ 
էՏ* ԱՀյս^Ս^ք՚Ք &ագաց 9 ի գա սաՀմանեցան տ Դ*ո֊ 
վաւ ձգեցալ կամարն էրէխից 9 ի սկզբանկ • զբնակա^ 
նութ^ 2 տոՀմիցգ գա Հասաաաեաց չըիւ իւրովյ *\+ա 
ընգ Հօր իւրուտՐ սահ ղի ղգասս զօր ութնոց է՚րկնից $ ե– 
գմա Հն ազան գին լկգկոնք շո^սեղինացն ♦ 9 ի գմանկ 
իշխեն գունգքն Ղ՝արրիկլի 9 1ւ գմա լա էն րոցեղէ/ն 
գասքն յԲիբայկլի » զգա օրՀնարանեն քերովբկթն թաղ. 
մաչէայք 9 1ւ եգեաէկ զյուձ՛ իւր անխախտ էլի 9 ի վէ֊ 
րայ ուսոց նոցա % Ըյւաքի գորա կան Հա զա ոք Հազա*, 
րաց ձւ բիւվ* թիէ-րուց 9 1ւ գ§Դս գոչէն սերովթկքն զսրյ*– 
րասաց ձայնս իէ֊րեանց 9 էւ սարսէալ ակր կոչեն զա֊ 
նուն գորա % Ա/#(#ք յ այ անի կ վասն մարնսոխ զոր րղ֊ 
գէցաւփ ՛ի վեր &ա&ուկ կ $ զի Հաւասարակից կ ձնո^ 
ղին իւրում՝% Աքա խոնարՀ կ վասն Հաստման մարգեր 

1 կրկա– օրէնակք ՀաղՏաՀայ * Օւցւէւ20ճ Ե7 4* > ՝*ԱՈՎ1ա,0ՐԵԱ6 ԳԱԼՈՒՍՏՆ 

ղու.թ1Բև « 9 ի վէր ճոխ կ վասն ան՛ճառե՛լի մե–&ու1Բե * 
\ձյ*ա տեսսՀր դսա վասն կամաւ֊որ տնօրէքեու.թ*1տն ♦ 9 ի 
վե՛ր ան&անօթ կ որպիսութի գորա 9 ի քերոբկիցն % 
\Բէր&՝ կ ՀՀրգէ՚է քո է Ավարիա մ՝ 9 ես արարիչ^ ա$Ր արա^ 
րաՏ՚ոց* որակս դի թ-կ կամե՜ցե՜ալկր ցոսցանելզւիառս 
աՏ՚ութռն | ԿԷգ^՚ ա Լ հր աշխարհ ամենայե % ^՚չյլքս 
բոցեղկնք սարսեն 9 ի ձայնկ գորա 9 Է բարձունս » ես 
յորԺաէՐ Հրաման աայ նոցա 9 սարս ատի էրե ի զօրոէ֊քՅ֊ֆ 
՛Սորա է Դ*ա կ կասլե՚ալղ&ով^ աւ֊ազովք և– սալման ե՝^ 
գե՜ալնմա * ես Էբրե՜ 9 ի աէկս արգելե-ալ, դի մք1 անց*, 
ցկ 9 ի &ա&կեԼ զէրկէր * ի ձե՚ռին գորա էս կապանք 
աւՐ Տնե՜լոց ♦ վասև այեորիկ աղաչեմ* ղռա 9 ղի արձա^ 
կեսցկ դիս *է կե՜նացս I 

IV» Մ ա րէ աս *՝ ցճԳէմկոն • ՏԼբԱԳ "՛մ* Գովսկփայ 

պաամե-ա » ե՛ս 9 ի Հրեշաակկն եմ* ուսն ալ յառաֆա*. 
գոյս ք յորժամ* դաւ֊ետիսն ե՛րե՛ր ինձ 9 ի Հօրկ ♦ դչս/գ 
էս մ* զոր այ մ մ՝ պատ մե՛ցեր 9 յ այնժամ ՝ Հաստատուն ըն+, 
կա լայ ՛ի նմէսնկ « և. ոչ^ գոյ ե՚րկբայութք ա դաչան աց 
վասն ման կստես դոր Տնայ , ես ե՛ս կոյս Տաացի յե՚ա ՏնաԼ 
նե-լոան է քՀարիոք կ քե՛՛լ Աքս^Լ Գ^^Ղէ առ ~ ուրացոդսե է 
(Հարձրացո ղձայե քո 9 որպկս դի ա մեն եք ե՜աե լուիցեն 
բանից քոց է Հքեչեցո ալքն ար քո ես երգեա նմա 9 ղի 
ձանիցկ աշխարհ եթկ նա կ կապե՜ալյլքեղյ 1ւ թեքե 
արձակե՚սցկ Դյթ&՚՚Լ* հարձրացո իբր ես փողղյ դձայն 
քո 9 հե՜րգ բաղմօրե՜այ ♦ դի գիաասցկ աշխարհ ե՛թկ 
ք\րգիս իմ* ակր կ ժաման ակ աց է ԳոչԷա 9 Սիմկոն , ես 
վէյայեա ՀրԿԷցգ վամե մանկանս* որ յաւիաենից կ ♦ 
ղի իբրև, զանց ա ւոր Հա մա ր կին ղիս վասև գորա է ՝4՝ ա ֊ 
րոդթա մե՜էէապկս ես մի լռե՛ր ♦ սասաե՜ա դբպարտողա^ 
ցըն ք գի բադում* բամբասեցին դիս վասն աեաոնս քո տ 
Լի՛ր ավետարանիչ 9 ի մէք Հե՚րձուաձ՜ոդացն ե– յանգի^ 
մաեե-ա դնոսա 9 ղի շատ Հայհոյե՛ցին ղիս յա զագս ա&ս 
որգւոյս է Հ,այցկա 9 ի տզայոյս ես ուսո ամ՝ աշխ ար Հի 9 
դի դսա ազաչեսցկ աաՐ ոք % որ պկտս ունի իԽգրուա^ 
Ֆ՚աց է \քկիզբն արա առաքե՜լական 7քանապարՀթե 9 ես 
ղէքեի գարշապարաց քոց հկե՚սցեն Հեթանսսք առ չոյմե 
՚ք^Մէ Ո ւ֊րախացո ղքՀովսկփ Հրաշալի բանիւքգ դոր պատ^ 
է քեցե՛ր փ ղի բադում* նաիաաինս կրե՚աց վ՜էէ մանկանս է 
\*յըքչե ո ՊէմԷոն դՀձրգէն այ արձակե՛լ դնա 9 որակս Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ *ԱՈ՝ԱԱ"եՕ ՐԵԱՑ ԳԱԼՈ ՒՍՏն 4 3 
Լ կապեալն կր * ճւ. 9 ի լսելն \Րարիամհւ– դար ման այր 
վասն %որա % Լրէ֊աւ. զ$1րգ*~զքն Է լ ք"ք °ի ասկր* եթկ 
արարիչ^ կ նորա ♦ ճւ. միիթարեցաւ֊ Հոգւոֆյ , նւ. մո^ 
ռացաւ. ղտրտմհւ֊թ*^ տ Հխ&այր որոքՆ կոյս ՛ի գովելն 
%որա զէլորիւն առիւ&ոմն զոր րարձեալն կր % (Հարի 
ե– վայելոա֊չկր Տ՚երոյն քձիմէոնի ք ղի աղաչիր Գք^ՐԳէ 
9 ի տուն Հօր իւրոյ * է 4 – արժան ՝ Կր &ե–ր քաՀս/նայիԴւ 
վփայելղքաՀա՚Եայապեսւկ՚ն՝ որ եկն քաւելզաշիար^ 
ար ե ամի Է*֊Ը ո1 Լհ ՀձվէՏակէ՜ա զիս 9 ի կենացս* է՛րթալ 
քարոզել սՂֆեցե՚լոցն զյոյս փրկութէս 9 որ եղխ յա/տլ, 
*նու֊թլւքովյ կրթպյց առաքի քո 9 ճւ քարոզն՛ ցից 
ս-աթի՚ն Հարցն ճւ գարապետացն զյիրկութիս քո է շՀալ. 
ԴտապարՀ քո 9 ի գե՛րե՛զմանս կ ոլղղեալ* առաքեա եր^ 
թալաւե՚տարանելամնյուսիցն զգալուստ քո % կրթամ* 
պատմե՛մ* էԱւֆու֊աքհ քո 9 ի գմոխս » նւ. ոէ֊րաիացուցա^, 
Ղէեմ՝ զնոսա* եթկ աՀաւասիկ գա/ թագավորս ազա^ 
աիչն Տեր է (&*երե–ս խօսեցայց յականֆսն \\գամայ 
թկ եկն տերն մարԱեով^քո > ղկորձանուՏծ քո կանգ^ 
Դէելյ Այւացից կլվայի զյ այտն ութ են կ քոէ-մԱկ* թկ՛ 
դուստրն քո Տնաւ. (\րգի $ ճւ նա փրկկ զքեղ* միփ^ 
թարեմ* ւ զի վշտացեալկր վասն \^քկլէ ճւ գր ախտ էն ♦ 
ճւ յորժամ* լսկ զձնունգ քո 9 ուրախս/նայ յոյժ է 
սեմ* ց\\դամ* % թկ գարձիր 9 ի մառ անգութ ի քո 9 զի 
եբաց տկրն ձսնգեամր իւրով^զգուռն դրախտին « 
2ից սե՚րմանե-լ զ^ամիաւս բարիս* եթկ կորձանեցաւ 
մաՀ ճւ անկաւ. յիշխանու թ-ֆ է կրթամ* աղաղակել 
առաքի դարոՆցն մա^ացելոցն՝ ե՛թկ զարթքտ փառա^ 
բանեցկք > զի ե<Հաս փրկիչ*» Տեր է կրթամ* պատմե՛մ* 
Ավակչի անգրս/նկին մե՛ռելոց՝ թկ գաք ակրն քո յա^ 
րեան ՛ճ՛անապարհս զոր ուսուցեր ♦ ասացից տարա^ 
պարտ արեան նորա % թկ ա/լմք էւս գոչեր » զի կա ւոա. 
րեցաւ. պարագրութի 1 սպանմէսն քո տ քֆ*ոյլտուր ինձ 
ե-րթալյոեսանԽէ զ\յ հթս գե՛ղեցիկ , և. թարգմանեցից 
նմա ղգեղեցկու֊թենկդ քու֊մՍԷ՝ որ 9 ի նա կերպար ա^ 
նկր է Տ ու –ր (*ն2է տեսանելզ\Հնովս ճւ. վհ՚քյ > ե~ անուամի 
Ք Ոէ Լսրբեցից զչիոշի երեսաց Գւոցա* էրրթալմտանել 
ի՛նձ առ \^րրա^ամ* % որ սպասկր աէ-ու-ր քո $ ե~ ե՛տ ես Օւցւէւշ0ճ Ե7 44 Ւ ^Ան^ԱՍ^ՕՐԵԱՑ ԳԱԼՈՒՍՏՆ 

ղիորՀոէ-րգ քո ֆ այլես տեսի գձնունգ քո % գՖացից 
աս ւ. էր ահ ալ 1 իսաՀակայ բաեաւ-որ պատարագ ին Հ եքՅկ 
օիսոր^րգակից ակրս քո ձև ռամի իմհվ^քքևկալայ 9 ղոչյե % 
որ փրկհաց քյքէ՚ւ ՛ի ստսսեր^Ա է ^Հատմեցից Օակով^ 
բայ % որ փոքր Կր » մե& եղև. քդյք**՛ կերպարանաւ. ♦ նւ. 
պար&եցայց նմա ճ եթկ 9 ի գիրկս է մ* բարձի գարե քո % 
գՀաո֊եցից սր բասիրին ք$ովսկփայ % որ Հան այր յագե^ 
ցոէ֊ցանելղքաղսեալսն 9 եթ կ կ^ Հ ա ց° կենաց յերկ^ 
նից % որո^Լ կեր ակրին ամ* քաղցեալք հր կրի է Ըզւձա^ 
կեա ղիս երթալաեսաեելղ\Ր ովսկս 9 և. ասացից նմա 
եթ՛կ զոր գու. քարոզեց եր նշանզբ և– արու.եստիւք 9 
ձեռամբ իմհվ^ շօշափեցաւ. ♦ տես անել ինձ զ\$եսու. 
*\,աւեայ և. զ\)ամհւ.կլյ և, ա֊րախացու-ցից զնոսա աւ֊&Հ. 
տոեօք գալստեան քո « խարողի ցից Դ՛ա է֊ թի <Հօր քու*մ* % 
եթկ բոսսաււ բարունակն յարմատոյե քո 9 որպկս Լ֊ 
գրեցամե % Բ՛ացից զ$*»զն 9 Ն՛ 0 ՛"/ 0 ՝՛"/ 9 ասա տՒտ 3** ա% 
թկ կատար եցաւ. բան քո 9 ղի ձնաւ. կդ/մե զկմՍա^ 
նա֊կչն % \^ֆցից ընգ գմոխս 9 աւ֊ետարանեցից ամ* 
մարգարեիցս զ<Համբաւ.ս բարեաց 9 և֊ զքոյս 3 մեձ փըբ֊ 
կութէ՛ գալստեամբ քո • և– զարմանան յայեժաաՐ րեգ 
Էս մարգարկքկ նւ արգարքե % որ ցանկային տ է՛սան ել 
ղշթհղ^գ և. ե՛րան էն ինձ 9 ղի արժանի եղկ տեսանել 
ղմե&ոէ-թիգ քո է \^րձակեա ղիս զոր կապեց եր Հրա^ 
ա/անաւ. քո 9 երթալե֊ անգ վՀպ/ելննըեցեչոցն զյայա^ 
նութենկ քոէ֊մՍԷ է | որ եկիր արՏակելղփապեալե 9 
արձակեա յեկեղեցւոյ քու-մՍԷ ղէյապանս Հերձոէ֊ա&ՈԼ, 
ղս*ց * (էբգի *&յ % Ո Ր ուրաիացոէ-ցեր ղ\\իմէոն &նրն^ 
գեամբ քո ք ուրախացո զմեգ ՛ի Հաէ֊ատս 9 ՛ի յդ/ս ւ *ի 
սկր քո % \յւ. քեղ^ փառք ^ Հանգերձ Հ^արբ էւ. սուրբ 
ՀքՈգւովյ. յաւիտեանս յաա֊իտէնից • ամէն % 

1 Երկու– օրինակ* ^Խ^գա^աԱ^լէ 5 կրկ–*֊ օրթւակք ղ)*յ* * 

2 Ա*^ օրինակ ղքւաՀ 9 »Հ կ»աՀ է 4 Մ# °Ր • հ»»+ Ա *յԱ»ք*Հ (*ւք Հ« ք • Օւցւէւշ0ճ Ե7 45 

Ւ ԳԱԼՈԻՍՏն ՓՐԳՁՒն 6ԵՐՈԻ11ԱՂ*1Ր ԵԻ Ւ ՍՈՒՐԲ» ^ աօնս տօսէց չի րՆարողուքՅ֊ր. Հրաւիրեալ կթ 9 
ե֊ղբաչտ էէՐ ոէրՆլիք • մաաուցկք ղարգէւսս գովուե֊ց 
էմասաուս Հրաւէրողիս ձե՚րոյ տ ^առագաստս պայ^ 
ձ՜առու1է– կոչեցե՚ալկք գուք $ ղօրակաԴտ • Էրրեւ ոքաթ 
ղինուոր առկք գ^շա** ՛Է ձե/ւս ձեր տ ի ժողովարանս 
էսէՐրարու-թէ՚էյ մԽրձեաէ կք այսօր * ղ&ա&կեաէ սաա^ 
ցուաՏ՚ս է ու. թ ՛է վա2(աո.ե՝ցկք Հոգե-որապկս % ի ՀասՀ, 
գարաութ-%՜– յարկս ժողովէալ կք , ս էրե՜լիք ♦ ՀաեացսՀ, 
րուք մտասե-լյաեերկէսւլ գասաոձ» % ուր ոշ^շր^ին ա$Ը 
րոխք է Ա^«" 9 է ցս&՚ութՀւ կոչթաց ղձե-ղ^ (\րգէ թագա*, 
ւորէս* որ է-կն յաշիարՀս մե՛ր ♦ ոսաովք ձիթեսեաց 
ե՛լիր Փ*Գ աո – ա 9 սորա $ և– պարեցկք սմա սվսասսայէւքէ 

Հ^ասուցեր օմէրզ^ 9 է տօԱս յայս 9 ակր աօսէց և– ժալ 
մաևակաց ♦ առէթ֊ եղե՛ր մեզ^ ասուրս այս * ակր ամԼ 
սոց և. ամաց ♦ ուսուցե՛ր ղմեղ^ երգել քե՚ղ^ 9 ի աօնս սըր* 
րութ-%^ քո ♦ ացգեռեր մե՜ղլ ալկլուե՚լքե՚զ^ յաւուր 
շատակէ րարկաց * քոց $ (\ւրաիասցէս այսօր ՛Հրե՛շ^, 
քոակք գոչմամի փողովք էւրե՚աեց է ՀՀե&՚ասցես ազգ 
ճւ էեղուք 9 Լ. ղսւար7էասցէն ովսասնայէւք տ ք նթե -սցք/ն 
քե– սուգ մե՛ր 9 ղի ակր ե՛ս ուրախուեց է Եղ&ցթե քէւ 
յաեցս/կք մեր է ղի րարէ ե՛ս գու 9 է վէրայ մե՛ր է Հ,անլ, 
գիցերե 9 է քե՚ղ^ անձի՛նք մե՛ր , ճ. մհո֊ասցէս ղնեղու֊թ՚քս 
իւրե՚ասց է ^որոգեսցէս քե– արարաՏք որ Հսացեալ 
կէս ե~ փտԿալ մե՜ղօք % բ*ե–եռեսցէս ՛ի քեղԼ գե՚զք 
մե՛ր ք 1ւ նորոգեսցէս է րնութք/ս առաջինս է ՏԼարգսյլ, 
րեսցէս քէւ. ե՚կեղե-ցէք մե՛ր , ղի ակր ես Հոգե-որ ղարԼ 
գուց է \)րրեսցթն ք1ւ Հոգէթ մե՛ր » 1ւ փայլէսցքքն էրրե– 
ղՀրեշաակք է ՕրՀնե՚սցէս քէւ աղգք մեր 9 ղի ե՛ղե՛ր 
աոՀմակէց մե՛ր տ \Րպքրե՝սցէս իէղՀք մաաց մերոց 9 էւ 
իոաորկսցէև 9 ի չարԽաց տ ՇյիՆե՚սց1& քե– աւերակք * ՀԿԽ էԻ ա Կ ա Յ • երէ»հթե Գ Հառ/ձարացԴ, (Հ . 
1 օրինակ ք՞քէք «ձ»*ՐՔ9 * Օւցւէւշ0ճ ե 7 Օօօ 46 Ւ ՏՕ՚նն ՌԱՐԵՌԱնՈԻԲ՚ԵԱն 

մե՛ր ք էս ղթրձցին յատելեացե % ՀԼարգարե՚սցքքս քէս 
Հաստատոսթիթ մեր 9 գառձալ յառ-աթին գե-ղէրցկոս^ 
թ$ե մե՛ր % ֆ աո^աբանեսցեն ղքե՚զդ ակր է արարա&ք* 
ե՛րկինք էս ե՜րկիր 1բէ*~ իւ֊րեանց է Գ՚ովէսցեն ղքեղԼ 
տիեզերք կաղմհսբք իսրե՜անց է Հ+արբառեսցեն 1 քե՚ւլ 
էսէՐ Հոգիք սքանչելի <Հնչմսւմբ իսրեանց տ ՕրՀնա^ 
բանեսցէն գարղք ե՚րկեից Ղ$Ր ա 21ք*Ժ հ ոլ –Թ7* Ք ո * Ո՛ւ» 
րախասցին բարձոսնք յի թանելգ քո » էս Հովի աք ցըի֊ 
հ՛ասցեն էս փառաբանեսցեն տ Ո Հ֊րախասցի &ոմ 9 ի գը, 
նացս քո 9 էս ցամւսր 9 ի կոխելգ քո % քձու֊թիս մե՛ր 
ցնձասցկ էս փառասորեսցկ , ղի աէս մԽզ^կ^յՌրհ՚ոս^գ 
քո % ֆաո-ասորեսցկ ղքե՝ղ^ տկար միտք իմ* Տայնիւք 
լի ընտրողոսբ % Հխհ՚ասցեն գասք մարգարեիցս յօրՀ^ 
նաբանու֊թ՚իս ման կան ցն \ ք| ւրաիասցին գոսևդք 
ո-աքէրլոցե 9 ի միաբանելձայեից նորաՀասակացն է 

|^^<*օ|» երկիքկք ոսրախասցքաև էս աաՐ գասք Հոգէ^ 
ղին ա ւյն 9 էս գովեսցեն կերպիսք իսրե՜անց զայԱ % *>ր 
խոնարՀԽցոյց ղե-րկքէես էս կ^* \3^յ սօ Ր Հոսրն վերքքև 
գոչեսցկ զձայն օրՀնոսթ-%՛ Հօօր էս 7(ոի անոսան նո^ 
րա $ էս բղիեսցհն ղձայնս գովե՛ստից % ՜Ը+յսոր կաստաս 
տոս(3րե ղոսար2էասցի էս փաո-աբանեսցկ զի ականն 9 
որ խոնարՀե֊ցդյց ղի ր կինս , էս կԼ մրրկիր և– շջ2իցաւ~ 
ընգ ե-րկրասորքս տ 1ճ+յ**օր արեգակն ցնհ՚ասցկ էս ՅքօՀ, 
ռագայթք ի*֊ր ոսրախասյին 9 էս գովեսցկ զա րե գա կեն 
արգարոսթ–1Ք* որ լոսսասորեաց զար արա Տ՚ս $ Ս^հ*#օհ1 
լուսինն պայհաո– 3 էս ե՜րէսելի ղչառասեղս լոսս ոխ 
ե՜րէւեցոսցանկ , էս ե՛րկիր պագցկ բարՏրելոյե՝ որ Հա^ 
ւՀե-ցասՍ իոնարՀելյ \3+յսօր ասէՐլոսսասորք դարգալից 
կերպիւք իւ֊րեանց աւսաքեսցեն ղարգիւԴէս փառաց 
արարչթե* որ ղարգարԽաց զնոսա % \^յոօր ե՛րկիր իւը&Լ 
գասցկ ք էս էերինք խայտասցեն իբր էս զգառինս աւսա^ 
2ի աեաոձն 1 որ իոն ար Հեց աս էս այց արար ազգի մէսրոՀ, 
կան % \^յսօր Տ-ով^ոսրաիասցի էս կղզիք նորա խրախ^ 
7էաԱասցին 9 ի ակրն՝ որ ե՝էլն 9 ի գասառկ իսրմէ 9 ի 
խոնարհ գասաոյս մարգկան % \ձ+յսօր աետաոք ցլէե*, 
հասցեն էս աէայոք ոստովք Էսրե՚անց $ ղի աՀա Հատքէէ* 

1 Մ# օրինակ ք –»քէք "*է–Չէ* է^էէ. ♦ • • Լ"*– > է– էքէ • • • * 0ւցւէւ26ճ Ե7 պոստս էւրեանց լինելն շան գեղեցիկ % յ^յսօր անա^ 
սունք ցՂտձ՚ասցես Լ. գադանք ուրախասցթն , դի աՀա 
9 ի յովաՍակի երէւեցաւ երկնաւորս ճ որ եէլն յերկէր է 
\ձ+յ1°Ր քաղաքև *\+աւթԷ էւս առա սե՛լ մեձասցի 9 դի 
սւկրե աաՐ արարա&ոց կասԴրցաւ֊ մա անե՛լ 9 է նա % Ա«յւ 
սօր ապար ակր ցեհ՚ասցեՂա և֊ քաղաք ր դարՀուրեսցքճ» 
չաղաղակե՛լ ման կան ցն որք գոչկին դօրՀսեալ ե՝^ 
կեալն է 1ճ+յսօր ԱՀյգԷ ս էրելւոյն խլե-ալե– ցրուեալկ 9 ի 
Հեթանոսս 9 և֊ արՀամարՀես 1 դնա կոխողք ♦ դի եղէւ 
աեարգ էւ. խոտան տ ֆանգ նորա էէե-րձ կր յանկէմսե լ* 
այսօր ս/նկեալէս կորհանեաէէ \^շաարակք ՚նորաշկԴէ 
էւ բարձունք քակեցաւ 9 ի Տայնկ գոչմանս որակս 
դկրիքով^ւ որ կորհանեցաւ 9 ի ձայնկ գոչմն/ն փ ողոքն տ 
(1րթքն Հնացե՚ալք էւ ապականն աէք այսօր անարգեի 
ցան ♦ ե~ փոխանակ սոցա անկեցաւ որթ՛ն* որ մնաւ 9 ի 
մէք Հեթանոս աց % \^յգի^* "Ր ոլետ դսլտուղյ կքէնճս 
Հայրենի արաճ՚եցաւ *ի Ղէմա ♦ վամն դի ոլ ետ դիա^ 
ղըղյ ա/Հ դփու-շ^ էւդտատասկ է բար կացա ւ ակր 

ասյգւոքն » էւ. ե՜լղյց Հուր 9 ի բարունակս նորա • էւ. ամԼ 
պոց իւրոց Հրաման ետ % դի մի աեղասցէ/ն յ այգ Էն 9 
դի ե՛ղից ի սա ասե՛ր ես խոպան էւ. առանց պտ՚չոց ես 
արգեանց * <կակասեաց անձրև– մարգարկիցս ե– ցօղք 
Հ,ոգւոյԱ տեսողաց տ Սպառեցաւ աղրեւր (Հակովթայ 9 
1ւ ցամաքեցաւ բղխունս իսրայկլի է կրկուս գաէ֊ա^ 
ղանս որգէք պարարտութՆ Հա տան յանգւոյն Ա^՚րսՀ, 
Համել. • դի կորեաւ յ\* ս րայկլկ քա Հան այ ու. ի էւ թայ 
գաւորութ Է % ^կարգեսէլ թագաւորութռ՜՚ց այսօր Հու–*. 
Տանկ դթ֊ագն ֆուգայի , էւ եբարձ տկր 9 ի ժողովրգե՛^ 
սկ ԷւրմԷ դգլուիքն էլ գվեր^ն 9 դ&երն էւ դա էլն առումն 
էւ դմարգարկս 1Լ ղք ա Հասն այն % \\+յսօր 9 ի սուգ սըսլ, 
տեալ ժողովուրդն տօնասկր • դի դտօն ա&որգւոքն 
խոտեաց $ էւ սա խափանեաց դւոօնս Դտոցա է \3+յ սօ ր 
րարձաւ պաաէւն 9 ի ժողովրգեսկՂտ իսրայկլի 9 էւ կայ 
ամաչեց ե ալ 9 Է մէք ադգաց որպկս դկայկ՚ն վամն չա^ 
րութՆ իէ֊րղ/ * \ձայ սօ Ը բադմացան խրամատութքք 9 ի 
գաւէթս քՀակովթայ յամ* կողմանց • դի ՚ճարտարա^ 1 Ա*^ օրինակ պա է ՀաՏ» է է,\խ . • • Հ է ք էք ^ա^լ. . . ^1 , ն. ք ա է Հ, Օւցւէւշ0ճ Ե7 48 > ՏՕնՆ ^ԱՐԵՌԱ\,ՈԻԲ*ԵԱն 

պես/ե որ շիսե՚աց զա մուրս սորա % գարձեալ քակեաց 
զաևկիւսս սորա է \\+յսօր ժողովուրդն ե՚րգԽսցկ գիրգս 
զպյս ՛ի մԷԼ Հեթ֊ասոսաց , եթ-կ էթ՛ալ ղիս ակրե 
ճւ մհռացաւ. զիս Գ ի ժառաեգութ֊ եԴտ կ իւրմկ , ճւ ^ա^ 
մարեցաւ. զիս Էրրե֊ զօաար ճւ իբրև֊ գչքյրէ աս զա ւ. ակ ւ 
Ա^յսօր ուրախասայ ժոզովուրգս մե՛ր ՛ի ձայեկ Հէ^՚ձ.֊ 
մաս մարգարկիցս ♦ ճւ բուսուսցկ զոսաս օր<Հնու*թ7^ 9 

ե~ &աէէկեսոկ էբրե֊ քՀՀէ-շ™*՛ • Ա^*՛ 0 /» կթ1ո(թ զպը֊ 

տռուզս 9 ի մե~& յայգւոքե մարգարկիցս , ճւ պկսպկս Հալ, 
մովք իւրեաեց խրախճանա մխ ՀոգէԼորաակս * \ձյ/ե~֊ 
սաքս Հեթ-աեոսք Տ՛ափս Հարկք վոգնւոր տօեիս այս** 
միկ ք ճւ երգեցեք, սմա ովսասսասյիւք որ պսակիչև կ 
աօեէց ձերոց է կկեսցկ քֆակովթ. և– պատմև՜սցկ մԽւլ 
վասն յաւաեակքէե և– որթոքս • նւ. Դ*աւիթ զարթուսցկ 
զաղայս ճւ. զմաեկուես յօրՀսութք տ Ք^ատարիա գոչես^ 
ցկ կրուսազկմի՝ թկ ուրախ լեր $ գուստր \\իո ֆ*ի » 
՛կսայի աս քարոզես ցկ մե՝*լ ա1խարկերով վասև աշակեր^ 
աացս • գեղեցիկ եԴտ ՛ի վե՜րա/ լե-րաեց ոաք աւեաա^ 
րաեչի արգարութ-է՚ց 1 է 

|* մաասելաեառս ՛ի \\իոֆ* մե&աւ փառզթ ովսաե^ 
՛Սայի | օրքէևակաց էւ աեսութէ՚ց էւ. խ ո ր^րգ"ց ե֊ աո֊ա^, 
կաց ք ըեթաեային առաքի մասկուեք 9 ճւ ոստս ձիթ֊ե^. 
սեաց ՚ ի ձե՚ռիս սոցա ♦ ճւ. պարկիս սմա ովսասսսչյիւք 
ամիի& ճւ արգար աղայքՍ $ Գ\ատէալ կր զեա փառօք 
՚Ծբ գուեզւե առաքելոցս • ճւ կր զՀեա սորա սրբուք 9 
թ-ագաւորութք ե– քաՀաեայութք • ն~ մարգարկքե 
փոզովք իւրե՛աեց գոչկք/ե առաքի սորա խորՀրգովք֊ ♦ 
իբրև» (3՝ ա գա ւոր ի զգովուքւս առապշկիս սմա 9 ճւ. բազ*, 
մագկմ* բարբառով սկարագրկք/ն սմա զաա տկերս 2 • 
(1&ե ասկր ճ թ-կ սա կ զոր Ակ ասացի 9 եթ՚կ &ագմամբ 
Խկեսցկ յաշխարՀ* ճւ. միւսե % Գ ի վերա/ սաեգզոց 9 ասկ 9 
աեսի գնա կաեգեեալյ ք\ «® ասկր , սա կ զոր տե՚սի 1 ի 
ս %9 մհրէ/ևւոքս իբրե. գ$***~ր ♦ ե– մէւսե կոչեաց զեա 
զարմացուՏա Լ, աճ՛ Հզօր աշխարհի % Ասս ասկր % թ՚կ 
սա կ որ կք որոտ մա մի ճւ փայլատակմամբ ճւ ձսչքեիւ. 
փոզըյ , ե-կեալի գլուխ լերիսս ֆ էւ. աեսի զեա « ճւ միւ^ 
սըե գսչկր ասելով եթ-կ օրՀնեա զաձ՝ քո 9 Սիոֆւ է 

1 կրկոս օր. 1աղաւ*Խ$Հ 9 է 2 օբթ,ակ էէքք– * Օւցւէւշ0ճ Ե7 ք)ՅՏ ասկր 9 դասակ կ նա զոր եթո/լմեք^աՏ– յքարայկ^ 
լկ » ճ– միէ-սե յաո-աֆագաքե աւեաարանկր % եքթ֊կ նմա 
սպասեն ագիԴտ է (\ւքն ասկր 9 որակս խոտ կ նա բոս^ 
սեալե– &աղկ Լալ աո-աևց սերման ♦ և– միւսԱ պատմէ 
ասելովդ ե-թ֊կ արմատե քՀեսսեայ $ ք)«ճծ ասկր 9 նա կ 
նշանն որ բարձրանաք Հե(3–անոսաց յե֊րկրի « ձև միւ֊սն 
օրթեակկր գնա որպկս ոբոքառաքի կտրչէ է (|% ասկր 9 
մ$թկ նա կ որոա֊էՐ ա1խ ունին ՀեքՅ-անոսք • ճւ. միւսն* 
եթ-կ ակր իֆանկ և. կոխկ գթարձրու.թի չերանց է ք|*® 
պատմկր գգսրութ^ Լ. գչտանչելի նշանս սորա 9 եթկ 
աՀա որ արձակկ գկապեաչս և. բմշ1յկ գթեկեալս սըր^ 
տիւ. ♦ ճւ միւ-սե գանուն սորա ԷԽգրկր , ճւ եթ-կ գքքեչ^ 
կռչեսցկ գնա % փափագկր 9 եթ֊կ որ ըմբռնկ զՀողմս 
2էուզթ % դ/Բնչ^կ անուն Էւ֊ր կամ* (\րգւ.ոյ սորա֊ * (\սս յալ 
"4*1* է եթ՛կ էբրե– գ&՜ագիկ 9 ի ձարաւ.ու.տ երկրկ. բու.*, 
սաւ. • ճ. միլյսն գ-չԿր աս եչովյ յառ-ա^քան գարեգա1խ 
կ անուն սորա % ք\Տե ասկր » մանուկ &սաւ֊ մեգլ (Հր գի 
ե~ տու.աւ. մե՜զ* ս– միւսն ճ Հինաւ.սւրց նստեաէյ ասկ 9 
ե– 6՛ էր քան պամ* արարա&ս * ասկր 9 ե՛ս տեսի 

գնա կանգնեալ^ 9 ի վերասյ բարձր պարսպի ♦ ձ. միւսն 
կոչեաց գնա Հրեշտակ՝ որ ունի գխորՀու.րգ Հ,օր 9 Է 
ձեռին է (\Աս ասկր , ա^«ւ ՛ճշմարիտ բնակեց աւ. ա& ընգ 
մարգկան ♦ ճւ. միլյսն այսպկս ասկր 9 եթ-կ սա կ ակր 
ահ– մե՛ր % ք)2Թ ասկր կրսւ^թաղկմի $ արի լու.սաւ.որեաց ք 
գի եՀաս աաա քո • ճւ, միւսն՝ ցն&ա 9 գոսստբ \քիոֆէի 9 
բարբառեա ե– ուրախ յեր , կրուսագկմ՝* (\3ե ասկր 9 
ձ՚ագսւձս կ անուն նորա • 1ս միւ֊սն աստւլ կոչիաց գնա % 
(1&ս գա սագան կոչեաց գնա • ս֊ միւսն Հովիւ. իսրայկ^ 
լի է (\Ես թագաւոր ասկ գնա* և. միւսն սքանչելի խոր. 
Հրբգական* ք\&ն գաոձն կոչիաց գնա ♦ էւ. միւմե ոդՀա^ 
կկգլ արգարութէ֊ % ք\ձս ասկր 9 նա կ վկհս որ Հատաւ֊ 
առանց Յեռին ♦ և. միւսն կոչէաց գնա իշխան խաղա^ 
գու-թե– Լ արգարու.թ–1է է $&% ասկր 9 նա կ զոր տեսի 
փաո+աւ<սր ամպօք • և. միւ.սն ետ ե՛ս նստեալ 9 ի կաոյս 
Ք^Ը"4*հից * 0«Տ ասկր ք թկ տեսի գնա նստեալյա^ 
թոռ բարձրոա֊թէր 9 Լ. չի կր տունն 9 ի փառաց 1 չու*, 
սեզկքե Հանգերձից նորա ♦ ձ. ՚ա/Լ խոր<Հու.րգք ձաձ^ 

4 • 4 Օւցւէւշ0ճ Ե7 5օ Ւ $ՕԳ/ե ք^քԵՌԱՆՈհ^ԵԱն 

կէ՚ալք օրթտակկին իմաստաբար $ (\&ե ասկր է ե-թկ 
ես Ը»*֊ասյ 9 ի Հօրկ յորժամ՝ ասաց $ եկայք Էջ^աւք 9 ի 
քՀարիլո^Ե ք ե֊ րաժանեսցուք անգ գյե-գոսմե. և. միւ֊մե 
գսչկր ե֊ ասկր Ք^է ասէոՐք %արսւ֊գոգոսոսոր տ Ասս 
ասկր ք եթ-կ թ*ձ ասացաս ելաեել պատմե՛լ յ&՝րկիր % 
ե-թկ ակր ասաց միա&նի Է՚֊Ր"/* արասցուք մարգ ըստ 
պատկերի մերա֊մ՝. և– մէւ֊սս 1 թկ ՛ի կատարաձ-ի աՈսր± 
գարկիցս Որգի այ յարիցկ ե– փրկեսցկ » (0& օրթա+ 
կկր զիշաեէ՚(ե սորա որակս գսԽ1րևՒ գի իֆաեկ ՀօՃհ, 
գարտոէ֊թ-ր , ե֊ գ\Րարիամ* նկարագրհաց երե-ելի ե* 
՛Օր գեզմամրեփ ճւ միսմև գյդու.թքւե նկարագրկր և. ըգչ 
Տ֊նուՖգն օրիեակկր է ք\Աե գգաէոսսսան քարոզկր՝ եթ-կ 
պատրաստ արարկք գՀՀամեապարՀս տեաո% ♦ էւ. մխ֊մև ^ 
թկ տեսին ամ՝ &ագք երկրի զւիրկու.թ$ այ մե֊րոյ • 
կս այսպիսի ձա/եիւք փաս-արսԽկրյորմամ՝ մտանկր 
յկրույքաղկմ՝ է 

գուձղք մստրգարկիցե պատու1րաց զմտս/ևէլ 
%որա ՛ի \Տիսև է ժոզովեցան աեգ մանկունք և. ա1ար^ 
գարկք ե– առաքէալք , զի գթագա*֊որն երԼելի սպա., 
սուք և. աչառու. 3 ովսաենայիւք յղարկեսցԱե % ֆա^ 
փագնացսմա եկեղեցի Հեթանոսաց , Լ երկրպագեաց 
թ-ագասորաց արքային $ %ախանձեցաւ. ըևգ նա պսռ^ 
%իկ ժոդովոէ֊րգն վիրալից , գի ինքն սլ/ձկալաւ. գար^ 
քայն ըստ ասետեաց մարգարկիցսէ Տեսեալգմեձուի 
րարկելոթ որ եկն առ. ինքն 9 1ւ գարՀուրեցաւ. • տե^ 
սեալ գսրբուփ սորա ճ տրտմեց աս 9 գի լբբեալ հր և. ա. 
նառակեալյ նայեց աս ՛ի Դտա արՀամարՀոսթբ , գի 
ձա&կեալ կր մարսս ասորսէ.թբն • և. խոաեաց դփաո֊ս 
տկրոսթՖե 9 վամե գի Հա&կեալկ ա&ոսթթն % Ղ՝"֊ 
չեաց ՚իաէ֊իթ որգի Ցեսսեայ վամե ձա&ոա֊կ փաաաց 
սորա ♦ ի վայեքչու-թփ սրբոսթէ $ ասկ , ՏԽաս ՛ի &ո֊ 
ցոյ կոսթեէ ՏԼ՝ո» ո ք ե խոսարՀոա֊թբ ՛ի 

մերկացեալ յ ասան ակի Հևգոսթր , Հայր ձնաա֊ ձաձ֊ 
կոսթ֊ր յաօ-աքէքաս գյասիտԽասս գոյու-թթ. ե֊ ՛ի մօ, 
րկն ձսաս յայտնոէ֊թի՝ սկիգՓ» մամնԽակաց տնօրԿ֊ 

1 Հաաու-ա&գ Ա ՚ • • էէ&»~ Հաաու-ա* Ն • • • 8 

9 ^ , Գ ՚Գո^Ր ևեթ օրինակի կայէ 3 պփ%ակ *ձալա~ * 

1 ի %ոյե օրինակին ևեթ կայ և. այ* Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի 80^*6 *ԱՐԵ*Ա^«իք*Ետ, 51 
նութբ է կրգուաւ ակր և~ ոչ էւս ղդՀացաւ վասն սի^ 
Ր&՚ւԻ ք1բԳ*֊Դք է՚-ք՚Ա՝ եթ֊կ գու. էս ՀոգԼոր քաՀանայ 
ըսա կարգի՛ս \Րէլքիսէգէկի տ կլ *\*աւիթ֊ նկարա^ 
գրէաց զաաակէրս զայս ՚Հշմարաապկս էր գովք իլ^ 
րովք ♦ մարգապկս դրոշմն աց ընարողութբ ♦ ղմար^ 
գէդութքնորա յիշիաց ՝ի քա Հաեսչյութ է՝ զոր օրի*, 
նակէաց % *\*ու էս , ասկ , մշաեքէնաւոր քաՀանայ 
և. թագաւոր որ ոչ վախճանի ♦ ի շի անութի քո իշ^ 
խանութի յաւիաէնից , ձ– թագաւորութքքոյազգկ 
՚Փեչե– յ ա ՂՅԷ * ՋՀէյ սս ւէ՚ ս հ գէղէցկութէ պաակէ֊րս՝ որ 
կերպարանակից կ աձ՚ութէն , նկարէաց <իաւիթ ա^ 
էւաՀի աչաց գսաէրն կրուսադկմի տ կ թագաւսրն\ 

փառաց զոր մարգարկքև քար ողից թև՝ Հուր , գուսար , 
և– խոնարՀէցո ղունկն քո աո֊ ձայն փաււաբանութ V 
մաեկանցն ♦ մհռա ղժոդովուրգ քո նւ ղՓուն Հօր քո 
ապստամբի 9 ղի ցանկացաւ թագաւորն գեղոյ քում՝, 
և֊ կարօաէաց վաքէչչո ւթէ քսւմ՝* \կ*Համար<Հէաց 
զձաքես մարգարկիցն և. գքարոզութփս առաքէչոցն ♦ 
մանկանց և. էրիաասարգաց ոչ էգ ունկն պոռնիկն ա 
Ն*~ պԻ սչլուաւ 1Լ պաարասաէցաւ ՝ ի ցնձութի և. գ ի 
փառաբանութ՚ի , գրէաց և֊ է անմաս գիր արձակման , 
և. արար գնա անարգ 1ւ անպիտան % Ահա ղքողն ՛ի 
ԳէԻ՚Հք նորա 9 ե– զամօթյաչացնորա. մերկէաց զպաա^ 
մհւձան նորա , Լ, և բարձ գվէրարկու նորա • առ զոս*. 
կիճամուկն ՛ի պարանոցկն , ճԼ է բարձ ղա պարան ՀաՆ^ 
սըն Լ ղմէՀէւանգս* և. իբրև զաոռձիկս ձ. զչունս ար*, 
աաքսէաց ՝ի տանկ իւրմկ , Լ աՀա նսաի առանց քո*, 
ղի բացաւ գչխովյ 1ւ անարգէցաւ % ^ 

\\ "ւր կ գէզն կուսոՀէ քում՝, և. պա\Հու2ՀէալյՀարս*. 
նութք քո « ուր էն ա լուրթն քո առա^^եքս յաւիաէ*. 
նից ♦ ուր էն ղ%աօք 1ւ պա տիլն քո և֊ էրէւէլի զարդն 
քո . ուր կ աուեն զոր շինէաց քէգարքա/ե \\ոդովմհն 
՛ի պատի*, քո. ուր կ քաՀանայն Լ կաՀ նորա ճ որ 
կայրն ՛ի վէրայ պա շա աման քո ♦ ոսր կ կամարն ոսկի 
և. իոյրն և֊ մանէաէխ ♦ ուր կ բէՀկզն և. էրկնագո/ևն , 
ղանգակթն ոսկի Լ նոձաձ1Հոն . ուր էն կ 
կանցն , ձ. բազուաՐքարթտն պաաուականք • ուր սէ^ 

1 Ծէ Օքթ՚ակ\\ա է է* Օւցւէւշ0ճ Ե7 5* I» ՏՕնն քՀԱք Ե^ԱնՈԻԲ՚ԵԱն 

դանն ոոկի ճւ Հացն Դէուիրասաց* որ կա/ր 9 ի վթրաք 
նորա • ուր էՀս խուՀեկքե քաւ.ու.թ–Ն ճւ ճնԴտ7էն–չտ ոէէ, 
քակիգացն » ա.ր կ արկղն կա ակարս/և աց ճւ. տաիտակքե 
քարէ-ղկևք որ 9 ի նմա կին • #ւ1ւՀ1 րամակքկ ճւ ռ^ալ 
լ.առակթԳէ ճւ ատՐ անօթք սպասուչյն • /ճւ^ք 4% տմեա^ 
իրմրու֊իքքՀք քո ճւ ամսագչու֊խբն ճւ պաՀպանութ^տ % 
\ոափանէցան ՛Է քէ/ե ուր ախ ութ՛ի ճւ ձախ ցնհու֊թ-%^ 
է՛ր գոշ » ձ– աՀա էրգ Էն % Է քէ՜էլ լաչիւԴտ ՛ի ր էրանս քո 
ճւ որգսոց քոց է Քյ^շք/հ մէզք քո 9 գոսս ար Գակով^ 
բու. | այդչափ խիստ կ խրատ քո է ֆոխանակ գի 
գարքաքս ճւ ղքէրգէ աըքայքքե անարգե՛ց էր % լիրբ ճւ ւօ%լ 
աչառ, պոռնիկ ♦ գարքախ յասապատք/և անարգէցէր գ 
&~ ԳՏ^ՐԳՒ արքային յկրա-սագկմ* • զՀ,այրԵ ընգ որթոաձ 
փոխանակէ֊ցէր ճւ 9 ^ պկսպկս կէրպարաես , ճւ գՈրգին 
է֊ս փոխանակ էց էր ընգ արիւնա Հէւլ աղաղակին , Լ. 
գՀթգքքե տէաոձ գառձացուցէր ՛Է մ կֆ օտար Հէրթ֊ա^ 
ոոսաց փ գմշտն ֆ էնա սոր \+րրսրգոէւթ*քԽ ատէցէրր թո^ 
ղէր է֊ կատաղէցար 9 ճւ գասաու֊ա&՚ս ոմև աքսուՀՅ֊է սի, 
րէցէր % գգէւս և– դախ տարս ճւ գտարէրաց նմանուքս ♦ 
գ\սէ–ա.ոս 1 մարգասիրկիր % ճւ գքՀաեն ՀքՕր անարգկիր ♦ 
գխէաՌա֊շՍ առասէ՚լ պատուկիր $ ճւ ղքաա-իչ^ (^րգ(՚ն 
ՀայՀաէյկիր ♦ գ(ֆ*ամոէ~գն մէրձաւորապկս Ս ԷրհԷք * ^ 
գտկրն բարձ անց բամբասկիր ♦ գկսթէր յա մ* տէղիս 
գովկիր | ձ– ոէ-րկեաւ-որե նախատկիր • ղքՀաՀաւլ գո Հիւք 
մէ-հ՚արկէր , ճ– ղ\Րէսիայ Հալած ԿԷր ♦ գչղ^իկասսս ե– 
ղմեոտիսն ՝ի տա՛ճարին քուէՐ էրկրպագկէր > ճւ *ք 
Հաստատէաց գէրկիր ՀրամանաւՆ* 9 Է մկֆ Հրապարա^ 
կաց կուփկէր է Ո^4՛ քոսկալգայս % որ գոր&էցաւ. աո– 
փրկչին է Վյսսե ա/ոորիկ կորացգյց ղ^էէլ ճւ արար Գ Է 
սախաաք/ես է 

աք<# լոէ+է՚ալ քարայկլ ՛ի բկրաեոյ մարգարկէց** 
թկ ա<Հա իբրև. Ղ^էքԸ^Ղգհ ս 9 "V Բ ա բԿ ա Յ ոլ ֊Տ^Ք ԴՐ~ 
րկես Է$Ր ւ Հիաեէ՚աւ. է՛գն գսաացիչ^ ք"~Ր * ^" 4՞^լ գմեու֊ր 
աէաոՏա Էւ֊րոյ • ճւ իսրայել գիո ոչ^ ձաևե-աւ. 9 ճւ ժոգո՜ 
վոսրգ Է«Ր գիս 1 ի միտ ոչ առ ւ կթկ ժոգովրգէ՚աս Է^եք 
Աէէւէալկր թեձ 9 ասկ 9 ճւ կամ՝ \արայկլի գճասապտրՀ» 
իմ* գձացէ՚ալք վաղվաղակի մեծ աոձտկի գնա $ է~ ՛Է 

1 օրինակ \զ1**յս . . • ա**աա\լ 1–Գ"*Ա\է՚ք թոսի չթեել * Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ 80ն^ ^ԱՐԵ^Ա^ՕԻԹԵԱն 53 
վերայ Ֆեղչաց նյք արկեաէկր սձե-ռե էւՐ% (ՀաքեժաւՐ $ 
ասկ 9 իօսեսցի ըհգ նոսա բարկոսբ իսրովյ 1ս սըրտ^ 
մտոսթ֊բ իւրով^իռովեցոսսցկ ղնոսա % \^ից $ ասկ 9 ղե՛^ 
րե՜սս նոցա անարգաԱգք էս ամօթ֊ովյ քՀարկացաւ. 
րուսաղկմի § 1ս արար ղնա աս երակ տ Գ*ոչե՜աց նմա 
ս աք Է աս ասելով^ ի վեր այ ՛Սորա՝ ե(3կ Էթրս֊ Գ^ Ոէ 1^*Է 
յայգսոք^1ս Էբրե. ղտաղասար լքնա էդ սոքեպկս և– թուլ 
ակր ղկրու֊սաղկմ՝ վասն անօրկնուէն Է*~րդ/ * Ե*– &՚(3կ 
ոլ աեառն ղօրոսթեց (3֊ ողի՛ ալ կր մեւլ ղասակ փոքր 
քքելյաբմատոյԱ ՀՀեսսեաք՝ որ ձաղկեաց մողովթգեանն 
իսրայկլի 9 Էբրէս դ\\ոգուՐ չին կաք էս Գոմեր ոք նմա^ 
նկպք» էս այմաՐկայ նսայ ճ ե(3֊կ գարձ լինի նմա % Ա^ԱԼ 
որ բտրկացոյց պահ՛ է*֊ր աւՐ գ նա ցէւք է-֊-ք՚Լթ * աՀա 
սպասկ ժամանակի* (Յկ ե՛րբ Հաշտեսցի ընգ իսր է 
Հկէարգարկսս ր**քՅ֊ ե՚ռնոս անմիտն 9 էս ոլիաՈսնայ ըտլ 
բաս» նոցա է կս որպկս (Յ֊կ լոս աս ցգար2ն % աղաղակկ 
ձայնիս իսրսվ* էս գարձեալ եթ֊կ շինի կրոսսաղկմ* 
լոսաս 9 ի մարգարկիցն էս (Յ֊Կ փսւմե որոք ասերեցաս % 
ոլ ի ման այ եբրաքե՚ցինէ \հա ղի բաղմասան փաո֊քնո^ 
րա | ասկ ♦ էս թկ որպկս լինիս ոչ խոստովանի տ կւ ղի 
անունն սԴր&անաք 9 կար գաք ♦ էս (Յ֊կ քէս մե՚հանայ՝ ոլ 
գիսակ է Խ*– հ ո մւ "Շփական % ասկ ♦ ճւ– (Յկ ովյփրկկ 
ղնա ճ ոլ ասկ % \յս ղի լինի ք ի փառս ես ՛ի պատիս %յա^ 
սելոս ասե՛լ անՀասԴրալե ♦ եւ ե(3կ որպկս կամթս ոլ 
ասկ 9 ղի կոսրացեալ են միտք նորա $ քիանձրացեալ 
կ 9 ասկ 9 սիրտն 9 Լ. ձ՚անրացե՚ալ ականքյթ» քտրայկլի » 
ղի մք իմասցի էս լոսից կ նա ղգրե-ալսն էս ղասացե՜ալսն $ 
Հ*^ա *ի մաանելփրկչին սԴրրոյ մարգարկոսքքե գո^ 
չեաց ձախիս 9 ե՜(3կ սա կ ղորմկ ասացի ե–(3կ գաք ես 
Հեձեալկ յասանակ Էշ**ք* ե-լ^ընգ առաք նորա ովսան^ 
նաքիւք 1ս պարոսք թարրառե՚ա 1ս ցնհա % իսկ նա յ ո ր֊ 
ժամ* հո սաս ղ&աքս փառաց ովսաննաքիցն 9 տրտսԴրցաս 
ղարՀոսրեցաս 1ս լռե՚ցոսցանել կամեց աս ղմանկոսս^ 
սըն • \րիաս որ եալ կին յաքեմամ՝ Հաքկթ առաքելոցն 
ճւ մաեկանցն $ Հինն երգկր ցն&ու.թբ էս նորոգոսթ֊ր 
առաքի փրկչե^ 9 ե– մարգարկոսթիքԽ Հանգե-րձ տղաք^ 
ող\թ 1ս առաք ելոսթբ 1ս ինքե֊ամր • 1ս ՛ի միասին փալ 
ռաբանեցթե ե-րկղքեան գա/ն % որ պարգէսիշ կ երկո^ 
ցո^նց % 13*|Փ Հրե-այՀքկ ոլ եթկ միտքս 9 ի կտակարա^ Օւցւէւ20ճ ՝պ 54 * 80^ *ԱՐԵ*ԱՆՈԻԲՓԱն 

նաչքե օտարացան , այլգՀայր անարգեցին 9 ձ֊ զՈրգթ՛ 
վամե նախանձոտ ս պանին % \Րարգարկն ՛ի Փառս նո^ 
րա Հրաւ.իրեաց զժողովու֊րգն իսրայԿլացւոց ♦ Լ նա 
սպանման պատրաստեցաս , ձ. ընթացաւ. գործ՛ել չլգ֊ 
չարիսն է Նրկի՚Կթ զփառս նորա պատմեն , և. մողո^ 
վու֊րգն ոչ^Հաւանեցաւ. ♦ Լ երկիր զսքանչելի խմևար^ 
Հսէ֊թթս , և– Հրեայն ոչ առնոս ՛ի միտ % \օոր^ուբգք 
Հսմ՝ կատարեցան , Լ նա զօդանջէ եթկ ոլ են ճշմա^ 
բիտ է Որ Հանգերձեալթ կին % սպասավորեց ան ♦ և. նա 
ու.րանսչյ % թկ տակաա֊ին ոչկ սկսեալչ ՀԼօրինակն զոր 
նկարագրեցին տեսսզքե , ելից և֊ կատարեաց փրկի& 
մեր • ձ. ազգն խիստ և֊ ապստամբ երգեու. և֊ ստկ &՝֊ 
թկ գեռ գայ 9 «ձ. էն կատարեալ գրեալքն , այլ ՛ի 
պա Հու. են այս իորՀու֊րգքս է 

\\գԼանմիտք , մինչև, ցերբ ոլկամիթ ՛ի միտ առնու.լ% 
ճէկայք Հխնեսցոլք արգարոէ֊թի զպատգամս մար գա ^ 
բկիցս , ձ. տեսցուք եթկ կատարեցան գրեալ խոր^ 
Հու-րգքն՝ զոր խօսեցան է &ակովթ օրՀնկր Փ Ոէ ֊Գ ա է 
և. ասկր ցնա այսպկս ♦ մի պակասես ցկ գասազասն 
Դ Տս^գայկ և. սԳ պետյերանաց նորա , մինչև, եկես^ 
ցԿ Հովիա֊ն՝ որ ակրն կ թագաէ-որու֊թէց ♦ և. նմա ակն 
ունին Հեթանսսք » զի նա փրկեսցկ զնոսա ՛ի պատբա^ 
նաց. զյովանակն իէ֊ր կապեսցկ զորթղյ գնգակկ , և. 
՛ի բարունակն գորգի իշղէ ի*–ր»յ • ՚Հենեա այմմ՝ և. ՛ի 
միտ առ % անամօ թ և. անմիտ Հրեայ ♦ եթկ կայ գա^ 
լագանն %$ու֊գսչյի կամ՝ պետյերանաց նորա , ապա 
ոչյկատարեցան գրեալքն և ոչ^ բանք մարգարկիցն տ 
իսկ եթկ պետն խափանեցաւ– և. մարգարկա֊թ՚թե չը. 
ռեաց 9 ամաչկ ազգն Հրկից * թԿպկա և. խստոսթՀ 
ղօզանջկէ կթկ ոչնստաս 9 ի յովանակի՝ որպկս Հա֊ 
քարիաս մարգարկացաւ. , եթկ ոչ^փառաբանեցաւ. ՛ի 
մանկանցն % որպկս և– Ղ*ասիթ ասաց , եթկ ոլխափա^ 
նեաց թագաւորութվԽ յկփրեմնչյ՝ որպկս և. գրեաքե 
կ 9 եթկ ոչ^ խօսեցա*. զի աղա զովն ընգ Հեթանոսս 
Որպկս և. ասացեալն կ , մի Հաւ֊ատասցես ամենևին 
եթկ նա կ թագաւյորնյավտենից % \ակ եթկ զայս 
ամ՝ եչից ք և. կատարեաց պառակս և. գիորՀու֊րգս » 
այլ մի ռս իաբեսցի Հրեայն • կէ֊յորժամ՝ ը^ԿյսԱ 
եթկ գուք ոլ ժոդովոէ֊րգք իմ՝ կք , և. ես ոլ եմ՝ ա& Օւցւէւշ0ճ Ե7 ձե՛ր * ժողովուրդն 9 ի Հե-թասոսս փոխե՛ց սաե » մե՛ր Հա ^ 
ւորքե րնգ <Հե–ռաւորսս է ֆրուևցից ղքեզ դ ի մէ^յագ^ 
գաց % ասաց ա&՝ քք**գ իսրայկէ» էւ առասց գոոյ վա՚շքալ 
աւե՜ցի ղյթԿղյ ե– ոչ^գոյ Թի*֊ աղաղակի քո . ղի խաո–^ 
Դտեցար ը&գ Հեթաեոսս ճւ. ուս ար ղգոր&ս %ոցա , ա<Հա 
ե՛ս արՀամարՀհցից ղք*՝ղյ ե– կոչեցից աո ֊ է" ղ^ո՚թ-ա^ 
նոսս 9 ճւ. ՛ի մկք յձիոֆէի է՛գից ղ*1հ*ս Հակառակութէր Հ 
1ւ որ Հաւաաայ յաեուե %որա 9 ոչ ամաչկ յաւիաե-ասս 9 
ասկ ակր 9 \հլ միսս մարգարէխ ասկ՝ էթկ. աե-սի սակր 
կս/եգնէրալի վե՜րա/ բարձր պարսպի սԽգամաեաե՚այ % 
1ւ ՝ ի ձե՚ո֊իս սորա աԷկաՐ ասգ ամանակ այ ♦ ճւ. ասկ ակր 
ցմարգարկն Գ ի աե-սլԷասՂ» յ այ ասա պկս , ե՚թկ ա<Հա 
գևե՚աՐ էսե գ ամա սա ՛ի սԴ$ ժողովըգե՚աԱե \*"րա/Կ(ի * 
գարձեաէ Դ^աւ-իթ– յառ-ա^ագսի* ասաց ճ եթ-կ որ^ 
պկս կաաարե՚աց ղիորՀսւրգսև • Ջչքկսս % ասկ , զոր 
արՀամարՀեցիս շէիաողյխ Հեա Կղէւ գլուխ շիսուա &ոքս * 
\**ՐԳ ուսիր , ե՛բրայե՛ցի ք ղի .շք&ե՚աց ակրս ղկրու^ 
սաղկաՐ ե– կասղյհե՚աց ակր ղամհւրս պարսպաց ՛Սորա » 
ճւ օրՀնե-աց ղղաւակս սորա խաղաղութ-բ 9 1ւ յիշէաց 
ակր ՈէէքՅ՚ութՀւ իւր » 1ւ ողորմհւթբ սաացաւ ղեա է 
է 4 –՝ որպկս մայր որ գգուե՚սցկ ղմասու1քս ճ ղի մհռասցի 
ղողթունս իւր , ախ պկս մխիթ-արեաց ակր ղիրուսա^ 
ղկ$Ր ♦ 1ւ ասկ ց%ա • բազում՝ բարկութբլ <Հարի զքե-ղյ 
1ւ ողորմհւթ՛բ՝ սԴրձաւ ողոր մե՛ց այց քեզ* փոխաևակ 
Ղւախաաաեաց կոր Տ՛ան $/աս քո 1ւ բարկութն7 իր ատոլ 
քո ամբարձ ղգլուխ քո ՛ի մկ^աղգաց , և– յա՜ձախե՛^ 
ցից ղյիաՈաԱ ճւ. ղսլաաիւ քո • 1ւ ղի կոչե՛ցի զք&՝զ ոչ 
Հաւատացե-աէէ ճւ. քաղաք լի աեօրկնութլէ , ՛Հեղում* 
Դ ղպաասւակաԱ արիւես իմ՝ 9 և֊ քաւե՚աՐ ղչսԱԵ^ 

րԿնութ-իս քո ♦ 1ւ ղի այրւացար 1 յ\արա/ կլկ > ղի ե՛ս 
մե-րմ-ե-ցի ղԿա ՝ ի քկս է (Հացից ղգրուես քո ուրախու^ 
թբ 9 ե֊ մացեԴւ 9 ի քե՛զ զորք Հեթասոսաց , և. ե-ղիցիս 
քե–զը%արե՝ալմողովուրգք ♦ 1ւ թ-ագաւորէոցկ ակր 
*ի \Տիոֆւ գ ե– ե-կԿսցեԴ* աղյէք բա ղու ափ ճւ. փառաբա^ 
%ե՝սցե*Խ ղիս՝ յկրուսաղկաՐ տ Է^«– որպկս ե՛րկիր որ աճե՜^ 
ցուցաևկ ղիաղիկս ի*–ր ք ճւ. որպկս պարակզ որ բու^ 
սուցաևկ ղսե՝րմասիս իւր 9 այն պկս &ագեսցկ ակր 

1 ՀՀեագոֆ օրինակն «չքէ՚9«ք ^Ի-ք^յէէ* Օւցւէւշ0ճ Ե7 56 Ւ ՏՕնն ^ԱՐԵ^ԱՆՈԻԹԵԱ՚ն 

գարգարոսթ^ի քո ՛ի **Պ^ ՀեթաՆոսաց ♦ ճ. աոասցեն 
Հեթաս ոսք յախւՐ ասուր ♦ աՀա ա& փրԿԷՔք ***եր • ***֊ 
Հա ակրե գօրոսթբ ե1խ ես փրկեաց գմեւլ 9 ի նեգոսք ♦ 
ես կոչես ցե*ս քեւլ ասոսե սոր գար ամեոսասեաց ակրե 
քո տ \Տիոֆտ ասասցէք յայևւՐ ժամու. ♦ եթ֊ուլզիս ակր % 
սս սո ռասաս զիս աձ » ՄթԹհ 

մոռանաք կի ս զման^ 
կոսես իսր , կաւՐ #ւլ գթասցի ի Տ^Խոսևգս որովաքսէ 
իսրոք • թկպկա ես սա մոո֊ս/սայ , րաքց ե՛ս ոչ^ իսպառ 
մհռացսչքց զքեզ% ԱՀօ# ձեռզթ իմովյ՛ կասգսեցից 
զրարձր պարիսպս քո ք կրոսսաղթւՐ ♦ թոգեալ են քե*լ 
մեղյէ քո իոն ար Հեալգ որ մե&ացաս յաեկար&՚ակի ա 
\\<Հասագիկ արարիս կարկեՀս/ն ղքարինս քո 1ւ չ»ղ֊ 
Հիմոսես քո յընտրեալքարաեց շափիսղաք է ես կանգ֊ 
նեցից գաշաարակս քո յասպիս ք ես աէգրոսնս քո յ***֊ 
կասց վանեաց * ես սրարՏր պարիսպս քո յընաիր ա^ 
կասց պատ ու. ականաց • ես Աքից 1 ի մէք քո ք կրոսսա֊ 
զքքէՐ $ գսաացոսա&ս ես զռասձս 9 զգմրոսխտս ես ղմար֊ 
գար իա ս ք գապիկիս 1 ես գտպաղիոսս ես զա կ ասս սար^ 
գիոսս ես գբետրեալոսկիս ՛ի ս Մսե ակս քո 2 * ես ոսոտերք 
ես գստերք քո եգիցին ոսսեալք յաք * ես խաղա ղու. թի 
9 ի Հիմհսնս թո է ես արգարոսթք ի գսասիթս քս ♦ ես 
յաԱգիմաե Հեթ-անսսաց որրեցից ես ր%ակեցայց 9 Է 
Ք^՜1* Ա»> ա աէ ԼԳՔ 1 Է ԱՍ" Ք" եկեսցեն > ես ազինք ընգ 
առաք հ՛ագման քո* 9 ի պատիս Խաոս *Էքեզ^ի մկֆ Հե, 
թասոսաց > ես ՛ի պ արձանս ՛ի մէքյագգաց % \ձ+Հ ա Հ ա (*–> 
կանեմ" ՛ի քե՛ւլ զիորաե իմ՝, ես Հաստատեմ՝ ՛ի քե՛ւլ 
զցից ս 3 իմ" » երկայեեաՐ զապա սանգակս քո 9 էս ըէ*գ+, 
արձակեմ* գսրաՀ քո ♦ ես սրբեց այց ես րնակե-ցայց *ի 
քհզյ ես եզիցի ահ յասիտեան % ի սմա բնակեցսչքց » 
գի Հագեցաք ց ընգ ***** ♦ ես զորս սորա օրՀնեցից ա \)3*գ 
հագեցից գեզշեսրս 9 ի ՛իա սի թ , 1ս փրկութփ մի պա֊ 
կասեսցկ 9 ի սմաեկ է ֆսիաեակ գի քար կացաք կրոս֊ 
սագկմի 9 ՛ի ձայն օրՀնոսէր մս/եկասցն ժողո վեցից ըզ֊ 
Տ՛երս ես գերիտասարգս 9 1ս գովեսցեՆ զիս ովսա՚Անաի 
Էսք է կս գի առիթ– եգէս մս/եկասցՆ %ախատել զիս ՝ի 
Հրապարակս իսր $ ժողովեցից աւս (/կքՏս գգրր***֊թ*Ի 0 1 էՐ^ օրինակ ղա^աԱա « 3 պփ\ակ Հ&^Հձ 0ւցւէւ26ճ Ե7 ազգաց 9 էս պարեոցեԿա թեՏ օր^նոսքՅբ աքսս/եսայէսք » 
էս գոչեսցկ կրսսսաղկմ՝ որգսսզԼթե Էւ֊րոաԷթ* օրՀնեալ 
եկեալե 9 էս որ <Հաեգերձեալե կ գալ* ովսաե՚եայ 9 ի 
բաբ&ոսես էս 9 Է խոեարՀս ՈբգԷ Հօք/ե բարձբեչոյ ♦ օո 
%եալկ որ սէրոֆտ 7 իոեարՀեցսՏս ե֊ փրկեաց զաղգս 
մարգկս/ե % Օր<Հնէ–աէ կ թագասորս % որ աղքաաացաս 
էս զաղքատս մե&֊ացոյց % ՕրՀնեալ կ որ եկն էս կա^ 
տարեաց զխորՀոսրգս էս զառակս մարգարկէցս % Օ/՚ՀԼ 
սեալ կ որ Է*–ք*ուցոյց 9 զաբարա&՚ս ա/ձՏ՚ամե&– պար^ 
գեւօք ձնսղթե տ ՕրՀնէ-աը կ որոսմ՝ Համր թեութ֊իքե 
երգեցթե զօրՀեոսթԷսԴա ովսաեսայէւք • ՕրՀնեալ կ 
որոսաՐ տղայքե երգեց թե դՂւոբ օր Հնութս եղաեակօք $ 
ՕրՀնէաԼ կ %որ թ-ագասոբե որ եկս 9 զոր Նոր մաԱ^ 
կոսեքե փաոյարս/եեցթե % ՕրՀՀնեալկ արոս մ՝ ոօպասքե* 
ցթե տղայքե 9 և. գովեց թե զեա Հաեգեբձ աշակերտգքեէ 

\\՚*/^ որ ոչ^զարմասսայցկ $ տկր գ ըեգ խոեար^ոսթ^ 
մե&ութե քսսմ՝ • դի կաոքե քերովթկակաե երկէսղիս 
բարձեալ կ ղաէառս քո , և. յովաեաէի» աեաբգ եբարձ 
ղմե-ձ և. ղեր զօրոսթի քո » Քյի գթոսքՅբ եկեալ աօւ 
ոԴրղյ և– ողՀոսեԷս մեք բարձրացաք ♦ ասետարամեկ բե^ 
րաե ի$Ր զար գարոս թիս քո յայսմ* ասուր ուրախով 
թ%ց ք և– իօսեսցկ Լեգոս ԷաՐ ղփառո քո օր<Հ%ոս(3֊ր 
9 է տօես տօեէց է Հխձասցկ ս/եՏն ԷաՐ 9 է տօես յոայս » 
քաեզի 9 ի սմա ցԴւձ՜ացաե արաբա &ք ♦ էս ոստս օրՀ^եոսռ^ 
բաբձցես միտք Է մ* փոխ ասա կ սվսաեսայէցս զոր բ ա ր֊ 
ձթե մս/եկոսսքե առաքի յովաեակթե » յ ո ԸՂէ 4ՒՐ°է/ ^էԼ* 9 ՝* 
տաս մե&ոսթ՚ի քո • գ ո չեցէց Ք&՚՚ԼԸ*՚Գ ոոսթե % ովսաէՀ, 
սա (էբգ՚-Հյ Դ*ասթԷ • կրախայե որոյ կաալ կր լեզսսս 
9 է շասէդո կատաբեալ զթաեէցս ձնաս զօրՀքեու֊թիս 
ոփաասսայէս ք զոր մար գար կքե ք/եաս ոչ^ օրՀնեցէս » 
1լԼրկ/էե զարմացոսնս 9 է վերէսյ &երոցե % որք տես թե 
զքկրգթե և– ոչ^օբՀՀնեցԷ՚ե է Տեսցես *ԼքեէԼ 9 տկր > իոբ^ 
Հոէ֊րոք Էմ՝ , ոչ^էբրև. զտղայս սձտսգոԱԱգ այլ Գ ո ՎԷյԷց 
զքեւլէբրս– զէէասս աշակերտաց՚ե՝ ո րթ տես թե ղզօբու.^ 
թ-իս քո մե&ապկս ա Հխձ՚ացայց ՛է քեզլ էթրե– զմաե^ 
կուՅտմե | որ ետույկ զձաքե էէ֊րեասց* ոա֊րախ սրտէւ. է 

\\պյ Ա մ՝ ասուր եմհստ տկրե մե՛ր յկրոսսազկմ* քսլ. 

ւ Երկ"՛– օրթեակ գ սք-է* % ճփհ^՚Հ&՚-հ * Խ է *հ ա 9*ո * Օւցւէւշ0ճ Ե7 58 Ւ Տ0«, ք^ԱՐԵ^Ա՚օՈԻԹԵԱ^ 

ղաքե թ֊ագասորե ♦ ճւ խոեարՀե-ալնսաաւ. 9 ի յովաեա^ 
կքաեք զի բարձրացա֊սցկ ղ1լոր&աՆու.ա§ \ձյէամայ% \յթ–ոէլ 
զսե՚րովթկսե 9 ի բարձր գասառն իսրե՚աեց , որք որբա ա 
բաեէ/ե զնա Հանգե՚րձ Հ^արբե իւ֊րովշ ճւ ընկա լալ. զրրՀ֊ 
Կտոէ֊թ֊քւս տզայոց ե֊ մաեկաեց որգւյոցն իսրայկլի % \ձ*,յ֊ 
ոօր ակրն մե՛ր մաս/եկ 9 ի \\իոֆւ ՀԼձ-ե՜աը *ի յովաեա^, 
կի ւ ճւ. ՀՀաքարիա աւ.ե՝տարաեե՝աց ճ է՚թկ ա<Հա գոչյ 
քՅ֊ագաա.որն քո առ քե՜1 * ^է՚րովթկքե՛ գոչէԴւ սԴրհ-ոայս– 
%որա % օրՀնէրալ^ կ 9 ի աէ՚զէոֆկ իւրմկ ♦ ճւ. մանկունքս 
ոսաովյչ ձիթևնե՚աց փառաբանեն զնա ովսաենայիւզշ % 
1ձ+յսօր խոն ար <Հե՝ցաւ. ակրն ճւ արարիչն ա§Ր աիե-զի^ 
րաց • ե-թ-ո զյզթարձրուք քե-րովթկիցն 1ւ. նսաաւ. 9 ի վէրսչք 
անարգ յովաեակի ւ ՕրՀնե-ալ կ ակրն մար գար Կիցն % 
որ ե՜1քե ճւ կատարԽաց օրանս նոցա $ զոր ե– մաեկուՏտե 
փառաբանե՛ց ք/ե օխօեար<Հու–թ–ք ՜նորա վանգե՛ր 2 աշա^ 
կերաոքն է Տդայթե որ ոչ^գիակին բեաւ. ղիօսս մարգ*, 
կան 9 ե՚րգէրչյին ՛ի գրկաց մարց իւրեաեց • զի աԽսք/ե 
զՀե՚զոէ-Բքէ նորա Հե՚ճ՚ե՚աէ 9 ի յովաեակի և– ե՜կե՜ալ^ առ 
կրա֊սազկւՐ ձ՚արաւփ արե՚ան % Տեսե՚ալ զնա արամե՝^ 
ցաւ. պոոՀնիկն 9 զի Հե-զլ հր ե– մաքու.ր ա ՕրՀնէ՚ալ կ 
բարձրս՛ ալն՝ որ խոեար Հեցաւ. ճւ. 9 ի յովաեակի իշչյյ 
նոտաս ♦ ճւ. \յիոֆւի տե-սեալ զ<Հե–ղու.թի նորա % և. ոչ^ 
ընկա լալ. զնա ւ \Հե՝րովթկքե զարհուրին դ ի փառաց նո^ 
րա | ճւ յ»Հ էն բավական նայե՚Լ 9 ի նա ♦ մանկոսեքե ճւ. 
աշակէրրաթն փառաբանեին զնա ովսաենայիւք • քե՝ ա 
րովթկոն Հիանային 9 ի փայլաաականց նորա 9 որք լըլ֊ 
ձե՚ալ^կին 9 ի կառս մե֊ձութէ նոր ա ♦ ճւ աշա կ երտքե 
զան ար գ յասանաէլե պասւրա սա ե՚ցին 9 ե– նստաա. 9 ի վքէ֊ 
բայ նորա ա \կ> աեչե-լխ» ե*ե ե՚թկ որակս խոնա^Հեցաւ. 
է\րգի թ՛ագավորին առ ե՝րկրաւ.որքս ♦ ճւ. փոխանակ 
Հր եղկն կառացն 9 ի վե՚րայ յասանակի Լր1ւ.Խցաւ. է 
Հ,րև–ղէ/կքե սարսէթին 9 Է նմսԽկ 9 ի վէր^ե գաւ.առե առ 
Հյօրն իէ-րոսաՐ ♦ էւ. աղայքե սիրսվյաարբառեցիՆ* ովսաէՀ. 
նայ ք\րգւ֊ոյ գ>աւ./3֊ի է էՅվէթ՚ՀքԻ^ Դ*աւ.թի պարուք 
պարկ Էե գստէրքե քարայկչի ♦ 4– (\ր գ՛՜ոյն *\+աւ.թի 
մաեկոմկթկ ե-րգկին ովսաննայիւք , ճւ սփռկին զձորձս 
իւ.րհ՝անց առաքի յաւաեակի քՅ֊ագաւ.որին % որ արՀա^ 
մարՀեաց զէ–րիւ.արս էւ. զ1լառս 9 ճւ զՀե՜ձ հ՛ալս անարգս 
ըետրև՚աց իէ֊ր զի կաաարե-սցի բան Ջյսքարիայի՝ որ Օւցւէւշ0ճ Ե7 մարգ արկացաս գսաե-րն ՚ԱիոՀխի* եթ-կ ա<Հա գայ (Յ՛ա» 
գա սորն քո | և. <Հռ–ձէրալ կ 9 Է յասասնակէ Էշղյ է Ա^ւալ 
քի աապանակէն այ Դ*ասէթ– արքախ խաղաց ♦ առա*. 
թի յասանակէն ք\րգսոյե Դ*ասթէ աէանկոս՚կթն ոսաովք 
փառարանկէե % %աիաա1րայյ ղԳասէթ \Րէ՜զքոգ 9 ճւ 
անմէա ձ՜ե՜րքս ղմանկոսնսն ♦ ճւ սկսաե աղաղակէրԼ^ 
քարրքԱ և֊ չռէ՚ցոսցանե՚Ը ղ&աքե օր<ՀնուՅ* 1ս ղգոչոսՏե 
աշակե–րաացն % որ գովէքքաե պգա/սսսա թագաւ. որ Էն 9 
որ խոն ար Հհցաս 1ս նստաս ՝ Է վէբա/ յասանակէն է 
\)*րքայէց ա ըք. Ա Ս* է էմհստ 9 Է քազաքե է*֊ր փառօք $ որ^ 
պկս 1ս փքք/^՚է հր նմա ♦ 1ս ժողովուրդն ժանա Հարցա^ 
նկր % ե-թ-կ ով^ կ սա էս կաաՐ ղք*նչ^ հ Հա մրաս ոորա տ 
\շաԽս պամիոէսն ղի փաւսաբաեկէն ղնա ոսաովք նոր 
ար մաս են հաց • էս մարակեաց ղնա նախանձն , ճւ լռե՝^ 
ցոսցանե՚լկամէր ղնոսա % \քմհսա 9 Է \Տէուքե Հէ-ղոսթթ. 
ակրն աւՐ արարահ՚ոց ♦ էս ըն գոսանաս 9 ի Ք""ք աոո –֊ 
նիկն սէրողյչեացողաց % Օր Հնէրալկ որ արար ղնա կո^ 
խան է ճւ ղամրարաասանն* որ ոչ^ ընկա լաս ղնա ♦ էս ըն^ 
արէաց Էւր ղսոսրր եկէղիցէ 9 էս աՀա փառարանկ 
ովսս/սնայէսք է կկայք աո֊ էս ա&արանողյՌսրգարհք 
ճւ տե՚սանողք 7էշմարաոսթնց ♦ արգ տԽսկք , գու֊ցկ 
խոտորե՚ցաս արքայն 9 Է ճան ապար Հկն ղոր արկէք նմա է 
Ծվ՚է ք Դ+ասէթ– $ նայէ՚աց յ(\րգէն քո ♦ ղի որ պկս քա^ 
րողթցաս 9 Է քկ% % աՀասասէկ մանկոճղք էս աղայր պալ. 
րեն նմա ովսաեն այէւք % Հաստաաե-ցաս օրՀնոսթքւե 
այն ղոր խոաե՜ցէն &ԽրքԱ էս փարէսե-ցէքս • մանկոսկբն 
ամբէծք ընկա լաս 9 է ճշմարէա վարգապէ՚ակն % \ձ+րէ 
տե՛ս ղաշակհ-րտսքո , ղի վայէ-լու֊չք ընգ մանկանցն ե՚ր^ 
գԱէն 9 որք լրշմւոու.թր աղաղակէն % ովսասնայ (\րգէ֊ոյ 
Գ՚աւթԷ է իյոահցէն հհրքե ղօրՀնոէ-թիս ՀՀրգէ֊ոյԱ ղոր 
պարտ Է՛ր ճան ապար ՀԷ նորա ♦ ճւ ամրէհք և– անա^ 
րաաքն բարրառէ՚ցին առ աքի նորա ղօրՀքսոաՀքս % 
գէքր ե՛ս ննշէ–Լ 9 որգէ գհսսեայ ♦ արէ այսօր ճւ ցնհա 
ընգ մե՜ղլ • առ ղչոաւ֊էզ^ քո ճւ սաղմոս է ա *0՝Այ ե՜կե-ղէ^ 
ց ւ Ս • մհռա ղժողովոսրգ ճւ ղչոուձ Հ°ր քո ք զէ 
կացաւ. թագա սորն գէղոյ քոսաՐւ կլ. ղի աաէ՜աց ղնա 
գոսս արն է-րրայե՚ցսոցն 9 ընկա լաս ղնա գոսսարն Հե՜֊ 
թ անոսաց % Ջի րարէ կ էնՏ քեար քո , էս քաղցր ձայն 
է՛ր գոց քոց % ղի ոսսոսցե՚ր ամրէձ մանկանցն է՜րգ է՛լ Օւցւէւշ0ճ Ե7 6օ Ւ %Օնն *Ա1՝Ե*ԱՆ11Ի0ՓԱ% 

գձաքև օրՀնսւձ ա էֆթանայ ՛իա սի թ 9 ի մկԼ\ \)իուքնի 9 
1ւ. գոչի ձայև սաղմոսի նորա ♦ 1ս նրթ-ան ղՀնտ նորա 
աղայքԱ ք 1ս տասղի նոցա գիրգս սրբոսթՔ տ ՕրՀննալ 
նկնալ անոսամբ անառն* քարոզի *ի*սսիթ– ՛ի սաղ*, 
մոմե իսր • ճ. Էր գէ՚Ե Ղ&^է **"*Ր ա տմբիՏք 9 նթկ 
ննալի նկնալե էւ որ գարոսն կէ \^րի փառասորնա » 
ՋյսքարԷա » գի կատարնցաս մարգարկոսթ՜ք՚ն քո • ա^ 
Հասասիկ նստաս 9 ի յաս աս ա կի % որպկս ասա սե՛ր % և֊ 
յ*րգէ ԷհՀՍ % որպկս քարոգնցնր տ կոչնա ապոռնիկն 
գի նքի Փ՚Գ աուա^ փնսայք/ե > թ-կ Հնար քնչ^ իցԿ ♦ 
Լ֊ նթ*կ ոչ^ առաքնսցկ գմանկոսնս օր քնելովս աս սայ ա 
էւք է քՀեՏ՚ա յոյժ և֊ ուրախացիր 9 կրոսս ագի մ՝ ♦ ճս 
բարբառնա գօր<Հնութֆ » գոսստր \Հիոֆտի ♦ ա^ասա^ 
սիկ գաք քՅ՚ագասսրն քո , ճւ նստնալ կ 9 ի յա սաս ակի 
էշղյ • բարձս կ գիրիսարս յկփրնմէ ճւ գկաո֊ս յ\արայկ^ 
չի $ ե– ասնտաբաննսցկ գիաաղաղռսթի ՀնքՅ-անոսաց 
որք Հասատացին 9 ի նա տ Հին ր ոմն ի գ (Հակոբ , յարոս^ 
ցնալյփաո֊աբասնա % գի շցան խորՀոսրգք օր<Հնոսթ–1ր 
քո • գի գեգակնաց ղրրթ՜ոյ գյասանակն իսր 9 էւ 9 ի 
բարունակ դրրգի իշՂ/ * \0+րի փաո֊աբաննա , *ռբ նկն^ 
զիցի ք ն– րնկայ գ փ ես աքե ովսաննայի ւք ♦ ճ. ընգ տղայս 
ն– ընգ մանկոսնս էր գնա զօրՀքսոսթի ւ *\+ոսստր Հն^ 
թանոսաց ք տոննա գաօնս 1 փրկչքն* որ նկն և– փրկնաց 
ղքնէէ 9 ի մհէորոսՀքԷ » որում* փառք ճւ՝ պատիս Հան*, 
գնրձ Հարբ և. ՛Օր Հտգսոֆլ յասիտնանս յասիտննից * 
ամքխ է 

1 Ս՝^ օրթակ ղյ<քԱ փա, 8"»ք"»յ , ^ . . • նղաքաֆՀւՀ Օւցւէւշ0ճ Ե7 6ւ • յԱԻՈԻՐ յոքէոՆ»Ր յարեաւ. ՝ք& 9 ճւ լուհաւ. գողուՍե 
յաշակերտսն 9 ասկ ՀԼէ1աւոն Յ՛՛ԱԼ. առաքեաչսն • եր^ 
թ-աէՐ որսայց ձուկս % գնացին ճւ ընկերքն ընգ %մա 9 
ղի սթ֊ ափեսցին ՛ի տրտմհէՏգն 9 ճւ րերցեն ղօրապահի 
աւ֊ուրն է Հ>Հէիշերն ամենայն աշխատեցան 9 ճւ յու-ռ^ 
կանն ձուկն ոլեմհւտ ♦ ճւ տրտմե՜ց ոյց ղնոսա հո էխ % 
Տեր Տ՚ովուն ուրախ արար ղնոսա ♦ 1 ի մամհւն իրրէւ. 
իափանԽցաւ որսն 9 պատրաստեց աւ նոցա որս յոյժ* 
ղի ետես ակր ղառ֊աքեալսն ի*–ր % եթե աշխատեալթ 
եին և֊ քաղցեալք , պատրաստ է այ նոցա ՚ճաշէ \Րինչխ 
ե՜կեալնոցա 9 ելին գտին առաքի սորա հաս , ճւ ձուկն 
արկն՛ ալ ղէյայհ ակամրք տ 1ձձ*ե ցնոսա ♦ եկայք 7էաշե^ 
ցհք ♦ դի °Ր հր պենտակոստե(*ն է Ա^յսր անդր եղեն 
միտք սոյա 9 քՅ֊ե ուստքէ կ հացս այս ճւ ձուկս % Քյի 
յան ապատին աճելով ա՝2Հեաց $ ճւ աստ հաստե՛լովդ 
հաստեց աւ ♦ ճւ ոլ տեսին յորԺատՐ հաստե՛ր՛ս • հ ձկա^ 
նեգ որ որսաց այր $ խորովեց եք ասաց տերս Յ ա Հ^*֊ 
կերտսն ի*֊ր * Ոհ. նոքա որսա ցան 9 այլ գսւ ♦ ղի ՛Էգի֊ 
շերն նոքա ոլ կալաս ♦ յարուի քո հաստատեց աա-սս^ 
վալ. է 0*4՛ Ր**Գ^Ր $*Գ Պ^Ղ1 ^Կ"***** "ձ. հաստատեաց 
ձկսւնս բաղումս ♦ հանգերձեաէ եր նա տալ մի 

ձկամրն ճ որ հաստատեցոյց ղհաստչուի ի՛՛ր* Ն Լ գ ա ր֊ 
ձեալ 9 ղի ոչն յաճախեաց* եցոյց ղ1յանխութ1ի գիտուե 
իւ֊րոյ ♦ ղի գիտկր թ՚կ երկնչեի՛ն ՛է նմանկ վասն այ^ 
չան ման կերպ արան աց իւրոց ♦ ճւ ապա հերձին Լ֊ 
ասացին ճւ խորսվեցք/ե 9 ճւ հաղորգեցան ընգ նմւս հա^ 
ցիւ֊ է Քյի հատոյց նոցա մինլչէւ եկեալ եին • հատու*, 
ցին նոքա յետ գա լոքն ղոր ինլ խոստացաւ նոցա 9 ի 
վախճանի աոնեէնա ե-րկոտասանիցն * 1| անխեաց ա« 
րար ղայն աստ 9 ղի այս ընգ այնր երաշխաա-որեսցի ♦ 
ղի խոստացաս Դէոցա ուտել 9 ի սեղանն արքայոէ-թ֊Խ • 
ճւ այս ասխաՐ վ^այկ է կկայք ՛Յաշեցեք 9 ասկ ա& Օւցւէւշ0ճ Ե7 6» Ւ ՕԱքՈԻԹհԻն Փ01ՁԻ^ 

ցձկնորսսն % քՀազմե՚ալ էին քա ղալե՛ ալքն 9 1ւ 9 ի մէՀնոլ 
ցա կե՛րակրիչն քաղոԽլոց րազմկրէ \քե՚րովբէք ղարՀու^ 
րէին ՝ ի նմանէ ֆ ճւ գունգք գարրիԷլԽան զա Հի Հա^, 
րե՚ալէին ֆ ճւ ո րգիք Հ ոո քԱ րազմԽալԷք/ն ընգ նա նախ 
քան զօրն որ բազմէին ընգ նմա է 

\քԹԷ ՀարցանիցԽս վասն Հացի՛ն 1ւ վասն Հրզյն և– 
վասն ձկանն ֆ գի ա էի՛ն որ րռնագաաեաց զձկուես հ՚ո^ 
վուն % ժողովե՛լովդ % ի փոքր գոգի ուռկա՛նի՛ն ♦ նա Հրալ 
մայե՚աց Հացին ճ. Հրոյն ճւ ձկանն ք ճւ ե՜ղեն յ անկար & ♦ 
զի ե՚ցոյց նոցա զա&՚ութ՚թն իւր որսա/ոֆՐ զոր Նա նո^ 
ցա • զի Հուրն և– Հացն ճւ ձուկն՝ աՀա վկայեն երեք** 
կին զկրրորգութ-Ն ա$էութ֊%ն 1 % ք\ւաէին ընգ նմա ք 
ճւ. Հայէին % ե՝թ֊է ուաէ կաւՐ չուաէ % իթ-է կարօտ էր 
նա Հացի , ոչ^կարէր նա Հաստե՛լ Հաց տ Նկե՛ր ընգ նո^ 
սա ք զի գուշակե–սցէ % թէ ար գար ե՜լ մարմին զգե՛ցա ւ է 
Կըոյց նոցա զսպիսն 9 զի ձ՚անուսցէ % թէ նոյն ինքն 
կենգանացաւ % կ՚ւ թէ իրրե– զայսոսիկ արար 9 կամձՀ, 
ցան սաե՝լ զյարուքա նորա ♦ ե՚թ-Է անփոյթ– արարե՜ալ 
Էր ք քանի՛ էւս սուա ա ՛օձ Է ին է Շ^րքե՚այ զՀացն ե– չ*զ֊ 
ձուկն առաքի նոցա % ե– ոչ^ ՀասաԽաց Հուրս « զի գի*. 
աէին % զի որ ոք ձ՚արաւէր ք ե-րթ-ասյր ըմպէր 9 ի &ոֆտ $ 
ճւ գ ա յր Ր ա գմէր • ե– ո ձ. գէ***է Հասաե Հ աց % իրրն– կարէր ♦ 
զի ուս ուս ցէ մե՜էլ աշակե՝րտե՝լոցս 9 զի եթ՚է պիաղյ ինչ^ 
էր գքքնի | աայր զնա առաքե՚լոցն է ^կա 1ւ ասաց իօկ % 
ե՚թէ "չարբից միւսանգաաՐ 9 ի Տննգենէ որթ-ոյ * Ջ*սրլ 
մանք են այս > ճւ յ*Է)<3՜ ^՜ ա Ր Հե՛ցի պաամե՜լ զսմանէ 
յայսանապէս 9 զի ՀասաԽաց գինի 9 ի Հան գի սա մե՛ր 9 ճւ 
մի ցասուսցուք 2 նովալ զա&՜ ւ Հ^քբցուք Է ա փ ո վ^յէ1քնի » 
զոր ՜ձաշակե՚ցին էոլթարք մե՜ր* զի Է % որ ոչ^Հաշակեաց 
զնա ք ճւ 4* % Ո Ր սակաւ ♦ զի գուցէ լէյաե՚ցույսցէ զա^ 
ւ֊ե-լի ըմպոզմն է *ք*ս՝ի այ մերոյ փառք յաւիաե՜անս 
յաւիաենից • ասԴ/ն ա 0ւցւէւ26ճ Ե7 63 զ ) ԷՐԳ Ր V Հ^էՏէձք և– ուրաիութիւեք • յայգն֊աց 
պաու֊գք անթիւք - Դ ի գրոց վարգապն՝աու.թիմե կե՝± 
Գւաց % 13+յգի 9 է ՚ֆ աժի ու֊նի զ/կութք • գիրթ Հասա*, 
պագ վէրաբնրե֊ն գվար գա պ նաո ւ. թ՚ք կենաց % Երկիր 
յորժաւՐ Հնձի > սպառի • այգի յորժաւՐ կթի դ նուա^ 
գի • գիրթ Հաեապագ Հնձի » ե– Հասկ մեկնողաց ՛ի սմա^ 
%կ չպակասկ ♦ էս օր ըսս» օրկ կթի % ե– ոգֆոյզն ո րի նմա 

"րԹԻ& ո չյէ ա Կ աԱ Ի * \^°՝րձեսցոէքյերկիրսյայս այժմ* 9 

1ս զակօս սորա կէ/եսարեր րացցուք • Լ– Հնձեսցուք որ 
գ ի ոմն» ն*Ա Հասկ կե՛նաց , որաս աեաոձ» մերոյ (ք&ի ՝ք&ի 
զասացեալսս ցի՛՛ր աշակերասն ♦ էք \*ցեն ո (Լթ *Փ 7էաշա+ 
կեսցեն զմաՀ մինչև. աեսցեՂտ գորգի մար գոյ եկեալ 
արթայութրԼ իւ֊րովյ։ \յւ. յեա վեց աէ֊ա֊ր աոձու. քքԾ 
ընգ իէ֊ր զԳ^ետրոս Լ֊ ղՕակովբոս ճւ զ^ով^աննկս » 4– 
Հանկ զեոսա ք ի լեաոՀես » է , զոր աոաց % §1քա տես** 

ցնԴ$ զմաՀ մթեչե–. տեսցե% զնշան գա էս անաս նորա % ալ, 
ռեալ եՀան ՛ի լեաո֊նն 9 և. եցոյց նոցա ճ թկ որպկս 
գալոց կ յաւ-ուրե յեաևոէ-մ՝ ՛ի Փառս աձ՜ու.թ7ք ի՛՛րդ/ 
ճ. 9 ի մարմ/էե մարգեզոլթ%~– իւրոք տ կՀան զեոսա 9 ի 
լեաոՀեն է զի յերկինս կ &աեօթու$ե Արգւօյ * ղի ցա֊ցլ, 
ցկ՝ թկ ով^ կ Որգի է կամ՝ ոյրէ Ջի յորժաաՐ Հարց 
ցեոսա ս ՔԼր ասից են գորգի թկ իցկ 9 » , պատասխանեի 
ցիս՝ թկ "կկսք զիզիա , կկպ* զկրեմիա , կկ-ք գ&»վ֊ 
Հաննկս Լ կկսք՝ թկ մի ոք 9 ի մար գար կիցն ,# է Վասե 
այսորի կ եՀաե զնոսա 9 ի լեաուեն 9 զի ցոէ֊ցցկ* թկ ոլ 
կ սա կգիա 9 ւսյլաձ՜ կղիայի ♦ ն– ոչ^ կրեմիա , *գյլ »ր 
սրբեացն զկրեմիա յորովայօիս • ճ. ոչ մի ոք 9 ի մարգաց 
րկիցե 9 այլ աձ մարգասրկիցս ճ որ առաքնաց զ%ոսա է 
Ե*– գարձն-ալ Խցոյց %ոցա % նթկ սա թեքե կ արարողն 
երվեից ճւ ն-րկրի 9 Լ– ակր կննգաննաց Լ մնո֊ե-լոց * 
Հրամայնաց ն՝ր1խից , և. իֆղյց զկդիա • նկաաԽաց ն՝ր^ 
կրի $ Լ. վն-րականգեն-աց զ\Րովսկս է Օւցւէւշ0ճ Ե7 64 6Ա8ԼԱ՝ւԵք*ՈԻ0Փ1՝ն ՏԵԱՈ՝ն 

|^էՀսճք վէԽ՚ի լէառ5/ե 9 ղի ուսուսցկ վմժ թկ սա ք/կքն 
հ (1րգք>ն այն ախ քան ղյաւիաէ՚անս 9 ի Հօրկ Տնէաքյ ոպ 
Հքկթն գիակ ♦ &Դէե–ալձ– 9 ի կուսէ/ս 9 ճւ ա՛նապական պա^ 
Հեալղքլուսութ^ ծնողին ի*–րդյ » ՏԼէ ուր կա աքի ա& 9 
յաղթկ բնութք ղօրութե % բձակեցաս յարգանգի 
կուսին աճ՛ (Հանն 9 ճւ ոչ^ թոշակի ղիրաց ղս/եգամ* կու^ 
§9 ակս/ե մարՅձոքե Հուր աձութնՊտ ♦ այլ պաՀԿաց ինն** 
ա մսե՛ այ ժամանակ 9 ի բեու՚Ծե է բձակկցաւ. յարգանԼ, 
գի կուսքքս 9 ճւ ոչնշաւակհ՚աց ղէրրկրաւոր իրս բնոՀէ ♦ 
էս 9 Է նմասնկ^ /առաք է-կէ՚ալ ա&՜ մարգացէալյ գի կէ՝~ 
ցույսցկ զչքԽէէէ ճքցոյց ղ$ ոէ –ր % ո ք* "Հ. աաա Կ ա ն հր ղմար^. 
մի՛սն յ որում* կր միացէ՚ալ* ղի վէյայե՚սցկ կուսին % որ 
ոհ ապականէցաւ 9 9 Է նորքաե ղօրոէ-թքն սրբեալ* 

^^<Հան ղնոսա ՛ի չէ առն 9 ղի ցուցցկ ղփառս աՏ՝ու.ո՝ 
իւրոյ ճ. հ անուս ցկ նոցա % թկ նա փրկեսցկ ղ\արայկլյ 
որ ՛ի ձէռն մարգ ար կիցն պատմԽաց վասն մածուն 
իւրոյ 9 ղի *ֆ գայթագղեսցքխ աե՚սանելով^ ղնորա կա^ 
մա սոր չարչարանսն ղոր չարք ար ե՚չոց կր վասն մեր մարլ, 
գԽղութբ է Տ^՚ոանկին գնա մարգ , ճւ ոչյգիակքՏե թկ 
ա& կ ♦ 7էանաչկին գնա մարգ 9 ի \քարիամայ % շրֆևլով^ 
ըեգ նոսայևրկրի # &անոյց նոցա % թկ (էրգի Կ այ ն– 
աճ՛ է Տ^սանկին ղնա ղի ու ակր և, ըմպկր , վասաակկբ 
և– Հանգչիր 9 աթնկբ ճւ. ննֆկր 9 ե՚րկնչկր ճւ. քրանկր ♦ որ 
ե– բնութե՜ ահութ֊էան այս ոչ^ վայե՛լ կր 9 բայց միէսյև 
մար գեղունն է Վ^ասն աքևորիկ է Հան ղնոսա 9 ի չե՚առսն 9 
ղի Հայր 2աքսԽսցկ (\րգւոյ 9 և ցէւցցկ նոցա % թկ ք\ր^ 
գի նորա իցկ շքշմարաու թի ճւ աձ֊ութթ է 

Հ^Հան ղնոսա 9 ի լէառն իբրև. ղ\Րովսկս ճւ կղիա ♦ 
ճւ. ե-ցոյց նոցա զթ֊ագաւորութին ա /առաք քան ղմաՀ 
իւր 9 1ս ղպռրութք իւրյառա^քան ղՀապիլիւր ♦ րղլ 
փառս յկրկսս իւր յառա^քան ղթութե ♦ ղաաաիւն 
ա յառաք քան ղանարգանսն ♦ ղ^անգե՚րՏս չու սափայրա 
յառաֆ^քան ղմԽրկութիւն իւր % Քյի յորմաաՐ կա*, 
լևալ^խաչի 9 ի) Հրկիցն , &աեիցեն թկ ոչ^վաժե աը\. 
կարութէ՛ խաչկցաւ. 9 այլվասն <Հա՚ճութ1տ– Հ,օր ի*֊րղ/ 
9 ի փրկութի աշխարհի է կՀան ղնոսա 9 ի չէրառձ 9 ղի 
ց ոէ ֊ցցկ ղփաՈաԱ աՏ՜ութէ իւրոյ յառաՀ քան գյարու — 
թփն • ղիյորժաաՐ 9 ի մեռե-լոց յարիցկ 9 ի փառս ա&ո 
իւրոյ 9 Տ՚անիցէն թկ ոչյէսսն վասաակոց իւրոց կօ Օւցւէւշ0ճ Ե7 8Ա8ԼԱ1Եք՝*ՈԻ0ՓԻԳ ՏԵԱՈ՝ն 65 
դւիառս իւ-ր , ա/լ Կր նա յառաՀ^ քաե դյաւիտԷաԵս 
ընգ Հօր ա& յ***յ ♦ ճւ գարձե-ալ ահ՛ ը*եգ Հ,օր • որ 
սաց 9 ի գալն 9 Է կա մա է– որ չարչարասսս 9 Հայր 9 փառայ 
Ա-որե՚ա դիս առ 9 ի քկս փառզքս զոր ոմհկի յառաֆ^ 
քաս ղլիեե-լԱ աշխարհի առ % ի քկս է Քֆո/ե փառս աս^ 
սւոէ֊աձ–ու.թ1տ– իւ֊րոյ ասա է՛ս և֊ ճ աճ՛ կար ար 9 ի մարգեր 
ղու.1Տն % ե՚սոյց առաքէչոցս 9 ի լէառսս ւ $ե֊սէս դիր է՛սս 
սորա որակս փայլա1խ ձագ Լալ, Լ. Հաեգէ-րձ սորա 
սպիտակ որպկս դ^ՀԱ" % Նըկ ոէ ֊ արեգակս ա է՛ս անկիս 
աշակէ-րսզխ * մի յէ-րկթես ըստ սովորում է՛ր և֊ Էր սո^ 
ցա և– կէԽագորհ՚կր դաշխարՀի Հաստատուք , ճւ մի % 
սոցա միաքս է՚րեւկր է-րէ՜սք սորա % իսկ Հասգե֊րձ սորա 
իրրև. դԱԱԱ ւ է-սոյս սոցա թ֊կյաէՐ աՈսրնսոյ սորա բղիկ 
Փառք աձ՚ութե– սորա , և– յա$Ր ասգամհց սորա 5*ա^ 
գեցաւ. չոյս սորա • (Լյլ որակս \Րսվսկսիս արտաքոյ 
մարսսօյ սորա ձասգԽաց վայէ՚լշաակս , ՚գ/լյի^րւԴ֊ ձա^ 
գկր փառք աձ-ութէ– Դտորա տ ՀյամաՀաւ֊ աքէ՝աց զլոյսԵ 
իւր է և. 9 ի մի ժոդովէցաւ. ւ ||^ է-թկ յայլկոդմասց է՝1խ 
է֊ աևգ Հա ւ աք է՝ց աւ. ♦ ղի ոչ^ է՝1խ յաքլմկ կողմասկ էւ. 
գեդէցկացոյց դեա 9 դի ոչ^ պիսւոյ կր Դամա ♦ ճւ ոչ^ յա մ* 
ասգամհռ դփառս իւր է՜ցոյց սոցա 9 "ք/լորչափ թաէ~ա ա 
կան Կքքե տաեԽլպտոէ֊ղք աչաց սոցա % 

երէւկր ՀՐովսկս ճւ կզիա 9 ճւ խօսկիս (Տեգ սմա . 
ճւ րակք սոցա որ ք&գ սմ7ս % "քքսպիսէլք կ(աե ա ՇնորՀՀս 
իոսաովաևէ-լ Ղամա 9 դի րա՛կք սոցա կաաարէ՚ցաս 9 էլ- 
ամ* որք ըՆգ սոսա մարգարկիցս * ճւ զ1աաց ե՜ալսս մաո 
թ֊կիս աւ֊ արս* է՛լ գալսաէամր սորա % կրկրպագու թի 
մա աո ւ֊ ց աս կիս սմա վասե փրկու-թ՚Ձս դոր արար ա ս գ ի 
մարգկաե * ճւ դխսրՀուրգսս դոր գրաէ-Կաց 9 Է սոսա 9 
սա (էեքկ գործ՝ովյ> կաաար Խաց % ՚ \\ւրախու֊թր. է՛լից 
դմարգարկսե և. դառաքէ՚աչսս 9 ի սմիս 9 ի չէ՛ առս էչա^ 
%է՝լովէ ք) սրախացաս մարգարկքե 9 ի աե՚սասէ-լ դմար^ 
գե՚ղու^է սորա % որ կր ասա էս 9 Է Ղէոցաեկ % ք) ւ֊րաիէացաԱ 
գարձէ՚ալ առաքե՚ալքե 9 Է տէ՝սաեկլ դփառս ա&ոէ֊^ 
թե սորա դոր ոչ^կիս տէ-սէ՚ալէ Գիակիս մարգարկքե 
թ֊կ չինի մարգ 9 ճւ ա էսքան • ճւ Հաւ աաացիս առաքէ՜աչ^ 
քքքս թկ աձ կ,Լ սաա֊գէ՜ցիս տ (\չ^ կիս տէ՚սէ՜ալմար^ 
գարկքե դոր աէ-սք/ե * ճւ ոչ^ Տ՚աՍոա-ցէ՚աԼ ասռաքէ՚ալ^քս > 
ճ. Հասաատէ՚ցաս 9 Է ըքէ՚է դ&այս Հ*օր փ^՚գքէ՚լոյ 9 ի */է–֊ 

4 ՝ "" ՚ ՛ ՚ 5 Օւցւէւ20ճ ՝պ 66 ՑԱՑԱԱԿԷՐ^ՈԻԹԻԻ^ ՏԵԱք«# 

բայ (\րգ€֊ոյ « Ե*– այսու. հ՚անեան ղմարդ եղո^թք նորա 
տկսանեչո§Լեւ չսԽչովյ որ կր անտես Գ ինոցաեկւ \քաու^ 
գԽաց ղնոսա ձաքս Հօր՝ յեբև-ել փ առա այ մարէքնդյ իւ^ 
ՍՂ1 9 "V % Ե նմա միաւ֊որեալ կր անյաղթեչի և. անբա^ 
ժանեչի ա&ոէ֊թին է կւ. էխրեցաւ. է՛րիցս վ^Հյութք , 

՛ի ձաիԿ Հօր է ե֊ դ \Րովսիսկ և֊ յկղիսչյԿ՝ "բ Կպ/ին 

ըկգ նսՂս որպկս ձառսչյք տ \$աւ.իտենից մարգ աբկքև 
տեսին ղառաքեաչքե ♦ առաՀնորղք Հնոյն տեսին բղ^ 
սկղբունս նորոյս , ճւ. կատարեաչք նորոյս ձ՚անեան 
դաէ֊աևգիչք Հնոյն • ձ՚անեան ղմիմեանս 9 ի խոր<Հու.բգ ֆ 
որ չքնից ի յարութր. մարնսոյս մե՜ր տուեալյ կտե՛ս 
\Տ*ովսկս *ս՜ր դՀԼէէաւ֊ոֆտ սրբե՝ալ% կտե՛ս տնտե՛սն Հ,օր 
ղտեսու.չե (էրգ*–*/ • Ո Ր եՀեբՏ ղիոֆլ կարմիր՝ գնալովդ 
ժողովըգեանն րնգ մկ^աչեաց՝ ղաքե որ գեայր ՛ի վե^ 
բայ աչեաց • կտես ու/եողն ղփակաես աբքայու.թ %ս 
ե՚րկեից* դբք/հ ոՈ ո*5$կր զ գ ասա ղասն փակողի • բացողն 
ասքե որ արկ ՛ի Հանգկս ղթրկոտասաե ցեղսե՝ ^ա^ւ որ 
արկ ի Հաեգկս եօթ-ան ասույե ցե՛ղ* սկիզբն մար գա ^ 
րկիչքե ղգլիաէ-որև առաքեչոցն ♦ տե՜սասկր նաիաե^ 
&աիքեգիրե ղվրիժառոսն Հքտ-ղէաս % ղքչեփայե՚ան վկնս տ 
է կտես Մովսկս $ ասողն 11 ի սկղթանկ արար աձ– ղերկին 

և. ղերկիր >է "բրգի՛" Որոտման՝ որ Հնչեաց *Գ սկղրա^ 
%կ կր քԼասն ււ է (ՀովՀաննկս տե՚սաեկր ղասողն՝ թկ 
՚Պր Հեն առաքե-աց ղիս » ♦ ե– էքԿթԿ վ^պ/հ՝ Բ Կ ս Որ 
կբ% ՛ի սկղրս/եկ է ղորմէ լոէ֊աք * կտե՛ս կոյս Հնոյն 
ղքյոյս նորոյս , կղիա ղՏովՀՀաննկս տ Որ ել ՛ի կառս 
ՀՀբեղհն* ղաքե որ աեկաւ. ցչս/եթզք թ՚՚&դ/" 9 "֊ ու.րախ 
ե՛ղես ՛ի աեսոէ-թէ՛ միմե՜անց տ է«– °՝ղև. չէառնն օրինակ 
ե-կեղեցւ֊ոյ • ճւ միաւ֊ոբեաց ՛ի նա (քս՝ ղեր կ ոսին կտա^ 
կարանս ղրր ընկաչաւ. ե՛կեղեցի # ձ– ձաեոյց մես* եթ֊կ 
նա կ շնորՀողերկոցուձց է \Րինն րնկալաւ. ղխորՀսէ-րգ 
նորա ♦ ե– երկրորգն յայտնեաց ղփառս գորհոց նորա է 
Շյքե*է–ս%ե * քՀաբիոք կ աԴրո աստ կալ% (\վ ՇվՀ. 
սՂսԱ֊ոն ղի՞նչ^ խօսիս • եթ-կ աստ նսավխ $ ղրանս մասր^ 
գարկիցն ո ասարտկ ♦ ղխօսս քարողողացն ո կնքկ ♦ 
ղխորՀու֊րգ արգարոցն ով^կատաբկ* կթկ աստ ննասք » 
զէէբեարիՐ թկ ֆորեց էն ղՏե՚ռս իէՐ ե– ղոտս իտՐ % ով^ 
վ2քարե–սցկ ♦ (Բաժանեցին ղՀաեգե-րձս իմ* Ոէ-մ* վա/Կ– 
չկ. կտուն ինՏ կե՛րակուր չեղի՝ ում* չիցի ♦ ի սա՛ռե՛ աչս Օւցւէւ20ճ ՝պ աղատ % Հյովյստսւ.գեսցի 9 ճւ ղրնաւ. տառս մարգարե ի էխ 
սվյխքեսցկ է (9*4֊ աստ Տնավխ » ղձեռագիրն 1 Ըդամայ 
ովպատառկ • Հանգերձ փառաց սմա ովյըքեցու֊ցա^ 
%կ • ղս^արաս մարգ կան սվ^ Հատուցա՚նկ տ (ծ*Կ ասա 
Ձնավխ ք պիաոգ շքխքխ եկեղեցիք ♦ ղիարգ Հաստատին 
գրունտ արքայուՀե • ղեր կինո ղիարգ առնու.ցու.ս ինէւ., 
էլ. ղով^կապես կամ արձակես է 

\*ք*Կ գարձեալ* Ա+րասցսւք երիս տաղավարս տ (1վ^ 
ՀԼչ1աւ.ոն $ Հրաման առեր , Հաստատել ղեկեւլեցիս 9 ճւ 
սաաղաա֊արս 9 ի լերինս Հաստատես ♦ տեսեր ղՏ՜աղիկս 
ճւ ղոսար1Հացար% արժան կ ղի 7էաշակեսցես ղպտու֊ղն 
յարում մարՏնոյս այսորիկ % §ակաւվա 9 ի մարգկու֊ե 
ընգունկր ղ\քՄ* Ը^Գ Մ ո փ^եսԷ և– ըեգ ՆդԷ՚գյի Համալ 
րեցաւ. տ Նց*&$ առժամայն՝ եթկ ոլ պիտոյ կ Ղամա աալ 
դադարք նոցա • ձ՚անոյց նոցա թ-կ ՛սա Հանքն կ % որ տալ. 
ղաւյար յամպոխ Հարց նոցա գորհ՚եաց յան ապատին է 

\ֆ*ինչնա խօսկր 9 աՀա ամպ մի Հովանի եղե֊ նս^ 
ցա % Տեսանե-ս 9 ովՀԼմաւոն $ տաղավար շինեալա ռ անց 
աշխատուժ Հ աեսաեես տաոաւար* արգելչով^ ղչոապ 9 
ե֊ իա ւար չունի • տաղաէ֊ար փայլեալ 9 ճւ րնակողք 
սքանչացեալյ* % կւ. աՀա ձախ 9 ի Հ,օրկ % Դ*ա կ իմ* 
ք\րգէ* գմա լու.արուք տ կւ.յեա ձախիս գարձաւ. \Րով. 
սկս 9 ի տեղի իւ֊ր 9 ճւ կզիա յարկս իւր 9 և– առաքեալ, 
քըն անկան 9 ի վեր այ երեսաց իւրեանց յերկիր ♦ և. 

միախ գտաւ, , գի ձախն 9 ի նա կատարեցաւ. տ ֆա^ 
իտեան մարգարկքկ 9 ճւ առաք եալքն յերկիր անկան 9 
ղի ո լի նոսա կատարկր ձախն Հօր* գմա չոսարուք * 

\քցդ1ց նոցա Հայր* եթ՛կ կատարեցաւ. տնտեսումս 
\Րովսկսի • ն֊ դՀՀըգ՚֊դյ էրէ֊իցէ**** ղրր յառա^ն չառնոյր 
յանձն Շյ/էսւ.ոն լսելւ *Հյա որպկս հ՛ա ռայ Հրաման 
առ. զոր իօսեցաւ. , ե դէ՚նլ երեեցաւ. նմա % քար ողի աց ♦ 
նոխպկս 1ւ. աաՐ մար գար կքն մինչև, եէխ որ գալոց կր % 
Ս«# (քկքս կ Որ գի ք ո ձ Է աանկ &նեալ1ւ. Տ՜ա ռայ տխ 
րեաէյ ոչ^ տիրելով օրքխագիր ճւ ո Հ^(խգ օրքխոք • այլ 
բնութի աձա֊թե– նորա* գա կ (էրգի իմ սիրելի է իսկ 
առ աքելոցն որ կի՛ն ընգ Նմա 9 անտես Հ,սչյր յայսաեաց 
9 ի չերթսն է (| Տե պաամեաց ղոր կԴա 9 ճւ Հ^ւսյր պատմեաց 
°(1րգի • ե 9 ի Ղւմիքն ձախկ անկաե առաքեալյխ 9 ի վե֊ 
բայ երեսաց իւ֊րեանց տ ՀԼի ձախ աՀեղակէրպ , որպկս Օւցւէւշ0ճ Ե7 68 ՏՍՏԼԱԿԵՐՊՈԻԹՒհն ՏԵԱքհն 

թկ ՝է ձաքեկս երկիր գողացա*, է %ոքա անկան ՚իյեր» 
կիր ♦ հցոյց սոցա ճ եթկ Հայր մերձեցաւ. . Լ կոչէաց 
վեոսա Որ գի 9 2պքեիւ֊ Է*–րոԼ ժ ա Ր"/3 & ոսա 9 Ոքպհ ս 
ձախ Հօր ըեկկց վեոսա , ձա/ե Ո ո Գ*7 ո յ յ—ք՚ՍՅ Վ* ոսա % 
կւ. գօրու.թ՚ք ահու.թե ՛Սորա ժիաւորեալ կր ընգ Դտմա 
ասՍրարժասևչի աֆաւ֊որոէ-թբ. . 9 ի մի պա ակեր միացաւ* 
առանց որոշման % Օձ. որակս Ա^ովսկս արաաքոյ գԽ^ 
ղիցկացեալԵ , այլ որակս ահ՛ Էէ֊ր փաո֊օքԱ փայ լա տա ^ 
կԿր « Մ՚ովսկս յէ՚րեսացԴէ օ&աւ վայԼլչոՀֆ Հ (քՄյաւՐ 
աՈսրԱնոյ սորա Էրրե՜ գարե գա 1խ գճաո֊ա գայթս էւ֊ր 
փասյլաաակկր Գ է փառս ահութ՚ե Է^Ր՚էյ * 

Հհ այր գոչկր գ>մա լու֊արուք ♦ ոչ^րաժաեեալՀի փա^ 
ո֊աց Որգ՚֊ոյ աՏ՚ութ՚ֆ 1 • 

1 երկաթագիր օրթակս , որ «քքք Տա ք փ* ք • ծէէէ^^հ Փ* % 

դԽղչեալ կ ղիսասաա ճառիս ու֊րեք )»աֆա1*±լ զթՀ+է*»–^ » ք Հաձ 4. 

«էէ-քձյ. , որպկսյայա կ ՚էյդքե է *յ ք ք |"*–^5 1"*"քէլ–$ էք յԵք*–~ 

գրՀ%, շայս վայր Հասոա-յևալ ըւլ, . է «ւ– ք Հ« ք % ք/* Լ –«. ք • –լ 

՜ճառս թողու. ա՛նթերի սայս վերքա, ք ա^աՀ^ալ յէքէ"՛– "ք**" » "ԱԼ "– 

բասոաՀ կշԽալեմիս , որ չէք ՚էյդ/ե Հ»*Տ է«՝»է յ**էգ±*ձ» • * 
բնագիրն* Ո^Պէքքէ» Ո>էէք Օւցւէւշ0ճ Ե7 6 9 

ԱՍԱ8ԵԱԼՒ ՍՈԻք* *Ա2Ն ԱՕՑՈԻԱէՒԸ^^ ԱԼ * ^ )ք՝ՀնԵ118ք|Ի*ք եղթարք 9 զՀրաշագորՏ՝ աէեորկ^ 
նու-թփ միա&սիս ճւ ասճառ (Հաեին , որ 9 ի սկզթս/եկ 
աո֊ ա& % աձ Հ+ամե % զոր կատարեաց 9 ի ԺԷ^տիեզերաց 
9 Է ձեոՏե կենգս/եարմատ ի աչին տ 13+յոօր չդ/ս ե–րեք2քալ 
ռագայթ֊եան փայլմւոմբե լուսաւ֊որեաց զտի եղերս ա§Ր 
անճաո-եչի և. անՀաս §ու.սոէխ տ Լոյս որ գեր 9 ի վերոյ 
Հաեգիպեալ եզականս լու.սոյ տ \յԱԱ անիժփսն ալի ճւ 
էսնՀաս ♦ յորմկ պայ հառաչի ժամանակափասյլ ճւ ըոՀ, 
գալի լոյս է \հաո մչտեֆէքևաա֊որ ճւ անսպառ. > որ 1 մշտըն^ 
քեԴէաւ-որ չոա-սոյ 9 ի Հայրականն &ոցոյ յաուա^խաղա^ 
ցես*է լոսսուէ^ Հոգէ֊ոյն , սիրովդ լու֊սասորեալ^ զար գա ^ 
րեցան աւՐ յօրինուաձք եզականս բնա֊թէ– տ Սև 4 /*՚0|ք 
խւսչև լու-սոյ կաեզձեալ բարձր ացաւ 9 Է վեր այ ոսկե^ 
բլուրն Գ՛ողգոթայի «ճւ ես Հաէ֊աաացեալյվերաթ֊և֊եոէ 
9 ի Հողեզկնս գնացից • Ա»^/»©/* ար և. ելք Հրաշացեալ 
ըն 4՝ այեց ին զ^լենաց փայտե առ. 9 Է փրկուֆ ագամայքւս 
ես Հողա&՚ին ազգի « Ծ+յ սօ Ր գրախտե որգկգրոա-թ՚Է 
բացաւ. 9 ի ձեոՖա կ են ազգ ե ացն 9 ի աչի • ճւ ե՛ս միսս աս ^, 
գաաՐ նորոգեալվայելեցի 9 է պտզոյ հառայն կենաց • 
Տ՚առձ կենաց վերստիս հաղէյեալյսայհ՚աո֊ա ^ 
ցաս • ճւ ես փառասորեալ վայելչաց ււչյ լուսովյա&այքէԱ 
շեորՀիւԴւ է 10+յսօր ոոսրն սերովթկական պ ա Հպան ու, ^ 
(Յ֊էն շբֆաեակեալաեղի աայ ♦ ճւ ես միսսանգաաՐ յալ, 
րաղուար՚2ք իւԱգութբ. սՂոեալի ձեոՀև երկրորգիս Է5և^ 
գամայ » վայելեմ* 9 ի փափկոսթեան եգովչՐսյակաս 3 
գրախտքաե տ \3+յ"°ր կապաԴտ գժոիոց լոս&ան , և֊ ե՛ս 
արձակեց այ յաներև.ոյթ բոձ ասոր էն տ \\*յ**օր անմարլ 
մքքՏս ֆարասոֆտ Է^Կ՚էֆ^Ի & ո վա7(աճաեՀե գժոիոց * ♦ էս 

գրչագբկ՚ե ֆարի ղռա. .յոբուսՐկԷկ,. 2 ֆ^րէ^ ա՛հ՛ն ^ Ն –*"Ժէ*9 • ♦ • 

^ աղքտաաձգրայլյայ &Հայի ՜ճառ– –%Գ՝\*Հ. Ն՝» 9 –^ * 

^ է 3 Հարիպէաե՚ե ^ՏաՀաՀ « Օւցւէւշ0ճ Ե7 70 Ւ ՍՈԻՐՌ ԱՍՏՈԻԱԵ՚է^ԱԼ 
ես ելան եմ* յ երկիրն աւԿտեաց վէրինն կրուսազկմի % 
Ա+յսօր ած մարգացԿալխաչի մ7սրգկկզկն մարնսսվյ* 
1ւ. էս փառաւորե՜ալա&անամ* ա Տ՜ային միաւորուի 1 « 
\3+յսօր աճ՛ային քՀաեն մարմին էղկալ բարՏրացաւ. 9 ի 
մէֆ տիԿզԿրաց 9 տարա Տ՚Կալզա ծ ախ առն բազուկս ի*~ր 
9 ի աքե՛ր այ գիտապայձ՚առ խաշքքե • աեգ ուր ագամային 
մարմյքմս նախաստԽղհիկ մարգոյն աեկԿալկայր , առ. 
9 ի ներ գործ՛ ելղփր կութքն բոլոր մար գկ այ թե ազգի * 
այս թե թե 2 կենգանԿաց Լ. մձ-ռե֊լոց ♦ ձգկլով^յաեմա^ 
Հու թ՛ի Լ. յաեապական կես/ես զմաՀկանացուացս բըյ 
"ԲՂՒլՐ՚Լ ՛է ժանԿաց չարանա գա գ ճւ ոկրզյ 
բնաչար վիշապիս աձացուցիլխաչկլուբե » ՀԼորոյ չսէ, 
գովութՆցն զգրուատիս ոլ ոք 9 ի մարգկանկ 9 ոչ^ ոք 
9 է Հրեշտակաց 1ւ. 9 Է ՀրԿշտակապԿտաց > 9 ի բոլոր իսկ 
յանմարմթտս ասե՛մ՝ , Լ. որ 9 ի վէր քան զաշխարՀս Կն 
ի մաեալԿացն զօրութիքե բե՛րել ոչ^կաբեն ♦ զի 9 ի վե՛ր 
են քաե զրան 1ւ. զմիտս ե՛ղա կան բեութ֊Ն ճառ-ք աձկ^ 
շաՀից 9 զոր կատարԿաց ահա մատն 3 խաչիւ տ 

փայտի զմէսՀ կթեցի ♦ իսկ 9 ի &ե՝ոՀե խաչի 
զէչե՚աես զգենում* * ի ձե՚ո/ե փայտի զան արգո լի յոգ֊ 
նատեսակ և– ղան աղան ղգե՚ցայ ախտից • իսկ 9 ի ձեռ֊ն 
խաչի ղփառս ճոխութռն մշակԿաՐ ։ ի ձե֊ռն փայտի 
կւայ գչորկալ արտաքս րնկկց զ\^յէաաՐ 9 ի պաաուոյ 
աև2քաո֊ին փառաց * իսկ 9 ի &Կո5ս խաչի և֊ մա Հու 
կե՛ս/ես արար ազգի մե՜րում* ք զմշչոնշենաւոր փառս 
յաւիաենական կենացն պարգե-եաց մեղ է •Հաեզի ոչ^ 
միայն զգրախտիս Լ. որ քքեշ յե֊րէւե-լիսս կ տեսչալի % 
վի՚ձակԿալ ժառանգեցի , այլ ՛ճշմարիտ իսկ և. իմա^ 
սաչի լուսովաձ-կղկն կենացն պայհ֊աո-ացԿալասհաէյայէ 
խաչե կանգեԿցաւ 9 ի մԷ9 կրուսազկմի 9 ի վե՛ր այ 
գագաթ-աեն ոսկ ետԿսակն Գողգոթայի , և. յաՀկ 
փառաց իմանայի զօրութէրե պակԿաե ե՜րիկամունք 
հագաց երկրի է ի* աչն կան գնե՛ց աւ 9 և. խորՀուրգն 
ձա&կեալ որ 9 ի սկղթաեկ արարահոց Հ յ այ տնկալ զԿ^ 
կուցաւ ազգի մարգկան տ \սաչե կանգնԿցաւ , 1ւ գԿր֊ 
աշխ ար Հի կն արարա&ոց* արքաքն ՀրԿշտակաց էս 

շ Փ ա ր • ա–»ք ^ք 1 » «քէյ* • • • 4 Փ*»/» • քէ*ք"**ք«»ք ո/սձ • • • * Օւցւէւշ0ճ Ե7 մարգկան մարգկապկս ընգ մարգկան շր^եցաւ. 9 ճ\. 
րռեալ յ աշխ ար <Հի $ իէաչն կանգնեցաւ. 9 ճւ սաաանայ 
գլորեալկապեցաւ* անլոյ& կապանօք տ \սաչԱ կանգնեի 
ցաւ. 9 և. գմաիք աւ֊երեալ գերե՛ց ան է իէաչն կանգնեի 
ցաւ. 9 Լ. գե-ք Հերրե՚ալցրոսեցան % իէաչն կանգնեցաւ. 9 
ճւ կռապաշաութ֊քւ չռե՚աԼ գագար հաց տ իէաՀն կաևգ^ 
նեցաւ. $ ճւ փքր ա գ*քր Հրեական աաճարին <Հե֊րձեալ 
պաաառեցաւ. % իէաՀն կանգնե՛ցաւ. >. ճւ եկեղեցի նորոյ 
շնոր<Հօքն ՀիԱձացաւ. % իէաչն կանգնե՛ցաւ. 9 և. Հ,րեայքն 
գայթագղեալցրաւ-ե՚ցան ճւ աչ զցՀացան է իէաչն կանգ^ 
նեցաւ. 9 և. Հեթանասք յիմարե՚աէ կաաակերգեն զըս^ 
քանչելիմե 1 % իէաչն կանգնեցաւ. $ և– անկհ-ք չաւ֊Տ-ե-ալ 
յօր <Հնու.թփ փոխեցաւ տ իէաչն կանգնեցաւ. 9 Լ. մա<Հ 
ար Համար <Հեալ անկաւ. տ իէաչն կանգնեցաւ 9 էւ. շնարՀր 
ա է. ազանին լուսա փայլեալյ&՚աղկեցաւ տ իէաչն կանգ^ 
նեցաւ. 9 և– մեղք մե՜ռան $ ի* աքն կանգնեցաւ. 9 էւ. լոյսն 
ար գարուն Տ՚աւ֊աչեցաւ. տ իէաչն կանգնեցաւ. 9 ճւ քա^ 
րոզք ահ՛ գի ա ու. թե սփռե՚ալաարահեցան ընգ Բ"ըքր 
արարած՛ս տ իէաչն կան գնեցաւ. 9 ճւ Հեթանոսք Հրաւ>խ 
րեալ յորգկգրո՚ւթի կոչե՛ց ան $ իէաՀն կանգնեցաւ , ճւ 
աՏ՜արանութր փայլե-ալ զարգարեցաւ. 9 • իէաչն կանգ, 
նեցաւ. 9 ճւ առար Էն ու. թի զանաղանապկա ճոխությՅք 
Տ՚աղկեալ^պսակեցաւ. է իէաչն կան գն եցաւ. 9 ճւ մարգիկ 
աՏաաեսք և. աձ՜աիօսք ե՜ղին է իէաչն կանգնեցաւ. 9 ճլ 
երկնաւորքն ընգ երկրայի՚կթս խառնե՛ց ան $ իէաչն կան^ 
գնեցաւ. 9 և. ապականութփ գանապականու թի ժա^ 
ռանգեաց $ իէաչն կանգնե՛ցաւ. 9 ճւ արե՛գակն նորոյ 
րինաց բարձրացաւ. անճառելի ճառագայթ Էւք % իէաչն 
կանգնեցաւ. 9 ճւ լուսին սաուերական 3 օրինակն եկաց 
՚ ի կարգի Էէ-րու֊աՐ է իէաչն կանգնեցաւ. , ճւ նար ճւ աՏ՚ա^ 
աեսակ նորոյ շնորհացս կրաւսաղկւՐ * սկիզբն առեալ 
պայ ձառ շինութե տ իէաչն կանգն եցաւ 9 ի վեր այ նո^ 
րա կերան Գ*ոդ գաթայի 9 էւ. սաուերապաաեալ անՀա^ 
ւաաութբ Հրկական ժողովըգե՚ասն Հինն կրուսաղկէՐ 
"կիգքէն առ լու&մւսն ըաա տ կրունեէմն ս&նսաւ֊ա &Աք/*~ 
Նիքն է իէաՀն կանգնե՛ցաւ. ՛ի վէրաչյ նաիաՀօրն թագ. 1 Փարիզ. է»+«ձ|էէչօ+1՛ * 
3 ֆարէւլ. «*^«^ք***էէքՈ տ 4 Փ 4 "*/*/^* V"*"" •»1քւք^ >ղայֆ՚ա»*»Խ,^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 7» 1* ՕնԻՐք* Ի՚ԱՁ՚Օ ԱՍՏՕԻԱԵ֊Ը^ՈԱԱ 
ման ք ճւ վԿրաթղխե՝ալմԽզ^սասնմաՀո^13^$ 9 ի մշանֆե^, 
նա է. որ 1 ազթե՜րկ կենարար կողից , ձ. ճ*|^ գտիկզերս 
աաՐ անապականութր մե՜ղրախոս երկնային մաԱաԱախ 
իւն $ խաչե կանգնե՚ցաւ. , ճւ գայլյ» ճւ գառինք 9 ի միա^ 
սին վարակես ցին է խաչե կան գնե՛ց աւ. , ճւ ճշմարիտ 
<Հաւ. ատացե՚ալք կոիե՚ցին սառե՛ ւ&՚ս և֊ ղվիշապս % 
խաչե կանգնե-ցաւ. ք ճւ աիափագողք վե՛րին աշխարհին 
գրե՚ալվիճակին 9 ի կե՜անս լու.սեղկն յարկացե տ իէաչե 
կանգեե՜ցաւ. > ճւ ՛ճշմարիտ երկրպագուքե երկիր պա^ 
գան էն Հօհ» Հոգէ-ուԼյև. ճշմարտուր. է իէաչԱ կանգնե՝^ 
ցաւ. 9 և. ա ւ/են այն Հաա֊ատացե՚ալք ՛ի ժառանգել, 
ցին ղաՍունն ղնոր աոա֊հաէ ՛ի վէրայ երկրէ 9 քրիս֊ 
տոէխե՚այ կոչե՛ց ե ալք • °ա/ ս սքանչե՛լի անուն 

յորմէ ե՚դե-աք 9 ճւ որուէ^քաղաքավարիվք > ճւ ա«– օ^ւ 
վիճակի վք % 

^Հ՜վյանուենոր և֊ զարմանալի Հրե՚շաակաց Լ. մարգ* 
կան* ով^ անուն նոր և. փա ու ա սորն ալ 9 ի յ ե՛րկինս և֊ 

• յե-րկրի ♦ անուն նոր ճւ մրանք են ա ւ որ % մշչոնջէն ա^ 
ւ.որապկս տա-ե՜ալ 9 ի մար գի կ ըստ կանիւաձայնե՚ալ 
կսայե՜այ մարգարեի որ աս կ ք (Յ՜Կ է( Տ ա ցի անուն նոր % 
որ օրՀնեսցի ընգ աաՐ ե՛րկիր քք ♦ «է/ՀՍ ինքե կ մհ–&՝ նւ 
պա տոթական , և– պսակ մշտ նքե նասոր քրիստոֆտկու ^ 
թէ՚ս անոէ-անակոչու֊թի տ \\րով^ անուամի «ւյլ միայն 
կոչե՛ց ան , այլև, պայծառափայլ փառաւ֊որԿցան նախ 
Լ– առաքին լու-սաւ֊որքՍ տիեդե-րաց ե՚րկոտասաեճայ 
ռագայ/Յ-աքաՀ առաքե՛լական գեգին 9 առ որս ինք^ 

նագիմարար իքօսե՜լովե՚րանե՚լի ձաքեիւ* կենարարն մեր 
•քՏյ* կոչե՚աց ղնոսա լուսաւ֊որք աշխարհի ♦ ճւ 9 ի նոցայ, 
նկ պահ՛արանից գասս , զաւմտ՚տարանչացն ասե՛մ* Լ. 
գէէսրգապկտացն քոկս ♦ որք ճւ լուսաւորագոյնս ճւ 
ա հ՛ա տե՛սակս պատրաստե՛ցին ղանձինս ^աւատացելոց 
9 ի ձէռն ե՛րանե՛լի ճւ ա&ընկալ խաչիս ♦ խաչիս *Հե^ 
տռանօք ղմաՀն \$Ծի յարամիշտ 3 9 ի մարմինս իւ֊րեաԱց 
կր&՚Ը՚ՀԼ* Ո Լ անուն նոր ճւ ամենօր<Հնե՚ալ 9 ի վէրայ 
ե՚րկրի 9 որով^ ձա^ալեալ փայլե՜ցին ընգՀանոսր աս^ 
տեքէթ տիե-դիրաց ծաղիկք անաշա Հոտք եկե-դէցւոյ 9 

1 ֆար • ք» էշյ>»ււ»ք աադֆ* • • » գա\«*4լււձ* Ա «4>1*#ք 4է^*>*Լ «*^*«**^* է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ճւ շու-շակք բու.րեալք 9 ի զանազան Հովտաց էւ. 9 ի քսչՏել 
կա բե՛ր լերանց 9 զմարաիէ֊րոսացն ասեմ* 9 և– դմիշա կոլ^ 
սանացն ճւ. զմէոնակեցացն պարս 9 ԴՀ*Ը ս Ո Է^ արժկ աշ^ 
խարՀՀս է Ո ՜*Էյանու1ն նոր և֊ ահաաեսակ $ սոսկալի Հսճլ 
գիպեալգիւական ե֊ խավարային այսսցն ճւ. աւՐ ս/ն^ 
Հա ւ. ատիցն 9 որովյզարգացեալ րարձրացաւ. ե ղֆե ւ.ր 
կաթողիկե եկեղեցւ.ոյ ♦ այս քքնքն կ ՜2քշմարս*ից ճւ աաՐ 
ուզղափաո֊աց 9 որթ. ՝Է &եո1ն լուսապսակ ե– ահ եղկն 1 
խաչիս ամրացու֊ցքքն յանձինս իւրեանց 7էշմարիա ճւ. 
ուղ/լափ աո֊ <Հաւ.աւո*ւք պմհ՜հ ճւ. ղճշմաոէտ անաւանա^, 
կոչութ^ւ *քձփ աք մերոյ 9 ^ քրքորքեալ քրիստոֆտեայք տ 
Ա՜վ^երաեելի խորՀու֊րգ սարսափելի անօրկնութռ՜ 
Հ\րգւ.ոյն այ ֆ զոր կատարեաց 9 ի վերքին ժամանակս 
9 ի մկք տիեզերաց 3 1 Ա^Յաօ. կ ղրրու-թիահընկալ 
խաշիս խորՀու֊րգ՝ որ 9 ի սկզթանկ* արարահոց տ խորս 
Հու֊րգ | որ 9 ի մկֆ ժամանակաց աաԴսրգարկիւք գու.^, 
շակեալյ ճւ 9 ի վերՀին ժամանակս աո-աքելովյ» քա֊, 
րոպե ա լ 9 Լ. 9 ի վե-րշի՚ս յաւիաեաես 9 ի ձեո1ն ահ՛ արաս 
արաեց քՅ-արգմասեաէլ ճւ. Հաէ֊աաացեալյընգՀաեու-ր 
արարահս բանական րնոՀԾն տ վանզի խորՀու֊րգ մեհ 
անօրկնու. թ ՚Ձն ասք որ այժմ* յայսանեցաւ. կէ/նգանաաու* 
և– պա աո սա կան խ աչի Այս 9 9 ի գրախաքքն նկարագրեցաա֊ 
9 ի 1եոձն կենաց փայ ա քան • %ոյիւ. % շան ակ եցաւ. չորեք֊ 
կերպեան աապանագորհ օր էնա կա ւ ♦ \\չլրա<Համաւ֊ 
գուշակ եցաւ. խոր երգակս/և էսաՀակեան պատարա^ 
գա ահ» փ Գա կորալ, տպավորեց ա*֊ % եկրպագելովՀի հագ 
գաւազանին • \Րովսկսիլ. օրինակեաչ^ տեսակաւ. րարՅԼ, 
րագիաակ տպաւօարոէ֊թբԼ պղե&աեիսթ օձիւ֊ն . \ՀՀՀ ա ՝– 
րոէքէիա– հաղկեաէ վերափայլեաց 9 ի ձեոձն շաո֊աւ. եդչսր^ 
մատ գաւ֊ազանին • (ֆեսա-աւ. ղեկու֊ցեալ Հր ա շ*ք* գ ո ր֊ 
հ՚եաց յանցս յորգանկսարոսղխ ֆշ*~ր$ ♦ ****** I*– Բ Ո ԼՀՐ 
իսկ արգարոց , %ա ճւ աՌսրգարկիցն գասիւք կանխաւ. 
ապաւ-որեալ մարգարկապկս 9 ի հա ձուկ 9 ճւ. սչ^աո-ա^ 
քելապկս յայանեցաւ. զեկուցեաչյ իսկ յորժամ* եկս 

1 Փ–/*ք ^ծ-ք^ւ-Լ –ք հ» մ* ա է֊ 3 ՀարԷղ. 1-– ք4– • • • Մ-՚էէ– 

2 Փ~(փղ. *1*էհ–9 ա՚ԱՀա֊էՀ +ա\՝գպաա» է *Խք *դ^)ա^ա^ էՀքև . . . Օւցւէւշ0ճ Ե7 74 Ւ ՍՈՒՐք* 1սԱՉ*Ս ԱՍՏՈԻԱ^Ը^ԱԼ 
լրուՏե մա ման ա կացս , էւ այց արար մե՜/լ արե՛գակ 
ար գարուն ծագե՛լով^ ի բարձ անց $ էւ քՀանն ահ՝ մար^ 
մին ե՝զե՚ալբՏտակե՝աց 9 ի մեւլ շբ2ելովյաեգ մարգկան տ 
է«– որպկս լուսաւոր մարգարիտս Գ ի հ՛ո վայ թե ան^ 
գոմե գա փայլիաէ ք ձգե՚աց վճաո.ագայ(3ար&ակ լաս 
է*֊ր զէքե՚րպարան (3-ագաւորական պատկերի • ղան^ 
կե՚աքե ճւ զէյորհ՚անե՚ալԱ յաղր Հողե ղին ս գնացից ճւ 
կոխան ե՛ղի ալ 9 ի իոգաչյ մոլե՛կան այսոց չարաց , էւ 
միսս անգամ՝ մասքրե՜աէ և– խաոՀեե-ալԼ ե՜գ զԱա 9 ի գանձի 
թ-ա գա ւոր ական , 1ւ ա&ե՚ղին բեութ-է անշփոթ միա^ 
ւորուլւ է (Հայն ժամ՝ ապա 9 ի կատարունն մե՜ծի իորՀր֊ 
գե՚ան ե՛տ մհ-գ զնշան մե՜ծ եւ ա ծալին զխաչե լուսոյ % 
(Լստ այն մ* ♦ €է \յւոու֊ր ե՜րկիւղածաց քրց նշան 9 զի ա^ 
պրե-սցին յԽրեսաց աղի ղան ր ♦ որ ե՛ղի ի ս կ պարիսպ 
ամուր էւ զին անվթար կաթողիկե ե՛ կե՛ղի ցւոյ ւ \$որմկ 
ա<Հիւ– Հիացան գևք. • վեր^ագարձին Հ,րե–այք • պա^ 
կուցե՚ալ սարսեն Հե՚թ֊ ան ո սք ♦ ամաչիցե՚աէ ե՚ղծանին 
Հե՜րձուա&ողք • ճւ բոլոր իսկ թ֊շԵամէլշ 7քշմարտու՚Քե 
ընգ կրունկն գառնանէ ք\ր ո վ*թյ ա ր ե– ՀանապագաՈսրԼ 
աիւլշ պատէրրազմե՚ալ սպասկ գարշապարաց էէե՜րոց 
օձն կամակոր պկսպիս 1ւ զանազան աիտիւք 9 1ւ Հայ^ 
հդյիչ^ե– աճ՛ա մարտ ի ո րՀրգովք * 

^ ակ այն այս իաշ^կենարար ճւ ամենօրՀնե-ալ 1ւ ճ\, 
րասնելի յե՝տ մեձի Հրաշագործ ու թէս ա&՛ային անօ^ 
րէՀեութ1Քե 9 ըստ կանխագիաութ 2տ՜ ած ե՛ղին կամաց 
ծածկե-ալ ըեգ ե՜րկրաւ աեերէւութ անայր 9 ի մսփրգ^ 
կանկ 9 ի նոյն 1ւ 9 ի նմին փրկակաե խաչիլութ7բ տե՝^ 
Դի ո 2^ ♦ ո չ^ զօրութբ իմանալին շ*՚ ո րՀ ա ց » "ԱԼ սկե՛սուր, 
մարգկային գիտաւորութ-լէ է իսկ 9 ի լրունն ժամանակ 
կաց 9 ի գիցապաշտ 1ւ 9 ի կո֊ամհլ անաստուած թա^ 
գաւ֊որաց 9 ի ժամանակս մե՛ծի ճւ. ածայնոյն կ ոստանդ 
գիանոս յաղթողլ թ֊ագալորի վիրաբղիե՚ալ յե-րկրկ 
փայլիր 9 ի լւարձանց > զյաղթուի միանգամայն էւ զա&լ, 
գիտութք՚նէէա պարգ էւ ելովէ Ավտտուստ ապա 9 ի ձե-ոՀե 
ա&ափէսյլյխաչիս աւանգե՚ալլինկին գանձք ածպաշ^, 
տուքՕէ ուղղափառ թ-ագաւորաց է Ա^սաուստ ապա 
9 ի ձե՚ռձ կենսազյլե-ստ 1 Էս աչիս որպկս պսակ (՚նչ^բոլ՛*֊ 0ւցւէւ26ճ Ե7 րե՚ալյե՚րվա ե՛րփն (քեչ^ ձ֊ազկանց գնկին ՛ի վՀք անձանց 
.թրիսաոֆտ կուՀք անու-անակոչոէ֊թքէ տ \^օաուսա ապա 
վերստին յընգՀանրական ե֊կե՚ոէցէս զուարճացեալ 
ձ-ադֆօք զանազան Լ. յՂբնափայլ առաքէնութ-^թ ՛է 
ձէոմև վխամաան խաշիս տ 

\ ճ%ա էՑ "Վյ֊ ալ ֊ ա կաԱ Էցկ , սիր է չիք , արմանա ւ. որա ^ 
պկս զան\Հառե՝չի գանձու֊ցն մե֊Հէուփ որ ՛Է պատուա^ 
կան խաչկս պարգռեաչ^ մեոլ արտայայտե՚ալսչաամա^ 
գրական տառիւքա վանգի այսօր Տ՛առն կենաց վերըս^ 
տին &՝աղփէ՚ալյայէոնէ՚ցաԼ չուս ար ոզբւոք ճառագայ^ 
ԹԷ*֊Ք ♦ ե– աշխարհս աւՐ չուսաւ֊որևաԼիագուքլ չոաւ. ա 
\\*յ սօ Ր Է* ա չԷ քրիստոսի ձ-ագէ-աէ ՛Է րարՏանց՝ զառ 
՛Է ներքոյ երկնից չոսսասորե՚աց , առաֆնորգեչով^րո^ 
Լ Ո ՐՒՏ յի՚Վթևան յերկրպագու֊թք % \\+յսօր իա/ե ՝&Փ 
ե-րէսէ-ալ զաշխարՀս ա$Ր ագատեաց ՛Է կռապաշտու.Է 
կապանաց է \\֊յսօր իաչե չոա֊սոյ աստ եղա կե՛րպ 1 ՚ճա^ 
ռագայթէւք փայչեալ ՛է րարձանց՝ զառ ՛է նե՛րքո/ 
երկնէց չուսաւորե՚աց ♦ թ֊ագաւորաց զյազթութէւձ 
շևորՀԽաց % ի աչ փրկական , առիթ֊ երկնամոր 

պարգԼացն ♦ ո՚ւէխաչ կենարար , պատճառ աաՐ րա^ 
րե֊աց ♦ ով^ խաչ չու. սա է֊ որ արմատ յորոէ-ւՐ ՝ՀՀօն պա^ 
տարագեցաւ. որպկս գրչի ար ՛ի զթեա֊3& ե-կե՚ալյ և. 
պատարագեաց որակս քա<Հանայ ճ ըն&այե՚չով^ զիս 
Հօր % ՚ՓՀնորգ ե-ղԷաչյՏքյ և. մարգ կան տ 

\\>աչԵ էրրԼԼալ բարձր ացաւ ՛ի մկԼ աիեզՆրաց , Լ 
աշխարՀ ամ՝ ընթացեալի չոյս խաչին՝ Հաւատացին 
՛Է ա իւաչե կանգնեցաւ. , Լ. Հեթանոսք ա/ե֊րժե՚ալ 
յինքե-անց գանաՏ֊ կռոցն պաշաամհւնսն՝ իաչեցԽչոյև 
երկրպագէցինէ իէա/ն կանգնեցաս % ե֊ ճսնճերք կ ռոցն 
պաշաամասց շիֆաւ. % ի* աչն կանգնե֊ցաւ. ֆ Լ Չկեգեցիք 
Հիէքնացե՚աԼ պայծառացան ընգ չորս ձագս տիե՛զեր 
րաց % խաչե կանգնե-ցաս , և. փոխանորգք առաքեչոցն 
պայ&առացէալերե-ե-ցան չոսսաւորք ԽկեդԽցւղյ էի, աչն 
կան գնե՛ց աւ , ճւ քարոզք ահ՝պաշաութ%ն պպյ&առա^ 
ցան կրրորգովմ1Բս Հաա-ատով* \սաչե երև-եցաւ֊ , ճւ 
ևղջե-ւ-ր քրիսաոֆլկա-թէ բարձրացար տ խաչն ե՚րԼե^ 
ցաւ. , և. րլուրք գյխ&ութ՚թ զգե՛ցան % \սաչե ե֊րե-եցաւ. ֆ Օւցւէւշ0ճ Ե7 էւ. անապապր ձազքլե՚ցաե տ խաչն եր1ս1րցաս , էւ. կոսսու^ 
թվէ ե՛րկն ա սորն փափագե-լովփե՚սային՝ ար Համար Հ ե^, 
Սւ՚ԼյաԳւ 9 * յասիաենի զՀ^ե՚շչոոսթ^ս % խաՀե ե՜րև-եցաս 9 
ճս քաՀանայոսթիսն 7քոխացե՝ալ վայելչացա ւ. * \սաչՍ 
ե-րև-ե՜ցաւ. » էւ. թագասորք շքե-ղացե-ալք Հասասս» ով 
պսակե՚ցան % ի§աչե ե-րե-ե-ցաւ. , Լ֊ կրօնաւյորք Փ^էԷյԷ" 
բարե՚պաշաոէ-թ-թ ճգեոսթ-ռ^Ա % իէաչե ե-րէսե՚ցաւ. 9 1ս 
լոյս 1 աս ազանին Հոսե՜ցաս 9 ի սիրտս Հասաաացե՜լոց է 
իւաչե երէսեցաս 9 ե– Այք աաՐ և. որթ ըեգ սոստ վերրաթ֊ե՜^ 
սե՜ալյ» լոսսասորեցան իմանալի արե՜գակ ամի տ 

\ Ֆ > Լ – ա ԸԳ որովյլ գովասանական 7(առփսք կարաս ^ 
ցոսք վևրտառեալ^զերանասկա խաշիս զօրոսթի , որ 
յամհքսսԽր Հ,ոգսոխ փ ա յէե՜ ա ւ2ի Բ ո Աք ո արարածս ը**գ֊ 
Հանրական ե՜կե՚ղե-ցսոյ տ . \3+յլ խաչիսն պարհե սցոսք 
ըստ ^ աս դո սի ♦ 9 ի խաչե ապա սինձ՛ սցուք որակս զա^ 
սազակն ♦ խաչակցե՚սցոսք խաշե՛ց ե՚լոյն 9 ի ձե-ռն խոշո^ 
րագոյն 3 երկնային քազաքավարոսթքձ ♦ իբրև, զի 
յարոսցե՚ալք ը*"է յ**»րոսցե՚լոքե թ՚ագասորե՚ոցոսք^ զան^ 
է օրական թ ագասորոսթ իսնն ւ ^1՜*Է\ի՚ ա չ^ փրկական էւ> 
ամհրնօր Հնե՜աէ* յորոսաՐ ամերսակե-ցոյցն 3 տարաՏ՚ե՝^ 
ցաս զրրո ս (3֊ ի սն 9 կե՜նագոր&ելով զրո լորս ՀԷղմամր. 
արն՛ ամի և֊ 9ր ո *Լթ Ո Լ՚ յահախաէսն մարԱնոյս , առ 9 ի 
յազաաոսթի բոլոր տիեզեր աց ւ (1^ Է* ա ձՀ ՜^շ^ ս1 Ը Ա9ա ^ 
պես աձային Հանգի պե ալն շան անյա ոթելի » յորոսաՐ 
կե՛նացն կախն ցաւ. ող1յոյէլ ֆ կաթ եցոսցանեէով^ զմեզ^ 
րաբոյս * մանանայն ք որպես ւ/եճն 9 ի մարգարԱսե կան^ 
խաս կոչեր աց \\*ովսկս • ասելով^ եթե ° Տե՚սանիցկք^ 
զքլեանս ձե՛ր կախե՝ալ զյիայտէք 9է * ք\ վ^ի* ա չ^ սաոսգա^ 
պե ս գ կե՛նացն Հանգիպեալստոսգապես Տ՛առ. 9 էքհգ որոյ 
Հովանս՝ աւ. Հանգչին լոսսատարմիկ և. ե՛րկնային թըո^ 
շոսնլշ # ա յ ս 1*ԿթԿ արգարոց ես գերաշխարՀիկ 5 սրբոց 
երամի, ըստ ասխմՐ եթե ՛՛ֆայս* կենաց կ ամենեցոսե 
ոոք յոա-սան 9 է նա 9 և֊ ոոքյենոսն 9 ի նա էբըե֊ ՛է "՛հր 
ՀաստատոէվՅ֊րլ 99 է 

\չ>*֊ ա րգ ովյւասական իցհ 9 "Էրելիք. » պատմե՚լղզօւ 

9<«* • • • : ֆարԷգեէտՅմե »Հ»*ՂյՕէ՝*՚Է ա 3* * 

2 ֆարիղ. ^աքաղԼագՀԷ^»* է 5 Ս*^ք» օրինակն փ^ք աղ^աք 4ք»յ տ 

3 Փ ա (Փղ^ ա\3»աէՀա\՚եՅ*)ա ք«» ֊ Օւցւէւշ0ճ Ե7 րութ՚էւ խաչքէե ♦ քանզի 9 ի վեր քան զաշխարՀս՝ էրե գԴ֊ 
վոէ֊թէ՜չյե ճառք որթ յաղագս զօրսէ֊իՀ֊ե՛ կենարար և. 
ա&–ըեկալ խաչքէե է իէաչն ճառագայթ֊ 7 լու֊սոյ ՛ի իալ. 
ա֊արի ♦ խաչե եր անա֊թքք արգարոց • խաչՍ զկն առա^ 
քելոցն • Էս աչն լրսստա մար գար կիցն ♦ խաչե պսակ 
մարտիրոս աց « խաչն վՀ^ատելոց Հաստատս ւր • ի աչն 
անյու-սից յոյս ♦ ի աչն սգաւ֊որաց մխի (3– արուգի • իսաչն 
ճգսաւ֊որաց ժու֊ժկալու֊թ՚ի ♦ Խաչե գերելոց փրկսւ֊ի ♦ 
Էս աչն ապաշխարողաց թ՛ողուք Հ խաչն մհլորելոց Յա^ 
նապարՀ և– ճշմարտու.թ*ի • էսաչն արմատ անխզելի 
ուղղափառ– Հաւ֊աաոյ ք նովաւ, աճեցելոց 1լ. ձ՝աղէլելոց 
աո– 9 ի պտղարերու.թ*Էւ վե՛րին աշխարհին տ |աաշճ գա^ 
ա. ազան զօրոա-ԷՅ֊ռ^ և– զէքե արգարոէ-թէ ըեգ ր ո (ըր տ ի֊ 
է գիրս երկրպագուաց խաչելղխ աեմե՜ւլ գառքքԱե » որ 
երարձ զմեղս աշխարհի տ իէաչն գրաիտ 9 որգկգրույե 
չուս ար մատ անկոց ք ճս աղթեւ֊ր զովարար արգարուօ– 
պասքելոց * տ \$այսաՐ աղբեր կ արրին առաքելոցն գաս*, 
քըն 9 1Լ ե՜ղեն լոսսաւ.որիչք աշխարՀի 1 Հա մեմատ եալք. 
անճառելի լու֊սոյ 9 ի\ ձեռն Հոմացեղ էւ. ա&՚աէսառն 
մարնսղքե ♦ այեւՐ եթկ €էւ Հ,ման նմա լինելս ց եաֆ քֆ է 

ՀՀպյսւՐ աղբեր կ արրին մարտիրոսացն գասք % և* եզթե 
ՀետԼՆոզք խաչեցելոյն* խաչիւ֊ և. չարչարաեօք յաղագս 
Հան գերձե լոսն փառաց որ յայտնելոց կ 9 ի մեղա (Հայս մ* 
աղբեր կ արրին և– կրօնաւորացն քոկքն 9 և. Տ՛աղիկս և֊ 
պաղպաղակս » կամ* ց°ղ^ վազորգ այսոյ զրչ^ Տքնաց ական 
ճւ զրազմապատիր ղփառս յաւ-իաենիս վարկաեեչովյ 
Հրաժարեցին 9 ի զգալի * ա ենչաեաց ս տ սաՀմա^ 
նեալ^ք Հրեշտակակրմե երկնային վարազ* Հաճոյացան 
Ր ո էըրիցե ստացողի այ յոքեափայլ^առաքինութբթ 5 է 

ՀՀ՜վ^երանելի և. անխաղաց սԴրՏ՚ուք որ յամենաղօր 
խաչկս ♦ քանի՛ 9 ի ձեռն խաշիս յորգ ափ այլ պարգէւք 
ՀքՈգւոյն շեորՀաց սփռեցս/ե 9 ի սիրտս մեր * ի ձեռն V 
խաչի անմաՀոէ-թֆէ &աղկեցաւ. • 9 ի ձեռն խաշի անա^ 
պականու^ սլարգե֊եցաւ. • 9 ^ ձեռն խաչի իշխան աշ^ 
խարՀիո այսորիկ ընկեցաւ. արտաքս ♦ ^ ձեռն խաչի 

2 Փաբք^Լ* աքգՓքՈԽֆք ս»Խս$Թ^Տագ 5 1» *1եր օրթւակ% պակասեր Օւցւէւշ0ճ Ե7 78 Ւ ա1ԻՐՐ» *ԱՅՆ Ա08ՈԻԱ\>Ը%է|ԱԼ 
գմ՜ոիտ լու&ան ♦ 9 ի ճեռն խաչի Հք/ե մարգն մե՛ր խա^ 
չակից ե՝զ1ւ. նորոյ ե՜րկնամոր մարգոյս • 9 Է ձե՚ռն Է* աչի 
կէ-այ յե՚րկաեցն ազաաե՚ցաւ. ♦ 9 ի ձհռն Խաչի գրախաե 
թաքաս ♦ 9 ի ձե՚ռն խաչի <Հոդա&ին րնուքս ըեգ աճ՚այ 
նոքս խառնեցաս ♦ ք ի ձե՚ռն խաչի Հրե՚շւոակք զմարգիկ 
ե՛րան կի՛ն ♦ 9 ի ձե՚ռն խաչի ե՛րկիրս ե-րկթնք եղի. • ճւ 
9 է ձե՚ռն խաչի աՈսրգն մահկանացուն ա& 9 ի վե՚րսլյ ամ* 
արարահոց կոչերցաւ. % Օ+յէյեա ե֊ յ*՝րկրորգ փառամոլ, 
րԽալ ահ՛ա ակս գալստե՚անն յորժաաՐ գալը այ կ գա^ 
աո աս տան կենգանեաց և֊ մե՜ռե՛լոց առնելովդ խաչիւձ 
գաք թագա ւ. որն փառաց յե՚տ Հր եշտակապ ետին 1 
փողագոչ^ ձայն ին $ զարմանազան ճւ Հրաշագիաակ լոլ^ 
սոէէաիայլե՚ալի բարձ անց է |^է– 9 ի ձեռն ճառագայթ–^ 
արձակ ճւ լսսսազարգ խաշիս Հաևգե՚ր&ե՚ալեն * տե՝^ 
սանե-լ զփառս աձ՜ութե՚անն միաձնի , զարթ֊ոսցե՚ալք 
9 է թ՛աղման կ « Խ<» նոյեգուձակ 9 ի ձե՚ռն իմանալի ճւ 
ան<Հաս լու.սոյ գե՜րազանցե՚ալ խաչիւձ արգարոցն ճւ 
<Հաւ.ատարմացն անձիԴտ վա/ե-լէքե ՝ի փառս մշասֆե^ 
նասոր կենացն 7(առագայթ–այեզց ճւ անսպառ լոա-սով^ 
միասնական ճւ Համապսակ կրրորգութեն ♦ սրում* 
յասկա 1ւ. յիրաւ֊ի վայե՛լեն փառք այժմ* ճւ յաւի^ 
աե՚անս ♦ ասՂՀս % 

1 Փարիզ* կՆ**> էա \ ա, Ղ^՝1 թա \ ա ^ * ^^էք՛ ^ ^չավե լ**»*յ է |ա«.^ 

(Լագ/օձ^ քէք է՚էձձ*^ ՚ք» ^է** ք"^»^ լ»ք «ւ|»ւ»յ«ս»տ^»3 այ^Տ տ Օւցւէւշ0ճ Ե7 79 ^ ^ՐԳԱՐն \քնովյ> մե՜գ այսօր ե՛րկ՛նային կերակուր 
տայ • քանզի վասն որ աո֊ 1 ի նմա շնորհին զմտաւ. 
ձ-ե-վթ է կամիէՐ ասե՛լ զՀյերակուրն , և. ոլ կարեաՐգի^ 
տե՛լ* զի յագեԴտամ* 9 ե– յսէ֊մմէ կ ճաշակս* ոչ^գիաեաՐ % 
կթկ ասե՛մ* եթ֊կ Հաէ-աաաաՐ ուտելովդ մասն (քնչյ 
խոստովանի աՐ ե՚թկ ոչ^ գտից ուտԽլ 9 զի յառաֆագոքն 
կ կե՜րեաէէ Հքաէ-աոճ կ ՛ի վե՚րայ ապաոձե՚աց ♦ իսկ 
պկաքն կ 9 ի վեր այ անցելոցն % ք) վյայ Ք* ո քՀԻ& ♦ դի 
կե՛րակուր նր՛ զե-րեսքքն ունի ժամանակս 9 զանց էր ալն 
ճւ զառժամանակկիԴ» Լ. զապաոքնոյե ♦ ղի յագ&ցեալ 
օսաե-էովև-ս քաղց են այ • (\շ^կ յա գունդն քո, տկր , ֆտա^ 
սակար 9 ճւ ոչ^քաղցգ քո յունայնութ֊Է 9 և. սչ^կԽրա*, 
կուրգ քո վասն մարԱեոյ զօրութէ– տ կրանի որ իմա*, 
ցաւ զքե՝գ 9 զի գի ակ զճաշակուՏ&գ քո » էրանի որ 
&–ս/նե՝աւ զքէ՚զյ զի գիակ զէյե՚րակուրգ ♦ էրանի որ ցանլ 
կան այ կամացգքոց 9 զի գի ակ զզգ րուի կԽրակրոց քոռ % 
^յագարն Է/նովյ* եւթնե՚րորգ եղէւ յ\\յյ.ամայ , էս 
ա /աո֊աքե՝աո վասն Հաւատոցն քա՛ն զնախաստե՚ղէքն ♦ 
կաաարեաց ղքո կամսգ 9 ճւ փոխե՚ցաւ ՛ի Հանգիստ ♦ 
ոչ^ ղրկեց աւ. գրախտն ՛ի մարգոյն 9 քանզի փոխանակ 
յձյէամայ կառ զ\խովք % (Հեւթնե՚րորգ աւուր գա*, 
գարե՚աց աՏ՜ յառձե՚էոյ գա մե՜ն աշխարհ •յե՝ւթնե՝րորգ 
գարոսն ղատուգբանաւորական բնութէս կառ ահ՛ % 
\\բացպք իսկ յաո֊աՀնու.նս բանին 9 ե՚թ-կ յ^ձդամ* ճւ 
1 ի կսքյԻ" նշանակեաց աձ՝ զայս Լ. զա/ե աշխարհ • ու^ 
նիմք այլլ զուգակից տարացույցի ♦ վասն կատարած՛ի 
մե՛գ մար գար կացան յայտնապկս է 

Հ\°վԼ Կ որ ընգգկաՐ հքեովքայ պատրաստե սցի 1 ի 
պատե՛րազմ* 1 • Ղվսմկք ամբարիշտն տ \3ֆգ գատաս^ 
տան 1ւ. զգ^ունՀւ հանեհսք ♦ ուսցուք ՛ի ձեո/ն տյսորիկ 
զէյաաարահ– աշխարհիս ե– զ**բբ ո օ զորոշուՅև % ՏԼի^նչ^ 
ասկ Ղվսմկք ♦ ոչ^ցարս 9 սչյլցկանայս ♦ ճւ սչլցբազսւմ* Օւցւէւշ0ճ Ե7 80 ՕԵնՈՎՀՀ ԵԻ ՏԵ՚ԼՒԱ 

կան այս » այլցերկոա֊ս ոմաես ♦ ա մեն աչալկշ ոլ ար անց $ 
այ լկ աս անց մարգարկանան տ ս \^յէգա \քե՜դա 9 
սպան է ՛ի վԿրս ինձ 9 և֊ ե՚րիտասարգ սպահի ՛ի Հա^ 
րու-ա&ս ♦ գի 9 ի կ այ իսկ խեգրե՚սցի ե՚ւթնիցս , իսկ ՛ի 
Ղվսմեքայ ե՚ւ֊թ անասեիցս ե՛լ. թե » * կթ՚ոգ ար ասս խոս^ 
սավան է՛ է ք ն– կանանց յայանկ % 1ձ+յսպկս արար 1ւ. 
սաւ. ք աո– կաևայս քս/եասՍացիս սեր ստանալովդ և֊ աո– 
ար գարե (Հակոբ քկն ս տան այր ♦ Հօրն ոչ^ լուաւ. * աց 
ըեգ կաս այս միաբսԽկր ♦ զմայրն բարկացուցանկր 9 եւ 
գէյանայսե քանանացիս գու.ար(3~ացուցանկր տ 

յ^ո-աշթե չարի մս*րգարկ % ՂյսմԷք եղև. » քանզի թըշ֊ 
սամի կ վջկժէմնգիր աեարժաս խորՀրգակցե՜լովյ և֊ 
ընգգիաՈսցո^լիրագոր&քքե ♦ ամրաստան չինի ոմեէխ^, 
գրին » Լ. սպառսայ չՀաւան ելղյն տ կթկ ոլ չուից կ 9 
գայրանայ ♦ ե՜թկ ը»*–իցԿ 9 մաանկ *• ե՛թկ անօրինե՚ս^ 
ցկ 9 բարկանաք • ե՛թկ անցցկ գօրինովք , մւստնկ գա^ 
տաւորին % Ո վ^րեգգիմս՚ցոգ բնութ՚Քն 9 ով^ընգ մարգ^ 
կան կրկնակին ♦ ոնգ ե՚րկգիմի պատե՛րազմովդ աեկա^ 
նիմթ ւ ՝ք>անզի սչյսպկս գոր&կ խուովութ՚ի ոգոց ♦ բա^ 
թաղեցուց ասեկ մԽհամեհ՚ս » ե– ց ու֊ ցանկ գուգնաքկայս * 
փաղաքշկ իբրև– Ղ^"ՍՐ 9 նենգկ իբրև* գսրստերաէլ 
մհւլ* խոստանայ ՛ի վե՛ր քան գմարգ , և֊ քան զմժիխ 
ազոե՚լ ոչ^ կարկ • ուս ու ցանկ իբրև– ղմի աքն , և– գ ո ր֊ 
Տ՚ակցելով^ մոխիր գա անի տ կւ \^յէամայ այսպկս ա^ 
բար • աձ– լինե՛լ խոստացաւ » և– ՛ի տեսիլ տառապա^ 
նաց արար գնա • զկայթե խորա մանկութ բ ուսուցա^ 
նկր պատասխանել առ ՛ի պատիժս ք և– ոլ մի (քել մխի^ 
թ ար ութ ի գտան ե՜լ։ ԱՀա 1ս ոՂՀսմքտ Հաւանեցոյց 
սպան ուսն գորհ՚եէյ 1ւ֊ խոստովչմեկլ գնա պատրաս^ 
տե-աց % Հքտի&աոի յորժաաՐ կործանին սորա ունկեր 
գիրթ ս $ ե. Հկռագոյն կացեալ գուարթ աեայ ՛ի չար֊ 
չարանս նոցա % իմացե՜աէ գսպաեունս է սպանե՛ր ք ո 

Ղվսմէք $ ասա մԽգ* ըեգԿ^ր չասե՛ս գաեուե * ո կր երի^ 
տասարգե գոր սպւսեեր • 1ս ընգկր խոստովանիս քան 
սկայիս գոլ ամբարիշտ * ո պատմեաց քեւլ 9 ի վի՚րայ 
կ այենի գւվճիոՀե ♦ ո ուսոյց քե՛ղ չափե՛լ օսւմբարշտու֊^ 
թքՀն , սա <Հման ել գառաւ.ե՝լութ ի պատժին է 

I գօքքթ$ակէ% գբեալէտր ՏփգգԱ\ • և. ՛է ըւ**զա%յւտե ասկ գրի չէ ^ ա օէ՚է * Օւցւէւշ0ճ Ե7 |\#ճ& ոմասնք եթկ վասն կասյկնի ասաց Ղյսաքէք * 
պյլ ոչ^ք/եչ^գիտեն տ վասնզի զոր աե սաՀմստնեաց չսազա*, 
նանիլ^յոա֊մեքկ 9 ՚էէ^ՍԳ յ՚ՀԲ՚ս՚Էք է մեռ-անկր է Քյսմե^ 
Նայն &նչ^ ԳՐԸ աս հ % ւէք**Է * վասն գի որ չափ ասաց* ամձ^ 
՛Սասի» կաաարեցաւ. $ Հն (3– Խո ցիր աըսո-աքագոխ րւանսն 9 
էլ. ուսցիս զս/եվրիպաաւ^ձ^սն ♦ տես ցաքս ՚Է^քք Գ$ք ա ֊ 
մասնացս աաներկաոյոսթիւձաա 9 1ւ. իմասցիս գասացեաէս տ 
()հ եթկ ՚կսմէք սպան գկտյք/ե » "ԱԼ Հեձ՝ե&՝ոա.(3ր Լ. 
երերանօք ատԴրուաւ. $ ի <ՀրաաՌՏեկն հ՚ասեիցուք , գի ոյլ 
ղամրարիշտ որ սպաս գ պ/Է Գ& ա քէ ղրարեպաշտ % •Հան*, 
ղի եթկ կաոյին վասն Հ,արկլայ եսթ֊ն վըկժիանգրու^ 
թքս պա^ան^իցաս 9 այս կ % սաՀաՌքեեցաւ. պատմոաէք 
պատոա֊Հասիլյ որ կ % եւ֊ թ– ասս ասատնից էռթ-ս պաՀան^ի^ 
լոց կր $յորչՀ*փ արգեօք բարեպաշտ այր ձեռնարկեաց է 

\\թ ասնչասնասաՐ ղասացա-աՏ՛ գրոցս 9 և– Հի ստնա մ՝ րնգ 
Աիաս ւ \ձ+յր է ասկ 9 ե– երիտասարգ Ղվսմկք սպան տ քկ^ 
պաա7էաուս աս է; 9 ճւ ոչ^ մարգկան րարեպաշտո&֊թռՊւ 
աս ասա Էլ. ♦ քանզի թերե֊ս երկու. են զոր սպասես , "քյլ 
ոչ^ էֆաաչյս ղմի ոպաս տ սԳրկնիաՐ 9 ի գրոցս 9 մինչի ու.^ 
սայց % թկ ոյք իցեն է– աչի ալ սաաքա • ոչ^ գագարն աՐ ՝ Է 
իէնգրելոյ զչեորՀսն > է/թաչԼ. ցա֊ցցկ ինձ՝ իօ1 կ ոյք իցեն 
սատա ♦ «ձ. զտնա֊անաան Հարցանեմ* 9 այք զա այգս • ոչ^րզ֊ 
գաաւաոՏ» ի/եգրեւՐ է աւչյլ զս. որ&ո ռ% է 1ձ*յս կանայք երլ 
կոքին ասասցեն ա/եղ զար անցն տ Այք-գա 1ւ. \)եաշա 9 ա^ 
սացկք ոյք է՛ ղի ալ էն սաաքա տ (Հաաըէկն էին \)էթասյ ք 
սրոց Խրկոցոաձա էին այս կանայք ♦ սպան ղարգարսն 9 
ղի ալկսՈաասյս նոցա առցկ ♦ սպան ղիղթարսն \/եովքայ 9 
ղի ապակասնեսցկ զաս/ւ. 9 ի յայ սաՀս*ասՀաէէալ&եունգս • 
(Հափշաակէ՚ցաւ. ար գ ասրն ԷխոաԷք 9 ղի §1ի ա/Խռցի չարա*, 
չ*սր * Հպաէ֊աաաց չաէրսանէ՚Լ ալմաս Հ 9 1ւ. ե՛տ Հա սասան 
բնոէ-թէն օշեորՀն է է ա ահ– Հաէ֊աաոյն աչիշիտանոէ֊՚թե 9 
ե– վերացեալ զարգարն փաախեաց 9 ի չար աշխարհ էշս 
յայսաքանկ % էիանեաւ. ՂվսմԷք յ\ք ԱՈ *Լթպյ > եթկ ոյք 
կքՏէ զոր սպասեն « գիաաց յարգարաայն աիոխմաեկ 9 եթ֊կ 
որպիսիք կիե զոր սպասն ♦ յայսմասնկ քարոզիաց գի՛՜ր 
ղամրարշաա-թին է 

Հ\անս իմաեալաայ 9 թ֊կ ճւ գնա կորոսսանել փոս^ 
թային ամիարիշտքկ « չտան կին աո֊աքինութ՚ե կար^ 
գթե 9 ճւ ոչ րարեպաշտոէ֊իՅ֊%ն խոկմանն Հաաֆերկին է 

4 6 Օւցւէւ20ճ Ե7 8* ՕԵնՕՎՀՀ ԵԻ ՏԵ՛ԼԻ Ա 

քկսխժամախ Հնարկին ասխոցիէլ որք առաքքքեու* թբե 
գարգանային, Լ. դրա ր է՛ պա շտ սԽ Հալաձկին* Զ <Հաւ.ա^ 
տաս բանիս իմոյ ♦ *\քոյ Հաէ-ատացու֊սցկ ղք&քյ զի յա/ե, 
չափ աշխարհի միայն գտաւ. ար գար՛ե տ քարաշար *ալ 
տակուԱն ունկր զէրկիրն վասն էրգոցն արրէցոՀե^ ճւ 
պոոնկու-թ֊է-ան 9 թշեամանէչով^ օթարԽպաշտա-թՀթև $ 
ի խազազսւթէ– ապականոէ֊թիւն տիրեր 9 և. 9 ի կռուի 
մա<Հ է ՀՀի է՜թ֊կ Կը մի ո Ք ճ / ս (է սս էի ս ^ ա Յ սպանէալքս 9 է 
՚ԼամՀքայ 9 ընգԿր % ի վ^՚ը*^/ ""է՚մնէ՚չոցն ոչ^ասա^ 

ցաւ֊ այսպիսի Հրաման % \Տպ$և սակ ա&ային գիրն, թ֊ կ 
ս \ձյ1ե ք եայե մարմին ապական է՚աց զճս/ևապարՀս ի լ ր »է * 
ք^է. զի ա՛ր գ ՛ի վէրայ *ֆդ/ սպանողի սալման տանքա^. 
նացն է՛գ է՜ ալ լինկը 9 աքսմիէլ որ ձէ՚ռնարկէաոն է ք\չ^ 
կրնոցա կէնգանութ-Հէ 9 բայց միայն մհլէգեութի 1ս 
սթ֊ափակթ սախաև&ու. ճւ սատակսւ>Աե % 

^սաց ըստ մասա%ց է– իմաստուն ոնս վասն նոցա % 
թ-կ իբրէւ. գա զաս ս կին աս– ոչխարս 9 միաքս ընգ կս*֊ 
նայսկ ոմեէ՜էով^ խաոազսւվՅՀի ♦ ճւ 9 ի նոցանկն ոչ^ ինչ^ 
գարձէալ այսպկս պատ էրազաՐ ընգունկքխ % \ՐիսչԼ. 
9 ի քսան մաՀ արսԽց կանայքս տարաբէրէալք լիսկ^ 
քւս ♦ քանզի ապականու֊թ՚թս զթնա֊թ^ս մարՏեոյն ըստ 
Գքնշոէ-թ՚էն կրթ՜Կր է է«– կանայք* ոչ^ ունկին 9 ի վէ՛րայ 
միամտոէ֊թռՀտ զչղար&ս/ես 9 այլ 9 ի վէրայ բազու֊աՐ աո^ 
նութնն է \)ոյնպկս ճւ սոքա մհլէէզնեցաե 9 մանանան գ 
ընգ որգիս մարգկան զաատէ-րազյՐ սւնհլով* զի ապսՀ. 
կանութՆն մոլէգսոա-թր. Հարկատրեսցկ * քֆաաւ աքա ^ 
%այր 9 ինոսա ախտն ս/եժոյժկաչսւե՛ 9 մթւչխ զոր գիմս 
այ աոնսէ֊քքև առ 9 ի խառնակոէ-թք յանարգոա-ե է \\^րր 
զրրգի ս մարգկան սպան անկին ♦ իսկ կանայքե գրրգի" 
այ է վասնզի ճւ ա ւ. է՜տ ար ասն ասկ վասն •քրիստոսի* ճ^ 
թ կ Խզե– "ըգի \Տհթպ/ որգի յձգամայ Որգի այ 9 և– 
զ\արայկլ աճ՝ որ գի անգրանիկ անու֊անէ՚աց ♦ քանզի 
ճւ Հ ա դըրգ ա Հիցք. & ո ըՀ ա 9 սա֊րր Հ^ոգա^ոխ ժառանգ 
գհլովյստասցոէ–ահ՚ս ճ այ որգիք ս/եուանին % Վասն ախ֊ 
չափ որգսոց այ ո չ^քխչ^ *ի ՚էՒը^Ա ^°^՚ ա Տ ԳԷԺ* Հը ա մաս 
էտ ♦ ճւ սպաեեալյն վասն րարէ՚պաշտուՏ– մարտնչկթե է 

\յ%Խս& կանայքե Հսկայս ոչ^ նոր ինչյ քանզի Լւյևտ 
այսոցիկ նշաեք եզեալ էն ♦ Տնս/եկի% 9 զի մ/1 սւրա^ 
խասցի ապակաեոէ֊թ՚ք 9 ի ՚քէըայ իշխանոէ–(3֊1Տն ի*֊ըդ1 9 < 0ւցւէւ26ճ Ե7 ՕԵնՈՎՀէ ԵԻ 6ԵՂ>Ա 83 
ք\չ^ միաքե վասս մարգկաս յս/սգիմասսոէ-թ ռ~՜ &Հ§ասկիե 
ՀՀսկայք | "ԱԼ փ**ճ* մարգարկո*.թ1*Ա կորսա է աս « 
Հլա սղի Հէաս֊իս նշասաց կորս ա էաե իԱձ սշասակ ♦ զի 
ըսա գորՏ՚ոցս և֊ ըսգսւձկիս ճւ զ&Աոաձագե սոցա 9 սա^ 
աակուՅե լիսկր % որպկս ասացի յառաֆագ ոյև % վասս 
չարութ՚է ճւ մաս Հու տ \^վ»գարէւ. իմ՛ից սւսկիս զյթասւ^ 
թիս զձԴտոզսս սպաՍասև-լուԼյ ճւ կասայքե զշեացսղմս % 
ճւ արքե դբՀ^ ս*իամ$ոէարհտ առ \ ի մա<Հ արասցե ա Լսէքս 
դմոլէրգսու. ի ս 9 Հաւաաա ասացէչոցս ♦ իմաեաս զբըռ^ 
սաւոր ապականա֊թքսն ճւ զասսաէսյէլուչ^ 9 Հաէ-ատա 
Հալաձ՚ասաց րարէպաշտութ֊Քե տ Օառ աք քաս զա*Ր 
արու, է՛ստս յախ ժամու, գա է ալ զէրկսւս արուէս^ 
արս ասաց գիրս 9 սաղմոսարանի ճւ քկարէ 9 ճւ ըզ֊ 
գարր*Խա–թ7տ– պղեՏոյ էւ. էրկաթ֊ոյ ♦ ճւ ղքսարս առ ՛ի 
մհլէկաե է՛րգս 9 ճւ առ ՛ի պաաէրազւՐ զգարրնու.թ(ւե տ 
իսկ ո զսԴրլլ ՛ի վ&րսչյ Հասուս ցկ ասացէլոց ՀԿան-է-լ 
ապակաեա-թ աէս էս մա Հու է 

ՀՀ*Էտե՝ս վասս կր ասացի զայս + զի ցսւցից ւլկատա^ 
ի ստու/Յ֊է սկսաւ չարութքս 9 1ւ վախճասէս^ 
ցկ յապակաևսւթ^ մարՏեոց ճւ ոգոց % ի մհլորութ*^ 
վիշապե արար սկիզբս մւսՀսւս 9 ճւ ՛ի սուր վաիւ2ճս^ 
սէաց է իմացիր զսէ՚րնս յոր չափ ա2Հէաց ♦ զմհէաւ ա& 
գաուձկն յոր վայր աարահէաց զարմատսե է ք\ւ.սիս 
զաարացսքցս 9 մ$ (քնիր ասսմիա իբր է– զյիարիսէցիսն ♦ 
գևշասս ճւ զջարմմհւես էրկսից ճւ զամաց գիտէս փոր*, 
ձէէք մի տգիտանար վասս կաաարա&ի ժամանակացս տ 
կթ՚կ էաես զապականութի ճւ զմաՀ տիրէալյ իմա** 
ցիր զկաաարա&ե տ կթկ աէսցէս զստութք ճւ գեէ*ե^ 
գութֆ պաաոսէալյ մի Հարց ան էր թ֊կ էրր չիսի տ Ա^. 
սաց ճւ *ԱրՂա Գ\աւղսս % էթկ "Այւաթէսցկ սոցա ա& ագ. 
գա-Յն սաու.1Հ առ ՛ի Հաւ֊աաալսոցա ս/եիրաւու.%՛ քք • 
վասս ղի սչ^Հաէ֊աաացիս շքշմարաոսթէն է ի սաա~թ1ք 
սկսաւ. վիշապև 9 զի սաութի կատարէսցի ♦ ՛ի մա Հոս 
ա * ս 3 ^ ա զփորճ ապակասա.թ֊1Բե իւ֊րոյ 9 զի զամենայե 
աշխարհս 9 ի մա Հու. կատարած աՏ-ցկ է 

<\> Ո ՔՐ կատարահ– առ ՚Հյոյիւ. է դև– ♦ ՚կսմՀք վասս 
**Ժ՚Ր մարգարկացաւ. • իսկ վասս մեձքաե յպյսաՐ էրա ըղ^ 
, տոարացոքցսէ Վ^րկժխնգրոսթքս էւ֊թ֊անասեիցն Լւ.թս 
պարտուսս առ ^րՀէզաւձ էղխ 9 վասս զի սաստիկ քազլ Օւցւէւշ0ճ Ե7 84 6ենՈ4Հէ ԵԻ 8ԵԴ.ՒԱ 

մհւթք մւսրգկան առ Դավաս կորկ աս • ՀՀ/ք.գա 1ս 
զա կանայք ՂվսմԷքայ* Սկթայ թ֊ոռոսԳտ կին • վասն 
այսոցիկ պատմկ նոցա զաիրկժիէեգրոսթ֊՚թն իրր1ս սոսգ 
առելոց վասն մարգկանն կորոաԿանն % իսկ կայէքսի 
թոռոսնքՍ էս "չ^էթրե– գՒր՚՚՚Լ ^""^"քհք^ զթարկպաշ^ 
աու֊թքէե • քանզի ունկին րազոսաՐ Հնարիսք զփդյ(3* 
ապականութէն է քՀազում՝ մաՀք 1ս յ այլոց արգարոց 
ե-դև֊ • *Է վՀրք/ է Կ*մէք ա § վախճան կառ. ե՚սիՅ֊ն 

զվրկմխեգրոսթին • 

ՀՀլ անոանէ՚էՐ զյայտնոսթ%~– մտացս պատմհւթէ֊ * 
եէ֊թն վրկժխնգրութթե կ վճիռ 9 ի վէրայ Կսթ՚ն գա^ 
րու֊ն 9 լոս&ոսձն նոցա 1ս վախճ՛ան նոցա ♦ ար։ ինքն կ 
կատարահ՛ նոցա ♦ քանզի ոչ^ ինչ^ սաՀմանկ աձ » ե-թկ 
ո չ^1ինի է Ըյւաց էս \Րովսկս % Հատու ցանկլզմեղս Հարց 
՛ի վե-րայ որգոց յ ե՛րիս էս Գ ի չորս գարս % որք ատԽան 
զիս • ճւ առնե՛լ զողորմութք ՛ի Հազարս* որք սիրոն 
զնա է \րէ&ապկս Համառոտիս զիսթն վըկժս թ-արգ^ 
մանե-աց մէոլ օրկնս ♦ քանզի էրրոբգ էս չջրրորգ էս 
ե՚սթնե-րորգ չինի* քանզի վասն Կր վճիռ զմե՚զս Հա*, 
լա&է-լովյ ոչ^ զանոսդիսզսն գա ակ տ \ձ^յ**պ Կ»» ասացէրալ 
կ է քանզի նաիագկա գ ո լըվ\ գԷ***Կ % Կ(3կ 9 է վէքպյ 
ե՚սթնԿբորգ գարուց ե՝ բրոր գի կամ* չրրքքգէ "ձ^^՚դի֊ 
ցին ողորաՌ$€.թէ արժանիք ա \\բացի իսկ յառաֆա գոյս* 
ե՚թ-կ առ յօգոսան աձ՝ սաՀմանկ ազգ ականս ւ է– զվք*֊ 
ճիռն 9 զի մի գէ*֊ր ա գլոր րեոսէս չարա գոյն ինչ^կարգ 
ԿգԿալե-ղիցի % ք\՞րպկս ագյժաՐ պա Հանգի՜ս , ասկ , 9 ի 
կւսյինկ զե՚ւթ֊ն գարոս, զաարաիսն % \ակ *ՀամԷք ըն^ 
կալաս պարտիովք ազգին ի*֊ր»/ վախճանԿլոց » մթտչև. 
ՀասԽալՀի նոսազոսթք զոլ արտիս Կսթանասնիցն եւ^ 
իՅ֊անն* խառնակե՚ցաս ազգն ՂյսմՀքայ ընգ ա զյէքԽ 
կնովյջայ % 

ՀՀբգիս և. գոտե՛րս Տնանկին էս թսռունքե Սկթ-այ» 
էս ախչափ ր ա զմհսքՅ֊ի Գ ո 1ըվ^ միայն *\յոյ արգար գտաս 
ք ի վե-րայ ազգիս ի*~րղք ♦ որոսմ* ասաց Հանգե՛ր ձ կնորեք 
որպկս առ կզիշարկթիս էս Քյսքարիայիս 9 որպկս աո* 
\Լբրա Համհս էս \\առայիւ • փակե՝աէլինկր ասքսու֊ Հե՜տե- 
րան ի ցն Հա տունս /առաքի կալիռն է Նռե՚աց զկնոքկն 
՚ՂքՈքի արգարոյ ♦ զի իսՂսսցուք ե՚թկ գՀքք ե\> 9 ի նմա 
միտք անօրինացն է Կցոյց Կթ֊կ յէք ա սի լռե՚աց * ե– որ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՏծնՈէՀ* ԵԻ ՑԵՂյհԱ 85 
առ Դ ի նմամեկն կթտ –ՀաէՐԼ –քԼանան % անկ&% (Հաա֊էա 
ղազգմև 9 և– գյտցԿս 9 ի վիրայ որ գոցն ղադգսս վանա^ 
նու. կորսէ-սեաէ* զի արասցկ աձ վրկժիԽգրուք *Հ*ս^ 
^քկքայ ղէո֊թաե ասնից զեւթն պարտոսցն տ \\է*յա ևթկ 
9 ի վե՚րայ սորա սչ^ կացցկ Համարս յառաֆ^ ասացհալյ 
սակասիկ §1ի 9 Է կատարած կոզթծ ահ՚ցԿս զմիտսգ 9 ճւ 
ընկաչցիս զաձա/ին գրոց զմարգարկսւֆ % \\բաց %ա^ 
մկք զյապա լինե՚չոցն ♦ ոչ 9 է ձԽռն աձ՚աքիե շ*՛ որ Հին 9 
այլըսա նախաիաամսԱ-թհ՛ ըա-ագսւնիս տ քիողոս ա& 
սԴրզասսրաց ասԿլոյ վասն յինքևանց պատրասաէ՚չոցն $ 
զի գանգաղիալ 9 ի կևնցազսքս Հասցեն յապաշխա^ 
րու.թ^ւ է քկ^գառնաև ամիարէշտքե 9 նս մարգարկու^և 
ցուցանկր ղի*–ր եանրսՀթե 9 և– զնսսա անպատասխա^ 
սիս առնկ է կզի– այսպիսի և– ասս քՀազաամհւ. ♦ քանզի 
մարգարկացաս վասն իսր մա Հոմս • 1ս օրՀն&լոլ կա^ 
սԴրցէ-ալ քհ՚՚Ր^Կէ^ յան գի ման Լալ չինկր ♦ ղի վասն 
աշիաաու-թ ե՜ասս սա Հմանե՚ցաւ. Ղամա չարաչար մէ*^ 
ռասԽլ* 

\\րպկ** պարսաաէ֊սրք րէ՚րէն քքէիր % է Հէր՚քք (քկթԿանց 
առ գաաաա֊որս 9 ասքսպկս էն 1ս ամիարիշպք որք »էար^ 
գարկանան » զի ի&գալովյղառ 9 ի վիրայ ամիարշչոու^ 
թ՛են քարոզին ♦ «ձ. *՚թԿ րարսղացն կավխ զյանգիմա^ 
նու^թս առնեն գր ո *Էշ "ԱԼ տաւոզացն իմասաք 9 ի գաղսա^ 
սի ամանի զաս» 9 ի վիրպյ նոցա մաանա֊թիւնս առնեն 
րԿրե՚լյ Ա^յսպկս և* աձ– կամեքսվ^զիւր արգարու-թին 
ցուցանէ՚Լք զյանգիմսԽո^թ^իս ք/եքե՚անց ինքէտավ^սյյ 
տանտանս սառնկր րե-րե-ալ* րպ/ց ոչ^ վասն կամացն *ըրւ 
րու-թՆ սԴսրգարկս/եալաայ նսցա տ \ք*ե–ձ՛ իսկ ոա֊ղոոս^ 
թ՚իւն կ պարտավորին զի^րյանցանսն ցուցանե՛լի զի 
առանց ամենախիտ տանք անաս Գքշմարտու-իէՀթե ցու.^ 
ցանի է Դ*ասւաւ–սրն զյանգիմսէսհւի 9 ի գսր&սզկն առ^ 
նոս* ճւ արգարոսթփ տաք ամիարշտք/կ ցոէ֊ցանե-լ թկ 
որսէ-մ* արժանի կ ամբարշտսւթրս տ ք\րպկս ՝\ձյէամաս 
մե՛րկս լիս բնական 1 յանգիսԴսնուք ե՚ղե֊ պատ ու էր ա^ 
նազանցսայՔե 9 նոքևպկս ճւ առ *Համկքաւ. մա էն մԽղ^ 
9 ղՒ քքԿթԿ քթտե յանգիմանԿսցկ % թկ որպիսի 

կամաց կա Այւ– կայկնաւ. տատաեա֊նն եզխ $ 1ւ ամԼ 

* 

1 Գօքփ%ակէ% ՀԱա\ա\ա\ տ Օւցւէւշ0ճ Ե7 86 ՕենՈՎՀ* եԻ ՑԵ՚ԼԻԱ 

րաստան թ ագուցեաէ ամրարշտութէ^ն • իսկ այլում* 
մարտէկան խեղճ՝ մաաց տոա-աւ. փոխանակ տատս/էա^ 
մանս է Ա~ե&– մարգարե կ խե՛ղճ՝ մտացն •յանգիմաԴքկ 
ճւ թ-ագչի է բձական կ ոսոխս այո ք ղի Լ, վքքայ կ ը*եգ^ 
գկմ* անիրաւ. ա֊թն^ն • ճւ զարգարն յորժամ* ոք աձկ 
*Է *1Ւ ոա 1 էքէշՀՒ"^՛* Հ աստատ Կ ե– անվջկպ ցոէ֊ցանկ % 
ք^աղոէ֊մ* անգամ* անձին մհո֊ացեաէ ստաՀակկ աաաու. 
գատաստան ♦ 1ս ի ս կոյն խեղճ մտա էխ յիշեցոէ֊ցս/եկ 
ղգորձոցն (3֊ ե՜լա գրույթին , ճւ ցա֊ցանկ գմիասն Լ. աատ^ 
սկ ղաատճաո֊մե » ղմ ամանակն Լ. ղորպկմն և– գաե՛^ 
ղին նշանակկ » ճւ աայ հ՛աղը աոՏնել ոգոցն ղինքն ճ գի 
ուրացաւ֊ն $ 

\^*~ ա ՐԳ " կարասցկ կալե– ասե՚լյ ակր է զք ո * խ ո ր֊ 
Հուրգսգ* կաւՐ ո կարասցկ Հասս/նե՚լէւ իմանալ այգ^ 
չափ իմաստից գ ա ՏԼի ղաէՌրնայն քէնչ^ աոձէես $ գբրոց 
ղորաիսոէ-թքս աս Հնար կ գիտել* Բ"չ/ց իսՂմնաքով 
ղևթեգ սքանչանալ տաս ղ^արողութրն քո ♦ յարափա^ 
կեցեր րնաւ. որակս/և գիտոսթր ղիեղճ մաաց , ղի աէքհ 
աշխատիցիս զգա դա յ անց ու. ա&ս գատելովյ* ղի թկ^ 
պկտ ե~ թ֊ ագ ուզցան ե լոք կամիցիգ խեղճ մտացն ակա^ 
մայ խոստովանելտացկ է Դ+ատաւ֊որն լո-կ $ ճւ խե՛ղճ՛ 
մտացն խոստովանի • ա մրա ստանս լո֊կ $ ճւ խեղճ մըլ^ 
տացն խոստանաք ♦ մե՜ղք թագչին 9 Լ խե՛ղճ մտացԱ 
յայսանկ գնա Հ ցու֊ցաեկ գէլամացն Լ սմեղացս ղմիա^ 
րաեոա-թ֊ի, գվճիռս աայ ոսոխին ճւ ղաղա աճառս խոսԼ. 
տովանու. թ%– % ճւ ասԳրնեցուքն ԱՀ-ելովՀ ինքն գի՛՛ր գՀ ա ֊ 
մար տանք աս առս սա <Հմանկ ամբարի շտն ա֊(\՜վ^ ա&այի% 
խորՀրգոցն , ովյասաշիատ գատաստանին 9 ովյանՀա^ 
կառակ գատաստանին » ովյգաաակցին ամ մարգ կան 
րԱու֊թՀտ– կարգիս ♦ գ1ձդամ 9 ի մե-րկուին ամիաստա^ 
նեաց • գկային 9 ի տկարութին ♦ գ%յս՝մկք 9 ի մար գա ^ 
րկոա-թթն ♦ ղկսաւյայ ղխիղճ մտացն ♦ ղՀ^Լգամայ գմեր^ 
կութին վասն օրինագանցսւ%ն յս/եգիմանե-աց ♦ ըս\, 
կայթն 9 ի տկարու-թ-Ծն վասն ահա մարտ ու 
մկք մարգարկոսթին վասն անմէոոսթ֊Ձն ճւ անարժան 
յանգգնու֊թ ՚էան ♦ ղկսաւ. խեղճ մտացն վասն թերա^ 
Հաւատոէ-իՅն՝ երգմանցն ճւ ցանկու.թ%–ցն 9 մանասասգ 

1 ԳօրԷ%ակի% 9 փ* է Օւցւէւշ0ճ Ե7 զի քան գահ՛ 1ս քան գա զգա կիցս առասնլ գապակաԼ 
նոսթի և. գչարոսթի՛ սիրե֊աց $ Զորս յանգիմաեոսքէ 
աձ՛ մարգս/ յ—րակցնաց , զի մի մի այս մի վէայ գո^ 
ա՚Լ. Ը*գգէյձ*բսճ*17սցկ ♦ առընթեր Խգ աՌորսռս զամ2 
բաստ ասն 9 գի մի աշիատնսցի ար գ արու. թին զատե՛լ, 
էԸ՚Լ* ո ձ.^՚Թ ո Գ. գմե-ղսն ընգգկմ* իորամս/եգէլ սաոս^ 
թթե՝ գաաասաանթե 9 գի անութի աղբիսր ճշմարտոս^ 
թէ 1 գիեզճ* մաացն կար գնաց % ք\րպկս խասար ապա*, 
կանի ՛ի Հասաենէ լոսսայ 9 սոխակս և. մնղասորաց ոս^ 
րացոսթք կորնչի յորժամ՝ձ֊ագկ խնղճ մէոացս % ի չո^ 
րկոսնցյսԱսցյանգիմանոսթս^ց իսրաքանչիսր ոք ՛ի 
սՂՀեֆ խրաաի • ձ. իմասանոցն վասե րարնպաշտոսթ %ս 
Ո Լ աժիասաաԴտ 9 ա յ/ քա աառով /ինին ♦ մնրկոսթիսնն 
ամօթ-ով. իսկ տկարոսթ՚թե աո– ՛ի ճանաչել զառժա– 
մանակեայ րնոսթ՚նց ♦ աՌսրգարկոսխ յապաշխարոս^ 
թի ա&եըավ. իեգճ՝ մաաց փոխանակ վար գա պետ ի 
խրաակ գմնգ է 

կացս ՛ի վէրայ այս չորս՝ ցո մեց գմիտսգ, 1ս իմասցիս 
գՀնթանսսաց ասմսւուփսս ♦ զի փոխեցին ղրԱով, յաաէ 
րարշտոսթՍն արոսն սաս % \րե՚րկոէՏթս որ ամրաստան 
նկ գաաականոսթՀ րնոսթխ 9 ոլմիաքե վասե պոռնը^ 
կութն 9 այլ վասն զի կար&եցթե ագգոսնս գոլ ցան^ 
կասիրոսթն | յառմամանակեայ րնոսթէս տկարով 
թէս կարգեցին զոգի, և. գաատաՀարս ՛ի խզճկ մաաց 
կեՀագասա-թէս կար գնալ, 1ս գորհոց որոշմհսնս գէա^ 
տարելագոր&ոսթին նոցա Համարելովդ ԼՀեգկր նգիք 
րեոսթՆս ի վէրայ քուլաեարժաես ♦ վնրացո գքողգ 9 
և– տնսաեես զյեաոսթ՚էս գնզփ ա մրար 2 զարաաքոսսա 
վէրայ նգնալ ղմի աս գ 9 ճւ տես անես զարգար ես րեոսթ 
գոյացոսթին • Ա՝0 խառնակեր գսնութիե • զի մի աշ. 

խաաիցիս որոշել գնա առ ՛ի կ # ♦ 1 ըստ 

կարգի է ՀԱՏ՝ աշխաաիս՝ զի ուղգիցնս գայն որ րարիոքե 
կայ ♦ զի* փոս թաս ի ձնռն արոսն ստի իմանալ , որ 
առանց արոսեստի առաջի կայ առ 9 ի Հա սոս լիս էլ. 
ընգԲր ապականն* որ յայ ոսզիղն նգնալ կ % կթհ 
իցԿ գինի ագնիս 9 ոսղոոսթխ առասհ՚լշրֆկ գնա % ի. 
թկ գի/քե գրե֊ալ որակս արժանն կ 9 որ ոսզղէն % ա^ 

1 զօբքձակէ՚ե քերևալկ և գաաարկ թողիալաեղթտ . պւպկս և պՀեէ % Օւցւէւշ0ճ Ե7 88 6ԵնՈՀԲ Է՛Ի ՑԵՂյՒԱ 

պականկ զնա մանաւ֊անգ քՅ֊կ քան փ^^ԱՀ*֊^ ասռ^ 
նկ է Գորմկ ՊԼէ^՚ձ-Հ՛ պակաս » յասեչոսաձն չինի պա^, 
կաս % Լ/է կ ամանն մեղու. 9 ղի" յա ւ. եչուս 1 ի նա , ղի՞ 
աշխատիցիս Հատանեչուէ*ի •Հ&կն $ ճւ զի* վաստակիս 
պարսավելի Աւնելովյ* լի կ կապարճ՛ս այ որ էքեով^ ղի՝ 
յաւ1րըաւ֊ս ՝ինա է ղի° տաժանեսցիս քաղելով* ՝ձյ*աու–աւ*& 
իբրէս ամանս Աքեալ ղթնու-իս պիտանացու֊ովքս կըն^, 
քեաց ♦ ի ս կ ՀեքՅ֊անոսաց բացեալ զքքնիթ» նորա % ու~^ 
նայնացու֊ցանեն ♦ զի չցցեն* յա սանկ յաման փոխէր^ 
Ը»վ^ պակասել տան ♦ ճւ քքկրեանց կ կարօա արարս՝ ալյ 
ղստրարչկն ամբաստանեն * Հպսայցեն մտովԼթ ղնսւ.ա^ 
դե՛ աչն ք և– սչ^ի/նգրեն զոր կորսաս ք/ե ♦ զոր ոլկարիցեԴա 
տալ խոստանան 9 ե. զոր ունկին՝ կորու֊սք&ն ♦ ոչ^ փոր** 
ձին անգրկն տալ* ձքնարագոր&ելով^ղթնու,թիս % շրր֊ 
Հեն զնա 9 էսապականեն աո֊աւ. եչապկս > ճւ տրտնֆեՂա 
վայ իթրհ՛ ինլարարեաէ* Դ«*էճ– շբֆես ճւ չգիտե՛ս 9 
և– գարՏեալ ամրաստան լինիս ♦ գու. ապական ես ճւ 
ոլ տաս պատասխանի 9 ճւ գարձեալ յանգիմանե՜ս ա 
Ջյթն ականն 9 ի բաց մերժեցեր 9 ե» վասն եկամտին յա^ 
մառիս # ղայն ապականեցեր 9 ճւ ՂՔ՚փ* կանգնելկա^ 
միս ♦ զճշմարիտն Հալա&ես 9 1ս նենգեցեչսցգ իԽա^ 
մար կես • այս մ* վկայես 9 ե» ՚ԸՀյս սւ֊բանաս ♦ որ ՛ի 
գիւ֊կ կ % ցանկաս 9 ճւ որ կ ատես է Ա՜սԼընգուՅւսչյ^ 
նուիէէ– մտասն ք ողԼ յաՏառա֊թ-%– անխրաաիցն ♦ ղամեյ 
նաքն ինչ^ապաՀմևեցին , և. ոլ ճանաչեն զր*֊ղղիՔք * *^»^^ 
ւ֊անգացեալթ ասս բմիշ1քն ընթանան ♦ ճւ գուք րնգէՀր 
առ ու.ղղիչն բնութէ ոլ գայք % ( \*ու֊ ապականեցեր 9 
սա ոա֊ղղկ ♦ ք.աւ պակասեցուցեր $ նա ղպակասեաչն 
աայ • գու. կսրհ-անեցեր > քա* անգրկն կանգնկ • 

յ|«^ա ճճ անբան անասաՀկօն , ըստ կամեն ան^ 
արժանոէ֊թէ– ի/նգան ա ՀԼսոսա պարսաւ. եմ* քան ալամն ^ 
բան անասոմնսն • զի ոլ Հարկաւ-որու֊թ֊բ ե՛ղեն ան^ 
բակթ 9 այլ ըստ անձին կամաց է *խմնղի անբս/կքն ոլ 
գիտեն ղինլ կ անբանսւ^քն • զ1*նլ պարսաւ. ակր նոցա 
մտացն 9 ղի ոլկարասցեն իմանալչ իսկ ղմարգիկ պար, 
սա սեմ* 9 ղի գիտեն (3-կ ձր վատթ֊արուք կ % ճւ ի/նգան 
՛ի նմա է կ(3֊կ բսէձա անբս/էտ թ-երէւս զչ»րիցն բնաՅեց 
յառաֆագոյն ասացեչոց գոր&ովք չինին է ՍԼ^/ձ. 
պկս •սնասոմկքն թկպկտ տեսանեն զնա ոչ^՜ճս/նաչեն $ ւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 %իքսպկս ե֊ ս*տա թկպկա խի թե՛ ալք քթեթ՛ ՛է խղ^Ն 
մաացն ք իմանան ղօգաակարսն է քՀարիոք ասաց 
սուրբն <կաւղոս % է՚թկ ս \Րաանե՚աց զնոսա 9 ի միաս 
անփորձս ք ք է ՔԼի ասե՛լովդ գոլ ղիքտէ՚անս իմասաունս % 
յիմարևցան % Օիմարսւթին անբ անութ ք կ 9 1ւ բա^ 
ն աւորական շաբժմանցն ղգայուքտ տ ճձԼյլիսկ Կ ան^ 
բան ու թի բնական յանասունսն % իսկ յիմարուի բա^ 
նաւորական բնութ% կ յէ-ղափոխուձն ընկալԷաԼ 9 
աոյսպկս անուանի տ (Հարիղթ ասացի՝ է՚թ֊կ որ գլխա^ 
ա֊որք կին % Աֆբասք էն Հևթանոսք ♦ ղի ասե՛լովդ գոլ 
ղինրեանս իմասաուն % յիաՏարէ-ցան % Աֆբանք է՛ ղին 
յայանապկս 9 ղի ոչէսւնին անբակթն յինքեանս ղաո֊աթ^ 
ասաչյե-ալ ղշ՚>ր" զօր ութիս ♦ ոչ^ 9 ի սԴրր կութ՛քն ամա^ 
չեն փ ոչ զտաեֆասս յաո^ա^ագոյն աեսաեեն • ոչ^ ակա^ 
լաւթ-Նչքհ էսսաւՐ տանին ♦ ոչ^ յիշատակս ուսին գոր^ 
&ե–ցե–լոցԱ յթսքե֊անց ։ Լ)իշաաակե կ՛ խե՛ղճ՝ մաացն ♦ 
աքար գար կութին կ սաամւտե փ ակարուՏն կ յառաք ^ 
իմացութ՜թև ճւ իյՆամակալութք տ \ք՝ երկուսն կ գի֊ 
աու թի՛ն և. ճանաչս լին , որ ազգկ իւրպքանչիւր ու^ 
մկ> ՛ի մկնչ* ղի աւՐ մարգիկ ունի զայս՝ յայանի կ* 
& կրկնակի կ ար ղօրսւթիս ♦ ճւ այս յա) անի 
կ ք ղի մ/ճ» կ զգայական 9 իսկ միւսն իմանալի • ճւ մինն 
կա մա ւոր , իսկ միւսն ակամա) % քՀա ղումի է՛ն յի^ար 
ակամա) կամ* ՝վամե ակարութէ բնութէն պակաս ^ 
ման, կամ՝ վասն անաիութ֊ու թ1ք , իբր*"– թԿ ֆտասուց 
ինչ^ևկևալ^ի վէր այ % \\> /սպիսիբն անմե՜զագր էլի էն* 
յայսպկս յանգիմանսւաաց խրատ է՛ ալք > որթ ը ԱէՈ կ ա ֊ 
մասն 1% 9 ճւ որք զօրԱլթբ ղա)ս ուսելովդ ոչ^իմանան % 
ՏԼի ո րքէ ոչնկաաեն 9 ի մասանց ղէսմէնայնն 9 և֊ յարա*, 
րահսցս զարարիդ 9 ե~ 9 ի սաՀմաեաց ճւ 9 ի բանից ղի^ 
մաս ա ուսն 1ւ զարգարն 9 1ւ 9 ի պիտանացուացն ճւ 9 ի 
վայելչսւթ֊՜եցս ղրարեգորձն է արգարեւ սոքա է՛ն աե^ 
բան անասուկթ • զի կամհաէթ յիմարութէն ուր ախ ա^ 
նան փ ճարակին ղանբ անութին , ճւ 9 ի Հար ոուա& ոխ 
փախչթև տ ՀԼիարգ ոչ 1ւս իցէն անբան անաս ունք. % ՝կս 
9 ի նոսա չրրՓ» ղչգաա^թիթն ոչ խափանին է 

()՞ ասասցկ ղայ ղօրութթտ ճւ կատՐ ո պաամԽսցկ 
ղնորա խոր<Հուրգև 9 ղի ընգ մարգկան սէ՚րՅնարկնաց 
էս Փմլհ՚աց ղայսչափ ղաղէէմհմևս է Ա+յսչ^փ աղգմհւկս Օւցւէւ20ճ ՝պ 90 6Ե%ՈՎՀ* եԻ 8ԵՂ.ԻԱ 

ոմևկր բս/են | ղնղքս անգամս ք ղնոքս •♦•♦»* ճ. նմսա 
իսկ ոչ^ այսպիսի ետ է \ակ մարգոքև բի՛՜ր գիտութիւձ 
շԽսրՀեաց ♦ քԻ՞^՚ձ. &քս պատճաոք 9 ի նա Տ/նեալ մարնսի 
որիշյգոլբնոէ.ի ♦ ղի^նչ^են պաաճաօք կնոք ^երկբայ/աս 
ի մարմթե գկմ՝ միմեանց բսա–իՅ–հ~^ց գոլ % բէսնասորս 
ճւ անբանս ♦ քանզի դայս ասաց ընգգկմ* միմե՛անց % 
ընթերցիր ղրանս զասացեալ աո֊ \\ղ.աւՐ 9 և– գիաաս^ 
չքես զյայանոէ֊թք^ս • մե՜զլ փաիտչելի կ 9 ի կովս ակի պասա^ 
մհւ.(3–%ս ♦ քանզի պարտ կ ոմեելսա^ման ես մտաց % 
ք)Հ եթ-կ որչափ աեսանեմխ ոա֊տեվք 9 կամ* որչափ Հսչյլ. 
եսցուք կերիցուք » մի անգամ* յա լուր ոստ են իմաս^ 
աու֊նք ♦ իսկ որ նոէ-աղագօյկթն են % ե՛րկիցս ♦ իսկ խօթ^ 
քըն ստկպ ստկպ % ասա բասիցս մի ա՛նգամ՝ գաւ-ա^ 
կան եղից ի • իսկ եթկ Հարկավոր* երկիցս • բայց որ 
քան գայս աւ֊ելի կ % ոլ ոք ընկա քցի յ արժան > և– ոչ^ որ 
քան զյիսաակամիտմմ թ֊եթ-ե-ագոյև են էս կամ* ս՚ը֊ 
գիտագոյկթ է 

\*սկ գար&եալ*Հչսմկք եկեսցկ 9 ի մէֆյ> Կ ա Ր^՝^՚1Ը՚Լ. 
մանաւ֊անգ $ քաե թկ մարգաբկանաչսվյ իմացաւ. 
յաո֊աֆագոքս եղելոյ գաաասաանին զղօրոսի չարին ♦ 
ե– յի՚-ր գոր&ոյն ղաո՜ընթ՚երակաքև միանգամայն 1ւ. 
օապաոնին միաբանեալ ե<Հան 9 ի վեր այ իւ֊ր գք>ր ա ֊ 
մս/են է Գ՛իտեմ* զասաց եալս » 1ս ղխս պիտանացու, միլ, 
տացս ճանաչեմ* ։ ք\շ կայ եսքՅ-անասնից եւ֊թ-ն . Դ ի վէ^ 
րայ կայկնի ասա ցաք ղմեղացն ղորչափոէ֊թ-ք/ե ♦ ց***~֊ 
ցպք զըԱարութին • քՅ֊ագու֊ցաք 9 ի • • • ա Ղվսմկքայ 
զորչափուին ասհմք » զեւ֊թ֊ն զկ այկնի զմեզսն աղբիւր 
ասելովդ էսյլայԱ * ըստ իւրաքանչիւր մեղացն եւ֊թ-ա^ 
նասուն է գիտեմ՛ ղի պաՀանֆես յքակն զա ար աղն զառ- 
՛ի վեր այ (| այկսի և. զառ– 1 ի վեր այ ՂվսմՀքայ յ այ անել* 
կւ. յառաֆեմ* քան սՀարցու.նս • քանզի ոլ եմ* ժխաուլ 
վասՂա առ 9 ի յքքևէքե ասացեչոցն տալզտարացոյցն տ կսթե 
տեսիլ ետ աձ՛ չարոսթ՚ռն ք որոսԼ գկ աքին եցոյց պար^ 
տաւյորեաքէ ՝%անսի ճւ յառակսն այսպկս ասաց գայս % 
(1բք &սակ 9 ի ՚կսմէքկն եւթ֊անասուն 9 ոչ^ պկսպկս 
մեղս Տքսան 9 այլ ղնոյնս կրսերագոյնս և. բազմագոյսս 
ուձեչովյ իայց ոաձկր կայէ/ե յեւթ֊անցն բազու֊մ* շսՀ, 

1 ԳօրիակԷն բառ մէ եպձեալ կ տ 0ւցւէւ26ճ ՝պ ռաւ֊էզս • այլ Ղվսա/ֆք վասն Հասարակական կշո֊ուէց 
և, Հասարակաչափույէ իտ֊րաքանչիա-ր էսթ֊անցն պըտ*. 
գաբ էրու֊թ ՛էտն էւթանասնիցս էւթն ՛ի նմանկ պա^ 
Հանք է ալ սաՀմանէաց տ ք\ր ունին ղէւ֊թն կայկնին 9 
կատարէալ կ յամրարշաու–թ1Քն % Հ+այց ղէ իւ֊րաքան^ 
շի՛՛ր կարոգկ ոչ ըստ Ղվսմէքայ Հասար ակակշա֊ ու. թ)Հ 
ուձէլ շաո-աւ-էղս մե՜ղացն տ քՀաղսւ֊մ* անգամ՝ իսկյո^ 
մանս էւթանցն ն~ 1ռթ֊ ս/նամնիցն աէ֊էլի Լւ պակաս 
• ոլտ գ է յէւթանցն ընգ էրկուք կամ՝ ընգ էրիւ֊ք 
ամբարշաոա֊թ-էամբք էղէն անգէալյ կամ* ընգ էրիւք 
կամ* ընգ չբրէ՚֊ք է ճւ. էա֊րաքասչիա֊ր ոք 9 ի նԳյկ բաղու֊աՐ 
անգամ՝ 9 ր աղման այ քան ղՂվսմկքայ ղէւթ անասունն* * 
ճւ. էթ-կ ոք բարկացող^ ճւ, սոսա յոյմ 9 բայց ո է^ ուրա^ 
ցուլ ես այրասպան է յԼ՚Դ* ունի զչորս ամբարշտողս ♦ 
այլ ոք ե՜րիս Գ ի նոցանկն • իսկ միւ.ս ոք ընգ չորիցն 
Հինգէրորգ 1ւս ինս% Իպյց մի պաՀանքէր ղէւ-թանասլ, 
նից էւ.թանն գորպիսու.թ1&ն 9 ունէչով^ գ ♦ ♦ ♦ • • +ն յ ո ֊ 
րոց բխեց ինն « չափէա ղէռթն ♦ 1ս յասէլո ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ա^ 
ր ար ողն պա Հանքի $ 

*Հ*աանէմ՝ քե՚գ ճւ յայլու-աՐ գրոց ցու ցան է՛լ ղաարաղ^ 
ղայսու. թու.ոց տ Օրկնք յամս էւ.թն 9 ճւ գարձէալ ՝ ի 
յիսոմս գ թողուի կոչի ցին տ %ոյնպկսյաղրէրկյէւ.թն 
աւ-ոէ-րցն էգիա դամ* էւթանէկինմն է ի միոյ օրկ րր֊ 
խէաց աարի 9 ճւ ՛ի աարոյ էւ.թն ա մեանքն 9 ճւ ՛ի միոյ 
էո֊թանէկիցն էւ.թն էւ֊թնակէանքն տ Ոբպկս քի • ♦ • 
Թի*֊ էէ֊թ-անասնիցն գարձէալընկաչսի ղաաաիւ. է*֊*, 
թ֊անե-կացն տ վանգի էռթնասորքս այլ աղրիւ. րք էն 
պկսպկս թ֊ու֊ոց ♦ Լ. աւմքա արանն ասկ ղէրկոսին ըլղ^ 
թիւ֊սն է \\սկ <կեարոս ♦ էթկ եա֊թնիցս մեղիցի ինձ 
^ԴբէՀ/Ր Է"** 9 էւ֊թնիցս թ՜ողի՛ց է ^աաասիանեաց ($Ծ ♦ 
Ո Լ. ՚ֆ-քք" էո֊թնիցս ք այլԽւ-թ֊անասնԷց էռթ֊ն % Վյսսն 
մկրաութ^ն ղիրկոսին ղմեղմն ֆնշէաց. ե՚չոյձ ղկ^այի 
ասնկձ՚սն • ե՚լշյձ ղ\ձյէամայ ղգաաապարաա֊ին • լոս^ 
ձ֊անկ ճւ ղկայկնի ղչսմիարշաոէ-թ իմնն ճւ Հկոմկքայ 
ղթաղմայորգ անմաու֊թխ է ի ձե՚ոձ ւ1կրտու–թՋն ղա^ 
մեն աքն քակաէաց • այլ ՀասաաացԽ^ոցն % իսկ &՚թ կ 
ամբարշտի ս 9 Լ կայկնի Լ. %ամկքայ ամբարշաու.թ ՚թն 
՛ի քո՜՛լ Հաստատն՛ա լ էն տ Հ*այց ոլ ասաց՝ է (մ կ մէ՜ղիցկ 
յիս ղէւթն մեղմն 9 այլ էւթնիցս ♦ քանզի այլ կ էւ֊թ^ 0ւցւէւ26ճ Ե7 9* 6Ե1ևՈՎ# ԵԻ 8եԴ>Ա 

սիցս վեոքե մե՛ղս գորձելյ ճւ "ք/Լ Կ ե–է–թ% մեղս պկս^ 
պկսս մեղս/նչելէ իսկ ուր վամե մկրաոա֊թ֊%ս եչոյձ՝ • 
բայց ուր վասն Հր աման թե պառաֆին սանմասս կա^ 
ցոյց % խափանեաց ղմաՀ • ա/Լ մե-ք գեռ մե՜ռան Է վխ % 
*\յո/եպկս Հւ 9 ի մկրտութ֊՚Ծն ելոյձ օեւ-թՖեակն չսարող 
թ-են • այլ^կայ եւ ւ&աայ ո րթ $ անկան՛ն սմա տ (Հ^այց ղեղ֊ 
բօրէ֊ե ասաց՝ (3-կ մեղից կ յիս 9 յէԱ/տսելով^ եթկ 
յահ ♦ քանզի բաղուէՐ քէեչ^ սովիմբ ասն ուա մի. ասք/ն 9 
որէշ^ ղօրուիս ունելովյւ Էխ մեղք առ 9 ի մա<Հ , ճւ էԴ§ 
"Բթ. ո ձ. **** Գ Է • °– ե՜րկոցոմն անուն մի կ 9 ճւ ղօ^ 

րու$ սրիշւ ՚կոյեպկս ճլ թիւսոյն 9 բայց պկաքե "ըԷլ* 
՝ \^1յլհ ոՀնել եէ-թն ումեք ոբողոսս % ճւ միւ֊սու&ե ու^ 
սեէ եւթ֊ս գա<Հեկան ♦ ճւ այլն– ավխ եւքՅԴ* 9 Լ. աւուրք 
էռթնէ Վ^սսն այսորիկ քնսու֊թեամիք ՛ճշմարտեմ՝ 9 ղի 
յայսքնեցից քեզ^ ղՂՀսմկ» ♦ թարգմանեւՐ քեղ^ ղնուաղ^ 
կարՏ-իթՆ 9 ղի իմասցիս ղմիտս աձայթե գրոց * 

՚իարՅուցից ղրանս 9 ի յէքնովյ* 9 ղի ղաակասու.թ-% 
սառաֆի եգելռյս աշխարհական տարացույցիս լիսս թի 
Հատույցից տ \յնովյ> եղեալ կ այր բարեպաշտ 9 ճւ ^ԱԼ֊ 
գամ* զառ ամի ն Հայրե յանգիմանեաց վամե օրինա^ 
ղանցութ^ՕԿա տ Վ^կայեաց այ 9 ղի ղոր ասացն % սյայբ |\ 
գամայ տ Վյսմե ղի Հաւատովքն ան մա <Հութ 7տ՜ պաէոա^, 
<Հեաց • մահկանացու. գոլովդ ոչ^ մԽռաս % Քյիարգ ԱԼ^ 
գամ՝ աեմասՀ գոլովյմեռաեկր 9 եթկ պաՀեաէկր ըաէ. 
պատ ու իր ասս % էֆգգիմաեայ արգարս Հեր&ու֊ա&ո^ 
զաց > որք ասկիս՝ եթկ անիրաւութբ ե<Հան ղ\\դամ* 
9 ի գրախտկս ւ ^խսեղի ա<Հաւասիկ ղ\/նովք արգարուբ 
կեցեալ յԷր աւ Է յայսմ*երկրկ 9 ի գրաիտե եմհյհ՝ % Ջյի 
եթկ չրէ-մելով^ պաՀել ղ\\գաէՐ 9 ի գրաիտէխ եՀաե 
պաաճառ-անօքն 9 ղիարգ ղ\/նովք եմոյձ 9 ի Տեո/ն Հա^ 
ա֊ատոցե 9 և– ս/եմաՀ պաՀեաց ղնա է կւ֊քՅ֊ներորգյԱ,*֊ 
գամայ եգիտ ղարգարե Հա7քոյացեալի%քեաե 9 յայտ^ 
Նապկս մարգարկոաՅի սաձեչոսԼապաոձեացն « Ւ մ ոլ –Ր֊ 
րաթու. ՝ք&ի մեռեալյ որ կ յառաֆ^քաե ղշաբաթ֊ս 9 
քան ղի յարից կ 9 ի միաշաբաթ ոֆն . ղի յսւ֊թերորգ 
գազ»** ապականո9֊թ*ի մա Հու. յաղթեաց ւ 

| աւայ ղ^. ♦ • ♦ ական ՀերՏա֊աձ՚կ ասելովդ ղի ՝Ք& 
Կթ֊կ վամե իափաեելղյ ղմ7ս<Հ ե1խ 9 ղիարգ \/նովք ոչ^ 
մե֊ռաւ. կաէՒկղիա » և. եթկյէխսվքայ 9 ասկ 9 խափա֊ 0ւցւէւ26ճ Ե7 եԻ 8ԵՂ>Ա ցՅ 
նեցաւ. » սէ֊րենս մեձ-ագսքս են Գյսովք ճւ կգիա քան 
դՀՀԾ է իճ. եթ֊կ ճ/եոաէթ և. կղիա յառա^քան աՀՀմ րր\. 
նակեցին ՝ ի գրաիտիե 9 գինլպկպթ կքաե *քՀռիյարու^ 
թ1Քե 9 ե. կս՚աՐ գքքնլ աւՏրլի արար 9 նս կամ՝ ընկա*, 

չաւ, # Հ^ամառօաիւ. ասե՛մ* 9 քանգի ոլրարիոք են րաեք, 
քաղէյուՀզլ տարացսւցացս է ի/եգրկ աղքատն 9 տուր 
Դամա • որ սս՜ռանին % պկստ են սմա օգնականսւ-է 9 մ$ 
յա պաղեր գտուրն ♦ եթ֊կ ոչ* էլ. գնա սպաներ տ վասն 
\\գամայ մա Հու. եկն 9 ոլ եթ֊կ վասն Կղիպյի* **ր ՝ի 
Հարկաւ.որու.թ*թս պաՀի է կկն ակր լսւ Տ-անելգիշիաաԼ, 
նութ՚քւ մե՛ղաս ♦ բ*քյց *լ փք* Ա ն նքս-Էթ**/ րնու.թե^ս ճ սր 
յօրէնակ տարացու.ցի արարչին արգկն և. ոլ 1ւ.ս կ աէեյ 
ռեալւ Շնորեն պաՀեաց ղ\յեովյ> 9 ոչ եթ֊կ բնու.ի նսլ, 
րայաղթեաս մա Հու. $ իսկ վասն րեոաՅՏն 9 ոլեթկ 
վասն շեորՀին % Վասն այնորիկ գեռ 1ւ.ս րնսւիս ընգ 
մա Հու. անկեալ գնի ֆ գի մէսանգամաքե աս֊ցկ զան* 
մաՀ րեու.թ$1ս է 

^ անմաՀու.թյ/ե 9 ճւ պյլԿ մ ա Դ&Լ՚Լ մաՀուն ♦ 
\յեովք ոլմի (քել 9 ի սոս անկ ընկա Լաս տ Ս^/Հ^ Կ մար*, 
ս՚ընչել ընգ մա Հու. 9 ճւ սչքԼ Կ փքկէԼ 9 է մաՀու.անկ է 
Որ քաՀսԽաի 9 յաղթկ Լ փրկԿ ♦ ի"Կ փրկեա(ն սյլ 
իԴան կանգնել կապկ ղնշան յաղթու.թ1Բե 9 այլ իրրե– 
ղ/յողոպու֊ա լինի փրկչին է իսկ պատերաղմեալ 
յաղթեաո մեզացն ♦ իսկ \քեսվք Հաւ-աաացեալ ան^ 
վրկպ պաՀեցաւ, գեռ եւս 9 ի յաղթողկն տ Ալ է&ովք 
խափանեաց գմաՀն 9 այլ ղօրու.թ1Տն այ Հաւաաաց $ 
՚Ք^Մ ա& Գ Ո 1Ը41 ի* ո նարՀու.թչւ յաղքթեաց վիշապին ♦ Էլ 
նովք մարգ գ ո 1°վ^ խոնարՀու֊թր քի՞^ձ. 4 ա րէ՚Ր առ,^, 
նել% իսկ խոնարՀու.թ֊1թս այ գի եղից ի ձ՚աո֊այ 9 9 ի 
ձեռն առ. ՛ի յընգունելոյ իքտեան ♦ ձառ այն գէ*նլ 
նոսազագոյն 1ւս արգեօք լքձկր 9 գի ցու.ցցկ գառ ք ի 
յընգգկւՐ օձին գաատերագչՐ տ \\յ*տու.ա&՛ քՀանն 9 ի 
մարնսի գմեղսն ընգսւքեաքեացոյց « մարգ ընգուձայ^ 
նոէ֊թ֊ր. գ"ը>վԼ գիարգ ընգունաքեու.թյճ§ յ աո ԹԿր մե֊ 
ղացն գօրսւթՔ է ք\լ պրտու. պրաու.ի պիտանացու, (ի֊ 
նի յընգգիմակացու^ • իսկ *ք57 գօրաւ*որ գ ո ը*վ^ "քՐՐ֊ 
տոսովյյչիէշապն խափանեաց • 9 ի Հեռն ի՛՛ր ա&՚ոէ-թեքե 
խափանեաց գցօրսւթ^ առիւ.ձ՝ու.ն է Հրնաւ. 9 ի 1խոքկ 9 
օր արարն գերկինս Լ. գերկիր ե– ^աւք որ 9 ի սմա ♦ պալ Օւցւէւշ0ճ Ե7 94 8ԵնՕ*# ԵԻ 8ԵՂ>Ա 

աէցաս *է իաեՅարոսրս 9 ո ր պատէացե աՈսռախղո վ^ 
ղՀաստատութ^ե ♦ կաթ՛ն գէէաց 9 որ ղէրէխայ^Խ ղօ^ 
րոսթ-քմե յօրք&կ Հոգով* տաեֆէցաս , որ սպաոձա^ 
Հե–զբ% շարժկ ղէրկթես 9 էս ղրլոսրս Հալկ % 

\ք՝*~ աո էս քաե& % էքՅ֊կ ՚ՔՏյ օի^նչ^ աս է լի ոսղէղաց քաե 
ղկղիա ♦ մաՀկաեացոս գէռ էսս կ կղիա տ իսկ էթկ 
ասյլջց պատրաստկր զոսղղոսթ՚ք 9 ղիարգ էս իԴտէս/ե 
ոչ^էգ ղուղոոսթֆքե տ կթկյաղթէաց մա Հու. 9 ըեգԿր 
թեքե ոչկ սՏեմԽՀւ կքՅ֊կ խափաեէաց ղմէզս , լ/եգկր 
թողոսթք մԽղաց ոչ^շեորՀէաց մասրգկաե է \^րգար կ 
Հ է ղի աս 9 միամաոպէ սպասէաց տէաոձ իսրոսմ* • պաՀի 
գարճէալՀԷ վկա/ու^ 9 ղի ոսսցթե ս/ե Հասատքե* էթկ 
կամքս ա~ա աոՀեէ*ե ղիսչ^էս կամքաե 9 րայց ոչ մեղքեյադ^ 
թ-էԴէ է \րնէսյ վՀայ չքէեէլասմաՀթհ > ղի մ$ ոք ասասցկ % 
էթկ մարտիսրոսք մէո-էաէթ ոչ (քեչ^ էն ♦ նսացէալյցաի 
ժըաՐաեմաՀ 9 յայտ առձկ Հ,ոկից Հ ղի էթկ ՝քձփ կաւՈՀ, 
ցէոսԼ կր 9 ոչ^ մէռաեկր % ԱԼ^ձ. կ աս **"1յթ մէռէալ 9 ղի 
իսրովարէամքէե ղչսմձԴւէսին ղմե՜ղ^ 9 ի մաՀոսաեկ փըրԼ 

կե-սցկ է կթկ մԽռէաչկր Նղի**չյէ յ***րո*–ցէաԼ 9 ոչ^ 
էսս մէռաեկր • ասէլորգ կր ՝ՀԽի յարոսին տ իսկ էթկ 
չէս էսս կր սԴրռեաէյ կ&եգաեէ կայ աո– 9 է յս/եգէմա^ 
նոսթհի Դրկիցն , էս յէտ վ^այոսթ֊ռ^ե մԽո֊անի է &ա^ 
րդ1ց զորգքխ այրաաքե ղմէռէալ* ոչ^ էթկ ղի մի մէռցի 
գար&էալյ ա քէ^Տ ոլ –ցքԿ Գ***ք Ղչ** 9 *^^**"* էթկ գամ* $եչ^ 
կարող^ կ աոքսէլ* վարձս իէւրոս§Ր կէէեգաեու.թ*Ձե էտ 
դմե՜ոս ելղքե կենգաե ոսթ-քէ տ Ջրր պարտի մարգն 9 ա&– 
Հատոսցաեկ ♦ էս զոր կղիսչյե պա Հանֆկր 9 շեորՀն Հա^ 
տոսցանկր % (Հաո-աք ասկր ղապաոՀեքէե ք ճւ ղ^ք^փ ղօ^ 
րթեակԴւ պատ ոսկր ♦ ղի նա է՚բարՏ ղմեղս աշխարհիս 
Է՚֊Ր Ո *Է^ ա/աՀոսամրե • վամե մեր ամհքեն՚ցոմե Հատոյց 
ղաարտիս ♦ վամե "քքեորիկ էս ամ&եևքէաե 9 ի մե՚ո-է-չոց 
յասՀեէվխ է 

( 1ճ. սօ ՜ ռ – աւ – Ն սո վ\թ է ԱԱէյ*^ է տեմաՀ • ՝ՀՀո մե՜ռա ս 9 
էս կ ս/եմաՀէ \ակ ովյկ որ յաղթ-ե՚աց մա Հոսս 9 որ գ էս- 
ս՜ ս ըեգ նովաս կ ♦ էթ-կ որ ղյաղթոսթյքե առ ՛ի վէ՛֊ 
րայ սորա է (I" ոսղղէաց ղմհստս ՚ճաեապարՀի գրախ^ 
տին ւ որպկս ղասաեգե գարմ§մեէլ կէաց ս/եգ • էթկ 
որ ղիշխս/եոսթ^աե սորա շեորՀէաց արգարոց ւ \քեովք 
րոտ շԷորՀԷ կ աեգ մքէեչէս 9 ի կատարած ժամս/եակաց ♦ Օւցւէւշ0ճ Ե7 &Ե%ՈՎ& ԵԻ ՑԵ՚ԼՒԱ 9 5 
իսկ *քՀՕ մա ե ալ 9 է գրախաե էրբե՛ ակր բաշիկ արժա֊ 
ն ացելոցն դառ 9 է ն մանկն Հանգիստն է *քՅյ եբաց ըդ֊ 
գոա֊ռնն էլ. եմու֊տ ♦ Է ս կ Ղ^&՚՚՚Վյ* ուձ/քե առ գրունս 
սրա Հի նոբա ♦ քանդի սլ գրեալ եթկ անգ փոխեաց 
դնա ահ է կպիա յաաիշաակեցաւ֊ յերկինս , ա/լոչլ բա*, 
ցան նմա գրունտ երկնից ♦ 9 Է բարձուստս կ յանմաՀ 
կենգանո^իՅ-ին • քանզի ոլ եաէհսա մ^րԿԷ՛*"՛ \/ սո վք * 
Բ*ազրւ~ւՐ տեղիս և՜ս ունի աճ 9 իսկ դգրաիտն ե^ 
բաց տ (Հաղրէ-էՐ ահ՛ դիս կենաց գի ակ ահ՛ • բայց դյ ա ֊ 
է-իտենական դի*~բ կեանմե 9 ի ձա՛ռն քէրգ^ոք Է՛՜ՐՍ 2է ո 1*~ 
Հեաց մեղ է կթ կ չկբ ե՛կ է ալ *քէսէ > (Յ֊ագաւ֊որկր էսս 
մաՀ • քանդի կնովք թկպկա էւ. ոլ եւս կ մե ռեալդ 
ոչ^ մի ինչ^ շեոբՀ մաբգկան սլ կին է կդե– քբՀեդեդն 
վասն բաբեպաշսաութՔԽ աեգիտութէ \ իսկ առ *քՀո՝Է 
ասաՐ գիաոէ֊թ֊ի ասք 9 ի մաբգկան բադմասցաւ. է Ա/ւ \/եով^ 
քաւ, ՚Հէդյ միաիա գտաւ* աոգաբ ♦ Է ա կ առ *քԽիւ. ասե*^ 
աարանական քարոդու.քՅ֊են աբգաբսււթքս առընթեր 
է՛ կաց ա$Ր Հեքմանոսաց ♦ մանասանգ թկ դի օրկնքե 
ակթնքաե 1 յաղթեալչինկին յասետաբանկ է 

յՕ ի՞նլ ղթ. ասիցկ վասն կնովքայ տ ք\չ կորոյս մւսՀ 
զիշխաեոէ֊քՅ֊ին չմե՜ռանԽլ \/եովքայ • վասն դի գեռ ե-ս 
ըեգ մա Հոս գոլ Հա սատա լի կ % ք\լ տբտմեցու.ցանկ 
մև»Հ գՆդԷայԷ կենգանա֊թին ♦ քանդի յղյս մաՀոսան 
նոբա * ոլ առնկ անվասեր դի շիան ութի նոբա է ^այց 
1 ի ՝ք&կ սաստիկ արտմեալ կ մաՀ 9 դի 9 ի մեռելոց յա 
թեցաւ. յաբու, թբ նոբա տ ք1<–նկր դնա մաՀ իբրե. ղմի 
ոք Գ ի բադմաց 9 ճւ կորոյս վասն նոբա դաաՐ մաբգկան 
դիշխանու.(3֊բե % Օդյժ խափանեալ են մեղք 9 դի կո^ 
բ՚էք** դամ* պաբտիս անձին ♦ դի փոխանակ նոցա 
Հաճեաց բառնալով դմեղս աշխ աբ Հիս գ ես շեոբ<Հեալ 
ամենեցուձ պաաառ եաց դձեռա գ էր պար տ եացն մե^ 
ղաց ւ քերոց % ^եաՐ պարաաւ֊ոբ մեդացն վասն *ք&ի բայ 
րեգոր&՜ութ1ն ♦ բայց պարաիաՐ ՛այ դՀաւ֊աան ւ կս ըւէ. 
իոսաովանոսթ՚էն շեոբՀեաց ինձ 9 խոսաովանիէՐ բդ֊ 
շնորՀն* Հրամայեաց ինձ օբկնս կենգանութՔ 9 փոա֊^ 
(մ՜ամ* առ յըԵգուսել% գիտեմ* դ\/եովք ձ՛առ այ շեհր^ 
Հէն+ քանդի ճւ դնա 9 ի պարտ եաց մեդացն ադատեաց Օւցւէւշ0ճ Ե7 96 8Ե^0<# ԵԻ ՏԵԴյԻԱ 

զի պա ր տա ւ. որ կր մաՀու. իբրև, զմարգ մա Հկանացո ւ. 
և– ա պակասն ե չի • բայց ոչ^ իսկ ե՜զԼ. ը**գ աԱրղջք % կ ա^ 
մե՚ցաւ. աՏ՝ ննալ \խովռայ 9 ղի անիշխան արասցկ զմոՀ^ 
զացն Համարձակս ւ. թի ւ Տիպ ե– ս տումա՛ր արար 9 զի վ$ 
՛ի արսա*Րէւ.թֆ արկցկ զաարս արգարսցն % Հիանե՚ան 
յ Էխովքայ » զի են էս յա ւ. իտենական կես/էտ և. մարսՂ 
նոցւ Հ,աէ֊անե–ցան յարգարոիա , զի ոչ^ե՚(3ուլի ձե՛ռաց 
աՏ՛ զազգս աէարգկան % \ՐիտիքՅ֊արե՝աց զնոսա \խով^ 
րաւ չթոէ-լանալի մԽզաց • կարկառ ե՜աց զՏե՚ռն 9 տ Ը֊ 
ւ.Խաէ օրքքեակյաա-իտենական կենացն որթ տանկին Հոգ 
վասն ն որա % Ա^ւ– կնովքաւ. սկսաւ. ♦ իսկ առ. *ք&իւ. կալ 
տարԿաց տ ի վաիտճաեին կ պատրաստութ-ք Հ քանզի 
բա ղու. մ* անգամ* առ. վաիՈքանիՀե սկիզթնն ՛ի մհռ֊ա^ 
ցոսԱե անկե՛ ալ գար&Կալ յէշի * Ոձ քք^ձ. ^ "Կք՚էՐ" 9 Ո Ս 

ոմևի կատարած՛ » զի աաՐ օրքաեակք 9 ի կատարեի 
ցան է Քյի աաՐ ՀեղԷղք ՝ ի &ով^ անկե՛ ալ ոլ ե-րև֊էքկ ♦ 
այսպկս ամ* ՀնորՀք ՝է ՝է&* բովանգակե՚աէ (Յ֊աքչին տ 

ք |՜ այ ե՜րկայնմտու.թ%*ե 9 զի յ\/սովքայ մինչԼ. 9 ի 
Հա մրե՛ր եաց այս չափ յանգգնհաւ մեղառն % կառ. 
զնաիապտու֊ղս բանասորակստն բնոսթես ♦ Լւ. ա1խ ու.^ 
նկր լնոէ-է զկալե 9 զի առաքե՚սցկ զժ առան գա է– որն * 
կատարեսցի նա 9 ի պարան՝ ԱԽ յօրկնա/ե է կւ. տե՛ս* զի 
աշակե-րաքե աւ֊ե՚լի տանին քան զվարգապԽտսն ♦ ե֊ 
առաքէաց զաւմտ՚տ արանն առ 9 ի յառա^ագիմոա.(3^ 
մարգկան սրբսւ.թ-% է կ1խ ավե՛տարանին վարգապետ ♦ 
1ւ. վասն առաւ.էրլոէ–թ7ա– շնորհին ե՜զն– աշակե՛րտ $ զի 
օրինակ ե՜ղից ի ապառնԿացն որք ժառան գե՛լոց եԳ§ 
զչիր կո ւ֊թ-քւե է Ա՜վ^մե՜ձ– խորՀրգոցն » ակրն ձառայ լի– 
նի $ ե– արարիչն յարարաձ՚ի ե՚րռի է և֊ քա Հան այն ոչ^ 
խար 9 և– վարգապետն օրինաց՝ աշակերտ օրինաց ցռւ^ 
ցանի է Վասն 1Հր կ այս • զի միացաւսցկ ընգ ե՚րկբայ^ 
նոցս զիրկնայինսն • զի միացոսսցկ ընգ անե՚րսւո սթիցն 
ղեր և, ե՚լիսս 9 ի Հաէ֊ասարութքն է \^յւասցկ վասն նա^ 
խաիտեամհէ֊թ1Քե \յեովյ>այ 9 առ ինչ^ \յզիա • և. զաակա^ 
սու.թիս զառ 9 ի նա ե՚զե՚լոյ աարացու֊ցքԽ պատմե՛ց ից է 
ի նմա Կցդյց տ& (Յկ գի՛՛՛րգ 9 Է յարա.թ%~*ե արգարք 9 ի 
մհ–ղալ.որաց մե՜կնին » ես յ\յզիա % Խթկ որպկս մարմթեքս 
յօգս Համբար 2 ե՚ալ չինին է 

|^<քք ա& չորս տարացոյցս սառ 9 ի յանգէմանութ ի Օւցւէւշ0ճ Ե7 բնութէ , 1»Բ Դ յԾՀՒ^ ե֊ 9 է կա/ին Լ >ի յՂամքք 
և– յկն՞վք օրինակած նախաապԿաց % Զորս զօրումս 
առ ՝ի յխիթարոէ-թի՛ րաոեպաշտոաց ա& շեորՀեաց . 
՛Ի յ\\քԿլզամիաստանսւի արեանն ♦ ճւ յկնովք զցօ^ 
րութի Հաւաաոց ♦ յհղիա ^էա.^, 9 Է ^ աոլ 
Դյ&գգԷյա՚Եողաց պաՀպանսւթթե ւ ՏԼչորեսթե պա/ ^ 
մանսաաՐ արգարքև ունկին է յառընթ֊երակայ կեանսն, 
՛ի մսատուն դյե-ա մածուն , յճ՚ա յարութէն , (Հառժա^ 
մաեակեայ կեանսն , որպկս %ոյ կ թա գուցե ալն ՛ի 
ՀալաՏ-անս . ճւ ՛ի մա Հու. , որպկս ղՀարկչի արիւնն 
իսնգրել. յետ մաՀու , որպկս կնովք ՛ի գոգն 
րաՀամու աարեալ. յեա յարութէն , որպկս կղիա 
ամիովքյափշաակեալ* Որպկս ասաց Գ\աւ֊զոս առա^ 
քեալ. • ♦ աւ1^ ընկալաւ կնովք ՛ի ՀանգերՅեալ 
աշխարհիս • նմասնսւթին ընկալաւ ♦ ^ 

«•/է^յՍԱք^*/* օրինակ կատարած՛ի աշխարհիս այսորիկ 
Խղև. , նոխպկս ճւ յէխովք Հանգերձեալ յաւիտենին 
օրինակ յայանապկս երԼի % կրանե-լի ե՛ս , կսսվք, զի 
9 ի քեզլ պատմի ՀանգերձեալաշխարՀն ♦ երանելի էս, 
դի ՛ի Տեռձ Հաւատոց զաւե֊ա արանն ՝Հ&ի ուսուցեր ♦ 
երանելի ե՛ս , զի գիտե՛ս զ վախճանն քո , ե– զի վասն 
վէք«Ս»*֊թ* Հ այ պաՀիս է Տացկ մևգ ա& վասն Հաղոր^ 
գոա-թ՚Ծե ՛ի Հաւաաոցգ քսց% Հուցցկ մէոլ զոր աեսա^ 
նե֊ս • ճւ լուուսցկ մեգ զիոր^րգոցն զօրութի՝ որում՝ 
Հաւաաացարգ ♦ զի ճւ մե֊ք վայելեսցուք յաւիտենա^ 
կան րարիսն նորա ՛ի ՝&&*՚ի ակր մե՛ր, որում՝ Փառք 
յաւիտեանս % *՛ 7 Շօօց1€ 98 ԱՈ՝ ՑՈ՛ԼՍ ԷՓ ^ԱՐԳծՕՏն Գ»վսկփ.վա*առԽցաւյիւրոց եզթար^ 
ցլ/ե • րայց քքեքե վաճառկ զքլենգանութ֊ի իրրե֊ յ աո ֊ 
րերկ սաՀեալ* ք\չ^ձ՝առայ վա՚շքա ռ եցին եգիպտացւո^ 
ցըՍ • այլ Տ՝առայքե ակր գնեցին տ 13յյ^>/»^ կարձկին 
զչոեսու֊չկ 9 1ւ մուրացիկ կարձ՛կին զ1յերակրիչԱ • խու^ 
ժագուժ ՀաաՈսրկին զօրինագիրն 1 • ե~ Հայկքքև ըեգ– 
մանուկն Տ՚երօն 9 ^լոՀք «քՀ յետ բազում՝ ժամանակի 
խոսաովս/սկին վար գա պ էրա ւ (1^ աււ ա&ային 
ՀսորՀացն • յանձն կառ թ֊ագչել մինչև– ՛ի կաաա^ 
րեէոլթֆ մա մանակաց , զի մի ոթ ասիցկ մանկապկս 
զաՏ՜ութ^ե է Հ\չ^խօսեցաւ մինչ^ գեռ կր անկատար ♦ ^ 
ցուցցկ՝ եքՅ֊կ ոլ ըստ պատահարի ըեարկ $ այլ ըստ 
գատողութէ– ընարկ զարմանիս իւր * Լր֊եաց ՛ի բա*, 
ղում* ամս յ խօսեսցին գոր&քե ՀՀովսկփու տ *Հ,ախ 
գոր&ք արգարոյն ՚ճանաչեցաւ % Լ. ապա նոյնժամայն 
գործակիցն նորա Տ՜ագեաց տ Հ^ամրերու^քն %ովսկ^ 
փու յառա^ագոյն պատաէհւթ֊ի եզեւ Հանգերձելոյ 
րինակիս ֆ ե– պարկեշտութ^ երիտասարդին եցոյց ըռ, 
(ՅագուցեալշեորՀին զաարգե– տ կրթեաց գնա 9 ի կնոլ. 
Հըն է զի ՛ի բանտին ցուցցկ փորձ • փորձ հաց զնա յէ՛^ 
գիպտացի էխո^ն * ե-յանձնեաց զարգարս եգիպտացոյ տ 
Լռեաց զբպարտեալ* Համրերեաց ֆաասեա/ , զի փա^ 
ռաւորեսցի արգարացեալէ ՛է Հիանա֊ցաւ եգիպտացոյն 
տկր յառնն իմաստուր Հ ա// կնոքն յառաՀ^ եկեալըղ^ 
գիաութ՚թս խաւարեցոյց % 

*Հ՝±ար2եալ մարտնչի ըեգ \ձվէամայ 1ւ եգիպտացին 
յ անզգա մուգ կևոթս ճաշակն՝ ալ մե՜ռա ւ % Դ*արձեալ 
դրախտն յ\յգիպաոս կրթի ♦ ե. երկ գիժի փայտե յ\&՚֊ 
գիպտոս խրատի է կ գիպտացի ասեմ՝ քկւա վասն խո^ 
րամանգուե է ք\լ ասեմ* ըստ նոխ գոր&ոց նմանեա/ 9 
այլ վասն զի առ 9 ի ն մանկն կատարի • զի կւա երկ^ 
գիմի գիտուի ա ՐԲԴ/ց \Տագամայ $ Լ. եգիպտացին զայրն Օւցւէւշ0ճ Ե7 ԱՈ՝ 6ՈՀՐԷՓ 99 
խ֊ր պա տքնաց % *Հյա խռովութի գոր&եաց 9 ի միտս 
աոՖ ք և֊ սա զեգիպտացին պատրեաց բարիոք տեսա^ 
նե/ով զվա րս երիտասարգին է (Լստ պատկերի այ եզխ 
ցի մեգ %$ովսկփ 9 զի ղբարի/ն խրատ տալովդ ոլ Աքնկր 
լսելի • իսկ եգիպտացին կամէր միաբան Էյ րն գ արգար 
աոձն ազտեզութքԼէ կւ֊ա ա&՝ Աքս ե՛լ կարՏ՜կր 9 ի Տեո-ն 
չար խրատտոա.ու.թ1Տն տ 

^Աք/եցսչյք 9 երիտասարգք , քքիգ \$ ո փքհփ * ե֊ կ ա ֊ 
նայք էյանգիմանեցայք 9 ի վեր այ եգիպտացովս % կր^ 
կու֊ս նմանութիս տես ասեմ՝ 9 ի գոր& 1ի»ո^ն 9 Լն ղեր֊ 
կոսին ընգգկմս ♦ ղի ոմանց յանգիմանոէ.թ–բ լինի 9 իսկ 
ոմանց պարսաւանք ♦ և. գարձեաէ ղոաքանս իր ատ Է 9 
իսկ դրմանս չարաչար ուսու֊ցանկ % իսկ ու֊րենս բարիոք 
ասացաւ. եթկ գարձեալյկգիպտոս երկգիմի փայտե 
կրթկ ղմարգն է Քարաղումս գիտեմ %% որ 9 ի յանգիմա^ 
նուՀեց չար ու սանին 9 էւ. 9 ի Հրաժարական բանկ փ ո ր֊ 
Տիս ընգգկաՐ իորՀրգսվք * հ՚քս՚ցիր գրր ասեվխ է ե֊ 
պաՀեա զաատոսկրսն է Օձն զկինն 9 ի Հրաժարական 
պատուիրանկն գայթագղեցոյց • վասն այսորիկ ասաց 
\\յւ~աքեալե % եթկ. պատոէ-իրանն որ տու֊աւ. թձ ՛Ի 
կեանս % եղե– ինձ սՂսՀ ♦ քանդի ոլգիտեմ* զմեզս 9 ե^ 
թ-կ ոչ^ օրինացն չկր ասացեալ եթ՛ե մի ցանկասցիս - 
ղի պատճառս առեալ մեզացն 9 ի ձեոձ պատուիրա^ 
նին պատրեաց ղիս է Հ^այեաց Դ ի քեզյ մի ե֊ քեզՀարաս^ 
ցե օձԴ* ղխրատ մեզացն • Հայեաց 9 գուցե պա աճա ոք • 
մեղաց եզիցին քեզլ ասացեաէթս է կտմկի լասեէյ այլ 
ոլթողու. զիս օգտելոցն մեր • և֊ աձ գիտեր ղի բտզ^ 
մագոյնք են կորոէ֊սեալքն 9 այլ ոչ յազթեցաս վասն 
նոցա զանձինս այնոցիկ որ ապրելոցն են չմիացոա֊ցա^ 
նելըևգ իւ֊րում՝ աձա֊թ-են է Ա^4՛ ընգարձակ կ 

ճանապարհն որ տանի 9 ի կորուստ տ \ձ+յէյ*չ^ Հրաժա^ 
րեաց 9 ի խաչկն վասն նոցա 9 վասն տառապելոցն* ո բթ 
գտան ընգ նեէլ և. րնգ ՚ նուրբ ճանապարհն % \\յտաս^ 
ցս*ոթ Ի ս Կ* երիտասարգք* 9 ի ձեռձ (Հովսկփու. տեսան կ 
ղաարկեշտուեն գեղ–* յանգիմանեսցուք ե զքյանայս 9 
ղի ոլ ամաչեն ընգգկմ՝ պարկեշտության մարտնչել։ 
Վյսյ եգիպտացուն 9 ի մարնսոխ վշտացեալ* քանզի 
ա-ասիկ փոխանակ ոսկերաց 9 ի սրտին նետաէթ կր վա^ 
ո֊եաւ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւօօ ահ ՑՕՎյյէփ 

<|) ափկուքՀի կ պափճաոքյազթ մարնսո վ* Լ. գա^ 
տարկութ՚ք ցանկասիրութՆ չար գորհՆլ սովորե՚աո * 
ի չաշիատեխ 9 ի գորՏ՜ս աայ աշխատուի աղտ ե՚ղուճ– # 
9 ի փ ափ կութ ի աՈսրննոքս աղբիւր ւէ^է հնարագիտու^ 
թ՜ք՛ * յորկորստութկ Հոգոխ ապա կանուխ բուսանի 9 
Լ. 9 ի մարՏնաւորութ^ֆ ան<Հոգութենկ աղտ Է ալ Հո^ 
գին Հոգս ընգունի տ Հ,ատ 9 է բաց ղաւե-լորգս մւսրմԼ 
նոյգ ք եւ խլեսցե՚ս յոգոյգ ղապականութի % ի կիր առ. 
զբանասորութքգ 9 ղի մքա բռնագատե՚սցե՚ս ղմտացգ 
ղօրութիւն տ \\ք–ելորգն 9 Է մարննի ամի չինի Հոգոյե 9 
էլ, մարՏնոյե ղօրութք տկարութք§ Ա&Է Հոգդ/" * Ց ա ^է» 
կա. թև կիրք ողորկերցուցանկ ղմարմին 9 այլ թառա^ 
մե՚ցուցասեն ղմի տոն տ իսկ ստկպ ստկպ պկտք ընպե^ 
լե՚ացն ղմիտս թուլա ցուցաեեն 1ս գիւրաՀսս գոր&են տ 
Ո *Է չու ար Գ\ աւյ էձ՚ ս Է դէ ասկ • ս (Հորժամ* տկարանամ* 9 
յ այն ժամ՝ ղօրաւոր լինի մ՝ 99 * ֆորձե՚ա զա մեն այսս % ես 
գիտասցես ղօգուտե տ •քաանղի ղքքնլկ ղրր ասկ 9 ե՚թկ 
յիս Կ տկարանալն ♦ եթկ իմասցիս զոր ա սե՛մս ք ես 
տե՚սցե՚ս ՛ի վէրաք *ք&փ » Այլ աք ե՛լակ ան տկար ու֊ թ՛ին 
կամե՛ց Ոէլկ * զիարգ « ԷՀ^Ր դէ ասկ նոյն % ե՛թկ ս 2$քեշի^ 
ցուցանե՚մ* օմար մինս իմ՝ և– &աո֊այե՚ց ուց անե՛մ՝ Հ ղի 
գուցկ այլոց քարողե՚ալ ես ինքն անպիտան եղկց 9 , է 
իսկ ուրե՚նն ինքս յաեՏն առն ու. տ կ արան ալք ղի աո֊ող^ 
քութփ պարգև-ե՜սցկ իոր^րգոցն է 

Արչչ ս փ արտաքին մարգն մե՜ր ապականի 9 նե՛րքինն 
նորոգի օր ըստ օրկ է Բ*"չյց ղիարգ ապականի արտա^ 
քքքե մարգս 9 1Հ*~ը % (ակքն ուսուսցկ Օյթե՚ղլ ասելովդ որ 
մրցի ամ* և. ճգնի տ յլ ոլիմանաս ղայս ասացուա^. 
հ՜լա* այլասկ ցքեղ^ ե՛թկ կ \Րարս%ոյ ի/եամ՝ մ/1 տանիր 
9 ի ցանկս ւքէս 9 | է Ալ^Հւք > ասկ 9 կուսիցն ասաց աս • ոլա^ 
սացաս նոցա 9 ս^լորքյ ամուսնու թ՛են են է կոյսքն ոլ 
7քգնին զգուշուր 9 վասն ղի ոլ ունք/ե ղյիորՏ ցանկող 
թէ՛ • քանղի որ ու֊տկ՝ նա զգուշանալ ՚ճղնուՅՏ՛ 9 Հրա֊ 
ժ ար ե՛ ալ 9 ի բաղմւսգուձկն է \ձ*յսպԿ ս ասաց որք յա*, 
մհւ֊սնու֊թ֊էր են % ղ գորշանալ յ ղի մ/ա 9 ի ձե՚ռն անարժան 
խաոձաակոէ֊թ՚եց յասելոսահ՚ք ախտից ե՚ղիցին պկտքԱ* 
և֊ որգկ&նոսթթե ե՛ղից ի աո– 9 ի թշեամանս ամբար ^ 
տաւ-ան ո լ/32ր ք ճւ. ամհսսնութ՚ին 9 ի պոոձտ կութք Հստ*. 
մարկսցի է (1րք մսակե՚ոքն են 9 Լ-յարենկ կամհվք Ճահ, Օւցւէւշ0ճ Ե7 աո՝ օօ՚լսէփ ւօւ 

շակէ՚ցք/ե • և– թշեամս/եողք գիւրաւ յարՏակէսցին 
ձէու€տ • ճւ բաղում՝ անգամ՝ գառն այ Համարձակող 
թ՚Ի՚Ա 9 ի թ շնա մանս 9 ճւ յանգիմաեութիւնն 9 ի բար^ 
կութիւնն 9 ճւ ղհւարթութ՚^Ա 9 ի ձաղր անարգ ոլթ%– 9 
ճւ ճշմարաասիրութիւնն 9 է Հակառակասիրութիւն է 
՝քԼանղի ըստ արժանավորի՛ն անընարութ՚քքև գողանաք 
առ 9 է յանվայէլուլ անարժանութիւնս % \)ոյնպկս ճւ 
որ յամուսևութՔև ոլ ղգուշասցի 9 յանորոշութ էնկ 
9 է պոռնկութիւն գլորի % ,0,ար կ կամԽցող^ցանկոլ^ 
թիւն կէրրակրոց 9 բայց չարա գոյն կ ըստ մւսրնսոյև ♦ 
ճւ լինի ոչ յումեքկ 9 ի սկղբանկ ընգգ իմացողի 9 այլ 9 ի 
Հկղյէութէ լինի $ Վասն այսորիկ այսպկս ասկ Հ\աւ.^. 
ղոս ♦ "քԼյլ գիտկի ղչՌրղս 9 ևթ֊կ ոլ օրին<տե % էթկ մի 
ցանկասցիս 99 « 

\ ճ սկ արգե՚գք ոլ Հարկաւորկ ցանկանալ բան սար ^ 
կուն | բայց Հէղգացէ՚լոյ հ֊ ի* ՕԱ էցելոյ վասն նե՛րկայի 
ցանկութԽս ճանապարհ ց ու. ցանկ մհլորութն^ 9 ե~ 
9 ի վե-րայ կացուցէալ առաթնորգկ 9 ի մ&՚ղս* գան՛ ալ 
ունկ՛ն գիր և. գոր&ակից առ. 9 ի կորուստ տ ՀՀյտաց իսկ 
և֊ (Հակոբոս է էթկ "ֆանկուիյղացե-ալՏքկանի ղմե՜ղս ♦ 
իսկ մհրղթն կա ա ար է՛ ալ Տնանի ղմա<Հ էֆ %\Րի Հայիքյկ» 
գիպտոս ♦ ղի անգ ֆարաւոն թագաւորկ , որ ասկր 
ղժողոս է բգէնկն % թկ "(1լ արձակե՛մ՝, Լ. ղաձ*ե ոչ գի^ 
աե՝էՐ $ է է ճայս ապսաամբու֊ի ցան կութք ուս ու ցանկ ♦ 
ղի ունայն ացուցանկ ղոգիսն 9 ի բարե-պաշչոութէ > ճւ 
կորան այ 9 ի Հրոյն ե֊գիպտացոյ 9 Լ. ոլ ամաչե՛ս 9 ի լու^ 
ոոյն պարկեշտութ% տ Հուրն այ լոյս կ 9 իսկ Հուրն 
թշեամոյն խաւար • նմա սպասաւոր էն միտք , ճւ սմա 
սպասաւորկ մարմին է (Հորժամ՝ ոք յղչիանայ 9 փայտ 
մատուցանեն թշնամւչյն առ 9 ի տոչորունն Հրո/ն ի*–<֊ 
ՐՂ1 • \^՚հ կսա/ի՝ էթկ գնացկք 9 ի լոյս Հրղյ ձերոյ $ 
Ագ/ձ. և. աւ և տա բանն թարգմանե֊սցկ % թկ լդյսգ որ 
*ի ձե՚գկ | խաւար կ % ոլ ունէլո ղմարմինն աննիւթ– է 
(1չ տրտնֆիմ՝ ղաբարչկն • քաւ լիցի • ճւ ոչ չար գոլա^ 
սեմ՝ ղրնութիս • ըԴտգունակ գիտե՛մ՝ ղսա ընգգիմէսց^ 
*1անց • կրբէ՚Ձս լոյս ե-ղիալ 9 իսկ էրբէէքե խաւար 9 ի 
ձեռն գոբձ-ոցն * Ծ+յլ *Է մարՅեի տիրկ խաւար §Դր^ 
ղաց • իսկ 9 ի մտզթն տիրն՛ լոյս աՈսրՅէւոյ 9 լոյս այժմ՝ 
գիտեֆՐ ղցէէայականս որ ղայ գիաուԾկ ղյիսրՏ կառ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 102 ԱՈ» ՑՈՀ11ԷՓ 

խաւար իմանամ՝ ղանբանն* որ լսեալ կ իռովութի 
մե՚ղաց է (Հնութիս մարգ կան իբրև. ^ււլէ՚յ^Ս՞/ն 
ժամ՝ ար կան կ վարգ > վարգ ի Ա՛լ* էս եթկ ցմաիա 

արկաևկ $ չինի ցմաքս Է՛֊ ՛Է • Էսկ եթկ ի/սգամհլ արկ^ 
ցկ | լինի ի/ս գա մոլ է՚-ղ* *ՆՀ/նպԿ ս էտթկ աիրեսցեն 
մեղք 1 Է մարՁնին 9 մե՛ղա ց մարմին լինի ♦ ճւ եթկ տիրես^ 
ցկ արգարոսք % արգարուէ մարմին չինի ։ \3յ*աց Գ)աւ^ 
ղոս ք եթկ առրնթեր կացե՚ալ մե՛ղա ց մար&եոքս զկն 
անիրաւութ %■ կ • ճւ առրնթեր կա ցե ալն որա արգա^ 
բութան՝ զկն արգարութէք լինի է կթկ պարարԽսցհ՜ս 
ղմարմինգ ք զկն ա պ ականո ւթէ չինի ♦ ղի պ ար տու ցն 
արապրուստ եկամհւ֊ա է՛ դե– ալ ՛Է ձ&ռն ա պակասն ու. ^ 
թ\7ե որոշել ՝ի բաց րնտրութեամբ ♦ զի կերակուրքե 
յաղռ Հ բֆէք " * հ"Կ *"–րեէքս մարմինս 9 ի բաղում* գար*, 
շութեանց զկն ապականութ է7 չինի > որպկս ասկ 
ռաքեալն • յսրմամ* լսեմ* նորա ասեչոյն՝ եթկ կե^ 
րակու-ր աւուր պարենի աէարՏնոյն մա<Հ կ% ՛իմացիր* ղի 
վասն կեր ակր ոխ էս վասն առ 9 ի նմանկ ապակաեու*. 
թե անցն ասաց * 

Հ\այց գիաեա % ղի ոլ կ բնոսթին պաաճառք 9 այլ 
որ 9 ի բնութՀտն կ եկամոյհ՜ անառ ակութիս է ի մար*, 
մինն եկամտկ քերմհւթրե 9 ի ձեռն կերա կրոցս ֆ էս յո^ 
գին ե՛կամտկ իոր Հուրգ մա րէէե ասորական % իւորՀուրգս 
այս 9 ի մեղս առաՀնորգկ « վասն ղի 9 ի ձեռն Հեշտու^ 
թ7* ընգ միւոսն շաղկապի * կերակուրն բթե՚ցուցանկ 
ղմիասնք էս առ 9 ի նմանկ երկնային իորՀուրգն • կու^ 
րացուցանկ գնա յա Տ՛ային գիտութռ^ցն • սովորույթի 
առնկ նմ7ս 9 ի ձեռն նորին կրթութհ • ճւ յառա^ա^ 
ցեալսովորոսթէքև % <Հանկ զբնուփն 9 էս փոխանակ մհւ^ 
&անկ ղմարնսաա-որական ցանկութ՚թս տ Ձետ քրքե՚քոյ 
սովոր ութ են 9 ի բնութքս* ոչյմարգ առնկ զոր ի* ո րՀի* 
վասն ղի 9 ի սովորութքին ձգի իբրէս ղեղն 9 ի սպանուՏե 
ճւ իբրէւ֊ զ$աւ յորոգայթ տ ^սովորութքն ախտ ա^ 
նուանկ \^յւաքեալն էս զառ 9 ի սովորութք խորա^ 
մանկութին մարսն ակ աս խսրՀուրգս կ»չԿ • 

այս իոր^ուրգս ունելողԼ կսայի* արգար կար*, 
Տ՚կր ասելցաՏ՛ այեոս իոր^րգող\թ , էս կային սչյ պա^ 
աասխանկր որ 9 ի մարէէեասորական խորՀրգոցն ♦ ղի և~ 
մե-ղանչել էսս յօժարել ոսսոսցանկ \ Ո ՜վ\ իոքՀքԳԴէ" Օւցւէւշ0ճ Ե7 այսորիկ 9 գի վասն երԼեչեացե ասելըվ^կար&կր մ ա ՚Է; 
թելյ Վասն սցսոըէհ խորհուրդ մարՅևոյ գի գձև. րա^ 
րէպաշտութէն ոմսի , իսկ ղգոր& ամբարշտու&ե ոչ^ 
խօսի՝ ղիեղճ մտացն ոՀսեէովյ այլ յամւսռկ բանիս 
աբդարանալ» ոշիոնար ՀԼցոլցանկ ղմիտս ՛ի չար գոր֊ 
Տ֊ոց , այլղձե– պարկեշաացուցանել թագստիւՏն կար^ 
&կէ Ա*յլիքրև ա & քէբ տ թագուցեալ ոլ տե^ 

սանկ 9 Լ. գտանկ պատճառս իբրև– առ. մարգ է կւ. ոլ 
միայն գայս չար ուձի , այլԼ գաատուիրանն այ շր$Կ + 
յաեդիմանի մհղջք 9 1ս արտեքկ իբբե– անպարտ է ի 
մկԼ կաք կւ-ա չար գորձեցեալյ Լ կամի ցուցանել 
գաձ՛ պատճառք , ճւ ղինքե չինել պատճառս է Այ#է 
ցեա ♦ ըեդկր կերար ՛ի փայակ՛ս • իսկ նա ասկ • օձն 
էտ ի&ձ ճւ կերաք է քարե֊ աթ թկ Կր պարտ քեգլ 
առնե լ ղօձն , ղի նենգեչոց կր ինձ տ 1\քլ պաասսկրն 
այ կարկեաց ղբերան սԴրգացն 9 ցուցեալեթկ ոքՀաբ. 
կաճ, արար զա/և 9 այլյլստ կամաց յօմարութ՚Բե • քաԱ, 
ղի եթկ ոչ կր կամեցեալյ ոչճաշակկր է վանգի ոչկբ 
իսկ օձն ՛ի ներքս ՛ի գրախաին 9 այլ արտաքուստ կա^ 
ցեալաայր խրատ կնոքն տ 

\\լՀեո–Է կայր 9 ի գրախտկն գրանկ երկդիմի ձառն* 
ուստի ճւ արտաքուստ գոչովդ վիշապն՝ ցուցանկր րլզ^ 
պտուզհառոյե % ՔՀնի եցոյց ահ ղհ֊առս պայս ♦ վասն 
դի նոյնժամայն (Տեգ մուսան պաաուիրեաց \^գամայ 
վասն նորա է \Լյլե– մաեաւանգ յիբաւի իսկ արար ♦ 
ղի ընգ մտանելե. ելանել առաջի աչացն ցուցանիւր 
պատուիրանն • Լ վասն գի ոմևկր գմաՀու ճւ կենաց 
պատուկր 9 բար իրք եդաւ ՛ի մԷՀ երկրիս այսորիկ ՛ի 
գրաիտին սալման եզեալ 9 յերկաքանչիւր կոզմաեցն 
գօրոէ-թի ♦ Լ գի ընգ մԷԼ ցանկ ոմևկր երկոցոմև աշ^ 
խարՀացս է \^§»կ 9 եթկ կարգեաց ա& պաՀելգճանսՀ. 
պարՀ գրախտք/ե • քերոբկքե պատեցին գգուռնն , 
քանզի ոչ^ Հեռի եկաց յանգիմամեութփ մեգուցելոյն $ 
Վյսսն այսորիկ ճւ \կւաքեա(ս ասկ 9 գմիֆակայ գորՏն 
ցանկան քակեաց ♦ այս ինքն ՛ի բաց իլեաց ղի առն 
երկդիմի , յորում՝ դրեալ կին մեղքԱ \\գամայ՝ որ 
կայր ՝ի ցանկ դբաիտքա է Աաա ուրենս ձեռագիր մԽ^ 
ղացն Ագամաս նմա պաՀիւ֊ր • գի սդյն &առ 1 այ ձ. Օւցւէւշ0ճ Ե7 104 Աքհ 8ՈՀՐԷՓ 

մարգկան միֆնսրգ եդեալյ <Լի որպկս 1 ի մկ^Հ մարգ^ 
կան միշՂւորգքԽ յանգիմաեուի են 9 նղքսպկս րնգ ԱԼ^ 
գաաՐ ճւ ըեգ աձ՛ տֆՀնորգ եղե. ձառձ * 

\\*չ/յ բարի էտ ասացաւ ձեռագիր • վռ զի ձեռամբ 
առ եալկերան ագամե՚անք % Գ*ձ֊ել ճւ ք^ք^լ^ի ք"*ր֊ 
տին ք կամ* 9 ի մոմի , կատՐ յայլ ք&Լ յ*ս/սպիսեացս % 
գրեալկ .նոյնպկս և. որք կթեն ՛ի հառդխ զատուզն . 
գ&ելով^ կաւՐ քերելովդ ոչՆթկ ասյլինչ^ առնեն , բայց 
գրեն է Վասն զի ԱռաաՐգձելով^ էլ քե՜րելովդ զատուզկ 
ձեռամբ կառ • բար ի ոք ՛ի Վէրպյ նորա ձե՛ռագիր 
կարգեացւ (\ ՜վյէարնսաւոր իմաստիս այ սոր ի կ , ղի Լ 
ապստամբել ուս ու. ցանկ ♦ քանզի որ կամի զէԽքԱ ի֊ 
մաստուն ցուցանել, ՛ի նմանկ բուսանի Հեռ , ճւ 9 է 
նմանկն ապստամբութՀ , ճւ ցԱՀէամ՝, թկ ըն֊ 

գ1Հր կերար 9 ի նմանկն տ իք. պարտ կր ասել թկ մե^ 
դայ է Ավւգարացուցանկր զիսքԱ . ասկ • կինս զոր 
տուր ինձ , նա ետ ինձ ճւ կերաք տ \քնայր աձ գոՀանա/ 
նսՂս է իբրև, ետես եթ-կ յամառեաց , մաՀու գատա^ 
պարաեաց զնա է քՀարիոք ասաց իսկ Գ\աւղոս , եթկ 
Ո Լ փաղանգի խորՀուրգ մարնսոյ . քանզի ոչ իսկ 
կարկ % ի ձեռձ որոք գոր&ոց իֆոյց զիորՀուրգս ղայս 
՝Հ&* ի ձեռձ իոնարՀութէր Հ քանզի իոնարՀեցս/ց 
գանձն իւր , ասկ , մինչև. 9 ի մաՀ ♦ բայց 9 ի մաՀ իաա^ 
չին % Այսա ուրենս ճւ Հպարտութի ունի խորՀուրգ 
մարնսոյս % Այտաց ճւ Գ\աւզոս՝ եթկ գիտութի Հպար֊ 
տացուցանկ տ իսկ ուրեՏն գի տու՛ֆ կ արտաքին % Վասն 
որոյ ասաց » գիրն սպան անկ , իսկ Հոգին կեցուցա^ 
նկ է Հոգին կ արգարեւ գիտութի՛ % Հոգե֊որն 9 ասկ , 
զամ՝ քննկ % բայց նայումեքկ ոչ^քննի է \կ՚գեօք ղգիլ 
տ ու թին որ Հպարտացուցանեն , և֊ զնա ՝ ի մարնսաւո Ն 
րական իմաստիցս գիտկ * 

\*սկ 9 եզթարք , խոնարՀեցուցկք զմարմինս նախ 9 ի 
ձեււն պարկեշտուէն , ապա 9 ի ձեռն աՀին ասք տ \սո^ 
նաբՀեցուսցուք զմարմինս , զի Հաացուք 9 ի մկ֊ սՀ ր ց^ 
խորՀուրգս մարննոյս % (|^. "Ք յղֆ ա 3^ ա Լ Կ ա քԿ °ի ո ֊ 
նարՀութի զգենուլյ վասն զի ձ՝անրացեալ շոգոյս 9 ի 
շարժմհւնս ւՐսրննոյս՝ յաղթկ բնակական մտացս է Էլ, 
րանի աւԼթաաաց՝ ոչ^վասն փոքր գիտուն ասաց , ա/լ 
վասն ճանաչելս, զիսնարՀու\Հ բնուէս մե֊րոյ % \քար^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 մթե ընգգէմահսքյ Հոգսի ֆ ոչ^Է Օքսձա ոնո*.թ–է 9 այլ 
Գ ձեռն եկամուտ խորՀրգոց * կթկ Հնաղաօգեսցսւք 
ղսսրութ–^ սորա 9 Հնաղանգի ոգոյ տ \\բ֊աւ.ել սաստ*, 
կութի գաեձոսց ղիորՀուրգ մարնսոյ ձնանի է Վյսսն 
այսորիկ ասկ % վայ ՅԼե՚ՀԼ մեՏ՚ատասց ♦ ալ փոսս ասք որ 
աէեհուե ք վասԵ կերա կրոցս սոր աՏո արար > ա/լ վասե 
շէգաեցս որ լէսէ յաքսցանկ է քքլ աւք մեծատուն մեղալ, 
սոր կ • բայց աէՐ մեՏ՜ատանց վաք է ք^աքց ղի թկպկտ 
ճւ պաՀեսցես ղնա ֆ աշխատի ղի յաղթեսցկ ♦ վասե 
այսր ոսեէ ղվսչքե 9 ղի Հա ղի է– յաղթեսցկ է ՋվԱքԱ ղՀա^ 
ղի*– ասաց ճւ տկր % գժուարքԽ ♦ վասե ղի վայ ՝2^գեու^ 
թ-ե-ասս գիակր % գժու.արիս կ մեհատաեց տանելն 
(կլ ասաց ճ եթկ ՂԼ"Ք ՛է ՚^եծաաանց # ք/^ 9"՚՜ՑՅ^ (ԼՆ՜ 
ձ-ասրոէ-թ-իէՀե մե&ու.թեանն % մի ամաս մի ձգէրլղեա 9 ի 
մարՅհաւ-որակաե խորՀոսրգս ♦ ղմալուխ ս/եցուցաեել 
կ ա րել Ը**Գ ծ՛ակ աս ղասն ք քան եթ֊կ է/ե&աաու/են 
յարքսչյութ՚թե սչյ տ ՋյՌսրՅձասոր յղյի^ւթ՛^ մե&ա^ 
տասս զմալուի/ե ասկ « ^«/^ ծակ աս դաս ղիսեարՀոսի 
ճւ ղարՀամարՀեչիօ ասեք է Վ^ասե "Հէ*ք ասկ ^– սուրբն 
Օակոբոս փ ԱՀ կարծեսցի մեծատուձ եղբայրն 9 Է խոեարլ, 
Հու.թ%^ իլ,րա.աՐ 99 » 

1 իոեարՀեսցուք է կարեվխ տեսանելղած՛ փ իսկ 
եթկ 9 ի խորՀուրգ սՂսրՅնոք կար&իս ուեիցիվխ 9 գլո^ 
րու֊էքն մե՛ր լիսի որպկս ճւ Հրհիցս • քասղի ած՛ Հա^ 
կառ ակ կաք ամրարտաւ. աեէց ք Լ֊ շեորՀս տաք խոևար^ 
Հ ա Ձ % (ւ^իԱթ ղեգիպտացքքե օրք/եակ Հպարտ ու. թ՛ե > 
քասղի կր մեծատուն • ոմեիմք ճւ խո սար Հութ է օրի*֊ 
սակ ղքՀովսկփ ֆ քասղի կր իոն ար Հ տ ՍԼ*/Հ. ^ ա 
սարՀեցոյց ած՛ ♦ ^ք»^ շսա բարձրացոյց տ \րե&ացեալ 
կր եգիպտացին ճւ հ՛ա ռայ կր ապականոսթ՚Բե % Ահ^ 
քատ կր ճւ &ովսկփ 9 ճւ թագավոր կր 9 ի վէրայ ապա*. 
կաեութՔն է ՀՀթագս %ա1ա պարկէշտութրե ետ * ղի 
աֆաեգամաքե ճւ հՀԼ^. աղքատս միարաենլ ճւ հ-աո֊այք 
կալիի՛ս ղյոյս վարոսց պարկեշտութ֊է ճգձ&լյ կղի֊ 
ձաօ֊էԱքՍ թագաւոր • միայն մե՛ղա ցս % աք Է ե– աաՐ 
է-գիպտացոցս է ՝Հանղի ասկ * իքեգրեցկք ղերկնաքին 9 
ե– ե–րկրայք$Սս տացի ճւ յասեչսի ^շլտ Ա^շիար Հական 
Կր \ձ ո վշԿփ ե֊ մեձ՚ատու-ն 9 այլ «ձ. ^/՚ ^ մարՏնոյ 
ռեալ* ղայս իսկ ա& տայ ձեղլ* ՎյսսԿ այսորիկ ճւ /Սա. Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւօ6 աո՝ ՑՈՎյյէփ 

գասորԽալ ԽզԼ պիտանացու֊ աղքատաց և. աժ՝ կա*, 
րօտէ-չոք ։ կ*. –սսցիթ աղքատանալ միամտա-թբ ♦ իսկ 
ծառայել փա֊թ֊ապկս . բարէրպաշտէ-լպաբկԼշտուՀ . 
2ձքձէլ վասն սա քաջապկս • Հարստանալ առատու֊բ ♦ 
յԼաքա^որէ՚լ աէէթատութբ ես ա & ասիր ութ բ տ ՝Հանգի 
այ են փառք Լ իշիանաՀ ՀանգԽրձ՜Ծբ ՀոգոՀս այժմ՝ 
Լ միշտ Լ յաւիտԽանսյասիտենից ♦ ամէն ա Օւցւէւշ0ճ հ\/ ւօ7 լ ^ՀԱ Հրաման Հասե՚ալ առ մարգարեն Օսֆլան 
քարողի լՀկինու.1ք ի է կմհւ֊տ 9 Է քաղաքն 9 Լ. ա Հեզաձայն 
Ներս» խռովիցոյց զամենեսեան տ քաղաքն Հեթանո^ 
սա էյ խռովի ցաւ. 1 9 ի ձեոձ» քարոզին Հեբրայե՚ցւոյ % 
լանելն ՀձոէխաՆու. 9 Է ձովին 9 յուղի ցան անգ 9 ալէք 
իբրև, զալիս 9 է մՅէք ձովոաՏտ % կ$լ նա 9 ի ձ-ով^Լ. պղաո^ 
րեաց ղնա • ել 9 ի ցամաք ե֊ խս՚սվիցս/ց զսա% խո֊ովի^ 
ցաւ. ձովյի փախչի էն նորա 9 և. շարժեցաւ ցամաքն 9 ի 
քարողի լնորա% ՚իագարեաց &ոֆ» ազօթիւք 9 1ւ. ցալ. 
մաքե ա պ աշխարու֊թ բ է \\ղօթք պ\Հոֆտաև փրկեցին 9 
1ւ. ղնինուկացիսն խնգրուաձք իւրեանց տ ֆախեաւ. 
էֆսֆւան յա/ 9 ե\֊ նինուկացիքն 9 է սրբու.թ*ֆ տ Պաշալ, 
րե՛աց ղնոսա սսւուգութ^քւՐ զիրկոսեանն իբրե֊ պարս 
տա կան ս » ապաշխարութ^ի ցուցին նմա ե՛րկ ոք էն կսղ* 
մանքն ճւ ապրեցան տ ի նվանկ ոսսաւ. էՀոֆլան թկ 
արժան 4՛ կե-ալ^ ապաշխարողաց տ ՀՀի որպիս ա՛լնա 9 Է 
ձ՝ովին 9 ղի 3 զըՆ կ ղմօ՚ալ^ք ա ղաքն կանգնեսցկ ♦ &ով^ 
խռովիցաւ. յելանելն նորա 9 ի ձովին է կբաց ղրերան 
իւր ար գար • %ինուէ լուաւ֊ 1ւ> արամԽցաս % Ա*ի Հ°՚Բ֊ 
բայեցի խռովիաց գամ* քաղաքն աււ. Հասարակ տ Էլ, 
լէց Գոֆ§ան ղրե՛րան իւր 9 ճւ եա գՀ/մ ամենե՚ցուն • մաՀ 
բաշխեաց սրոց լսկթե տ կբեկ ձախիլ. Է*֊ր ո վ^ զսիրա 
թ֊ագ աւորին ♦ ղի քաղաքն 9 ի վիրայ նոցա տապալիր % 
ի մի ձախ բաժակ մա Հու. արբուցանկր % 

| ուաւ. թագաւորն ճւ արտ մե՜ց աւ. » ընկկց զթագ 
իւ֊բ ե֊ խոնարՀեցաւ. * Լբւան իշխա%թն և. տագնապիդ 
ցան | ճւ փոխանակ պատմուճանի քուրձ զգե՛ցան տ 
Հո ւան &երքե պատոա-ականք 9 և֊ արկին մսխիր 9 է գը. 
լուխս իւրեանց է Լոկան մեձատուՏտ 9 ե֊ բացին ղ գանձս 
իւ֊րեանց ազքաաաց է Լբա֊ան փոխատուքն 9 և. մհւրՀա^ 

ւ Երկ"՛– «7» • +ք*49«* » 5 Մ# °Ր * է*^ - Ղ*»Ղք > 1՚՚ Ա • ^ ք ա – 

^ V է^ք* 1 •քէէ– 1ք»էք» 1՛ յէ-լ՚լքէք^ ք-ք ♦–»ք»է,էսէ < սք*––է * Օւցւէ120ճ Ե7 1օ8 Ւ ^Ւ1ևՈԻԷԱՑՒՍ% 

կաս գորձ՜եցին ղարգարոսթ-՚քէ % կւսս/ե փոխառոսքկ 9 
և. փոսթ֊ապկս Հատոսցին ղչղարասն է \^յ/ենասյն 
մարգ վասն ա%2քքե իսրոյ խո կ այր յարգարոսթֆ $ (|հ^ 
գոյր անգ մարգ խորամանկ 9 թ-կ որպկս ղբկեսցկ • 
պատերազմ* սաոսգոսթՆ մտն՛ալ Կին % ղի ամ* մարգ 
ղանձն իսր շաՀեսցկ % ՀՀոէխաեու. լոսան գողք ճւ ա^ 
սազակք 9 էս ղկապոսսԽ գարձոսցին տերանց ՚իսրեանց տ 
կ ողոպաոյն տեարքն արՀամար Հեցին զինչս իսր ե անց 9 
ճւ ասաղակացն եղեն թ՜ողիչք % Այ/են այն մարգ ղան 3% 
իսր խոշտանգկր ♦ բարկոսքա ղամենեսեան կշտամ\ 
բհր * Լրսան սպանոզքծ ճւ. խոստովան եղեն , ճւ ււ/Հք^. 
Համար Հեքին ղաՀ գատասորացն * Լուլան գատասորլ, 
քըն 1ս ըսեցին ք ղի կորեան գատաստակթն 9 ի բար^ 
կութ֊ են էն փ աաՐ մարգ զողորմհսթ՛^ սերմն/եկ ր 9 ղի 
Հնձեսցկ ղչիրկոսթ֊ի * \$ոֆ*ասոս լոսան մեղասորթ 9 
ճւ խոստովան եղեն ղմեզս իսրեանց տ Լրսաս քաղաքն 
ա ղչո եղեաէյ ճւ մեր կաց աս զաղտեղոսթ՚ք է է՛ր * ի Տայ^ 
նկ Օոֆւանոս ճւ տիկնայք 1Հոխք ղՀպարտոսի խորՀըյր^ 
գոցն ցա&ոսցին $ (Հաչս աքեր ապաշիարոսթէ մերս 
որպկս ստոսեր կ • ճւ առ. ախ ի/եգրոսա&սե մերս որ^ 
պկս նմասնոսթ֊ի կա \^ՀԱ մեզ սակասք թ-ողոսն ղպարտս 
իսրեանց յայս պաՀս ♦ նինոսկացիքև Խաոսն տոսրս 
բաղումս • նթտոսկացիքե ղիաո֊այսն աղատեցք/և % (1– 
ղորմեցարոսք 9 ի վէբայ աղատաց է 

Լ\ոֆտան իբրև, առաքեց աս յա/ն քաղաք 9 ՛ի Տայն 
բարձր աղա ղակեաց ճւ ասկ ♦ երեք ասոսրք են $ էս. 
*\յինոսկ աապաչեսցի է կս *ի ձայնկ նորա շարժեց աս 
քաղաքն , ճւ 1 պատեաց գնա մկգ ճւ մաւսախոսղէ Սըբ֊* 
տաբեկ (ինկր ~ %ինոսկ * ետես ղգկմս մար գար կին 
թ-Կ ա Հագին կին ճւ սաստիկ « (Լչ. ճ-ա խրատ քարողն 
քաղպքացեացն % (Յ֊կ ապաշխարեցկք • ղի յայտ արաս^ 
ցկ % թկ որ նեղեալն կ 9 ինքե ժտեսցկ վասն օգաին 
իէ֊րոյ » ասաց թ֊կ պաՀեցկք ♦ ա/^ ՚/՛ կամս ապաս^ 
տան արար % ֆակեաց ղգոսւսն ըեգգկմ՝ նոցա $ ղի 
ցոսցցկ՝ թ֊կ քանի բախեսցեն • ո/> որչափ ժտի ապաշ, 
խարողն 9 ժտոսթբե ղոզորմհսթ-ի աւսցկւ ՉԼայե աՀեղ^ 

գա • • • շ էէ)*" * Օւցւէւշ0ճ Ե7 գողացոէ֊ցանկր իբրև՛ որով , ղի ժպիրՀն յէ-րկիւղկն 
բմ֊շէյհսցի 9 ի յանցոսահոյն % քաղաքն է՛տ է՛ս պ\$ոֆտան 
ճւ խռովիցաւ. , ղի իբրև ղիսՀակեր 1 կայր ՛ի »ֆ2ինչք* 
^նկե՚աԼ<Հիւ.անգք յարեան ճւ ընթացան յապաշ^ 
խարութք ւ Հ>իէ֊անղւն ղմաՀիԳՀս իէ֊ր թողզյր $ ղի ըղ֊ 
գա սա ղանն բարկութէ՛ տև՚սասկր է ք\՚/ 9ք Հիւանգա^ 
ցէալկին ՝է Հիա֊անգու֊թ1ա ցանկութեց տ խափան &^ 
ցան անգ ՚Հաշք թագաւորացն ճւ Ը**թրԷք մև՚&ամե՛^ 
հ՚ացե % կթկ տոա քՔ ՛Է Կ ա թ^Կ պաՀկին , ով կր որ 
Էմնգրկր ղու֊րախու.թիմն տ կթկ ղանասունսն 9 Է ֆբոյ 
պարկին , ոզ\կր աեգ որ գինի ըմպկր % կթ կ թագալ 
ւ որն քուրձ ղգէնոյր 9 ովԼ կր որ պատմուճան ագա^ 
նկր տ կթԿ Բ ո զք սրբեց ան ֆ ով^կր սրյաա1սւսինն գաո^ 
՛Սայր է կթկ լ%է տ Էք ղարՀոէ֊րեցան 9 ու. մ՝ պիտոյ կր 
անգ &աղր տ Էյ 1 – Հասն ղի Հանապագ շարժկր քաղաքն 
ճւ է-րե՚րկր $ ճւ ով^ կր որ զա ոմն իւր պաՀկր տ էֆկէ–^ 
ցե-ալկսչյր ոսկին 9 ճւ ոչ ոք կր որ գո ղան այր ♦ 9 Է բաց 
կայք՛ն գանձք > ճւ ոչ^ ոք կր որ յափշտակկր տ \\րգէրլին 
ղաչս իւրեանց պակշոտ Է ալք , ղի մֆ <Հայևսցին 9 է կա^ 
նայս 8 է §գե՝ղացսւցին կանայք զտէե՚ղս իւրևանց , ղի 
§0 գայթագղե՚սցին աե՚սողքն % ՝Հ*անղի ճշմարտիւ. գի֊ 
ակին % եթկ պակասի մք 3 9 ի մէքղյ ♦ ճւ ա§Ր մարգ ղմհ-ղս 
Հալա&կր է \^յէենայն մարգ ղլէնկև՚ր իւ֊ը կոչկր յաղօթս * 
ճւ ե՚ղև֊ ամ* քաղաքն մի մարմին իբրև– ղապաշխարող^ 
՚Փ ■• Ոչ. էր անգ՝ որ կայր 4 յաղօթս ղի կացցկ ♦ Հա*, 
ա֊աքկին իբրև– ղան գամս , ճւ միմե՜անց աղօթս առ^ 
նկքքն ք ղի ամ* քաղաքն ՀրասիրՆցաւ. 9 է կորուստ % Վ*^/Լ 
&չուչ^ կր ճւ լա լիսն աղայոցն $ ղի ղամ* քաղաքն լա^ 
ցուցանկին է քՀե՚լանե՚լ ձայնի անմե՜ղացն ղսիրսւս ճւ 
ղաղիս Տնողացն գա չար կին է Հիէ՜րթ մհխրով^ թաթ ալ 
լյե՚ալլինկին • խղիալ ճ. ընկե՛ց և ալ լին կին պաաուա^ 
կան ալիք է Գ*չու.իր ար անց ճւ կանանց ստացան կըն֊ 
գութ^քւ յաղօթս իւրևանց է կայր մայրն 9 ի միֆի ք ճւ 
շա-րք ղնովաւ* մաեկուքկքն իւր • բու.սն Հարէ՚ալ ղնմա^ 

1 օրինակ *ձ*"Հ»\է>Հ է գ\յս . է– ... * 

* • Ա՛՛Կ • յ-՚֊Լըո֊ • Փ-էէ^ 4Մք V »էք»**9 ւք^էք Դ Օւցւէւշ0ճ Ե7 110 Ւ նՒնՈԻԷԱ8ՒՍն 

%կ ձգկթն յքքկթե-անս 9 դի փրկե՛ս ցկ զնոսա 9 ի մա Հա. ահ. 
նկն է ի ձայնկ շարժման՛ս փախչկր մանուկն ՛ի ծոց 
մօր ի*–րդյ • Ջձէ/գն * °– ղերէ-Հխ թ-ուկին զաւուրցն 
զոր ասաց նոցա ՀՀոախան • զաւուրս Համարեին որ ե^ 
լան կ քան և. գային • Հ^՚ք– եէսնէրլ ասուրն զա ղադակ 
բառնային 9 դի պակասկր յաւուրցն • Հ^/^* եէանել ա֊ 
ւ,ուրե և. ոգիքն ՛ի մարէէնոյն էր լան կին % Որգիթն Հար^ 
ցանկին Հաչով ր**Գ Հարս իւրէրանց ♦ Գ\ատմե–ցկթ մե՝գ 9 
Հարթ • քյանի աւուրք կան յաւուրցն յայնց դոր ասաց 
մԽէլ էրբրայե՚ցՀան աքն • էս որ մամ* իցկ % որ նշանակէրացն 
մե՜գ 9 դի ՚ի նմա իքցոսք կենգանւոյն 9 ի գմոխս • էս որ 
օր իցկք դի Դ Է նմստ ապականի վայելոսլքաղչսքս մեր* 
էս որ օր իցկ օրն վախճանի ք դի այ է ոլէսս իցեմք դքքնի 
նորա ♦ ճւ որ մամ՝ իցկ ֆ դի 9 ի նմա զա մեն ե՛ս էն ցնորք 
ունիցին • ճւ որ օր էցկ > զի տիկդերս սփռե՚սցի 

Համրաւ, կորստե՚ան մերոյ % \^ֆցանեն տէրսողյշ 1ւ. տե^ 
սան են զ քաղաքս տապալի ալ 9 ի վեր այ տե՛ր անց իւ^ 
րէանց է 

յԼ) այս իբրև. Ըէսան Հարք յորգսոց իւրէրանց դար֊ 
տասուս իւրԽանց գաոՅաապկս էրռ-ացուց անկին ճւ յար, 
կան կին դանէՌրղզռն տ ձի ոչլ կարկին Հարթն խօսէրլի 
գթոյ իւրէ՚անց 9 արգե՛լան պատասխան իք նոցա 9 ի լա*, 
լդյ տղայոց իւրէրանց • էս զի մի բադմացուսցեն Հարքե 
զա ան թանս որգւոց իւրէրանց * արգե՛լին Հարթն դար*, 
տաս ուս իւրէրանց է քՀոՀնագատկին էսնէրզկին դգուքՅ-ս 
իւրէրանց > դի մխիթ արէրսցէրն իմաստուբ զնոսա վասն 
Հարցմանց մանկ անցն $ կբկնչկին Հարթն յ այ անե՛լ 
ճշմարտութբ. որգւոց իւրե՝անց % ե՚թ֊կ մէրբձԿալկ օրն 
էս ե՜Հաս ըստ բանի մարգարկին է իբրև. զ\^բրա Համ՝ 
մխիթ– արկին զրրգի*՛ իսրեանց մարգ արկուբ % կՀարց 
իսաՀակ վասն պատարագին 9 էրթկ ուր կ գաոձ 
պատարագի տ Գ*առն խօսուն Հարց անկ ր վասն գա֊ 
ռքքնն անխօսի է ք\լյայտնե՚աց յձվւրաՀամ՝ որգւոխ խ֊ 
րոյ % թկ գու ե՜ս գաոՀն պատարագին » դի մի բառաչի* 
ցկ 9 ի գորովդ էւ. Հ / է9 դորմ % ք էս Աք**իցի արատ 9 ի պա տա֊ 
րագն տ Գ\ատբե՚աց կապէրաց դմիամօրն , մինչև, էրլցկ 
վաղակաւորն % կտե՛ս Ա^բրաՀամ* զրրգթե ի*–ր % թէ> Օւցւէւշ0ճ Ե7 խիստ կ քան գնա $ ոլ 9 ի լօ.ոսթ–%~– գագարեաց , զի մի 
ղսլատարագս տրտմեց ուսցկ $ Հֆարս իՏեղրկր \\վէրա+, 
Համ*(3֊կ որպ^ս Հաճեց ուսցկ զսիրելին է \շրկեաւ. ա^ 
սել թ֊կ գոս ես 9 մարգարկացաւ. թկ ^ԱԼհ * Հ ա է*&Կր 
թկ նա հ 9 մարգարկ անայր թկ չկ նա տ Լքրղոսն Ա^»^, 
րաՀամհւ. աոսասելգիտկր քան զսիրտն է Ելւ/ուք 9 ա^ 
սկ 9 ես ե– պատանեակս 9 էւ. գարՏցուք աււ. ձեղ% կ 
մեց աս ստելյ և. մարգարկացաս 9 ղի Հնարեսցի յօգ+, 
տոսթիսն է 

*\ դ ոյնպկս և. նինա֊կացխշե աս կին ցորգիս իսրէանց* 
վաղցր ե– քարի Կ ա& , 1ս ոչ^ ապականկ դպա տկեր իսր 
զոր արար % ՛Նկարիչն ո ր նկար է– զսլատկեր 9 պաՀկ գնա 
գթ֊ոսթլէ • որ չափ 1սս ա ռ աս ել պա Հկ բարերարն ըզ^ 
պատկե՛ր կ էն գանի էս դիօսոսն տ ք\չ գաս ա*սս ապակալ, 
նի 9 որգեակք ք և. ոչ քաղաքս տապալի » 9 ի ձեոՏտ կորըս^ 
տեան սպաոՀեալեացս կոչկ "քա՜ղ յապաշիարոսթի է 
Դ*ոսք գ ո ՐգԷք ս Իր^ւՒք 9 քանիայս անգամ* տանֆեցայք 
՛ի մԷնՀ 1 փ գան արբկք զի յաեցեալք , և. ի մաստնա^ 
ցայք ղի աանֆեցայք * էս * գ*Կթ գիտկք ՛զի սիրովդ ա^ 
պականեցալք $ էս ՛ի միտ առկթ զի սիրով տանքեցալլք ♦ 
գարձաս սրտմտոսիՅ՚ին > և. եղի. ոսրախոսթ՚ի % \\ սսա^ 
րուք 9 "էէսիրելիք 9 ՛ի փորձելս աանքանաց % և. 9 ի միտ 
առկք 9 ի գավազանեն է \3+րգ յօգտոսթք իրատկ աՌ՚՚լ 
Հրայրս* ախ որ իմաստն ացոսցանկ «մեզ* Գ՛աս ազանն 
իսր բարկոսլէ վարեցաս , զի կեցոսսցկ ղմեղ% Ա+յլսրԼ 
պկս մեք զձեզ^ սաստիս ի» ր ատեց աք զի ստասցոսք ըղլ, 
ձեղյ և. աքև քաղցր ս~ բարերար տերն սաստիս իրա^ 
ակ զմե/լ % էւ. ողորմհսթրԼ փրկկ Գ^ե՚Լ% ե~ գանձ Հիոր^ 
Հաց յսրգորկ 3 9 ի մեզ% կթկ ալս ճշմարիտ կ ձեէէ ե. 
(3-կ սիրովյիւրաաեցաք ղ^եզյ զիարգ կար&կ ոք զայ 
եթկ ոչ սիրովյիրատկ զմեէլ % 13և1"7* ի՛ր ատս ալս մեէլ 
էից ի Հայելի % ՝Աակաւ կ սկր մեր ասս ձեէԼ 9 քան ըզ*. 
սկրն այ առ մեղ է ի իրատու. նորա գ տանին պար գեթ 
որգսոց մարգկան % (1րգիթ տրտմեալշ լո֊եցուցկթ զչս/Ն 

% Հաաաւ֊աձգ ն. քա-փ . • . Այ Լ ւթէ Հավասարաչափ աաղփ բաա^ 

էփաակք աարաձա/կյքրձրաա. մևք (փ քաե ղ&ր օրքեակաԽ է 
&գյարձակ ըեթերշրւ. աեովյթ 3 Մ/ օրթակ ^քք*քէ * Օւցւէւշ0ճ Ե7 112 ՒնՒնՈԻֆԱ8ՒՍն 
տաս ուս ձե՛ր • բար կութիս 9 ի մէնքԼանցանկ , ճւ շս՚բ֊ 
ժոսհսս գագարկ • քաղաքս Հաստատի > 1ս գավառս 
մխիթ֊արի է ֊ՏԼայս Լ. առա սե՛լ քան ոսոխս խօսեցան 
նէքեսսկացէքկ ընգ որ գէս էսրեանց • Հ&կպկա 1ս **չ/ս֊֊ 
պկս խօսեցան , սակայն 9 ի լալոքև ոչ^ գագարկ քան տ 
\սկթ֊ն ղսլաՀսն բաղմացոսցանկր և֊ տագնապն գաղրթ–^ 
սըն 9 ղի վախճանն 9 Է գոսրս Հասեալկր % 

ԼՀարոսցե ալ թագա սորն ելարտաքս ♦ եցոյց 1 ղի*~ր 
անձն քրձասգա& տ իբրև, և՛ տե՛ս գնա քաղաքն % գողաց , 
ղի երկոսցեալկր ՛Է բարկելդ/ե •գի 11 բ^Հեզ. 9 Է բ*»ր֊ 
կոսթէ մի զէէե՚ցցէ է \^րաասոսեաց թագա սորն Էբրե– 
ետես ղքաղաքԱ աո– Հասարակ սգացեալէ կլաց ճւ 
քաղաքն յանգգկմ՝ թ ա գա սոր Էն , ղի Է տե՛ս մոխիր ըլղ^ 
գլխովին որա է Ո"Հ. արար աիապկս աղօթս ♦ ով^ աղա*, 
չեաց այնպկս ղէսձ • ով խոեարՀեցաս ասխպԱս ♦ **վ 
խնգրեաց այսպես « ով^ մե՜ր կացա է– ղաղտեղոսքէԱ Էսր 
ես ղգաղտնիս 3 իւր յայտնեօք Հանգերձ • լոսաս 
ղձայն միս/ ֊ ճւ պատառեաց պօէրւո էսր ՛ի սԴրղս էսր • 
^5*Հ. Հայնկ– * մէոյ սկայէցն մա Հու. կալան* ով^ է՛գ 
ղաձ առաք ի աչաց Էէ֊րոց • ովետես այն պ Էս ճշմարիտ՝ 
ղի Հանեալ ոսնկր ղսոսրն ՛է ձ՜ա&ոսկ տ 0 V. հ ա Ը^ք 
Համբերելձայնէ ԱքԸԱ աղայոցն • լոսան % ղի կար7Հ*կէն 
կեանք էսրեանց % ք\°վ^(ինկր բա սա կան Համիե-րելգոչ. 
ման հե՛րոսն % () ^ կար Է՛ր լսել ղյալիսս երիա ա ս ար « 
գացն • ^ աէլԱ ոսնկքան Հար ս անեաց $ ՀրասԷրեցան 
յանգոսնգս * է\ վ դթ «*ձ. ԱՒԱք յորմամ* տեսանկր ը/Է– 
թագ ասորն արտասոսօք լցեալ* ղի փոխսէեակ ապա*, 
րանէց արքայոսթէ է՚֊րդյ էֆ^&՚հր % է գմհխս • փոխսս, 
նակ պա աո սի կառաց ի սրոց լոսաս % ԷՅ֊ է քաղաքս աալ, 
պալի • փոխանակ գաՀոսցն յանգոսնգս Հրասէրեցաս • 
՛Է մստՀ կենգանսոյն Հր ա սէր եցան քաղաքն ե֊ թա֊ 
գա սորն տ 

\\ ո ձՒ ա Տ թ ա գ ա *֊ ո ր ս գւ°ր ս է՛՜ր • ^– էբը°՜ ^հէ** 9 9 ^~ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ ն>նՈԻԷԱ8է»11ն 113 

ըսց ՝է 4էէ ա յ *"Յ ա Բ՚ագա^աթէ. ճւ նոքա լային 9 ի վէ^ 
րայ թ ագաւ. որին իւ֊րեանց % \\թկ ցնսսա թ՝ագաւորն 9 
ե՜ԲԿ քանի ՝ ի պաաերաղմի պսակեցաք 1 , ճւ քանի ՝ ի 
7էակաաու. առաքինացաք ♦ այսօր գողաց անձն իմ* ճւ 
ակարացայ » դի "Հ^Ղթ Կ –ր փքկհ "– °Գ"Կ ♦ ղի ոլ 

եթ-կ պաաէրրադյՐ կ » դի ելցսւքյաղթեսցուք ըսա սոլ 
վոոու.թ1Բս է Հքսկայք աա գնա պկին 2 9 ի մե՜ձ Համբաւկ 
մե֊րմկդ դի մեքյաղթկաք բադմաց. այսօր մի Հեբրաի 
է՛սի մաեալյաղթե՚աց մեղ* Քյթագաւորս րարրասյս 
մհ-ր աագնապկր ♦ ճւ Հախ սորա խո֊ովեաց դմե-գւ Ջ^քալ, 
զաքս սագումս կորձ՚անեցաք ♦ 9 ի միք ի մերում* կայ Լ 
յաղթկ մԽդ% %ինուկ մայր Հսկայից 9 ի միոքկ ակա^ 
րկ ե՛րկ էրաս 3 է \\ր–իւ.ձ 9 ի մոր ւ. ոք իւրոււՐ աադձապե^ 
սաւ. 9 ի Հեբբպյեցւ֊ւշքս է \Րռնչեաց ասորեստաս * 9 ի 
յ երկիր « ճւ ձախ Օսցխասսւ. աՈսեչեաց 9 ի նսԴս % 

\քս* թ՜ագալ, որն խրաա դօրասս իւրոց ճւ ասկ • 
\սրաա աաաՐ Հե՛ղ » սիրելիք ♦ մարտիցուք իբրէւ. զՀըս֊ 
կսչյս 9 "՜ ՚Փ Հ ո րԷյ ոլ Ք հթրե– ակարք % Ոք 5 մարգ կ $ 
9 ի տիորձո ւ.թ-%՜– իւ-րուաՐ քաքալերի Լ. դօրասայ է կթ֊կ 
ւՈրռ անիվի 9 իբրե– Հսկայք ♦ ճւ եթկ կեավք % իրրէս 
դառաքէնիս % կքՅ-կ մաՀ կ 9 անուն բարիոք կ ♦ ճւ ե^ 
թկ կեանք են % առաքինու֊թի * կրկուտս շաՀս սաա^ 
սայ առաքինիս 9 ի քաջալերելն իւ.րու.աՐ ♦ ա րգ վսա֊եսլ 
ցուք ճւ քաջալեր եոցուք ♦ թ կսլկա ճւ ոչյինչ^գաանեվխ 9 
դանուձ նաՀաաակաց սաասցուք է Լրւ֊եալ կ մեր 9 ի 
Հարց մե՜րոո % թ-կ գոյ ահ սաոսգու. թբ , գոյ նորա էլ. 
ողոր մութ ի • Հաշաեցուսցուք 6 ղսաու.գոլթք սորա • 
յա7Հախեսցուքյողոբա1հւ.թ–՚ի $ թ՚կ 1 Հաշտի սաոսգուի 
նորա է կթկ սարաա-ցե-ալ կ սա ու. գա֊թք նորա , ոլ 
եպերին ինգրուա&քն մեր ♦ թ կսլկա ճւ նա ոշյՀաշաի , 
ոչ^պաաա֊Հասին աղօթք մե՛ր « ^կաաերաղաՐ ձ-աձ՚ա-կ 
կ | "վյթիրելիք « ^է^ք 5*ած«է«–^ առցուք մե՜ղ% Լրւ,եալ 
կ մեր յառաՀնոցն* որթ քարողեցին ղճշմար տութ^Ա 

1 ՜Երկ»*– օր • դագ աՀ±շա+ կամ՛ 5 «ք» • ւք «ք |ւ^»»^»«**1» ^ 

4 8 Օւցւէւշ0ճ Ե7 114 Ի նՒՆՈԻԷԱՕՒԱն 

յարաբա&ս ք ղի ոչ^ղրկեալկ մաբգկուքս 9 ի գիտուք) 
ՀԼարսղեցաւ * տրտմութք յերկրի , ղի Հայեսցին ՛ի 
նա լ*ողք • Ղէկաբեցաւ ապաշի ար ու թ՛ի , ղի յուսաս^ 
ցին ՝ի նա մեղաւորք » (\՞վ"ք "ԼՀք Վհ*& 2ջ&ղխ 

ղին է \Րօտ են առ մհրղ^ ղբոյցքն % որ յա սուրս %ոյի ՛ի 
կան աք սև յանցեան ♦ 1ւ պարտաւոբեցաւ. գարե ասի է 
|յէ աեգ քարողեցաւ ձայն վամե 2բ Հև ղի ղին թկ գոյ ♦ 
անօրկնքն լուաե ձ. բարկացուցին 9 ղի օձ այսն արՀա^ 
մարՀեցին % ՉԼաքե ուրագի՛ն Լ ձախ դրոքե 2 ղՀբՀէ՛֊ 
ղեղն գուշակկր ♦ ղձայն ուրագին ար Հա մար Հե՛ցին , 
էս ղձայն գրոյե այպս առն կին տ իբբ^ կատարԽցաւ 
տապասն ք ապա յայտնեցաւ ստուգութ՜քեե է Գ*ոչե՝աց 
յանկար&ակի ^բՀեղեղն 9 ի վիրայ նոցա ♦ ղի ղձայն 
ուրագին արՀամարՀեցին 9 ՝ի ձայնկ որոտ մանն ^ե*. 
շե-ցան | եւ 9 ի 7էպյթիւն փայլատակմաեցն կուրացան է 
Սկսան ընթանալ նոթա աո» տապանն ղոր ար Համար 
ՀեցԷե • փակեաց ղգուոձ ընգգկաՐնոցա 9 ղի այպն 
առնեին զշինեալե % \կ՚գ $ »վ»իլ*1*լիք% Սի ար Հա մար֊ 
Հեսցուք ղձայնն (Հո%եանու Հեբրայեցւոյ . ի մաստ ու՛ր 
Հպյեսցուք 9 ի նա % ե– կողմանց տեսցոլք գնա է 

ի հուփ է1Խհ անկսչյ ես > եղթարք > վամե ձայնին &ող\ 
նանու է կթկ 3 ոք ղեայիմար կոչկ , գանձ մե& կնա % 
Լւ միտք իւր Հանճար ♦ տեսիլ նորա գձ՛ուձ կ և֊ աՍ* 
արգ $ 1ւ րան իւր Հղ°ր կ եւ պատուական % Տւեբ ա^ 
ո-աֆի Հարցի Հարցուաձս կամաց իմհց , ղի 9 ի բովս 
քենե-ցի ղնա ք Լ ոլ փոխեաց ղրան բերանոյ իւրոյ, Լ 
ոլաեկաւ 4 9 ի վէր՚^ք ՜ձառից ի*– բոց , ղի մեձ> կ ուչ 
իւր ւ կ որ գանձիւ պատրի $ 1ւ կ որ 9 ի սրոյ երկնչի ♦ 
եգաք մեք ղայս Հե՚բրայեցւո/ն , ձ– ապրեցաւ նայեր» 
կոցունց է Ցուցաք նմա մև&ուի , ճւ ծ աղբ արար րզ\, 
մե֊ւ* ե– պատուՀաս սրոյ 9 Լ. արՀամարՀեաց է Քյսմ* 
բան ղոր ասկ » որպկս որով պատառ կ » ղճակատ իւր 
իբրե֊ ղսլղեձի պատրաստեաց 9 1ւ եմհւտ 9 ի քաղաք» 
մեր է \քթկ շթւութք քարողեալ կր մե՚ղ% կարձկաք 
եթկ խորամանկ կ նա ♦ ղի որ Համբալ բարեաց քա֊ 

ւ \քի °ր • +"է ա & ա 1 1*է»*Տ»*9Հ * ո՚յլՀ •* Հէ-է • ՛մ 4** Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ նԻնՕԻֆԱ8ՒՍն 1 1 5 

բողկ | զվարձս բարիս շաՀեսցի է գիւթ– վասն Ագաու^ 
թ–7տ՜ 1 շաբակարասղ^ բանիւք պա արկ՝ ♦ քաղգկ առ. սս^ 
վէ դինուևգս Նուիրկ բախտից 9 Լ. բազում՝ իսչս առ*, 
%ու յանմտից տ Ջ/ւ բմիշէյ որ ստոյգ կ 9 դճշմարիսաս 
ասկ Հիւանգին տ Ո V. հ ո & –|յ,4 * ա զմարգարէ^ն դախ ♦ 
եթկ սուտ կր 9 Նա 9 ձախ %որա պատրանաց կր 9 այլ 
միտք իէ-ր ճշմարիտ են ♦ զի բմիշկ թ-կպկտ ձւ ոլ երկըն^ 
չէ | սակայն վասն վարձուցն Հ% ազան գի է Ս^ՀԱ Հ*՚բ֊ 
բայեցի և– Հայ անգամ* ոչ^ կամեցաւ ուտել % ի քա^ 
ղաքիս մերում՝ տ ք| ՞վՂտեղեաց ղսա առանց 3 օգաէ • բարլ, 
կութ՛ի ւ/ե&– քարադի՛աց մեղյ դիարգ ոլ հ-րկսչկր գա 
քարս դե՛լ դ<Հ/ ս 9 է քաղաքի» մերում՝ % Հուեալ կ մե՜ր 
՛ի Հե՚բրայեցւոց վասն \Րովսկսի և. հզէայի՝ դի պա^ 
Հեցի՛ն ղքաս-ասուն օր իՅ-ուոդԼ* գուցկ այսպկս պա^ 
Հեսցկ այս մարգարկ ե՛բրայե՛ցի է կթկ սա պաՀկ դի 
արդար կ ք մեք եկայք պաՀեսցուք դի մեղաք • թ֊կ 
սա աղաչկ ղի ՛ճշմարիտ կ 9 մեք խորգովդ ել մոիրովէ 
սգեցցդւք * է քիեր1ւս . պա Հր ես աղօթք իլր այս էրն $ 
դի մի սուտ լէնիցի ՝ ի միք ի մերուաՐ տ ՏԼքաղաքս մե՛ր 
տապալել կամի 9 դի քարո զու թի՛ն իւր 7Րշմարտեսցի է 
ԳՀաՀօք մարտնչի ընգ մե՜ղ* եև մեք պաՀօք մարտից ուք 
ըքնգԴտմա է ք\չ^ե՝թկ յ/նգ մարգարկիս մարտիցուք* ղի 
սչ^եթկ Գտա քտնչ^մե ղալ մեղյ այլ մեզյխ մեր տ Լրւեալ 
կ մեր վասն Համբերս ւթճցս (Հսվթայ 9 ղի իբրև. ղփ ո ղ^ 
քարոզեցին մեղյազթութ-իք %սրա է \քատանայ չա^ 
րախօսեաց զնմանկ սր ար գ արն կր % \յ(3–կ դար գա ^ 
բղյն չարն աախ չարաիօսկ 9 քա՛նի՞ էւս չարաիօսկ դմե^ 
ղասորաց % *\թա ելէւ. տապալեալ զտուն որգւոցն (ՀոդԼ 
բայ 1 իաոՀնեաց դարիւն Դասցա ընգ գէնիմն 9 1ւ դրա^ 
ժակԴտ նոցա քքնգ ոսկերս ♦ էւ սա տապաչեաց զտումն 
՛ի վերայ բնակչաց իա-րոց տ հր կ՛եչի մ՝ 9 "վ^սիրելիք , գո 
ցկ թկ Նա առ– ստից ի 9 ի տապալել դյտաղաքս մե՜ր է ի 
պատերազմի* թ ագաւորաց յաղթ-եցսէք սպաււազիսու^ 

1 Հես* գոյ* ,*ն և յի այլ Հա$է1 օգ^ 3 կրկու օր • այսպես ընթեռ^ 

գաա՚Է էղաՀ^ֆ Հ*Հա էղփգքաՀ+ լ|>1(4> ♦ %ուե ♦ աէ-աևզ »Գէ^ ք^ք + ա ~ 
• ՚Հ/Լ •/» ♦ «է»^» •քք»–Ր՚է ք "էհ. 4*Լ* էէ^էէ * 

ՀաՀ*֊ք. էք^**^* * ա 1է%* *ղ»ՀՆ»Հ»++ * Օւցւէւշ0ճ Ե7 116 Ւ նՒնՕԻֆ1ա՚1)ն 

թի. սատանայի յաղթհ՚սցուք աղօթիւք • կլքեն աի 
սուՀ/ևաև– գա֊նգք ձեր տալ ընգ նմա պատեր աղչՐ % 
Մերկացիք ընկեցԿթ տպ աս ՚էնաղինս ձեր » էւ խորգովդ 
վաոՀեցարուք ընգգկաՐ ՛Սորա % ֆշբեցկք ընկեց կթ ղսէ 
զեղունս ձեր$ ե֊ ապաստան լերուք յաղօթս սրրուն" % 
աֆարգէցկ* ղսուսերս տկարս $ ձև ընտրեցկք ղաաՀո 
աո֊աքինիս 1 • ղի սուրն այն պա Հոց Հատանկ ահա ձ՛ուկ 
անօրկհութ՚ի քաղաքիս այսորէկ է Ոչ թ՚լԿ ա/ե յաղ^ 
թութք զոր աո֊կքն ♦ այլ արգ եթկ աստ յաղթես^ 
ցոլք* մեհ՛ կ քան ղաւՐյաղթութք է \կ»գ է՛ս եղկց 
առաՀնորգ յայսէՐ սաստիկ պատերազմիս ♦ իբրև– ղի՛» 
վառեցարուք 9 ղրրք իմ՝ > »վյ»իրեՓք $ 

Լ^ա/եմամ՝ յարուցեալթագաւորն մեր կացա ւ շզ, 
Հանգերձս իւր ♦ մերկացան էս ամենեքեան ղՀաԱ֊ 
գէրձս իւրեանց տ Ահլ. թագաւորն քուրձ և. ղգեցաւ* 
զգեցան ղօրքե իբրև. ղնա տ \ձյարեստանեայքն փափ֊ 
կասնունգ Ղ յասկարհ՚ակի Հեգիկթ եղեն » թաւացաե 
խ*րգուէիբր1ւ ղկսաւ , ղի նենգուբ ղ^ոֆլան զողաս֊ 
ցին է Վարեցաւ սատանայ որպկս ղկսամե% Ցաղթեաւյ 
(Հակոբ Է>սաւա/*յաղթեցին նքխուկացիլրն ՀձոէԷլանա֊% 

ԼՀարեաւ թագա ւորս » աո» ղղօրս իւր ձև ելՀայել 
ղքաղաքաւն է ՝Հարոզ կարգաց 9 ի քաղաքին , ղի ամե* 
նեքեակ ապաշխարողդ Աքեիցին • Պիզ&* մերկասցէ 
զաղիութ^ իւր , ղի մի վիրաւորեսցի ՛ի պատերս* ղմի ♦ 
ագաՀն 3 թողալկ ղագաՀութի իւր % ղի մի տկար աս ցկ 
9 ի ճակատուն է Ս արտուցեալՍ * Հաշտեսցի ընգ ըե֊ 
կէ՛րի իւրում՝* ղի ճշմարիտ սարտուցեաքև Հաշտեսցի 
ընգ մեղ% \Րի ոք վջկմ առցկ յանցանացն $ ղի ե– մեզ 
թ«ղց1խ յանցակխ մե՛ր է ՀԼայս քարողեցին քարոզքե 
Դ քաղաքիս է 

Աճագաւորն կայր չարչարեալ. վերակացու չթկ 
ղօրացս ի*–րոց է կոչեաց ձև մերձ կացոյց յաղօթս է իբրև 
պատրաստեաց թագաւորն էւ վառեաց ղղօրս իէ֊ր է 
իորգոֆլ իւրովտայր օրինակ 1ւ ղքաղաքն ամ՝ իտք֊ 
գոԼվաո֊կ է Որգի Կր սա %աՀներովաայ 9 Հսկայի 

1 կրկ օր . աաաաքքևաաքԼւ է ե. ղթի է 

3 Հ*–գդՒ օրԷ%ակ% ա-աՀև . ք) կամ՛ » 

4 °|»» Տա է գաԽ&ա&. որպք;» 0ւցւէւ26ճ Ե7 > նՒնՈԻԷ>Ա8է1)ն 117 
որսորգ 1ս առաքինի ♦ թողոյր որսալգգագանս , և. 
ցանկոսթք՛ սպանանկր ♦ փսխանակ որսոքե յանապաաի 
ղքադաբն որսայր . թողար ղվայրէնի կէնգանիսն , ճւ 
գըեաաեի անօր կնա֊թֆն սպանանկր $ ֆոիւանակ պա^ 
աոէ֊ի կաոսսց Է լ ք ո 9 Հէտիստս յ/եգ քաղաքե շրֆԿր » 
գի պնտէսցկ յապաշխարոՎ^ , ճս լոսասցկ 9 Է նոցանկ 
զչղդ&ու-թՀէ Գնայր նա Էանար Հ*՚–թի , Լ Հասաաակր 
գքաղպքկ էրէրէալյ 

\^աևս ՀՀոէԷլաԱ Լ. յիմարէցաւ. 9 էս վամե որգւոց 
ժողովրգէան իւ.րոյ ամաչկր • ի %թե»$.կ աէսանկր 
զա օ– աքին ութ՜՛ի , Լ. լաքր վամե արրաՀամԽան ղաւ֊ա^ 
կէքս ւ կտե՛ս զի Հասաաաէցաւ. դայակն •խսնանսւ. 9 և. 
դասակն (Հակովթայ կր մհլէգնէալ* Հէսանկր գան^ 
թըյյիաամե , գի թըիատէցան սրաիւք ♦ ճւ թլփա^ 
աէալքե խստացան • Դ**բովկր 1 ՀՀոֆլան գորգիս ժողո ա 
վըրգէան էւրղյ $ գի շարաթուք պար ձ Կին « աէսանկր 
գարձէալ գի գթըիաաէաքե 9 ի մկ^ մաՀու. ձ. կէնաց 
էգին • 

ք () ճագաւ֊որե նքասւկացւոց գիաաց էթկ պաաճառք 
րարկու-թ՚Էս յանցա%ք էն 9 էՀաա նա վաղվաղակի ը^լ 
պատճառս չարէացն « ձտղովէցան Լ. խսրՀուրգ առին 
նինհւկացխՀկ որակս կէցցուք տ Դ»աշե ուխտի է^ 

գին աւՐ քաղաքկ 9 գի Հ^աշաէցուսցէն ըեգ իՊտէանս 
վթձ՛ $ %ինոա–կացւ.ոցն յա/անէ աց ած գիա&ուկ խոր± 
<Հու.րգն % թկ պա<Հք կարալէն չսւձանէէ զգա տա վճիռն 
աՏք է Հայս ՕոէԷլան ոչ յայս/եէաց նոցա , ղի խիթ այր 
վամե փրկութէ նոցա է իբրև, տէսին նինուկացիբն թկ 
սաստիկ կ ա/արգարկին քարողութ-ին 9 իաէացան գայ 
ՊՒ Ք ա Դ9Ր ե "– ՀԱ"րէրաբ 9 (\չ^ գարձան ըկգգկմ՝ մար^ 
գարկին 9 գի զգթաձն ա& ըեգ իւրէանս Հաշտէցուալ 
ցան է ՀՐարգարկքա էաոաՏե զսաուգուի է ճւ այ զ+եորՀս 
ողորմհւթՔ % (ծ՝կպկս* էւ (Հոֆլան գյոյմե Հատանկր 9 
սակախ պաՀքկ գյոյսն րագմացոա-ցանկին ♦ թկպկա 
է– Օո էխ ան ղսիրան թէկանկր 9 սակախ աղօթքե Հաս*, 
աաակին տ ՀԼամպ 2 հահկէալիաէ֊արաւ. $ խորգսվյիսՀ, 
ր ատ կին ա \յիա5տ °՝րկրին էրէրկր » և. Հաստատկր գնա 0ւցւէւ26ճ Ե7 118 հ նԻնՈԻծԱ8է11ն 

ցա&ութ^/ո է Գրգուե-ցաւ քաղաքն 9 ի կոր&անե՜էյ և֊ 
Հաստատեցքճա գնա տուրք ողորմս*. թե՛ է Գոշկին է՛րա*, 
մասկք անասնոցն 9 որ պա<Հկքքև 9 ի քբ ոք ♦ գոչիւն կր աղ^ 
գի ազգի բարբառ֊ անասնոց 1ս մարգ կան տ Լրւաւ 
ստուգութք ղգոչիւն նոցա ք ել փրկեաց ողորմհ «- թ քն է 
ՀՐԷ հր բոկութքւ 1 Տ֊աօւայից և. աղատաց ♦ մի Հաց կր 
իոնարՀութէ՛ մե՚&ատանց էւ. աղքատաց մի ըմպե՛լի 
կր թ ագաւորին և. ռաէհկին ♦ մի թ քսուի կր խոր գոցն 
վաբձկանիՆ էս փափկամսիս ♦ 9 ի մի լուծ ապաշի* արու ^, 
թե՛ մտքԽ $ Հ^յքենայն քապաքե ե֊րերկր 9 ի պա շար մանկ 
շարժմանցն ♦ իբրեւ 2Րեճղոլկ 9 ի վեր այ փշրց իպճիւ. 
նստկին է իբրև– լուսան այր 9 ոչ^ ակն ունկին եթկ օբն 
բաբեաւ վախ՛ճ՛անի ♦ ճւ ըեգ ե՛րե՛կանալ աւուրն ոչ 
կար հ կին թկ բնաւ հ՚ագիցկ % ի%ոսա առաւօտն տ ի 
բէրա% մաՀսւ. կայր ամե՛նայն ժողովուրդն , և. զգրունս 
անգնգոց բաիկր տ քՀոֆլան թուկր ղաւուրսն ք ձւ նի^ 
նուկացիքն ղադօթս յաճախկին տ Վ^ասաակեյաւ. քա^ 
ղաքն ցվէց ե՚օթնե՚րորգսն * 

իբրե֊ ե-աե՚ս Գոէխան ղարտասուս նոցա > երկե՚աւ. 
յդ/մ ՛ի պա Հոց նոցա տ ՀՀոֆաանու կր գգմենին Հ»+* 
վանի • Լ. նինուկացւոցն տօթն աապախաոձ* է կտե՛ս 
ղանձինս նոյա , դի ՀԽղեալ կին իբրև, ղ^ուբ առաքի 
բաբձրելոյն է \ք՝անկուկքն թացան 9 ի հ՛ոց 9 յարտա^ 
սուս մարցն $ կտե՛ս գ%ինուկ % ղի կր սգացե՚ալյ Լ. ըղ֊ 
Սիմն* ղի կր մոլեղւեե-ալ* ետԽս ղասսրե՚ստան գսրո^ 
աքե-ալյ ձւ ղիրուսաղկաՐՀպարտացե՚ալւ կրկեաւ (ձ ո վ֊ 
նան 9 ղի մի սուտ չիցի քարողութ^խ ♦ ղի գի ակր 9 թկ՛ 
•քարողութիս իմ* չու ձ անի ապաշխարութբ տ կա ես՝ 
ՀՀոֆւան զթագաւորն նինու կացւոց $ ղի ճշմարտութբւ 
ե՛րկիր պագանկր այ ♦ ե՛տ ե՛ս ղ^ոբովամ* ք ղի որթ ու ց 
ե՜րկիր պագանկր % կՀաս օրն այս ղի 3 կոր Տ՛անի $ ճւ 
ե֊ղև. աաՐ քաղաքն 9 ի կոր&անուաքն տ ք|<* յ ո *–մեք Յնաց 
շունչ^յայս տեսիլ գառնութի տ կացուցիե ղչոդայքե 
քթի 9 և– ե-Հաս գոչիւն նոցա յ երկինս ւ |^ւճ. * ղնաւ. Օւցւէւշ0ճ Ե7 թոսկր ե՛րկիրն նսցա 9 վամե ղի Հանապազ շարժեր 9 ի 
ներքոյ նոցա % Նացին վամե մա Հոսն իսրեանց , ղի սլ 
ոք կր որ պատեր և. թաղկր էս միաիթարկր ղնոսա % 
հք ոս ~ ժԻհՒյԹ Գաք» » աղաղակեցին ♦ յոր վախճան 
Հրասիրեցաք § 

Լ\արեաս թագա սորն էս կանայք իսր , ֆւ. ՛ի թաց 
է՛գին ղթագե 9 ի վէրայ գլի"/ ՚ թագա սորին, ղի լոսան 
թկ վաղիսն չիցեմխ * \^մենա/ե քաղսգխ միարան գո^ 
չեցին առ ած ♦ վամե ղի 9 ի գոչԽլՀողմոյն պղաորկր • 
է$ Ոէ Լ ԿԿջի՛* 9 քի է՚րկթք խսովեալ կին ♦ ամպք էս 
*%ԳՔ ղչքիմեամիթ պատկին 9 էս գրր^ցե՚ալ թանՏրա^ 
նայր աՈսռախսսղն է ֆայ լակն ղւիայլակն րաիկր 9 որո^ 
տսսՏն որ ոտ ման պատաՀկր 9 կայծակաւքկք ղէլայծա^ 
կոսնս ստիպեին » գողոսնս անգ էս Հիանալ 3 սրտի տ 
Ա.՚/ձնայն մարգ ընգ գե՛տին ՀայԿր , թկ աՀասասիկ 
տապալի % Լային ամենեքեան ղմիմԽանս ՛ի կատարել 
ասուր չխ % կՀաս ժանս այե ♦ կացին ամէմեեքե՚սԽ յա ալ 
ա ի ճ՛ան մաՀոս ♦ րոսոձա Հարին ղմիմե՝ամիք , վամե ղի 
եՀասյուսաՀատոս՚թս % կս *ի լալն իսրեանց Հայ կին * 
ընգ երեկոն , եթկ ե֊կն գիշերս էս ե՛րե՛ր մԽղ^խասար 
անմեկնելի ♦ եկն գիշերս ձւ աՀա չիթ մեզ տեսանԽլ 
ղառասօան ա կս աոկին % թկ յորոսմ՝ պա Հու. կործա^ 
^Ի * յէրեկսրԽամյ երրկք տապալի 9 ե՛թ՛կ աո*ասօտոսն 
կործ՛անի ♦ յորոսմ՝ սլաՀոս արգե՛լք գաք ձայն գոս^ 
ժինէ կարծկին թկյերեկորեաք տապալի, եկն երսՆ 
կոյն , նւ նա կայր կանգուն $ ՀԱթւ ոսնկթա եթկ ՛ի գխ 
2էքԻ Ը**4Գ1^ Ա ՏԻ • *՝ղէւ գիշեր 9 եւ նա կայր 1ւս տակալ 
սին է \\կն ունկին ե՛թկ առասգասսն կործանի ♦ րա^ 
սաս աո^ասօտն , րացաս սղորմհսէ էս գթ֊ոսե գոսռն 
աք 9 ի վեր այ քաղաքին • ղի յայե ասոսրմե երկիրն ՛ի 
շարժ մանկ ոլ գագարկր » (Հայս վեց ե֊օթներորգմև 
երանի կր մհսե-լոց՝ քան նոցա ♦ կեն գան ի մեուե՚ալ 
Կքն 9 էս չԿին թաղեալէ կղթ*քքր եղրօր պատաՀկր 9 
էս ոլ 2էանաչկր ակեր պարանս նորա ♦ էս ոչ ունկն կա^ 
րաց 9 ի միմԽանց մեկն ել ղՏ այն 9 ի ձա/եկ է քքէրԼ ղխաե^ 
ձսղէլրակի կին 9 ի պաՀոց . մհրթ էս սսկե-րք լոկ Յնացիե է Օւցւէւշ0ճ Ե7 120 Ւ նՒնճԻֆԱ8հէ1ն 

\^յԱէ յորժաաՐ քաոռրսւթքն այ էւ աՏարգասիբուքխ 
հագէաց » աւէտիք ողոբմհւթէ– տուաւ քաղաքին է 
\\§էպք էւ մէզք որ պաաէրաԼ կր զքաղաքաւն % յ անկար, 
հ՛ակի ցբուէցան էւ սփռէցան 9 էս Հզէ– ՝Է խազաղու^ 
թ2^է (Հա/եժաէՐ յաբուցէալ իշխս/կքն քաղաքին Հա« 
նին զքուրՏն զսր սւնկր թագաւորն » էւ զգէցուցին 
նմաս ղթագաւոբական հիրանիսն% Այլին զթագե փըշ. 
աատէսութէ $ նւ էգիճա 9 ի գլուխ նոբա զթագն աբքաի 
ութէաե • 1լ փոխ է ցին աաՈանէքէան զՀանգէբձս իւ^ 
բէանց յուրախութֆ տ կգքճա հունր աո– Հասարակ ք 
էւ կացին յաաչօթս ♦ Համբարձին զձէ՚ռս իւրէ-անցյէքԼ 
կինս # Հանին յասՂ/սայս թէբանոյ օրՀնութիւն ե~ գալ 
Հութիւն և. փառս այ ք այս որ 1 ի մաՀուանկ փբկէաց 
զքէյէանս նոցա % 

*Հ*արձաւ թագաւորն փութապես 1ւ է՛լ աբտաքոյ 
քաղաքին տ է՛ս աս էլ պրոֆան տ \բբև– էտէո ԳոֆաԽ 
զթ ագաւորնէւ զզօրսն իւր ցն հալից ուր ախ ութ է ամի $ 
տրտմէցաւ տբտմհւ*քւ~ մէհ 9 էւ. գլխիվայրս՝ սա լոլ Հայ հր 
րեգ նոսա է իրրէս տէսին ղՕոֆաասն տրտմէ՜ասլ 9 գիտա* 
ցին էթկ փասն կէնաց իւրէանց կ% կւ մասաուցէալ 
թագաւորն ա§Ր բազմութբն էրկիր պագանկր Լ. ա ա 
•4>" • Ոկ»ախ լէր ընգ սԴոյլ, էբբայէցի 9 զի 9 ի ձէռն 
քո գտպք. մէք գչիր կութ՛ ի * ուրախ լէր ընգ մէզ% #ր~ 
գի \Հյ1աթէայ , ղի ^ի ձէռն քո հան է աք մէք դահ • 
Տէսին գի տրամէալկր 9 էւ աս էն ♦ քի՞նչ^ շաՀ կր քէզ% 
էբբայէցի , էթկ ամէնէքին Առք աՈէռէալ կաք » կաւՐ 
դք^սլ ւխ աս էղև– քէւլդ զի շաՀէցաբ գսւ զքաղաքս 
մէր փ զի՞ տրամէալ է՛ս 9 էբբայէցի 9 զի կէցուցէբ զմե՚զ* 
կամ* զի* սգաս 9 առ ասքին ի % զի ապաշխարողս առաքի*, 
նիս ստացար % \^քման կ քէւլ ուրախ Ախ է է այսօր $ 
զի ահ ուրախ էղէւ յէբկինս ։ ՀՀ+յսօր ուրախ լէր $ զի 
աաՐ մարգ նայն քո է՛րկիր պագանկ • ք\աԼ Հ էբբայէցի $ 
նայէա յանմէ՜ղսգ զի ապրէցան 9 1լ գիր զձէռն քո ՛ի 
փէբայ գոցա% ՕրՀնէա զգաւառս զա/ս զի պաՀէ^ 
ցաւ ք էւ բաալմասցի 9 ի սա յիշատակ քո տ ՕրՀնէա ք 
Գոֆաաև | էէթաղաքս մէր 9 զի այսուՀէտէւ անուն քո 
անուանէսցի 9 ի սմա $ ՔԼսչյս աւուբքս բարկութ-ե ՛Է 
միասքխ պա Հ է ցաք մէք ճւ գու. ♦ լղյհ զաաՀս քո է– ան^ 
ցո զսուգ քո ♦ ձև ուրախ լէր ընգ սԴրզլ 9 սրգի էբբպ/է ֊ Օւցւէւ20ճ ՝պ 5«֊5/> դի ք*պքտ» ե. թագանք* քէոլ կկիր պագա^ 
նէն$ Զվայս էս առյասէրլ քան ղաայե իսսե-սան ընգ 
նմա • 

| ^ ՀքՈգին *ա՝ր 9 ի րէ֊րան նսրա • սկսան քա1է§ նսքա 
ղի Հարսանկր , Լ թտն ընգ թտէ֊ան ՛ի քսնաւի մաա^ 
"Կր է Վ^ի7էկր ընգ նմա 9 ի րէ՚րանոյ նարին « յե-րկոա-ս 
գկմս իօսկր է&Գ նմա % ղայ Լ. ղմարգարկին ՛է լաւր 
աաՐ ժողսվոգէ՚անն * Ջյի ասկր ա& վասն քաղաքին 9 
թ֊կ գոս ՀՀոէխան 9 արասս՜սար վասն էէգմենւոքե ակայլ 
րի ♦ յպյգ գգւէենի սր ապականկաւ. 9 նմանեսցի քսՀ, 
ղաքս այս կսնգանացե-ալյ ԳդաՌրսքքԽ քիսի թհ՚ւԼ վար*, 
գապե-ա 9 1ս ուսիր 9 ի նմանկ ղՀասճար ի մաս աո ւ թ է • 
ՀՀանարգ գգմհնւոխ տիորՕ՚ա ճւ ճաշակա՚աո* )2՜1ք դքք*լ 
Համ՝ իսկ գթուՔհ այ է Տաղաա-ար քս լիսի քև^լ Հայ^ 
էր չի • գաւ. աաղասարս 1 յերկրի Հասաաաևս 9 էլ ղքաս 
զաքս յԽրկրկ կսրձանա՚ս % կա. ղգգսսնին անարգ պա^ 
Հե՛ս գաւ. փ էս ղքաղաքա մե՜հ՝ աապալէոս է (կ՞ւր կ սասւ^ 
գուի քա ֆ Օսֆտաս » զի ղքաղաքս գգմենւոքե ալՀա^ 
լյաաարն-ոէ՚ր » Ա/ւ– տ աղա սարն կ ողորմհւի քա 9 ՕավԼ 
նան » էս աս– քաղաքս իսաուքէ* % ձՀչոՆրէւ. գգմենւոքև 
յարգէքս գաւ. քան ղայս իա սուն մարդիկս % Ջքչորիւե * 
գգսոնսօյն էս ղհաղի1խ սորա պասէոսէոս քաս դասմէոլ 
տղայսն • 

| ուաւ պայս քաղաքս 9 էս ընգ մի րև՚րան Հասին 
օրՀնոսթՀւ գոՀոսթի էւ. փաայս այ ♦ ղի փոխանակ նս^ 
սա գատկր ղմարգարէխ % \ձյ*ասսաձ՝ սուտ արար ղթան 
մարգարկին • էս ՀՀոֆլան չիեկր վջկմիագիր այ 9 ղի 
ԱՀ սոսա էինիցի ա ՀՀարէրաս Գոֆքան էմհւտ 9 ի քա^ 
ղպքն • ընթասան յաո^ա^քաղաքասիլր% ճս երկիր պ***~ 
գ(Տ§ նմա է &»ղավԼթ ժողովբգոո թԽրկիքև նմա պատա^ 
րագս 1ւ մաասւցանկին նմա ա ասան որդս % Աքէմէղ^ե 
մաաուցին ղմաեէ՚ակս իւրէ՚անս 9 էւ է՜րիաասարգքն ըոլ 
մե-Հէւսանգս % քիագ աա֊որն մաաոյո. ղթագԽ էւ. ղիայրե 
վե–ր2իկթ% 9 Հանգ1րրձ է &ա§Ր բէրրանոյ փաոյաւ-որՆոաա֊ 
իրրե֊ ղահ ա Փ առ աւորէ՚ցին պԳոֆաան 9 և. Հանին 9 ի 
կասսա որպկս ղթ՚ագասսր է Ձիուկն ՛ի ձովսւն կրկր 

1 Հ %էա էԺ 0 ւՐ ա & փ՛"**" » Մի °ք է1–քէ–լ էէ&քԽ է 

»ռ%Հր ♦ գա* գաղտԽաք *խ V^^^( լ– ֊ 3 |քք օր • ի**ք Փք\ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 1%% էնԻնՈԻԷԱՑՒՍն 

ղՕոֆլան » էս կաո֊քԱ ՛ի ցամաքի ւ Տէկոէճտ ե՜րթ այ թև 
աո-աՀի նորա մքխչ շրֆԿր 9 Է ^՚ովոմս ♦ էս Հեհ՚ելաղօրքն 
9 ի ցամաքի % Հերձ ղիո%Ա յ&ՀՀ՚եելն իսրոսմ՝ 9 էս ղցա^ 
մօ*թն 1 յելանելն է Չէոսկն որ եկոսլ ղԱա $ ոսժգին կր ♦ 
էս թագաւ.որն որ լոսաս նմա 9 սաստիկ կր է Չլու.1խ 
շասիզս պատրաստեր նմա 9 էս թ-ագասորն 2էանապար^ 
Հրս Հորգկր է ՔյէսսՀխ ձկունթյոսղարկկին ♦ էս ղէյառս 
՛կորա ժողովք ղօրացն է Ատբսչ/ե նք/եոսկացսոց Հրեշ^ 
տակս արձակեր առաքի սորա , ղի պա արա ստեսցեն 
մարգարեին օթե-վաՍս՝ որ ՛ի սոսա իՀոկ • \Հյւաոսա&– 
ցոսցանկր ճանապարՀ ձկանն % թկ որպկս գձասցկ է 
<1) ատարագօք էս պատոսողԼելանկր \$ոախան 9 ի փառալ, 
սորեալ^ կառսե էս գսայր ♦ աւՐ մարգ ընգ աո-աք^ ելա^ 
նկր | էս աՀիսնմա երկիր պագանկր • (&*ագաւ.սրք 9 ի 
սմասկ ղարՀոսրկին » էս ամենեքեան գո գայթս է 

\ք"Բ– ա րք. իմ*% ա Հագիս կոսրոսի կայ 9 ի սիրտս մեր 9 
էս ոսԼ ոք ոչ^լացցկ ղմեզ% Սիրուն կ մե՜զ ժամանակեայ 
կեանքս մե՛ր քան ղէյեանսն իոստացեալս % խամանա ^ 
կեայ սև ղա՚Նս մեր սիրելի կ մե՛զ քան զսեղասս ար^ 
քայոսթե Հ էս լաս կ մԽզՀ պարակզ րանՀարոյ քաս զոր 
ժաո֊անգեաց աւ.աղակս « (Հիգ սա կաս Տ՜առոց աշիարս 
Հիս փոխեցաս Տ՚առձ կենաց* Սֆգամ* էս սպաոձէոսձ% 
մար գոյ աո–աւ.ելյղարՀո1֊րեցոսցանկ ղմե՚զ քան գգ ե^ 
Հենիս է Քյի եգէս *\քինոսկ Հայելի տիեղերաց % 

|* Հասանեչն \$ո ֆա անոս յաշիւարՀն ի*~ր % գարձոս^ 
ցաներ ղյոսղարկասորս իսր % Այէաչկր ՀՀոֆւան 9 ի նո^ 
ցանկ 9 թկ գոսցկ տեսանիցեն ղէյո-ա պ աշսւու. (3-ի մո^ 
ղովրգեաս իսրռյ • թկ գոսցկ տեսանիցեն 9 ի Հե^ 
թանոսաց $ էս սսսանիցքքե ղմԽդս նոցա % ի մողովրգե^ 
նկն իիթ՝ա/ր $ թ՚Կ գոսցկ քակիցԿ սԼֆր՚է* 9 էլևքեալս 
էս րմշէյեալս • կրկեաս Հ$ոէխան յապականեալժողո^ 
վըլրգենկե իսրմկ էս ասկր $ գոսցկ թ՛կ աՈոանիցեն , 
էս ապականեսցին այս ապաշիարոզքս % \ձվէձակելսնո^ 
սա առանց պատճաւսանաց* ամաչկր • էս րնգ երթ– ալն 
նոցա ի*իթ՜**)ր 9 զի *Փ մաանիցեն ոասակքն վանա^ 
նոս ք էս այպն աոձիցեն զզասակքն արրաՀամեան % 
Ո Հեկր ՀՀոֆտան շնորՀս նոցա * Համիոսրկր ղնոսա սի^ 
րովյ էս օրՀնկր ղնոսա սրրոսթրէ է ի/նգրկր 9 ի նոցա^ 
նկ $ էս ոչ^պատկառկին ♦ իրատկր ղնոսա է էս ոչ^ Յսայ^. Օւցւէւշ0ճ Ե7 էն ♦ Համբուրեր վնոսա ք ձև ոչ գառն այ էն • ասեն ♦ 

%կ ղսրրութի $ ղի 1 աղգատոՀմ* սուրբ շջֆի 1 ի նմա % 
\Ր ացուք տեսցուք 9 ի նմա ղսլարկեշտսն ♦ մտցուք տեռ, 
ցուք 9 ի նմա ղրնտրեալսն ♦ ա/տցուք տեսցուք 9 ի նմա 
ղ^շմարիտսն ♦ մտցուք տեսցուք ղայն երկիր % որ % ոչ^ 
րնակկ % ի նմա կռապաշտոլ թք • մտցուք տեսցուք ղե^ 
րանելիմե ղայն % յ որում՝ 3 նենգուի սչլ գոյ մտցուք 
տեսցուք ղառաբէնիսն ղայն % ղի "էէԼՀՅ եղէն օրէնաէլ 
Հեռի լինելի րամիասանաց մեղաց #՛ \Րէ ղրկե՛ր լլղ֊ 
մեղ% եբրայեցի $ գյուղարկոզքս քոյօգտու(3% մեր֊ 
սԴհ ♦ քէւ եղաք մեք ապաշխարոզք • քէւ դիցուք մեր 
արգարք % ֆոիտանակ վարձս ւց վաստակոց ոտից մերոց 
թողացո զմհոլ մտանելՀԷ ժողովուրդ քո 9 ղի առցուք 
9 ի նսցանկ օրինակ* որ լի * ե օգտութր է 

\***կ Ոէ Լ կ ա քհր րասական լի՛նել ղոր իօսեցան ա^ 
պաշխարողքն % ձի թկպէքէո էւ ղայս ասաց Էն , ձւ ա« 
ռաւելէւս քան ղ*դյն 9 ՀՀոֆտաս լսեր էւ Աէիկ կայր » էւ 
գլիէարկեալ 9 ի գետիս Հայեր ♦ ղի ամաչեր վասն ժո^ 
ղովրգեան իւրոյ $ ղի անօրէ/կք կին էս անիրաւք % (Հար 
եր այս որգւոյն \\լէաթ–եայ % քան որ ինչ^եղէւ դդմե՜ ^ 
նւոյն | ղի մաՀ խնդրեր անձիս իւրում* է Զար կր այս 
նմա քան որ առիս ընկեցին գնա Է հոէխ% իսկ 5 Ց»^Լ 
նան թ ագուցանէքր ղանօրէխոլթֆ մ ո ղովրգեան ի*–֊ 
րոյ է Ս*չ/ձ. ո Ը ա հ ս Հաճեաց նա սուտ րանիւ ղնաւա^ 
վարմն ՛ի փախչելն իւրում* 9 այսպկս Հա՜ճեր ղնէնուկ^ 
ացիսն % Տարեկան մեձ՝ կ է ասկ 9 յերկրէն մերում* ք 
ձև չե մարթ– անդր մտան ել օտարի ♦ տարեկան ե ո ր֊ 
դւոց մողովրդեան իմոյ ֆ էլ չիք 9 ի սոսա ՛ի Հեթանո^ 
սաց է ԻրքՅ՜ա յք դուք առ. այժմ* , էւ դարձ իք յաշի ար Հն 
ձեր իազաղութր. • էւ ապա եկայք յետ մա ման ակի 
Էրրէւ. կատարեսցէն տար եկ ասքն մեր է Լրւան 9 ի սմաս 
սե մի ամի աքն • երկիր պագին եւ դարձան *ի նմաեկ % 
ԱյւԷն ի նմանկ ղօրՀնութքս , ձև չուեցիս գնացին 

1 \քի <>ր • %է •է^հալ 1* »լ Գ •) ւ 

2 Մէ՛ օր* յ«ք ք*»–»1է Դ 1ե* 5 ԵրԷբ •/> • յ՚»1 –էէ &է ^•♦••ն 
5 ՆրՀ ու – °ր • ա ^»*ք է^»"^՚ք ՛է 1*է • • • • Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ*4 * նէնՕԻէԱՑԻտ» 

յաշիար^Խ խրԽանյ խաղաղու-թքձ » ՕրՀնու-թք 1 Լ. 
փառք աք է զԻ *չ^յամօթ* արար զժողովըա.րղՏ§ <Հ1րթ–ալ 
Նաասաց* օրՀնութֆ Պւմա որ սիրԽաց զարգար զապաշ^ 
ԷաարսղՀև ♦ օրՀնուֆ Ղամա ճ. օձ-է-ըքյ %որա % 1ձվ* աս Ա Ոէ ~քձ 
նւ մեք* օրՀնուֆ ճւ փաաւք Հ°ր &~ (էրգ*֊*/ ե– Հ&գ՚֊դի 
սրրղք այժաՐէւ. միշտ 1ւ. յաւ֊Էտև-աեա յաափտ^եէց • աաԴքս % Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւշ5 

Ի 8ՒՀԱՏԱ1Ւ ԱՐ*Ո8 ՄԱԳ ԱՔԱՑԵՑԻ Ո ՏՆ 
ԱՍԱՑԵԱԼ ՎքԼԱն ԳԵՐԱԳՈ 8 
ՕԻՏԵն *ԱԻԱՏԱ6ԵԱԼ* ԱքհՈ՚ԱԼ Մ80* * ^ II ք Աք աճ՛ ղէրկինս ք գէրկիր ճւ ղա$Ր որ կ ՛ի Դսէ ա 
սա • ճւ ա<Հա քարի էԴւ յա<ք տ ՕրՀնէաց ղնոսա ճւ ա^ 
սկ ♦ էտու 2էգ ղաէՐ 9 ճւ կէրիքիթ իրրէւ ղրանքար իո^ 
ա Ղ1 * &*Ղ19 ՚ֆ՚Հ/ն <Ըֆ ս ար էսա շէչղյ *1ք ուտիցկք » ղի 
շուեչ^ աաՐ մսւաք արիւնն իւր կ % 1Լ\րգ յասէլն* էթկ 
կէրիք/տ իքքհ– պթաեքար խոտոյ 9 ոչ^ էթկ ղան ար ժա% 
ինչ^ կերակուր ուտ կի՛ն $ գի ոչ սովորույթս իսկ ուս ու. ^ 
ցանկր զայե ւ \^յէոչ^ունկին թէփատուի , և. ոչյպիղձ 
ինչ կր նոցա ուտէլղիողէնին 9 ճւ ոչ գի ակին դգիրս % 
1ձմէամ՝ 9 Ծ+բԿլ ե֊ \)Կթ՝ ճւ ա/լթ մթաչԼ ցՀԼրրաՀամ՝ ֆ 
քաաՀակ ճւ ք&ակոր ուա կին ղիողէնի ճւ աաւՈ/սաքև կէ^ 
րակուրս > ճւ չկր նոցա պղհուի * \ձ+յԼ յորժաաՐ իքիս 
յկգիպտոս որգիթն իսրայկչի 9 ղնոքե գորհ ղաշի ար ^ 
վագրին գոր&կին ♦ ղի յ կգիպտոո ղարղառ և– ղոչի ար 
պաշչոկին 9 1ւ ուտկին միս խո ղին ի ճւ ղմհւկն % ղի շատ 
չինկր յկգիպտոս ♦ ճւ ապա սկսաե պաշաէէ զկուռս 
Նոցա է Վյսսն "ՐՀք ճւ ասկ իսկ ք ի գիրս Ա+րարաձոցն 
ղրանս ՛ի ժողովրգե՚աՂքս ♦ էթկ ղարթ աո֊ ճւ ղոչի ար 
մեր զո<Հեմխ առանց էգիպտացւոցԱ 9 քարկոհեն ըղ֊ 
մէգ է կւ իրրև– ե՛ կին էլի՛ն յէրկրկ անտի 9 ե-յասցոյց 
ղԱոսա սատան այ 9 որթ– էկն 1 էլ 9 ի Հրոքն ♦ ղի յիշէ֊ 
ցուսցկ ղգորՏ՚ս նոցա աքնու , էթկ յկգիպտոս ղար^ 
քառ ճւ ղրչիար պաշչոկին է 

յ^^յէ^ակր աՏ՝ յորժաաՐ է <Հան ղԴաոսա յէրկրկ անտի ք 
էտ նոցա օրկնս* յոր գրէալ Կ , թկ միս իողթեի մի 
ուտիցկք ք ղի պիղծ Կ » է*– վասն աքնորիկ էտ Դէոցա ըգ, 
պատուիրս/նս ղայս $ ղի թողա/էն ղիողէնին ճւ կէրի^ 
ցեն ղարղառն ճւ ղոչի ար % կւ յորժաաՐ էկն կարկու^ 
աըԴէ 9 ճւ սատակէաց ՛ի գաշտի ասգ ղանասուես %ո^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ*6 վյսւտ, ՀծՐաւՐՈ8 

ցա 9 ասաց թկ 9 ի գՒ ս ե գիպտացւ֊ոց արար տկր Հ ա ֊ 
րուաճ՜ս մեՏ՜ամեճ՚ս տ էք*. յայա կ % էրթկ զանասսւնսե 
պաշակին ♦ ձև որ ննացեալ կր 9 ի աս/ե ար քառ Լ. ոչ^ 
խար $ նոյեպկս սատակեց ան % \ջւ կարճն ց*սն ապա 
որգիքե իսրայկլի յուաելոյ զի§ո զենին 9 էս սկսաե ու*, 
աել ցարքաո– և. ոչխար % ՚իսկյաւուրս \յսայեայ 9 ինոյե 
անսՂոուիՅ՚ի յարձակեցան % Վյսսե այ սորի կ ասկ մար*, 
գարկն ♦ ուտեն զի* ո զենին ձև զմհւ1լե 9 ի մի աս թե ք էւ 
զսՀեն 9 ի պարակզս իւրեանց % Վփայկ նոյն ինքն ՝\յ^ 
9* այ Է յորէէամ* տրտնքկին վասե կուապաշաոէ-թե նոցա $ 
ճւ ասկ ♦ ընտրեաց <Հիւսն զփայա անփուտ ե֊ կոփեաց 
զնա գր Ոէ Լյ գորձ՚եաց էւ. մաՏէոյց զնա * \յէ֊ յա լուրս 
մակարայեցւոցն % աո– որով \^ֆտիոքոս գերեաց զկ– 
րուսազկմ* , ձև տանքեաց զՀ,րեայսն $ ձև տայր երկիր 
պագսձէ՚լկո-ոցս արտառոց էւ ոչխարաց % կւ. ս պանին 
քԵդք՚ աօ յ ս Ր ԳՀքՍՐ երանելի վասե խոզենի ուտելչյյե • 
ըեգ սս^էե Լ. զէլին ոն% անուն ՀՀմհւեի Հանգերձ որ^ 
գւոաէք Նորուս ւ իրր ոչ^ եթ֊կ Գ ա ք^ Համարեին զու^ 
տելն ի ո դեսի 9 այլ^աեգկն ըստ ոչ^ սովորութ՛քս ՀրԿից 
մեո֊անկին 9 ի վէրսԱ սաքսս ա կաս օրինացն , ձև 9 ի վէ֊ 
րայ թլյիատուքՅ-Քե զոր ունկին յաւանգութքն ել յա*, 
ո-աքին Հարցն էլր եաեց է ՚՜կոյնպկս ես ($որորովամ՝ % որ 
յասցոյց զիյրայկլյ երինջն սսկի զոր կանգնեաց % յի֊ 
շՀ՜ցդ/ցնոցա զառ աքին պաշաօնն անասնոց զբրյ\»գիպ֊ 
աոս պաշակին ւ կւ կր նոցա պէլիեալ խո զենին • ոչլե^ 
թ֊կ վասե կերակրոյն զոր ու ակին, խոզքն ք այլ վասե 
կոյապաշաուՏն զոր պաշակին զարքառսն ձև ղոչի ար ^ 
սըն է ՚\§ա Լ երանե՜լի մար գարկն կզիաս յագււաւուց 
ընգուեկր. զէյերակուրս • էւ զի խոզք ձև ագռաւք զնոքե 
ուա են կերակուր 9 ա մեն եցուե յայանի կ % քՀայց 1 ագ^ 
ո֊աւե 9 ի ա ա՛ղարկն աոձոյր կերակուր 9 ի ձեռանկ 
քաՀանայքէե ձև աանկր կզի այ ի մարգարկի ♦ ձև չիր 
գրեալթ-կ պզիեցաւ ւ ՚կոյեպկս ձև ուխաաւորն սչյ 
\ձամվաոն 9 ի րերանոյ առեւձուե կթ֊եաց զմեզջն 9 ի 
էէես֊ելոյ անտի ձև ուակր , ձև նա ծորկր իքաեկր 9 ի վե^ 
րայ մհրսւացն • ձև չիք գրեալթ-կ պզՏ՜եցաւ ուիաա^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւսրե աք 9 ի կերակրաաղն $ կւ. ձկոաձաք Տ՜ովուն ուաեԴա 
ղմարգիկ ձւ ղանասուն որ անկաեին *ի Տ՜ով* ձև ո լադ են 
մարգի կ աչձկուես հ՜ովուՏէ , ձև ոլ կ պղՏ՜Ոէ-թֆ նոցա տ 
ՀՅ+մլի՚Կթս քկրն արժաեի արար «ւաէլ ալձկունս յեա 
յարութՉս ւ Հ\եարոսի երե֊եալանօթ֊ ինլ իբրէւ. 

կաոաւ֊ոյ աէԽհի 9 ՀրասՂսյեցաւ նմա 9 է աեսչեանն և֊ ա^ 
սկ ♦ ա քէ 9 Պ^՚ տ րհ * • է՛– նորա ղօրքաԱացն՝ 

պարՏ՜եալ եթ՚կ խաամաակ ինլ եւ անսուրբ ոլ եմոէ֊օա 
9 ի բերան իաՐ է գարձեաչնաէա պաաասխանեալյ թկ 
զոր աճ՛ սրբեաց 9 գու. աէքա պզձեր է Ա/ւ ակրն մե՛ր ան^ 
լու.այ ձեռօք Հաց ու. տե՛լ ար անիկին զաշակերաացն ♦ 
իսկ ՛Սա ասկ ♦ ոլասքգիւ. պղիի մարգ 9 "Հքլ ո ր *է մար*, 
գոյե եչանկ 9 աքե պզհկ ղմարգ % իսկ երանելի \^յւա^ 
քեալե աասպկս ասկ վասե կերակրոց % եթկ յաւ֊ու֊րս 
յեաինս քակես ցին 1 մարգ է կ 1 ի կերա կրոց , Հարեալք 
իա֊րեասնց խղճիս աէաոօք , 1ս խեզաթիւրեալք իա, րե ասեց 
գիսակս/և մոչորուք/֊քձ • որ արգէրլու.ցու.ն յաաՌսսնա^ 
նալոյ 9 էս մեկնես շեն *ի կերա կրոց ք"ր. կարգեաց 
9 ի փշք&՚Ըք Հաւ֊աաացելոց • ձև որք Հասեալեն ՛է %ըՀ֊ 
աքարաա֊թէՀա վերայ • զի աաՐ արարահք այ բարի են $ 
և– չիք 1 է նոսա խոաան 9 ղի սրրէն բանիս ասք ձև ա1 Լ°֊ 
(9իսք է Է^ւ. արգ երկումս գլուխս գնկ » մի՝ զի չիք ինչ^ 
պիղձ՛ յարարահ՚ս աք փ էս երկրորգ ղի թ՛կ իցկ ինլ 
պիղֆ՝ է ունիս նշան ակրոսնական 9 կնքեա էս գոգացիր 
զչոոսոդկն բարեաց ♦ և֊ աաՐ պզհութֆ փախչի * կւ. 
եթկ ասեվխ* եթ կ այգպկս կ , ապա կարօքլե-վթ "ըք*֊ 
բել ղղոՀեալե • այլ Հրաման , ասկ 9 առաք չՀազոր^ 
գելգիէ-աց % Ա^յլև֊ յաւ.ու.րս առաքե-չոցն իրրե֊ մկրր–, 
ակին դՀ,րեայսԱ ք 9 ի մոզովս աանկթն նախ ա-աելխոլ, 
զենին | ձւ ապա մկրակին զեոսա ♦ զի յաքեաՐՀետկ Հա^ 
աէարկին կոխան՝ լինելղՀրկակաե աւ֊աեգութՀւսս տ 

\^թկ Հրամաքեցաւ. ու֊աեէյ յայա կ % զի րարՏաւ. 
թլփատոլ-թքքս Լ. շաբաթ աեալն ձւ մոխիր երնֆուցե 
ե– "քքէ աաՐ կարգ օրինացն • որպկս ճւ ասկ % (Յ֊կ Հքք*՛** 
անց 9 ձւ ա րգ նոր եղև֊ 9 Լ. ոչ 1ւ.ս աքսոէ-ՀեաԼ. արժան 
կ գառձաշ 9 ի Հինն տ Զյի թ֊կպկտ էս ակրն ասկ 9 ոլ 
եկի լսսձանե-Լ զօրկնօ կաաՐ ղմարգ արկս 9 սչքլ չնու.լ 9 Օւցւէւշ0ճ Ե7 118 ԴԵքԱ1ք0Տ 
միթկ Հակաայակ Հնլ կր օրէ&ո% Հ*ի գալստէոասս . 

Ք""֊ Ժտե * "ՍԼ էՐՐ Ի՚Լ խ°"կ"& մարգարկթՆ ըղ± 
սմանկ % վէ՚ոխ ե1խ /նուլ. իսկ յասիհից օրթնացս գը^ 
սԼաց պ&ղ* ՆթԿ ասից են՝ Կթկ ոչլկ յոլձնալղՀիս 
որկսմն 9 այլյյյե՚ալյ պարաիքք աքնսւ.Հետե– Աքե-լի մ1քն2շ 
եթ֊կ ոչկ յուհ՚ե՚ալ պարտիք թլփատ ե՛լ և. շարաթա^ 
սալ ճւ ոշ մկրտե՚լ* այլ պաՀե֊լ ղՀի՚ն օրթնացն դգա^ 
տարկսւթքս՝ յորմկ աղատ Լաց 9 ղի ի՚կբն ե-ղև. 
սկհք է է*– ա ՐԳ *"ձ. Հ> Պէ՚Ժ՛ կե՛րակուր՝ ՚ֆ" խողիսքան 
9 ի ՝ք& Հաւաաաց ե՚լոց 9 այլ որ թ$լ պիղծ՛ կ 9 ի կե՛րա ^ 
կուրս • այս ինքն յանասուձս ե– 9 ի կայտառս • (&*կ ոք 
ասիցկ՝ (Յ՚կ պարտ կ ա–տե՝լղաքն 9 ղի սրրթն րանիւ. նչյ 
ճւ աղօթիւթ ) էւ. մեք տացուք պատասխանի ասողացն ֆ 
ե՛թ֊կ որ իոլ աննման կե՛րակուրս կ 9 ղաքն ճւ ոլ ոա֊^, 
տէրէ սովորածս իսկ ուսուցանկ ղանն ման ույոե՚լիսե • 
գի այս կ կե՛րակուր զոր ՛ի սկղթանս ՀրամայԽաց ուտե՛լ* 
\՝^յլ*Ր »չի»Կ ^թկէ աե֊սաւ. 9 ոլ 9 ի Հրե՛ այս և. ոլ 
9 ի Հե՛թանոսս | որպկս ոմանք անկե՛ ալ 9 ի տարակոյսս 
սաղում՝ իոլ կամին գնե՛լ անձանց կասսաս $ մինչև. աեՀ, 
սաք գի գնացին ղՀՀԽտ ոչյԽչի ճւ գտին ղոչիսլէ Պիղծ 
Համարիս ղխողթնին ք և. ուտեն ղմիո մարգկան չե՛^ 
ղու֊զթ իւրե՚անց • գարլ Համարք/և ղիսղթնթ» 9 և. ան^ 
խտիր վարիս ի պոռնկության 9 9 ի շնութի 9 յոխակա^ 
չութք ք ի քիսաՀանութք » 9 ի պղձ՚ութի և. յաւՐցան^ 
կութիս չարեոաց է քէրպկս ե֊ տկրս իսկ ասկ ♦ ոչՆթկ 
որ մա անկ ընգ րԽրասս աքն պղձկ ղմարգ 9 այ լոր ինչ^ 
ելանկ 9 ի մարգոյն է ձի ամ* կե՛րակուր որ իսլ ուտի^ 
ցի արդարակորովդ Հասատսվ^ Լ– գո Հանայցկ ղայ 9 
ոնգունի աՏ՛ ղգսՀուիսորա է կւ. ե՚թկ ոք իրրե– որձ 
Հողակե՚ր լի՛նից ի է ե– ղթոյնս սորա յասձիս իւրոււՐ 
կրե՚սցկ 9 ընգուձի՛ գաաասաաս 9 ի աե՚առձկ է Զի 
ի՚կթն սա տան այ աՈասէնց կե-րակրոյ կ 9 այլ ոլ կ վարք, 
սորա առաքի տե-ասՏն այ • ղի չիթ րարի խորՀուրգ 9 ի 
սիրտ սորա 9 ղի ՛նախանձ եցաւ. ընգ պատիւ մարգոյս % 
\Հյ*աու &՝ո^ Հաա֊ատացելսց սրրԽալ էրն կե՛րա կուրք • 
եւ գոՀութր րարե՚րասե՚սցէ/ն ղք^այր ճւ ղք\րգի ե– ղՀ"~ 
գին սոլրր այժմ* ճւ միշտ նւյաւիտէասս յաւ֊իտե*նից • 
ամկն • Օւցւէւշ0ճ Ե7 1*9 

ԱՍԱ8ԵԱԼ *Ա8ՄԱԳՐԱ*ԱՐ 
1՝ ԱՈԻՐ^՚Ս 8Ո0.<Ա՚սնէ11 ԲԱՐԱՊԵՏՆ ԵԻ ՄԿ ք ՏՒՉ 
8ՒՍՕԻՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ԵԻ Ի ԿԱ*ԱԻՈԻէՈս *ԵՐՈՎՀհԻԱԴ՝Ա8 * ԱԻՒՐԵԼՕՎ^ կոչէցաւ. (է ղու֊ իւՐ յուր ախ ար ար 
ես 9 ի կենսաբեր բարիս ք եւ փափագեաց միտք էէՐբաղ. 
մձէ ույս մայի 9 ի Հոգևոր սե՛ղանս է կւ. մթւչ^կասքի ե՛ս ճւ 
ղշլայի դա զգաց որգւյոցն ՀԼբրաՀամհւ֊ > գմաաւ. ա&ի 
զգսաե՚րս սրբոյն Հ^արո ֆյի ք եւ կամե՜ցաք գա անել 
ՂՐՂ&ՍՂՒ փ ս դ ա Հ ասոլ –կ * Ն** էԱԱ Ա^Յ ա յ Դ է կուլԱե մի այ^ 
գլյղխ > եւ տե՛ս ի գողֆոքգն Գ^դէտէհ քաղցրաճաշակ ճւ 
ասնա֊շա <Հոա % գորգի ձեբուձսք քա<Հս/նաքին Ջրաքարի ^ 
աքի և. ամհւ֊լ որ թոքս 1 կղիսաբկթի տ Է֊ 1 – 9 ի աեսա^ 
սե-լե իմհւաՐ գնա 9 ու֊րաիացաւ. սիրա իմ* • գոր օրինակ 
ցնծալովդ խայտաց ՀՀովՀՀասսէքս ընգ առ. աք աե՚աոձ» 
ի լրում՝ % \Րարգարկքն մինչև, ց (Հովհաննես % ես աո֊ա^ 
քե՜ալքն գքքեի սորա ♦ առաջինն ի սա կատարե-ցաւ. • 
ճւ վերֆքէԱս 9 ի նման է; սկսաւ. ♦ միքնացանկ կբ էր կուց 
կտակարասացե իբրես գարձան մարգարտե այ *ՋգիշԷ՚րն 
աիւն մե-րժեաց , ես գսաոԼս տապս Լալե՛աց • գաոոնըլ^ 
կուՀՅվէն նաիանձն իէափանե՚աց , ես գանօրէքնուի ար^ 
գարու-թքքքև % Հքաչաձ՚ե՚աց Նգաբկլ գՆղիա % փոխանակ 
գի կոաորե՚աց ղքուրմսն (Հաչաղս*. • ես Հքե՚րովգիագա 
էըձովՀՀամսկս գլիաաեաց • քան գի ասկր % քՅ֊կ մի մե՚րՀ, 
ձե՜ն ար 9 ի թ ա գա սորն % \\քգարն աայր գիրաան ար^ 
գարուն | ճւ նենգաւորն խոր^կր գուորձն անօրկնու^, 
թռ~՛ է Ջբձ եթ-կ ոք վարհ է <Հ արկանե՛լ ես սպանանէլ 
2չսնայ • ճւ գմարգ չար ե՚թ կ յան գի ման հո 9 ատԱ ըղ^ 
քէոլ մինչև– 9 ի մաՀ է 

<|*Ը. և. «չյլԳ՚եգկորգ մի .յորս 1> է»յԿ հ Վ^սյասկր՚ե է 

4 " 9 Օւցւէւշ0ճ Ե7 ^^կեալքՀովՀաննկսյանապատէտե , ճւ քարոզիր ըւէ. 
ճշմարտու թքէ որգւոյն (Հակովթայ • աւետարանկր զի^ 
րաւունս 9 ի մկք ազգաց նոցա , և. Աք էլի առնկր խլից ճւ 
Համե՛ր ց % գա լյառ նա տ ԴՀատմկրնոցա գանսպառ լղյսն* 
գգառնն այ • ճև գոչեաց յայանապկս % թկ չեմ՝ ե՛ս ՝Հձմս 
որ գ աչոցն կր % կս մկրտեաՐ գձեգ^ ֆբովյ1իայե յապաշ^ 
խարու թի • իսկ որ ղքքեի Է մ՝ գալոցն կ , նա մկրտես^ 
ցկ գձեէԼ 9 ի Հոգ թե սուրբ ճւ 9 ի Հուր* որում՝ չեմ՝ ար^ 
ժանի բառնալ^ գիրացս կօշէյաց նորա տ Գ\ատրաստ 
րարկք գճանապարՀս փեսա/ թ ա գա լորին յան գի ման 1 
Հ&րսաԷէիայ • ^ւղիէլ արարհք գշաւիղս ՛այ մե՜րոյ % \)աս^ 
ակր յանգիմանկր գյկերովգիա 91 ճլ ցՀքերովգկս ասկը • 
ոչ^ կ արժան ուեեէ ք&՚գ գկի՛*՛ ո՚գբօր քու֊աՐ % կւ յսաիա^ 
մանկ ոխացեալ^կր ինքև Հ,երովգկս , ճւ իորՀկր սպա^ 
նանեէ գնա է Էք*– գի կ ա րԿր լ/ ա0 լԹ^՚է քարոգուէ նս^ 
րա ք թաքոյց գորոգայթն ճև ձգեաց ականատս » գի 
կալցկ գնա ճւ գ ա գարե ցուսց կ գյանգի մանիչ^ ձայն նռ, 
րա է $եսեալ ՕովՀՀս/սնու. գՀգերովգիա 3 գի ոխացեալ 
կր ըեգ նմա 9 Լ. Տ՚անեաւ թկ յամ՝ զօրութէ կամի 
սպանանել գնա վասն ձայնին որ ագաղակեաց յայտ^ 
նա ակս զգալու, սա ք\րգւոյն այ , ճւ բարբառեց աւ յա^ 
նսւաաաին* ույղիւլ ա րարկք գճանապարՀս տեառե է 
վահանային մե՜Տ՚ի՝ որ իբրև՛ գար Տ՛ոլ ի սնաւ յանա^ 
պատի գ գար Տ՛ա թեղին սկա եղն * ետ գրօշեաէՀ յանուն 
նորա պոռնիկն անիՏ՜եալյ Հ^արեաէՀ 9 ի նա կարապէր^ 
արն ղնետն յանգիմաեութ% գ ճւ նորա գարՀուրե-ալ 
խռովեցաւ , էւ ընթացեալյեւ/ուա առ Հյերովգկս սրրսւ, 
մա ու թե ամի 1ւ ասկ ցնա • արա ինձ գէյամս գյգյ" է ճւ 
բարձ յին1/ս գսպ առն ալիս նորա • լուր աղաչանաց ի^ 
մհց , ճւ Հատ գգլուիԽ ԳաիՀաննոլ 9 գի խռ սվեցուցսք^ 
նկ յոյժ ձայն նորա ղիս փսսե քո % 

Ա| ատասխանի ետ Հքտ-րովգկս ճւ ասկ • ոչ^ իշխեաՐ 
Աքէ՚լքե՚գ ե֊ առնել գ^ԱԳ գործ– • քանզի այր *Ծբ կ ճւ 
ար գար ք գուցԿ Հուր իֆուսցկ 9 ի վեր այ իմ* ♦ զոր օրի֊ 1 գեքփս օրինակս չիք յաԱքՀՏաԱ *է սովորականին գրեալկր ՛է ՝2Հա 

3 Մ# օր. դՀէք աՀշՀա . Խրկռւ պա\\րլ. թկպկա և գորեՀակա%% հր 
4 ՝ՀՀՕ–է~* Հ"1րՎյԲ""*հ Բ~5 Օւցւէւշ0ճ Ե7 ► 0 ♦ 8Ո «ՀԱննֆէ ը֊գ րտԻՅ 1 3 1 

նակ Հեղիաս կոչեաց ղՀոսոն , Լ կիզխ ա ց զերկոլ. յի^ 
ա,յս արսն ղօրականսն , ^ աաաս խանի եա վա,րա 
գնացն Լ ասկ ցՀոմանին իլր . Խթկ ւՏովՏ ^չ ՜ 

"7է ՛է է Խպ ֊ այլոչ ֊ **** • դի ւ-ՓպիԼ 

»իսն առաջի՛ս թագավորքն չարաչար սպանանկին . 
Փ»շի Մանասկ սղոցևաց ղփ . 

Փրհֆա մ՝ա րգ ա բ կն գեգեկիա ՛ի գոլբ աղ յ/ք ե ^ 
և– ղսԱլ 1 ընկերս ՛Սորա կղաքՀլ Հալաքէեաց ինքն 
Պք՚Փ ՚ է՛– Գ»<– Լթհ »լ աղանանԽս ղՀօվՀաննկս , 
գոնկարկոնա ի թա նգ. հ գ ի աասցկ թհ ո Հ,Լք Խս 

էլխա՚սոսթի կենաց ձ. յ՝ ա <; ոլ % արա , 

լ յ *"է 9%ա ^Կ-Վգե"՝ ւ1՚Կ՛ Ի* ե. ոՀսկն գ ի ր բա՛նիս 
իմհց և. ասացից քԽզէ Հանօրկն Լ ղչարագոոծ սք 
պարա կ սպանանել ձ. արկանել՝ ի բանգ , լ « 
գար Լ զանարաա օք . Այսաքկն գի՚նլ 
Ա֊թա/ար լ Նգաբկլ. վ ա Հ ա գՈսր^ %ոցա ^ 
կերան , Լ * խոզք չոխացան արեաժբնռցա . ղԱ՚անասկ 
կապեցին շչչթայիլք ձ. ՛ի (ՀաբԼբկն ՛ի գերսւթԻ՝ Հա. 
քեցին . Լ ղ^գեկիա, զաչսն Հանին, ե. գրրգիսն 
*–աշի աչաց նորա սրոՀ կոաորհցին , (Հայց յիշաաակ 
արգարոցն րնգ ամ՝ Կրկիր գովէ և բարեբանի . լ ա յշ 
պարշաաց գաաասաա նն կա, Լ ճաք առաքի այ, \^յ, 
թկպհա Լյէայն ՀոգՀաննոս էրկնլերյվ^ ոլ երկնՀիք, 
«ակգ/ե *աանանևլ»Լ զարգարն՝ նախատինք լինիս" 
աս" կկրի . զի ոլվասն ոսկ^ա, ի^րս^և. ոլ Հասն ար. 
ծաթոյ կամ՝ սաացո^աձոյ ս%–ռանի , այլ յազագս 
*շմարիա քարսզրսթՆն , կ ս վ ոլոռնի գեղեցկաշկն 
աաճարսե ոլ բարՏրաբկրձ շինողս , ոլ Հեհեալս 
ե. ոլԽբիվարս , «լորդիս Լ ոլժառանգս, ոլբո Լ րաս^ 
ա լ1" , "Հ-քգԻ" • "ԱԼ աղքաա կ և. ԱՈԼբա Լ ա մԼ 
Էլ ռ ՔԱ ՚ Ր ՚"Լ ՀէՏ"Ր»»>֊թ՚&՛՝ է«– եթկ նա սպանա, 
նի , թա գ ա ւո րո ւ թի ս իյ* Արձանի . այ, վա ս ն արա ի 
քո խռովող արձ ի ց Հ, ա գ բա%գ , ո ՚ կլ . « յ 

գատասաան , յոր ոլ յ՝ բաղում՝ ան 0 րկն Ու թի գա աս ՛ի 
մէչնորաէ Հ^աաՈսքէաց կապկլղարգարն Լ արկանել 
ի բանգ, Լ Հանգզց այի րտ պոո ,նկինէ 

՚ Գ^Հ* ՚ * է "9 ա ^ ՚ 3 »րթ>ակ% . Լ ք.– ք –. 

* Երեք ^ . Ա լա ք, է> յ է ^ ք ք^. ^.4. . », է 4 V 4–,է ա^ա Գ , ՀՐսւեա^սվՀաննու. ՛ի բա՛նգն՝ սկսաւ. աղօթելառ 
Տ5ձ . Լ թս-ուցեալաղջթից նսրա ել ՛ի դասս երկնա, 
սՈ ր ա ցն , Լ մ՚Աևալառաչի ա&ութեն սսմղին պաղս,, 
աանօք. ՀԼսիրեՀ եդջարը., "*Փ"էԷլ ԺՐ*ք Ըէ֊ 
*.ո օղ ապկս , Լ եքցեն ՛ի Ան^րՀս*. թՀէ գ՚&՚-թք 
աձ*ւթ1&. ղի 0»վՀաննկս որգէ ավղ/ե ի րանդի ,է 
անՀսարին րեկսԼՅև -Ր-Է իմձք գսրեեաց լքքութթ. 
Հերսվքհի • Ա^/Լ՚Ի մամա.նյսրսւ.մ՝ առաքեացԳփ 
Հաննկս յըՌտա-ր աղօթս իր առած, Հիացա՛ն Հրեշ, 
աակք , պարզկա՛ս ե. Հսգիք արդարով , Լ աղօթս 
մաաու֊ցին առ ահ և. ասե՛ս, մի յապաղեր, ակր . 
այց արա սՀ մարգարկին 1 ՛ի ըանգի անօրինացն. ար 
Տակեա փքա անտի , սրպկս ղի 4 Գ"ՐշէտԻ նա Դ 
պղհս^թէ Գոց– . ղՀրագն սր վառեցաս ՛ի սրրոյն Ե– 

ղիաարկթԿ^շի^Տ^ւԿ""՛^՛ % ՜է~ * Հ** ՚ 

՛Սա ղիսզաձ-Փէ Ք" • Լ ջաՀավառեազնա ի րար. 
ձսմսս երկնից » ^"՚կախ ներկր ՚ահոսթին . 

Ա«– մինլդե». Կ %ա Դ ր–՚*գԸ* » ա Ր ա Ր Հէս-վգԿ– 

&թրի» յասա-ր– հննգսց ի՚-ր-ց նախարարաց Լ Հա. 
զարապետաց իշխանոաձ իւրօյ* \կ>ար ընթրի– մար. 
Յծա^ըս ըստ մարՅնսյ րարեկամացն , Լ Կա ըմպելն*, 
սա գինի Հին , Լ յիմարեցսյց ղիերս և– ղերիտասաը 
գրօ , կերան Լյագեցան ՚ Լ »լ գոՀացան զատողին 
րարեաց* ե– յ»րմամ՝ արրին Լ յագեցան , այնոՀ 
Հետե, խնդրեցին միարան ՛ի թագասսրկն ե. ասեն 
«նա . առաքեա Լ աձ այսր ղգա-ստրն Հերսվգիագայ ^ 
և. կաքաւ-եսցկ առաքի րաղմականացս . բար ի ոք կ՝ 
թհ ԳՐԻ "ք/–»Ի ս է փ-փԿ՞՚֊թւ՜ արքայական սեղանդ,* 
սսրախացսւցանե* ղմեղ* ե«– Հրամայեաց թագասոըն 
վաղվաղակի գալաղէկանն , և. րարիոք կաքավել ա. 
օ.ա9ի րաղմականացն ըստ կամաց նսցա « 

Օ այն իրրե. ըսաւ. Հֆրովշիագա՝ ու-ըախացաւ. 
,ո,մ՝ ւյարո^ցեալղարգարեաց ղգոսստր էա.ր երե. 
եՓ գսձ-Վք* Ջդեցոյց նմա Հանդերձս վարգի ե. 
աշանի նմանոՓ** ե– մեհագի անս<.շաՀ.տ ի*, 
դրվթ օհեաց գնա, Լ կազմեաց մարդասպան դեզով, 

ա Հեագդքն օքփ%ակ% ,ա,ՀՆւ՚ձ • ՚եղ/ապկս Լ պՀ-Է « Օւցւէւշ0ճ Ե7 * 6«ւկ<տ,%ԷՄ ՍՊՐ8ԻՅ ւՅՅ 
պաչս նորա 9 ճւ Հիսսէաց արոսէսաարար զՀէրս սորա* 
չու. աչք Հնարաւ. հրոսթ-ր զէրէսս ՛նորա * ճւ. ճառագայ^ 
(3՚աՏ1ս փ^լէցոյց ՂՅ^՚՚դէցկոսի պաակէրի սորա • պա^ 
՜ճոԼշքե-լովյկօշիկս յա զագս կաքասէլղյ ա գոյ էյ յոտս սոլ 
րա | և. պսակ սսկէղկե շրքանակի ապազիոեաւ. էգ 9 ի 
գլու.խ սորա • ճւ գիսանման ամևնև-ին խէնէշացոյց 1 
վեա տ այ սո ւ. Հէաէւ ոսսոսցանկր գնա էս ասկր ♦ ա/լ 
սօր Հանգս զսիրա իմ* ղու. արճ՚ալէո կստասէչոֆւ քո 
ա/օրս որ գի տ ԱձՀա ժամ* Հաաանէլղգչոսխ մարգարե֊ 
ին 9 էս լչսէցու. ց ան էլ զյշ արոգ նորա % որ կամկր արաաք^ 
սէլզմէւլ գ ի աանկ թ-ագասորու֊թ-է՚ս $ Ա^/" Կ մամ* 
խսոսլսոսսէրքէե արև՛ ամի սրէ-րասս* որ ֆաԱասյր հ՚աղր 
աոձտէլ զաՈոլ էրկրիս գալիլկացսոց տ Հիափս Հար թա, 
գասորին ձէռօքգ » էս սաիսթգ պարէա 9 էս 9 ի չրթան 
առձոսլե 2 քո* զարմացս զՀպէրոզկէկս էս զրազմական 3 
ի*~Ր է էս մա Հա պարտ է ալ զԳովՀաննկս գաաապար^ 
աէա $ փոխանակ զի նա զմէզ^ կամէր գա տա պարտ է լ% 
քֆայսմ* ասոսր իֆբ ղէչէասս նորա 9 ի գմոխո 9 զի գա^ 
գարէսցկ ՛ի մէնք % կս ասկ աղջիկն այ մայր իսր • է՛ր*, 
կայեամխո չէր էս քաՀաչէրէա • էս այսօր Հա տանն մ* 
զՀասկն % որ սԱաւ. յան ապատին ♦ էս էղկց նմա սոսսէր % 
Հաաանէլյլէէլսսխ նորա • էս էս էղկց աղէղն ճւ նէտիւք 
իմհվք Հարից վեա ♦ ճւ էս Աքս ի մ՝ աղի էս Հէոձոսցսձէմ* 
ղնաւ *Հյիսա 9 մայր իմ* 9 Հանգարա ♦ ուրախ քէրյայսմ* 
ասոսր $ \յս է չէ ալ զճտաց 9 ի րազմականսն ֆ պաշապա^ 
նէալգիսացն գնգիսք • ճւ * քէկթն իսկ սատան այ իրրէւ. 
զղօրապէա էր թ՛ այր քՀէտ նորա տ 

արգարէալ կր նա եադկագոյՆ ճւ պատ ու. ական 
ՀաԳաղւէրձիւք » ճւ րուրկր անոս շաՀոաոս թ*(ա իսղոց 9 ի 
նմասկ % կմհսա ՛ի նէրքս զարգար է ալ ճւ պաճ՛ոս^ 
շէէալյ* էտէս գնա բազմականն էս զոսարճացաս մէ^ 
&ապկս ♦ ճւ յաո֊աֆ^քան զէյաքաւ֊էքէՀ զգեզէցկոսթ^ 
նորա գովկին էս ընգ Հքեարասորոսքւ ղարգոսցն զար*, 
մանայքճէ է կրկրպագէաց (Յագասորին 9 էս նա Հրա^ 
մայէաց նմա կստասէչյ կ այթ֊էաց ձէռզթն 9 էս ոտիս* 

14**1, Ն9**9 * ք*»* 8, աափՈ%Փ է , Ա ղքքողՆք^ ՀՆ* 

2 Ս*յք օր • է Գ ղ»ԽՀ լ «^է*»*.^ « Հաջա է 

3 օր • ղքաղՏակա)* ա Օւցւէւշ0ճ Ե7 քքքն սկսաւ կէսքաւե՚լ» ե՚բաց զգլոլի/ս , ճւ գերեաց րղ֊ 
միաս թագաւորքքե և֊ բազմակս/Լացն > 1ւ ՚Է^ԱրաՀասյ^ 
եաց 1 աչզբն յափշաակե՚աց զսիրտս զօրա կան աչքն • 
՛սե՛լովդ 2 հ՛ա ղու. շբթանցն % ձ՚աղբ արար ղթագաւ որն 
և. զիշխանսն % Սպառե՚ցաւ ձ՜աղրն ք ճւ խափանեց ասն 
կէսքաւ^թն » ճւ պաՀեալ կ գա տաս տան նոցա յաւի^ 
տեան % \ձափշէ ա 3 գէղե՚ցկութքա ղթագաւորն ճւ լկտի 
կսՀթաւե՚/ոֆտ ♦ մինչև, ե՜րգ մա մի խոս տան ւսյր աո֊աֆի 
բա օմական աչքն տալ նմա ղք&չ^ ճւ խնգրեսցկ 9 ի սաա^ 
ցուահ՚ոց ըէ՚չից ոսկւոյ ճւ ար Տ՛ա թոյ մքանչքլ. ցկկս թա^ 
գաւորութ՚Տ-ս ք* Լ ք* ո յ 9 Ո Վ^կե՜ղ&աւոր ճւ. անիրաւ գա^ 
տաստասին * վամն լքք^ի ճ– ԱթբՍկէ կաքաւ-ե լոքն զայն^ 
չափ պարգևիս խ ոստ անայր • 1ւ • ազքաաաց ճւ աՌւրողաց 
ղմաշէալ ձորձս անգամ* ոլ տայ քան • Հխ&՚այր պոոԼնիէլԱ 
ճւ ուրախ անայր ընգ պարգԼ֊ս թ ա գ աւ որին ւ 
նանկք աո֊ գուրս Հառաչկին ք ճւ 3 ոչ^Համսւրկր զնո^ 
սա իբրև, զշունս տալնոցա փշրանս է 

այն Ժամ՝ խօսեցաւ իմն առաքի քարբին ճւ ասկ 
չքնա • երթ այց Հարցից ցմայր իմ* % ճւ ըստ Հրամանի %ռ, 
րա իագրհցից $ ի քքքե ♦ քանզի պատուկր նրա ինձ ոչ^ 
ի/նգր ել ինչ^ առանց կամաց նորա ♦ րպյց 9 ի գլուխ քո 
ե՛րգն ում* ֆ ղի փութով^գարձեալ ուրախ արարից ր*Է. 
&ե–գյոնթ–րիոգ $ իսկոյն ե՚լե՚ալգայլն ապականիչ , ճւ 
սւեսեալ զկզաբկէ մարգասպան 9 ճւ ասկ Փ* ա ♦ էի՞^՚ձ. 
ի&գրե՚ցից Դ ի թագաւորկն % նա ասկ * ս##ւ. ՚է»կը֊ 
տե՛ղն արծ՛աթի և. տար (&»գ քեղլ յարքունիսն ճւ 
սա * խնգրեմ՝՚ի քկն տալինձ սկտե՜զթ այսու, ղգլուխն 
& ո վՀաննու $ Ջյսյս իբրև, լուաւ թագավորն՝ տրտմեի, 
ցալ. յոյմ , ճւ ոլգիտկր ղք*եչ^ գորձեսցկ ♦ սպան անել 
զարգարն երկնչեր 9 ճւ սուտ լինել պատկառկր ճւ «ս^ 
մասչկր ՛ի բազմականա չյն է կւ. տագնապկր յերկուցե 
միֆի * ՀՀեա այս որի կ ապա կոչևաց ղմի ոձն 9 ի գաՀճացն 
Լ֊ ասկ • երթ 9 ի բանգն սուսեր աւ. 9 Հատ զգ չուին 
Հ$ովՀաննոլ ճւ բե՛ր այսբ կկտեղյթ % (Հայն մա մ՝ բաղ*, 
մե-ալքն խօսե՚լ սկսան րնգ միմԽանս ճւ ասեն ♦ աՀա^ 
ւասիկ պատ՚շէա ու անօք մեղաց ար գարե մե՛ռան ի 9 ճւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ահ կս բուս անկ զմեզ% կւ. գարձեաէ ազաչանօք ասկ թե 
ց(3՝ագաւսրև ♦ ան Հնարին իրս գորհես 9 ովյթագաւոր • 
զթագաւորութքգ քումՄԷ երգավար , Լ. ոչ^ զարգա^ 
րդքե ♦ մի սպան աներ զայր** ՛Օր ե– ամբիհ Գ ի տարապար^ 
տուց % կթ-կ կամեցեալ կր աաԱկանգ զգլուիգ քո 
Հատաեկր 9 ճւ. զքե՚գ հազբ Լ– նաիատինս աաՐ է՛ր կրի 
կացսա֊ցանկր % \\վ»գ Ը"֊ր մե՚զլ* ա էՔ^ ս Ա* ^ "աէ՚ա ե՛րգ֊ 
ման 1 քո վասն ՕովՀՀասնու. • էս նա ազաչեսցկ վասն 
քո զտկրն բարձանց 9 ճւ թսզութՀւ շեսրՀեսցի քեզլ 9 ի 
աեաոձակ է 

\*սկ ևրից թշուաօ֊ական անիհեալթ-ագաւորն ոչ^ 
կամեցաւ սուօո լինել* այլՀրաաՌմե ետ փութ-ով^սպա^ 
նանելյղէյլարապեան արքսչյութ%ն այ* ԳՖաց եալապ ա 
զին ու որին եմհւտ Գ ի բանգն ունելոզԼ ղս ուսերն մե՜րկ 
Գ ի ձեո-ին իւրուաՐ 9 Լ. եգիտ վք*բն դի իոնար Հեցոլ^ 
ցեալ հուեր ճ կայրյաղօթ֊ս աո– ակր % իսկ նորա յ&՚ր֊ 
կիէ֊ղի մե&ի եղեաէ սարսափկր աւՐ անգամկ» մար^ 
Աեղխ 9 1ւ. ասկր ցՀՀովՀաննկս • անիհեալկ օր ձննգեանն 
իմոյ • բարիոթ կր ինձ՝ եթկ ոշ կէ ելեալյարգանգկ. 

մօր իմ*շյ ♦ զի Լ՚&Կ սպանանեմ՝ զքե՚գ* վայ կ ինձ յայն 
քումԱԷ ♦ և. եթ՛կ ոչ^սպանանեաՐ $ Հրաման թ-ագաւո^ 
բ(քն սպաս անկ զիս • սաստիկ * կ հրկիւգայ , և– մեհ 
կ Հրաման թագավորին • բ***յց լաւ կ ինձ մանաւանգ 
մեռան ելյ ճւ «ձ. զա միի հ արիւնգ քո Հեղուլ։ Գ\ատասԱ 
ի/անի ետ Օով<Հաննկս ճւ ասկ ուրաիուբ ցզինուորն • 
9 ի կեանս քո $ այր գու , երգունս տամ* • ասա ինձ 9 
զի՞նԼ պատճառ, կ այգ մ* գոքհոյգ տ կլ. նա ասկ ցնա • 
ընթրիս արար արքայ Հ^երովը^կս 9 ճւ. կոչեաց անգ րլզ^ 
Հազարապետս և– զմեհամեհս գաւաո֊ին • և. աքսչափ 
արբոյց նոցա գինիս Հինս, մթեչէւ սպառեցաւ ամենէւ^ 
ի% իմաստութք հ՛երոսս % ճս կոչեցքաե աեգ զգուստրն 
Հքերովքէիագայ 9 ճւ կաքաւեաց աո֊աքի նոցա • ճւ արքայ 
խոստացաւ. նմա զինյլ 1ւ իանգրեսցկ • ճւ նա իՏեգրեաց 
զսուրբ գլուխ քո % 

ԳովՀՀաենկս ասկ ուրախօւՀէ • իայտալովյ&քեայ 9 
ե– կաքաւ-ելովյմեո֊անէւՐ • եկ 9 որգեակ 9 աո* զյէլրւք" Օւցւէւշ0ճ Ե7 136 Ւ II ♦ 6հՕՀԱննԷ11 

ԷէՐ ըոա Հրամասէ աեառձ քո 9 ճւ կատարեա զսաս^ 
կութֆ սոցա տ (^այց երգու.1ա աաց Ք*՝1 յ ա &՛ կեՆգա^ 
սէ 9 որ ՀրամաԽաւ. ԷւրաԼ կապեաց զիով^ աւազաւ. 9 
մէ աար ոմեել ձ եռա մի պէղե պոոձտկթե զՀերաց գըԼ֊ 
խոյ էմդյ դ որ յասապաաի կ մեեալորրութի ճւ ար գա*. 
րա֊Էէք է կւ. ես որպկս եղկ քարոզիչ^ կէԴէգասեաց ա^ 
ռաքէ տեաոՀե Էմոյ § սոյեպկս լ&թ աեա/Ր աո֊աֆի սո^ 
րա ճւ քարողի ւՐ իֆելոցԱ՝ ի գժոիս յաւէտեոէց մար^ 
գարկէցե % աւ.եաարասելզօ֊ալուսա փրկչի" * ^ձձ–է*՝ տա ֊ 
րասեցից նաիաՀօրե \ձմէամայ , եթկ աՀա <Հաեգեր^ 
ձեալկ մեո-ասկլյոկրս քո փոխաեակ քո > ճ. մա <Հ ու֊ ամի 
Է^-ք՚Էփըկէ* ՂշՔ^՚Ս Աձ֊եաարասեցէց կւ.այէ % թկ գոէ֊սսՀ. 
րրհ քո էքս ալ. (\րգէ ճւ սա ազատեսցկ գ^թեո * է*– 
զայս ասացեալսրբոյև ՏովՀաեսու. ձոաձր էգ է՛ ալ ե^ 
կացյաղօթս առ ակր ճւ ասկ այ սակս • ած ճւ ք\րգէ 
այ ք իաս Հ,օր՝ զոր մկրաեցէն ձեռքս Էմ*՚Է Օորգաեաե 
գետ է Յէա/ե Հ,օր % որ ցելեաց զերկէսս » զոր լու.այ 
կասֆզք Էմհվք % Հ,ոգԷգ *Մբ % որ է Հեր ՛է սմասոսթ֊է այ 
ղաւեսոյ ՛ի 4է ոս Օ Փ առ ՚ակցէս քո տեաոձ» մերոյ ($սէ 
է (ֆկալայժմ* ղՀոգի ձ՛առ այ ի քո (ՀովՀՀաե՚եու. « 
զօրացո զ*ոկարու.թի ԷէՐ ք զի Հաեգերձեալես Հե*, 
զը*–Լ զարԷաՀե ԷէՐ 9 ճւ 1 ցոյց յայաոԵապկս զսքասչելիս 
քո ՛է ձեռքս մաՀոսաս էմոյ ♦ առաքեա ակր <Հուր յերկ, 
% ԻՏ > և կէղէա զ$եր գլէոյ էմոյ , զի մի մերձեսցէ ՛է 
սա գոսսար պոռձկէե է կւ. յարտաոու֊ել արգարոյս ճ 
գկտացաս ղօրոսթիք երկսէց % կւ. յետ ոչյսորէկ ասկ 
ցգաՀէշքն ♦ ա ՐԳ *՝կ աո – Ղ5Ւ1 ու ՚/ ս Է՚Ո*– կատարեա ըզ֊ 
ցաս կութք պոոՏէկքքե տ կւ գա<Հէ7Րե մե՛րձ կացուցեալ 
զսու֊րՍ* ե<Հատ զաատռւակաս գլուխ մեձ՜է կարապե^ 
տէս % 

աԾ ՝"եալ Հէացս/ե է՚րկէնք 9 ճւ սասասե^ 
ցաւ. երկիր • գոգացան լերէնք ճւ րքը՚֊րք մե&՚ամեձք է 
9 րարձեալ գաՀ2ՀՀԽ եգ 1 է վէրայ սկտեդե Տ աա%կր 
աու Հքերովէէկս % կւ. սոխ ժամայե կ^ Հ՚՚՚֊րյ&՚րՓ՚էց » 
ճւ կէզեաց ղ$եր գ(ի»ոքե մքխչ^ գեռ. ունկր գա<ՀԷ՚2Րե 9 է 

1 Պ*յլք ս •ւ^ - ա *Հէ աք*»»***. շ \ևյլք • ք*"ք,>է"ւ էք մ՛՛ 

«*^«. Չ է՝ կամ՝ Լ^Լ ա^քաէայև* ••• ք գ V» • • • • 0ւցւէւ26ճ Ե7 վեր այ ձեռաց ի սրոց % կւ֊ որք աեսիսս ք Հիացեալ Հար՝* 
ցաեկի՚ե՝ թ-կ ղԻ՞նչ^Էցհ բարձեաչգ տ կւ. նա ասկ > Հոպ* 
կի զուլտ ամս Հե՛ր ովգկի % կւ. տար է՛ ալ ղնա եգ առա֊* 
քի թ-ագաւ֊սրիս Լ– բազմակաեացն % կւ֊ տեսեալթա^ 
գաւ.որն % սկսաւ. ողբալ ճւ արտասու. ելյ ճւ ոլ գիտկր 
ղինչ^ արասցկ է *կոքնպկս ճւ աւՐ իշխա/նք բազմակ անթև 
ղարՀու.րեցան ճւ երկեան յոյժ • ճւ րսազոա֊էՐ արաա^ 
սոսս Հեղեալասկիս ցթ-ագասորն • երանի կր թ-կ չկր 
9նեալ եղրսչյրն քա գոսոտր ժանտ տ կւ. այլք ասկին* 
թ-կ բար Է ոք կր մեղլ թկ բնաւ. չկաք մտնալ ՛Է բ***ղ֊ 
մականս յայս » է 4 – ամենեքեան Համբուրեցին զսուրբ 
գլոսխ կարապ ետին 9 ճւ Հառաչե՛լովդ իա գրկին ղթո֊ 
ղոսթի յասցսԽաց իւ֊րեանց տ \\աա ասկ թ ա գա սորն 
ցգոսստրն լեգկոնին ♦ մեճ՚ապկո խայտ առա կեցեր ըզ^ 
9ա ՝Գ. կ ա քասելովգ յայսմ՝ ասոսր • արգ առ ղՀրաչի "կը֊ 
տեղգ , ճւ տար մօր քո » 1ս ե՛ս անպարա եմ* յարենկ 
արգարոյգ $ կւ. սորա առեալցն&աչով^ էս ոսրախոս^ 
թբ % ընթ-ացեալ տասկր մորս իսրսսմ՝ ղմարգարկն 
մե& զոր սպաս • 

արմսքկք կքա յդյմ տ եթկ ղիարգ ոչլ թ սղացան 
ոտք սորա , յորժամ* րարձեալ ղնա եչասկր 1 ի Բ աէ Է^ 
մականացն 1 տ \\յսեալզեա գնայր օձն 9 քարբա&նոսնգ 9 
բարձեաէ ղտատրակս վայեչուլ որ քաղցրաձայն րար^ 
բառելոՀխ ակենսաբեր եղանակս երգկր յան ապատին տ 
է*– մտեալ առ մայրս ցն հալովդ էտ սմա ղգյոսիԽ 
րեամբն թ֊աթ-ասեաը կւ. սորա ընկալեալոսրաիոսբ 
սոէ֊արճանայր 9 և. ի/նգայր յոքմտու֊թ բ • կգեալ 3 ա^ 
ռաՀի | ճւ մարտ Կգեալ 1 ի վայր Հարկանկր ղեա լբր֊ 
բու-թթ | ճւ ասկր ♦ գոս որգէ մհրոսաց > որ կամեցար 
յաղթել ինձ 9 արգ ես յաղթեցի * գսաերբո իմհվյ 
Հատի ԴԳէԸ^Է* Ք* ♦ ոսր կ ղօրու֊ի աքն քա֊ւՐ ղոր քա^ 
ր-ղԿէր ♦ եկեալ քմնգրեոցկ պվբկմ քո յքձկն 9 ղի ես 
սպանի զքեզէ կէ– առեալ ղոկտեղն ըհկկց ղգչուի/ն 
մ&՚րՀիր 5 « Ե«– ապա ասկ ցգուսարս իւ֊ր ՀոսԴսսք/ն 

3 հրկ օր . դ Հայ է Հաք^էք 5 ԵրՀթ «ք • յ՞՚^էՀ*֊՛* • ^ հ ա ֊ Օւցւէւշ0ճ Ե7 138 Ւ Ս • ՑՈՎ^Ա՚ե՚եէ՚Ս 1ք«|ՐՏՒ^ 

գէւ աց ♦ վազի սև վերսաքաե ընթրի ս աոձէթ թագաւ.սրն 9 
4. Հրամայէք քեւլ կաքասել առաքի բազմականացն 9 ճւ. 
գու. իԽգրեա 9 ի նմանկ ոսկի ճւ արծ՛աթ ճւ Հան գեր ^ 
2ըս մեծագինս • արիւն մար գոյ այլ մի էսս ի/եգրես^ 
ցես է յերկրորգոսմ* ասուրն յընթրիսն եղ1ս տապ 
խորշակի ՝ ի աան բազմականին ք շոր «չ. կարկին ՀամԼ 
բերել։ \ձվգա ելեալ 9 ի յաԱգն 9 է Հ^/^՚Հք՚ՏԼ աեզի % որ 
կոչկր Հ՜ոդր՚ԷյՀբոՅ է 4– աեգ բազմեց ան % կՀաս մանն 9 
ճւ Հրամայեաց թագա սորն կոչե՛լ զաոքիկն գ և. նա ե–^ 
կեալերկիր եպագ թագասորքքե ճւ իշխանացն $ իբրև* 
Հրամայեցին նմա խազալ 9 ի մէք բազմականին 9 ճւ %ա 
^«աւ մա՝ Տ՚աւ. Հպարաոսթբ Հեզիկ շարմեալ զաա^ 
րաեոցն% րրքաե աոձտոյր 1 անգամզքն 9 կարաս ելոաէ սք ♦ 
ճ. Հայկր ծովանման մա Հա բեր աչօքե 9 ի կաքասելե 
իսրսսմ* է Սլ«& թագասորն ♦ իագրեա յինկն ար^ 

ծ՜աթ ճւ ոսկի ճւ աաց քեւլ* արիսն մար գոյ մի խըն^ 
գրեր 9 քի ոլաամ* քեզ^ա ՝Հ*անզի յայսմ* գիշերի մեձալ, 
պկս զարՀոսրեալաագնապեցայ էս չարչաբեցայ պկս^ 
պկս և– բազմագկմ* աեսլեամիք երազոց • վասն զի 
Էոսայ քեզյ էս Հատի զյք-Ըքւխ արգարոյն Օով^ասնսս տ 
է 4 – Հը1*՚Հչր ա կք ^ըՓ՚էՏ Հս՚րկ՚մոՀթին զիս Հրեզկն գա^ 
սա ղասն օք ա 

\*սկ ա/լ^կանն Հպարտացեալլբբենի արոսեստիսն > 
ել 9 ի միք ոք բազմականացն • երթ այր կաքասելով^ Հե^. 
ո-ագոյն 9 ի նոցանկ մինչև, յեզբ քքոխ սառուցե լոյ 9 էս 
կամկր կօշփզքն կպթասել 9 ի վեր այ սառինն $ ՀՀայս^ 
ժամ* գ ո չեաց թագասորն ճւ իշխս/կթն ճւ ասեն ցնա • 
մի էլաներ 9 ի վերայ սառին ծովուգ , ք/^ Կ°շԻկ Ք" 
գայթագղեցոսցանկ ՚Էքեզ* այլ ճւ սառնգ թոսլա^ 
ԳԴք** & յ՚Հւ"»՛՝ ասոսր աօթոյ , գոսցկ ոլ բառն այ ըզ^ 
քեզ% իսկ նորա ոլ անսացեալիրաաոս նոցա 9 ոսրեԱե 
զի արիւձ արգարոյն գոչկր 9 ի վերայ նսրա 9 ճւ ելեալ 
ամպարՀաւ.ա7էու.իՀի կաքասկր 9 ի վերայ սառն ձ-ս^ 
վոմև 9 կամեցեալ նոր իրս ցու.ցանել թ՛ագավորին ճւ 
զօրաց նորա է կւ֊ անգկն եՀաս բարկու.թի սաեառն 9 ի 
վերայ նորա ♦ ճւ «չ. Հանգոէ-րժեաց սառնն բառնալ 
զչսնՀամհւփ նորա 9 ճւ ոլ Հուրքն Հանգարտեցին լըր֊ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ 0 ♦ 8ՈՀ$Աննէ1) 0**1 1Յ9 
րաւթն՛ նորա ♦ նսյսժամայե թեկաւ. սառն &ովուձ 9 Է 
ներքոյ ոտից ՛Սորա ք ռ քու֊րթն ընկղմեցին զա ղի ութի 
նորա է կւ. սառեն իրրէւ. սոա-սերաւ֊ եՀատ ԳԳԱՀ՚֊Է՛ նռ, 
րա • ն– խորասօյւլ խսրաակեցաւ 9 ի խորս հ՚ովուՀե գարս 
շիշի մարմին ՛սորա տ ^ոզովեցան սոզուձք ^ ուրցն , Լ– 
պաշարեցին զպիզի ա՛նգամս սորա 9 ճւ պատառեցին 
զթեՀէզս ճւ զի իրանիս 1 սորա ♦ ձ ուզէին ե– էափէիձ 
զճապազիալ արիւձ սորա ւ կւ. հ՚փայր ի Հէրայ քուրսն 
գիսաւյոր գլուխ նորա է Քյսքե իրրե. աեսքքե րազմա^ 
կաեքե % Հիացան յդյՀ՜ % ե– թոպացաս ձեռք սոցա է և– 
յերկիր ընկեցքՖ զբմպելէս գինւ֊ոքե ♦ և. մի արան ա« 
ղազակեցքքե 9 ի ձախ օրՀնուր սհյ և– ասեն • սր^կեալ 
արգար գաաաւ֊որն երկնաւ-որ 9 որ արար գաա ար^. 
գարղքս հ$ ովՀՀասնո ւ. 9 զի 9 ի նոյն ժամ* աւ֊ուրն յորոէ-մ* 
զնա գչխաաեաց » չարաչար և* (աքն գլխաաեցաւ. 9 ի 
խորս հ՜ովուձ* • 

\* ս կ թագաւ-որս զարՀսւրեալ և. ափ շիա լ խօսել 
ամ&՜նԼ-քձ ալ կար էր տ յնու. <Հեա ճւ. Հր ամաս ետ քա^ 
րողիէյ ղէ ոք աս էցհ մօրն նորա զոր քԽչի-ղեձ է ՏԼի 
մքա ասիցէ սա % թէ սառս սպան զգա. սար սորա 9 "ք/լ • 
աղօթք սրրոյս ԳովՀՀստսնու. զոր թեքն սպան է քյւ. որ^ 
պէս երեկ առ սկաեղթ զգչուխ արգարոյս 9 նովէԽ սկը֊ 
տեզթ առցէ զգչուխ գ ստերն էէ֊րգյ միաձնի $ Ս*4/ձ.**քէ 
թայք ասաց էտ %մա • գուստր քո աս է 9 տուր զս կտեզն 
զա/ե 9 զի նովաւ, քո՛րից քե՚ւլ ղտուրս 9 ի (Յ֊ագաւորէն % 
\յւ֊ գնացեալրերքքե զսկաեղն է \յւ֊ նա Անայր թէ գաք 
գուստրե պարգռօք դ ի թ ագ աւորէն տ կգին *ի վիրպյ 
սկա եղն զգչուխ գսաէրե Լ. աարան առ նա ՝ է֊ ասեն ♦ 
առ զաարգռսգ զոր առաքեաց քեղ (3-ագաւ.որն երկ* 
նասոր է իրրԼ. եաես գողացա ւ. սարսափ երովյ ճ. չու — 
ճ՛ան ձեռք նորա 9 ճւ առեալ Հ ու լ արկաներ ղգքխով 
իէ֊րաԷԼւ ճւ սկսաւ. նախատելի– Հ՚ոյՀոքել զՄրե ասք ա կ*– 
՚ֆնչ գեռ թանքե 9 ի րերանն Էին ճւ անարգ Էր զՅ ո 4֊ 
Հանն Էս 9 յանկարհ՚ակի 3 9 ի վերոսստ 9 ի րարձանց Հա^ 
տաս վէմ՝ մի մեձ՛ ք 1ւ եկեալՀարկանէր զյբրենի գէմս 

1 ԵրՀթ °Ր • 1>–"մ*ք"^ 1 ՛Երկ օր . ա%\ա* փա ( Հ ՀՀ՛ 

–^քՅ. ւ**ք –*.1՚ Կամ՛ <էէ«|*»»է ՛ձ֊ 1՚–ք » ^ *ք ^ ՚մ-հհ • 

<ք «•«& Հ*Հա ւ Ն. սագա • • • « Օւցւէւշ0ճ Ե7 140 Ւ Ս ♦ 6ք1<<Ան*6ԷՍ ՄԳ է8ՒՁ 

նորա , ճւ անգէքս Հսսեալ ցրոսեաց զնա քքեգ ե՛րկիր 
մանր իքքէս գփ ո շէ • ե– սատակեցաս չարն Հասգե-րձ 
գոտերրն իսրով^ *Է նմին ասուր % իսկ թ֊ագասորն ՝ փ 
նմթս ամրարշտոսթէն կացեալ մի՛նչև, ՛ի քարոզոսթք&ա 
սուրը, առաքելոցն • 

|յ*€– յորժաաՐ ելքի» սուրը առաքեաըթն էս քարոզեի 
ցին քաւՐ փրկական տնօր Էնու֊թ^ս Արգսոքե նչյյասե^ 
տեացն Գարրիկքի մինչև– ցՀամրարձոսՅձ ք զի^անելն 
յերկնից $ զՏԴտոսնգն ՛ի \Րարիամայ էս զյասյտնոսթս 1 , 
զսքանչելիմե զոր արար » զանգամէսլոյ&սն զոր Հաստատ 
տեաց 9 զքչի *- անգսն զոր րմշէյեաց , զգիսաՀարսն և. 
զրորոտմե զոր սրրեաց » էս զմե՜ռեալսն զոր յարոյց րա^ 
նիս ք զմպքսասորս էս զմե՜ղաս որսն զոր արգարացոյց 
րանիս ք զչարչար աս սե 9 զմաՀն ՝ք&փ ւ զթազոսՏե $ զե֊ 
րեքօրեայ յարոսիքթս , ճւ զՀամիարձսսՁե աու Հայր $ 
էս զմիսս անգամ* գալուստն յերկնից էս զգա տաս տասս 
յասիտենից ֆ զայս ա$Ր իբրև, լսկին յառաքելոցն » և. 
տե՛ս անէ ի՚ս աչզք իսրեանց զնշանսե ճւ զարու. ես տոն զոր 
գորհ-կքքս յանուն նորա , ամենեքեան միարան փառալ, 
. սոր առնեին զահ ճւ աս Էիս • մե՜ծ՛ կ աՏէև առաք ելոցն 9 
ճւ չիք այ լյա & րայց ՛ի նման Է ա 

\ ճս կ ամպարիշտս Հքերովռկս զայս ամ* է տես, էս ԱԷ֊ 
սաս ք էս ոչ^փառաւորեաց զաձ ♦ այլ ասկր աս֊ ամենե^ 
սեան | եթկ զքՀովՀՀասնկս մկրտիչն զոր գյխ ատեցի՝ 
սա կ ք նա յար ե աս 9 ի մե՜ռելոց » ճւ զօրոսթ-քք նովաս 
քինին է կս ոլաայր փառս այ ♦ այլէս զայ պատիւնյինլ 
քըն Հգհը 9 ի սուտակասպասիցս է ($ասոսր միում՝ ե՜^ 
րէւելւո^ զգեցաս զՀանգերՏ. (Յ֊ագաւորուՔն էս նըո֊ 
տասյատենի % կս անգէ֊ս եՀար զնա Հրեշտակն սէս , 
էս շարժեցաս 9 որգավք էս մե՜ռա ս • որոյ մի (Իցի յէ<֊ 
շատ ակ նորա առա^ի այ տ \Րեռան երեքեան ամպա^ 
ըիշ^րՓ* չարաչար մա<Հսւամբ 9 էս պաՀեալեն գատաս^ 
տանք նոցա առաֆք* այ ա<Հեղ ատենին արգար գա^ 
տ ասորին տ կս \$ով$աննկս Հ որ մե՛ռա ս տարապարտոսց 
9 ի ձեռաց պիզ& պասն կացն % աՀասասիկ եկեղեցիք 
Հեթ-անոսաց տօնեն զյիշատակ նորա յաւիտեանս յա֊ 
սիտենից • 

1 կրկու, օրինակ ղյայգ՚ևա>.& է 2 \քի օրի՚Խակ Տալկաա տ Օւցւէւշ0ճ Ե7 \ Պ յ»գ է՚կայք է է՚ղրաչտ ԷէՐ սԷրեԱտ , գոՀացարոսք 
վայ և. մաաոսսցուք նմա պա ա արագ օր<Հնոսթէ 9 որ 
կևնագորհեաց վասե մեր ղւիրկական անօրկնոսթ^թե 9 
ճւ ղմե-զՀ արժան Է արար զայսպէսքա ատանչե-լԼս իմանալէ 
ՕրՀնէ՝ալկ ած– որ րեարկաց զԳովՀՀաննկս յորովաքեկ 
մօր Էէ-րդյ ֆ ե– արար գնա քարալ 7(շմարաոսթ%~՛ տ ՀԼի 
ա<ՀասասԷկ 2էաո+ագաքթք յէշատակէ նորա փայլին 
ըեգ աւՐ ա էն ղե՛րս տ (\րՀք աղօքՅ֊էւք հկԿսցկ մձ-ղլ *>գ֊ 
նոսթի ճւ փրկոսթֆ , ճւ անձանց մե՜րոց նԽրոսՅե թո^ 
ղոսթն^ 9 ճւ ա§Ր ժողովրգէ՚անս յա/ ոդորմոսի $ ճւ յքաաՐ 
րկրանոյ *քՀօէ փաո-աբանոսթքւ 9 որ <Հա՚2ք&ցաս 9 ի 2ե"^ 
ռաց ՛սորա ըն գոսն ել ղմկրտա-թֆ տ Ա^հ»^. Նկայք ամե^ 
նեքե՚ան աղաչե-սցոսք ղակր մեր (քՄ ճւ ասասցոսք* 
ՇնորՀեա $ ակր ֆ եկե՚ղէցսոյ քոս մ՝ ղե՛ր կնային քո խալ 
ղաղոսքգ տ Հէիա գա սորաց ճւ Էշխաեաց ղանս պա ո֊ ան^ 
գորրոսթք | ճւ հրկրպագոսաց խաչի քո գ է վեր այ /Յ ըՀ֊ 
սամե՚աց քոց ղյաղթոսթք% Հ,եո֊ացո 9 է ՛Օր ե-կեզէցսոյ 
ղ<Հեո֊ ձւ դե ախ ա՛ս 1 ճւ ղաաՐ ՀայՀոյուք է կւ. մե՜րժռ՜ա 9 
ակր » յաէՐ յերկրկ զա սար և. ղսողԼ և. գամ՝ մա<Հ տա^ 
րաժաւՐ ճւ ղաաՐ պաաոս<Հաս տ §ոսր մեգ, ակր $ Դյթեղլ 
մի այս սԷրԿչյ ճւ զէլԿասս աշխարհիս աաէլյ Տ ոլ ՚ք *Ռ*Ղյ 
ակր 9 ղլքե՚ղԼ միսչյն սաաեալյ ճւ գաս ցա սոր ստացոսաձս 
լյթանելյ §ոսր մե՛ղդ ակր > (ոսսովգ քո չոսսասորիէյ ճւ * 
փարաաեա *է մէնթ ղանգիաոսՏ՛ խասարն % Տուր 9 ակր ֆ 
ոգսոց մերոց ք1ս պայծառանալյ ճւ մաաց մերոց քև– 
էմասանանալ% կս էրդ/է ցին սիր աք մե՛ր րո սու վառ քԿղյ 
էւ. լէղոսք մեր ՛ի նմթե կաք ծակն Հր՚Ա > շբթոսնք մեր 
խո սեկ չ/եգոսնելի ք էս րոսրեսցին քե~ղ^ Հոա անոսշոսՏ է 
\յս եզիցէն բերանք մե՜ր ^րգեցիկթֆ ճւ կոկորդք մե՜ր 
քնար Հոգս ոք գ սրբդյ ֆ ե. Հնչե՚սցեն րարրառք մե՛ր 
զօրՀնոսթ^յաաՐ ժաաՐ աՏ՜ոսթն՚գ տ *$ա կանայք աաՐ 9 
րարա-րանՆսցոսք ղմԽ& քաՀանայ ա պե՛տն՝ որ եղխ պա^ 
աարագ վասե մեր % Գ\ աշաօնե՜այք աւՐ 9 սրրասացոսր. 9 
րարհ-րանե-սցոսք ղակր մե՛ր՝ որ եզն֊ պաշաօեե-այ վասն 

\ կրՀթ օր . ս զ&գւ+ավ՚Հ Չ է+ • » • է– Օւցւէւշ0ճ Ե7 է(շ Ւ II • 6ք|4ՀԱննֆ11 ՄԴ Ր8ԻՅ 

մեր է \\/էեսայս արք Հաեգերձ կաԱամբք , գովեսցուք 
ճւ բարձր արասցուք ♦ ձ– միաբան Հաւ.աաացեալք աժ՝, 
ասգագար երկրպագեսցուք % ՇֆորՀեա մձւԼ 9 ակր , 
վառելքեղլ Հ^րիս ըՍգուձելի պատարագ» ՝ի Հա՚ճոյս 
քեղւ ՇնորՀեա մեէլ % ակր 9 %սւիրելքե դաղերիս պա^ 
աա֊ակաս բուրվառս մաքուր աղօթիւք » ՀֆորՀե֊ա 
մ°՝Դյ ս*Կր% վաւսել^քեզ^ղերիս ՛ճրագս լուսաւ֊որս , ըոլ 
Հոգի # գրաե և. դմիաս երեքսրբեաե կրրորգու֊թէգ 9 ի 
մաքրոսՅն Հոգսոց էլ ՛ի լուաչյուէքն մարնսոց մերոց . 
վասե ղի աղաեղեալկյասցաԴտօք մեղաց % կւ. այսպկս 
սրբոսթբ Լ մաքրոսթբ ղմի աս աացուք Հ,օր , և. զցւաես 
աացուք (\րգւ.ոյ ւ ճւ ղՀոգիս Հ,ոգւոյգ սրբոյ > և– միա^ 
բաս ասասցուք ♦ Հայր ասսկիօբն , սրբնա ղմիտս մեր ♦ 
ԱՐԳԷԳ ւֆ ա &ի՚ե I մաքրեա սբանս բերանոց մհ֊րոց ♦ 
Հոգիգ Խբ ւ աաճարացո "Հոգիս մե֊ր Հոգւօյգ սրբոյ . 
աս բար ժասեչի կրրորգո է֊թի , պարգԼեա զողորմհւփ 
1ս ղթոդութի մեղաց ասողացս ճ լսողաց ներբողեի 
սիս սրբոխ ԳովՀասսու. կարապեաիս մե&ի % կա֊քԽզՀ 
փառք յաւ֊իաևասս յաւիաեսից ♦ ամկս % 

1 Ս*^ օրինակ ֆա*–+ Ա աձաղ^ֆք* Շօօց1€ ւ43 

Ի ԱՈԻՐՌ^ ՍՏԵՓԱնՕՍ նԱ1սԱՎ՝1Ա8Ն ՔՐԻՍՏՈՍԻ* է ՀնԳՐԱ^ևԻ^^և մարտիրոսաց կոչԽաց դիս 9 ի Հոգէւոր 
Հարսաեիս է՛՛ր* շէորՀԽա ինձ ք տկր ք պարգեւօք մտա^ 
նե-լառ նա 9 և֊ ուրախանալ յառագաստ նորա է Ը5#^ 
տրեալն* որ իբրև֊ դրղէքՍ՚Լ ե՚րեւե՚ցաւ ա լալռւոքն ՝ք&ի ք 
քազսրաՀաաՐ եւ անուշաՀոտ ընՏ՜այեցաւ նչյ տ . Գ*լուխ 
արգեանց խաչիլոէվՅ% % որ մաաե՚աւ 9 Հարիւր ապատիկ 
մեհապկս ղչեղջ<ս փ առա սորս 9 Է չարչարանացն ժո^ 
ղովէաց տ Հաւ ատարիտՐ վ1յայս ճ որ յառաֆագոյս կո^ 
խեաց ղմւսՀ > 1ւ արար գնա կա մուր ք ամենե՚ցուս % որ 
գալոց էս առ ա& տ \ֆտեփանոս գլուխ էղթարց իւրոց 9 
որ Հե՛տակտուր եղեւ ճանապարՀի աոքայութեն • ի^ 
մաստոմս րանաւորն » որ Հոգէւոր օրինօքն վարգա^ 
պեաեաց ♦ նովաւ յաղթեաց գպրացս Հարցոդաց % 
Հգղօր ղինաւորն » որ առաք թե եմուտ 9 է պատերազմ* 
զ^լեի թ ագաւորին ♦ քաՀութր. խորտակեաց ղաՀագին 
գասս Տաիակո ղմաե % քՀեգ ունելի էքս վէլայքս աաՐ ֆ եւ 
ցանկալի կ յիշատակ մարտի նոցա ♦ րայց առաւել^ 
Հա մար ի մ՝ ՚ըԱքքյէ՛՛ ^""քէ^. • ԷԲՐ^ Թե ***էՐ պտուղք 
սիրելի են Հողագործ՛ աց ֆ րայց առաւ.ե՝լցաեկալի փսլ, 
զա Հասս կ քան ղաւՐ < իսկ եթկ ալէլոյզն անցա ւ. որ 
ցանկալի կ վասե վաղաՀասուԾե > որ չափ և֊ս առաւել 
էԱչայս այս գ^դՀքցԷԿ ըեգունե՚լի է \*Եքս առաք էն ե*^ 
Հաս յա ւե՝ տարան Հ\րգւոյե այ > 1ւ քաղցրացոյց ճաշա^ 
կ<վխ գՀրեշտակս 1ւ ղմարգիկ տ \ձքե նախ խայ&եաց 
9 ի բարունակ խաչին , եւ առ աք թե պտու ղ^ ըն Տրայե՚ցաւ 
թագա ւորին է 

\ֆա կ ոո Հ ք աո – ա ք ե՛մուտ 9 է բովս ոսկե-գոր^ 

հ՛աց 9 1ւ չարչարանօթն ընկալաւ գՀոգէւոր պայ&ա^ 
ռութին է ի սմաեկ ու սան ա*Ր ընկերք ի*֊ր % եթկ մե՝^ 
ռեաէ կ մաՀֆ Լ– ար Հա Տար Հե՛ց քոս գնա որակս ղօձ սա^ 
տակեալյ Սա կ % որ ա / առաք առ ոխ փորՏե՚աց զմաՀ $ 1ւ 
&անե՚ալ գիտութլլ եթկ սպան գնա Հ$ս՜ խաչիւե , 1ւ Օւցւէւ20ճ ՝պ 144 ԻԱ* ՍՅԵՓԱնՈՍ 

§Փ լիցի ՚է^ք^՚՚կք^՚Յ՚՚՚՜ՏէձՒ Ոձ. բաւ.կ քերան մեր պաա^ 
մելյաղագս նորա * վասն ղի բարձր կ 7էառ %որա ֊բան 
ղյեզուս մեր է կկ եղեցին ՝^սի ընտրեաց ղնա կերա^ 
կրե՛լ զրրրս և– ղաղքատս 9 ի պկտս իւրեանց • ճւ <կեա^ 
րոս Լ– ԳովՀՀաննկս կացուցին ղնա տնտես սեպ<Հա^ 
կան ՚ժողովրգեանն տ (Հստրեցաւ. նա 9 Է մեծկն \էիմովԼ 
նկ յառաքելապետկն ♦ Էսկ արգ ով^ բա ւ֊ ական կ նո^ 
րա է Այւաքեալ^թն պատահե՛ցին շնա > եւ ո <Հասանկ 
գովելղնա % ՚Հա/ր 

կր որբոց և– Հոգայր վասն կենաց 
նոցա ♦ մխիթ-արիլ այրեաց ճւ լյ/ուցանկր ղէ/արստուէ 
նոցա • Հ,ոգւ.ոյն *Ծայ կր լեալ տա՛ճար ճւ Հանգիստ , 
վասե այնորիկ շնորհալից կր նա յա մ՝ գնացս ի*–ք ♦ (Է 
կր ի մաստ ութ բ էւ– գիտութբ եւյստակ մտզք 1 էւ. լ*ղ\. 
գօնու֊թ-բ ճւ մաքրութթ. » ՚Ծբութբ ճւ գեղեցկութլւ ճւ 
բանաւորութբ նա քարողութ-բ ճւ յանգիմանութբւ էւ. 
2քշմարտոէ–թր 9 ողորմա&ութբ , սիրով^Լ. գթութբ, որ 
կ կե՛րպարան ս7&ութ–%^ն ♦ աւետարանիլ եկեղեցոյ էլ. 
թ արգմանիչ^իաչելոՀ&ն • երեւելի պատկերի որդ/ գե^ 
ղիցկու֊թրԱ բարձր կ քան ղչեղուս մե՛ր է իսկ արգ 
սորա ղորպիսքէ պսակս փառաց <Հիւսեցից ♦ 
ղի անուն ճւ գորհ՛ իւր Հոգէսոր շն"րՀիւ> պսակեցին 
ղնա է \\*րգ ո կարկ յաւ.ելու.է 9 Է գեղս գեղից կին . ղի 
սա կ 1$տեփանոս պսակն <Հոգէւոբ ♦ սա կ գովելի ճւ 
լուսեղկն մարգարիտն 1 որոյ լղյս յամ* կողմանց փա/լԿ 
տեսողացն է կրեւելի կր էւ. փ առա սոր 9 և– 9 ի սպասա^ 
ւո բութին քաՀ էւ. արի ֆ ճւ 9 ի քարողութֆն բանա լ որ 
էւ. կատար ե ալ. սք անչելագ որ& էւ. մե&աբան ճւ պայ֊ 
&■ առա գոյն • Հմուտ գիտութէ էւ. Հանճարեղ ՍԷ°֊ 
նութբ ֆ ճւ լցեալկր ամենէւին Հ,ոգ ւով^ սրբովդ էւ. Հա. 
Ա֊ատով ֆ էս ղօրանայր նշանօք ճւ արուե՚ստիւք է 

|էք*^ Հւրեայքե ստելիք, 2 ճշմարտութեքս՝ չար նա*, 
իանձու. վառեալյ» 9 բանս արկան կին ընգգկմ* նսրա 
լբբութբ • թեքեաԼ ըստ նման ութ % օձի ղ/եղուս իւ*. 
րեանց | ճւ մասրտնչկին ընգ սպասաւորն առաքելոցն է 
\ս օսկին ընգ նա չարաբարո/ մտօք 9 ճւ նա յաղթկր 
նոցա ճշմարիտ վարգապետու.թ–լլն % Այո կին ղնա վասն 
առաքինի գորհոցն 9 էւ. առաւել վասն ճշմարիտ յան*. 

1 *-« օբթ,ակ% ^ագա\Տ Գ աաքԼք է 2 Ս՝ք"֊« օրի%ակ% ագՀւՀփ * Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի Ս » ՍՏԵՓԱննՈՍ ւՀ5 

գիմանութ%ն է է*. յորժամ* 9 ի խօսեքե յանգիսանե՝^ 
ցան 9 ի նմանկ ք (3-ագուցին նմա որոգայթ ըստ սովո^ 
րուէ իւրեասց տ ենգ աւոր ճւ կատաղի ժողովուրգև 
ձարակի կր արե՚անն % Վվսսն "Հ/նորիկ սրե՚աց ղսուսերն 
իւր 9 ի վեր այ *Օք*քե ՛այ գայլն ապականին որ խոզխո^ 
ղե՚աց վա ճ՜ային գառկխսս ♦ գարանեցաւ ղին ուլ ղնա 
իբրև, ղաղգականս նորա խաչանան ճւ արիւձաՀե՚ղն* 
որ ատե՚աց զՀ,այր 1ս խաչն՛ա ց ղք\րգի 9 (Հօժարեցաւ 
չար նախանձ ու սպանանե-լղգե-ղեցիկն • ղՀՀովիւե սպան 
Լ. բուռն ՀարեալղՀօտից սորա է Ե՚«֊ զի յանգիմաեկր 
. ղնա |) տե՚փանոս ք խորՀե՚ցաւ. արեամբե խնուլ ղթե՛*, 
րան նորա • (Յ՜ոտոքց ղորոգայթն ըստ սովորութքն 

Է՛՜ՍՍ 9 հ ա ՅՂ1Տ սոսա "1^*"/° * ծ Հէ՚ք՚Գէ աս *իՖ՚ին * 
Դ*ուստրն կզաբկլէ նայեցաւ 9 ի աէՆայրն իւր թկ ք/^ձ. 
գոր&եաց • եւ ուսաւ ՛ի նմանկ որպկս ղբպարտելյ կամ* 
իւ սպանանե-լա Դ*սւստր չարագործին ընկա լա ւ 9 ի 
պոոձէիկ մօբկն նենգն է% ղբպարանլ քարկոծել սպա*, 
նանելլրբութբ % \$ այն ժամ՝ գտանկքէև աո– սոսա սուտ 
աԱլայք • ղի Հանապազ ղբպարաողք ճւ սպա սողք են 
($ուգայքե է 

յ^բ-աքէաց ժանգ ժողովուրդն սվկայսն անիրաւուէ 
1 ի վէըայ սորա ♦ ղոր օրինակ արար կղաբկլ ղկաբովթ ♦ 
ճւ ուսուցքխ նոցա յասնլ (3-կ Հ ս Ա Հ Հ՚11^ ա 9 Գ ա 1*"^ * 
Ջյ*Ա(& ցանկալի որ լի կր Հ,ոգւովյսրբովԱ. Հաւատովյ 

ՀւղյՀղյԷձ. հ ո մ*էֆ՛ Լրբէ&իթն » յձֆօրԿնուԽ որգիթն % որ 

ղյէոյսկ ատե՛ցին ճւ սիրե՛ցին ղիաւարն 9 անարգեին ղնա 
անպատմե՛լի նախաաանօք ճւ <ՀայՀոյութբ տ կատա^ 
ղե՚ալ ժողովուրդն սակրն իւր իկե-ղօեբոււլկոչեաց » 

և– վօբե \)աե–փասոս Հսչ/Հղ/ֆչ^ առ ~ ատնլութ֊Ն ի՚-բդյ » 

քՀարի հ՚աո+ախ նման նաց անառն ի լրում՝ • ղի իբրե֊ 
ղնա ղբպարանցաւ. յամսլ արշաացն տ ք\ւսոյց ԳՂՐ ւ Ր *1ք.֊ 
կայսն ասե՜լ թ-կ <Հայ<Հոյնաց Գ ա է***^՝ ^~ ք\Տ*"փքե ս • 
Հափշտակե՛ց քԽ գ^Հ/լ^թն ասլականիչ^ ղգաոՀսն անարատ 
մե՚&ալ քլարկսւթփ ք և. արկին ղնա 9 ի մկԼ ժողովքր֊ 
դե ասն 9 ճւ քսաձ՚ատկին սրամտութ-բ % 1| ացուցին ղաէԼ 
իրաւ. վէյսչյմս ք ղոր օրինակ ՚ՀՀսին. էս սկսան ասե՚լմսՀ, 
Տրաւ ԺպրՀութբ • այրս այս ոլ գագարկ Հսք/Հղ/նլ 
ղաձ՜ և, ղօրկնսն ՀՐսվսկսի , ճւ բամիասկ ղսուրբ աե՛^ 
ղիս է Է»*– այսպիսի բանիւք գատապարտկր ՛ճշմարիտն 

4 ւօ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւՀ.6 ի ււ • ստեփսնոս 

յանօրինացն է իսկ նա զգեցեալ կր զՀ,ոգին *Ծբ 9 էս լի 
կր շեորՀգք և. <Հասաաովք 9 և. Ո ԷՀ ^՚^Փ՚էհք ՝է շ™նէքե % 
որ պաթսեալն կին զեա % կկեալա&ային շՆ որ Հացն էս 
իՀեալ 9 ի վերայ նորա , էս եղէս լոսսափայլ պասակեր 
նորա իբրև. զՀկ§եշտակի տ ձբրոսթի ՝ք&ի բեակեալկր 
9 ի նմա ք 1ս նովաս պայձ՝ առան այր տեսիլն որա ք ի մէք 
սպանոզացն % քկլ երկնչկր 9 ի մա <Հ ու անկ ամե՛ն Լին ♦ և, 
վքյայկ լըսսափայլու֊թի երեսաց նորա • Լի կր ՀոգԼ որ 
աեսլեամի , և– արժան կր չք՛նել վէյայ (\րգսոյն այ % Խ«– 
9 ի Հարցաեելեոցա վասե (քօի 9 լոսսասորեցաս էս պայ֊ 
հառացաս աե սիլն որա • զարգարեցաս աՏոսյին շեորյ 
ՀգթԿ ք զի աեո անկին գնա իբրև. զՀրեշաակ լոսս ոչ 9 և. 
զարմանային յդյժ է 

Ա^աաք. քաՀաեայապեան խօսելրնգ նա՝ եթկ ար^ 
գար ես այգ ասյգպկս 7քշմարիա են վասե քո տ <կաաաս^ 
ի անի եա *Մբն անիր աս թե յօրքաեաց ցոսցաեել նմա ե^ 
թկ ճշմարաապկս կ ժառանգն Հօր տ Գ\ատմկր 
ռաքի զբպարաոդացն զկտակն ՀքՕր $ քէաեոսցանել նո^ 
ցա եթկ ով^ կ ժառանգ ե֊ Արգի * ՀՀաեգիմաեեաց 
զեոսսՐ եթ֊կ Հայրն 7էշմարիտ ընգոսեի զԲրգին իսր 
սիրելի % \քս նոքա խստապարանոցք և. կար&՜րամիաք 
էմեարգկին զնա » *կատմեաց առա թի նոցա զ\Րովսկս 9 
որովյսլար&կին ֆ յայտեապկս քար ալ (Հրգսոյե այ է իբրև, 
զզօրապետ 9 ի գա սոս եկաց ընգգկմ՝ ձախակոզմանն 9 
և. քա^ութբ մարտնչկր փոխանակ փրկչին մերոյ է ի է. 
տեսեալթ-ագասորին զքաՀոսթիսն ի*֊րզյ ղին ու. որին 
երև֊եցաս նմա % առասելզօրացա֊ցանելզեա ՛ի վերսչյ 
ախոյանին տ Հիա&՜ոսկ արքայե պատերազմող Տ՛առային 
վասե այնորիկ տեսանելի եզէւ 9 զի մի թ-ոսլասցի ՛ի 
մկք գասոսցն % Ջրրասոր պատե րազմհւլկր 9 զի առասլ, 
2քքե եմհստ 9 ի ճակատամարտին $ Հրաշափառ երէսե^ 
Գթ ա °5՛ նորա 9 զի ընգգկմ" կացցկ և. մի լիցի աել 
ժոյժ % կալ 9 ի մեՏ՝ արՀասիրսե որ յարեաս ՝ի վեր այ 
նորա է յորժաաՐ ետես նա զփառս թագ ասորին 

9 ի բարձոսնս ֆ սկսաս պատմել զտեսիքե առա^ի ոսրա^ 
ցոզացն ♦ աՀասասիկ տեսանեմ՝ զէրկինս բացեալյ էս 
գք\րգի ժարգոյ զի կայ ըեգ աֆմկ Հօր է աեսաԼ 
նե$Ր զոր խաչեցկքե 9 ի Գողգոթայ 9 զի աեկեալկաե 
առաֆինորա զօրքե գաբրիկլեաե է (Հայեմ* Օիսոսս զոՀ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ա-քացայՓ. –"––ՀԻ ՊԻդ~>ոո»ի , աՀա պասՀառքե ՛ի 
՚եմՆԽկ գասքՂ. Ա՝իքայկ ժ , ՍՀ ա դ գլօլխս ձա% 
կ»խկ ամպակալ ակր՛ն , և. սարսեղ, ՛ի ՚սմնռկ իշխ ա֊ 
•եութքք լոՀսԼղՀկշ. կայ&գ օՀՀ. Հ,^ կ ակ ^ 

% %"Տ լկայ ժգ լ ժ * ^ յք,քայտ 

իարիռք կ ր թագավորին մէո&ի ցէ1Լցա %կլ զփ աո ^ 
սը% ի, .ր մարանչկր փոխս/Սակ յաղթսՓ^ոա . 
Տէ«&ալ վկային օակրԱ Հ կայր ը%գ ա շյ^ . լ 
Հեգկ –լԿաԽս ղնանսաէալյ&գ ա ՀՀ ձ,օր՝ այլ կ ա %^ 
՚ԽԽալ, ղբինքնՀ^ր ասացընգ կակից Հոգին՝ Թկ 

*""մ քէ՞յք**՛ ւ1րկթ»& գ աչք ի^յչ. էէ 

գարՀԽալ թկ աԽսանիցկք ղՀր գ ի սՂսրգոյ նսաեալ՚ի 
հեքայ ամկսց , Ե «. ասա յ^յլ ասկ > . . , 

7^ք՚ Ն – "~ «% պ ~~*աօփ Կ , 1~ք պ Լ,1 

Կ իմա՛նալ ա^Ա&ա^ք թկ Հ, գկը ԽաԽա - 

Դաեփանսս յոան կացկալ* ~Հա%ղք, յ ո րժամ՝ Խմհսս. 

^աաարի^ձառա/ե ՛ի պաա^էրաղմ՚րնգ բռնասորին , 

յաբԽաէ. ակ/էև ցս^ցանկլ նմա դասակն յաղթոսԹէ * 

ի մենամ՚արիկ ւթԼ^յթ. զսրՏացաս ակրն միլ 

նսաևաՀկ & գա ջյՀ է ե-յանշափ սիրսյն՚էաՀ. 

պսակելզնա . քանզի յ աղ թ^ աց գիմն, մառածս , ի ժալ 

քքմ՞Ր^Տվկաի, ՚ի պաս , եոագ յի կր,ժոզովե ցա ն 

Կ՛խայի զրր ք ն լ նայկան գ %ա . ^ Հ^^լ. 

«Հէշաակաց և. մարգկան , ղի կ կոլ կ ող թ տէս % 

օ" Բ ^ աՆ & գ , % Հ ՚ **2ք*1* &Գ 

շ-֊թինսրա, ե. ակրնյարկաս ՀսորՀև.՛»^ զպ^կ* 
չո^սիկՆս , Ա^աջթ, կր Ա այս այԱ լ 

վամե ա/նսրիկ յար է ալ պսա կ էլ զ% ա լ զ^վկ., կլ 
այսպիսի աՆսնալղնա ԳաԿփանոսի՝ աատմևաց ժսպս^ 
ՎՏՐգԿանն զահսիը. Հրաշաչի . 

|/«. իրբԼ չոա.ս.% 0 բինս,ղան ց Հրկաք^ե ղթ&^թ՚ք 
բ^եի ց նսրա , խցի՛ս զակա՚ևչս իսրԽանց Լ,րԼ յիՀս՝ զի 
Ր էԸ՚-իՅեն, վամս ղի այս կ ս»վ»ր Ո լ.թԻ՚ե"ցա Հա%ա^ 
պա Նը ս ա վ^ա,ս Լ թ% գրոց՝ իԽսւլ ղակա՚և^ս խրԽա՚եց 

աագրոսժք՚ե, Լ կ^ ա կի% զ^աամհՀևս իսրԽա՚եյ, ՛ի 
Վէ1՚«Ս *>"քա . ՀարթԼա,. ՛ի % ոսա ^ լ % արէա %ձ 0ւցւէւ26ճ ե7 148 1» II • «8Եփտ.ւա 

ի աչ թ , և. խստանայի ապանանել զնա որպկս զակյքս 
Է Լ ր , Հյսի պէղիքն վօի ՛է մկՀ ժոզովրգկանն , ե. 
մեհաա. բարկու-թբ լարչարկի զնա, Հա՛սկի ղնայԵ֊ 
րոսոաղկմկ տէբաոպանկն. գայի ապականէչսր կէրԹ 
կ զինման ա&այէն գառանցն , ~Հարկո& առնկէն ըյլ. 
մԽՆ վկա/ե Հ&է , և. Հեղովա անողորմ՝ զամբէ& արէմն 
նորա . Աք%ն մրրկեալ որոաաց անգ յանօրկնու-թե 
Հքկէցն,Լ փոխանակ անկԼԷ զքաբէնո կարկ ՛է վ&Հ. 
րայ աձաաու֊նկ &առո/ե . ՛է պարզգ) ղկարկոէ-սա ի ֊ 
իսցանկէն , Լ վաղվաղակի յա2քաք» քարամիքն ղթաոէ 
պտուղն կռփկի . ի կատազեաի էլբեանց ղքարէնս 
առէաշ կտմկի քարկոհեալ «֊ զէ »ճ 

քարկոծել, պաՀեցի զոխմե Լ Հանի ՛Է 
Գաեփանոս. զաակասոՓՏ չարչաբանացն ՚քՏօԷ ՛Էնա 
կաաաբեցին . ե*. քոք իլ ՛է խաչեը.^ վարգապԼ^ 
աէն ոլարարէն , վճարեցի յաշակերան , Որգ<–ոյն % 
խա/ե կր պաՀեալ, և. զա/և կաաարեցէն . Լ թկպկա 
Հանաքան քարկոձել, բայց ոլ կաբացէն . քանդի ոլ 
ոք ՛է մարգարկէցն գրեաց՝ ԿթԿ քարկոձէ ՚|Տ*« Այլ 
զինլԼս կրկաց ՛Է ՀրԿԷց՚ե » ամենայնն գրեալ կ . զէ. 
զին , քացաէԽ և. գեղարգն Լ իաՀէ և. կռփէի ե. 
խայտառակեի Լ կարկանեի Լ անարգեի . կամե^ 
ցան Հ,րեայքն քարկոձե է գնա . և. վասն զի շկր ղրեալ, 
խափանեցաւ. ակամայա-թբւ է ^յՐբոխեցաւ. բարկուի 
նոցա Էրրև– ղալիս ձովու. , Լ բաղմձւթբ քար անցն 
ԷրրԼ յորձանս գեաոց Հեղձի ղնախավկայն ՝Հ&Է % Քյկ 
բայն կենաց զգը՚-խ աբգեանց խաչելուոն քարամբք 
Հաբի , զի յառաջագոյն մացկ յէ շտեմարանս թագա^ 
ւորէն . ՏԿ-Ի Գ;թ–զցր պաու-ղէյոսա խաչթ կախկալ, 
և. ձգ եցէն քարէնօ ԷՀոսցանել զնա յերկէր . Հարկա^ 
նկի զՀասաաաբէմ՝ վկա/ե –&փ , և– չարչարկէն զնա $ 
կլ. աղրթկր ահապկս վասն սպանողացն » հոմեր ար. 

կեալ՚է մկջլսաանողացն՝ էրբե, զքէր^էէ– օրՀֆԿբ շզ– 

նոսա է ձ>ամթարձ ղճախ իսր ♦ տկ 8*$ &Կ ա լ ԳՐԳէ 
Էմ՝ ֆ Լ սպամևողաց% իմ՝ մֆ յիշխք գթ՚Ը Ղ"&» ՝ Ա*յ ս ֊ 
պէսի քաղցրաճաշակ սկր ՛ի խաչէԱ-ւ֊թ֊՚Քե Տոաօ֊դ/ աԴլ 
™է հ • ղի խաչԼ լեալ ակՀև ԺԽր զսդյե ասաց , Լթհ 
Հայր 9 թուլգոցա , ղի ոչ գիտես ղթտչ գոր&ե՚ե է ձ/ա* 
Աէւէ-ալաշակևոտին ա-սաա. 9 ի վարգապե-աէս , Լ ն*վի« Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի II ♦ ստեփանո ս ւՀց 

ցիր ո էխ աղօքՅ֊ե՚աց վասն սպանողացն տ 

յ^յրգ նկարագրէ՚լօսյաակե-ր 7էաոփ սորա ոչ^ էոՐ բա^ 
լական փ քան գի առաւ.ե՚լ կ գէ՚ղե-ցկո^թ՚ք սորա քան 
գիր անկս ԷէՐ է ոչ^ եթ-կ յԷ^^՚՚՚Աէ աե՜սաԵէ֊լ և. նկա., 
րագրե-է գաայ&աո֊ոէ-իս իկր , այլ ՛ի վէը յ երկինս աո֊ 
աձային տևսլևամրԽ է կապէաչյ Գանձ նորա և. սիրա 
1ս տե-ԱՈԼ^Յ-ք Գ է վե՛ր 4 ամենեաին » ճւ պատկե՛ր գե՚ղէ-ց^ 
կո է֊թէ՛ անգ Էյ/հ • «- անգ որ պկս նկարագրերից % Հ^ո^ 
գին *Օր կատարեաց գնա սքաեչելի աեսլե ա մին 9 1ւ. 
Հաս տեսանե-լ դրար&րսւ-թ՚քւ և» գիտորու.թ՜ք և. գերկայ^ 
նու-թք ճև գբսքնութֆ է Տե՚սանէ՚ըէվ^ գՀքՀօ* Ա/աւ. Հոգի 
ի*֊ր յա հային լոէ֊սոյն # և. ՛ի գսւ֊արճանալե նովաւՒ 
կոխեաց 1 . եւ կրե՚աց գչարչարանս մե&աւ. ուրախա֊^ 
թրւ է յձվէրեցաւ. ՛ի սիրոյն *քՏսփ մեհապկս » մինչև, սի^ 
րել զթշե ամիսն նորա % \Տ+յ** Կ "Կր % »ք մե՝& կ քան 
ղյդ/ս ե֊ գ<Հասաաս • վասն գի քարկո&կին գնա 9 և. նա 
օրՀնկր գՀարկանոգսն իւ֊ր • և. թեքե ընթ՚ացեալ յա^ 
ո^աֆագոյե 9 ի 7էանապարՀս չարչարանաց 1ւ արԽան տ 
ՕրՀնէ՚ալ կ ՝$ռ % որ Խա նմա գօրոա֊թի ևՀ յագթա֊թֆ 
և. պսակ ♦ և. նմա փառք յաա֊իաևանս ♦ ամկն % 

1 յրխա օրթեակ՚Խ \ա\թ\*աՀ * Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ5օ 

Ի ԱՑՍն ԱՐեԻԵԼԻՑ * ^ԿՕԱՑՑ այսու. Հէտեւ պատմե՛լ գոզալովդ °Հ ա րչա+ թ 
րաես որ եկ էն 9 է վե՚րայ ազգ էս մե՜րոյ 9 ղաո-ակաԱս և֊ 
սչսեաոգւսես ղոր կր^ցէ^* ժողովուրդն մե՛ր , և. սս/եՀնա^ 
րին նե դո լիսն որ էկէե ՛Է վերա/ աշխարհիս 9 և֊ զգաււ.% 
ժամանակն սոր ե՜կաց ՛Է վէբայ մե՛ր է պտաեֆասս բ՚սր֊ 
կութռ^ եւ ղիրաա 1 անողորմու֊թէ 9 դ գա ց անութ թ ա^ 
դաւորաց ես ղամպարշտութքս Էշխաեաց1* որք յ ա ք֊ 
ձակեցան ՛է վերա/ մե Տ՛ա զօր վկայէցե , եւ չարաչար 
Հարուահ ովք Հարթս բար կութ բ • սրոց աներեւոյթ– 
դօրութքգ ՛է բար 3 անց եՀաս 9 Է թէկունս , անպար^, 
տե՜լի ցուցասե՚լ դնոսա Գ է Համբե՚րութ՚են էւրեաևց է 
Ա+յԼ տե–սէլնԽղուքՅ–՚էց% դաոձտագոքն կր 9 եւ ե-րէւոյթ 
տա%ֆսԽացե սոսկալի • (Լ ստ աքս մ՝ զրր կրե՚միաս ասկ 9 
թկ չուռ չիցուք , ղի ակր ա& կարկԽցոյց , Լ արբոյց 
մե՜էԼ դՀուր գ աոձաո ւթ 1տ՜ վասն մե՜ղա ց մերոց • սպասե՝^ 
ցաք իսաղաղութէ– > և. չիք ուրեք Էյ աղա դուք • եւ ակ՛ն 
կալաք բարնաց , եւ Հեռացան 1 Է մէքեֆշ ՀԼի ե՛լ աո֊Էւ ձ՛ 
յանտառկ մրմհ. ե՜ալ եւ գաղաՍացե՜ալ ՛է վեր սա սա^ 
կաւաւոր թուոյ Հօտէն 9 ես կոաորեաց որակս 1ւ կա^ 
մե՜ցաւ » եւ ցրուեաց կորոյս ըստ ախորժակ աց իւրոց • 
ճւ դիաոյս եւ դմաքէս աո» ոտս կոխկր 9 եւ ղորոքսն թու^ 
՛նա ւոր ՝2(էրա%ամրքս պատառկր է ի«֊ քանդի այ&ե՚ացՍ 
սև-ացե-լոց ոչյմե՚ղաեչկր 9 բադում* ոչ/սարք մարմւսո֊ոաք 
վասն ապրե-ԱԱ 9 է նմւսնկ 9 Է սէւացեալ գոյմս դարձան % 
Ո ՚վ^ադաաութք անձն է շիան 9 որ % երկանի դան 2 էն ս 
9 է պկսպկս գոյնս յոր Լ. կամի* եթկ կամի 9 է ագե՚ղու^ 
թէւն 9 եւ ե՝(3կ կամի 9 է սպիտակս • ա/լ զէտասցկ 9 
դի սպիտակն 9 է Փառս եւ 9 է պ արձանս լինէն ^ էսկ 
ԷՅ ու էսն ՛Է նաէսատէնս եւ յանարգ անս տ 

Աօ&հ* սուսե՛ր ացն 9 է մարնսոց քաՀանա/էցն ու ակր 
և– քաղյռնոյր 9 եւ յար են կ առաՀնորդաց եկե-ղե-ցւոյ ըմՀ 

* ի ՀառըՆարՀն Լ ՛է խ՚ի ***>լ ե « 

Փարէղռւ. , որ Համառդ 1 ֆարէղեա՚Կ՚և • 0ւցւէւ26ճ Ե7 Ւ «ձԱՏՈն ԱՈԵԻԵԼՒՑ ւ5ւ 
պկր ն. &արաւ.կր է ՝ք>անզի Հրաման սրդքե նլ 9 ի սաս^ 
տիկ թ– ագաւոբացն *Է *1էր ա յ սրբոցե տա գնա պա ւ. ք ն. 
9 ի ձնռս թ֊շնամնացն որ &արաւ.ի կին արգարութ V 
արնաե նոցա % մատն է ցան • ըստ սայեաՐ զոր \Րովսկմե 
ասկ , նթկ թՀեայիթ մե՛ր Խղէքե սԴոլ գատասոոք , էլ. 
առն ալ յնղթարց և. 9 ի տոՀմայնոց և. 9 ի բար է կամաց 
նեղի ԷՆ և. Հալա & կին է ի*– կաաարնցաւ. բան անառն 
զոր ասաց 9 նթկ ատնսցնն սՅնզ^ յամ* ան՛դիս վասն 
աեու֊աե Էմոյ 9 և– մաաենսֆէք 9 է ձԴւողաց նա յնղջւարց 
և– յա զգա կան աց ն. 9 ի բարն կամաց 9 ն. սպանանիցնն 
9 ի ձկնՀյ* և֊ մաէլ մի 9 է գլիոց ձնրոց սչ^ կորէցկ » ճւ 
. Համբնրութի սաասթիք գոգիս ձնր տ Ա^/ս ամՐկաաա^ 
րնցաւ. արգնամբթ առ վէյայսե սուրբս և֊ նրանն լիս տ 

Օ յՐնչ^մաՀ անՀնարին սոր ոլ ա&ին անօրկն գա^ 
աաւորքե 9 ի վէրայ մնձասօր վկայիցս • կամ* զոր տան^ 
քաես գաււ5աու.թև թողթե թշնամիքե նկնղնցւոյ 9 որ 
քք|լ այեու. զճշմարի տն &՝առայքե •ք&ի կրնցիս • կամ* 
սոր չարչարանս 1 և. ղլյէյանս թոզին թշնամիր ժողո^ 
վըրգնաեն այ , որ ոչ^ այսու. զսլեգակաղմսե և. գաաան^ 
րագմհղսե չարչարնցթե է $>ԱԿ սս 9 է քաղց ն ՛ի ձ՚արաւ. 
՚ճգենցու-ցանկին 9 մքխչնս &որկին մարմինք նոցա 9 Լ 
մնռանկին տ ձկհ սս Գ1է՚հ4^ԱՍ 4՚ ա /^է/& > ն. ՝է միֆօ^ 
րնայ ժամանակսե ոսկրպքաեց առն կին և֊ սպան անկ ^, 
ին *Ջհս/ԷԱ քակնլովյզօգս թ-իկանցն առ 9 ի պրկնլ^և. 9 ի 
Հ՚էնէ բաղում՝ արանց % լու&անկին և. սպան անկին • ձ. 
զայլոմաես անհնարին գնլոցզթ խորաակկին գկողս Լ. 
ղոսկնրս նա սպանանկին է Ջրմանս 9 ի ցուրտ ն. ՝է պարղլ 
ընկենուին | մ/Հեչն, սառուց նալ մարմինքե Լ. մնռա^ 
նկին* Լ ղկիսոց կտրոցզթ առ սակաւ սակաւ. քարշկին 
ղմարմինսն ն– սպանանկին տ Ք^կսս չարաչար մէւրթկէն 
ն– սպանանկին » և. ղկկսս սղոցկին ընգ մէֆ^ ն– սպա^ 
ն անկին է Քյէմանս գայլի կոն օք * ձակկին գպճղունս 
նոցա և. սպան անկ թե 9 ճւ կիսոցն նղկգն Հնրձ եալ<Հան^ 
գդի» Հա սա կացն գնկին շուրթն– պնգկին Ըսրի՚֊ք ք&գ 
անգամսն , և– ձգկին մի մի և– Հան կին Հանգնրձ մհր^ 
թոգԼԼ. մսողԼԼ. շ^վքն ւ նա այեու. սպանանկին . ն ըղ^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ5* Ւ Վ^ԱՑՍ^ ԱՈԵԻԵԼՒՑ 

կկսն քարամքտ ձ՚եձ՚կք/ն անողորւՐ էս սպան անկին * 
ք&՞ԴԼՍլքԼ. կ************** ո ք ո *Լ կէՈակքաե Հ զի զունչսն Հա^ 
ա անկին , զականֆսն քսլկին » զմաաունսն կոաորկին 9 
զաչսն փորկք/ե 9 զրարձս և. զի ունկս ու. ուա միք խոր ա ալ, 
կկին ք էս զա/չս ղրո՚-Թդք ոաիցն կաիկին , էս կիոոց իել, 
ցի շես-ուցեալ յասգսս 1 գսկին և. պնգկին ♦ էս կիսոց 
քուրձ էնուին մհխրովյ էս թաղկին 9 ի ներքԱ զգլուի/ե է 
(\մանւք քացախ էս ման աս ի խ արկանկին ընգ քիթսն , 
էս զնոյն գարՏեալ արկանկին 2 յ°Ալ վկրսն էս շփկքէև է 
կիսոցն աս ղուն ս ք&գ զնգեարերանսն վարկին յաե^. 
Էհ* այ • էս Հք/քոց ՓշԷ՚Լ^ գասազաԱօք նորոգկին զՀ***֊ 
րուա&սն օր ըստ օրկ է է*– գարձեալ յետ այսր ամի 
անՀնարին չար չարան աց սրովյլգքուիԽ Հատանկին * 

ք | ՜վնաՀաաակք պ ա տերազմհղք , զօրաւորք զօրու^ 
թրւ ք առաքինեալք զինուն ար գարու թ֊է » մտեալք 9 ի 
պատերազմ* պատենազկն զինսւն կազմութէ– • որ ժաԼ 
մասեալպեգակազէՐ մարտիւն աո-ին զառաւ ել յ ա Գ֊ 
թութ֊իւնն յաւիտենական է Ա»^*» են չարչարանք սահ. 
կաս ժամուց էս թ֊ուոզԼ աւուրց ք որ ընկա լան զմխի^ 
թարութի խոս ամա միք պատրաստե ալ յոէ֊սոյեդ էս առ* 
՛ի սփոփութ-ք մամանակեայ վշաառն • Ա+յս կ մամա*, 
նակեայ արամհւթքէս զոր մհռացոյց անվախ՛ճան ոս^ 
րախութրս է ՍԼ^/*՛ 4՛ Ա Կք շքշմարտից ♦ որչափ մա անկ 
9 ի քսնութ-՚Հւ , էսս քա% զիս վաէւի էս նորոգի* զի զօ^ 
րութր. Հեռաւոր խոսամանցն յաղթեցին մերձաւոր 
աս/եք անասն է ԼՀստ այնւՐ* եթ֊կ $է ֆորձեցեր զ^եզյ աձ՚ք 
էս քեն եց է՛ր 9 որակս քենի արՏ՚աթ ♦ անցար սԴրք ընգ 
Հուր էս ընգ Հուր ք էս Հաներ զմե-ւլ 9 ի Հանգիստ քո է9 1 
ՏԼի ժամանակեայ նեղումս զյասիաենական բարիսն 
ընկաչսին 9 ի քքժ 9 ի ակր մե՛ր • որում՝ փաո֊ք յաւէ^ 
տես/ես է 

1 ֆարիւլ. *քւ ձձՕփա՚ն < 

2 ֆարիղ* էք»^ *յլ «^ք »է • • * ըէւք ^.^««.1» 5 Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ53 

Ի ՑԱՐ Ո Ի ԹԻԻ՛Ս ՄծՈՓԼՕՑ * Ս Ի՛ ոք անՀաւ.ասէասցի վաոն յաւիաենական կև^ 
նացն « քանդի թկ ոլ Հովանի աքեօցէկ կր 9 ոլ(ֆլ 
յհէց» ՅեացԽալյ/եկր է \Րթ վաոն դի ոլ աևսանեաքխ 
դած՝ անՀաւաաասցուք * դի Լ ոլ գոգիս աէէսասէվխ՝ 
որ գոր&կ դկևնգանու.թ^ սՂսրննոյէ կթ կ իցկ առանց 
Հոգա-ոյ կէալ ուսօք > կ և. առանց յավաենականէն՝ 
որոաԼԽգև. ա$Ր * կթկ 1 աեսանէ՚էքխ աչօք , աոացէ-լոցն 
ոլ Հաւաաավխ ւ կթկ ոլ աէսանէաքբ դիզէաը/ե մե–^ 
ռե՛ալ ռ յարսէ֊ցԽալ, յա ղագ սյարո ւթԲե ոլ ընգոԼ.^ 
նիցիվխ դՀասաա % Ամենայն մԽռեալ 9 ի վիրայ կկրի, 
և– աաՐ կ են գանի անճառէ-լի դօրութբն $ ի բաց առ 
դգործս , ռ աէոսցէս դմարնսոյ մձռէ-չութ՚ի ւ Ը/» աայ 
ն֊ առնոս 9 ած կ ♦ ոլ ՛ի Հարկկ Խա 9 և. ոլդրկկ 9 ի բաց 
բառնաչով^դբնութխա Ա/անէցուձ միջնորգեչովյՀա^ 
արասաեաց • 9 ի ձէ՚ռն նորա աայ ռ առնու* որակս կա^ 
մի % Այւնու. ք դի մի դբնութին փոխս/Լակ արարչին 
կարծեսցուք է Հաէ֊աքկ ղմահկոաձւս և. դիե՛րս ♦ քանդի 
րեսա-թ՚իս սպասաւ.որ քիսի այ 9 Լ ոլՀակառակի % Հ,ալ 
*–աքկ դիրիաասարգս պաաանԽկոք . վամս դի դիակ 
քէեոէ-թիս դակարոչթՀ իա.ր 9 Լ ոլ ՛ի բաց կաք ՛ի կոչո^ 
ղին է Որ դրնութքս կարգևաց դմարգկան , յարա-թք 
իոսաացաւ. * վամս դի ասբասէցս բավական դմե՚ր&ա^ 
կայս Լլ-թ կարգէաց ա կթկ կամի՝ բնութքս գաաարլ 
կանայ , ռ որքան կամի՝ յե՚րկարկ դՀենգանոէֆ % Գ\արա 
կ Հավատալ է՚թկ յառնէ-վխ որպկո կամի ♦ կորընչի 
մարմթտ դրադու֊աՐ ամս ցրու֊ևալ յերկրի. այլ արաս*, 
ցկ ած կորսաԽասս 9 ռ ՝ ի շաՀ առնկ զկորուսան • Հ,ա֊ր 
•մեյայա դմարնսականս առնկ ♦ այլ պա Հևալ 2 չինի 
Հ"*֊րյածու.թ%ն . Հրաման տայ ած Հրղքե 9 և֊ նա դիսր 
գորՏն գարձուցանէլովԼանգրկն փոփոխկ դմարմթէսն 
դոր միանգամ՝ սպան է ձրւ.ր ապա կան կ գյոլովս որ 9 ի 

ափ ալօ+ , աաա^յս ալ ^աաա^ 0ւցւէւ26ճ Ե7 154 Ի 6ԱՈՈԻք*Ւ1Հև ՄԵՌՓԼ118 

%մա ասկաեքքս * ա/լ աՈրրկէմևայ յէ լ ր^է զ*ըու.քՅ–էքևէքև 9 
միսչեւ 9 ի (* ա ց աացկ զոր կաոձա է \^յ»կ յաս-ակսՍ » քՀ«~ 
ժոիտ նա կորուստ յայտսի 1/ե առաքի անառն է Ը^^-է՜Հ» 
մե՚քյարոէ.թ–%ն ըեգգկմ* կամք % 

՚^յըգ *Փ Դթ ՛Է մէ%$ կորձասնսցի Ը**Գ *նՆռնլոցև * 
քան ղի Հաէ-ասնցոա֊ցասկ ղմև՚էլ ամենն ցուձւց գատա^ 
ւորն գ քանղի մեռաւ. Լ յարնաւ է \ՐքՏ իոտորնսցուք 
զյոքս մե՛ր 9 ղի մթ 9 Է Հոզոյ ղ*սնՀաէ–անոէ–թ–12ե ղչարա^ 
խօսութփ ընգունիցիվխ • ղաս մ* Է՚նչ^ մեղ^ յաո֊աֆագոքև 
գրով^ ապաւորեաց ՛ահ , նթ֊կ չինի \ՀանապարՀ Հէըք™֊ 
տք/ե Հոգւոց մե՜րոց 9 ի մարմինս է Ջ&քէա՚Լթ փոխնաց 
ն. ղկղիա յափշտակնաց յնրկրկ ♦ °– քք**Գ^ ո մեք աե^ 
Հաւյաաու֊թքէ վաղճ՚անէաքխ է *կա *Փ**չ^ գնռ կենգանէ 
կր % Հրամայնաց 1ւ նղեւ ♦ ճ– սչ^րնոէ-թՀթե տկարացա ւ. 9 
կամ* մա<Հ ըևգգկաՐ է կաց է ՔԼկղիա ամենէւին յնրկրկ 
յնրկինս րնակե-ցոյց • և. ^աւ աքնցաւ. ապականոա֊թք 
մարէՏևոխ ակնարկոէ֊թբ արար չին է ք\ւնի*/խ զօրին ակ 
անմաՀոսթ-%– կեն գանն էտ և, վախշքաննցնլովք տ 
ւ֊ատասցուքլ ասացնլոց $ որպկս ինչ^ լիննլոցն Էցկ մե՛ղ* 
Ջհ*Ր էսչ^ կամի , չինի • վասն այն որի կ պարտ ն֊ արժան 
կ Հավատալ յայն՝ որ ասացն • ղի նթկ ոչ^կարկր առ^ 
ննլ ղրր կամթե » թնրև-ս արգնւքյոչ^ Հասա տաքս նմա 
ննրկր % Այ^յա նթկ նտ մեղ^ փորձիս ղի*֊րդյ ղջրոՀՉս 
գորքէ ֆ պա Հա%շե՚լոց կ 9 ի մ^եՀ^ղթան իւրէլյ Հասատոիտ » 
\յթկ "ձ. ը**Հնռնաց 1 զՀմտու֊թի ՚ճշմարտու. թ \% է*–*, 
րոյ 9 ղանՀասատս իրրԼ ղբ պարտողս տանքնսցկ % կննլ 
գաս ի կ ճխովք ք և– կղիա ոչ^ վաղճան եցաւ. . այլթ՚կ^ 
պկտ և– մեռասքքն 9 ոչ յորժաւՐ մաՀ կամԽսցի > ա/լ 
յորժամ* ի%թն Հրամայէ՚սցկ է 1| այ ՝ՀՀօ՝ յարոսցև՚ալ^ 9 ի 
մե՛ռե՛լոց ք նա ղմւսՀ ոչ^ տե՚սասկ • ղի քքեքս գործակից 
Խոն. | ղի ապրեսցոէ^ք , ն– ղի ղյդյ ս յարոէ-թե՛ ստաս^ 
ց ու ֊Ք * Ջֆոսա կեն գա սիս Հասաքնաց > ե– ղբիւ֊րս ա/չս 
մա Հու. մատենաց • ղեոսա 9 Է կննգասո*,է ասասգե՚աց 
մքքեչն. ցոոքաս կամեսցի $ նա ղչիսիա՝2ՀաԱ եալմե 9 ի գժո^. 
Էէ/ա է/ասձէէ՚ալպաՀէ-աց • ղեոսա յնրկրկ փոխԽաց 9 ն– 
ղբաղումս 9 ի մարէէնոց որոշիաց * % \ձ+րգ որպկս \քեովք 

1 \Րի*֊» օրինակն ա\^ա\ա 9 ..• Դ%+ 4»«լ Հ-^-րէ-յք^ , Ա Հ*Գէ՚4՝ է 0 ֊ 

2 Ս*ք »–ս օր • յաւ֊եչու. . \յ*«»ք . Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ 6ԱՈ1հ1*Ւին ՄԵՌԵԼՈՑ 155 
և. կղիա գարձեալէն յաշխարՀ գալոց ք նոյնպկս և. 
ՀոգէՓ» *է մարմինս եկեսցեն % 

\\ամթս ուսանելթկ Հուր աստու&ով պաՀկ և. ոլ 
ապականկ ղմարմինէ, ♦ ըէ՚թերցիր գիրից մանկանցն 
գիրս հնոցին % կամքս ուսանե՛լ եթկ Հու֊ր գՀաւատ 
պաՀկ գարարչի . Հարց ղիարմիր &ո%Ե, և. աս կ քեզ% 
Տան կաս ուսանելթկ որակս անկորուստ պաՀկ ըյլ^ 
մարմինս . Հարց գԳոֆլան և– պատմէ քե<լ% կտևս գե^ 
րեղման խոր գմարնսոյ բնութք գգագանին , ձ. սքան^ 
չացաւ գիլր բնութիւնն պա Հև ալ յա զագս տեառն * 
Այքենեքեան գարՀուրին յարարչկն • վասն գի նոքա 
նախախնամւ>ւ թֆ նորա 1ւ կամհք գոյացան է ՋվսոՆաւ 
բնութք՛ կարմիր ձովուն ցամկթ արար , ցուցանելովԼ 
ե&՜հ կ—լ՚Կ գմեռեալսյարուցանել* Զարկիր ցամաք 
աո֊ ֆրՀեղեղաւն խոնաւ արար ♦ ձ. գիարգ ոչ/կարիցկ 
գարձ եալ յարութիլն առնել մեռելոց % Տկգիպտոս 
գեր կին երկիր եցոյց • գիսրայկլ րնկալաւ իբրև, ՛ի 
գիրկս , գի մ$ վկաս ինյլկրեսցկն ՛ի Հրոյ • և. ընգկ՞ր 
անՀաւատասֆ 9 ի մեռելոց յառնելւ Ջիրկիր Հնոց 
^ՅՂ13 Բ"9 ա Կէգի ա լ* գի Հանիցութ եթկնա չլղ֊ 
բնութքս նոցա արար է ՀԼՍոգոմ՝ բոցակիգեալ տոչո^ 
րեաց փ և. գա տաս տանք նսան յան Հա ւ ատս $ (Էլ աո –֊ 
ժամայն եղի տարերցն փոփոխունս , այլ յետ երից 
Հազար ամաց այնոքիկ կաաարեցան ♦ գի ցուցցկ գչիոՀ. 
փոխունս նոցա ոլլաստ բնութք, այլ ըստ այ Հրամա^ 
նին է կլ եթկ առաջին Լ մե&աւ/եձ՝ իրօք տարերքս 
փոփոխեցանյոր ինչ ա& կամեցաւ , լ&գկր Լ մեք ոլ 
Հաւատամք եթկ մաՀկանացու մարմինքս անմաՀ 
չինելոց են է վանգի եթկ փոփոխեցաւ Հուր յարիւն 
յՆգիպտոս 9 էլ գարձեալյարենկ 9 ի Հուր եղի., գիարգ 
կարասցուք Ո լ Հաւատալայ ճ եթկ առնելոց կ գապա^ 
կանացուս անապական % կր և. \Հյէամ՝՚ի սկգրանն Հուր 
մկթուր , յաղագս անմաՀութ՚Չև ասեմ՝, յ անցանել 
1Ը՚էլ եղի. արիւն վասն ապականացու բնութ%ն լ&գ֊ 
ունելոյ է Այւաքեալ մարմին էւ արիւն կոչկ գա մոլս ^ 
նութի մանկաձնոլթճ . այլգի ՝ ի յարութէն ոչ կա^ 
նայս առնեն ճւ օյլ ս՛րանց չինին , վասն այ սոր ի կ գար֊ 
քայ ութիս երկնից ժառանգելով կտրեն տ Ը^. գմս՚ր֊ 
մինն 9 ի բաց եՀան յարքայութէն ղբԵուի մարգկան , Օւցւէւ20ճ ՝պ 156 > ՏԱաԻ^ԻԻ^և ՄԵ1հԵԼ08 

այլզապականսսթք ասաց և. ոլ զմարմթէ . և– զի-կոլշ 
դամհէ-մսու֊թ՚Բ Հարսասեաց ւ \\սե–լով^ զապականուի 9 
զՀե-րձսէ֊ա&՚ո/ե գոսշակե֊աց՝ որ ամհէ-սնա֊թի ՛ի Հան^ 
գե՚րՏե՚աը/ն քարոզեն է 

\\ւնիմ՝ ցուցանե՝լ յաղագս մարՏնոյ բնութքս , զի 
յաչտա/ու-թք այ լինևչոց կ % \\ոկ ՀՀք-աքե-ալ, Կթկ 
կերպարանակից ՝&փ յարու-թԼանն չինեչոց ե-վք • Ե*– 
ղ*թՄ ^տեփանսս ընգ աֆմկ Հքօր կացևալ ճանաչկր ա 
Աֆձանօթ գ ի մարենոյ լին հր • քանզի և. \Տաե՝փանոս 
է-էոէ֊* ղՀ&նաիէ քան զյ ար ու՛թս է կթԿ հանԿաւ. 
՛ի կե՛րպարանս մարԱնոէխ Հաս անկ ր • Ե*– *՝(3՜Կ չԼ սա 
•է&ի յառնելոց ե՝վք , ով^ոք անՀաւ֊աաասցի եթկ սԴր^ 
ո^և-ալյէարմէսք զասնապականու.թիէ–ն ոչ ժառանգեն * 
կս զաշակե-րտմև իկոն ակրն Հա^աննցոյց ասևլոֆլ , 
թկ ոգի՝ մարմին Լ սսկԽրս ոչ ունի # որպկս զիս* տել 
սանկք անելով* զիարգ ոմանք ղքարոզութ՚թե այ 
ընգ իւ-րե-անց զօրու֊թէն Հաւ.ասարե՝լովյ»չ ամաչեն ա 

€ \+իտկ Կրկքն զզօրոսթԳ ար արշին 9 Լ Հն աղան գի 
բանի Հրամանի նորա % \Րաաոյց էրբե-նս ե– ՀրԿիցն 
յանապաաք/ե զոր ինչ ե՛րկիր կարգէցաւ. սպասավորել 
մարգկան ա կե-րակրե՚աց Կրկին զմարմիես ՚էիյ^՚քԿբԿ 
էիե՚ալս զոր ինՀ ե֊րկրի մորս էս& սնուցանԿլՀրամայ^ 
եաց % Աչ 3°Դ1է »երմանց աճե-ցոսնս ե՝ա է՚րկրին , այլ 
կե՛րակուրս պատրաստականս առաքկաց մարգկան * 
Գիտկր ե՛թկ ՛ի յարովՀԾնյէրկնի բնակեն , Լ իբրէ֊ 
յ առասան ալով^զնոսա սնոյց տ (\չ երկանի կարօտացաւ. 
Լա ոչ աղօրւ.ոյ 9 այլ գոր&ե՜ցե՚ալ զայն % 9 ի *Էք*յբ առա*, 
քե՚աց է Ո սսցուք յախմանկ՝ ե՝թկ առանց երկանոյ 
մարմիեքս Գ ի Հանգե՚րձե՚լսէ-սս կեան % (\չ ե՚րկրի պկտք 
են ե֊ ոչ մշակի կերակրոյ իրք • զի որքան օր կբ % ըզ֊ 
Հունձս ընգուձկին ♦ ոչ զաաուզս 9 այլզմԽրսսոյ 1 կե՝^ 
րակոսրս է քՀէ-սցուքյե՚ոե՚լոցս զինչկ ասաիւտուի յա^ 
րու֊թՖե $ ՝Ըֆգ*&անիցուք 1 ՛ի պատմե-լոցն այսու, զինչ^ 
կ անՀոգու֊թփ յաւիաենական կենացն % (1լ Հնացան 
Հանգերձքե\ զի ոչե՚րկրաւ֊որ զգնստոսց կարօտանամխ 
1 ի ՀանգԿրՏեաը/ե . ոչ Հնացան կ օշիկք% , զի Լ– ոլաւլ 1 \Րիւ֊ս օրինակն ՀաԱՏա^ . . • ^աՆ^^ափ ՚(, դա^ա^լ–^ . . ♦ Ա »լ 
աՀփագք է Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի ՑԱաԻԲՓԻն ՄԵՈՓԼՈ8 էՏ՚յ 
վ»ատ լինքքե պա^պս/ես€.թ֊%՜ս 9 և֊ ոչ^ոսԽ ղքաոի Հար՛^ 
Հասէցի է Ո ՛՛ակին զմաԱաեաքե ոչ^ քէասկելովյ ղի 9 ի յալ, 
րութն^ն 9 ի ՀոգԼոր կե–րակու,րսն վայե֊լե֊լոց ե֊վխ » քկ^ 
9 ի բաց ե Հան ա&՝ ղմաբնսակսԽ ղգե՚ստն > սչ^սպաս աա. 
ք»ե–ը»գԼ կնրակրոյ • ղի ց՞ւցցԿ ե՚թկ բոլորովին յար ու. ի 
ասռսկ մաբնսոյ տ քֆկաըսւ. ղմւսրԵ%ոյ վիՀնորգ ութի 9 ի 
սպւսսաւորու-թ^է բ արե՛ պաշտում Հանգե՜րձ <Հոգւ.ովյ> 
ցուցս/սելովԼ եթկ յօրթնակի ի՚֊ԲՀք Հ*ք ո Ը Հ Հէ** տ յ ա Բ ու ՚Յ ա ֊ 
Դւկ ղթովաեգակ մարմքՏսս % \^մե՜նե՚ցուԵ սպասաւոր լի^ 
%կբ ե՛րկի՛ն | մանկ անց էկ աոա ) ո ց աս Աք ղկերակուրն , 
ղի հաեիցուք ե՚թ֊կ աաՐ բնութք յարութ1Քն յաեզ 
մաե կսայցկ % կաթնակերքե էբբե» ղվաթն ղմաե ան ասյԿ 
9 ի մար աքն ձ՚&կին > ղի և. Հքվքեանք յարից են յառաւե ա 
չութի սքանչե՚լե՚ացԴէ տ 

^ նորՀն այ ելից վայե-լչութՀէ ոյարութին • քան ղի 
ատՐ յաղագս Նորա տպաւորե-ցաս % Գ՛իտե՛մ՛ ղւիայտս % 
էար ունի ղրրէնակ յաբութսե * այս կ գ աէ-ա ղանն Ա^. 
Հարոֆյի՝ որ հաղէյե՚ցաւ. • քան ղի մեռաւ. ղառժամա^ 
՛Խակե՛ այ բեսւթ իւձս , աք է կե՛ն գան ացաւ անճառելի 
ղօրութքէ 9 ի ձե՚ռև ա Հրային շնորհին է ՝խսս զյ-լով^ 
գասաղակրլ պաաոլականագ ոյն ե՛ն այ մարժթկթ մարգ*, 
կանգ քանղի վասև սոցա գաւ֊աղանքն բողբոջեցին * կլ, 
էթկ էի \^Հ^արո ֆտի գա ւ աղամն հ՚աղէյե՚ցաւ է յաղագս 
1ձ&աբոֆւք§ Լ. մարմթ/ն %ոբա յաբիցկ ■•• էթկ 9 է փառս 
է ր ա<Հանսչյութ1էն \ձ<^արո ֆյի գգաւաղս/ն 9 Է մե՛ռե՛լու^ 
թ% յաեգիմաե կացդյց կեն գանի 9 յաղագս յաւիտե–^ 
նական կե՛նաց նորա էկ ղմե՜ռե՚աէ մարմրեն յ արու ցանկ տ 
Ոհ. ա/եպկս գաւ. աղասն սիրե՛լի Կր \յ^արո ֆէի ♦ սրպկս 
մարմթննւ \^Հանայն ուրե՛ք ղսիրե՚լագոյնն փաո-օք պա^ 
սաուեսցկ ♦ ձւ 1 այհպկս իտնավք տանի , ղի ԷցԿ ե– Հ&ց^ 
ցկ • ապա ուրե՚նն որ զ$բաշագսքմե արաբ , ղնու աղա^ 
գոյսն աուաւ,ե՝լ1ւս արասցկ է Գ՚աւ֊աղանս կբ առանց 
արմատդ/ Լ կենգանացակ « սոյեպկս ճւ մարմՀամս ա^ 
ռանց ար գան գի գաբ&ե՚ալ կեցցկ է (\շ^Լ–ս է՝ կաս գա^ 
ւ. աղասն 9 ի վեր այ երկրի նե-րգորՏ-կչով^ բևոԱ֊թՔե ♦ ռ 
մԽռհաէԵ առանց իրիթ պատճ՛առի յաբիցկ է ի տան 

1 \քխ֊ս օրքՕւակէւ աչեղ)/* ք>ա^ կաղաֆաաագա^Ա աք աք ւֆոԽՓւֆ • • » 
է*աՀԱ )»%»աՏ գաև\> ««|«ւ **»»քեճ ՚ աքաաշԼ Ա էլք^ֆփՀ^յ՚Լ՚Լ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 158 Ւ ՕԱքՈԻ^Իհն Ս*ԵՈ՝ԵԼՈ8 

կայր գաւ աղւսնն բաղում* ժամանակէտ 9 ղ<Հիւթ ի"*, 
նաւութԾն 9 ի րաց Լթ անելով* 1ւ մարմինք 9 ի գե՚րե-ղ^, 
մանս կան էս Յեաե րաղուաՐ ժամանակս գագարեալլ^ 
9 ի կէրսգ անութ՚ֆ է ք1ձժ°Գ ս գա սա դասս էս ոչ^մերձ 
Է Հուր § ՚Հ/լ՚ք՛ յ՚Ա^՛ ցամաքոսթ^ րսղրոֆէաց ♦ էս մև^ 
ւսե՚ալյ* ոչ^ ուսթն ղՀԷ՚֊թ կենգանութ֊1տ՜ էս առժամայն 
այ ասելովԼյառնեն տ կինն ք\ ւինեայ % սոսս Հքե՚ղեայ ըլգ, 
մա Հոս ոսսէթՈ ղօրինակ անգ հ՚ն անե՛լովդ մանուկ • էս 
մա<Հ 9 Է յաոհւթՔե դամ* աղգայինս արձակե՚սցկ \ ^ա 
ձՂտաւ էս մէրէսաս • էս սա յառաֆ աձ՜էրալ ղմհ ռե՛ալս 
վաի*7էանէրսցի է ի սմքաՍ ասուր իտնգոլթ^ էս արամհւ^ 
իքի • նոյնպկս էս 9 ի յարութ1&ե աննմանիցն սուգ կ % էս 
արգարոցս ցն&ութֆ % ԱյՌւլ կր էս Հ,ռե՜րեկա ք որ^ 
ասէքս էս յարութին անպաոսւլ կ • 9 ի վաի*2քասէ &՝նաս 9 
նոքսպկս էս յարութ՚թս արասսէք տ ի միում՝ երկունս 
ե՜րկու մանկոսես ք/սաւ դչար էս ղրարի • նոյնպկս էս 
յարուքէԱէ Վ պ այ աքեոցիէլ որ ՀՀեսսսայ ր աժ Էսս լինից ին 9 
դի դեղովս ժառ ան գ ես օ էն է կրանի որ 9 ի վի՛ճ՛ակին 
Օակովթայ գացի դ դի դյաւիտէտեական կեանս ժառանգ 
գեսցկ % ՀՀրոսմ* էս մէրք արժանասցուք շնորՀօքն ՝ք&ի 
այ աԴրրոյ • էքեգ որում՝ Հ,օր էս սուրր Հ,ոգւոյԱ փաով* 
իշիասուքէ էս պաաէւյաւիտեանս յաւիաենից » ամկս է Օւցւէւշ0ճ հ\/ ւ5ց 

ԵԻ ՍԴԻ11 ԱՆԳԱՄ ԳԱԼՍՏեԱն * Ա8^ ամենեքեան , եզթւարք , լուարուք ինձ ե֊ 
իորՀրգակցու թ%~ Էմոյ. մե՛ղա ւորի և֊ տգէաոէ կփրե մի * 
վշանղի ժամանէաց *&"Է օրն այն ա Հա լոր ես մե՜ձ– • ճ. 

9 "/՚Ր^ւ/յՔ 9 գբ<աանիվք % ոլ ղմաաւ ահ՛ն՛ ւ ով ցփղքր 
ժամանակս պայս , 1ւ փոս/Յալ Հաշաեցուցանելղաձ՛ է 
\ձ+Հ ա աւուրք ե– ամիսք նս տարիք իբրև, զնըաւլ անցալ 
նեն ն– իբրև, սաուեր երե կոր ի » ղի եկեսցկ վաղվաղակի 
աՀաւոր և. մերձ՛ գա լուսան աեառն % \3*րգ ա ր Է ս կ &~ 
աՀաւոր օրն այն մե՜դալ, որ աչքն ք նս որք ոչ^ կա էա՜ցան 
առնել զկամս այ նս ապրելւ 1\վ՚Գ աղաչե՛մ* ղձ եւլ , 
էղրարք Հարաղատք > եկայք ՛Է բաց րնկեսցուք զՀոգս 
երկրաւոր իրացս * վասն զի աաՐ անցանք , բովանդակ 
ապականի 9 և. ոլինլ մեղլ օգնկ 9 ի ժամուն յայնմիկ > 
բայց գորՏք բարիք ղորս ասա ունիվի • քանդի Հան^ 
գերձեաէ կ իւրաքանչիւր ոք բառնալ գէ՚֊Բ գորհն ճւ 
ղխօսս առաքի բեմբին ա Հա սոր գաաասաանին այ տ 
Դ*ողայ սիրս» 9 1ւ երիկամունք այլայլին յ որ մամ՝ լինի 
անգ գորհ՚ոցՍ յայտնուի 9 իորՀրգոց ե– խօսէց % \րեձ 
ն՜րկիւ.1է կ , եղթարք ♦ ա/եձ՛ գողուԱն կ , սէրն՚լիք է ք\՞ 
արգեօք ոլղարՀուրեսցի ♦ ո ոչ^ գոզասցկ , սգասցի ե– 
Ա»99հ • ղի անգ յայանելոց կ զոր ինլ գոր&ե՚ցաք ՛ի 
Տ՛ աճ՛ուկս ն– 9 ի իաւարի տ 

Հ\մացարու.ք զայս զոր Հն՚գ^ ասեմ* 9 ճւ տամ* Հաս*, 
աաաութբ ձերոյ ս էր**յգ « էիաոք ատ դա բերք 9 ի ներՀ, 
քուսա 9 ի յինքեանց 9 ի ժամանակի իւրեանց բոզթո^ 
քեց ո լցան են ղատուղս Հանդերձ աերե֊օք է Ո *»<՚ա ուսլ 
աեք ձառք ղյլենուն զիւրեանց քաք վայելչութ՚թն • 
այլ ներքո ւսա յթկքեանն Հրամանաւ այ բերեն ՚էաէՀ֊ 
աուղն ըստ բնութ՛քն է ՛կոյն պկս և. յաւուրն յաքնմիկ 
յաՀաւորի առաքի արկանին աթՐ մարսֆկք մարգկան 

* Գ Լ քԿ»*Հ օրինակայ. միո/ն ձեթ թ*ւակա%% յայոձփ ՉՅԵ< Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ6օ ՎյտնԳԱՏԱՍՏԱնԻն 
զոր ինչ^ գոր&եցք/ե բարի կաաՐ ղչար ♦ ե. ըձգո՚Յտի իւ^ 
րաքաեչիւր ոք յասգիման բեմբթն ա<Հաւ.որ գաաաւ֊ո^ 
րին զգորձս իբրև– զաաա.ւլ 9 զ/սօսս իբրռ զտերև. տ Ահ1Լ 
գա ոք բառնան զաաոա֊ւլ գեղեցիկ ՚եքԱ^՚Լ^՚-ձ * սոէ ~բբք 
ընգունթտ ղւսաոււլբարի • ե֊ քաՀազրւ.ար2Ր ՚է/ա/քէ բե֊, 
րեն ղաանքանացն ե– ղչարչարանացն զպ արձանս <ՀամՀ 
րերոսթբ * կր օնաւ*որքե բառնան ղ7քգնուփս ք զժոկժ^ 
կալու֊թ֊ր* ֆ զչզազաաանս տ \\>րթ մեղա ւ որթ 9 ամբա^ 
րէշչդթ ե. ա հդՒՔ 1&*գոէ5»11Խ ա%գ զատա֊ւլ վատթար և. 
ղապականե ալ (Է ամօթով^ և. լալովդ և֊ ողջովդ ղորդն 
փսկթոմե յանշկք Հուրն * ՀՀՀՀագին կ անգ գաաասաանն 9 
ովեղբարք • վասն ղի աո֊ անց վրայից յ այ ասին գորձքե 
ես խօսքկ 9 խորՀսւրգք ե֊ մէոաձ՝օւ֊թիք , յորժաաՐ մե֊րՏ 
կայցեն Հազարք Հազարաց և֊ բ ի՛՜րք բէ^Ր^Յ Ք**՛֊ 
րովթկից Լ սերովթկից 9 արգարոց , "րբոց Լ մար գա ^ 
րհից ե֊ աո-աքե՚չոց է 

1 յԳ Ը**Գ^Ը Հեղգա վթ ♦ քանզի ժամանակ եՀաս 
Հլ օրն մե՚րՏեցաւ. 9 յորժամ՝ ղգ ազանիս մե՛ր զամ՝ ա^ 
Հաւ֊որ գա տալերն ՛ի ԸԱ" ա&՚իցկ է կ(3կ գի ա Կ ա Ք 
ղինչ^ մեր առ աքի կայ 9 լայ աք արգեւք յ/ատՐ մամ՝ 9 ի 
աոսկ ես 9 ի գիշերի աղաչելովդ զահ 9 ղի փրկեսցկ զմեզլ 
յամօթոյԵ յ այն մանկ և» յասիաենական իա է֊ ար էն տ 
կարկի բերանն մսթրգոյե առ աքի բեմբքքեՀ գողան ամ* 
արարահք ե– նոթին իսկ գոա%գք սրբոց Հրեշչոակաց 9 ի 
փառաց նսրա գալսաեաևն տ 

) ի"նչ^ ե֊ս ասեսք նմայասու.րն գաաասա անի 9 ե^ 
9 ի մամ»սնակիս յ*Հյ**միկ ձոսլանայցեվք • քանզի 
նա երկայնամիտ կր « (\ր զամենեսեան զմհոլ կոչկ յի*֊Ը 
արքայութիս , բան 9 ի մքքեՀ պա Հասք կ ղսլզերգոէյՏն 1 
սու֊գ ժամանակիս այ՛՛՛՛րիկ 9 Ե*~ ի%քն մեգ ստսկ • յա^ 
զագս 1եր մարԱեացպյ դ վասն Տեր $1ար%եապկս 9 ի վե^ 
րայ երկրի գնացի 9 Տեր ազագաւ– աանթեցայ 9 յաղագս 
ձեր թուք առի 9 վասն Տեր ապտակեց այ 9 յա զագս 
Տեր ի*աչեցայ 9 Տեր ազագաւ. 9 ի վեր այ ՚փպյաթե քա^. 
ցախ արբի ^ զի զՏեգ արարից՚Ծբս ե– երկն այ թևս տ ՀՀԻ մ* 
արքայութին ՏեգշեորՀեցի ք զի մ* գրաիան Տեգ պար*, 
գռեցի • զամենեսես/կ եզբարս իմ՝ պաաոա֊եցի 9 Հօր Օւցւէւշ0ճ Ե7 ըն&աքէցի ղձե–զ% ղՀյոգին առաքե՛ցի • առաւ֊ե-լև֊ս քան 
ղաքս աւՐ ոչքլ դՒ^ձ– արգե՜օթ ոճակի առնե-լե– ոչ^ արարի 
2Լղյ զի Գ"*–ք ապրէ–է§շխ>* զյօմարամտութին 1 միայն 
ոչ բօձ ագատե՜ լ 9 ղի մի 9 ի Հարկկ իցկ ձե՛ր փրկոափն • 
\\**ացկք 9 սԴրզաւորք ես աՌսՀկանացուք ըստ, բնու.^ 
թ֊ե՜անգ • ղի*նլ Գ ՈԼ Ք ՀՐ՚ՐՀ^Ր^՚Յ՚ւ/Ք փոսն իմ՝ տե՝աոՏա % 
որ չչորչաոե՚ցաք փասն ձեր տ ԼԼ<>ա պատրաստե՛ցի զար^ 
քաքութփն և. ղյկԽանս 9 ղՀանգիստ ե– ղուրախութրե 
ե– զա ա% քան ս յաւիաենականս յ արտաքին իա է– ար թե % 
ուր կամի իւրաքանչիւր ոք ե՜րթ ալ իշխանուբւ իւրովէ 
\ք*կ ա յք ամենե՚քե՚ան ե՚րկրպագցուք նմա 9 ե. չաչ/*, 
ցուք առաքի արարչի տե՚աոՏս սո՜րաք ասե՛լով* ո տկր $ 
զայգ աւՐիրրԼ. զաձ Համբերեցեր յա զագս մե՛ր • բաքց 
մեք մեղաւորքս անարգ էրվի յամ" ժամ* ղրարե՚գոր^ 
ձ՜ութիս * \Լսաու.աձ– ե՛ս անսկիզբն բնոսթբ 9 աեՀա^ 
սա սե՛լի ք ասչարչարե-լի 9 անկարոտ • Հա\Հոք թուե՚ցաւ. 
քուէՐ չարչարանօք խաշիս փրկե՛լ զմե-ղաւ որս % որ ըւլ. 
քեգ ոլ ճանաչկին • պարգեմրցե՚ր նսցա զԱԷքԱ գիտու.*. 
թէգ ւ Ծ+րգ դի^չ^ ե՜ս տացեն քե՜գ ա ՂՏԷ մեդ աւ ՝ ո ր ա Տ Հ 
ասՀասաեե-լոյգ սչյ > բարւ֊ոյգ ճւ գթ-ահիգ աո– ասԴրյ 
սիսե-ս/և • որք ես յօմարութբ իւրեանց ամբարիշչրք 
ոչ^ըստ բնութ՜Տն ֆ զի Նախ քան զասլրե-լե սԴրր ամբա^ 
րիշչր Կբ ամ* ա ՂՅէ 9 "~ գ ա րձե՝ալ ղքխի մեդալ որք եմք 
մե՛րովդ յօմարութբթ • իսկ գոլ. 9 ակր ք նոքս իսկ ե՛ս 
յաս մ*՝ ժամ* բարի ես բազմագութ 9 աՀաւոր Հլ փա*, 
ռաւորէաէյ յաւիտենից արարիչ» Լ. բառնաս ՛ի ոկըռ, 
բան գմոսարու֊թէէ մե՜ր ոք յա զագս յոլոփ գթութէ՚ց 
քո զոր ցուցե՛ր Գ ի մե՜գ յ ո րգէ ս մարգկան տ &ազթէ^ 
ցար ք ա& 9 ՛ի ոիրսք քսւմԱկ 9 եւ 9 ի *Ծբ գթութռ^ց մե՜ր^ 
ձե-ցար 9 ի խաշն յա զագս փրկութէ՛ աաՐ աշխ ար Հի տ ի 
քոէ-մԱկ շնորՀկ ուսաք ղաքս ասե՛լ առաքի փառաց 
քոց ♦ զի եթկ ոչկիր յա ղթ էր ալ 9 ի քոսմմկ գթոքգ 9 
՝ՀՀօ | գքե՚գոլմաաուցանկիրյազագս մեղաւորաց զե^ 
նուսն ճւ պատարագ տ կցան 9 ոփտկր % միտք ձառ֊ այ ի 
քո 9 ի քաղսրութհէ շնորՀի քո ես ոիրոք • յարամ֊ամՐ 
քաղցրանան 9 միշտ լուսաւ որին 9 յա՝2էախապկս Հաա^ 
տատին ♦ յարամաաՐ անարգեն , ե֊ 9 ի գառնուի զինլ 

4 ււ Օւցւէւշ0ճ Ե7 1Հ.6 ի օ ♦ ստեփսձոս 

յանօրինացն ւ իսկ %ա ղյէևցեալկր ղՀոգին ՚Ծր , ե֊ Ա» 
կր շեորՀօք ե– Հասատովք , և. ոչ^ *՝ր1խչկր ՛է շանցե % 
որ պատ նալն կին գնա % կկեալ ա Տ՛ային շեորՀաչքե և. 
իֆեալ ՛ի վէրսչ/ նորա > Հև եղի չու.սափայլ^ պատկեր 
նորա իբրև. զՀրեշտակի է ՋԼբր»*–թի ՝ք&ի բնակեալկր 
9 ի նմա, և– նովաւ. պայՏ՚առանայր տեսիլնորա ՛ի մկֆ 
սպանողացե % ք\ձ ^ըՓ՚&Բ % Ի մաՀուանկ ամենն– թե • և. 
վէյայկ լու֊սափասյլու֊թի երեսաց ՛Սորա % Հի կր Հոգն֊ որ 
տեսլնա մի , Ա. արժան կր էի՛՛՛ է է վ$ այ ՀՀրգէ֊ղխ այ% ի*. 
՛ի Հարցաեելնոցա վասն քքօի ք լուսաւ֊որեցաւ. Հև պայ^ 
ծ առաքյաւ. տ ե սիլն որ ա • ղարգարեցաւ. ա Տ՜այի՛ն շեորյ 
Հ<տե ք ղի տեսանկին ղեա իրրն– Ղ^^շյր ա կ Ա**–»դ/ $ ե֊ 
զարմանային յոյժ « 

Ա^աաւ քաՀաեայապետն խօսել^ըեգ նա՝ եթկ ար^ 
գարեւ. այգ այգպկս ՛ճշմարիտ էն վասն քո % Հ\ աէոաս – 
իք անի ն՛ա ՛պա անիրաւքքե յօրթեաց ցուցանեը նմա ե^ 
թկ ճշմարտապես կ ժառանգն Հ,օր » Հ\ատմկր 
ռաքի ղրպարտողացն զկսւակն Հ^ՕՀէ , Տ՚աեոէ֊ցաեելնո^ 
ցա եթկ ողԼ կ ժառանգ Հև էէրգԻ 1 &ո/եգիմանեաց 
ղնոսա* եթկ Հայրն ՛ճշմարիտ րնգուձի զք\րգի ս իւ֊ր 
սիրելի տ ^7*– նոքա խստապարանոցդ ն֊ կարՏրամիտլր 
անարգկին ղեա > *կատմեաց առաֆի նոցա ղ\Րովսկս 9 
որսղԼպարՏկին 9 յայտնաաղկս քարողլ ք\րգւ֊ոյն այ է իբրն– 
ղզօրապետ ՛ի գա սու. է կաց րեգգկէՐ ձախակոզմանն ֆ 
ն» ք ակութի մարտեչկր փոխանակ փրկչք՚ն *^*՜("Ա * ^» *~ 
տեսեալ^թագաւ֊որին ռքաՀոէ֊թիւն իէ֊րոյ գինու որին 
երռեցաւ. նմա % առաւ.ելղօրացոէ֊ցանեչ^ղնա ՛ի վերայ 
ախոյանքէե տ ՀիաՏա֊կ արքասյե պատերազմող Տ՛առային 
վամե սչյնորիկ տեսանելի եղնւ 9 ղի մի թուլասցի ՛ի 
մկք գասուցե տ ՀԼօրաւյոր պատն րաղմհոկր % ղի առ ալ, 
ֆին եմու֊տ ՛ի ճակատամարտին տ Հրաշափառ երէ֊ե^ 
ՅՂ13 դթս՚Գ" նորա 9 ղի չանգգՀմ՝ կացցկ Հև մի լիցի ան^ 
ժոյժ % կո*Լ ՛ի մեՏ՝ ար Հաւ֊իրսն որ յարեաւ. 9 ի վնրայ 
նորա է է 1 – յորժամ* ետես նա ղփառս թագա է– որին 
՛ի բարձուձս » սկսաւ. պատմել ղտեսիՀե առաֆի ոսրա^ 
ցողալի • ա Հաւ. ասի կ տնսանեէՐ ղնրկինս րացեալյ Լ 

դքէրգի մ^ՐԳՍ գԻ հ*Ղ1 Փ՚Գ ա 2յկ * ՍԼՀ ա աեսաձ 

նեէՐ զոր խաչեցկթն ՛ի Գողգոթայ ք ղի անկեալկան 
ւաՀինորա ղօրքե գաբրիկլեան • Օայնմ՛ Օիսու֊ս զոր Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ Ս ♦ 147 . 

ոսրացւսյքե առաքի Գ\իգաաոսի , ա<Հա պատկառեն 9 ի 
նմանկ գասքս քՐիքայկլի • ՍԼՀ"՛ ՛ի գլուխս բարՅանց 
կոխկ ամենակալ տկրն $ էս սարս էրե 9 ի նմանկ իշխա^ 
նութփք լոսսեգէ/կք% ԱՀա կայ ընգ աֆմէ Հօր կակիցն 
իսր.1ս ոլինչ^կայ յ/եգ ինքն էս յԽգ Հայր 9 թայս միայն 
ինքն միայն % 

Հ\արիոք էր (3֊ ագաս որին մեձ՚ի ցոսցանել զփառ^. 
սըն իսր 9 որ մարանչկր փոխ աս ակ յաղթոա֊թև սորա տ 
Տես&ալ վքյայէԽ գտկրն % գի կայր ընգ աքմկ Հօր ♦ էս 
ընգ Էր ոչեաե-ս գնա ՛Ասա 1ր ալ րն դ. աքմկ Հօր այէկաեգ^ 
նեալ* գի ք/կթն Հայր ասաց ընգ Է՛ակիս էէրգին* թ-կ 
նիսա ըեգ աֆմէ իմԱկ տ կս գար&եալ (3 կ նստոյց 
գնա ՛է վէրոյ քան գերկինս ըեգ աքմէ իսրմէ է ի«– 
գարձեաը թկ տեսանիցկք գքէբգի ս ^ ա քԳ 9 Ա նսաեալ^ի 
վէրայ ամսլոց է \յս ասա միաքկ ասկ % գի կայր ընգ 
աֆմկ է Է/ 4. ոչ^եթկ առանց պատճառի կ > գոր պարտ 
կ իմանալ սսսոսՍեասիրաց* թկ ընգկր ետես գնա 
Է) աեփանոս յոան կացեալյ։ վանգի յորժամ* եմհստ 
Հասատարիմ՝ ձառայե ՛ի պաաերագաՐ ընգ բռնասորին 9 
յարեաւ. ակրն ցոսցս/նեէ նմա գսլսակն յաղթութէ տ 
ի մենամարտիկ լինելյԼկայքքս գարմացաս ակրն մթ*չ^ 
նստեալե կր ընգ աքմկ $ էս յ անչափ ոիրգ/ե յարե՝աս 
պսակելգնա • քան գի յաղթ՚եաց գիմամարտին * ի ժ ալ 
մհսն յորոէ֊մ՝ վկայՆ 9 ի պատերագմի կր 9 մոգովեցան 
ե՜րկնային գօրթն էս նայեցան 9 ի նա • մեձ՛ Հանգկս եգէս 
Հրեշաակաց էս մարգկան , գի երկոս կոգչ/ե տեսողացն 
զարմացան րեգ նա % Հիացան Հրե-շտակքն ընգ քա^ 
թու. թ՛ի նոր ա 9 էս ակրն յար է աս շեսրՀելնմա ղաս ակս 
լոսսեգէխս % \\քսա^ին կր վէյայս այս էս սիրուն աեառն ♦ 
վչսսն ա/նսրիկ յար է աս պսակել գնա էս գովէլ* &*- 
այսպիսի աե՜սեալգնա Ս տեփանոսի % պատմԽաց մ֊սգո^ 
վրրգե՜անն գաեսիլե Հրաշալի ւ 

իբր*– Է» սան օրթնագւսնց Հրե՜սչյքն գմե֊&ոսթք 
բանից նսրա ֆ խցին գակաս^ս իսրեանց իբրէս գիժս % գի 
մյ* լոսիցեն • վասն գի այս կ սովորոսթր նոցա <Հանա^ 
սլաէլըսա վէյայութ% գրսց % իաու լ գակաեքքս իսրեանց 
էս ոչ^լսելյՀշմարաու%ն % (Հսյյնժամ՝ սրտմաեցաե ոսխյ 
տագրսսժվթ» 9 էս կբձակ/էն գաաամհսնս իսրեանց 9 ի 
վէըայ նորա ւ ՏԼա րթ եաս 9 ի նոսա Հեռ. էս նախանձ Օւցւէւշ0ճ Ե7 148 Ւ Հ ♦ 118ԵՓԱնՈՍ 

ի աչի՛ն | և. խստանային սպան անել ղնա որպկս ղտկրն 
իէ֊ր % \\թ–ին պիղ&քե վԹրն 9 ի մԷՀ ժողովրգեանն է Հև 
մեհաւ. րարկոսթր չարչարկին զնա* Հա՛սկ թե ղնա յկ^ 
րոսսաղկմկ տիրասպանկն ♦ գսք/էե ապա կանի չյ»ր է&բԹ 
կ զենման ա Տ՜ային գաո֊անցն տ ՝ք*արկոձ՝ առն կին րլղ^ 
մեհ՝ վՀյաքե ՝ՀՀօէ 9 ե– Հեղուին անողորմ* զա մի ի & արիւն 
նորա է Այքպե մրրկե՛ ալ որոտաց անգ յանօրկնու֊թՆ 
Հր կիցն 9 և. փոխանակ անձրև է զքարինս կարկ 9 ի վել 
բայ ա Տ՛ա ա ունկ ձ՚աո֊ոքե • 9 ի պարզչԱ զ1լարկու.աոն ի^ 
ԼՆասցաեկք/ե | ճս վաղվաղակի ^յա2Հախ քար ամիրն զրարի 
պտուղն կռփկք/ե • ի կատաղեաէն իւ֊րեանց ղքարթես 
առեալ կամկին քարկոձեալ ղ^թե՝ • Հև ղի ոլ եղին 
ձեօձՀաս քարկոՏ՜եէյ պա Հեց էն ղոխսե և֊ Հանին 9 ի 
I) տեփանոս փ ղսլակասա-թ֊՚քւ չարչար անացն ՝ք&փ 9 Էնա 
կատարեցին • կւ. զոր ինչ^ 9 ի խաչելոլթե վարգապե^ 
տէն ոչ^ արարին ք վճարեցի յա չակերտն % ք\րգւոյն այ 
« իք աչե կր պաՀեալյ և. ղայն կատարեցին » Հւ թ֊կպկա 

թանա ցան քարկոհեէյ րայց ոչ^ կարացին • քանզի ոչ^ 
ոք 9 ի մարգարկիցն գրեաց ճ եթկ քարկոծի «քՑ7է ՀՅ^յլ 
զինչ^ ես կրեաց 9 ի Հր կիցն 9 ամեն այսն գրեալ կ • ղե^ 
ղին 9 քացաիՏե ե֊ գեղարգՍ Հև խաչե և– կ"~փիլե Հև 
իայտառակեխ ե֊ Հ արկանելն Լ. անարգելե % կամե^ 
ցան ՛Հրե այրն քարկո&ել ղեա * ե. վասն ղի չկր որեար 
խափանեցաւ. ակ ա մայա, թրւ • \^յ/իոխեցաւ. րարկոէփ 
նոցա իրրե– զալիս հովու. > 1ւ. րազմհւթլւ քարանցն 
իրրե յորձանս գետոց Հեղձին զնախավկայն ՝ք&ի » ԶքԼ 
րա/ե կենաց ղյէէ"*֊խ արգեանց խաչե լոսեն ք արա միք 
Հարին ք զի յաո֊աֆագոյե սԴոցկ յի շտեմարանս թագա^ 
սորին 9 Տեսթե ղքաղյյր պա ու. ղն յոստ խաչք/ե կախեալյ 
Հև ձգեցին քարինս իքոսցանել ղեա յերկիր ♦ Հարկա^ 
նկին էէՀասատարիմ՝ վկայհ *թեի 9 Հև չարչար կին ղնա տ 
է*֊ աղօթկր աձապկս վասն սպաեողացն ♦ հոմեր ար^ 
կեալի մկֆ ս պ անողա ցն % իրրԼ. ղսիրելիս օրՀնկր րզ֊ 
նոսա ա թամբարձ զձաքե իւ֊ր • ակր %$Ծ , ընկալ ղրգի 
իմ՝ 9 նս սպանողացն իմ՝ մթ յիշեր ղմեղո ղայս » Ս^/"«. 
պիոի քաղցրաճաշակ սկր 9 ի խաչելո ւ. թ ՚Քե Տ՜առոյ անլ 
աի կ • ղի խաչելեալ ակրն մեր ղ»ղյե ասաց 9 եթկ 
^*Ղ1Ս 9 Թ ո Դ^ԳՂց ա 9 ղի *ԷԼ գիտեն ղքքեէԼ գոր&են • ՀԼա/ո 
լոսեալյաշակերտին ու֊սաւ. 9 ի վարգապետ^ե , ձև նովին Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ի II » ՍՏԵՓԱնՈՍ 1^9 
սիրո էխ ազօքՅ֊&աց վասն սպանողաոն տ 

^յրգ նկարագբկլյէսաակե-բ ՚ճաոփ սորա #»լ ԿաՐբա^ 
լական փ քան ղի առաւէ՚Լ կ գե-ղէցկութի սորա քան 
ղե– բանկս է մ՝ է կւ. ոչ^ եթկ յէ^^^է տե՚սանկլ Լ նկսլ, 
րագրէրէ ղպայ&առուքս էլր , այլ ՛է վէբ յ երկինս աո֊ 
ա ճային աեսլևամքքս կ կապեալւ Գ՛անձ նորա և– սէրա 
և. աե՜սութ-ի 9 է վէր կ ամ&նէւէն ք Լ. պա ակ է՛ր գե-ղն-ց^ 
կո է-թէ՛ անգ իչյկ • ե~ անգ ոբպկսնկարագբեցէց% Հ,ո^ 
գքաե ս՝բ կաաաբևաչյ գնա սքանչելի աեսլև-ամբե 9 էլ. հ֊^ 
Հաս աեսանԿլղբաբձրութի ե– ղիսբո ւթ *քւ և\ գեբկայ^ 
նու-թք ձև զլայնու֊թ֊՚ի տ Տեսանեչով^ ղ^Ժ քաւ Հ ո գԷ 
էւբ յա & այ էն լուսոյՆ • ե– ՛Է ղոսաբ7էանալե նովաւՒ 
կոխեաց * . և֊ կրէ՚աց ղչա բչա բանս մձձ՜աւ. ոսրախոկ^ 
թբ. ւ \^բբէցաւ. 9 Է սի բոխ ՝ՀՀօ՝է ա\հապկս % մինչև, սէ^ 
րել ղթշեամիսն նոբա % 13*^/» հ »հր % ո ք մե՚Տր կ քան 
զյղյս ե– զՀաւ֊աաս • վասն ղի քաբկո&կէե ղնա , 1ս նա 
օբՀնկր զՀաբկաեողսն իւբ • ճւ. ինքն ընթացէ՚ալ յա^ 
$ւաՀագոխ ՛Է ճանապարհս չաբչաբանաց և– աբեան % 
ՕբՀնէալ կ որ ևա նսՂս ղօրսէ֊թէ ճւ յազթ*ւ.թք 

ն– պսակ ♦ ճւ ն$1ա փառք յաէ֊էաեանս • ասԳխ տ 

1 \րխա օրի%ակ% \ա\թ±ա 9 * Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ5օ Ի Վ^ԱՑՍն ԱՐեԻԵԼԻՑ * ^ )կ 0 ԱՑՑ այսու. Հեաև. պատմե՛լ գոզալովդ ԳՀ™ԸՀձ ս ֊ 
րանս որ եկքքկ 9 ի վեր այ ազգիս մերոյ 9 զա ռակ ասս էւ. 
զանարգանս զար կրեցին մողովսսրգկ մեր , և֊ զս/եՀնաԼ. 
րին Նե զուքսն որ եկ թե 9 ի ՎԷր՚՚քք աշխարհիս 9 1ւ> զգառԳա 
մամանաէքև զոր եկաց *ի *Ա*Ը ա 1 մեր % զաասֆչմս ս թար^ 
կու.թՆ~ ճւ զիրաս» 1 անոզորմհէ. թ%– 9 զո.ազանու֊ք թ ա^ 
գա սորաց էս զամպարշտոսթիս իշխաեացս* ո (%թ լ/ ա Ր՝– 
ձակեցաս 9 ի վէրայ մեձ՚ազօր վկայիցս է ե֊ չարաչար 
Հարոսա&ովք Հարթն րարկոսթբ • որոց աեերէսոյթ– 
ղօրա֊թքգ 9 ի րարձաեց եՀաս 9 ի (3-իկոսնս , ասպար ^ 
տելի ցոսցաեել զեոսա 9 է ՀամրերսսթէԴւ իսրեանց տ 
Ա+յլ տեսիլ%եզոսիՅ֊%–ցն գառն ա գոյն էր 9 էս երէսոյթ 
տաԱ^սԽացև սոսկալի » ԸՀ ա այս մ՝ զոր Պրեմիաս ասկ , 
թկ լոսռ լիցոսք է զի ակր ա& կարկեցոյց 9 էս արրոյց 
մեէլ սՀսսր գառեոսթ է վասն մեզաց մերոց • սպասեի 
չյսՀթ խաղաղս սթ 2^ 9 էս չիք ուրեք խաղա դուք ♦ էս ա1խ 
կալար բարեաց 9 էս Հհ ռասաս 9 Է սԴքեֆէ ֊ՀԼի ել առի՛֊ Տ՛ 
յանտառկ մրմռեալ էս գազաԿացեալ ՛ի վեր այ սա^ 
կասասոր (Յ֊ոսոյ Հօաք/և $ Լ֊ կոաորեաց որպկս էս կա^ 
մեցաս ք էս ցրոսեաց կորոյս ըստ ախորժակաց ի սրոց • 
և֊ զիտոյս և֊ զմասբիս առ ոաս կոխեր 9 էս զորոքսԱ թոս^ 
սա սոր ճիրասամրքե պատառկր % ՛կա. քանզի այ&եացն 
սէսացելոց ոչ^ մեղաԱչկր 9 բազում՝ ոչիւարք մարմառոաք 
վասն ապրեչոյ 9 ի նմւսնկ 9 ի սև֊ացեաէ գոյեն դարձան տ 
ք\՚վ^ազատոսթք անձնիշխան 9 որ ներկ անկ զասձիսս 
9 ի պկսպկս գոյնս յոր էս կամի ♦ եթկ կամի 9 ի ագեղու^ 
թիսն ք ե֊ եթկ կամի 9 ի սպիտակս ♦ այլ զիտասցկ 9 
զի սպիտակն 9 ի փառս ե– 9 ի պար Տ՛ասս լինիս «, իսկ 
թուխս ի նախատինս էս յանարգանս տ 

սոսսերացն 9 ի մարձսոց քաՀանայիցն ոստկր 
1ս քաղսնոյր 9 և-յարենկ առաՀնորգաց եկեղեցսոյ ըմ2 

ԳՐչագրհ՚ե Փարիզ,*֊, որ Համառգ ա 1 ֆարի զիանն ՀԷ.Հա Գ . 0ւցւէւ26ճ Ե7 Ի ՎՀԱՕՍն ԱՈԵԻԵ1յ՝8 ւ5ւ 
պկր էս &արասկր է ՝ք*անղի Հրաման սրդքե ել 9 ի ոաս^ 
աիկ թ֊ագասորացն 9 ի *քերայ սրբոցն աագնապաս $ էս 
9 ի ձեռս (Յ֊շնամե՜ացն որ & արա սի կին ար գարու, թ ք 
արեան ՛Սոյա , մատնեցաե • ըսա այն մ՝ զոր \Րովսկմն 
ասկ , եթկ թշնամիր մե՜ր եղէքև մե֊ղլ գատասորք » ես 
առեաէյեղջւարց էս 9 ի աո Հմայնոց էս 9 ի րարե կամաց՝ 
ն եղկին Հլ Հալա&կին է Էյ՛– կաաարեցաս բան աեառն 
դոր ասաց % եթկ աաեսցեն. ղձեգ յա մ* տե՛ղիս վասն 
անոսան Էմոյ ք էս մաասեսֆիք 9 ի ծնողաց էս յեղրարց 
էս յաղգականաց Լ֊ 9 Է բարեկամՏսց 9 էս սպանանիցեն 
9 ի ձկ%2յ> էս մազ մի 9 ի գլիոց Օ՛րոց ոլ կորիցկ ♦ ճւ 
, Համբերոսթբ սաա»2էք ղոգիս Տե՛ր է Ա*,յ ս ամՐկաաա^ 
րեցաս արգեամբք առ. վէյայսն սուրբս էս երանելիս տ 

ՀւնլմաՀ ան Հնարին զոր ոչ^աձին անօրկն գա^ 
աասորքն 9 ի Հերա/ մե՜ծ ա զօր փայիցս • կամ* զոր աաս^ 
2չմսս գառնոսթէ թողին թշՆ ամիրն եկեղեցսոյ ք որ 
ոլ այն ու. ղճշմարի տն ձ՚առայքն ՝քէօի Կր^՜տԻ*՛ * հ աԱ ** 
զոր չարչարանս 1 էս զէէկասս թողին (3 շնա միք մողո^ 
վըրգեանն այ , որ սլայնոս ղչվնգակաղմսն էս ղաատե^ 
րաղմողսն չչքրչս՚րեցին տ Ք^կկսս 9 ի քաղց էս Գ ի Ծ արաս 
2է*գնեցոսց անկին 9 մինչէս ձ՚որկիս մար մին ր նոցա » էս 
մեռան կին $ ՀԼկկսս Գէէ*Ի4^է1Ս կաիէկին 9 էս 9 ի միքօ^ 
րեայ մ ամանակ սև ոսկրաքանց առն կին էս սպան անկ ^ 
Էն էՔԼայլս քակելով^ղօգս թ֊իկանցն առ 9 ի պրկելէս 9 ի 
Հ՚էեէ բաղոսմ* ար անց լոս& անկին էս սպան անկին « էս 
ղայլոմանս ան Հնարին գելսցօք խորաակկին ղկոզս էս 
սոսկերս և. սպան անկին % Ջրմանս 9 ի ցոսրտ էս 9 ի պար էլ 
ըն կեն ոսին 9 մինչև, սառոսցեալ մարմթնքն էս մե՜ռա ^ 
նկին. ճւ ղէյիսոց կսարոցզթ առ սակ աս սակ աս քարշկին 
օմար մին սն և. սպանած Կին է ՔՀկսս չարաչար մ՛որթ կին 
էս սպան անկ թն 9 էս ղէյկսս սղոց կին րնգ մկֆ^ էս սպա^ 
նանկին է Ջրմն/նս գայլի կոն օք * ձակկին ղա՚2քղոսնս 
%ոցա էս սպան անկին ք էս կիսոցն եղկգն Հերձ եալՀանլ 
գոյն Հասա կացն գնկին շոսր^էս պնգկին Ըքրիսք ընգ 
անգամսն , էսՀգկին մի մի էս Հանկին ՀանգերՅէ մհր^ 
թոսԼէս մսոգԼէս Քցրվշթ*՛ ւ ե. այնոս սպան անկին • էս րղ^ 0ւցւէւ26ճ Ե7 15» Ի *ՀԱՏ11ն ԱՈԵԻԵԼՒ8 

կկսն քարամքտ ձ՜ե&կքն անողորմ՝ եւ սպահան կին * 
^ոզյզայլ կաաանսն Որով^ կտակին • զի զունչսն Հա^ 
տանկին ք զական^սն խչկին % զմաաո ւնմե կոտորկին 9 
զաչսն փոր կին 9 զրարձս ե֊ զի ո էն կա ոսռամրք խոր տալ, 
կկին , և. ղ**յէ* էքտւ֊թ-ղյ ոտիցն կ ախկ թե 9 Լ կիօոյ խե- 
ցի շես-ուցեալ յանգսն 1 զնկին և– պնգկին • և– կիսոց 
քսւրձ լնուին մհխրովյ և֊ թազկք/ն 9 ի ներթժ զգլուի/ն տ 
ք\մս/եչք քացախ ճւ մւսնանիխ արկանկին րնգ քիթմն § 
էս զնոքն գարՏեաէ արկանեին 2 յ*զքէ վկրմև ե֊ շփԿին • 
կիսողն ա սղունս ը**գ ղնզնար եր անմե վարկ թև յան^ 
իքն այ • ե֊ **յքըց փշէ՚դքքհ գաս ա զանօք նորոգկին ղՀ***֊ 
րոսահսն օր ըսա օրկ է է*– գարձեաէ յետ այսր ամի 
ան <Հն արի՛ն չարչարանաց սրով^ զգ լո ւ.ի/ն Հատանկին է 

ք | ՜վնաՀաաակք պատերազմհղք $ զօրաւ֊որք զօրոս^ 
թր. ֆ աէսաքինեալք գինուն արգարոսթ-%– » մտեալք 9 ի 
պատերազմ* պ աաենաղկն զինոսն կազմհսթ1է • որ ժա^ 
մաեեաԼ պնգակազմ* մարախն սոսին զաո֊ասելյաղՀ. 
թոսթիսնն յաւիտենական տ 1ձ*յս են չար չար ակր սսՀ, 
կաս ժամու– այ և֊ թոսովդ ասու֊րց 9 որ ընկա լան զմխի^ 
թ արոս թ՛ի խոսամամբբ պատրաստեալյա֊սո^ն 9 1ս սոս, 
՛ի սփոփոսթք մաման ակ 1ր այ վշտացԽ է ԱԼ^/" Կ մամա^ 
նա կ և այ տրտմհսթքս զոր մհէսացոյց անվախճան ոս^ 
րախոսթին է Լ\յս Կ սեր ճշմարաից ♦ որ չափ մա անկ 
9 ի յՀսնոսթՀւ 9 էսա քան զե֊ս վառի ե– նորոգի ♦ զի զս^ 
րոսթրւ <Հ եռա սոր խոսամանցն յաղթեցին մերձասոր 
աան^անացն % ԼՀսա սչյնմ* եթկ "ֆորձեցեր զմեգ 9 աձ՚ 9 
1ս քսնեցեր 9 որպկս քենի արձ֊աթ • անցաք մեք ընգ 
Հոսր և. ընգ ֆոսր 9 Հւ Հաներ զմեէէ 9 ի Հանգիստ քո 99 • 
Զյի մամՆեաակեայ նեղումս զյասիտենակաե րարիսԽ 
ընկաը/ին 9 ի ՝ք& (Հժ 9 ի ակր մե՛ր • որոստՐ փաո֊ք յա<~ի֊ 
տեանս է Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ս Ի՛ «ք անՀաա֊առէաացի վասն յալ իա եսական կէ^ 
նացն ♦ քանզի թկ Ո լ Հովանի աիռցիկ կր 9 պլքքել 
յհից» սնացէալ չինկր տ \Ր0 վասն ղի ոչ^ աևսաննմխ 
ղահ՝ անՀաւաաասցուք ♦ ղի Լ ոչ ղոգիս աէսանէվխ՝ 
որ գորձկ ղ^նդանոաՏիքի մարձսո/% կթկ իցկ առանց 
Հոգւ-ոյ կ&֊ալ ու֊մեք > կ Լ առանց յաւ֊իաէնականքքե՝ 
որով^Էղև. աւՐ տ կթկ 1 ահսանէտ(խ աչօք » առացէ՚լոցն 
ւՏէ Հաւաաավթ տ կթկ ոչ^ աեսանեմք ղիղէալսն ս%՝^ 
ո֊ե-ալև. յաոաւ.ցկալյ յա զագս յարա֊ թ *9ս ոչ^ չ/եգոԼ.^ 
նիցիմք զՀաւօսա է \^յՈ/եա/ս մ1ոռեալ 9 ի վթրայ կկրի, 
և. աւՐ կենդանի անճառելի ղրրա֊թբս $ ի բաց առ 
ղգոր&ս , Հլ անսցես զմարնսոյ մեռելու թի * (\ր աայ 
և. առձու. 9 աձ Կ* ոլ՝ի Հարկկ հա , և. ոչ^զրկկ 9 ի բաց 
թաոձաչով^ղրԳէութխ • ԱթԳնԿցուն ւֆջնորգելով^պա^ 
արաստեաց « 9 է ձեռն սորա աայ Ա. առձու. ոոպկս կալ 
մի է \%բյնու. , ^ զբնութթ, փոխանակ արարչին 

կար&եսցուք % Հսո֊աքկ զմանկոաձս Լ ղիե՛րս ♦ քանզի 
բնութ՛քս սպասաա֊ոո չինի այ , Լ ոչՀակառակի % Հալ 
ւ֊աքկ զերիտասարգս պաաանեկոք* վասն ղի գիտկ 
քաա-թխ ղակաըոչթԳ իա֊ր , և. ոչ 9 Է բաց կաք 9 ի կոչո^ 
ղհն տ ք\ր ղբեա֊թի* կարգկաց զմարգկան , յարա֊թք 
իոսաացաւ. « վասն ղի անբանի ցն բա ւ. ական ղմերձա^ 
կայս Լկթ կարգէաց » կթկ կամի՝ բնութքս գատարլ 
կանայ 9 ձ. որքան կամի՝յերկարկ ղկենգանուք » Հ\արա 
կ Հաւաաալ եթկ յառնէսֆ ոոպկս կամի * կորընչի 
մարմին զբաղում՝ ամս ցրուԿալ յերկրի ♦ այլչ արաս^ 
ցկ աձ՛ կորսաէ՚անն , Հև 9 ի շաՀ առնկ ղկորուսան « Հուր՝ 
՚մեյայա ղմարԱն ականս առնկ • այլ պաՀեալ 2 չինի 
Հ«^րյա&ութ%Խ ♦ Հրաման տայ աձ֊ Հրղխ , ձ. շ/&ւ/ւ 
գորՏ/ն գարձուցանկչով^անգրկն փռփռիկ ղմարմքխսն 
զոր միանգամ՝ սպան ա ՀԼուր ապա կան կ ղյոչռվս որ 9 ի Օւցւէւշ0ճ Ե7 154 Ի 6ԱՈՈԻք*ՒԻ"ն Ա՝Ե1հԵԼՈ8 

նմւս անկանին • այլ մե՜րկւմեայ յիւրմէ ղօրութ֊էքեկն ք 
մինչև. % ի րաց տացկ ղոր կառձ տ Այ՚կ յաս֊ակմե • գը֊ 
ժոիտ և. կորոսստ յայաեի են աո֊աֆի տեաոձա է (Հեգկր 
մեքյարու-թ֊ռ^ե չլեգգկաՐ կա Աք է 

|^Հքք. ոք ՛ի մէն^ կորհաեեսցի ըեգ ւ/ե՚ո֊ելսցն • 
քան գի Հաւանեցա֊ցանկ ղմե՜ղ^ ամենե՚ցսսեց գատա^ 
սորն 9 քաեղի մեո֊աս և֊ յարեաս տ \Ր(1 խոասրե-սցուք 
զյոյս մե՜ր 9 ղի մի 9 ի Հ"զղյ ղէսն<Հաա֊անոսթ՚Քե ղչարա^ 
խօսոսթ֊ի ըեգոսնիցիվք • ղամ* ի՚եչ^ մԽէէ յաւսաֆագոյն 
գր ո *Լ տպասորեաց ահ 9 եթ-կ Ա***Է ճան ապար Հ վէըը*֊ 
տին Հոգ*, ույ մե՜րոց 9 ի մարմինս $ Ջյ^եով^թ փոիե՜աց 
ե֊ ղկղիա յափշտակե՚աց յե՚րկրկ ♦ ես ըեգ1Հը մեք աան^ 
<Հասաաոսթչ1 վաղճանիվք տ *կա մինչ^ գե՚ռ կեն գան ի 
կր 9 Հրամայե՚աց (ս ե՝զ(ս ♦ 1ս ոչ^բնոէ–թ–(էե տկարացաւ. 9 
կամ* մա<Հ ըեգգկմ* ե՜կաց % ԶԵղիա ամԽնե֊ին յե՚րկրկ 
յե-րկինս րէեակե՚ցոյց • ես Հասաքեցաս ապա կան ու. թի 
մար&նոյն ակնարկոս թ-ր. արարչին $ ք\ւձիմխ զօրինակ 
անմա Հոսթ֊Ն կենգանեօք ես վախ՚ճանե՚ցեչովյ» տ Հա^ 
էւաաասցոսք ասացե՜լոց 9 որպկս քքեչ^ չինե՚չոցն իցկ մե՝զ% 
Ջտ՚ր Կ ա *ֆ » Աք**Է • փքմե այն որ ի կ պարտ 1ս արժան 

կ Հասատալ յայն՝ որ ասա էխ • ղի եթկ ոլկարկր առ^ 
նել^ ղոր կամքաե 9 թերև՜ս արգե ւ ք յոլ Հաւ֊աաաքս նմա 
նե՜րկ ր է Աև^ա ե՚թկ եա մե՝(է փորձիս գի՛՛րդ/ ղօրոս՚Ծե 
գորձ– 9 պաՀանշելոց կ 9 ի մ^խ^յղթան իւ֊րոյ Հասաասյե տ 
կթկ ոհլ ըեձե-ռ-եաչյ 1 ղՀՀմտութի ՜2քշմարսւոէ– թ % Է՛֊֊ 
րոյ , ղան Հասատս իրրե֊ ղր պարտողս աանթեսցկ ւ կենլ 
գանի կ \քեովյ> 9 ես կղիա ոլ վաղՀՀաեեցաս ♦ այլթ-կս 
ակտ և֊ մեռան թե 9 ոչ յոբժամ* մա<Հ կամԽսցի 9 այլ 
յորմ֊ամ* ի%քե Հրամայեսցկ % կայ ՚ՀՀս յարոսցե-ալի 
մե-ռե՚լոց % 1ւ ղմա<Հ ոչ^ տե՛ս անկ • ղի թեքե գոր&ակից 
ե՚ղէւ– ֆ ղի ապրէսցուք 9 էւ. ղի ղյ՚չյս յարու֊թե ստաս^ 
ցո*~ք է Ջֆոսա կեն գանիս Հասաքեաց 9 ես ղրիւրս "Հ/Է* 
մա<Հոս մատեե՜աց • ղեոսա ՛ի կ ենգ աեո ւ %■ աւ. ան գե՚աց 
մինչև֊ ց որքան կամեսցի 9 ե֊ ղվախճանհալսն 9 ի գժո^ 
իրս մատնե՜ալպաՀԽաց • ղնոսա յերկրկ փոխե՚աց 9 և– 
ղրաղումս 9 ի մար՚Տնոց որոշիաց * է ՍԼ/»^ "Բղե" \/է"*վ ։ թ 

1 Ա՝^«֊« օրինակն ք1և է )±ա,%ա 9 ... Դ%+ 4»է. ՀաՏա^այքԱ , Ա ք–^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ 6Աքք)հ0ՓԻն ՄԵՌԵԼՈՑ 155 
Հև կղիա գարձեալեն յաշխարՀ գալոց , նոյևպկս ձ. 
ՀոգԷքԿ * է մարմինս եկեսցեն տ 

\^ամքս ուսանեէթկ Հ ոլ ր ասաոա-ձով պաՀկ և. ոչ^ 
ապականկ ղմարմինս . ը՚՚թերցիր ղերից մանկանցն 
ղէրս Հնոչյին է կամքս ուսանեէ եթկ ջուր ղՀաւաա 
պաՀկ ղարարչքն ♦ Հարց կարմիր &օ%Ա, ե. ասկ քեղ% 
(Հանկաս ուսանելթկ որպկս անկորուսա պաՀկ յլզ^ 
մարմինս. Հաբս զյձսֆլան Հև պաամէ քե՛ղ* կա էս գե^ 
սեղման իսր զմարնսղյ րնութֆ ղգ ազանին , Հև սքան^ 
չացաւ. ղէւր րնութիլձն պաՀեալ յազագս աեաոն տ 
1ձյ1ենեքեան ղարՀուրին յարարչկն • վասն ղի նոքա 
նաիտաինամւււ թթ նսրա և. կամօք գոյացան % Ջվսոնաւ 
բնութք՛ կարմիր ձովուն ցամկթ արար 9 ցու. ցանեըէվ^ 
եթկ կարկ ղմե֊ռեալսյարուցանելյ Զարկիր ցամաք 
աո ~ ՔրՀեզեզաւն խոնաւ. արար ♦ Հև ղէարգ ոչ^կարիցկ 
գարձեալյարութիւն առնել մեռելոց տ Տկգիպաոս 
զիրկին երկիր Խցոյց . ղի»րայկլ ընկալաւ իրրե֊ 9 ի 
զիրկս , ղի մի ֆլաս ի&լկրեսցկն 9 ի Հրոյ և– ընգԿր 
անՀաւաաասֆ ՛ի մեռելոց յառեելա Զարկիր Հնոց 
ՀէԴւ ^ՑՀՍՏ ք»Յ ա ԿԻղեաւյ ղի ձանիցուք եթկ նա ըզ^ 
րեութիս նոցա արար % ՋՅձոգոմ՝ րոցակիղեաԼ տոչս^ 
րեաց • ձ. գատասաանք նսան յանՀաւաաս է (Էլ առ^ 
մա մաքս եղե. տարերցն փոփոխունն ք այլ յեա երից 
Հազար ամաց այնոքիկ կաաարեցան • ղի ցուցցկ զյիոԼ. 
փոխոսնս նոցա ոչ^ըսա րնութէ, "Հ/ԼԸ""* այ Հրամա^ 
նին է Է֊*֊ եթկ առաջին և. մեՏ-ամեՏ֊ իրօք աարերքս 
աիոփոիեցանյոր ինչ ա& կամեցա*. , յքեգՔր ե– մեք սյլ 
Հաւ-աաավխ* եթկ մաՀկանացու մարմիքտս անմաՀ 
չինեչոց են է Գանզէ եթկ փոփոխեցաւ Հոսր յարիւն 
յՆգիպաոս , Հլ գարձեալյարենկ ՛ի Հուր եզ1ւ ք զիարգ 
կարասցուք ոլ Հաւաաաէայ % եթկ առնելոց կ ղապա^ 
կանացուս անապական ւ կր Հև \ձյէամ՝՝ի սկղրանն ջուր 
մպքուր 9 յազագս անմստՀութռն ասեմ** յ անցանել 
Աչֆլ եղե. արիան վասն ապականացու, րնութ֊ռն ր*»գ^ 
րւնեյոյ $ Այւաքեալ մարմին Հև արիւն կոչկ զա մոլս ^ 
նութի մանկա&նութէ » "ՍԼ/Փ ՛ի յարութսն ոչ^ կա^ 
նայս առնեն Հւ ոչ^ ար անց չինին 9 վասն այ սոր ի կ զար*, 
քայոսթ՚թս երախից մառան գելոչ^ կար են է ք)Հ. ղմար֊ 
մքՏսն ՛ի րաց եՀան յարքայութէն ղբնուի մարգկան , Օւցւէւշ0ճ Ե7 156 > 6ԱՈ1Ի^ԻԻ^ ՄԵ1հԵԼՈ8 

այլղապականու֊թք* ասաց Լ~ ոլ զմարմթ» ♦ քւ. զե-կոչ^ 
զամհւյսնու֊թՀ Հարսանեաց է 1ձյ*եըւվ^ զապականուֆ ; 
գՀերձու.ա&–ո/ե գուշակեաց՝ որ ամհւ֊սնութի ՝Է Հան^ 
գերՅեաչսն քարողի՛ն ա 

խնիւՐ ցոէ-ցանել յա զա գա մարՅեղյ քձոա–թ1էս , զի 
յարբայու-թ՚Բ այ չինեչոց Կ • Ա/՚է ^Բ֊աքեալ ք ե՛թկ 
կերպարանակից ՝&փ յարոսթեսճԽ չիսեչոց ե-վթ « Ե*– 
ղ՚ՀՀԾ ՀՀտեփանսս չաՍգ աֆմկ Հօր կացեալ ՚Հանաչկր տ 
\ձՀձանօթ 9 ի մարննոյ լի հր • քանզի ե՜ ՀՀաե֊փանոս 
ետես զՀ&նաի քան զյարաա-քխ % կթԿ ձանեաւ. 
9 ի կերպարանս մարՅնոցն Հասանկր է է՛– ե՛թկ ըստ 
՝ք&ի յառնելոց եմք , ով^ոք անՀասատասցի եթկ մե^ 
ռեալմարմինք զս/եապականոէ-թիւն ոչ ժառանգեն է 
Ե֊ճ. զաշակերտսն ի%թ% ակրն Հաւ.անեցոյց ասելուն 9 
թ֊կ ոգի % մարմին ե– ոսկերս ոչ ոմեի 9 որպկս զիսս տե^ 
ոանկք ուձելովյ զիարգ ոմն/եք զքարոզոէ-թին այ 
չքնգ իլ.րեանց զօրու.թէն Հաւ֊ասարեչով^ոչ ամաչեն ա 

*\+իտկ երկին ղգօրոէ-թք արարչին , ձ– Հնազանգի 
բանի Հրամանի նորա % \Րատոյց երբեՅն և֊ ՀրԿից* 
յաե ապատ թե զոր (աչ երկիր կարգեցաւ. սպասավորել 
մարգկան ա կերակրեաց երկին զմարմքքևս ՚լիյ^քԿըԿ 
լիեալս՝ զոր ինչ^ երկրի մորս ա& սնու.ցանելՀրամայ^ 
եաց է Ոձ. 9°՚լէ "ե՚րմանց աՀեցոէ-Աե ետ երկրթե > այլ 
կերակուրս պատրաստականս առաքեաց մարգկան » 
Գիտկր եթկ ՛ի յարովՅ֊Հնյերկնի բնակեն , Լ իրրե– 
յ առաք աս այ ով զնոսա սեոյց* (\չ երկանի կարօտացաւ. 
ե» ոչ աղօրւ-ոյ 9 այլ գոր&եցեաէ զայն % 9 ի վայր առա*, 
քեաց է Ո է֊սցուք յայսմանկ՝ եթկ առանց երկանդ/ 
մարմթեքս 9 ի Հանգեր1ելսւ.նն կեան % Ոչ ե՛րկրի պկտք 
են Լ. ոչմշակի կերակրոյ իրք* զի որքան օր կր % րլզ֊ 
Հունձս ըսգունկիս • ոչ զա տու֊ղս > այլզմարնսոյ 1 կե^ 
րակուրս տ Ո ւ֊սցուք յեդելոցս ղինչ կ անաիտոէփ յ ա ֊ 
րութՖե ա \ձֆգ«&անիցուք 9 ի պատմելոցն այսու, զինչ^ 
կ անՀոգու.թփ յա*֊իաենական կենացն է Աչ Հրեացան 
<Հանգերձքե\ զի ոչերկրասոր զգեստս է֊ց կարօտանամթ 
՛ի Հան գ երՏ ե աչսն . ոչ Հնացան կօշիկթե , զի և. ոչս»դ֊ 

աԱփագք է Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ւ ՕԱՐՈԻԹՒԻն ՄեՈՓԼՈք* ւ5շ 
քատ լինթն պա<Հպասութ%*ն 9 ե֊ ոչ^ոան քյթարի Հայէ^ 
կանէցի է (| ւ տկի՛ն ղմանանսչքե ոլ & աս կեչովդ ղի ՛էյ***֊ 
րոսթ՚Չն 9 ի Հոգե-ռր կերա կուրսն վայե-չելոց եվք » (|յլ 
9 ի թաց եՀաե աճ՜ ղմարՏնական զգեստն 9 ոչ^ սպաս աա« 
սելովդ կերակրոյ ♦ ղի ցոսցցկ եթե րսչորովիս յարոձի 
առեկ աէաուքնոյ տ էՀնկաչաւ. ղմարնԴէոյ միջնորդ ու. թի ք ի 
սպասաւ֊որութք բարեպաշտում՛ <Հանգերձ Հոգսովդ 
ցուցաՆելովԼ եթե յօրիսակի Է*֊ր*ք Հե*րՀք&»յարու.ցա*. 
%կ ղրովանգակ մարմինս % 1ձամեսեցոմն սպասաւոր լի^ 
%կր երկիս ւ մանկանց 1կ տոա յ ո $ աա /Ր ղկերակուրն 9 
ղի ձանիցուք եթկ աաՐ անու֊թր յարութ%\ յանղ 
մաս կայցկ է կաթնակերքն էրրև» ակաթն ղմասասասխ 
9 ի մար էխ ձ՚Տ՚կին 9 ղի և. Է՚վքեանք յ ա րէցե*ն յառաւե ա 
չու. թի սքանչեչեացն $ 

% էլից վայեչչութթ ղյարսւ-թխ ♦ քան ղի 
աւՐ յաղագս սորա տպասոոեցան % Գ*իտեմ՝ ղչիայտս* 
որ ունի ղրրէսակ յարութեն * այս կ գաւաղանս Ա^֊ 
Հարո ֆտի ճ սո ձազ^եցաւ. • քան ղի մևո֊աւ. ղառժամա^ 
սակն այ ր%ու.թ իւՏմն 9 այէ կեսգ անացաւ. ան՛ճառելի 
ղօրու֊թքէ 9 է ձեռ% ա&այթն շնորՀէս տ ՝Ք>ան զյոլով^ 
գասաղակք պա աո լականա գոյն էս այ մասրժթկք մարգ*, 
կանգ քանդի վասն սոցա գ աւ.աղանքն րսղթ սթե ցիս * կլ. 
եթկ ւէօէ \ձճՀաոուքեի գաւաղանս ձ՚ազփեցաւ , յաղագս 
յՏՀՀարողիւի և. մաոմթտե սորա յարիցկ • եթկ 9 Է փառս 
քաՀանայոէ֊թՆս Հ^^արոֆտի ղգաւ. աղաս 9 ի սԴրռելու֊^ 
թ% յան գ Է ման կացոյց կեն գանի > յաղագս յաւ֊իաե^ 
Նա կան կենաց սորա 1կ ղմերռեաէ մարմինս յա րու.ցանկ % 
Ոձ. *"/նպկս գաւ.աղանս սիրե՛լի է՛ր աՀարոֆւի ♦ որպկս 
մարմքասսէ Հ^Հանաքե ուրեք ղսիրելագոիան փառօք պա^ 
աոսեսցկ ♦ ճւ 1 այհպկս իտնավք տանի 9 ղի ԷցԿ ե» կէց^ 
ցկ • ապա ուրեաքն որ զՀրաշագոքնս արար 9 ղնսւաղա^, 
գոյնս առաւ. ե՛լ Լ.ս արասցե տ գ*աւ֊աղանս կր աո֊ս/նց 
արմատոյ և– կենգանացակ • սոխպկս և. մարմինս ա^ 
ռանց ար գանգի գարՕրալ կեցցե է ք\չ^Լ֊ս եկաց գա^ 
ւաղասԴւ 9 ի վեր այ երկրէ սերգոր&ե;լով^ ր%ու.թՔն ♦ ճւ 
սԴրո֊եալԵ առանց էրէթ. պատճառի յ ա րէցհ 9 հ "՛աս 

1 \բխ–ս օրքՆակՆ «լ ֆա^ կաՀաք»աաագ»ք» աք աք *(1$աԽ»Հ1» • • • 

ա>ափ» ^>»է^ ««|» «•«՚քե^* ՚ ^ «^^«*^»յ1էէէ Օւցւէւշ0ճ Ե7 1 58 Ւ ՑԱՐՈԻ^ՒԻ՚ե Ս՚եՈՓԼՈՑ 

կա/ր գաւադյսնս բադում* ժամձ/նակզր է ղՀԷւթ խո^ 
%աւութ7տն Է բաց լթանե՝չովյ» էւ մարմթնք 9 ի գե-րե֊դ^, 
մանս կաս էւ Աեան թայում* մ՜ ամաս ակս գագար է ալ 
9 ի կէքնգ անութի է ք\չյ°գ*> հր գաւադսհԽ էւ ոլսԴրրձ 
է 2"*՚Ր 9 "ՍԼ^ե մ՚Ս՝*՛ Տամաքու.0% բսղթոքէաց . և. մԽ^ 
ռԽալք ոլ ունթն զՀԷ՚-թ կեսգաեու.թ֊Ն~ էլ առմաաէաքս 
սչյ ասէ-չով^յաօ/եէն * կքամն ք\վւնե–այ *նուս Հ,ե–ղիայ ըդ. 
մա Հու, ունէքր զօր Էն ակ ասգ ձ՜ն անե՜լովդ մանուկ • ճ. 
մա<Հ 9 Է յարհւթսե գամ* ազգայինս արձակե֊սցկ % \ա 
ձՂտաւ էւ մերո-աւ ♦ և. սա յաո֊աք աճ՜ էր ալ զմեռէ-աա՝ 
վաիշէանէ՚սցէ տ ի սմքէե աէ֊ոէ֊ր իտնգութ^ էւ տրտմհ*^ 
թի • սոխաէքԱ էւ 9 Է յարութ–1Քե ամնմև/նէցն սուգ է ք 1ս 
ար գա բոցն ցնծա֊ թի • Այէհւլ էր ճւ Հ,ռե՝բե–կա , որ^ 
պէքս էւ յա բու թիս ասպաուէլ հ • ՛Է վաիՈՀանԷ հՂտաւ , 
սոքնպկս էւ յարութ՚թն արասցէք տ ի միում* էրկուձս 
ե՛րկու, մանկուես ք/նաւ դչլսր ճւ դյւարէ ♦ նոյնպկս էւ 
յարուսն % *Լայ այնոցէկ 9, որ գհսուայ րաժէնս լին է ց էն ք 
ղի դեզովս մառան գեսցհՂա % կրաևէ որ 9 է վիճակ էն 
Օակովթայ գացէ > դի դյաւէտէքսակաս կեանս մառանդ 
գՆսցկ ւ Որում* էւ սԴղթ արմաեասցուք շնորՀ^քն ՝ՀՀս՝Է 
այ մհ-րոյ • էքնգ որում* Հօր էւ սուրբ ՀքՈգւոյն փաուք 
Էշխասուք և* պատէւյաւէտեանս յաւիաէքնէց* ամէս % Օւցւէւ20ճ ՝պ ւ5ց ք^Կ Ա6*ք* ամեն եք եան 9 եղբւարք , լուարսւք ինձ ճւ 
իարՀրգակցու Է^Էք մեղավորի ճւ տգիտի կփրեմի . 
քան ղի ժամանեաց մեղ օրն այն ա^աւոր ճւ մեձ՜ • ճւ 
9 "է՚Ր^՚ւ/քՔ 9 ղթօսաեէւկէ ոչ^ ղմսաաւ. աձ՜ելով^ ցփղքր 
ժա ման ակս գսչյ** 9 ճւ փ»ւ.թալ Հաշտե–ցսւ.ցանե–լղա&– $ 
\3^ա ասոսրք 1ս ամիսք էս աարէք իբրև, ղեր աղ անցալ 
նեն ճւ էքրև– սա ո սեր երե կոր ի • ղի եկեսցկ վաղվաղակի 
աՀասոր ճւ մե–& գալուստս տե՜աոձ % 1ձ*րգ***ր իսկ ճւ 
ա Հա սոր օրն այն մե-ղասորացն 9 էս ո (1թ "ձ. կաաէեցամե 
ասռնէլ ղկատՌ ՛այ ճւ ապրելյ \ձ*րգ աղաչի– $Ր ղձեղ, 
էղրարք Հար աղա աք 9 է կայք ՛ի բաց ընկեսցուք ղՀոգս 
էրկրասոր իր ասս ♦ վասն ղի աւՐ անցանք– , բովան գ ակ 
ապականի 9 ճւ "յէք՚նչ^ մե՜ղ օգևկ 9 ի մամսսն յայսմիկ 9 
Ր՚է/Ց գորձք րարիք ղորս աստ ոսնիվք • քան ղի <Հան^ 
գերձեաէ 4՜ Էէ֊րաքանչիսր ոք բառնալ դի՛՜ր գոր&ն ճւ 
ղխօսս աո֊աֆի բեմբին ա Հա սոր գատաստանին այ է 
Դ*ողայ սիրտ 9 ճւ երիկամհսկք "ԱՍՀՍմք*՛ յ՚՚րմամ* չինի 
անգ գսր&սռն յայտնոսք 9 Է***րՀրգ ո ց &- ք ԱՕս Էց 9 Մ*^*^՛ 
ե֊րկիսղ կ , ե-ղթարք ♦ գողոսԱե կ , սիրելիք % ք)* 

արգեօք ոչ^ղարՀոսրեսցի ♦ ո ոչ^ գոզասցէ 9 սգասցի ճւ 

էչ-տցհ • «/^ ա ^ յ^՚^^ւբց հ գրբ Է^էհ գ ո բ&Նցաք ՛Ի 

Տ՜ա ճլուկս էս 9 ի իտասարի է 

ւ^ւ/սւ^ււ/Հքո^ ՚ը%յ ս ՂԲՐ 2եղ ասեմ 9 9 էս տաաՐ Հասյ 
տատութբ ձերոյ սիրոյգ տ Հիառք պտղաբերք 9 ի ներՀ. 
քոսսա Դ ի յինրէ-անց *ի ժամանակի իսրեանց բողթո^ 
քե-սոսցանեն ղատոսղս Հանգերձ տերէսօք է Ո ա֊սլ 
տեք ձառք ղգենոսն ղիսրեանց քաք վայէրլչսսթին • 
սչյլներքոսստ յինքեանն երամանալ, այ բե՛րեն ղաը^ 
տուղն ըստ բնութԾն է ՚կօյնպկս և. յաա֊ոսրն յաքնմիկ 
յաՀաա-սրի աո֊աֆի արկանին աթՐ մարմթտ մարգկան 

* 8^«^ օքփ%ակա Ձ . վիզն ևեթ թոսականն յայաէփ ՉՅԵ* Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ6օ Վյ\Ա1սԳԱ8ԱՍՏՍԼ1սԻն 
զոր քքեէ^ գոր&ե՜ցք/ե բարի կամ* զչար ♦ ե– չանգ ունի իւ.^ 
րաքանչիւ֊ր ոք յան գի ման բեմբին ա Հա սոր գատասո^ 
րին զգորձս իբրե– զչզտոսղ^ 9 զիքօսս իբրև֊ զտերէս տ Ահն 
գարք բառնան ղպտու֊ւլ գեղեցիկ ՚ԷքՍ^՚ւԸ^Լ * սոսրբք 
ընգոսնքԽ զէղտոէ֊ղյւարի • և֊ ք աքա զո ս ար2Ր վկսքյթ. թե^ 
րեն զտա նքա սացս ճւ զչարչարանացն զսչարՏ՜անս Համէ 
բե՜րո է-թ-բ • կր օնաւ֊որքե բառնան զ2քգևսսիս , զժոկժ^ 
կալութրս ւ զպաղատանս % \Հ+րք մե-ղասորք 9 ամբա^ 
րԻձՀՐՔ ՚ղԷղՒք է&Գ ոլ 5՚ին սԽգ զատու֊ղԼ վատթար էս 
զապականեալ չի ամհթով^ էս լալովդ էս ողյւով^ զորգկ 
ա%բոսն յանշկքյՀու֊րն * Արագին կ անգ գատաստանն , 
ովե-ղյյւարք » վամս ղի առանց վկայից յայտնին գորձ֊քե 
էս իօսքկ ւ իորՀուրգք էս մտա&՚ոսթքք 9 յսրժամ՝ մե՜ր 2 
կայցեն Հազարք Հազարաչք էս բիսրք բիսրոսց քե–^ 
րովթկից Լ սԽրովթկից , արգարոց 9 սրբոց Լ մար գա ^ 
րհից էս առաքեչոց ւ 

1 յԳ Ը*"Է^Ր Հեղչէամք • քաեզի ժամանակ եՀաս 
էս օրն մե՜րձեցաս » յորժամ* զ գաղտնիս մե՜ր զամ* ա^ 
Հա է– որ գա տա սորն 9 ի լղյս ա&իցկ % կթկ գիտկաք 
զինչ^ մե՛ր առաքի կաք 9 լայաք արգե՛լք յա մ* ժամ* 9 ի 
տոսկ էս 9 ի գիշէրի աղաչեչովյչահ , զի փրկեսցկ ղմհ-գ 
յամօթոյն յ այն մանկ էս յաւիտենական իասարկն տ 
կարկի բերանն մար գոյն առաքի բեմբինՀ գողսան աս մ՝ 
արարաձք և– նոթին իսկ գոս%գք սրբոց Հրեշտակաց 9 ի 
փառաց նորա գաչստեանն տ 

Օ ի՞նչ^ էսս ասեմք նմա յասսսրԽ գաասասաանի 9 ե^ 
(3-կ 9 ի ժա մասնակիս յ՚Հյաէիկ հոսչանայցեվք • քանզի 
նա երկայնամիտ կր * (\ր զամե-նեսեան զչՈոլ կոչկ յիսր 
արքայոէ-թքէե 9 բան 9 ի ս%նք պա Հանքի զսչղէրրգոսԾե 1 
սոսում աման ակիս այսորիկ % կս քքկքե աէեէլ ասկ ♦ յա^ 
զագս Տեր մարնսացսլյ 9 վասն ձե՛ր ւէարԱեապկս. ՛ի վե՛֊ 
րայ երկրի գնացի 9 ձեր աղա գաս տանք եց այ 9 յաղագս 
ձե՛ր թուք առի | վասե ձե՜ր ապտակեց այ 9 յա զագս 
ձե՛ր իաչեցայ > ձեր աղա գաս 9 ի վեր այ փայտին քա^ 
ցախ արբի է զի զձե+ՏԼ ար արից ՚Ծբս ճւ երկնայինս է Ջյիմ՝ 
արքայու.թիս ձե՚զլշնորՀեցի 9 զիաՐ գրաիաՏե ձե*լ պարլ 
գէսեցի ♦ զամենե-սեան եղբարս իմ* պաաոսեցի > Հօր 

1 Փի՚-ս՚ե ՈՈ*դաքՆէ*Վէձձ « Օւցւէւ20ճ Ե7 ընՏ՚այեցի զձես ք զՀքՈգթն առստեցի • առաւելէւս քան 
ղայս աաՐ պ/լզրնչ^արգեզթ ունկի ասՀեել էւ ոչ^արարի 
ձեգ 9 զի գուք ապբեսքքտ • գյօժարամաութիս 1 միայն 
ոչ բոձագատե-էյ ղի մի 9 է Հարկկ իցհ Տեր փրկուքխ տ 
\\& ա ցհք է մեզաւոոք էւ մա Հկաեացուք ըստ Հ բեու^ 
թեաեգ ♦ գծ*՛*՛^ գուք ՀԲ՚ՐՀքրէրՅ՚Հ/Բ վասն իմ՝ տեասձս 
որ չարչաոեցայ վասն ձեր տ Ա*Հա պատրաստեցի ղար^ 
քայութ֊ին էւ ղէյեանս > զՀաևգիստ էւ. ղուրախութքքե 
ճւ զա անվանս յաւիտեսականս յ արտաքին խաւարին է 
ուր կամի իւրպքասչիւր ոք երթալիշիաեուբ՛ իւրովչ 
\^կսչ/Ք աւէենեքեաե երկրպագցուք սմա 9 էւ շաց^ 
ցուք աո-աՀի արարչի տեաո-ն մերոյ աս սելով* ո տկր $ 
զայգ աաՐիբբԼ֊ զաձ՛ Համբերեցեր յա զագս մեր • բայց 
մեք մեղաւ ոբքս աեարգեվխ յամ* ժամ* զբարեգոր^ 
ձ՛ութիս « \\սաուա& էս ասսկիղրե բ%ութբ 9 աեՀա*. 
սա սե՛լի | անչարչար ե չի 9 ասկարօտ • Հա՚ձոյ թուեցաւ. 
քո է. մ՝ չարչաբասզք խաշին փրկելզմեզաւորս Գ որ րղ֊ 
քե/լ ոչ^ ճանաչեին • պարգէւեցեր սոցսա զԱԱԱ գիաու^ 
թ՚եգ է Ծվ՚գ գէքնչ^ "՜ս տացեն քեղ ազգ մեղաւորաց 
անՀասանելոյգ այ 9 բարւոյգ և. գթահիգ առ. ամե^ 
նիսեան • ո րք էքս յօժարութբ իւբես/եց ամբարիշտք 
ոչ^րստ բնութԾե 9 գի սախ քան ղապբեչն մեր տմբա*, 
րիշս* հր աէՐ ազգ 9 և– գարձեալ ղքլնէ մեղաւորք եմխ 
մե՜րովդ յօ մ արութբք • իսկ գոլ. 9 ակր 9 նոխ իսկ ես 
յա մ՝ ժամ* բարի ճւ բազմագութ 9 աՀաւոր ճւ փա^ 
ռաւորեաէյյաւիտենից արարիչ* ճւ բառս աս 9 ի ս կըգ֊ 
բա՛ն գժուարութ֊ե մերդ/ յաղագս յոլով^ գթութ՚եց 
քո զոր ցուցեր 1 ի մեգ յ ո Ըգէ ս մարգ կան տ \ֆաղթե^ 
ցար է ա& 9 ՛ի սիրդ/ քումԱԷ % էւ. 9 ի ՚Ծբ գթութ՚եց մեր^ 
ձեցար 9 ի ի աչն յաղագս փրկութէ աաՐ աշիարՀի տ ի 
քումԱԷ շևորՀկ ուս աք ղայս ասել առա^ի փաո֊աց 
քոց ♦ ղի եթե ոչկիր յազթեալ 9 ի քումմկ գթդ/գ # 
•քՀօ 9 ղքեգ ոչ^մատուցանկիր յաղագս մեղաւորաց ղել 
%ուՏն ճւ պատարագ տ կցան $ ովյտէթր $ միտք ձ՚աօ֊ա/ի 
քո ՛ի քաղսրութ% շԷ"քՀԷ ք ո Ա– "ԷքԴէ ♦ յարաժամ* 
քաղցրանաս » ՛ֆշա լու֊սաւորքա $ յա2քախապկս Հաս*, 
ոին ♦ յարաժամ՝ անարգեն 9 էս 9 ի գաոՕնուի ղինլ տա աք 4 " Օւցւէւշ0ճ Ե7 16» ՎյԱՈ, ԳԱ8ԱԱ8Ա%1*% 

քեանս փոփոխեն՝ »լ աիորմելոգԼ միշտ զքաղցրու^և 
ոՀսելյղիւրեաեց աեաոձ է 

միածին ճառագայթ Հօր 9 Է լաս լճակեալյան^ 
մատոյց յան մերձենա լի 9 ի լոյս աեՀասաեելի » որ լու^ 
սասորեցեր շեորՀօք ղաաՐ աշխարՀս յ լոսսասորեա և. 
յիս գիաւ֊արեալ գաչս իմ* ♦ քան ղի Տ՚աձկեալ յիս 
իտաւարին մասԱ՝ լոսսաւորկ միշտ գնա շէքրՀ՞ք 9 քի 
մք իասարեսցի 9 ի ժաեգացուցչկն • ՝Հանղի նմանէ^, 
ցան ֆ ով^տկր, մարմթղք մեր նորատունկ ձ֊առոիՐ որ 
ակտս ոսնիյարաժամ՝ Հի՚֊թոք 2ջդյ • նդքեպհ» միտքս 
մեր ակարք անընգՀատ կարօաանան քա-տՐ շեորՀիգ 
ՀաստատութՅ* և. լու֊սաւ– որո ւ֊ռ 7 * (Հան քո , ակր, բ ա ց֊ 
ցկ ակոա֊րացեալ գաչ" 

ԷէՐէ ի մօրկ ծնեցելոյն մե& 
սքանչելիք եղեն ՝ ի ղելըվմա. կուրիս տեսանել մար. 
Տնաւոր աչգք լոսսասորեցաւ է և. 9 ի ներքուստ ակս» մի 
մտացն քարոգիալառասց երկի*– ղի գրժիշքխ ի*–ր * \ձԻ 
Փրկիչ ի մ" 9 լուսաւորեա ղաչս մե֊ր սրտից "իրելղքեղ^ 
տկր ւ և֊ ցանկանալովդ կատարեալ միշտ ղքո կամս • 
վասս ղի զ&լովմա Հեռի կ 9 ի մկ֊եՀյ աՀա րամակ քո 
աՀաւ֊որ արեանգ լի կ լոսսաԼԼ կենօք , զսա սԴոլշը^ 
նորՀկ յիմաստսւթի և. 9 ի լուսաւորութի ♦ գի Հան^ 
գեր1 Հաւատովյ սիրովյսրրու֊թր մերձեցեալ 9 ի սա > 
զի եղիցի նա մե֊ղ^ 9 ի մեղաց թողութ^ % Լ մի 9 ի գա^ 
տապար աո է֊ թի յաւոսրե գատաստանին տ ՏԼի որ Հպին 
յա&այինսն անարժան անձ ամի , ղինքե գա տապար*, 
տելով , ոչ^ սորելովդ ղք/եքն՝ ղթագաւորե ըեգոսեե-լովԼ 
յիւրուէՐ Հարսնարանին • 

\\՝եր Հոգիս Հարսն սուրր կ անմաՀ փեսային ♦ և. 
Հարսանիք են աձային իորՀա֊րղւԱ , կերեալ ճւ ար^ 
բեալԾր Հոգւոէէհլ % 1ձ*րգ Հայնա 9 ի քե՛ղ , զՀարմևա^ 
րանգ քո միշտ պա Հևա անաղտ > և. փափագեա ընգ֊ 
ունելղՀՀԾ ղթագաւորն երէխայթև զփեսայն 9 գի յսկ, 
ւ֊ուրս յայնմիկ գա/ցկ տկրն , օթեվանս աոՕնիցկ Հան^ 
գերՅ Հարբե իէ֊րով, և– աո-աՀի Հրեշտակաց Լ. Հր&՜շ֊ 
տակապԿտաց գովուի ք&՚ղ Անիցի ՛ի գրաիտին Հան^ 
գէրձ մե֊ձ փառօք % Լ. խնգութր մտցէս է Վյսսե գի 
գքնչ^ ՛ի քկն ի&գըԿ , ոգԼմարգ , րայց 9 ի փրկոա^ 
թէ֊նկն 9 կւ. եթկ գոս յապազիսցես կամելով– ա^ 
պըելձ յո*–գիւԼ 7էանապարՀս նԴյ զ%ալ% ե֊ զաատու.ի^ Օւցւէւ20ճ ՝պ վյւա, ԳԱտայտԱնհն ւ63 

րա%ս Դարա ոլ ախորմնս կատարնլյ ղքե-ղ^ թեք/և սպա^ 
Նաև էս 1ւ. արտաքս Հաննսյնրկնայքան Հարսնարան կն $ 
Ա/ւա#»ւա5՝ սուրբ առանց մնղաց յիսր միաձիս Որգիս 
ոչ^իքնայնաց վասն քո ♦ իոկ գու. 9 ով^ թ-շուառսակա՚ն 9 
քե՚ւլ ոչ^ ողորմիս % \Տթափնցիր 9 ի Ք*"Ս ք ո ՚–մս Ո Հ գոնկ 
սակաւ. թնչ^ս/նագան » բաց ղյւնրս/ն քո% աղաչնա ղ%ա% 
ընկնա 9 ի քԱե 9 է բաց զմնղացն ձանրութիւ^ան » ո^ 
զոր մնա քնղ^ 9 պաղատն ա քե՝*լ յաճաիաապկս 9 արտա^ 
սու.նա անընգՀատ է ֆախիր 9 Է թոէ֊լուէ 9 ատնա ղոլղնքԼ 
գու ի ւ տաղտկն՛ա 9 է չարա.(ՀԷ % ֆաաիագնա 9 է մու.ժ^ 
կա լուրթիս 9 ՜ճգենա ի ՀաՂագարտութիՂյ 9 կրթ-նա 9 ի 
սաղմհսնրւէու֊թիս տ ֆութ֊ա , ոաԼ նղբւսյր , մթնչ^ գնռ 
ժամանակ կ* սիր նա ղա& 9 ի Բ"(ըր սրտկ քու֊մՍկ 9 որ^ 
պկս ե– ղք^՚ղԼ սէրնաց % Լի՛ր տա7էար ՛այ 9 և֊ բնակնսցկ 9 ի 
քնղ^ բարձր նալն • քղի Հոգի Ո Ը ոմնէցիյիՂաքնաս ղաձ 9 
տաճար *Սբ ճւ մաքուր լինի այ $ Օբայիս իւորՀուրգք 
պաշտքաե 9 ի Ղամա ♦ Հրնշտակք նրկնից ցնձ՚ան անգ 9 ճւ 
ճնպէն միշտ փոյթ աոձանլՂամա տ (ՀողււոՀնյորռւմ՚սւրն 
իւրնանց բնթսկկ 9 Հրնշտակք փոա֊թան աատա֊նլ ղո^ 
գին ղս*յն , վասն ղի տա՛ճար գ տասնի՛ն ս/ն իւրնանց % 

Հարանի մարգոյ՝ որ ղքնղլ սիրկ 9 ի բոլոր սրտկ իւր^ 
մկ | ճս ատկ ղաշ/սար Հ և– զա մ՛ որ 9 ի սմա կ 9 ղի ղքնղ^ 
միտքն ուքնիցի Դգ % Ա՛կր ակր է կթկ ոք այս պկս սիրկ 
ղահ ճշմարտապկս 9 աքնպիսոքն միտքն քքյլ Լւս ն*ն յնր^ 
Կբի 9 ՚ՀէւՀԷ ՚ւէրյարաժամ՝ $ ուր Լ. սիրնաց ճւ <Հու.պ 
բաղՏացաւ. • & արա է– նաց մտօքն 9 անտի քաղցրս/նայ 9 
ասնտի լուսաւորի 9 անտի լցնալ լինին քաղքրութչւ 
միշտ սիրոէխ այ ուրախոսթբ. • ճւ քաղցրու֊թբե նչյ լի 
և֊, ՛ճշմարտապես սիրոէխ ՛այ % կրանի որ ճաշակ նաց 9 ի 
Ղւմանկն 9 Լ. ոչ^ յագնցաւ. քաղցրովմյւԱ սիրոէխ սհյ % 
Ո " ո ք կարկ ասնլղն մանկս արժասապկս է 1\աւղոս սկ, 
ո–աքնալ 9 որ ճաշակնաց 9 ի ս մանկս ճս յագնցնալ%ո^ 
վալ Ւ Ղաա աղաղակկ Ա. ասկ ♦ ոշ բարձրա֊ի ճ. ոչ^ ի»ո^ 
րա+թքւ հ ոչ%ոքն ինքն կնակքս 9 ոչ Հանգնրձնալ^մաՀ 9 
ոչ^ աէՐ Հրնշտակք > ոշ պկտութիք ճւ ոչ^ իշխասուիք 9 
ոչ^այլինչ^արարաձք աէՐ 9 ի միասին օյլ կարնն Հնո֊ալ 
ցոա֊ցաննլ 9 ի սիրոյն այ ղանձն % որ ճաշակնաց 9 ի ոիրոյ 
՛Սորա < Հուր կ սկրն սհյ 9 ղօրասայ յոգ.ւ.ոՀն % որ փա^ 
փաքկ Ղամա • պայձառս գորհ՜կ ղ գալ ու ի սորա* բարՅԼ Օւցւէւշ0ճ Ե7 164 ՎՅՍԼԱն ԴԱՏԱՍՏԱՆԻԴ 

բանաք 9 իյե–րկրկ .4 ատկ ոէրկրայինսս ք ղեա Հ^Աքք** "»է^ 
սանկ ղոր սիրէ՜ացն տ 

1յ արգապէաէն մեղ ղայսոսիկ և. աս էն ՜Ծբ վ^այքԵ % 
որթ Օաշակէցին 9 ի ն մանկն և– յագեցան 9 ի ն մանկն % 
կապակթ կակուղ էն աո– սկրե նչյ 9 և. #ւյլ կալակ սուր 
ե՜րկսայրի ղեա Հաաանէէ * վանգի թկպկտ և. կոաո^ 
րկին րո-նաւոբքն ղան գամս սրրոցն 9 սակայն պսկրե 
նորա ոչ կարկին կտրէլյ Ո վ^կակոա֊զ^կապակթ "իրո/ե 
նչյ • լէ Կ ար գարե՛ ւ. սքանչէլէօթ 9 ոչ կաբելով Հատա^ 
նելյսուրե գնա 9 և. ոչ^ Հուր ե-լոյծ ղեա ա \Հֆգամթ կո^ 
սար է ալք , ճս ղսկրն #»յլ կարկի՛ն • այրէցէալք լի՛ն կի՛ն 
անգավխ | ճ. կապն՛ ալք 9 ի ոիրոյե ոչ^խղկթե տ (Հեկզմեալ 
լին էիս՝ գաբձեալ մաբմինք սրրոցն 9 բայց սէրն նոցա 
ոչ^ ընկ ղմկր • Ի կապա՛նս մտան կին անգամին , ճ– սկրե 
ոչ^ կապեցաւ. տ Ո վյարգէ՚ւք ոչյզարմսաեասցի Ը**Գ Հե-շ^, 
տալի ոիրոյե կապանս 9 որ ոչՀաաաւ. էրբկթ և֊ ոչ^լու^ 
Տ՚աւ. է կ(3֊կ ոք սիրէսցկ է՛րրկթ ղա&՝ 2էշմարաապկս 9 
ղայնպիսի սկրե ըն կալալ. 9 ղայնպիսի սկրե էա ակրն 
իէ-րոէ-մ՚էկէղէուսյ 9 1֊ ղարգարէալ ղեա սիրո էխ % \^յե 
սկրե գրաւական կ այ յոգւ-ոֆն • սիմն է– Հասաաաուի 
գա անի սկրե ՚ ի ՚ս՜բ յանձինս տ ՜Հյոյն սկրե ղմիա&իՆ ք\ր^ 
գի՛ն առ. մե՛ղ Ի^քԱց • ՛նովին սիրոֆլ աՏ՝ մարգաց աւ. * 
նովին անմար մինն մարՁնացաւ. ♦ 9 ի ձէոն նորին սիրոյե 
կապէցաւ. ղօրաա֊որե • նովին սիբոֆա Հոգի Հարսն էղխ 
փ էսային 9 ղի աէսաեիցկ յինքեան ղքա^ավսյյէլչու ին 
ի*~ր Հոգին • նովաւ. չարչարէցաւ. անչարչար էլի փէ^ 
սայն է կլ, էթկ արաաքոյ իցկ սիրոյե այն սրիկ անձն 9 
ոչ^ Հաճի ընգ նա երկն աւ որ ակրն • բռնագաաէչ էր^ 
րԿթ յօժարուի նորա ոչ^ կամի • վասն որոյ միանգամ* 
է՛ա նմա իշխանու/մ-ք* առաքինանալմիշա 9 որպկս ա^ 
իորմիցկ ւ Ո կարաս ցկ է– կամ* ո բաւհ՚սցկ փառաա-ո*. 
բէլղաՏ՛ գաէրկիչե յա զագս շնոբՀին ղոր ընկա լաք ա^ 
աէէնիթէան 9 ի ձէ-ռն շեորՀին նորա է ֆառք գոՀու.թի 
նորա Հա7էոյութ%ն 9 

| ուարուք ֆ է՚ղրարք 9 գէղէցիկ իորՀրգակցութէր 
իմդյ անարգի % և. ճէպէսցուք մինչ^ գէռ ժամանակս 
ունիվթ առաթքէեանալէԱ սրրութրէ էս արմաեաւ֊որ այ 9 
զի Հոգին Գտր րնակէսցկ 9 ի մե՛ղդ սկրե սայ յաճախէսցկ 
յան ձին ս մե՜ր, քան ղի այս էն կավի նորա կաաարէաէթ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՎյձՍն Դ-Ա^ԱՍՏԱնԻն 165 
յամ* ժամ* տ \Բ/> ինչ^ կալյթո լք 9 եղթարք 9 քան ղա/ս 
Հոգ > ե՚թկ որակս անձինք մեր գտցին 9 ի լոյս տ \ք*ի փ ո (Ն 
ձեսցուք ղանձինս (քնգ երկրաւոր իրս Լ. լ/եգ Հոգս 
սաացոսաձոց ճւ ընչից • այլղարգարեսցուք ղա/ե աղ€լ. 
թ՚իւք ճւ պաՀօք 9 աքն ու թի ե– արաասուօք • որպկս ղի 
գտցկ անձն փոքր ինչ ՀամարձակութՀւ առաքի րեմԼ 
րին ա Հա սոր գատաւ֊որքքս 9 յորժամ* մե՜րձ կացցեն ամ* 
անձք/կք երկի սղի ւ. > յորժաաՐ լինի որոշոԼՏն ընտրեի 
լեացն 9 ի մե՚ղասորաախ ֆ յորժաաՐ կացցեն ոչիտարքև 
ընգ աքմկ ճւ ոսլքե ընգ աՀեկկ % Հ,ասանեցարուք 9 
եղթարք ք ղի մերձեաԼ կ տեաո֊ն գալուստն* որ Հա^ 
ասսցանկ իսրաքանչիսր ըստ գոր&ոց « ճւ ղյնտրեալմե 
իւ֊ր րնգոսնի ՛ի լղյսն յասիտենական 9 տանքկ ճւ ղմե^ 
էլա ւ. որսն որք ղայրացոսցին ղնա ա կրանի ՚մարգոքե* որ 
եգիտ Համարձակոսթի ՛ի ժամհսկ յայնմիկ 9 ճւ չու աս 
ղերանելի ղձայնն ղաքն է4 Կկ ա /ր որՀնեալ^թ Հօր իմոյ * 
ընտրեաչք 9 ժառանգեցկք ղարքայսս/Տս 99 % ՀՀայնժամ* 
աեսանկ իսրաքանչիսր ղքքսքս *ի լոյս 9 Հայի ը*գ քքս֊ 
քեանն յանկարձելի փաո֊սս % ճւ սքաեչացեալ^ղմւոաս 
աՏ՜կյի՚կքեան ասելով* արգեւք ես 9 ի յթկքն , ճւ ղիարգ 
ես աս արժա՛նս այսպկս գա այ տ \րերձենան ճւ Հրե՛շ֊ 
աակք Հանգերձ իտԽգոսթբ մեձաս՝ փառասորե լ վԾբս • 
ճւ պատմեն սոցա ղաօւաքինոսթ^ նոցա 9 ղճգնութ ի 9 
ղժոսժկալոսթի 9 ղպքԱԻսթք^ 9 զաոօթսիրութի > գկա^ 
մա սոր աղքասւսիրոսթ՚ի 9 ղկատարեալ աեստացոս ա^ 
Տու֊թֆ 9 գՀամբերոսթ*^ 9 ի ձ՛ար աս ոյ 9 ղժու. ժ կա լոսի 
՛ի քաղօոյ 9 ղերկարեէն յաղդթ-ս 9 ղի/ե գութան 9 ի մե՜ր ա 
կոսթ-ի յադագս կատարեալ սիրոյն ՚ՀՀօի է ՀԼսչյսոսիկ 
Հրեշտակք մերձ՛ աս ուրախ ութի ասեն արգարոցն % 
°\ասէասխաեի տան նոցա արգարքն Լ ասեն* ամեն Լթև՝ 
որ 9 ի վերա/ երկրի % մի ինչ^ գ՛եղեցիկ ոսղդոսի ոչյգտաԼ, 
աո֊ մեէէ է Դ+արձեալ Հրեշտակք յիշեցոսցանեն նսցա 
ղտեղին ճւ ղժամանակն • ճւ Հրաշանալովդ ընգ նոսա 
գահ՝ փառաւ.սրե*ե > տես ասելով՝ ի յ երկինս ղմարմթես 
ս րթ ո ց քաե "ԲԱ 9 * պայհ՜աո-ագոյս % *\,ա Հատակ եցաե 
կամի 9 ի վեր այ երկրի 9 ե– Համխերու֊թբ ծածկեցին 
յինքեանս զգեղեցիկ մարգարիտն և– դան աղա պատ^ 
մհԼշքէմեն % ^անղի գտին յան գաս տանի գանձ ձա&^ 
կեալ ֆ ճւ վաճառելով ^«/ւ/* ինչս իւ֊րեաեց 9 ի վեր այ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ66 Վյւա, դ>Ա8այտա*Ւն 

^՚Բէրէ՛՝ 4է ա –աացան % ֆոքր կ ժամս/ծակ ՚ճգնսւթէս , 
եղթարք , և. մեձ կ Հանգիստն . սու.ւլ կ ժամանակ 
վաստակոքս Հգնա-թ՚էս , ռ յասէաեանս յաւիաենից 
կ գրաիտն % փափկութէ Հանգիստն է կթկ ոք գի—Է֊ 
ցկ Էնչ^գիւ֊ր եթկ մեդալ, այ , և. ախորժ Էլով թու֊լա^, 
նա/ ք յանցեաս կամօք 9 արտասոլ.եսցկ սիրով, չացցկ 
անըևգՀատ է դի արտասա֊օք ձգեսցկ դչեորՀսն յինքն. 
ստասցկ ղղՀա-Տն , լուասցկ դմարմինն իլր արաասսւսք 
և֊ Հառաչանօք * 

\\<–նիցի*վբ արգեւք զփոր& արտասուացն 9 եղթարք • 
լոսսաւորեցաւ ոք ՛ի ձկնՀ քսնգութրԼ , եղբարթ , այ^ 
սու֊իկ արտասոսօք որ ըաո էԶյ են է Հ,աւ~անեցարուք , 
է-դԲ^րթք *Հ քքեչ^ ՛ի վերայ երկրի քաղցրագոխ քան 
դխնգութի ճւ դՀանգիստ ժամուն ախմիկ % (Հորժամ՝ 
սք ադօթիւք Հա/ցիցկ քքեգ ա& ՝ի սրտի իւ.րոԼմ՝ 9 փա* 
փագկ միշտ չ/եգ այ % կթկ ոք ՛ի ձկն^ Հմուտ իցկ Լ 
քաղցրացաւ. յար աա սուս ք սիրովդ պա դատից ի , րարձ^ 
րանայ ՚իյերկրկ , քթի իՊգխ րոլորովիե արտաքոյ մար*, 
նսոյն ♦ ճւ դքնչ^Լս ասեմ՛ մարնսոյ , րովանգակ արտա^ 
ՔՂ1 յավտԼսի» այսորիկ չինի , ոլԼս 9 ի վերայ երկրի 
չինիցի ♦ ա/նպիոին ընգ այ խօսի , 9 ի Հ&կ լուսաւորէ ֆ 
Հոգոէիլ վիշտ սրրի , Ա՝եձ սքանչելիք կ , եղթարք , 
մարգ Հոդեդկն ընգ էՏք խօսի ՛ի \քր յաղրթս իլր ա Է֊ 
րանի մարգղթ որ ունի ապա շամանս յա մ՝ ժամ՝ առ 
9 Ջղ^ացուՏս րժշՀա֊թի կ անձ ինն , լուսաւորուր 
Հոգւոյ , ապաշասսՏկթ , մեղաց թողուի Հ դՀ,ոգին *Ծր 
աո ֊ *՝ե՚Լ ձգեն ♦ ապաշխարանք դքքռ ղմի ահ ինն րսաէսՂլ 
գակեցաւցանեն ՛ի մեգ. յամ՝ ժամ՝նմա ցան գա Ախ ա 

\\ամիվխ պաամելձեգ, եղթարք % ղղօրութք արաասլ 
սուաց % ըֆնա արտասու. օք աօԼ յսչյ ղԱամուկլ մար^ 
գարկ՝ բարձրութի ե– պ արձ՛անս սրտի իտ֊րում՝։ կինն 
մեղավոր ՛ի տանն Սիմոնի ՛ի ՀԽկ առ թողուի մձ֊^ 
ղաց չալոսԼԼ թանալոԼդոտսն նորա ւ \րէձ կ գօրուֆ 
արտասա֊աց 9 եդբւարք . սԴր&ապկս ղօրանան արաա*. 
սուք առ ա& , լոգանան միշտ ղանձինս ՛ի մե֊ղաց Լ 
մաքրեն յանօրկնա-թ՚կ , \կ,տասուք ըստ այ՝ <Հա^ 
մարձակոէ-թ՚ի տանյարաժամ՝առ ահ ♦ ոշ կար էն ձ^լ 
րկէ մերձենալ պիղի ի»բՀ"<֊րգքյոգի՝ որ ունի գըզ^ 
Հունս • Ջյ^նլ արգեւք քան դախ քաղցր ու. թի գտա*. 0ւցւէւ26ճ Ե7 Դ՝Ա8ԱԱ8Ա%հն 167 

^ՀտՒ* ղթնչ^փ—փսւթԼւէ Ք"*" ղիրանութ՚թե նորա ։ յորլ 
ժամ* ղնոյն թեքե գաճ– տեսաեկ անձն աղօթելով^առ, 
Գտա % Օորժամ* ցանկաք Հոգւոֆլ 9 ղնա տես անկ միշտ 
9 ի պաղատանսն 9 ընգ նմա խօսի ՛ի տուըեշեան 1ս ՛ի 
գիշերի է Գանձ անկողոպտելի կ սկրե այ , անճառելի 
քսՆգութի . անգ բերկրի Հ՞Գ-Է՝ Ո Ր "՚&ի ղսկրն զա/եւ 
քՏկր ասեմ՝ ոչղմի ասուր , սչքլ ղքեալե ՝ ի ղիշիրի և. 
*է տսւընջեան իբրև՛ յ»գ*–"2յ 

\\դբի^ք յ–»"*Կ ** գ"վ±ք ՝ԳշՀ՝ ՝ի յ»գ՝**1յ ^ 

բարք., ոռոգաեկ ղտունկն պտղաբեր ղանձինն. տունկ 
պտղաբեր ղուղղսւթփ ասեմ 1ս զառսւքինութ-իս նո^ 
րա՝ ոռոգել միշա արտասուօք և. աղօթիւք ♦ անկկ 
ղաունկն գեղեցիկ ղաաղաբեր Լ զքաֆաղո ւաբճ՚ միշտ 
յան ձին քում՝. և. ոռոգ անկ վեա գարձեալ արտա^ 
սուօք և. պաղատաեօք է Տ ՈԼ ^Կք աւոգեալք արաա^ 
աաուօք ձ. աղօթիւք բերկ նա պտուղլ քաֆազուար7Ր 
աար պիտանացու, կ Հոգւոյ է (ֆաիրք և. գէ՜ղեցիկք լի^ 
նիշին ա/եոքիկ • անոպա*֊ սռսգաեեն ղչոունէլե քո ար^ 
աասուօք Լ աղօթիւք 9 ղի ոռոգանեալք աճից են և. 
պաղաբերք լինիցին Հանապազօր տ \Ր ի չին իր ինձ նմա ^ 
նոտլլքելոյ Լւ մեղաւորի , որ ասեմ* զօրհանապազ և. 

ոչ առնեմ երբկք. &ղ/լ յօժարութքւ Լ թդ/լյ՚՚բ֊ 

գորմամբ 9 ես ոչ աղօթս *օբս ♦ ղի գիտեմ* ղիս յա մ՝ 
ժամ մեղաւոր , ճ– երկուցեալ միշտ 9 ի Հանգերձեալ 
գաաասաանկն , և. պատասխանիս ինչ ոչ ունի մ յա^ 
ղագս յանցանաց իմհց մեղկումս* \կ*Գ աղաչեմ ղձեղ $ 
երկիւղահքյայ , "բթյս՚մ ժամ* առնկք ղՀաճօյս նր 9 
բաբեխօսեցկք աո֊ նա յա ղագս իմ տկարի , ղի եկեսցկ 
առ֊ իս նգ՜աբ չնորՀն յաղօթից ձերոց . Լ ապրես ցի 
իաՐաեձս յաւուրե յաքեմիկ յաՀաւոր 1ւ ՛ի ւքե&ի ,յոր^ 
ժամ գաք ՝ք&ք <Հ ատուցանելիւրաք անչի ւր ումեք * 

Փ«"*Ք ^Ի^ղՒՂ1 % *»եմաՀի և. գթածի՝ որ շարժեաց 
ղմեր լեզուս չնորՀիւն ի*~ր"վյ*րգել ղրանս գա տաս ^ 
տանի Լ »իբոյ զապաշաւանաց * *\*արձեալաևձանց 
լուսավորիչ կ է սրտի Լ. իոր^րգոց օգտակար ♦ ղի ամ 
անձն երգելովդ ղայսսսիէլ քաղցրասցի $ Լ ձգեսցի ՛ի 
կեանսյաւիտենականս 9 ի ՝&Մ &Ժ ՝ի տկր մեր . որում 
փառք յաւիտեանս է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ68 

4* Ա0»ԱՍն(1 ք Դ՝Ա6* ^ շասիզս փառաց քոց , ակր 9 ընթանան բանք 
իտՐֆ է\րգք* *Ա • քս&գէ քե՚՚Լ պարտին աալ փառք աաՐ 
բնոսթիք բանասորաց « աո* քէգ 9 **Կր է Համբաո֊նալ 
զբւարբառ. բերանոյ իսրաքանչէսր ոք ե՜րգել գիրգս 
սքանշեչի անոսանգ քում՞Օօյ % ի քկն ընկա լաք քթա֊ 
նասորա-թֆ 9 ակր ♦ ճւ քեգ մաաոսսցոսք զբւանս օրՀ*, 
ն ու, թ՛ե է եմք , ակր է ոտեղիեալք 9 ի Հողոյ բանալ, 
կանք 9 լեզոսգք 9 շարժ մա միք շջթանց 9 զգայոսթբք $ 
մաօք էս Է՛ ո ր Հր գ"վ*թ բարեաց ♦ պարգէսեա մեգ 9 ակր 9 
ղ/եորՀս աոԼ 9 ի քեգ փառաբանոսթՆ ճ որ կարօգ ես 
յամի աաէիտնգրոզաց քոց առաաապկս գթեգ բարե^ 
բանելւ կս քանզի փառք փաոյաց քոց , ակր $ ընգ 
քեգ են միշտ էս Հան ապա գ 9 էս ոչ^ կարոտիս փառա^ 
բանողաց 9 որակս էս էրսգ յկոսթՀՀ էս առանց կարեաց , 
այլ գթալով^ 9 ի մեղ 9 ակր , ընկալցիս զպաոսգ բա՛հի 
ներբողեն է շջթանց մերոց է Բ*աց էս այժմ* զբերանօ 
մե՛ր ք ակր 9 էս քո ղսա ըստ անսոսա խոս աման ց քոց 
խոսել մեգ յազագս մեհանոսն փառաց քոց մեձա^ 
պկս սիրով% Զդաաարկ անոթ շջթանց մերոց աէաաոս^ 
ցաք առ. քեգ 9 ակր • չսո զրերանս մեր շԷորՀօք փա*, 
ո֊աբանոսթՆ քո վասն ոիրոյ քո % ք\րպկս 9 ի քկն > ակր $ 
յագեսցին զօրՀանապագ ամեն այս քաղցելոց անձինք 9 
աոսր մե՛գ ակր և» այժմ* քարոզել զմեձոսթի պար^ 
գէսաց քոց%Քյ$ թկ էս աեբաե կենգանսոյն եաոսր բան % 
որով\ փաո-աբասնի ամենսԽբ. անուն քո 9 ակր 9 յանբալ, 
նկն բաեասոր խօսիսք • որոզԼ զգժոսարինսն գիսրաս 
գործես Հան ա պագ , զոր էս անբան իշոքէւ ետ ուր բան 
խօսելով^ ընգ 1 բաեասոր գիտնականին աւս 9 ի խրա^ 
աել զանխրատ մարգ ար կն % նմա 9 ի զար աքացու. աԿ 9 էս Օւցւէւշ0ճ Ե7 քեգ 9 ՚ոկր է 9 ի փառաբաՆս ւ թ^ք 9 ամենևին նոր բա֊ 
նիւքե սրոաԼ խօսեցաւ. անբանն մեհաւ. սքանչելեոք 
գովեցար գու. 9 ակր , ճւ մարգ արկն քքեչ^ոչ^օգտեցաւ* է 

Ա^/լ *յլ ժտ ու Ք ԷբՐ"֊ 4* ա գ*"""»րկ ՝ի յ°գ ա Իտ • 

քանդի պա ակե՛ր քո եվթ 9 ակը 9 Լ– գորճք ձեռաց 
քոց է կլլո ղմեղ 9 ի քղյոց պաոգե֊ացգ բանականում » 
«ք^լ իբրև զաեբան կեն գանին կաաՐ իբրև֊ ղսրինկ փողղյ 
ձայնի* որ լոկ միաքե ունի ղՀնչսւ֊ձս 9 քանզի ճւ քաղց֊ 
րաձախ ե՛ղանակ փողոխ ոչ^քէնչ^ օգնկ է ^"րհի^ 
քթ 9 ակր 9 եղիցութ մեք իբրև ղիքկիր Բ ա րի • սեր մա ^ 
նել տոհմական գ որ աացկ աեառն իւրուաՐ ղսլտուգս 
բազմապատիկս է \\քգ աոսր մեգ 9 ակր > բաԴտ ն է՛ր բոս 
դենից իրախանալ ՛ի յերգս սրհխութէՀ քո հանգերձ 
մողսվայյս բաղմասկանօք » տուր 9 ակր , և լսողաց բա*, 
նից ղունկնգրոէ^թ^ք երկի ւ. ղի ւ. և սիրով րնգոմեել ըսՀ. 
լու՛ր բանից քոց 9 և. 7էաշակել ղհացգ կենաց 9 և Ա»*ղ^ 
լինելբանից քոց իբրև. ղէմևմեղ^ մանկս ւեսն 9 ի գսչյե֊ 
Կ ա Ձ ՛ի Հ"*9 Կ"չիըվ* Ե*– ղի հացն ախ ՛ֆայն առ*, 
օրեայե կ ի Հաստատուք մարՅնոյ 9 և քուրն ղովացու.^ 
ցիչբնսւՀ* իսկ բանք քո , ակր , հաց կենաց կ # լդյս 
ճւ կեաքտ և. առիթ– հոգևոր կենաց տ ի լիոսթէ հ ա 3է 
հ՝ էսնրու. թի և &–ուլու.թփ ձնանի ♦ իսկ բանք քո 9 ակր 9 
կենաց աճեցու.ցանէ ղթ֊ևս հոգւ֊ոց* թռչել յերկինս 9 
ելանելով^ ՛ի խորանսն լոԼսոյ է Շնոր <Հեա մեգ 9 ակր 9 
յաւ֊ու.րս *աբ քառասնորգաց պարկեշտամիտ սրբոԼբ 
՛ճաշակ ելչափաւ֊սր 9 և անչափս ղրանս քո կենաց ի*օ֊ 
սելև լսել* կարճել 1 ի կերակրոց # և երկայնեէ ղերգս 
ա ^ա բարբառս % 

1^ ա ՐԳ պարտ կ մեղ չափաայորապկս ճաշակեէ* քանլ 
ղի 9 ի պկսպկս խորտկաց կուրանայ միտք հոգւոյ յ ո ր֊ 
ժամ* յդփանայ 9 ճւ ա&այի/ե գրսվք լուսաթորի միտք 
հսգւ.ոի» ՀյորժաաՐ լիան այ յաւ-ուրս սրբուՀե պահոցս է 
(\ տնղատոյց կ մարնսական պիս^սյից և յա՜շՀախոէ-սս՜Մբ 
գրոց վարգապետոէՏե • որ կ հոգւոց փրկուի տ քֆայսր 
աւուրց սրբսւթ֊՚Տ– պահոց քահափալլ պայ&առացաւ. 
լռու>թք պահոց 9 ի վերայ ժողովրգեանգ այ ♦ ճւ մեք 
շէորհօքե այ բար&րացուսցուք ղթանս վարգապետսս*. 
թէս 9 ի լսելիս պահողաց սիրելեացգ սչյ % \3+յսր ա^ 
ւուրց սրբու-թՆ պահոց պապանձետլե– իցեալկ ան^ Օւցւէւ20ճ ՝պ 170 ՕԱ/ԼԱԳՍ Ա^ԱՕԱքՈԻ^ԵԱ^ 

աԱաակոսթք բերանոյ % էս բացեալ ականքացս գոսասն 
չբոյ 9 ի լսե՚լղթանն կենաց տ Ծ*յ»ր ասոսր սրբոսթե֊ան 
պաՀոց խափանե՚ալ կ շոոսթթ որովախի , էս չոսսա^ 
փայլ ղո սա բթանան կարգ Հո գէս որ ակակք % ՀՀայսր ա^. 
սսսրց սբբոսթէ պա Հոց բարճԽալկ Էշի անութի որ^ 
կորստսսթէ՛ > էս Էշիհ թանն կենաց սւի/սե՚ալէս փայ** 
չե՚ալի ժողովս Հասաաաց եչսց , էս. բղխեն իբր էս ձաո֊ք 
ղիաղիկս Լ. ղպտոսղն կենաց *• ՔԼի ոչ եթկյամ՝ ժամ* 
գա անէ պաոսղ^ 9 ի աունկս գե՛ղե՛ցիկս • այլ գաք ժա^ 
մանակ 9 ղի էս ոչ տեր էս գա անի ՛ի ձաոյս վարսասորս 9 
էս «ջլ ՛ի բարունակ որթ այգե՚աց յաաՐ ժամ* գա անի 
"ԳՀդ/ս, ի՚աղսղոյ • այլ ընարեալ կ ժամանակ պաղա^ 
բերոսթն^ արգեանց , որպկս մար գա աունկս յասոսրս 
պաՀոց բե՛րելովդ պա ո սղ^ կենաց է կս ոչ^ յան գաս տանս 
յա մ* ժա$Ր գա անի բանալիր սրա/ ե– իրձոսնս բոլս*, 
րագկղս • այլ ասոսրքն և– ե՛ղանակ տարսոյն բե՛րեն իս^ 
րպթանչիսր արգիսնս % իսկ եթ֊կ արգիսնք ե՚րկրասորք 
և– մարեն ասորք ընթ՛անան ղժ աման ակս իսրե՚անց 9 ալ. 
պա Լ. արգիսկթս Հոգէսոր և– ե՛րկնամոր չ/նթասցին 
ըստ ժամանակս իսրեանց րնտրողապկս , որ կ ժամալ, 
նակ պա Հոցն • որով^ բազմապատիկ պտսսղք մե՜ր ժո ա 
ղովին ՝ի շտե՛մարանս .Հոգեխորս % 

\\ էրե լէք գ աՀա ժամանակ ընգոսնելի ♦ ղարթիցոսք 
ամենեքԽանս 9 ի պտղաբերոսթի ՛ի պա Հոց ասոսրս 9 
ղի լցցին շաեմարակթ Հոգսոց մերոց առատսսթբ ցո^ 
րենոյ* ղեղցթե 9 Հանձանք մե՜ր լիոսբ իաղողոյ է (ՀայսաՐ 
ասոսրց ժամանակի պա Հոցս Հիսանգացեչոց Հսգիթ 
աո–ողշանան ճ Գ ո (ըվ^ ՛ի գուրս բժշկին երկն ասորի , ես 
նա գթոսթբ պատկ պվկ բս մե՜ր % (ֆայս մ՛ ասոսր սըր֊ 
բութէք պա Հոց ա մեն ա ժողովդ 3 նքնա ժողովդ շաՀավա^ 
7քաօւք մար գ արա էն լոսսոյ էս, ակ անցն պատսսակա ^ 
նաց ւ Տայսմ* ասոսրց սրբոսթ-Ձ պա Հոց աՀա վասն 
այ սորի կ վա՚ճաոփ արգարոսթՆ պսակն 9 էս իմաստուն 
վաճ՛առականն ղնկ ղնա ողորմհսթբ էս, տրօք անասն ^ 
կաց է (Հայս մ* ասոսրց պա Հոց կայ միաձ՛ին (էրգին 
այ տաչով^մե՜գ 9 ի վաճառ, ղարքայոսք* երէքնից 9 ի ձեսՀն 

1 \քի օր . յա է. ե չու. . ի|0»է><» » 3 \քի օր • ք ՀաՀաԼՀ Օւցւէւշ0ճ Ե7 6ԱՂ.ԱԳՍ Ա4ԱԱսԱՐՈիք*ԵԱն 171 

աղքատաց ե֊ անանկաց • և. ՜Հշշիւ ՝է տուրս 9 այլ 
&Գ պատառդ/ միոյ Հացի Լ. ընգ լոկոյ կոյ՝ որ ըստ 
կարին կ է ՕայաՐ աւուր պաՀոց րացցուք զչտեմա^ 
րանս մե՛ր ադքաաաց » և. սփո^ելտնանկաց մի խնայե՛ս^ 
ցուք . զի առցուք ՛ի աեաոձտկ րազմառատս պարգէւօք 
զարքայուխ Լրկնից , որովսիրկ տալէւ պարդԼել 
սՂոլ զան՚ճաս֊ րարութ իւնսն 9 Լ. միայն զպատ՚ճաո-սն 
խնգրկյառոզաց ♦ ընգ փոքր մի ձորձոյ ճւ ընգ կտաւոյ 
Հնացե-ալ Հանդե՛րձի զբաւսե-ղկն զգե՚սսա փոխարկն 
տաշով* ընգ անպկտ պատ առա տոմս պատմուճանի 
տայ մեէէ զասատմհւՀքանն չու սափայլյէի վերուստ ան^ 
կե֊ալե ♦ ընգ ֆնջանի 1 ճւ ընգ մաշեալվէրարկուի մաՀ. 
Հաց՝ տայ աԴոէ զբազմականն \կւրաՀամու , ուստի 
մհրժե՚ալ էն ցաւք ե֊ Հե ձ՛ութ* իք ♦ ընգ փշրանացն 
ընթ-րեաց սեդանոքև շեորՀԿ աԴոլ զաիափկուի անսՂս^ 
Հական դրախտին ընգ Ղվսզարու 9 ի գոգ նաՀապե՝^ 
տին Ա^բրաՀամու է Տա ցոլք ձարաւելոցն զրաժակե 
ցուրտ 2բոյ , Լ ընկաչսուք 1 ի տևաոձկ զթաժակն ու^ 
րախուԽ ճւ անմաՀութէ % քՀացցուք գգուոձ սրա Հի 
տան մե֊րոյ եկին Լ պանգխտին սիրոզապկս ♦ ճւ Բ ա ց֊ 
ցքձ մեղ գրուԴտ արքայութ% երՀևիք % 

0\աՀք սրրութե ողորմհւր։ զարգարի . տուր նմա 
պպարգ իւր , զի մի գտարասցիս ՛ի վարձուց պա Հոցն է 
Տ՞՚-ր տնանկացն զոր ՛ի ձեոձ պա Հոցն յաւէլաւ 9 ի 
քէխ ւ զի մի երևեսցիո զնգացող* և. անխայողյ Լ ոլ 
իրրԼ զաաՀոգ. այլդոր անխայևցեր , աուր աքեմ՝՝ որ 
քադցէ-ալԼ ՚կբոզիալիցկ ք զի կրկնապատիկ առցես 
ալվարձս պա Հոցն տ Գ^աՀեա ղպաՀս քո ե՛րկու րերա^ 
նովյ մի՝ որոէէգու պա Հե՛ս ք Լ. երկրորդ՝ այն մ՝ որոզԼ 
կերակրի 1 ի թոշակկն քումԱԷ • <կաՀեչով այ Լ. տրզթ 
տնանկաց կրկնապատիկ առցես զչաՀս վաստակոց 
քոց* զի այսպկս Էսնգրկ արգարուքխ՝ որ գորհ՚կ զեա% 
ՊաՀօք մաքրեա զազա Հոգւոյ քոյ , էլ ողորմութքէ 
գեեա զարքայութի , Գ\աՀելով^քո մի շտե՛մարան եալ 
Կ՚Հ/ցհ ՛ի յարկս քո խորտիկս որ յաւէլաւ 9 ի պաՀե՚լն 
քո ♦ այլ լոս նովաւ զ^թաոցելոց անձինս է իսկ ե՚թկ 
անխայե՛ս 9 ի նա՝ զի քե՚ւլւիցի , լուծ անես զպաՀսն քո Օւցւէւշ0ճ Ե7 17» 6ԱՂ.Ա.Գ0 ԱԳԱՕԱՐ Ոհ*Փաս 
Հան գեր ձ պաՀեստիւն • իսկ եթկ տացես զնա 9 ի ձե՜ռս 
ազքատաց » պաՀսն քո կա տար ե՛ ալ լի ցի % և֊ ընգունի^ 
ցիս զպսակն կենաց էս արգարո 

|* Ժամանակս սերմանելոյ արգԿանց ոլ ոք զյանայ 
9 Է սերմանելԱ » զի յուսալով^ գիտկ* թ-կ ըստ Աէոսթ-ե֊ 
սե՛րմանն Հաւաքկ զարգիւնսն լիապես $ \3+րգ 9 Է "ե՜ր^ 
ման ել զողորմհւ(3փ մի &ուլասցիս 9 ո պաՀող* էս ու^ 
նիցէս ՀնձԿէ զարգիւնսն 9 ի փաո֊աց աշիարՀին՝ որ 
գաչոցն կ % Երկիր բարի էս պարարտ ա /էթա աք. » էս 
9 ի սերմանեչն լկուե զիրկին ս արգեամիք # *ք>անզի են 
երկիր արտավարք որ սի ա լեն էս ոլ բու սանին * և– են 
բազումք որ բուսանին էս աճեն 9 էս ոլ տաս պտուղյ 
Բ*ա/ց ան գաս տանք աղքատաց ոլ նենգեն Հողագոբ^ 
Տ՜աց ւ էս ոլ երբկք սի ա լեն ♦ այլ որոգԼ կե՜րպիդ, էս սերլ, 
մանք/և ք տացեն պտոս/լ բազմապատիկ շիղՀ ց ո րենոյ 
կենաց Հացի ա Հ,ողագորձ՝աց սերման բազում* իափա^ 
նուսն գործ՛ին $ երաշտ 9 սա&ւն 9 տապ էս ամպք կարլ 
կտա բերք » էս եթկ Ը" ա այն մ" անց անկ որ այն 9 ի շինել 
շծդյԼց՚՚Ր&ւոյն, սակայն էս անգ ե-րկիւլկ ՝ի Հողամասն 
անիր աս պա Հանք ող աց 9 9 ի գողոց ք յ անձրևաբեր ամԼ 
պոց , էս 9 ի պկսպկս պատճառկ Հաչի էս սպա/սեսցի ♦ 
թեր Լսս տասնե-րորգ մասն ապրեցաս $ իսկ ուլորմու^ 
սեր ման ց էս արգեանց ոլ երկիւղյ ոլցասոսձն ք ոլ կարլ, 
կիստ էս ոլ մարախ էս Իչ^ գրժօղ^ ինլ յա ղթել կարկ 
նմա փ քանզի 9 ի ձեռս այ պաՀեալ պա Հպանի պարգէւք 
էս մ* պաՀողաց 9 ի բարձրագասաոձ » զոր պս+Հկ աքն 
արարիլմԽեն էս Հզոր ֆ այն որ կշչւկ զչերինս էս Հաս^ 
տատկ զյւարձոսնս է ՀՅ&գ պա Հպանեալ կ աս արգիւնքն 
ողորմա հ՛աց ♦ քանզի սա կաս լոմսչյն* որ աո֊աս 9 Է 
ձեօւն աղքատաց 9 անգ ընկալցիս զնա 9 ի ձեուաց 
քրիստոսի բազմապատիկ * էս զոր սե՛ր ման կցեր ասս 
աղքատս գ Հնձեսցես զնա առ ակրն քո յան գաս ^ 
տանս լոսսոյ * էս զոր ցրէրցեր $ անգ ժողովեսցԽս զա^ 
նանց բարութֆսն ա 

^յրգ գանձ Կա զգանձս քո յ երկինս է էս թագո յԿր^ 
կիւղալից յերկրկս յայսմանկ % Կգեալյերկինս ՝ի վե֊^ 
րին գասառն 9 ուր ոլ իշիեն գողք էս աւազակք % Ահ^օ» 
աո֊ գրանն քուաՐկան մշակքն մեծավաստակթ 9 ի գ ո ր֊ 
Տ՜ել ղանգաստանս քո՝ Հաց 9 ի բերան վարձու է էս շի^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 նե՚սցեԴէ քե՝գ թ^ՐԳ ամուր Լ֊ աշտարակ թարՅրյե՚րկիրն 
կեՀեգաեե՚աց • էս անգ ե՚րթե՚ալ լքեակէրսցե-ս ե~ գտցես 
ժառանգե՛լովդ ղվարձոն % որով^ ե՜աուր նոցա է Չւե՚ռք 
նոցա շքաե՚սցեն քեգ ո ե՛ն ե ակս յարկս լուոոյ ♦ ե– աեգ 
ե՛րթ ե՚ալժառանգե-սց ե՛ս ղգանձսն յաւիտենից է Տլե՚ռք 
%ոցա կանգնե՜սցեն Ք&՚քԷ աշտի7էանթ լուսե՝ ղ1խք և– ե՜լք 
9 ի բարձուես 9 առանց աշխաաութ 2ք ե՜լան ե՛լ առ աճ՛ է 
Տէե՜ռք նոցա Հորգե՚ոցե՚ն քե՛ղ ճո/եապար Հ կե՛նաց գըլ. 
՛նացից քոց յառագաստե լուսոյ առանց գայթ֊ագղու^ 
թէ • նոքա լէցքքե քեգ ՛Հան ապար Հորգա կից յերկիւ.^ 
ղալի աշխարհին յա Հա գին Լ. յանձանօթ ՛ճանապարհ 
Հին է Յէ՚ե-ռք նոցա կազէՌրսցեն քե՚գ կամհւրք յ ո րգ*՝~ 
ռանգ բորբոքն՛ ալ Հր ե՜ղկն գե՚տոցԱ ♦ քանդի պատկեր 
է/է» չրրր ո րգէն ճ որ չՀնգ ե՛րից մանկաեցն ♦ որ 1ւ. բաբե՜*. 
իյօսԼն փրկել ռքե՚ղ^ք սրսկե՛լով^ 9 ի վերա/ քո գցողն ո^ 
ղորմհւթէ– ա Չլեոք նոցա գ որՏ՚ե՚ն քե՝գ նաւ. 9 ի վե՜րա/ 
Հրե՚ղկն ձ՚ովուԴ» « ճ– ՛ի գնալն քո ՛ի վեր այ նորա ոչ^ 
մե՛րձե՛նա/ 9 ի Ք^՚Գ, թ ո $" կիղանող% Յէ՚եռք նոցա Համարս 
ձակապկս բանան քե՜ղ^ զգուռն փե՛ս այ էն » ՚^^լ փ ա ֊ 
կեալԽ իցկ ♦ ե– ա&ե՝ալ^բաղմե՜ցուցանեն զքե՜ո 9 ի սե՝^ 
ղանն փափագե՛լի* կոչե՛լովդ Հի սրա ատ՛ ձար ղՀՀաղարոս • 
ղի էղթարք ե՛ն նոքա % և– նովաւ. գա՛ն ընգ առաք քո 
իբրև, սիրե՚լւո/ ք ե– վփայեԴւ ողորմուռ՜ քո առաքի վե–^ 
րին ղուարթնոց Հրե՜շտակաց և– Հրեշտակապե՚աաց $ ճս 
մատ ամի ցսւցանե% վե՛րին արքա/ էն քրիստոսի , (3֊ է 
այս աքե այր կ ճ որ կերակրկր ղ^ե՚գ ՛ի սովին մո՜րու, մ* 
լբքմաո ւթԿամբ , Հւ 9 ի գոՀուե՜ նոցա գովիս գու. 9 ի վի֊ 
րին ղօրացն է 

| ե-ր նոցա սիրե՛լի ք Լ– ընկալչին ղքե-ղ^ի տա ղալա րս 
իւրեանց ♦ ղի նոքա իսկ ե*ե պար&անք ամ* արգարու^ 
(ժԽ է Ջյէքեչս քո 9 ի ճե՜ռն նոցա արձակեա առ ա&– 9 ե֊ 
ե-րթ֊ե՜ալ գտցես ղևա 9 ի գուռն արք այ ութ֊ ք բաղմա^ 
պատիկ տ ձպաշարագիր 7էանապարՀին քո գիր առ 
նոսա 9 ի պա Հե՜ստի ֊ մքաեչ^չԼ. իցես Հետեւե՚ալփ ե– յ*ր֊ 
ժամ* փոփոխե՚սցիս յաստե՜ացս 9 աքե ոչ պակասե՜ս ցկ 9 ի 
քքթե է Լիր ընկե՛րակից նոցա 9 ի 7ՀաեապարՀն % որ ա^ 
ռաքի քո կա/ լի աւազակօք » Լ. ղսաացուա&ս քո գիր 
9 ի բէռին նոցա 9 Լ ոչ յափշտակի 9 ի քէթե է Խ«. զոր 
աստէ/նն թ–ողացու.ցե՝ր % կորնաս 9 ի քէքս $ ստկպ ստկպ Օւցւէւ20ճ ՝պ 174 ցա/լագօ Ա*ա>ԱՐՈԻք*Ետ. 

ճսզսպրեա 1 յընչից քոց 9 և– տուր 9 ի ձեռս նոցա , Լ 
սառ է֊ գիլ. պաՀեսցին քեղ% կւ. զոր ոլտացես 9 ի ձեռս 
նոցա 9 ոլքո իցկ •յորժամ % 9 ի ձեռս նոցա կ ք ապա քի^ 
նի քո է կւ. զոր ուեիսգ առ քեղ 9 ոլ ես գու ակր նո^ 
ցափ ձ. զոր աեանկթե առնուն 9 ի քկն , ախ և֊ս պաՀես^ 
Տէ Ք^Ղյ Եթե կասԴդսցիս ակր չքնել ք^չից քոռ , ար^ 
ձակեա զնոսա ՝ի ձեռս ազքաաաց ասս աձ՝ է կթկ մե՜^ 
ձ՚ութք կա միս ստանալ 9 ղճշմարիա սԴր&ութք սաա^ 
Տեր 9 ՚Փ ԼՔ^Էք ա սակ% | զի մի (ինիցիս աղքատ է 
կթկ մե&ու1ր ցանկաս 9 ստուգապկս լիր մե&ատոմս ճ 
մի զառմամանակեայս 9 այլյասիտհնից մե&ութի • 
(Հարձ զինլքո 9 ի վեր այ ուսոյ աղքատի՛ս , և. երթ– ու.^ 
րախութր զքիի նորա յ երկիրն կհնգանեաց % 

1\Վ աա Հ»ւլ* կոչեա գու. զան անկն 9 և. տուր նմա 
1Հ ա ՅէՓ* • ե. մ$ Հայիր նմա գալ առ քեղ, այլնախ 
գու. երթեալ Այո զնա Հացիւ. * զի ոյլթկ անգասաան 
երթ այ 9 ի աունս երկրագորհ՚ացե % այէ անձ ա մի կրեն 
զսեր մանիսն սփռել 9 ի նոսա % *կոյնպկս և. գու. առ 
զսերնս բարի , և. երթ սփռեա յանգասաանն Հոգևոր 
և. րանաւոր ♦ աւանգեա 9 ի նոսա 9 ձ. աներկրայութր 
նսա արգեանց 9 Է նսՈսնկ # Այ^«# եթկ գայցկ տնանկն 
ի տուն քո | 9 ի վարձս ոտից նորա պարտիս Հատու ^ 
ցանեէ. զի քեղ վաստակ եցաւ Հանգիստ քեղ առնե^ 
1"Վ֊ Գ՚՚ալոյն առ նա , զոր պարտ կ միշտ երթ ալ առ 
նա . և. իբրև, եկն ք կրկնապատիկ Հատո նմա սրտի 
ս**"<տ * Ջյի եթկ Հնար գոյր արտավայրացն 2 գալ 
առ Հոզագորձն 9 քանքէօն ուրախ ուբէ տային նմա չաղ, 
սերեն լիապկս է ի գալ մուր ողին 9 ի գուռն քո > մ$ 
յապազեր տալնմա զպկտս և. արձակել զնա ցն&սւ^ 
թ& * ձ^աելովյմեգրեաց 9 ի քկն $ մի ասեր երթ 9 ի բա. 
րի 9 տկր տացկ քեղ$ (Հարի կ թանգ 9 այլ գա տ արկ և. 
առանց վարձու. • կերակրիլինգրկ 9 ի քկն 9 ե֊ ոյլ թկ 
ուսանել զտեառնկ զթարեաց աուոզկն % Տ»*֊ր նմա 
ւՀ-՚ՏԻԿ՛" > ա հը "՚ացկ՝ մի ասես նմա 9 զի 9 ի տրոց 
քոց տացկ տկր նմա տ կւ. եթկ զտկր յոյս ցոսցանես 
նմա 9 և. տացկ 7էշմարտապկս տաշովդ քո է լեր տկր և. 
գոլ. » և. ապա ասա % թկ տկր տացկ 9 և. չկ խոտան է Օւցւէւշ0ճ Ե7 կքՅ-կ ասիցնս % ակր աացկ $ էս գոս ոչ^ տա ց էրս 9 սսստ 
լինիս « զի բարե՚ւսց տոսողն 9 ի բարե՚աց ք ո *յ *»չ^ ե՛տ նմաս ք 
որպկս ասացե-ր % Հ,Էշտալի կ բանգ էս առաւե՚լքան 
զտոսրս ♦ այլ տոսր նմա ղՀացիկն 9 զի զբարի բանգ 
զայգ "ձ. կամի Ը՚^՚Լ * Է քք$* 9 ^ձովիալ կ էս նքողիալ* 
կե՚րակրիկ ինգրկ ք էս ոշ թանս բարիս ♦ գի 9 ի բանից 
քոց «ձ. յ ա գէ "~ "ձ. °Գ էՈ Է ♦ ե– "ձ. վարդապետ իքնգրկ ֆ 
այլզտու^րս ոզորմոսթ^ % \Րք1 վարդապետ լինիր նմա 9 
այլյուոսթ-բ արա զողորմհսթ֊քւ % Ա*/1թկ ասիցէք ե՚րկ^ 
րագորհն ց անգ ասա անն % էս աՀա սե՛րման է սցկ ՛ի քե՚էլ 
ակր ւ աՀա սերմաննսցկ ♦ և– ե՜թ֊կ բէ*֊ր անգամ* ե՛րկ, 
րսրգե՚սցկ 9 էս ոչ^ աացկ նմա սԽրՏե բարսոք ք ոչ^ (/ել 
սգա Է զի 9 ի սմասկ % \+ս ոլ եթկ բս/նիւք չինի որայ չ 
կամ՝ շիդՀ Յ ո ըենոյ առանց սե՛րման տ ^ոյնպկս էս մհս^ 
րողին թկ բազսսմ* անգամ* ասիս ե՛ս* գնա բարսոք 9 
ակր աացկ քե-գ, էւ. ոչ^ինչ^աացե՚ս նմստ 9 խօսք քո լքաս 
9 ի քկն | էւ. պտոսւլ 9 ի քե՚գ ոչ^ աացկ տ \^րգ պարզնա 
զձէոսն քո 1 ի աուրս 9 էս լէսոսթբ իօսե՚ա ընդ աղքա^ 
աին արսք քո , էս մի թ ար գ մանե՛ր նա/էս զթարե-րար 
աե-աւսնկ է կս ե՚թկ գա ա արկ իցե՚ս իբրև֊ զնա % ասա 
նմա ողոքե՛լով^ ակր աացկ քեգ էս մե՛գ է 

ՀՀզԼսլաՀուլյ սե-րմասՆա զոզորմհսթի ե-րկղթթն ձե–^ 
էսօք • աՀա գայ ժամանակ էս Հնձե՛ս աքովգ էս աՀե–^ 
կասգ է (ֆայսմ* ասոսր պաՀոց յոյմ սիրկ ե՛րկիրն բարի 
սթարի սե՚րսս 9 ի քԿն ♦ յա՜շքաիէե-ա ի սե–րմանե՚լ 9 էս ա^ 
մեն էսին բոսս անի էս ուրախ ա&սնկ զքԿզյ ք\վ^պաՀոգ 9 
9 ի պաՀե՚լ բե՜րանս/ քո պաՀեա զշբթ-ոսնս քո յանի^ 
&ից էս բամբասանաց > 9 ի ՀայՀոյոսթնց 9 9 ի թ֊շնա^ 
ման աս 9 9 ի նախատանաց 9 9 ի Հպարտ բանիցդ նա էս 9 ի 
ստե՛ր գմանց « այլ^ եղից ի այսն այո 9 էս ոչն ոչա §նս 9 ի 
քե՚գ էս սանՏէրա զշբթոսնս քո 9 զի մի խօսե-սցի բե՛րան 
քո բանս՝ որով^ Աէս&անի պա<Հսն քո 9 էս գրԽսցիո 
գոս ընգ անարգ արբեցողսն էս ընգ պիո&սն • քանզի 
մի բանն որ ոչ^ կ 9 ի կամս այ $ պԷդՒ աո – ս Կ զպաՀսն 
քո է կս արգ կսքնա զշբթ-ոսնս քո 9 Կթ-կ պա Հալ ի^ 
ցես $ կսայի աս 9 ի Հարի վարոսց պա Հոց Հա մարեց աս 
զԱԱսսթֆ բե-րանոյն « ասկ ♦ ս \Րք1 իտօսե՚սցի բե՛րան քո 
զրանս տբտնշման յասոսրս պա Հոց քոց է9 $ Զի ">յլ ամ* 
քսմկք ընգ միոյ Համարին զոր խօսԽսցին մարդիկ , էս Օւցւէւ20ճ ՝պ 176 6Ա/Ս\Գ0 Ա*Աէ>ԱՐՈԻ0ՓԱն 

ոլ յա մ* բանէց վարձատրի կամ* պարտաւորի • քանզի 
էւ օրՀնութի այ էւ բարԿբանուքք բանք են 9 էւ ե՜րգք 
Հոգէւորք ւ ճւ տեսիլք մարգարկուէ է Այսպիսի բանք 
կե՚անք են էւ լղյս ասոզաց էւ լսողաց ♦ զոր եթ-կ Հնար 
կ 9 է/ի գագարԿսցուք զաւուրս կենաց մերոց տ 

\)*Ի իէօսե՚սցի բե՛րան քո զբւանս դատարկս էւ. ար^ 
տաքինս յաւուրս պա Հոց ա \Ր ար գար Էն իսկյէսյտ աո ֊~ 
նկ զբանսն 9 զոր սլկ արժան լուձ՝անեէ* ասկփ մի խօ^ 
սԿսցիս բան զըեկկրկ քումմկ 9 մի Հե՛ռ 9 մի նախանձ 
Տոտ է 10 չարայով տ Լռե՛ց ո , ասկ 9 զյե՚զու քո 9 ի բամԼ 
բասանաց $ 9 ի ՀասյՀոյութէց 9 1 է տր տնկման կ > ճւ յամ* 
իրկ % որ շջ2է % է իաւարի տ վանգի մի էւ նոյն լոկ բասն 
կարող կ փակե՚լզգուռն ապաշիարութէ պա Հոդին 9 
ճւ անպիտան առնե՛լ ա Տ՜ային կանոն աց • ճւ վիայն 
բասնքե կարո էլ էն կորձ՚անԽլ զասացոզն 9 ի Հուր գե՜^ 
Հեն թե գ ճւ 1 ՝ի կորուստն յաւիտենից յու զարկե՛լ գնա է 
քՐովսկս գլուխ մարգարկիցն % գորՏք իւր աւՐ բարիք 
կին | էւ 9 ի մի բան բե-րանոյ բարկացոյց զա& է ^ոյեպկս 
ճւ \ՐարիաէՐ մարգարկուՀին քոյրն \\֊Հարոնի մե֊*\ 
քաՀանայապԿտին կոյս կր էւ֊ անապական ♦ ճւ փսոն 
միոյ բանի զոր խօսԿցաւ 9 բորոտութբ պատուՀասԿ ^ 
ցաւ. % ընգկ-ր ոլ ասա ցից վասն աֆակսզման աւա^ 
զա կին բանից բարկաց 9 որ միով բանիւ մառան գորգ 
ե-զէւ. գրաիէտին կենաց տ ^կոյնպկս էւ մաքս աւ որն բա^ 
նիւ. արգարացաւ տ *\,ոյնպկս էւ բան անպիտան 9 ի գա^ 
տաստան էւ. 9 ի մաՀ ձգկ % ասացաւ 9 Ը ՞վ^Ղթ "լ սարսկ 9 
էւ ով ոք ոլզարՀուրի էւ գոզայ յառասպհլաիոս 1ւ 9 ի 
դատարկ բանից % Զյի գրկալ կ ♦ ս ի բանից քոց ար^ 
դարասցիս 9 էւ 9 ի բանից քոց պարտաւորԿսցիս 99 1 \3+րգ 
ե՛րկի ւղի ւ կշռէսցկ ամ* ոք զիօսս իւր էւ ապա իէօսե՜ս^ 
ցի • զի 9 ի բանից շբթ-անց պիզ& Համարեսցքա 9 թկ֊ 
պկտ էւ ՚ս՜բք էւ պա Հալք իցեն 9 զի ոլ էթկ ապաքկն 

բանք իցեն է Ա^է*# էւ \Բովսկս բ ա րկ ա ցդյց զչս& 9 Լ \Րա^ 
րիաւՐ բորոտԿցաւ , ՚Ծբքե էւ ընտրկալքն $ *կա էւ աւա^ 
զա էխ բանիւ մառանգե՚աց զգրախտն , էւ մաքսաւորն 
բանիւ արգարացաւ ♦ ՛ի նւէին բե-րանոյ բանից բարու^ 
թ քտ էւ չարու թ քտ առանց գոր&ոց է \\քգ վէՀե՚րեա 
9 ի բանից 9 ովյպաՀողյ զի մի կրԽսցե՚ս գատապարտուի 
յա ւուր պա Հոց քոց \ \րի սովորեոսցիս իտօսԿլ երբկք Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՏԱԴյՕԼԳՕ Ա*ԱՇ>Աք|11՝1*ԵԱ1ս 177 
դառասպե՚լական րանս 9 ես մի պատմե՛ր յանցանաց 
գործ՛ս մարգկս/նէ ՏԱիաչ Հարկ կ քեգ կե՜ղԿքելյԱ^րս 
աայլուէՐ » պաամԽա ղվկրս քո 9 ե– մի պատմե՛ր ղվկրս 
մձ֊րձաւ֊-րթ՛ • ե՜րկիր ՛ի տե-ասՀնկ , և. մի րամիասեր 
պչա՜պո^ցԿալԽղթայրն % ձ. մի գատեր գայԸյլյ ձաօ֊այ ւ 
Աոաջին ս*օ*աքի*Կութ՚քէ և֊ մերձ ախ կ դոր գ>աա.իի2– 
ասկ փ ս \Րի խօսեսցի բե՛րան իմ* դյէորձս որգսոց մարգ^ 
կանյաւիտեաս 99 % (Հարւ֊ոք իօսեցաւ. ճւ Հսգե֊որ քը. 
Նարն մարգարկութ-% ♦ մի իօսեսցիս 9 ասկ > դգոր&ոց 
չարազ ղբնկե՚րկ քուճԱԷ 9 գի մի չի շի շրթաՀնք քո կս±. 
մւաւ֊րֆ բանից սւձայնա–թ1* 9 ե. ոչ ոգաԽսցիս ՛ի բամԼ 
բասանաց ազգականին քու֊մ՝ տ Ջ^նչ^ օգու֊տ կ պա Խ 
Հօք արգարանալյ ես րաեիւք մե՛դալ, որ գաաեիլ* դ/՚^ձ. 
օգուտ կ միովյՏեո֊ամթե շինե՛լ^ ես միւ֊սոֆւ քակել 9 ես 
աքս ու. ՛ի տեաոձէկ վարձս ոչ ըեգուձել* զի՞նչ օգուտ կ 
պա<Հօք ժողովելյլարգարութ֊Ի , եւ րաեիւք ցրե՛լ» զէ°նչ^ 
օգուտ կ պա<Հօք սխգե՝լյզմէշ§ա 9 ես րա՛եիւք լու.ձ–անեէ 9 
Հև ըեգուձելի ինչ^ոչաոՋքե՚չյ (Հարւյղթ ես՚Ծր կ պաՀելգ 
գնա ֆ տյլ գեղձ ևՀ պիղծ ե*ե բանք քո ♦ զոր օրի՛նակ 9 ի 
բուրվառ ԽգԿալոք խո սեկ անուշ^ 9 ե– առ– Դտմիա գար^ 
շէլէ ապավառ 1 որչափ գ ա րչ ես ընգունայե կ սրբոց % 
ք ՀվԼպաՀոզյ սարսԽա 9 ի բանից չարաց • րակթ չարք 
սպան ու իք գործեն* որքյանգզձին 9 ի իտօսս իւրե՚անց % 
3 ի նա/ին բերաեոյ բղիէքե և– բարեբանութ-քտ այ % սագ* 
մոսք ես ալկչուք տ Ա+րգ կրթ՚եա զյե՜ղու քո 9 ի փաո֊ա^ 
բաեութի այ ճ կարդալովդ սաղմհսք ես ալկչուք 9 ե-թկ 
կարոգիցես • ապա (Յ֊կ ոչՀ ըետրկա զաեարատ չչւու^ 
թի • ես որ կարողն իցկ % իօսիցի շնորՀօքն այ ղրանս 
Հոգե՛շահս 9 ղշինութի եզբարց 9 զմխիթ-արուի մտաց 9 
յ ո րոց օգաթե չսոզքե % ք\վ^պա<Հոգ ք *Հքց Կլտրօք տըՀ. 
նան կաց • ողորմե՚ա մհւ.րոզաց էս ազքաաաց « սպասա^ 
է-որէրա Հիէսս/նգաց ես վչտացկլոց ♦ Տ՚աՏ՜կէրա զթիկու֊Նս 
մե-րկացե՚լոց » Ղ^Արի" ՜ե– օրրր ս կոչե-ա 9 ի տուձ քո 9 Այո 
ղթե-ղանիս %ոցա 9 ի փշբանաց սԿզանոյ քո ♦ եթկ կալ 
Ր°՚լ իցե՚ս ք րարձ զտնանկութՀւսոցա յարգե՚անց քոց 
ո՚֊րախութր * էւ. 9 ի վէրայ այսր ամի լո-ե-ցո ղշբթ– ու/ես 
քո 9 ի գատարկ բանից 9 ես մի կԿղեքէր ղվԿր" յանցա^ 

4 Օւցւէւ20ճ Ե7 1^8 «ԱՍԱ* Ա*Ա1>ԱքՈԻ1*եէ«# 

*եաց է-ղրօբ քո է կւ. քս/եգի <Հս/եգիպ1րցաւ. քԽէլաւ-ուրա 
պա Հոց » րագմաշաՀ վաճառ ու. շա Հաւ֊որ ևա զոգիգքա 
իբրե– իմաստուե վա2էառակա% է Հֆքե՚ա օձե՚ո֊ա գիր 
պարաաւ. որոա֊թ էաե քո դ յորժամ* 9 ի բաց կ գոլյաձ 
ապաշխարում քո մհ֊&քքս 1 • ճ. արիական աոօթ֊իւ֊ք Լւ 
պաՀոք ՀատուսցԷ֊ իւրաքս/եչիւր զա ար աս ի*–ր &~ ո ֊ 
ղորմա&ութչէ՛ • գի ե՜ դիցուք մաքրևաէք 1 ի սԴրդաց ^ըշ֊ 
աքարի տ ապաշիտարու.թի ♦ 1ւ. օրՀնհոցուք գաքս ճ որ շըլ, 
%որՀե՝աց մե-ղ^պաաասս պա Հոց 9 ի պաՀե՚լ գվկ րս մե՛ր 9 
Լ %մա փառք յաւ.իտե՜աես ♦ ասԴՀս % 

1 \\յգ–էձ" Գ 4»** օրինակի . յայլա պակաափ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 8ՈՈ»ՈաԻՄն ՊԱՀՈՑ * »79 ^ւձ՚Հ՚Հ՚յսչյս&քտ Տ՜աՏ՜ուկ պաՀօք բովան գա կին » և, 
որ արգելուս 9 ի կե՛րա կրոց , արգելմամբ չար է– աո կա^ 
աո ար թե ♦ քակղի ոչ^ 9 ի միոյ անգամոյ կաք մար վին , ճ. 
#§ձ ա/իողԼ քարիւ. կաաարի շինուաձ՝ $ իսկ որք բարվոք 
պաս Հեն ւ յաւՐ չարե-ացն կարճին ♦ ճւ 9 ^ չարե-ացն 

Հեռանան 9 9 ի բարիսե ընթանան * և. որք 9 ի բարիսե 
ընթանան ք Ր**դ ***/ Հաղորդ թե ♦* ճւ ^ Հ <ք# «* 

քշորգին ք փաո֊գք վերանան % \ք*ովսիսթե 9 է պա Հոցն շը^ 
ք եղա ցան գԿվթ եբե՚սացն ֆ և֊ ի2ըյց օրկնս մողովըր^ 
գեաեն | ճւ անուանե՜ցալ ա& ֆարաւոնի տ կղիա յեա 
պա Հո էխ եաես ղփաո-սե այ ♦ յ աո ԱՅ ղմեո՚եաչն % էս 
Հրեղկն կառպշյափշաակեցաւյերկթես < (^ւ. գաեիկ^, 
լեաեքե որ պա Հեցին 9 ապրեցան Գ ի Հրոյե ճւ 9 ի բերա^ 
նոյ աո֊իւՏ՚ոցն 9 և֊ արժանի եղեն յայանութ%ն այ * 
ղի պաՀթ որ Հաւաաով^ էն 9 չի^ուցանեն զցօբութի 
Հր**յ ւ ե. իՈտուե ղրերանս առիւ&ուց տ Գ\աՀթ պարհաեք 
մար զարկից ճւ գրգաեք աո-աքելոց էլ. պարիսպ վէյայ^ 
իցե ♦ պաՀթ ղին բարեաց ճւ վաՀան ընգգկմ՝ չարթն* 
պա Հր սանձք ցանկութռ^ մարՏեոց ճւ ղօրացուցիչ^ Հոլ, 
ղւոյն ընգգկւՐ մե՛ղա ց « պաՀթ նմանուի Հրեշչոակաց 
ն֊ ՀաԱսհ-իչյգիէ-աց ♦ պաՀթ. պատարագ այ ճւ բուրուաքւ. 
Փ Հաշտութբ՛ ւ ի պա Հոց բաղում* առաքթեութքք , ճւ 
^ կեբակրոց բաղում՝ էխ ասք, է է| էրա կուր ղ\ձ+գամ՝ ե^ 
Հան ք ի գրախաէքե ք ճւ շԷ֊«–ւ/# մե-րկացոյց 9 ի փաո֊ացն է 
(Լմպեչի զարգարն մե-րկացոյց 9 ձ. պաՀթն ղաիեղերս 
լուսաւորեաց % կ է՛րա կուր ղկսաւ Հեռացոյց յանգրա%, 
կութք 9 էւ պաՀթն քֆակսբայ օգեցուցթե ղօ բութին տ 
ֆասխեաւ յկսաւայ անգբան կութս վասե սրկորստուե 
նորա ք ճւ Հանգեաւ 9 ի ՀՀակոբ վասն պարկեշաութք– 
նորա ւ ՊաՀեաց Լ֊ ակր մե՜ր 9 ղի աացկ մեգ օրթեակ ♦ 
ճւ յաղթեաց սատանայի 9 ի ձֆ-ռձ պա Հոցն 9 ղի Հա֊ 
տուսցկ ղաղա բասն \^գամ1սյ % որ 9 ի ձեոՖ պա Հոցն ղոր Օւցւէւշ0ճ Ե7 18օ ՕՈՐԳՈՐՈԻՄն ՊԱՀՈՑ 

պատու իր I– աչք Ղամաս ահ՝ , 9 ի ձեռքս ուտելոխ պարտեզ 
ցաւ. տ կւ. տաԼ օրիՂաակ ՏնՂագսց Ղաորա կամեցա*֊ թկ 
որակս կարասցեՂա յասղթ-ելյ Վվսսե մեղա սորաց աքե՜ր ^ 
ձեցաւ. ՝ ՝ի կերակուրս ուրեք ♦ և֊ յաղթութր չաբեաց 
9 ի ճեոձա պա Հոց % կղե– մարգ > ղի օգեեսցկ մարգկաս* 
եւ յայտՂաի պաՀք Ղաորա յօգեակաՂաութ֊ի մեզյ եւ. կե^ 
րակուր %որա 9 ի ՀքՀ օգաոէ մեր « պատուիբակք ՛Սորա 
9 ի կեաՂաս մեր 9 և. իոստմհէձզ» Ղաորա 9 Է իբաիաուփ մե֊ղյ 

ԳՀաՀեսցուք այսուՀետէւ. ըստ Հրաա/աՂաացՂաորա յաաՐ 
մ՛ամ* յա մ* չաբեաց 9 եւ. կեբակբեսցուք յա մ՝ բարու^, 
Թ^Տ * «2/*՛*^* (քեչ^ըստ կամաց ՛Սորա արասցուք > եւ. պամ* 
գորհս մեր ըստ Հաճոյից սորա գորհ՜եսցոաք ♦ Ղամա 
միայս կեցցուք 9 ղի Նա կ փրԿԷձ. ♦ "– ղ*** ա միաքս 
պաշտեսցուք 9 ղի սա կ թ՛ագա*, որ մեր • Ղամա միայԱ 
պա Հես ց ու. ք էւ մի մարգ կան ♦ Ղամա պաՀե սցուք եւ. ա1ի 
երկրաւորացս ♦ Ղամա մի ախ պաՀեսցուք եւ. մի մսեղիդ 
Ղաաց » Ղամա կացցուքյաղօթս եւ. ա1ի աէաՀկսաՂաացոա֊ացս տ 
ի ՂամնաՂակ իտՂագբեսցուք ձւ մի ՛ի չարեացս ♦ Ղամա սրբեօլ 
Տ ՈԼ Ք ՂԲէՐ՛" 9 ԴՒ էմսս՚կեսցէք 9 ի մեղ. Ղամա մաքրես Խ 

ցուք ղմարմիՂաս մեր 9 ղի ՀաՂաղիցկ 9 ի մեգ* սիրեսցուք 
ղՂաա 9 ղի սիրեսցկ ղմեղյ կբթ իցուք ղՀետ սորա , ղի 
տարցկ ղմեգ յի՚֊ր բար թ՛ե Հանգիստս սոր Էաոատա^ 
ցաւ. սիրելեաց իւրոց • որ արմաՂաի եղաք աՂաուսաՂա Ղաալ. 
բա ք ղԳքշմսարտութ ի Ղաորա պաշտեսցուք տ կւ֊ ղի աս֊աալ 
՝է֊ելոա1սիա1խ ղՂաշսաՂա Ղաորա 9 ղիՂաուոբք Ղաորա ե դիցուք փղի 
ԱոբժաաՐ գսլյցկ որիշելղաղգս 9 բՂագ աֆմկ իւրաձէ կալ 
ցուսցկ ղմեղյւ ՊաՀք ղկՂա աո֊աքք&ուՇ ք որուվ Հարքե 
մեր աաւ աքթեաց աս * Հ^ա ետ ղՂաա մեէէ տկր գթ֊ութբ 
իւրով է ղի մարտիցուք ճւ յազթեսցուք Ղաովաւ $ ք^տ/ց 
Ո ԷՀ էրթ-Կ ՀաբլքՂա աէիայս աո֊աքինացաԵ Ղաովաւ , այլ և. 
ակր մեր պսակեցալ. Ղաովաւ. • ղի Ղաովաւ. մարտեաւ. (ք**գ 
սատանայի յաՂաապաաիՂա 9 և. կոբՏոաՂաեաց դՀպ արտու է 
Ղաորա ղքնու. աաւաքիՂաութքւՂ* իլրովյ <Լի կկ% 9 ի գըբ֊ 
գո֊եէ ղ\Հդասս Հոգեոբ % որպկս եւ. պատրեաց կեբա^ 
կբոֆլ ղԸ/էաձս մարՏսաւոբ է Է*, իչ^ գիտկբ թ-կ չիՂ»իցի 
ձ՝աղբ իաորամէմսկութք Ղաորա յէոիէմաՂւկ՝ որ ղգե-ցոյց 
ղմերկոլթիէե \ձդամայ ղբաՀէաձ պաՀո^ս որ ոչ^պար^ 
տ հ * ^"ԱՑ Բ ա ր*~"Ք կ ո չհ ղչպաՀսՂա յաղթոգ 9 քան որ^ 
պկս պաՀկ ղկՂա ղայեոսիկ % ոբ) ղգեցեալեն վկա 9 ի պա^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 80ՐԴՎ10ՈԻՄն ԴԱՀՈՑ ւ8ւ 

աԽրադմթտ 9 9 ի Հր ե՛ղկն նե՛տից չարի՛ս չար ցանկոսնց* 
ոո եննոոա սլաք իացոաիչք % Քյի (Յ֊կպկա էս ծ՛անր կ 
սորա լոսձն 9 ի վերայ վատ իցե էս անպիտանե՚ացն՝ որ 
չեն նմա կիրթ՛ էս սովոր » ա/լ*է՚իբք էս առաքինիք որք 
է մա ց աս ղշաՀս սորա % ցնձան յոյժ ոգիք սոցա 9 ի դթօլ, 
սանս սորա % Ջյի փորձե՛ցին ճշմարիտքս՝ թկ որպկս ակ 
պաւինեցան 1 էնա էս օգտե՜ցան նովաս ♦ էս որթ Հե՜ռալ. 
ցան ՝ ի նման կ $ մերձե՚ցաս 9 ի նոսա դեդՀ ոգսոց րադոսմ* է 

|\/"/– աղկ ասա > ղք*նէ^ օգտե՜ց աս Այք-ամ՝ 9 Է կե՛րա ^ 
կրդյ Տ՚առոյն * դի 9 Է պատճառս սստե՚լոյն տիրե՜աց 
մաՀ ՝է վերայ ադգի մարգ կան տ \յս կամ* դի^նչ^օգտե^ 
ցան ազգս Հերրայե՚ցսոց ցանկոսթբքն իսրե՜անց յան^ 
ապատին ♦ դի աՀա վասն որկորսաոսթ-ե՝ ասն իսրե՜անց 
ե՛ղեն կե՚րակոսր օձից խարամանե՜աց է կամ* ղի՞նչ^օգ֊ 
տե՚ցաւ. կսաս վասն կե՛ր ակր ոյև • դի աՀա էս դասգրան^ 
կա֊թփն կորոյս վասն սորա տ կամ՝ մարգարեն ձ՛ե՛ր 
դէքնչ շաՀ ժոդովկաց ♦ ղի 9 ի պատճառս կերակրոց յանլ 
ՏՂ1Տ ղճշմարիտ մարռարկն ք էս պարտե՜աց ղնա ա^ 
ռե՜սձ՚ն տ ք\սսցոսք էս այժմ՝ 9 ի քահանայից մանկ անց 
սրրուՀձ%7 1 էս ասասցե՚ն մձ՜ղլ թկ որպկս Խաոսն պաՀք 
վառս ստացողաց իսրոց տ Գ*իտկր՝ դի 9 ի պա Հոց շ^թե՛^ 
զա ցան երեսքն \Րովսկսի , էս սփռե՛ց աս 9 ի վե՛րայ 
րէրսաց նորա պատմհսճանք ճառագայթ֊ ի ց տ Դ*ար± 
ձե՚աԼ պաՀօքե ղօրացան ՀԻ ԱՔ մարնսոքս կղիայի ք էս 
արժանի ե՚ղէս դի իօսէցաս ընգ նմա փառասորեալև 
՛ի յ այրին 9 ի ՝Հ>որեբ լե֊րինն » ^կաՀքև աքանկանցն *Ծրց 
9 ի Բ*արե՜չոն փոխե՛ցին դսովորոսթ^ Հ >ՐՂք ս &~ դառկս^ 
Տոսցն • դի մի առեսհքն բե՜կցեն ըստ սովորոսթ-%– իս֊ ՝ 
րե՚անց 9 էս մի Հոսրն այրե՚սցկ ըստ բեոսՔս ի*֊րղ) * կ*– 
նինոսկացիքե ապասինեցան 9 ի պաՀս 9 էս ե՜ղէս նոցա 
քատագով խօսԽքով առաքի գատասորին ♦ էս գարձոյց 
9 ի նոցանկ դգատավճիռ սաոսգոս ՛Ձև 9 դի մի ապակա^ 
նեսցին % կս կանայք որ յոսսացան 9 ի պաՀս % խցին էս 
նոքա ղրե-րանս իարամսԽԽաց % կսթ֊ե՚ր էս (Հուգիթ էս 
ա էՆթ նէէան՚Մցին՝ որք զգե՛ցան ղպա<Հս որպկս դդկնք էս 
յաղթե-ցքքս թշկամե՚ացն իսրայկլի , էս ամրա&ա&ոսկ 
պա Հե՛ցին պարս պաս պաՀոցն դժողովոսրգն (Հա կոր այ ա 

\*յ*Գ էրթ՚կ Հարթն պսակէ՚ցան նովաս 9 էս ակր մե՛ր 
նովաս յաղթկաց չարին յան ապատին # որչափ էս մեք Օւցւէւշ0ճ Ե7 18ւ 8ՈՐԴՎ)ՐՈԻՄն 
տ կարբս կարօաիցիւֆ ապաւք/նեը յօգնականուփ պաս, 
Հոց 9 զի կեր ակրից սւք նոքօք փոխանակ մարՏեոյս ա 
վս/Լղէ ասաց ակր մեր թկ "Ոչ. Հ ա ցէ*֊ ՚ԳհԲ* Կ^ՅՏ^ 
մարգ 9 այլ աաՐ բանիս որ ելանկ 9 ի բերանոյ այ $$ տ հ*. 
սչեթկ վասն տան^ելոյ զմարմ^Տես ձե՛ր քարոզեսցուք 
ձեգ պաՀս , աէսիրելիք • այլորպկս ղի ուրախ արաս*, 
3 ՈԼ Ք ՂՐգէ ս Հեր վարգապե՚աու-թՀքե *քՏօէ * Ջյ» կերա*, 
կւ**֊ր պար արկ զմարժին , ե֊ գինի գսսնեղաոձակ զգկմս 
երեսաց մարՏնոյ ե– ժանկստկ զյֆասն % զի մի տեսցեն 9 
ե– Հեզձոսցանկ ^Հ ո գԷ^ Ք– ա ԴՅ ո Փ* ցանկու֊էրէ Ջ**ր օրէ֊ 
նակ ստանան զմե՜զ պաՀք միշտ լ*նգ Հրեշտակս զբ*֊֊ 
արճանալյ գի 9 ի պատճառս ՛Կորա պաշտեվխ զաճ՚յեր^ 
կրի որպկս ճւ. նոքաքե յերկքքես » աքեպկս կերակուր և– 
ըմպելի խոն ար Հեցոսցանեն զմարգիկ յ աստիճանս ան^ 
ասնոց % որք զրկեալ են 9 ի յոսսոյ յարոսթն՜ն տ Գի֊ 
տկք ք սիրելիք, ք զի յղյս անասնոց որովայսն իսրեաեց 
Կ % ե֊ կատարունս նոցա մահն իւ֊րեանց , ճւ որ նման 
նոցա եԴա է Ա^յսպկս ասկ և– ե՛րանելին ^կասղոս ք ե՜թկ 
ս ք\րսց աձ որովաքսն իւրեանց կ է ե֊ փաււք ամօթ-ն » տ 
(**այց մեզ* ոչ^ ուսաք այնու. *ըք*ս՝ ♦ քանզի այսպկս քա» 
րոզեաց մե՜գ եթկ էկրանի որ քազցեալ ես հարաւ֊ի 
իցեն այժմ՝ 9 զի նոքայագեսցին է Զի եթկ չկր քա^ 
րսզեալ յաշխարՀի 9 թերէւս կար&եօք լինկին տ 
թկ բարիոք կ % ոլտ ոչկ լ&կիէև 9 ի լուձ՝ պա Հոց ֆ լա սա 
ախ մ* որ ասկ % կերիցուք ե– արբցուք զի վաղիւձ մե՝^ 
ռանիցիվխ 9 ձ. աՈրս-աեելոց եսֆ $ ք1չ^ք՚նչ^ 9 ի յ ս»շխ ար Հիս 
յայսմիկ օգտեն որկորստուփք էւ. արբեցուիք ստացո^ 
ղաց ի սրոց $ ՀԼի ոպ որովայն որ շի^ոսցանկ ղիւլրաու.նա 
սՂոաց 9 եւ բաղում* չարք փոխանակ արբեցոսթե՚ան • 

|^«– թկ զիարգ իք անկ մարգ յ աստի՛ճան արբեցա֊*, 
թե՜ է այս ինքն անասնոց ք քանզի անասունն 7(*անա^ 
չկ զստաձիչ^ իւր , էս արբեցողն ոչ^ ճանաչկ զիանօթ֊ 
Է՛՛Ր * ՋյէԼԸ՚փ՛ Է՛՜Ր ցաԼաե-ցոսցանկ յըմպեէՆ » ճւ զգսացս 
ոտիցն քսան գար կ փ աստանգկ ղրան բերանոխ * այլայլկ 
զու.ղիէէ տեսիէ բբացն • անկանի 9 ի խորխորատ 9 ի տու*կ փ 
յա&ի յերագս ատելեաց 9 ի գէշերի ♦ քա/քասյկ զմիտս 
9 ի Հաստատս իսրմկ « մե՜ր կան այ օմար մի՛սն 9 ի Հասն*, 
գե՛րբից իբրե– զգիւ.աՀար ♦ բաս/նայ զամօթ֊ յերե՚սաց փ 
տարա&ի ի վեր այ ոգւոց իբրե. զմկգ մհլորոսէ նման 
ապականիչ^ չար գԷ՚֊Է է ե– գորՏէկ զոր ինչ^ ոչ^ կամի ա Օւցւէւշ0ճ Ե7 811ՈԳՈՈ0Ի9% 183 
Բ* ա յց գորհք Հասաաաուձ պաՀողաց յ այս/եթե ստա^ 
ցողաց իսրեանց ճ թ-կ ղիարգյայտնկ ղտեսիլ&ա&ոսկ 
ակս/և ք էս սս/եձկ ղարտէսաեոսնմե 9 ի զգա սա ո լի ♦ րա^ 
նայ ղաչոն 9 ի վարգապետոսթՀՅն % ք$ ռ ի • ղոսար7(ացոս^ 
ցանկ ղյեղոսն 9 ի քասիչ^յաղօքՅ-սն « ղարթ֊ոսցանկ ըէէ. 
մի ասն 9 ի ԷՅեգրոսահսն % էս ընգոստոսցաեկ ղՀսգթս ՛Է 
սկրն այ* ոսսոսցասկ ոտից 9 ի տես երթալՀիսանգաց ♦ 
կարկասւկ ղձեռս 9 Է աո պա աղքաաաց ♦ Հրեշտակ աո^ 
նկ գանձն վարուք իւրովք • թ-կ էս մարմթեն \կէամայ 
որ գի կ 9 կերպարանն Հոգեղինաց նմանեցոսցանկ գնա $ 
Ջչսյո էՏաաՐ ստանան պաՀք սիրողաց իսրեանց է \յս յայսլ, 
պիսի թ ա քի արմտեաց ժողովք/և էս Հեուն ղշտեմա^ 
րանս մարՏեոյ տ ՋՀէշմարիտ պաՀողացն ասեմ*՝ որ պալ, 
Հեն 9 ի Հացկ էս 9 ի ղվքսսոյ վասն 7Հնշեըց ղմարվինսն 9 
էս արգելոմե 9 ի աս ակար չարեաց վասն ոգսոցն շա^ 
Հի է ք^այց են էս անխտիր պաՀոզք* որ պաՀեն ՛ի Հալ 
ցկ էս 9 ի գինսոյ 9 էս միտք իսրեանց արրեալ են 9 ի նալ 
խաեձսսկ էս յարրեցոսթն՜ց Հեյարտոս(3% տ Ե՛– V** որ 
կարճեալ են 9 ի խորտկաց կերա կրոց 9 էս ոստ են ժա^ 
նեօք ագա Հոս թի իսրեանց ղորթս ես զայրիս է կս որք 
այսպկս վարքքկ* ըէսիցեն 9 ղի ոլ միայն վարձս ՝ի պա*. 
Հոցն չաոԼնոսն % այլ էս պարտասորելոց էսս են յասոսրն 
դատաստանի $ Քյի պաՀողք որ են այսպիսիք փոխսՀ, 
նակ րարեաց շաՀեցան իսրեանց րեէսքէեօ չարեաց # 
որ չափ էսս աո֊ասել աքս ճ որ թնաս ոչ պաՀեացն է 

\\յլ աղաչեմ* 9 սիրելիք 9 պաՀե՛սցուք 9 ի կերա*, 
կրոց դ ղի մի մտցեն յ՚՚րովայնս մե՛ր ♦ էս պաՀեսցուք 
յամ՝ չարեաց 9 ղի մթ ձնցին 9 ի սիրտս մե՜ր էս ֆւասես^ 
ցեն ղմէրղ* պաՀեսցուք Տ՜աՏ՜կապկս էս 9 ի յ այ աս ի չսՀ* 
րեաց տ Զյի այն որ տեսասկ ղարտաքին կերպարանս 
մե՛ր | գի ակ էս ղն երթին խորՀոսրգս մե՛ր ♦ ղի էսմքԱ 
մերկապարանոց կավք առաֆի նորա 9 էս չիք ինչ^ արսկ, 
րա&՝ % որ կարկ թաքչել 9 ի նմանկ * *\,մա միայն պաՀեսՀ, 
ցոլք | էս նա ընկա Այ ի րարերարոսթբե իսրովէ Քյի որլ, 
պկս Հանգեաս 9 ի պաՀս սրրոց էս արգարոց 9 Հանգիդ 
ցկ էս 9 ի ձեր պաՀս* էս ընգ աղօթս էս լնգ վարս պար^ 
կեշտոսե պա Հոցն առա տա պկս Հաաոսսցկ Հևղ^յար^ 
քայոսթէն էրրէխից % (\րոց լիցի ամցե մէրղ^ Հաս ասել 
շնորՀգթ. էս մարգասիրոսթթ սան մե-րոյ էս փրկչին (ք&ի 
*ք&ի ♦ որոսմ* փառք յասիտեանս յաւ իտեսիս* ամկն է Օւցւէւշ0ճ հ\/ 184 ^ՈԳԵԻՈէԱ*էՍ ս*րոգէէցար»ւք 9 էղթարք* ա$ մար*, 
սսոաէըասէ մարԱեոյ % այլ մարՏեով^րսա Հոգա֊ոյ • 9 Է վէր 
ամբարձե֊աը 9 ի մարնսակսԽաց աստի՝ մաքրէ՚սցսւք յլղ, 
միտս և. դխորՀուրգս ♦ շն որ Հո ղին ղաւ.սԽգս սաասցուք 
սրբութֆ, ճւ. պաՀեսցուք զռ.ու.շու.թ–Հէ* Ջաս-աՀինս քոր 
ընկաչաք ոմկրաու֊թթե մի գար ձև ալ 9 ի %դ/ե մևղս յա*, 
րևսցուք տ ՀԼՀաաևալՆ ճւ ղորոշևալե 9 ի աէէս^մի Գ ա Ը֊ 
ձևալի մԽւլձգնսցոսք • &որոց Հրամարևաքև ևղևաք 
՛ի սատանայական գնա ցիցն և֊ 9 ի Հրևշչոակաց ՛Սորա 
ճւ 9 ի պաշաամանկն 1ւ ՝ի իաբկա֊թէ %որա 9 քրր Հա*, 
սւանողական սու֊րն ա&ային որոշի աչք յսՏեղգաաՐ գնա*, 
ցից մարգկան ♦ և֊ մերկևաց դՀին մԽրգե զա պա կա ^ 
նևալն /Լ ղչոարժանևալն ժանգ ով^պղձալից պոոՏնկոէ^ 
թ֊բ ճւ կօ-ապաշաոէ-թ-ի է ֆաիիցուք % ի վայրհնևացսյո^ 
բոց Հր ամ արև ցար ♦ ցու֊ցցուք պտղաբե՛ր զաո֊աքքաեու֊ի 
ճւ ղմաքր ո է. թ*քւ+ արասցուք ողորմհւթ՚ի է ոբք ողորմես*, 
թէց էվխ ցանկացողդ « դսկր առ ասԴՏնևսևան Հաս*, 
աաաևսցուք , որք մարգասիրու֊թէն այ կաբօաաևասյթ ♦ 
9 ի բարին մևրձևցարուք $ որով^մևրձևնայք առ ահ ♦ 9 Է 
չարևաց գորհ֊ոց մևրկացարուք 9 ճւ մևբձևցարուքյաս*. 
ձևռագործ՝ թլփաաութին՝ որ սկարկ ի ձևղլ սՀ& է 
կրկու.» ունի մ՝ ասևլ թլփաաութ իս 9 ևրկոա֊ս &. մկըյ»*, 
էոոէ֊թիս փ ճւ ևրկոսևան կևսագոր&ոգք ճւ յղյմ մաթ֊ 
րողակակթ է իսկ միւ֊սն աո֊աւ-ևլև-Ա պայհաո֊ագոյն և. 
Հրաշագոյն ղգասաու.թ1* գոր& 9 իմասաութէ՛ ՚ճանա*. 
պարՀ , արթնութևան Հսկոզյ Հան՚ճ՚արևէլխսրՀա֊րգ 9 
ե՜րգք պարգև.ագիւ.աք ♦ որ ղառաֆքքմս նորոգևաց իս֊ 
քևամբ պայ հ առս 9 որ ակորոէ֊սեալ և. քաեջաաէալ * ի Հա^ըեարաց . . և %ակօք կիչիկէոՀւ-ՈՀ ղո,գ ը%գ /սա, 

յայլ Լրիյ թերակաաար օրԷ%ա ա վարդյակ ՏաաԽ՚եի Հարա%յ վ~ր»<֊3 

վարտ% ևրևԽքհ –յւայաւՀպէպ&ալ խևըայ ՛ի Հի% շարագրս*ձոյ %աի%ք> 

Լըեգարձակե–ալ*ա.րևքսւքկլ* «չ. թաբգմՆտ՚եոէձՆ , որոյ պաաաավկ. 

Գ յեաի% գրչայ , այլ առ ժամա, քըՆ ԼԽթ գաաեէՆ առ մեզ X Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՀսորՀՆ նոբոգկ 9 որ ղգլորեաը/ե կանգնկ և. զվիրաա֊ո կ 
րեալսն վերստին բժշէյկ • Վ^ոոն զի առաջթ* թլփա^, 
տու֊թթս ՝ի տղայական և. օտար լեզուաս Հրավրե^ 
ցաա. Հատանել ՀրաժարելՀի բաց ընկենուլ զՀեթա֊ 
նոսական չար աիաաիցն զ1յատաոու.թի ♦ ըՀւդ աէկֆ^ ան^ 
ցուցսԽել զազգոզական ոոպձ , որ Հաաանկ անցա֊*, 
ցանկ մինչև, յորոշա֊նս շեչսյ ե– մարննոյ յոդից Լ ուղ. 
գոց , ե֊ զայե ՝ե ք ա 9 հանելով ապա ՛ի մաքսերն մեր*. 
ձենալ ք Հաւ֊աա յ անձ թե ոանելզերրեակ թի*– Նրրոր֊ 
դո€.թ%ն՝ ՛ի Հայր էս յՈբգի ե՜ Դ Հք՞գթԿքր. դա^ա*. 
նեալթ է Յաօ֊աջի՚ն թլփատովքէն <կա»ժարեալթյա*. 
ռս*Հի մկրաա֊թքւ մատչիցի , աա֊ազանամս սրբեսցի ք 
ղգեցցի զանձեռագորձ՝ Հանդերձն դրոշմն– ալ <Հօա 9 
նկարեալքսաչե » կենդանի ^բոՀքս մաոքրեալ ՛ի Հուր ե. 
՛ի Հոգին ՛ար լուսաւորեալ ՚իյանուանկ կոչեսցի ք իա–*, 
զոյն օձ՚ու֊թբ զՀոգւոյններգորձ՚ոաք 9 ի մարնսի տպա֊ 
է.որեալյ չուՆալյարօա ՛ի դալար կերակուրս ՛ի մարւ 
մինն աք* ՛ի Հոսր Հանգաոեան ՛ի դինի փոխարկեալ 
յարիւն անմահին, բարեսնունդ լինելով ժառանգ 
այ ե֊ ժառանգակից ՝Հեփ * բաժանորդ ՀԱորՀաց փա*, 
ո-ացն, զոր ՛ի Հօրկ լ/եկալեալ արժանացեալթ Հայր 
կոչե՛լ դա& ք յարեալթ ՛ի մարմքքսն ՝ք&ի տ կրանելէք 
կաք , եթկ ՛ի սմին յամկաք և– ՛ի ոոյն աճկաք « Օ՜Հ. 
բարեբաիտոէ-թէրցն 1ւ առաւել շեորՀին , և. ՛ի սոյն 
ննջէաք 9 է, ղարթսւցեալթյոր Հրաւ֊իրեցաթե՝ մերձեր 
նայաք է (Հար ի ոք կ պաՀել ալազան դն զար ընկալաք , 
Լ. զշԱորՀսն զոր ընկալաք 9 ղսլարգեսյոր մերձեցաք է 
կրանելիք են որ պա Հեն զա ատս*, իրանս նորա, և. առ*, 
նեն զարգարուփ յաւՐժամՀ երանեալկ այր որ երկըն*. 
չի ՛ի տեառնկ , և֊ գնայ ՛ի ՛ճանապարհս նորա տ 

\՝յ՚Գ բամբաոեցաք զիրայկլ Լ Հրաժարեցաք ♦ 
յոէ– տացասք զՀեթ֊անոսս և. ա&կնեցաք ♦ յազնուակա*. 
նուփ անդր կոչեցաք ♦ պատուիրան ընկալաք և. Հեղ^ 
գա ցաք ♦ զՀասատսն պաՀձ֊ցաք, Լ. զդորձ՚սն մոռացաք ♦ 
՛ի յոյսն Հաաոատեցաք , և֊ զֆլապն արձակեցաք . զյփե^ 
սայԱ ընկալաք , և. ՛ի Հարսանյացն Հբաժարե՜ցաք ♦ 
զյնորՀս առաք ք ձև զորդկգրոսթքն կորոսսաք ♦ բաժսկ. 
նե-ցաք 9 ի Հայբենե՚ացն 9 Լ զոր առաքն վատնեց աք ♦ 
տարաշխարՀիկք եղեպք ք սովե֊ալք և. հարասեալք 0ւցւէւ26ճ ՝պ ւ86 օոօոոոԻա, ս*ԱՇ>սրք|Իք*Ետ, 

յանքբգոսթՆ է ԱՀ, ղքխի խոզիցն ընթացաք , 
արաՏ՚էցաք • սգե-ս տանոստե՚արս պաշտեց աք • ղքա^ 
գաք ընգ ագարակի փոխանակեցաք % \\^աւլ ղմԽւք • 
կկրակրոյ խ*զի<քե րաղՏացաք » Հ*"//» գ-գշէց՚սք * 

աղտեղացաք * 9 ի վար 3 կ անկ անգամ՝ Հրաժարեի 
ցաք ♦ ջնջէցաք սորգկգրա֊թ՚է գիրն $ \^րտաքոյ լլ1քկ 
սովդ 1ս մաաչէ՚լառ Հայրն կորացող ցանկ ամօ(3 է ՍԼհ»– 
քսզք 2ը*֊Ր է ե~ ղաղթէ-կքև պղտորէ-ցաք • ղաարղիալգխ 
նէէե վաճառե-ցաք % ճւ Հե–ղ2ե*ալ մզձկիսք ՝ ի գաոձու֊^ 

թենկ *1րրղ/ե • 

(IV. ԹՀՀ Լ ֊ առյոԼ Հ^ ս աոյաւ֊է-Լ Հիգոա֊թն՜ս * մար^ 
գարկ ուա էրլե՚ալի գիտանոց ձայնկ * 14 (ք*ա ^ մե՜ղաէ֊որին 
չար կ , ՛Է աատուի կր ճւ ոչիմսացաւ. • վասն ախո^ 
րիկ ա& կորհ՚անԽսցկ ղնա իսպառ • խլէսցկ ճւ Հանցկ 
ղնա յար կաց ի սրոց ճւ զար մա աս նորա յե-րկրկն կեն^ 
գանեաց ♦ ^ եկաց նա յա մ* ճանապարհ որ ոչ կ րալ 
րի , ճւ 9 ի չարկ նա ոչ ՏանՅրացաւ. ♦ ճւ. որպկո Հաչի 
մոմ* աո+աքի Հրոյ > աիապկս էս կորից էն սԴրղասորք 
յերէսաց այ ♦ րազոսմ՝ ա անցանք էն մեղա սորաց % ճւ 
4*4/՛ ար գար կ ես իտորտակկ զոէ֊լն սԴրղասորաց >, տ Ո ^ 
տ աղտ կուզես ճւ. առասե-լ Հե՚զս֊ութ-ռ^ս ♦ այլսՏն 9 ի գի֊ 
տանոցկե Տայնկփ ս քՀարՏցի ամբարիշտն յկրկրկ , ձ– ւ^ք 
աէ՜սցկ նա ղփաոսս այ ♦ ճւ. աէսցէն սոսկե՛րս մարգկան 
աո– իո յանցոսցէէաոց • ճւ "րքն նոցա ոչ մռ՛ռանի , ճւ 
Հուրս նոցա ոչյշիֆսԽի » ճ– եղեն ա է՛ս ի լյա մ՝ մոԽղկ^սց • 
քանզի ոչ գոյ իաղաղուք ամրարշտաց* ասկ տկր » տ 

|^է– արգ ղքՒևչկ սԴրզնոցա րարձրա&այնուվւե •յսր֊ 
ժամ* ճւ ապա ԽկԿալ ակրն % որսս մ* ստունգանեցաք % 
պկսպկս առակզք ղոաստն աճե՛ց ոսցանկլոէԼկամի ղգոս^ 
շացոէ-ցանէլյ կրրենս սերւ& 9 ի մկֆ^ փշոցն աղգկ զոր 
9 ի յոր ո ա» ♦ գարՏւեաէե՚րրԿնն տա զանգ աո-է՚ալէւ. Տ՚ըԼ. 
րարե՚ալփ երրե՚նն զրազմականօքԱ գիա ելով^ գաղտ է՝ ^ 
ղէ՚ալ Հանգեր Յն զգեցեալ 9 ի Հուրն արկանե՛լովդ» ե՜քկ, 
րե*նս ղՀէ&անոցն 9 ի ձե՚ոՖ աոմրալ մե՜կն կ զցսրեանն գ 
և– գյարգն այրել* ճւ կամ*՝ զօգիս յայ&Կացն րամանե՚էյ 
կաաՐ զձաիակ ո ղմասքե յո ւ. ղարկե՚լյանգ խաւ֊արամհլար 
շէանապարՀն , «քճՀք աչաց կ ճւ քր^^՚ձ. ատամանց » 
կամ՝ անպաոսղյրարոսնակիե Հաաանիլև. 9 ի Հու.ր արս 
կանի էխ հա որայիս կարե-լըՆգ մկ^ ե֊ զբամինն ընգ աՎ. Օւցւէւշ0ճ Ե7 Հաւատսս գձէրլէ կւ աչէէթկ այսու, շատացեալ վ2էա^ 
րեաց ք այլիւրոսմ* հազարապե՛տիս Պաւղոսի Հրամայ^ 
ե՜աց գրովյսռ ամսե բողոքել* "\Ր/է խաբ Էտ 9 ոչ^ շունք 9 
ոչ^ գ ոէ Էթ է *"շլ պոռնիկք 9 ոլ կռ ապարիշտք ք օչ. իգա^ 
ցէրալք 9 ոչ^արոսագկսՀք 9 ոչ^ագաՀք , ոչ^բամբասօղք 9 
ոչ^արբեցողյ* 9 ոչ յափշտակողք ղարքայոսթ՚ին այ ոչ^ 
ժառանգես 9Գ է Էյ*– մեքյայսմանկ ոչ թոշ թողաք արտաԼ 
քոի ՚՚&լյ"՛՛^ Հարհացս այսոցիկ եղաք գորհողքէ 

^յ*գ ղի՞նչ^Հնարեսցուք ամօթոյ էս կորստեան մե^ 
ոոյ « ղի մաՀ յափշտակել^ ընթանայ առ ամսե » և. ոչ^ 
գոյ Հնար ղերՏ՚անել 9 Է նմանկ ♦ այէ ըլմբո֊նեաէ 2ղկ 
էս սա անի 9 ի տի եղեր ական Հրապարակն* ՝ի յաւոեասն 
աՀաւոր 9 առ» գատաստասն անաչառ. 9 առ գա աա սորն 
ար գար է (\*~ր Հատուցումն ք»**** Գ Ո Ը^՝ Ո 3 յ ա նգիմա^ 
նութր ըստ մե-ղաց 9 1ս Համարն սաս ակ ա պա Հանք 9 1ս 
տասֆչսնքև անվախճան 9 էս ժամանակն աե ապաշի ար 9 
1ս արտասուքս անօգոստ 9 1ս ղէյաշառսն որ բաղում* 
աշիատոսթի էս աեիրասոսթթ ժոդովէալ աշխարՀս 
բռնագատեաէ կողոպտկ էս ընգ մե՛ղ ոյէ թողոս 9 այլ 
մտեաէ ասկ • մե՛րկ եկէք առ. էս էս ունայն 9 գարՏեալ 
մե՛րկ յոէ֊Դչքըկեցից էս թ՛ափուր • էս մթ*չ^ ղսըգ ո%գ 
ձեղ^ տանից իք 9 ղայ(Ա խաբԽցից Հ^ք Հնչելի մաՀուսկ 
Գւկ էս չաձել ղմտաս ղ^ախ2էանն * \ձ*րգ ղս*յ ս ամ* յա^ 
7(ախագոքս մատուցանեէ 9 ի քսե՛լիս ձե՛ր 9 ուրե՚սս տըբտ^ 
մեցայք էս ճմլի սիրտք ձե՛ր Հոգոց Հանելովդ էս ղիս 
բամբ աս կք * թեր էսս ձ՚անր օրկնք Համարիցիք էս գըԼ, 
մ ուա ր ակի ր անձանց 9 էս վՀատեալ 9 ի փքք/ր անկան իք 
յանյուսութի և. 9 Է Հեղգ ութ՚ք • էս պատճառ այսոցիկ 
զսաստ պատուիրանացն այ վարկասիք 9 էս ոհ ղՏէուլու^ 
թիսն Տե՛ր 9 

Ալկամիմ* ղձե՚ղլտգկտ չքքեելյ եղրարք 9 ղի բՀշէ/Է 
%ման են վար գա պետք էրկեղեցւոյ ♦ նախ տես անե՛լովդ 
զուսոսնս ղայրացե՜ալ ախտքէև շա ռ ա գո ւս եալ խաղա*, 
է֊արաոյն ղեռացունս էս ղսաստիկ շերմհւ թէ՜ցն բորբո^ 
քունս՝ սկսանին այԱոսՀե՚տէս աճե՚ցուցանելղերկիւոն 9 
ցսւցաեե-լ լի ֆ գառձութբ ղէյատարաքքե ՛ի կորուստ է 

ա Հաբեր կ 9 ասկ է քան ղի էս կ իսկ • աւաղս արկանկ 9 
ե՜ղուկս կոչկ 9 թեր էսս առ ա Հին սաստկոլ թ՛ե՜ գեղոցն 
Համբերեսցկ , ինքԱ փութասցի 9 ինքհին ճեպեսցի • Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ88 օօրդ՝որու՝ա, ա^աօաոոի^եան 

ղանՏն առաքի գնկ 9 խոստանայ Համբերելդ յան ձին 
ունի ղտոկաչե • ղձեռս և– ղոտս կապանաց մատոա֊ցսք^ 
նկ* քաչս պաաաեաց աայ և– գժնեսչյ կսկծսւ.թ֊եաեք 
գ ա ռնարբոյց գեղոցն ճւ. Հրացեալ երկաթոյ խարսա^ 
նացն է \\կսաեի ախու֊Հետև. և. ղբժիշքխ բամբասել^ սր^ 
պկս այսօր 1 ի ձկն^ բամբասեց այ ես վասն ձերոյ փըրլ 
կուվմեւ ւՅ+յլյսբժ՚աւՐ Հետ ռեալ յառողշոսթ֊ի աե^ 
սանիցեմ՝ ք բամբասանքս որ ՝ ի ձկնֆ 9 ինձ 9 ի փառս Հաս 
մարեալ ՓցԷ • Ռրզե" կքքես յ որ ժամ՝ ձնանի 9 ղցաւ-ս 
գառնսսթ՚Քե առ ոլ ինլ Համարի վամև իտսգսէ-թՏս « 
ղի ձնաս մարգ յաշի ար Հ • 13Լյ՚ձ. ^ ս "ձ֊ քսգ-՚Ը&՚ցԻց 
վերստին եր^ևեչոյ մինչև, նկարեսցի 9 ի ձեգ ՝քՀս՝ւ է*. 
որաէ օրինակաւ. , ճւ կամ* որպիսի՛ ինլ Հնարի ւք չինի^ 
9հ գարձեալկոչեցից ղձեգյերկրորգ թլփատու.թթև 9 
ճւ. Հոսեցից 9 ի Տեգ ղիըկրորգ մկրտոսթի՝ որ էու֊սաւյռ 
րագոյն կ ճւ. պայծառ քան ղարեգակն * (\լ սու֊սերաւ. 
Հաաանելզմարմթճէ 9 այլաբանիս խոստովան ել դյան^ 
ցանսն • ոլ կստսրսա-նս անգամս ց 9 այլ յ անառակ գ**րւ 
հ՛ոցն Հրամ-արոսՅե ♦ ոլընգ ծ՛անր օրինոքն \Րսվսկսի՝ 
որ գիրն սպանանկր 9 այլ ընգ ամենահեշտ (ծոֆլ ՝ՀՀսի՝ 
որ ղիանրաբեռնեալսն և. ղտարժանեալսն մեղօք Հավ, 
գոսցանկ է քսղեսցուք ստոռունս մե՛ղա ց բանիւք խոս^ 
աովանոէ-թէ ք որյանձեռագործ թլփատո^թ՚ի սրտից 
մերոց • մի վՀատեսցուք 9 ի մեղացն սաստ կութք 9 այլ 
յու֊սովյի/ևգրե-սցուք գթոոոսթի % 

\^Ժ ա Լ գարձեալ 9 ի գիաանոցն , որ առաջն ում՝ 
նորագին գսաստ աՀարկու. Հրամաևացն Հնչեց ու֊ցա^ 
նկբ 9 Դ*աէ–իթ կ անուն նորա ահ՛ա Հայր ըստ սրտին 
նչյ նուփրեալի բարեպաշտս սթ՚թ պաամկ ղիւբոյ գլ*Ը֊ 
մանն վերականգնումն 9 ղոէ-ր սպանմանն ե֊ սա գա Հ ահ, 
պես Հնսէ-թէն < Է*, ղքնչկ ախ առ մեգ գիսբՏ մեղացն 
առեալ ՚իաա-թի 9 Լ արագ բժշՀելէ ք\լ 9 ի բացկ 9 ի բաց 
կայ և. քարողի 9 այլ առ ի%քե կոչկ 9 ի մօտոյ Լ խօսի 
բերան 9 ի բերան ձ. բարբառի ճւ ասկ ♦ «կկայք լու-ա*. 
րու֊ք ինձ 9 ճւ պաամեցից ձեգ զոր թ,լ արար անձին ի^ 
մոյ 99 ա \կ»գ գծ*եչ արար, Դ*աւ.իթ– ♦ ազկ ասա 9 ասեասՀ. 
րանկ 9 լոյծ եթ-կ Հնար իցկ ղտարակուսանս մե՛ր % 
Ահ՚ա# եթկ գոյ Հնար սպանողաց և. շեացողաց ապրել 
9 ի պատու. Հասիցս նչյ ձ. 9 ի տանտան ացն ։ «Ա+ռ. նա բե. Օւցւէւ20ճ ՝պ բանովդ իմհղԼ կարդացի » ճւ բարձը արարից ղնա լե֊, 
ղսէ֊աւ. իմհվէ կւ. ղմեղս ղոր ա ես անկ ի 9 ի սրտի իմում) 
<Հայկի և. մաշեի Հանապազ* այլլու֊աէ֊ ակր աղօթից 
իմհց $ և֊ նայեցաա֊ 9 ի Տաքս իագրու.աձ՜աց իմհց * ՕրՀ^ 
նեալ^ կ այնպիսի բարեգութ՛ս աձ՝ % օր ոչ^ 9 ի բաց ե այ ալ 
րար ղաղօթ֊ս իտՐ յի՚֊րա/կ 9 ճւ սչ^ արգելեաց ղողորմհա.֊, 

յ(**&՛ • քի գԹ՛*^՛ ^ղրրմաձ հ **Կր» երկայ^ 

նամիա ե֊ բաղսւ֊աՐ ողորմ՝ տ ք\չ^ըսա մեղաց մերոց աո֊^ 
նկ I ճւ ոչ^ըսա գոր&ոց Հաաուցանկ ♦ այլքաւկ ղմեղս 
մԽր ճւ բմշկկ ղՀխ֊անգոէ֊թՀէս * \Րերձ կ աո֊ ամենե^ 
սեան ճ որ կար գամե աո* նա ՚ճշմարաուՀւ * Ջյս/Աօր կնո է֊ - 
թքս մողովրգեան իսրոյ թո ղու. 9 և֊ ձած՜կկ Դ^ևդր 
նոցա • և. մե՜րձ կ աո֊ երկիւ֊ղաձս փրկողի ՛Սորա $ \յս 
պատմե՛ցի քնձկն ղմեղս իմ՝ 9 Տ»ա եթող^զամբարշԾէու^ 
թփ* մեղաց իմհց ♦ ղի քաղցր կ ակր աո֊ ամենեսեան 4 
և֊ գթուփ նորա 9 ի վեր այ ամ* երկիա֊ղաձ՚աց իէ֊րոց >, է 
9 ^ գիտանոց ելեալպատմկ > կսայի անուն 
նորա է սր*վթկատես Համարձակախոս • ճւ նշան ևս րղ. 
մ ա ման ակ է այս տայ մքքԱչ^մԽռաւ. ՀՀդիա արքայ տ ս §եսի 
ղակրնոտեալսրովբկիւք է և֊ ղարՀուրեցայ և ասն մ* վայ 
ինձ , ես այր տաո֊ապեալ զի արգ կամս Հիացեաէ* ղի 
պիղի շրթունս ունի մ և֊ 9 ի մՀՀ^ պղձաշու րթն մողո^ 
վըրգեան բնակեալ ետՐ է ճւ ղչոկր զսրու֊եց տեսի է \յւ֊ 
աո֊աքեցաւ. աո֊ իս մի 9 ի սրսվբկից 9 և֊ աո֊եալոա֊նե լեսր 
9 ի սեղանոյ անտի եբեր մերձեցոյց 9 ի բերան ի մ և֊ ա^ 
սկ ♦ ա<Հա մերձեսցի այգ ՝ի շբթ֊ունս քո > ճւ Հանցկ 
ղանօրկնոէ֊թրս քո , ճւ ղմեղս քո սրբես ցկ 9 ի քկն տ 
Հ,աշտեալ եմ՝ ըեգ քևզ^ աառապեալգ մինչև, մխիթ-ա^ 
րեսցիս • ղճանապարՀս սրտի քո տեսի $ րմշկեցի 
դլք^ղ ՚Հշմարտապկս է \^Լրգ ևրթ– պատմես» մողովըր^ 
գեան իմոյ ղչԱրղս նոցա • գոչեա ղօրո&քլ՚ե. մի ի/սայեր * 
բարձրացո իբրև֊ ղաի&ղոյ ղյւարբաո֊ քո » ճւ ասասցես 
ցնոսա փ աբգ լոէ֊ացարուք 9 արգ սրբեցարոէ-ք ք արգ րնԼ 
կևցկք ղչարիս ձեր առաքի աչառ իմհց • էս ես ղեղ&եալ 
ճւ ղմա<Հա<Հոտեալ ղաղաեղուի ձեր իբրև֊ ղձիւն սպի, 
աակ արարից % Ա֊քացկթ ղանօր կնսէ-թիս ձեր 9 ղի ար, 
գարասֆխէ % ֊Օյէեո֊ս ձեր պարղեցկք • ղՀս՚ց ձեր այ֊, 
չ՞է֊մ՛ բրգևցկք ♦ ղմերկս ղգեցոսցկք • ղտաէէ֊ապեալ 
աղգակակն մի ար ՀամարՀկք % կս մթսչ^գոէ֊ իար^իցիս % Օւցւէւշ0ճ Ե7 19° 80ՐԴ»ՈՈ1ԻՄն Ա^ՃՕԱ^ՈԻԹԵԱն 
թկ աղաղակեմ* , ես վաղչէսղեալ գտանխՐ առ քեղլ 9 
(ւ. կանուխ լղյս իմ* ղքև. փարեսցի , Լ. ղանօրկնուի^ս 
Ք" պ/Լ "ճ ե֊ս յիչեցից . ղի աՀաւասիկ ^նշեմ՝ իրրև֊ 
զամպ ղանօրկնութիս ք* և. ղմԽղսն քս է 

\ Պ *յլ ո Յ" եկեալի գիտանոցկն ձայեկ , ՆղԿկէԿլ 
անուձ նորա . "Աֆօրկնն եթկ Գ ա ըկէ յանօրէքևուե՜ց 
է*֊1*ր*յ ղբր արար , ճւ արացոկ արգարուի ճւ. ողորմս*.^ 
թի գ կեչովդ կեցցկ ճւ. մի մեռցի • աւՐ յանցաեքն իւ֊ր 
ղոր յանցեալիցկ > և. անօրկնութՀտ իւր զոր անօրի^ 
%եալիցկ % մի յիշեսցին ♦ այլ ողորմհւթի իւրով զոր 
ա Ր աո% կև՚ցցկ է Վ/սսն որրյ ղոաղմզթ 1^*3 ***բարեալ 
փութասցուք Հաս ասել յընչաւկա առ ասա Հօր Ոք֊ 
գին , որոյ անունն կեանք կ ճւ լոչս ճւ. փրկիլ յոր Հա֊ 
ւ֊աաացաք ճւ լուսաւորեցաք • որ ղՀ,այր կողոպակ $ ճւ 
ղիւրսն ղգեցուցանկ « "Հկիառսն ղոր եաուր ինձ » ե^ 
աու նոցա 1 1 9 (\բ ղձեռանկ առեալղիւրոց 9 ի հոց Հ,օր 
մուհանկ » ս կամիէՐ՝ դի ուր եսն ԽէՐդ ճւ սոքա ընգ Էս 
իցեն 9 9 է ք\ր լանդակից ճւ գրկախառն ՀքՕր կացբւցա^ 
նկ. «ՀՀ որպկո գու. Հայր* յիս ֆ ճւ ե՛ս 9 ի քեղ 99 » ճւ 
"–քա ընգ իս 4ւ. ընգ քեղ 9 ի միֆի քցեն » Ո ՚ղԼ սքանլե^ 
լեացն 9 ովերֆասիկ աւետեաչքս , ովյանչափ մարգասխ 
րութ%՛ • \Րաա(2կոս որ երեկ մպթսաւոր կողոպաիլ 1 
անողորմ՝ է այսօր եկեալ 9 ի հոց Հ,օր բա ղմի ♦ <կեարսս 
»Բ ուրացաւ դա Արն , այսօր գայ 9 ի վեր անցեալբաղ^ 
մի 9 ի հոց Հքօր ♦ Գսւ֊ղոս որ Հա/Հոքիլև. Հաըսհիչ եկեյ 
ղեցւոյ ֆ այսօր յ անճառն մտեալ 9 Է վերա/ սրաի Հ^օր 
Հանգչի է 

Օյք կայք ափշեալք , ընգկր հուլանասյք , Հքմ՝ 
անագանիք • արիք փութ-ացարուք առ ա/եպիսի ողորլ 
մահ– ակրն « մֆ յապաղեսցուք » մթ Հեղգաս շուք . ե^ 
Բ֊Կ ղրաղում* աշխարՀօք և. ղգաւառօք պիաոյ կ անլ 
ցանելյ աոսաւեէ փութալի կր երագ ելան ել առաքի 
նորա գթ-ութէ և. անչափ մարգասիրութ V % Ա^յլնո^ 
րա ձանոլցեալ ղՀեղգութքս մԽր Խ զան փութ ալի 
ձ–ոա–լութիս % առ գուրս եկեալ , առ սեամս մաաոու^ 
ցեալձասյնկ առ մեղ ճւ. գոչկ ուժգին • եկայք առ իս Օւցւէւշ0ճ Ե7 աաՐ վաստակ եալք էս բէոսնասսրք 9 էս ե՛ս Հանգոսցից 
զձեգ վարանեաըթգ էս ձանձրացեալքգ ք էս^ գաֆ ի ր 
Հանգիստ անձանց ձերոց • զի լոէ-ճ՜ իմ* ^թազթր է էս 
բէրսձ իմ* փոքրս գ Է է 24՛ պաՀան^ող^ ոչ^ կշտամբիչյ 
ոչ^ յաՆգիմանիչ^* միայն զչեղոսգ շարժ է ա էս խոստո^ 
վանեա զոր գորհ՜եցեր % քՀեսձ իմ* փոքրոգի , թ–եթէս 9 
անաշխատ • զոր եթկ կամիցիս 9 գիսրաս տանիցիս % 

\*սկ գոս րնգա\յր աարակոսսիս էս գաս գազիս էս փք*իւ 
վախե՛ս փ սրպկս զի 9 ի մե-ձ-ամեՏ՝ տանտանս ե՛ս 1 Է մը* 

տանեք 9 կամ* 9 է նեզոսթիս էս ՛ի վտանգս 9 էս ո չ^յ ո *֊ղ֊ • 
զոսթի գալւ \\յլնորա ցսսցեալ զՀեզգոսթիս մեր 
զամենապետոսթի ցոսցանկ • էս Հար ցանկ՝ ղքւնչ^կա^ 
միս ֆ ոստՐ բաղձաս ♦ Հիսանգ ես 9 ես ճարտար բժիշէլ 
եէՐ ♦ ոյլպիտսյ կ բժիշՀ »զՀաց 9 այլ Հիսանգաց ♦ ձրի 
բժշէյեմ* ք չաաՀանֆեմ* ինչ 9 ի քկն 9 Բ՛՛ԱՅ ՛ֆ 91 */*՛ զգեզնփ 
ոչ^աոա վաճաս»ականսն առաքեմ* 9 ոշ^ ինչ^ &՝ախել է ոչ^ 
յոսմեքկ աղերս եմ՝ է \Րոստ ՛ի սենեակ սրտի քո $ բեր 
ինձ արտասոսս որչափ ձեոձտՀաս իցես* եթկ մի կաթ՝ 
իցկ > բա սա կան իցկ մկրտել^ Ղքէրգ երկրորգ ասս զա մ* 
էս յառաֆյքե առող^ոէ֊թի ա&եալ Հասոսցանկ « կթ կ 
մեպասոր ես % ես ողոր մահ՛ ակր եմ* • ազէ եկի կ»չեէ^ 
զարգարս 9 այլզմեղասորս յապաշխարոսթի է Որթ. աս» 
իս գարձան 9 ոչյամաչեսցեն • էս ոչ^. ոք 9 ի նոցանկ կս֊ 
րեաս 9 բայց միայև թիսրեաէթն 9 ի 7^շմարտոսթ%ն ՝ % 
Ջչէաքսաս որն մի ո վարանիս արգարաՀյոսցի • զաոոձվմի* 
իւ֊րով^արտասոսօքև սրբեցի « զրժշկոսթե ողորմս*. թի 
աաէենեցուն պարգէսեցիէ Պետրոսին րնգգկմ* ու-րացոլ 
զին ղիս երիցս անգամ* արտասոսացն ողորմհցայ 9 աս- 
իս կոչեցի ք էս 9 ի կարգի առաթեչոսթէ՛ .պահեցի 9 էս 
զբանաչին ոչ^ Հանի Գ ի նմանկ տ Ջիս ձևսղանոք 9 ի պ խսյլ Խ , 
չին գատապարտկին 9 արարահք գողային էս սարսկին > 
էս 1րս խաչաՀանոսացն ադօթս ասձակի % *կքզլա բ ա Բ֊ 
կութբ էս սրամԽոսթբ զգչսսխս իսրեաեց շարժեին» 
ես քաղռրոսթբ էս ոզորմհսթբ թսզոսի խոստանայի տ 
ապա զի՞նչ կատարսս՚Տե • ղաաՐ Հեթանոսս սղորԼ 
մսսթքէ կ ո չՀ՚ցի • յ ա բգեգրոսթի ահի ղօաարոտի ոչ^ 
խաբն 9 ի գասիթս սրբոսթէ Է՚^Ա է ^՚Ղ^՜ ՛ֆ Հ > ՕՍէ 
մի Հովիս է կս նոյն եմ* էս սյԼ փոփոխիմ* • երեկ էս այ^ 
սօր նոյն էսյասիտեանս տ Հիարասթ ես , ես (ոՐ ազբիսբ Օւցւէւշ0ճ Ե7 19» 6ՈՐԴՎ1Ո1ԻՄՆ Ա^Ա*>ԱՐՈԻԹԵԱ«6 
կենաց քազսրաբա֊դի ե֊ անու.շաճաշակ • եթ-կ Պթ 
րաւփ հ 9 է՚կէ՚սցկ աո – ի ս արբցկ ♦ *֊ "(էթ արբսես է ե % 
սք* ձ՚արաւ.եսցեն յաւ֊իտեան • այլ է– գետք յսրովայեկ 
նսրա բզի եսցեն ֆր^ց կենգանու.թէ * ^աղոեալ ես % 
ես եմ՝ կացս կենաց յերկնից իՀեալ. եթկ ոք սա֊տիցկ 
1 ՝ի Հացկ յայսմանկ՝ կեցցե յաւփտեաե % Մերկացար , 
ես պատմուճան քեզ^ե վերարկու., միայն 9 ի չարեացգ 
արտստսեա 9 և. ես զգեցուցից քեգ զառամին Հաս*, 
գերձն 1 # ոլտ 9 ի ՝Ք& մկրտեցարուք 9 զգեցեալկք « 

կթե կարոտացար կօշկաց 9 ես կարեցից քե՛լ կօշիկա 
լաա-ագոչսս , որով^կոխեսցես զօձս Լ. զքլարի7(ս Լ. զաաՐ 
զօրու֊թփս քփշեամոյն $ Հիառասյ գտար մեզացն » ես ա^ 
զատեմ՝ ղքեգ* զի ամ՝ որ զմեղս գորհկգ հ՛ա ռայ կ ա1ե^ 
՚ԸԱց ♦ իսկ եթ՛ե Որգթե ղձեւլ ազատեց ու-սցկ 9 ճշմարիտ 
ազատք լինիջիք է խորշիս 3 յիմ՝յաՀեւլ և. 9 ի Հրաշա*. 
տես Էլ զօրա֊թ՚եց 9 չեմ* օտար 9 քո ազգակից եւՐ 9 որ^ 
գին եէՐ Դ+աւթ֊ի » թոռն \^բրա Համու. . իօ սակից ե– 
մարԱհակից եմ՝ քո % 

\ք՝*~ ապա զի՞նշ կամիցիս 9 &առայեաՐ զքեղ» զի զոր 
ի*չ^ Բ ա րի Կ ա *ֆցի ս *Է*ս% քո է գու, Հրամայեա տիրա^ 
բար , էւ. ես առնեմ՝ ծառայաբար • քանզի ոլ եկի պաշ^ 
աս ն առն ու. լ 9 այլսլաշսաելյ էւ. տալզան2ն փրկանս փո*. 
իանակ բազմաց է կամքս զի զստսգ լու֊ացից ♦ ասա 
իեձֆ ո չ^գարշիմ % 9 զի սովոր եմ՝ առնել* զի թ-է մատԽը, 
չթե իմոյ զիս ՝ ի մաՀ զոտսն լու.ացի Լ ոչ^ տաղտկացայ 9 
ապա և. զքդյգ Աք սա ցից առանց գան գազանա ց % ք\չ^ 
դայլ իեչ^ մաքրեմ՝ 9 այլ 9 ի մեզաց սրբեմ՝ և– վերստին 
նսրսգեաՐ • մի շիթ յարտասսկաց աչաց քոց Հե/լի կմնլ, 
քրո 9 էլ. քան զՀոսանսն Օորգանանու.յորգագոյե Հե^ 
զու-մ՝ 9 ի քեէլ ք էւ քան զառամին մկրտու.թ*0ս պայ&ա^ 
ռագան լո լ. սաւյսրեցի ց է (Հաճախ մեզար զազրացար » 
երկ ե ար 9 ի քսնողկս • մֆ կապեր զիսստովանսսթիգ 9 ե֊ 
ես արձակեմ՝ զի մ՝ բարերար ու. (փիս տ ք^րպկս Պետրոսին 
ս անմասնեց ի զկկտն 9 գարձեալքեէլ սալման եմ՝ • չա^, 
փովյառնոէ-մ՝ Լ. յսչսվ^Հատսւ֊ցանեմ՝ ւ Ա՝եկնեա 9 ի չար 
սովորսէ.թ% գ | 1ւ ես մեկնի մ՝ 9 ի սրամտոէ֊թէս 9 ♦ դու. 

* Օւցւէւշ0ճ Ե7 հարց վասն ՚ մե՛ղա ց ք*ց զեոթ*և անգամ* թողութէ 9 
էւ Խս պատասխանեցից քես եօթանասնեկին եօթն , 
զոր քե՚ղլշնորհեմ* թ ո ղութի • զի շոր ինչ^ ելանկ Ը**գ 
շբթունս իմ* $ զսչ/ն ո չ^ սսէ ^ցից * ՚Քննեա զչափգ դ իմա^ 
ցիր զթիւգ էւ ղհամարգ • և– մք» տրտնջեր զտանու^ 
տեռնկս է ԶէրտՐ ժլատ $ առատ եմ* % ընչաւ.կա Հ^օր մե^ 
Տ՛ատան ք\րգի եմ* • չտոկոսեմ* զաարտապանն , չպա^, 
հանք ե՛մ* ղաարտսն 9 չարկանե մ* խեղգ • միայն յ անձին 
կա լյ խոստովան եա զոր գորՏե-ցեր 9 էւ ես չորեքհա^ 
րիւ֊ր էւ իննսուն քանքար թողում* քեզ, էւ– ուրախ արլ, 
ձակեցից Գչքէրզ^է \)իրեա զիս է որ սիրեմս զքեզ* հրա^ 
լիր էրա առ քեղլ զրազձալիս հրե՛շս» ա կաց էւ զցանկա^ 
լիս արգարոց . չգարշի մ՝ ՛ի հողեէչկն յարկացգ % չը^ 
տաղտկամ* յաղքատութք գ % չխստեմ՝ ղամէսյութիգ % 
Սրբեա ինձ զմհւտգ $ մասքրեա զառագաստ սրտի քո % 
սկսիր հոտ անուշութէ– րուրե՜է ղաղօթսգ • պատրաս^ 
տեա սե՛ղան զվարսգ $ պարսետ գինի զողորմհւթիգ > 
սփռեա պաստառակալզիոստովանութ իգ , փթթեա 
փքՐԳ ղ**հրգ է ա րԿ բազմական զապաշխարութ իգ # 
լարեա տասնաղի զմատունսգ ընգգկմ* իմ* 9 ի քնարա^ 
հարութ^ի • կոչեա զԾրս քե՛ղլ ՛ի րարեխօսու 
հիւրամեՏար է քՀաւական կ 7էաշգ • առատ կ սե^ 
.զանգ ♦ պայՏառ կ կոչուՏեգա կթկ ախորժես* ղՀ,այր 
. իմ* (լնգ ի*» աՏեմ* ♦ ես էւ <կս*յր իմ* առ քեւլ եկեսցուք 
էւ օթեվանս առ քէոլ արասցուք է Ջյսյս այսպկս ա^ 
րասցես է էւ զիս Հօր իմոյ երախտաւոր կացսւսցես • 
զի խորհուրդ գաչստեան իմոյ յաշիւարհ ոչ^ ունէսխ 
ե-րէւեսցի տ Ս^լ/ք. Տ՛անից ի մարգկային րնութիս առա^ 
ւելքան զհրե՚շտակաց էւ գեր 9 ի վէրդք քտն ղհրեշ^ 
տակապետաց ♦ էւ. խրախաց եաչյՀ,այր օրհնեսցկ զքէոլ 
րերանովյիւրսվյզօրՀնոլթ իս որ ոչ^ անց անկ 9 էլ պաս\. 
րաստեսցկ փսխարէ/ն զՏոց իւր *ի վեր քան զթնա^ 
կութիս 1 հրեշտակ աց տ (\ ւր եսն եմ* է անգ էւ պաշտօ^ 
նեաքն իմ* եղիցի ♦ էւ կեսքվք ձեր ՏաՏկեաէ են ինէւ 
առ աՏ • էս ե՛ս 9 ի միւս անգամ* գալսաեան իմում* զրրհ– 
նեաչսն 9 ի Հքօրկ իմԱկ մե՜րձ եցուցից առ Հ,այրն իմ*էւ ալ 
սացից ♦ ահաւասիկ ես էւ մանկունք ի մ* զորս ետուր ինձ է 

4 ւՅ Օւցւէւշ0ճ Ե7 1ց4 ՑՕքաՐՈՒՄն Ա^ԱՕԱաԻԹԵԱն 

Հ՚չ/ս էս»Ր լսելով 1*~ իմս/ևալովղի^չյկամյՏս 9 ի պա*, 
տասխանիսն լինե՛լ պատրաստ • յորմաաՐ ղազե՛րս ողո^ 
քաեաց ճ– ղգութ՛ աԽյիշաչարո ւ թ-հ առա^ի արկեսալ 
. յամի % 1ւ– (քկթե լիսի պարտապան պարտեացն մԽրոց 9 ի 
գութ Լ. 9 ի գորովմտեալ* և֊ գարձ եալփարի զմե՜օր 9 
աղա չէ 9 պաղատի 9 իաաւՐ արկանի 9 խանգաղատի 9 
պարգե-ս խոս տան այ % սրպկս Հայր 9 ի վեր այ աղեաց 
խարշի ք 1ւ առաւ-ելԼս քաս ղչափսե անց ույ անկ ղ/սըլ 
նա մսե է (\րպկս որք ղսարտուցեալ որ գէսս տես անի ^ 
ցեն ք 9 է գէրկ* առեալգգուհն 9 Համբուրեն 9 ղերեսմե 
9 է է 1էր ս 1ք գսէքե 9 խանգաղատական 7 ձայեիւ գորովեն 9 
ղրարբաո֊ն գ ելուն , ղի ափս Հարկանեն ♦ այսու. Հնա^ 
րէս ղՀաշտսէ֊թ^ւ մաս կանն 9 ղի ղչաչՆ էւ. ղՀեկեկալն 
կտրեսցեն ♦ թկպկտ և֊ սոքա խ աղապատ եալ ղերեսսն 
ասքսր անգր գարձու ցանիցեն է լէղուագարեն 9 ղե՛րե՛սսն 
մաքչքեն 2 1 \քակա/և ճ. ոչ^թեչ^ յէսյսցանկ ցասուցանեն 
ղ&նսղսն ♦ այլև– պարգե-ս տաս մանկանն ղախորժակս 
իւրեէսնց խաղյսլիկս անոթս պա աո է՜ականս • եթկ բե^ 
կանկ ճ չցաւկ 9 եթկ կորուսանկ ճ չտրտմի ♦ բայց ե՛թկ 
9 ի Հաշտութք տեսանիցեն ղիֆեալ ղմանուկն % Ջ^այս 
Լ– առաէ-ելքան ղսոյն ցուցանեն մև՝ղ^ գութք աՏ՚ային 
իԽամհցս • ղրբոյ ղփորձ առԿալյՀոգ ե՛րգողին Դ*աւթի 
ղսասաիկ սիր "ի՛ այ առ մարգիկ* ասկ . "ք\րպԿ" ԳԸԷ֊ 

Բ՜-Ս Հ՚գ/Ը ՛Ի ՎՒր՚Հէ ո էԳ^ ո տ ի՚֊բ՞Յ ՛ պյեպհ" գթ–»ցի 

ակր յերկիւղահս ի<֊ր 9 ։ է ՚Հք՚ս ե-ս առաւե՚լ ղանչա փ ալ 
կան 3 և֊ ղանե-ղբական սիր*էխ ղանպատմելի և– ղանի*, 
ման ալի գ գուանոն ինքՍա պատում՝ արարե ալ 9 ի ձէռն 
՚Հրւկայ աւետարանչին աւանգկ սԴրղ^ ասելով» ՚՚ք)" ՛ի 
ՅկնԼ որգի ճ որ ի/եգրիցկ 9 ի Հորկ ի՚֊րմկ Հաց՝ միթկ 
քար տայցկ նմէս • կամ՝ Է՚եգրիցԿ ձուկն՝ մթթկ օձ 
տս ԱՅ^ ՚եմա է իսկ ե՚թկ գուք որ չարգ կթ գիտկք 
պարգ Լ.ս բարիս տալորգւոց Տերոց 9 որ չափ Լ. Հայրն 
2եր երկնաւոր տացկ 2եգ ղաևճաո– և. ղանրԼաւ. ուրա^ 
իուիսն | ք է Տեսկք որպիսթ գեղեցիկ են պարգեքլ սի^ 
րոյ նորա առ իւր արարած՛ս է կթկ ախորժկք 9 և. գոսք 
լին իք արժանի սիրելոյ 9 ի նմստնկ 9 որ կայ Հանապազ^ 

1 օրինակ տ 3 օրթւաՀ +աՀ էԱաֆա\*ձձ * 

2 կոկոս օրի%ակ Տագձ% է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՛ի թողոքէրլէս 9 ի թ-սվի-Լ ղգաղս/նացհ-ալ ազգս մարգ^ 
կան է \Ր0թԿ քա% զվկմս ապառաժ իցէսֆ » որ գէր^ 
ղգք ՔՐԲՐ^՝ ա Լ Թալանան գ էս սրողԼ 1 տաշին ՝ ի ակտս 
գորՏ-էլԷայն • էրթկ է՛րկաթ , էս ղայն էսս Հուրն կակ, 
զկ է էս անօթ– պիտանացու. *ի ճարտար աչքն գործին ♦ 
էս է՚թ-կ գազան ք էս սա ձէ-ո-նընգէ՚լ լիե՚աէ 2 , էս Հար, 
կագրէ-աըք պա պան 2 էր աԼ կան աո* գրունս (Յ՚ագասո^ 
րաց աոա պատրաստ 9 ի &առ այ ու. թի էլ * ի Հնազանդ 
գսսթՀէ նոցա ա Տվարամտոսթֆ վէշապաց էս ղցասկոտ 
րւարս թոսնասոր օձից 9 ի Հնազանգոսթի ա&1քն րանք 
ողոք ականք թով չի ՛ճարտարի % էւ. ընգե֊ լական ընտա^ 
նոէ-թ֊բ աո* միմԽանս 2էարակե՚ն < 

|^*ք» ա ՐԳ ասուքն էւ խօսոսն էս իմացական րնոսթ^է 
էՐսրգկան ղէարգ ոլ գկթ֊ ն մանթն նոցա ճ թողոսլ ղան^ 
ղգամհսի էս կէ-ալա \քս այն ղի պատգամք սաղմոսեր, 
գողին կշտամր&աէ յանգիմւսնկ , էլ. տարէ՚ալսԴրրՏ առ» 
օձսն էւ. քարրսն էս կարի՛եսն կացոսցանկ ասելովյ* 
"Սրտմտոսթի նոցա ը*ա նմանոսթե– օձի $ որակս իմի , 
էս քարրի ♦ ղի խցե՚ալ կ ցանկանաս իսր , ղի մի ԷՀ՚֊իցԿ 
զՏայն թո վ չի ՛ճարտարի գ էս մի առցկ գեղ^ 9 ի գէ-ղա^ 
տոսկ իմաստնոյ 99 է \3+մԷ ո ք Ոէ ^՚ԻտԷ ականթս լսե՛լով 
լուիցկ էս իմս/նայ ցկ է էս վայէ՚լ&սցկ 9 ի րարոսթհցն 9 ի 
Տէոռն ապաշխարոսթՁ պարգէսացն , որ փաո֊օր պսա*. 
կկ էս 9 ի գաՀոյս Հանգոսցանկ % % ի ՝Հե1 (քօ՝՝ի ակր մե՛ր* 
որոսաՐ փաոզլ Հան գե՛ր 3, Հ^արր էս ամէրնսԽր Հ^ոգսոֆւ 
այժմ* էս միշտ էս յա սի տէէանս յասիտենից • ամէքն % 
Օւցւէւշ0ճ Ե7 196 

ՈՐ ՎյւՍ^ ԵՐԱէՅԻ ԵՒ Վ^ԱՕսԱՈ՚ՈԻԱՑ 1 1 ԱՍ^և քո եղէւ սովս փ ոլ *՝@հ յատեչե-աց Է՚-Էք 
յայգէհմեկ , որպկս ասկիրւ կթկ րաւական քե-ղ^ 

աեգորովուքւ ֆ այլև– կո֊ապաշչրութր յանՅն առն ուս ♦ 
ղի պա տա սի անի տ այցե՛ս վասե չարութ%– է \^յ/բաստալ 
%ես վասե աձ՜ութ1*ե , դի փախիցես յամիարտաւաեկ • 
դաս տեղս աս էս սախաի/եամիչս » էւ ոչ դահ % \^յ֊եչի 
վասե քո կ սովս • դի ըեգ թշնամանե՚չոյգ էւ. ըեգ ոյյ 
մարտնչել յաեգգսիս % քՀադու֊մ* սովք եղես վասե 
յայսէնէ պատ7էառաեաց • (ք՜երցիր դգիրո > ե. պարլ, 
սալ է դա մի արշչոո ւ թ քս քո % կղե֊ սովյղեւթն աքՐ առ» 
Հ$ովսկփաւ • "Հ/է բադում* ինյէ ՛Է %ոսա ուղղեցաւ է 
խրատեցաւ \ջդ իպտոս վասե ար Համառ Հելոյ դօտարս • 
կերակրեցաւ (ֆակովբ վամև աո» 9 ի յա&՝ բարեպաշ^ 
տու.%% ւ հրամանն վասե \^բրաՀամհւ գլուխս կառ » 
դի ՛ի պատարագին (3 երաՀաւատեաց տ \$ովսկփ յայս\, 
նեցաւ թագաւ որ էւ մարգարկ ♦ էւ եդբարք սորա յսկ 
մօթ եղեն վասե սաիաեձողակաե էւ սպանողս» կան 
ՀամարձակուԾե տ կղէւ սով առ \քաՀակաւ վասե այ է, 
ազգ հացն ա մի արշտութ 1&ն • վասե որոյ մհլեգեութբ 
անօրկնութբ գորձ՚կին ։ \3+յլդարգար երկիրն ոչ^ ու^ 
րացաւ ֆ դի Հարիւր չափ Հատոյց նմա ՝ ի \)իոեի ։ կւ 
առ Ս^բրաՀամհւ սով ոէիրեաց յերկիրե քանանացոց • 
այլ ար գարե յկգիպաոս իշեալ աղքատն ւէԽձութբ 
գարձաւ » ե՛տ դւիորձ Համիերուք&Ձե 9 էւ ընկա լալ ըգ. 
շեորՀն պ ատուի • եցոյց եգիպտացոց դառ 9 ի յաձ կալ 
մաց իւրոց դիորՀուրգ 9 և. եղէւ երև.ելի ՛ի ձեռ% ի^ 
մաստութ ՚Տն ♦ երկեաւ ՝ի բռեաւորէ/ե 9 էւ ղ\\առռա 
ի*֊ր քդյր աեուս/նեաց ♦ աղօթ-եաց առ աճ՛ 9 էւ ձ՜ա^ 
%եա% եգիպտացիքե թ֊կ վասե բարեպաշտու թ1Քե բա^ 
ղում* Հոգ կ այ տ խրատեցաւ. ֆարաւոե 9 ի ցանկա սի ^ 
բութին 9 էւ վասե անարժան յանգդ֊եութ՜Քն՝ որոյ սլ 
էւս կր գորձեալ իրրէւ գորՆեալգատիւ ր • ոլ էսս կր Օւցւէւշ0ճ հ\/ Վյ\ս% ԵուէՏԻ եի Վյ\ՕԱ1հՈԻԱ8 197 

շէացեալ 9 ես Հրամանն արա&էր նորա ղստացուահս % 
($առաք քան ղաղքատուին եցոյց ղւոան քսԽսն • քաև^ 
ղի թ֊է գոր&եալ Էր > ոչ^ էւս կարէր կեաչ* վասն ղի 
գատաւոլքե ոչ^ նւս յապաղէր ղՀարցուես տ \քուր յան^ 
գիմաեոգ երէԼեցաւ 9 էւ ղիարգ #»չ. ** Ոէ ֊ր գատաւոր չի^ 

նէր % կթէ «ձ. աէ *հ "է/Ր ղաօ^նկութք է ՚՚չ^ VII V ա ^ "ՍՐ 

9 ի վեր այ նորա ♦ 1ւ եթ֊է ոչյարգար էր $ ոչ^ե֊ս թ՚ողոյր 
կեալ զմաՀուն արժանի է \քթէ ոշ երկուցեալ Էր ե^ 
գիպաացին > \քառռա շեայր ♦ եթէ ոչ^ Էր իրատեալ 
ղբռնաւորն 9 աՏր "չ^Էր վրէժի/եգիր է կթէ եղէւ սուր 
յանգիմանիչյ էւ. գատաւոր լին էր յանգիմանելովյըլղ^ 
ֆարաւոն ք եթէ գորձեալէր • 

\*մացայք % ղի էլ այժմ* ղաւեաարանս առ. \Հվարա+. 
Հա մոլ. ա& եցոյց • ղի որ շեալն խորՀեցաւ , իբրև– րյէ 
շուն պատուՀասեցաւ % ի <^1ուք առէթ զվամև պարկեշ^ 
տութէք այ ղվջէժիէեգրութ*ի 9 էւ երկ էրուք շեացեաչք 
ըեգ օտար կան այս • ղի թէ առ բարբարոսովդ* էւ առ 
անահ՛ մարգկաւ, էւ բռնաւորօք ՀարուահԷ 9 ղի՞նչ^էւս 
եղիցի առ բարեպաշտովդ» էւ առ այնոսիկ՝ որ գիտեն 
ղէյամե ՛այ % \հլ թագաւորք խրատեցարուք ֆարաւո^ 
նաւ • որոց ոչ^իշխանու թբ ք այլ բարեպաշտ ուր. կիրք է 
\քւ բռնաւորք եդիպտացոՀէնլ գա տիք մի ունելղրրռ^ 
նութ*ք§ գորհ՚ակից անօրէնութէ է \յւ բարբարոսք ու^ 
սարուք ղշքշմարտութ֊ր էւ. ղսչարկեշտութ իւն ղչվջէժ^ 
իւեգիրն • էս մի ան մա ու թ՛բ ղքչենակից թշՆամաեէք • 
ք&ագաւոր արգար էր Դ*աւիթ– 9 էւ. վասն շեուէ իբրև– 
ղտգէտ գատիւր տ կ այր գատաւորն » էւ. իշիտ անութին 
ապականեալ չին էր • յան գի ման էին մեղքԵ 9 էւ պա*, 
տիւն խափանեալ չինէր • Հրաման տայր ա& 9 էւ թաս 
գա ւորն իրրէւ ղձ՚առայ Հարցասիւր տ (\րպէս ՛ի բա^ 
ղան ի սև ամենեքեան մերկ են որք չու անասն , այս պ էս 
էւ 9 ի գատաստանին պա Հանքին իբրև– մարգիկ 9 էւ ոչ^ 
իբրև, պատուաւորք • ո չ^գ*էյ քաՀանայ է ոչԼ թագաւոր 
9 ի գատաստանին • ոչ^ գոյ տէր 9 ոչ^ ղօրաւոր • քան ղի 
յա մ՝ մարգիկ ար գար ութ ի Հասարակաց Հ***)է * IV 1 – 
իշխանովյիա՝ որ յայլում՛ աշխ ար Հի գատաւորք էին $ 
իբրև. Տրառայթ կանգևեալ կան • նոյնպէս առաքի այ 
թ ագաւորքն ինքեանք իբրև, ղյթմ* մարգիկ չինին տ 

յ \ ՀՀ1 ս "՛՛՛եմ* ցուցանեչովԼ ղի վասն շեոլթէ սով^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 198 Հյա, ԵՐԱշյ»Ի եհ՚*յւէ>ա«ԻԱ8 

լինի , միանգամայն ամ՝ անօրկնուֆ ղգատաւորևյա^ 
րուցանկ ՛ի բարկութք* ՛Հանդի էթկյարգարն Դ**Լ 
ւիթ ոչ ինայեաց , որ չափ Լս առաւևլ յայլանղգայս • 
իոստովաեեաց դմԽղմե , յանձն կառ. ղՀրամանսն 9 ն– 
սակաքս դսուրն ՛ի տուն իւր մինչև֊ յաւիտեան սաՀ^ 
մաեևաց. դիարգ գուք և. գոր&եը>վի ոչ դոջանաչով^ 
թագչևլակն ունիք % ՋՖ ա գա տաս տանն Հաստատևաց 
՛ի տանտանս ♦ ձ. ընգկր դսովս ոչ Հա մար իք վասն ձե՛ր 
աղգէլ՚ի վէրայ կկրի • հ»Կ ուրենս ոչ աս տե՛ղք առ^ 
նեն ղսովյ այլ գա տաս տանն աձ գնա ՛ի վեր այ մևր * 
\րեղար 9 և. յաստևղաց վէրայ գնես ղադգունն • անօ^ 
րքքևևս , Լ գթըկնից ամրաստան չինիս ♦ ամպարշտես 9 
և. դրոչորութի Հաստատու.թ1Րն թ շնա ման ես * Ոչգա^ 
գարե՛ մ՝ վասն տարացուցիս այսորիկ* քանդի ոչ Համ2 
բևրևմ՝ թշեամս/եացս այնչափ անդգայութե է 

Լ\ուցի դպատճառ սովղյս . ցուցի դգա տաս տանին 
արթնութին ♦ ցուցանևմ՝ ասելովդ Լ ղգորձ– մե֊ղաց 
պատճառս էղեալնրաշտիս % կղիա վասն առ ՛ի յա& 
ամբարշտութ՚Չե իսրայելի աղօթեաց , Լ ղերիս ամս 
և. ղկկս ոչ անձրԼե-աց է իւնգրէաց ղվբկմ քՀաՀաղայ 
գիւին , կորուստ ա&եալի վէրայ սպասաւորաց նո^ 
րա է ի«– գարձե-ալանգրկն աղօթևլովԼէտ ե՛րկ ր ի դաս֊ 
ձրԼ է ԼԳգկ՞ր աստեղք հղիայի աղօթիչ/ե ոչ յաղթև^ 
ցին է (Հեգեր քձութիւն բոլորակին իափանեցաւ միոյ 
աոձէ աղօթիւք* կթկ րւսութք աստեղացն հր ասգոդյ 
դիարգ մարգարեն ասեր՝ եթե ոչեղիցի անձրև. է բայց 
ևթկ ՛ի բերանդ/ իմ11Է . Հնադանգևալ կին աստևւլքև 
բե՚րանոյ մարգարեին տ իսկ ոչ ուրեՏե գոյ բեութի է 
ուր տիրկ իշխանութք Հ քանդի ոչ կ լսե՚լ^ րնութէն է 
(\ Բ լուաւ՝ թկ մարգ աստևղաց Հրաման տայ ♦ իսկ ո 
երբկք գիտաց եթկ աստեղք ձ՝ առ. այ են մար գոյ է 
կթկ աստեղք յօժարութէ Հնադանգիւե 9 ապա ձ. 
մե՛ղս գ որձ են ♦ և. նոքա արգևօք որոց աստևղաց Հը֊ 
ն ադան գեա լեն որք աղգևն ՛ի նոսա դմե-ղմե է (\չ ու^ 
նինյօժարությ» աստեղք , քանդի ոչ իսկ են մար*, 
գիկ ♦ ոչաղգևն դյՌրղս, քանդի ոչ են ՛ի չարի" • "չո"*~֊ 
նեն անձրևք է քանդի ոչունին ի շիան ութ ի ֆջոց • »չ 
ունին ի շիան ու թքւ յարմարա կան ՛ի սովս և– ՛ի Հրկի֊ 
դուսն | քանդի ոչ կարգեցան մարգ կան գատաւորք % Օւցւէւշ0ճ Ե7 վյւսն ԵքԱէՏԻ եի <յւօԱ1հօ իատ 199 

\յթ հ գատասորք են մարգ կան 9 ըեգՀքր ՆդՒ^ի Հքեա^ 
ղան գե ցան • եթ-կ կամովք յօրինեն ղառ 9 ի վեր այ 
երկրիս | առ ի՛նչ մարգարեին կամացն ըեգգիմասնալ 
ոչ^կարացին ♦ եթկ րնոսթի ո մեկ Էն *ի միմեանս 9 գ ո ր֊ 
ծ՜ակից ոչ ո սնկին յօժարոսթէ , ղի ոչ^ առնեն իւրա^ 
քանչիա֊ր ոք զոր կա մին ՛ի Տեռն միմեանց առնելովդ 
յանգիմանոսթի են ղբպարտոսթ *Չս 9 քանդի բազայս 
գնեն մարգիկ 9 ի վեր այ նոցա * ձբը ինչ ոչ^ ունին 9 
էքհ ասԱն • էս ղի առ իՂքեանս ղայս ոչ առնեն 9 իսկ ոս^ 
րեէ/ն ոչ^ Ղ /առաքագո/ն իմանան չգիտեք ով ղոր գոր^ 
ձ՛ենն րնոսթրւ գործելովդ պէխասակար սն տ իսկ կ 9 ի 
նոսա այլաղգսւ֊նս 9 որակս 9 ի մարգիկ նոքա ♦ որ ֆտսՀ, 
սկ արտաքս ղէլամս որակս ղգինի շբ2եալկ 9 կամ՝ որս 
պկս ղերկաթ– որ յայլմէ սրի է իսկ ոսրենս ոչ^ էւ րՍոսթ 
ոսնի ֆտասակար 9 էս ինքեակք անկան ելով^ ընգ ակա^ 
մսչյ էխ աս ու. տ ՀԼգինին կամ* խառնո սա ծ 9 կամ* տեղի $ 
կամ* ժամանակ այչափոիեաց • աս տեղաց արգեօք 
ղ(*նչՀի սո ցանկ էխասեաց % ՀԼսոսր կիրթ, իմացան 9 և. 
միտք առ ՛ի սպանոսթի սրեսցին • իսկ աս տեղք ար^ 
գեօք որ իցէն սոսր 9 կամ* ո ղէ*Ծ սրեաց առ 9 ի էխ աս % 
յ^^յգպկս անմիտք կք % մարգիկ , ղի չգիտկք ղինչ^ ա^ 
սկք է Վյսսն Տեր աստեղք կորոսսին ղիսրեանց գոյա^ 
սորոսթիս ♦ քանղի աՀասասիկ ցուցաս ղի ոչ^ րեուք 
ոսնին ղչքնասակար ֆ ոչ^ յօժարոսթիսն ֆտասակար ք ոչ 
նախախնամհէ-թր ընտրողական 9 ոչժողովըսնս առ 9 ի 
մեղս մարգկան գործակից է \ձյ*աց գիրն ղինչ^ Կ՝ բեոսի 
նոցա գ կամ* ղքքնչ^ կ աղգողականոսթին* յայտեեաց է 
է$*(3–երցիր ղ\^րարաձս աշխարհիս 9 էս գիտասցես ըղ* 
ղօրոսթիս նորա ♦ չու. սա սոր կոչկ ղնոսա էս աս տեղս $ 
ղի ասկփ ՚՚Լրսսասորք եղի ցին 9 ի Հաստատոսթեանս 99 տ 
\^յղա ոսրենն րնուիՅ֊իւն ունին լոսսասորելցյ տոսըե^ 
շեան էս գիշեր ոք րեասորակակք ֆ ղի եղի ցին 9 ի Հաս^ 
աատոսթ են 9 ի ժամանակս էւ. 9 ի տարեկանաց յեղյեղ^ 
մհսնս էւ. յա միսս էս 9 ի յա սուրս % \\աա սւրեՅս ասգռ, 
ղոսթք նոցա 9 ի ժամասնակաց են շբֆապատիկք • քան^ 
ղի նոքօք գիաեվթ որչափ ժամանակ կանց , ես ղա^ 
պառնին ՀամրասելոէէՀյարակցեմք ♦ իմանամք որչափ 
ինչ^ պիտոյ կ 9 ի տարին , էս որչափ 9 ի յիսոսն աԱե 9 էս 
որչափ ինչ^պակաս կ 9 ինոցանկն , ձ. կամ՝ թ֊կ ղինյէ Կ Օւցւէւշ0ճ Ե7 200 ՎրԼՍն ԵՐԱէՏՒ եԻ Վ4*ՕԱՈ՝«1՝Ա8 
րնտրութ^ի լուսոյ արեգական > էս կամ* դինլ ամսոց 
տարսոյ առ լոսսին էս այլոց մոլորականաց Հինգից առ 
այլ է/է ւ լոր ա կ սև % *ք+անդի ամենեքին սոքա մա ման աք ^ 
կաց ոմանց Հաստատոսն ունին • էս կայանք Հաստա*. 
տութեան նոցա յերկարաւոր էս կարճժամանակ եայ 
դլջմհւնս ցուցանեն 9 որակս լուսին առ շաբաթ ուց ք 
և ամիսք առ տարիս % 

\քս 9 ոլ –ցԷց Ք&՚՚Լ* Ոէ Լ անյագ $ դի վասն քո լի՛նի 
սովս , էս սլ կ ըստ երկնից ինլ ազգ ման տ Ըյ՚Կ \ք* ո *ԷքԿ" 
յՆրկրորգ օրկնսն ♦ կ կթկ ոյլ երկիցես և. սլաՀիցես ր՚է 
պաաուիրանս նորա 9 առաքես ցկ քեղ ա&՝ կարօաուի 
էս դսով* էս եղի ցին քեզ երկի՛նք պղնձի, էս երկիր Աք 
տացկ քեղ զատու$լ իսր \Հյւացին է֊ մարգարկքն % 
եթկ ՛ահ տայ Հրաման ամրոց , դի մի տեղասցեն 9 ի 
վեր այ երկրիս տ \\չատուա& Հրամայկ % ոչեթկ աստեղք 
աղգէտն ♦ աճ– արգելս է– > ոլ եթ՛կ ժողովք աստեղաց 
առնեն դերաշտս % \յս առ ճքդէշայի*֊ եղև. սով բա գոս մ* 
ամս 9 այ Է ղսլա աճառս վչաացե յայտնեաց • յանգիմալ, 
սեաց դմողովուրգն , և. ղգլիտաւորն– պատոսՀասեաց ♦ 
կամեցա ւ. լին ելլի ուֆ 1 9 Լ. յան կարձ՛ակի եղես գա սգա ^ 
աարաեաէգՀՀայՀդյիչն* աեսանելդնա էս մի ճաշակեչյ 
(Հաւական եղից ի ձեղ առ 9 ի յաղքատսն թշնամհսի է 
*Հ*իտկ ա$Ր էս առանց անձրևացն կերակրելդմասր^ 
գըն տ Տեղացին երկի%թ ՚էՀաց իսրայկլի ա մար անի , 
էւ. Տ մեր այն ի ղմանանայն է \\քէբթ ոլ յանգնգոց թե*, 
րկին ք այլ 9 ի 2եռե բանին այ պա ուղ քաղցրոսթ եան 
բեր կին , րնգ գի2չյյ ղչ*»րն > էս ընգ թուլի դՀաստա^ 
տուն տեղային . էս ոչ իբր էս դ^ուր Հեղղյր , էս ոլիբրէւ. 
դձիսն Հալկր • մա Տրու ց եալ կր իբրև՛ պտոսղյ առ 9 ի 
սլկաս աղացեալ Հաց լինկր * Ո V. "^՜^՝ ի ո Ր^ՐԳ ո ^ է 
ովյա&ային զօրութ՚Չս ♦ երկին ևրկիր եղէս ցորեան 
պտղաբերելովդ երկիրս երկին ցուցաս ներքոյ 9 ի վեր 
^գԷէՐ՚Լ. 0 ՚յէԱթ Կին փոխանակ ամրոց 9 ղի անձրևս 
յաւիտէն ականս տային • Հաստատ ու թին իբր էս դեր֊ 
սերման եալ եդև. , դի տայր զՀՀաստատուն կերա^ 
կոսրս • ամանք Հրոցն կին վԿՎխ յաւիտենակակքև լխ 
նեչովյ էս կ ա/ լի նկր երկինն է քանդի Հոսեալառ աքկր Օւցւէւշ0ճ Ե7 9 ի խոնարհ ղսլտու-ղն ♦ երկիրս ունկր ցօզել բնութլէ » 
և. երկինն պտղաբե՛րել ♦ ոչ^ 9 ի ձեռն չորից ամսոց Հա^ 
տուցանկր ղսերնս 9 այլ իբբե~ յաւուրս ամարանոյ 
ղսլտոււլե տայրւ իսկ ո թերաՀաւ.ատ*սյցկ գոլգրախտ % 
Հան ապա ղորգ պտզովք պայհ՚առացեաէ է ֆոիասակ 
2բդքե գալ աւաղանացն եղի. , քանզի գիւրագոյն քան 
զշաե մարանս ունկ թե զմատակարարութիմև բաղմհւ^ 
թիքն ♦ զի հր որ չափկր ղշեորՀս 9 զի ճ– չավա յաւե^ 
լուաքէ առնոյր ղսրութէ՛ ըստ ու֊ժոյ իմացողին % 

^աս զսորեանգ 9 ով^վաշխառու. ♦ մի ակտս եղիցի 
քե՛զ ապառս թե ♦ բաշիս եա կարօտացելոցն • ւ^ք տաս իր 
Հոգ անյագու թէցգ* բեկ զ փական գ. 9 զի բա ցցի Ք&՚՚լ 
գրախտն • խզեա զ$ ս իբոգ 9 ե– ղգատ աս տանին մեր^ 
ժեսցես ղարՏակունն % Հավատա զի զերկինս Հարուլ 
կ առնելանգունգս 9 ճւ ղաեգուսգս փոխելյերկքքես • 
*ւչ. ^ նմա աս Հնարին ւ ^արագոյե քան ղՀմայս և. 
քան զսլկսպկս քո ւքս լինիս է Այլք ատին զի* առաքի 
գնե՛ս զվաշիէե ♦ նորա անձն թառամի % վերե՛ս ղնա 
յաո֊ողՀութ-սն 9 ել գեռ ե֊ս 9 ի կենգանութռՊտ իբրե– 
զգի պատես ղնա ♦ կորույսանես զա մեն այն զգայութ /ք" 
վասն տանք անասն % (&*սքես շէչկ վաշքսն չարա գոի» քան 
ղթա գա ւորական իմն է Զի եթկ տե՛սան Է զձեռա*, 
գիրն 9 մեռանի ♦ իբբե. զ^1բ^^Ր ա հ ոՂոՀու֊ տես անկ 
1Ք^՜1 0 էԻ ո^ոյսմամախ իբրե* մա Հու. գիր առնկ վասն 
ստացույաքրոց իւրոց % խորգիս վասն քո ուրացաւ. 9 զի 
զՀքո զբբգիո ա& ուրասցի է 

|ւ<ւաՀ«ա^ յանապատացեալ արգանգկ բիեցաւ. 
տունկ բազմապտուղ^ ե. յա մուլ կնոթկ աղբիւ֊ր մարգ, 
կան բխեաց է 9 ի խո ստ մանկ 9 և. բազմացոյց 
զի ոստունն ւ քՀաղոււՐ յայլս շեորՀեցաւ. \ձվ*րաՀամհւ. 
որգի • բայց ինքս Հեթանոսաց պաՀկր 9 զի զքէբգքճ* 
այ 9 ի ն մանկն առաք է Գարգարոյն ձնանի ար գար 
տունգ 9 զի զար գարու թիս էԷՀ& ա /առաքագոխ քարո^ 
զեսցԿ է (Հառաք քան ղերիս Հազար ամաց կարապետ 
եղէւ իսաՀակ ՝քէսի % զի ամենաքն ազցք փբկիձ, գէ տ հ 
ղնա % էիեաւ բնութ7տն ք զի Տնցին 1ւ կամքս բնութ–1տն% 
Գարակից ե՛ղեն միաբանութՀէ երկոքին շեորՀին • Լ. 
կատարե-ալլինի սրբութբե % իսաՀակ ար գ արն ե՛րիս 
օրինակս ունի | զքճգութիս 9 զգորՏ/ն 9 զյնորՀս * զբեու^ Օւցւէւ20ճ ՝պ 20* Վյ11)ն ԵքԱէՅԻ ԵԻ *յ«>ԱՈ՝11ԻԱ8 
թ^ե % ղի յամլոքև 1րր1ւս*ցաւ* 9 որակս և. հ$Թ 9 ի կուսկՆ 
և դև. քքսեալ* ղգորՏն ղիւր անչար և. թշեամեաց իւրոց 
քաղցր 9 որակս և. իաչևալ 9 ի վէրայ թշնամե-աց 

իւ.րոց աղօթ֊ս աոձտկր • ղ/*քորՀս % ղի թկպկա և– ղևնչի 
էղև. 1 «յլ մեո-աւ. , որակս և. մե-Ա-ևաԼ և֊ գարձհալ 
յարեաւ. 9 ի մե՛ռե՛լոց է 

Օ յՐնչ^արգևօք կահ զմտաւ. ^րրաՀամ* • այ ցան^ 
հ ա ւԼԷ նմանկ պատարագին • և. չէյ ատարևալ ղի՞նչ^ կար^ 
Տ՚կր ղիւսրՀսսրգ կամե՛ցողին ♦ ղղՀաւյաւ. 9 ե՚թ-կ 
տևաց 9 թ֊կ յարու֊ցանևլյլ\աաՀակ ոչ կարկր* ղի և-յայ 
այգպկս Հաւ-աաացևալ կր < Ոձ. ոկսանկր պատարա^ 
գևլոյն | որակս և. ասաց \Հյւ.աքե՚ալե տ (\չ^ (Յ֊ԽրաՀա^ 
սատէրաց 9 և. ոչ անկաւ. (քնգ գայթագղու.թրե • քաե^ 
ղի ևտԽս ղ^Հս՝ տպաւ֊որևալ 9 իմացաւ. ղևլս տնտԽսու.^ 
թ>Ծե | ե՛տևս յիւ֊րոա-էՐ որգւ.ո$Ղէ պայ (էրգին 9 Լ– Էմա^ 
ցաւ. ղմարգարկուՀՅ-՚Չե ղևլս է Ջյիւ֊ր ղ փորձն ևտևս 
րազմաց գիւ.րագսր&սւ.(ժր* ղի մինչև. ցայսօր իսաՀսՀ. 
կայ նմանոսթ֊Ն Հաւ֊անին ՀևքՅ֊անոսք ևս 9 մանասաևգ 
առաւ֊ե՚լվէսսն ՝ք&փ ւ Վվսմե այսր աւ֊ու֊ր ասաց տկր % և^ 
(3-կ "կահս զօրն ղա/ն և ուրախ էղև. \^րրա Հա «/* >» տ 
ՋգԷ է(3կ չկր աէսէալի յառաՀ ասացէալ գայթ՝ագ^ 
ղու+քՅէցն ոչ վըէպկր • վասե այսորիկ մանաւ֊անգ ու.^ 
րաի էղև 9 ղի արժանի գտաս կրկնակի շեորՀացն տ 
ղի է՚ա էս ղաՏ՝ 9 և ղի •ք&ի տպաւ֊որու. թէն սպասհաա 
ձէռնարկէաց 9 էլզյ&՝ ղթ–ագու.ցէալն 9 ի ձէոձ էր էս է ^ 
լրյս ♦ ղի ղր ո գէն անգրկն ընկալաւ. անվթար տ ՆցՍՅ 
ղիաչե յառաՀագոսնկն է ղի ալ* ոչ^ 9 ի րնուքժՉս աձ՜^ 
ոսքժկն 9 ղի ղյթեոսթ֊րւ ղի՚֊ր ղբրգք* 0 առանց Հաէրչոք 
չաոչարանաց ընկա լա ւ. • չարչարակից 

թեն Որգղյն ոչչաբչարէալ* փան ղի \)ա<Հակ կապե^ 
ցաս ոչ ինչ^չարչարէալփ էս 9 ի ի աչին Լ աՏ՜ու.թին քքսգ 
^քԳԴ/" "ձ^չարչարէրլովյ կւ. իսաՀակ՚ի վիրայ րաղձին) 
սհղանոյն Հաննալն-գաւ.. սագինն կր տե՛ղին Գ*ողգո^ 
թա 9 և. փայտս նմանու֊թ-ի ի աչին ♦ Ա^արաՀամ* կր 
միա Հաէ֊անոէ-թֆ Հօր 9 &- սոսրն լէաոձ սա Հմանե՚աԼյ 
յորու.էՐ Հրամայէոաց չարչարե-լյ ղսրգի սորա % \ձձ*Կ 
իսաՀակ * ս \ձՀՀասասիկ Հու.ր ե– փայտ 9 արգ ուր կ 
ոչխարն 9 Հայր է Այտաց Լ • "Հայր , ևթկ Հնար 
ԷցԿ է անցցկ յինկն բաժակս այս 99 է կսէրաց որգին % Օւցւէւշ0ճ Ե7 գիսւացեալ զէչամս Հօրն • չյսեաց էս ասաց ե ալ քս 

կամքգ հղի ցին , Հայր է 

ՀՀեսցոսք ղի աչս 9 էս իմասցուք զցջրութի պատա^ 
րագիս է (Հա գինն կր որպկս ա է՛դիս ի աչիս , զի եղից ի 
սեզս/ևս որպկս ասաց ահ՛ առնել յանկոփ քար անց 
վասն սեդանոյ Արգդքն է՚֊ր՚էյ • Օրէ$գ& Հրամայեցին 
կոփեալ քարինս մքւ մաասս ց անել ի սեղանն * քանզի 
գի ակր եթկ *քՑք 9 Է վերայ անգորհ՛ սեդանոյ մաաոս^ 
ցանեչոց կր տ իսկ զի այսպկս կա մեց աս ահ > զի ցոսց^ 
ցկ զաատարագձ % ե(3–կ զայս ոչ կ պարա առձելմարգ^ 
կաս ձեուաց • րայց զայս ս Է ղասս արասցեն մարդիկ $ 
ուր զա սրա ս ոչիտարմն մատսսցանեն ա իսկ §ըքԽէ սե^ 
դահս ահ՛ արասցե $ քԻ դի*–ր էքէրգք^ 9 մաաոյց վասն 
ազգի մարգկան % \Հյւկ էս Այւ աքեալե ճ եթկ դՒըՓ՚^Ս՝՛ 
ինն կրոսսադկմ* ած՝ շինեաց էս ոչ մարգ • նոյնպկս 
էս ղՀԽի սեղանն ահ արար էս ոչմարգ ա գիտե՛մ՝ Հարս 
կամեցողս խրատելզորգիս ♦ այ է ոչ Հասատայ օտարաց 
զիորՀուրգձէ \^յսպկս և. ահ՛ զի*֊ր (էրգի" ո ԷհԷ մար*, 
գոյ շինուահսց 9 "Սլ իկք/կարար սեղանովդ սա Հմա ^ 
նեաց լինելզաատարագձ ա (Հասք էս սմասութ2տ <>րէ֊ 
սակք եղեն • քանզի որ ինչ վասն ՝ք&ին կ 9 9 է վեր կ 
քան զա մեն այն րանսա \Հյ>ացեալքս իրրէս օրինակ ա^ 
ս֊ան • ոչղի գայթ ագդեսցիս $ այ լզի իմասցէս % թկ էս 
առակքս ոչ առ ՝ ի վաաարսւէէե ահոսէ/ն աոին 9 այլաոս 
9 իյա7քուՅե տ Լրւր իսկ 9 է ԸԱԱ) էւ. մի իօսիր իւասարինս* 
իմացիր զյոսսոյն 9 էս՛ մի խասարեցոսցաներ *՚զմիասգ է 

*\*տի էս զի աչն 9 ի աեղոԷԼ մի ու. մ* նշանակեալ, զոր 
էս աոսնգ անոսանեաց սարեկ % §ունգ գնա կոչկ $ զի 
ո չ^Կր յ^րՀրհէ "ԱԼյ^՚րՓ՚էՅ ՚"/ ս Ը տնկեալփոխեցաս* 
Տունգ անոսանկ զնա% զի 9 ի վերայ երկրիս վճարեաց 
զՀարկն • իսկ յերկինս արմատացեալ եղից ի • ոսր կր 
ոչխարն 9 Է սկզրանկ 9 անգ էս աոսնգն է իսկ եթկ յան֊ 
կարհ հագեցին երկոքին 9 յայա կ զի ոչ կր յերկրիս 
սւունզձ • Ո ^ փ առա սոր մշակին փ զի ոչ միայն մշակ էւ. 
Հովիս կ 9 այլէս արարիչ էս մեհ այցելոս 9 \^րգարես 
յերկնից երեր զտոսնգն 9 զոչիարն արգեօք ոսստթ 
կահ՛* իսկ երկիր արգեօք ոսնին երկինք։ կս զի տունգ 
արասցկ 9 անասունս րտկ $ զի էս ոչխար տացկւ կլ- 
զի ար գ կ ահ Հովիս էս մշակ րանասոր անձանց • զի Օւցւէւշ0ճ Ե7 *օ4 ՎՐԼՕՆ իՈԱէՏԻ ԵԻ *յԱ>ԱՈ՝11ԻԱ8 
յայտնապկս այս իբրէւ մեհ՚ագոքս Էեչ^ կարացեալա 
ձ^ովէւ կ % ձարակս շԱորՀե-լով^անձանց զօրին ացն ար^ 
գարութ-քւս և֊ զաւետար անին զսլարգէւս 9 այլ էւ պաՀ^ 
պանելով^ ի գիւաց նենգոսթ^կ էւ բոձութէ • յայտ կ 
թկ էս յախա ի էխ մարնսոյ տ իսկ աւստք* եբեր զտունգե 
էւ ղոչի արն • ք^երէւս ասիցկ ոք եթկ 9 ի գր ախտկն ♦ 
բայց ես զայս »յլ ասէոՐ ։ ՝ք>անղի ոչ տուաւ. գրախտն 
յօրինակ տպաւ որեալյ այլ 9 ի 7էշմարտու\% • էւ ոչ յօ^ 
րինակ տարասերի , այլ 9 ի Համարձակութի փ*Ա^ԱՐ՚~֊ 
թ-՚Ձն պաՀելա ՀԼի նա որ ասացն 9 ի սկզրանն % Հանցկ 
երկիր փայտ պտղաբեր 9 էւ զա մեն այն աս 55* երկրիս 
կե՚՚ե գանի ասաց լինել, էւ երէւեցաւ քանզի զրազմհւ^ 
թի ազգաց արաբ յա կան քթթման 9 ոչ^ աօ/սոյր ոչ^ 
խաբ փոխ 9 ի մա բ գոյ • էւ ոչ են պկտք մսյյրոյ մշակին ֆ 
զի տե ղափոխեալտնգեսցկ զտունկս զայս սարեկ է 

^.^ձ. թերէւս ոլ Հասա տաս բանիս մերում* ♦ ի 
մարգարկկն (Հունանա, ուսիբ զ2քշմտսրտութին է քյ§ 
ահ Հրամայեաց գգմենոխ բուսանե՛լ 9 ի վեր այ գւի՚Ս 
նորա ♦.. էւ յանապատքքև ասաց ցվկՅն $ էւ Հոս ե ալ քո ւրս տ 
՛Հան ղի ոչ^ եթկ պատճառովյ» ինչ կարօտ կ% ոչ^ ղե֊ 
տեղեւ 9 ոչ ժամանակովդ* Հր ա մանաւն այ տ ք^ւսցին 
յայսցանկ ոբք զմայրի պատ7էաէւս ասեն մաս անց աշ^ 
խարՀիս այ սոր ի կ տեսլեանց էւ ազգաց % (\չ^ մայրի որս*, 
շեաց առ. Օունանու 9 զի զնորայս ցամաք ե՛րկիր քսրաս^ 
ցկ 9 իսկ զգկքն օգ 9 էւ զանօսր գ–կ$ 9 Ոէ ՜Ր 9 զանօսր 
ցամնաք Հուր ♦ յ"ր ո ց ՛ի շարժման էւ 9 ի գնացից թե Խ 
թէւն չինի թռչուն 9 իսկ բուռձ* գազս/եք էւ այ լան 
սուկք • իսկ Տ՚անրս* սողուկք ♦ իսկ թոյլե % զեռուկք ♦ 
իսկ անշարժ զօրութռ^ցն էւ չորից կողմանցն զցամաքե 
բաժանե՛լ ի ցամ*սք պտուղս 9 իսկ զՕեբմ* էւ ղռա մար 
9 ի գկջ^պտսւղս • զՏ՚անբ գկֆն յերկոսթս գալարիս $իսկ 
զթեթէւ զյէկշն 9 ի կենգանաբերացն յերկաքանչիւր 
զօրուէ-ցն զոնարութֆս չոբիցն 9 էւ զգիքոսն 9 զթանթա^ 
ր և զինառն 9 էւ ղչէալարեղինացն 9 1ւ ար մատ ե զին ացն 
տե՛սիլս է (\րպկս թկ ցամաք, կ միայն ընտրել զմաքրա^ 
գոքսն 9 ի Հա ղի կա 9 կամ* ՝ի Տնունգս ց ո րենոյ * \**կ 
գկՀն 9 ի գալարոյ 1ւ 9 ի կորեկս/եկ • զիանրագոխսն ըստ 
իւրաքանչիսր սերմանցն է իսկ 9 ի գիֆոյն էւ 9 ի թեթէւ^ 
կն % որ ըստ մաս անց ^երւֆն կ 9 պրաս • իսկ Հողանման Օւցւէւշ0ճ Ե7 քերմ՝ կաղամբ էս այլ ամ՝ կձոս ♦ իսկ թեթռագոքեՀ* 
9 ի գգոսմսն էս 9 ի սեխս էս մեզրապոպս * վանգի բա*. 
զրսւՐկ բանս 9 եթկ կամիս ըստ իւրաքանչիսր պատմԽլչ 

\քԹե մաշեալկր 9 ի սկզթանկ գմայրի այ 9 ով <Հե^ 
թանոսք 9 9 ի կողմանս էս 9 Է տե՛ս Էլս էս յագգս ուստ/է 
առնկր այժմ* Տ՜առ ճւ ոչխար • ու. սա (է գալչսրի , ուս տքա 
գգում՝ | էս մ ա յԼ ուէ ^ % մ ամանակի սաստիկ բագմհս^ 
թիսեն թռչնոց % մինչէս յագեցուցանել դՀԷց 
բիէ-ր Հագար ՝ի բա դո է. մ՝ ժամանակս ♦ ուստի կր 9 ի վխ 
մէն 2ըսր 9 էս ք ի կգակկ իշորգդյե ազրիւր տ \>սկ մրպկս 
զայս ՛ի չգդյից արար է վանգի ոչ ժա մասնակովդ յեղա^ 
փոխեալկ ահ՝ զար* % զի ասիցկք եթկ 9 ի բնութենկ 
փոխ կառ է \)ոյԱպկս էս գասԴրեա/ե ինչ 9 ի չգոյութհկ 
արար է վանգի ոչ գատաւորաց կ մարմին ամենայն 
սքանչելի կարգին * ՋԱ՛ եթկ գյաւագոքես գօրութբ 1ս 
երագ իմաստութ(1 խորՀրգովք ՝ ՛ի չգոյից արար 9 ոգԼ 
Հակառակ յամառեսցկ վասե տկարագունացն էս երա Խ 
գ ալու Տրիոն տ կւ Գ\աւղոս ասաց զտեսանելիսս առժա^ 
մաեակեայս էւ ղաներ ԼոյթքՆ յաւիտենակաեք « վան^ 
քի գԷ*"Կր է»կ ու-րետն յ երկնային կութենկն յոյժ 
ընտրոսթ՚ին առ երկրայնովքս $ 

\ ճ սկ ասասցուք այսոսՀետե– զինչ կր բանս \)ա<Հա^ 
կայ 9 գի ուսցուք գայ խորՀուրգն « Նո֊կր չարչարե^ 
լովյ էս նենգելով Համբերկր զայն յ այտն ի առնելովդ 
որ գրպարտեալն լինկր 9 և. առ Հօրն վասե ած՚ամար^ 
տ հՑ" թարեխօսկր է ՍՀ/ձ ո չիարն ոչ եղէս ձնեաչ 9 ի 
սեր մանկ վասե որ առ յապա/ե 9 ի կոսսկն ձնանելոց 
կր է կախեալկր խոյն զեզջերացն տարէւոր. վասե գի 
ճւ որ խաչելոցն կր վասե ագգի մարգ կան 9 կամեցուլ 
կապանօք մատուցեալկր տ Ոչ ոք կր որ կապեաց զայն 
ոչխար , բայց եթկ ած֊ • ճւ գվ& մարգ ոչ խաչկր , ե^ 
թԿ ոչ ^>Է* կ աէ ֆ ՀօրԴէ-՚ա է$*գ առ աքին ոտս ոչխարին 
սլատատեալկայր . զի ցուցցկ եթկ զեմանութի խա^ 
չին ամենալից բերկ • Գանգի եզերքն ոչխարին են 
ՀէոըՀվֆ * առաջին ոստն ձեռացն ձգուհս • քանզի 
9 ի ձեռն այ էս յ առաքինի գոր&ոցն կաաարեցաւ խա^ 
չին խորՀուրգ * Ո ՜վ *էե՝& իոքՀրգղյ թագոսցելոյ 9 ի 
փոթը օրինակս # ով աձ՚էձյին կամաց » որ հալած՛ական 
առնես ղմաՀ մեղացն ովմեհի զօրութէգ , որ ծի^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 շօ6 Վյտն Եքա^Ւ եի ՎյւօԱՈ՝ՈԻԱ8 

հազիս զյանգգնութքւ բանսարկուին % \քաՀակ Հ ա ֊> 
նեալ չինկր *ի վե՛րա/ սեզանոյն 9 և. ոչիարն ղենե՚ալ 
չինկր | էս պատան էակն բարբառեր ♦ ոչխարն աներև.^ 
Հ/Թ է երիտասարդն վշտանայր ք էլ. ոչխարն պսա^ 
կհր * ՚ճգ^հր Ս ա Հ ա կ 9 զի պատաՀեսցկ այնչափ Հ*"*Ր֊ 
Հին • իսկ յառաֆ անցեալ խզյին % ղայսքան պատճառ* 
օրինակիս միաբանեաց տ կս ե՜րև-եցաւ. ոչիարն , և֊ խոր*, 
Հ ուրդն իսաՀակայ թ-ագեաւ. ♦ սպանաւ. գաոհան 9 էս 
*Սբ պատարագն կենգանացաս ♦ կապեցաս իսաՀակ 
ընգ կապանօք ոչխարին * րնբռնիսր խղքս » ե– մանուկն 
արձակիսր է իսկ ա յ ս ամենայն, չին էր վասն յապաղ^ 
ման խորին օրինակին տ \^պա կատարե՜ալ չին էր խա^ 
չին խոր<Հոսրգ ♦ քանզի եթ-կ սԴրրձենայր Հասանե՜էյ 
(Յ֊եբեւս արգե՝օք էս \)ա<Հակ չս*րչ***րիէ֊ր աո– ՛ի վ^այոս^ 
ան<Հասատից է ^ 
ախորժամ եկն փոխանակ միոյ իսաՀակայ 9 

բաղոէ-էՐ իսաՀականչք մանգոսսք սպանան • ղի կա տա*, 
րեսչյի \քա<Հակսչյ խորՀոսրգն • ՀՀարչարեաԱթս մասն 
՝ք&ի զգժոխս սարսեցոսցին ♦ զի ան պարտք. Գ ո (^՛/^ 
վասն ՝ք&ի ակամայ չարչարեցան % կտես ւ/աՀ էս սքան^ 
չացաս* զի ոչ^կավխ վասն բարեպաշտ ոսքՅ-ե > "չ/ԷՐ*""–֊ 
(Յ֊Ծն անշէաօա բանիս վկայեաց % իմացաս զի բնոսթ1Լ– 
Դ-ոոձն .առա* մատոյց զանփորձ բնոսթ-Նն վասն ի՛՛ր 
շքզնեչյ* էս կարձ՚եաց թշնամին յ ոմանց պա տա <Հարաց 
եզեալյզյձոսթ իս % Գիտկր արարիչն գյաութռն ղիաոս^ 
տովանոսթ՚թն 9 էս ընկաչաւ. ղվՀայոսթ$ն ն*ձ % որ ասացն 
մատս սցանեչյպատ արագ, ղան փորձն իսա^ակ ք էս յօրի^ 
նակին կատարե՜լ օող^ակկզսն իսր % *կա ես զմսԽկոսնսն 
որ աո֊ *ք&իս սպանան , ի վ^այոսթք առլ/նկաչաւ.՝՝^ վՀթ 
զի «ձ. "րպհս չսեն մարդիկ ,ըքկ ահ % \$ով^ասնկս գեռ 
ոչ^ հր Տնե՚ալ մարգարկացաս 9 վաղեաԼ անպատոսնն 
խնգոսթ-բ ըստ 1ձմ սա քեէղ/ն ♦ ե֊ մանգոմկքն լո֊ե՚ալ 
վասն ՝Հեփ վկայեց ան 9 քանզի ոլ էին անբերան քան 
զ\Րկրսւիչն տ Հ$ակոբ ե– կսաս կո-սսկքքն վասն բնոս 
զիսրաքանչիսր զէյլամս ցոսցանեչովյ էս ղիարգ *ք&ի 

ՎԿ***յքն ճ Թ^՛*^ 09 "՚զյքէ/ք հէք** * ո չ. արդեօք 7էզնկին 

վասն նր$ *\էԴքա վասն իւ֊րեանց մարգարկացան • և֊ սս֊ 
քա վասն ՝Հ*&ի վֆ՚Հյեցին է (ֆակոբ զյէարշապարկն կա*, 
չեալ զկսասայ , զոր բեոսթ֊խՀեն յաո֊աֆագղխ ոս^ Օւցւէւ20ճ ՝պ ՎՏԼ11% ԵՐԱՀՏԻ ԵԻ ՎՐէ>ԱՈ՝11ԻԱ8 20՚յ 

"Գ13 ԴՀԱ" Հւ աէ Օ&* գորձ՝ե՚ցի1նէ \ձ+յսպկս էս 9 ի տղայսն 
րեուքւե չարչարեցաս 9 րնուքքն վիայե՚աց • Հետև-ե-ցին 
նմա էս կամքն , զի մի մարգ ըսա րնոսթ֊՚^ն ունի ղքքԱՀ֊ 
մըս ք ոչ^ կամքն տան զռնոսքքն մար գոյն $ այլ^րնոսթ–1էն 
լռոսթր խօսեցեալյ էս յքքնքե՚ան շբֆաաատե՚ալ ունէր^ 
ԼՀ*Լ ՍԽ՛"^ ապառնե՚ացն • վանզի էս էրթէ֊ Տնաց էրալյ» 
Էին աղայքն 9 թ-երէսս վկայեին վասն ՝ՀՀսի • վասն զի 
զյձակոր եցոյց կատար եալըստ կամաց ք զոր րնուքՅ֊Լքն 
իսկ արար է 

\\ևրկրորգ ասուր ել \\րրաՀամ % 9 ի ՛Օր տե՛ղիքն ղք ա ֊ 
րսսիՅիէն նշանակելովդ զոր ե՛տ է՛ս 9 ի մա Հու. որ գոյն • զի 
րոտ ՛Սորա կա մա ւյՍ մէրռաս էս յարոսցեալիղի * 8^7* ~ 
րորգ յասոսրն է– Հան 9 ի ա ե էյին պատահական պաաա^ 
րագին այնորիկ • վասն որոյ ետե՚ս զգազտնի խորՀուրլ 
գրն 9 ի միում՝ տեղսսք 2 զի աչին էս զյարոսքՅ-եանն * 
որպիս առ +քՏօիւ եղի տ ֆոխանակ գե՛րեզմանին եղի 
\քաՀակայ սեղանն ♦ զի անգ 9 ի մաՀ եգեալ ՝ի վէք"^ 
կեն գան ոք ք էս առ քէառոֆտ զիաչե է՛ տե՛ս* զի, գառնն 
զնաէանկն կախէրալլէնկր է կղէս ճւ իաչն Հարկատու ր ճ 
որ փրկելոցն կր զա ղուս մե՛ր $ զի զՀքաՀակ փրկեաց այս» 
թե-րէստտ ճւ ՝Հեէ 1 ի գերեզման Էն փրկեաց զՀՀաՀակէ 
^ձ+յսպկս էս զԾրսն *ի գժոխոց փրկեաց + քանզի րա^ 
զոս$Ր իորՀոսրգս ունի որ ինչ^ էզէս առ. ՀքաՀակաս ա 
ք| ՜վնոր սքանչեչիաց • զի անգ սեղան ե. գիրք 3 եղեն » 
էս առ. ՝քԽիս գիրք ե. սե՛ղանն կան գնեց աս ♦ էս յարոս^ 
թէն գիրթն է անգ էս սեղանն » զի կաաարեսցի կսայ^ 
ե՝այ ասացոսա&սնփ "ձի եղի ցին գիրքն նորա 9 ի պա^ 
աիս ււ է Ջյքնչ^ ակնարկէ գիր" չինէչյզսե՚ղանն $ էս զ*ե–^ 
ղանն գիրս* ՈքՀ/լթ՚ձէ րայց ե՝թկ ղՒրԿԻՐ ^քկէեա » 
էս զի ր կինս երկիր % ՝ՀԼանզի ինքն ՝ՀԽ փոիանակե՚աց 
րնգ երկնայնացն զիրկրայինսս 9 էս ընգ երկրայնոցս 
զիրկնայինսն ♦ վասն այսորի կ Հրե՜շչոակք իֆին յէրկնից 
յ^րկիր * Ե՞րթ ե՛ղի այս • յորժաէՐ ե՚րե-եալերկնային 
Հրե-շտակացն* գոչից ք/ն փառք 9 ի րարձոսնս նայ > էս 9 ի 

1 ի ւոայսաեցա օոթւակթւ ասաշ տ ք*» ԱՀ§ օրթնակի ըեթերյոսաեէՀև 

2 ՛ի ըէէ-աւձւյքս օրինակին է^է՚Լ 1 կամի էյոէ֊էյանէրլյ և կամ՛ իսր °(փ^ 

3 Հօրինակի ՛ի չո^սանյս ՛ի Հե. նակն ո^եկր փք. ք փ , և ինքն փոխեալ 
ոայ րառիգ և որ պքիի գան ՝ի վեյ իյկ . զի ասկ անգկն . ք \գադ\ է (Լկ 
ահդհո Աս նշանակի Հ. գո^կ ^ , է^է * Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւօ8 Վրւա, ծոսւէՏԻ եի Վյ\է>ահՈԻԱ8 

վերայ էրրկրի իաղաղոսթք \ էս յորժամ* աո֊եալյՀՀաի 
՝է յէրկինս եՀան գոգ Էս սրբոցն • քանդի \$որմամ՝ 
բարձրացայց » աս է $ զամենեսե-ան աււ Էս ձգեցից >>տ 
Տեսեր որակս յերկաքաեչիսրոսՅս երկաքանչիւ.ր , 

յէրկէնս երկիր է ե֊ 9 է վիրԱԱ ևրկըի ^բԿէ^բ • 

\քլին 1լկ>րա<ՀաաՐ էս իսաՀակ միայն , քան գի թողին 
դկՀե էս դմանկոսնմե • քանզի % Է յարութՆն ե՛րկու, ե՝^ 
ղի ցին յերկանին ք մթն ըԱգ իՂքե՚անց առեաէ լին է , էս 
միսսս թողեալյ է^առսչյք մեղաց թողեաէ լինին 9 Է 
վերայ °՚րկրէ է գատաստանին ակն ունելով» և. ամեյ 
նախ րնգունայեակաե ՛գնացք և– վարք ընգունայնա֊^, 
թե ֆ Ո ՐՍ դնմանոսթք ունի կշե % ոլ ինչ^ ընգ թսքե՜ան 
սսնելովյս»պրե՝լի 9 քանդի միանգամայն Հանգերձ մարլ 
Յնոֆլ իսրով^կորնչի % վանգի ասկ <կասղոս % եթկ "Այ^ 
բովք յօգս յափշտակե՚սցուք > էս Հան ա պագ ը**գ ան 
ե՛ դիցուք || է իսկ ապա ուր հհն յիսա<Հակեան լեառնն 
յափշսէակե՜սցին , անգ աեսցեն դխաչե էս գյարութինէ 
Կս գսչ/ս լիր առն ասե՛մ՝ գոլգրախտն 9 քանդի նա կ եր^ 
կիրն կենգանեացն զոր ասացե՚ալ կ ժառանգել^ եւ 
գի բարՏրագոյն կ, քան գի՚րկիր" ԳՀԱ* գրախաե , ասկ 
\ձո–աքեալՍ •"Քփ յափշաակեցաս 9 է գրաիան գի յսՀ. 
փըշաակեալԱ բարձրոսի ցոսցանի տ *Հթյ իբրև. գժու.ար 
Գ Ո 1 Ո, Լ մարգ կան աո» վեր ելան ել 1 է ձեռն յափշաա^ 
կոՀ-թ– եասն ահ՝ կատարել տայ • կս 9 է Հչձուձգսն 
ասկ % եթկ ձՐՐՔ գե՚աք անգէ ե՛լան են • դի ոլ կարեն 
էսկ ՛է խոն ար<Հա գոյն աեղւոֆկ ե՛լան ել քուրքն յս*/** 
սա եղի է իսկ *իեՀոն ըեգ &՝ե՝բայիթ լե՜ռն այ ին ե՛րկիրն 
անցանք իք անէ/ ով ^ / կգիպտոս > որպկս յ այ անի կփ (ֆմր^ 
րոչյիթ– յեթէոպացոց 9 է ր ար Հր ա գոյն տեղոք կ իքանկ* 
^նաի գան սուրբքե 1 թողեալ գամենայն կենացս 
ր աքաղմհսնս էլ. դըեգոսնայնութիսնս ♦ քանդի հառայ^ 
քըն են բաքաղմհսՂլքե սպասասորսւթ-% աշխարհիս 
այսորիկ • և. գՀՀոէ-րե էս դփայտն կրեա չբերեն ք դգորձս 
եւ դթանս էս դիորՀուրդս % կրեք էրե գորս ընգ ին^ 
քեան ունել ասկ է դ^աւ֊ատոյն ե-րրորգութին է կրի" 
առեալ կրեն *օ՝բր $ քանդի լիակատար ընկալռթե 9 Է 
յարութ֊՚Տն գոգի էս դմարմթև էս դշրւնչ * Ւ*գ/ց ասեմ* 

1 &օրԷ%աէթէ »»*.քէ%՚տ 0ւցւէւ26ճ Ե7 0$Լա, ԵՐԱՀՅԻ ԵԻ ՝Ա1է>ԱՈ՝ՈԻԱ8 
զերեսքէն 9 ի միարանսւթք եկեալ* քանղի վ$*չյՀ& ղիւ^ 
րեանց չարչարանս յս/եձթե ա/եել երթան առ. ♦ 
վամե ղի փայս/և ճւ Հուրն եւ ոուրն % Հալաձ-չացն. ե*ե 
աոաեքակք « կթկ ոք ասասցկ ղգորձ՝ իլրստս/եչիւր 
յան ձին կրելսվյնա և. աք եալ^ աս կ % թկ (( իւրա^ 
քաեչիւր ոք ղիւր րեոձա յան ձին կրեսցկ ք , է ի*– աՀա^ 
ւաեիկ մարգ 1ւ գոր&ք իւր տ Այտաց ճւ ս9րե ♦ "Հուր ճլ. 
կի արկանել մ^րԿէր »> 1 Ց^Հ^*– 1 ^* տեղի ասկ • կ Ոշ &կի 
արկանել խաղա ղութի 9 ի վէրսչյ ^րկրի է ոչյլ սուր » է 
\Տ^յլէեսաց ԱՀւասքեաչե՝ եթ կ երկոքին են* ղսուրր չոէ, 
Հ,ոգի% ասաց առձուլյ ճւ ղսուրն վեր Հ,ոգոխ 9 որ կ 
բասն այ * իսկ արժանիքն *Ծբ Հ,ոգոյե (քեքե՚ասց սւնիքե* 
ղշեորՀն ըեգ փայտ թե 9 ճւ ղ^եաես թողյովյղիաՀե կրեն է 
Հ,ոգոֆլ ելան են յաշիարՀկս 9 ի ձեոձտ պարկեշտու1քե ւ 
Հ*սացպք վամե \քաՀակայ ըստ կարգ Է 9 1ւ վամե 
տնգոյե ասելպարտիվխ % \^»ուն տնգոյե սարե՛կ ասէ • 
րսչյց **չ^ (&ձ ա&այք/ե գիրս ունի սովոր ութ ի անուա^ 
նել&առ. 9 ոչ ս՛այր 9 ոչ^կիւպարիս 9 ոլսարգ % ոչյստրո^ 
րողմե 9 ոչլ սարմե 9 ոշ կաղնի 9 ոչյրարտի 9 ոլ սուսոյ 9 ոչ^ 
այլ էեչ^յայսպիսեացս ոչ^ արգեօթ իցկ տ կւ ուստի՞ կ 
այս և. րնգկր ունի օտար անուն * $եսցուք ղայս սա^ 
բեկս զի՚եյէ թարգմանի ♦ թերե֊ս կարասցուք ղՀետովք 
անկանս՝ լ առ. 9 ի թարգմանսւթիւձ . է Կրկգիմի միտս 
ուՀեի ♦ արգ թո զու թիլն ասացեալյ ա րգ ղօրութֆ ւ 
ՕայլԼ՚րկոք&ան յիրաւի են • քանզի և. թողութֆ մե ա 
զաց շևորՀեալկ մեղ^իաչիւն 9 և. ղօրացոյց զմե-զ^ աո֊ 
9 ի աՌտրտնչելընգգկմ՝ թշեամոյեէ Հ+այց ղի փայտ կ % 
Հաւատամք • րայց օտար գիտեվխ ղհ՚աււս % \հլ մ^ե^ 
թկ աքեր նման իցկ ^րկգիմի փայտին ♦ ղի ճւ այս երկ^ 
գիմի ք ճւ ի աչս երկ գի մի ղօբութք ունի % օր Էնա կ Հա. 
ւատացելոցն կենգանոէվՅ-Խ 9 իսկ անՀաւատիցն մա^ 
Հու, է ք\ր 9 ի վէքայ ՍաՀակայս ֆ կ թողուք մեղաց* իսկ 
սրրոցե զօր ութի առ» 9 ի պատերաղմելըեգ գև֊ս ւ \յւ 
գարձետլ թողութին Հաւատացելոց 9 իսկ ղօրութի 
աե Հաւատիցն • ղի վըկժի/եգիր չինի յաւուր գատասլ 
տանիքե է կւ որ 9 ի գրաիտքքե կ 9 երկդիմի ղօրութի ու^ 
նի * ոմանց բարոյ էւ չարոյ առ 9 ի յ՚՚րոշել ղանձինս 
իւրես/եցփ իսկ ոմանց գիտուփ 9 Հպարտոլթի գիտու^ 
թեաե ըՀեգգկմ* սչյ էւ մարգկան ւ Քյտարեկ տունկ 

4 »4 0ւցւէւ26ճ Ե7 210 Վ|1տ, ԱքԱՀՅԻ ԵԻ ԼԱէ>ԱՈ»ՈԻԱ8 
\^բրաՀամ ե՛տնա ♦ քանդի 9 ի ձեռն նորա յաուաֆա^ 
գդի ցուցանկր աձ՝ ք եթ֊կ թողսի \ՀաՀակայ չմե՜ռա^ 
նեէ* և. & անհաս իսաՀակ եթէք 9 ի մա Հու. 9 ի կեն գա ^ 
նութ՜թե Հաճի ահ • կւ 9 Է ձեռն լչւուՉե կատարէրալ 
առնու գվար 35* % \Հֆգոէքե գառ. սաս առ ճ՛առ այսն , էւ. 
գտան էն զհշհ ՚հոսա ♦ քանզի գեռ. էսս յ երկայն 

ժամանակս հր տեսիլն է Խ– Գան ի Է լի ասաց 9 ի յայտ^ 
նութ֊ռն ♦ զի նոքա գարձան իբր 9 ի տա7էարէ,ն անգէ/ե 
յիւրեանց տուն 9 կատարեալզխորՀուրգն տ 

\^յբրաՀամ եղէւ. քաՀանայ * ՀքաՀակ նմանատիպ 
գառ ինն • խոյն կատար է աց զՏեռձ քաՀանային » զի 
\\աՀակ նախատիպ եղե՚ալ^մարգարէյասցի վասն Հան^ 
գերձելո/ե • մեռեալ ե֊ յարուցե-ալյ սպանեալ էւ. ոչ^ 
ապականե՚աԼֆ ե– յ&՚րկրի ոչ^ նսացեալյ կրանելի էրս , 
\ՀվտրաՀամ » զի 9 ի քե՛՛լ էւ՛ յ ո ԸԳ ո 2^Ք ո1 – Աք% նախա^ 
տպեցաւ ♦ երանելի ե՛ս 9 վասն զի այր ք ա դգհ ա ցի ա ֊ 
ռ֊աքեցար 9 ի ՝$Հանան , զի քարողեսցես զաՏ՜պաշտու^ 
(Ձ՛ի այնոցիկ % ո րք աեգ Հեթ-անոսք Էին տ կզեր աո֊ա^ 
քեաԼ 9 ի ձեոքե ունէքսգրուՏ • եղեր մարգարե 9 ի ձեռՖ 
ՀէորՀի ♦ եզերքաՀանայ 9 ի ձեռն Հոգեխոր պատարա^ 
գին • եղեր Հայրապետ է զի 9 ի &ե՝ոՀկ աՏ–պաշսւոէ֊թ֊1տն 
եղեր նախապտուղ^ ♦ եղեր կատարեալ 9 ի բազում* 
վարձութիս Փորձ գտեալյ կղիցի էւ֊ մե՛գ ուրախանալ 
ընգ քէ՚՚Էք յորժամ եկեսցկ ՝ՀԽ և. բնակես ցկ 9 ի մեգ 
փաո-օք Հքօր իէ֊բ՚Ս Հանգերձ սուրբ Հթգոֆտ • որում 
փառք յաւիտե-անս • ամէն է Օւցւէւ20ճ ՝պ 2111 յ յ Ի՛ աէԱ /Ք իշիանոսթք (3՜ ա գ աէ ~ ո ը*՝լ յան*, 

գամս ձե՛ր է Լոսարա֊ք զազկան զոր գորհ՚եաց Գ ի յե֊ր^ 
ՀբԷ ♦ ք աս ^եցկք ե֊ փախե-րուք 9 ի նմանկ * ՀԼի կողոպԼ 
տե՚ցաս 9 ի քոսն \\գա$Ր կողիսս ճ որ առա է– 9 ի նաՈմեկ • 
յարթնոսթ՚Ծն մի կր • իրրէս ննքե՚աս 9 քւաժանեցաս էս 
ե՜զէս յե՚րկոսս % *\քԱյ հ՚ասր այպաեեցաս քկոէէէ որ Տնաս 
9 ի նմանկ • յարթ*նոսթ1Քն զգաստ է՛ր էս պարկեշտ 9 էս 
9 Է քոսնն մերկացա ւ– էս առակե-ցաս % Ղքվւո գարձէրալ 
9 Է ձէէռն քնոյ է՚՜ՐԴ/ կողոպտեցաս և. ոչյզգաց % \^եհ՝ալ, 
ցան արթոսԴզլն 9 Է գաեձկ նորա 9 և֊ Խզես յազգս րա^ 
զումս է Քյի եթե ընգ ՚արգարս զայն գորհԽաց քոսն , 
ե– ոչ^ զգաց 9 է գողանալ զնոսա * քան ՀՀ էսս ե՚րկիցոսթ 

մեք մԽզասորքս 9 ի քնղյ $ ղի *Փ "՚ԷըԷցԿ ՚էե՚Է* 1* քոմե 

մե՛ռան անգրանիկրն կգէպտոսի , էս ոչ զգաց (Յշոսա^ 
ռ ականն այն • բայց Էբրէս զարթե՜աս էս յարեաս 9 ա ա 
պա զգաց Հարոսա&քքն իսրոսմ՝ տ \քիսարա որ սկայոս^ 
թի է*֊րո*է\ ֆարգե՚աց զազգն էրրայեցսոց > որչափ 
հաց աս յարթնոսթէ* իսրոյ 9 նոյնչափ տկարացաս 9 ի 
ձէէռն քնոյ ♦ զի Տ<"/Կլ Հարաս . 9 ի վեր այ %որա էս վա^ 
րե՜աց ցից ընգ ձ-ամե-լիս ♦ քոսն սաիատ քսես արար զնա 9 ՝ 
զի 9 ի ձէրռն էքնոք սպան գնա տ համփսոն ոսիտասորն % որ 
յորովայնկ զգԽցեալ կր զՀսկսչյոսթի 9 ի ձեռն Անոք 
որ սչյրէաց ղֆղիշտ , կոսրացուցին փղշ^րացիք զաչս նր՜է 
*\քա սպա՛ն զառես&ն 9 էս ազոսեսզքն այրԽաց զֆզիշս* ♦ 
քունն նե՜նգ եաց էս ե-գԷրՏ՛ զնա 9 էս 9 Է սւոսկ ը**գ ե՚ր^ 
կանս կապեաց զնա տ 

*\*ք՚շՀ՚րի \Րագիամ* ասարե՚ցաս • արթոսնքն որ կին 
էքնգ գեգկոեի 9 9 ի ձախ §ի ողոքն ընգոստե՚աս էս զ<**ր֊ 
թ ե-աս • յարեաս էս ընգ սոսր ե՜Հան զանձն Էսր % ք\չ^ 
շաղախեց ան ձե՛ռք արթնոցն յարիսն ձ՚անրարթոսն 
քնկա&իցն է յԼաՀիսք էս րարրառովք արթ-նոցն պզիե՝^ 
ցաս յարիսն անձին Էւ֊րղ/ * Գե՚գկոն Հսկոսն կր յա^ Օւցւէւշ0ճ %\% Հ&Օն **,Ո6 ԵԻ Աք *նՏԻ»ԵԱն 

զօ(3–ս է էս վՀՐագԷաէՐ երաղյթե ասՀկթե ♦ մարգարկա^ 
ցան նմա յազթոսթքք 9 էս պատաՀե՚աց նոցա պար^ 
աու֊թքտ ա կ ողոպտեցաս *Է քո սն Սասոսզյ գի կորոյո 
դտտոսն Էօգկի Է՚-ք՚Ա • °Է ՚ ՝Է Հե՛ռն տտնոյև զոր ե՛^ 
Հատ 9 առ գթ-ագասորոսքՈտ առ ՛Է նմանկ $ էս ոչ^քաս^ 
քեե՚աց նա յ այս մանկ ♦ էս յասԽէմիսա անգամ՝ ննքեաո , 
մերկ Անաց ՝ ՝ի ղինոսկ իւրմկ ♦ գի առաս ՝ի նմաեկ գ&լ, 
ղարգե տկէէՆ է*֊ր • ե– գէյԽանսն որ յե՚տ վ$եոյ % շևորՀաս 
էրա նմա Դ+ասիթ– • ղի յ**լյն քեոյ որ յայրի անգ քոսն 
յասիտենից ննթե՚աց նա է (7*– գէ ^ ս Ա^ § Ա^ րա Տ &* ա փ սա կ 
էս ննշե՚աց , կոտորԽաց Հրեշտակն ցդօրս ՛Սորա • էս սերս 
մըե զոր սերմանե՚աց ՛Է տոսկ $ Հնձեաց ՛Է գէշերի • դի 
Հէ*ափսակ ննֆկր 1 ի գաՀոյս իսր > էս Եղեկիկչ^ արթուն 
կր յազօթս է գոսարքՅոսնն յաղօթ-ս արթեոքե 9 էս 
սատակԽաց գյւանակս նն ֆեցելո չքն տ Սիոն չի կր ադօ֊^ 
թիւք ք էս բանակն \^յ§որեստաեի մԽռելովյՀն տ Հսկող*, 
քըն որ ՝ի յքկկա&՚իցԱ ՀայՀդյկին 9 ննջէցոսցին քոսն 
յասիտենից % Գիշերաս ա սե՛րե՛ց աս (Հարկլ^ի Ա*արաց ֆ 
որ ՀսկայոսԴտե կին • քանզի ՛ի մատնե՚լ Խտ զՀոյակա^ 
պըն ըեգ ամենայն ե՛րկիր տ ՀԱ* այն Ո Ր նն^են % Հան^. 
գերձ արթնոֆտ* մի են* էս չեն մի նոքա ♦ Հանգիստ 
թնոյ ոչ^ Յ&այ ♦ էս պաՀեալ կ ՀատոսցոսՏե աղօթից տ 
Ա+յ ս վաստակ* որ յան գամս մե՛ր յաԳՀաիկ % մէոլշաՀ 
ի րարձոսնս անց անկ վաստակ այս մե՛ր , էս կայ Սեպ/ 
վարձսն յասիտե-ան % Օւցւէւ20ճ ՝պ ււՅ 

ի գաՑ Վյւս^ ^սգո՚լաց* 

ք յ^Օհ^ԵՑԱՕ՚Ք փոթք աուաքիսիո » թաոձալ րպ^ 
ձ՚ասրուք խաւ.արի • զի ա<Հա փդթք *ֆ ե. կատարե՚աց 
դժասմձ իլր փ էս Գքք աա+աա-օա ուրախ աոՏևկ զմե–զ% 
Գփշիրի Հսկեցի աշակևր*Փ . Լ ղի ՚ևԷրՀԽցխ ՛է 
արամսէ-քՅ՜ֆ 9 ա՚պև՚ր ա՛լով 1ոպե՝րԽաց վարդապետս վեո^. 
սաս % Հյաոտատիչ^ րսու թ-ո՜ցո ոլ րոՀեագատկր զտկարո % 
ե՚քՅ՚կ *Վյհ մարգկութ՚քէո որ յազթկ քեոյն 9 ճւ. ոչ^ պսՀ, 
ասւիրո/եագրկր գարձե՚ալթկ ոչ զի յ ա Դ& ա ՚ ա Լյ^ Ա հք % 
\^ղ1րրուք 9 աոկ % Հսկևցոդյշ պաՀէ՚լ դժատՐ փ էրս այ Է՛Ս 
որ գալոցս կ տ ՀՀորս պա Հո 1էա ոԴոլ պաՀե՝լ զա մեն ախ 
գէշէր» կենաց ո%րոց • զի յսրսւ֊աՐ 9 ի սոցասկն ԽկԽս^ 
ցկ փե՛ս ախ 9 գացկ արթ֊ուն զի՚կէ՚ոե-ցի իւր տ քծ*կպկտ 
ձ՜աձ-կէրաչյ զժաՏՃ ճս քրր" Է՛՛ր է ե– ոլ յայտսէրաց զժաւՐ 

Տ՜ագմս/եԴտ իւ֊ր ւ "՚յլզի Գ Է գէշէրէ ա "5*է յ^՚մ^^&յ** 

է*֊ր $ ա<Հա գու.շակե՚աց քխգ չրր* կողժաեո է *կա<Հէրս^ 
ցուք այսոէ-ՀԽաէւ. զժաւՐ փե՝սայք/ն 9 որպկո ու֊սաք մերթ 
պաաոէ-իրաս • ՀԼի թ-կ յաւա֊րս մե՛ր ոլ ե՚կե-սցկ 9 ալ 
զյանայ զմե*ալ ոաոէ-գոէ-թի նորա տ ք\րպկո գաՀ/քթ > վա֊ 
րե-սթիք աոաց վարգապեաոա ցաշակէրրտս% իէ-ր % Հ,ալա^ 
&՝ե–սցու.ք զքսմս յաչաց սԴրրոց ճ պատրաստ լքխե՚լգալբո . 
աե-ս/և սորա տ ՀՀասկարձ-ոէ֊սա աիայլատակկ փայլակն 9 
ճայթկ ճայթ֊իւձ և. ը%գոսաու,ցաեկ •յաեկար&սւսա 
խաղազայ աԱգրաեիէխ 9 ե– շարժկ ղզջրութֆս ե՚րկնից տ 
Սաս տկութ-քս ամեն ախ փայլատակասց և. արՀաւիրք 
ամեն ախ որոամաևց Էրրե֊ զ$ ա գ ա Գ ԳՐձ^Թ՚Լ.^*" Ժ ա ^ 
չըս յայասո ւ. թ 23# ՝քՏօի է քսաւ-արի արե՛գակն յե-րեսաց 
ն*ր 9 ճ– չուսին խափանի ♦ ձ– թոքի խաւ֊ար ճւ պակասի 
9 ի ձէոձ Տ՚ագմաս սԴրձի սշս/եթե • և. սփոփ քուձ ճւ ոիրՀ 
յաչաց » էւ. խափասի ցասկուվՅ-՚քւ ասգամհց 9 էւ միա^ 
րա%ութք տարան՛ի 9 "րոյ ոչ^ աոձի պակասու.նո է Ա/^Լ 
%ախ որ պա<Հկ զժաէՐ փ1րսայքքև 9 ուրախ աոձկ վեա 9 ի 
յ այասութ-Ն՜ իւ.րա֊աՐ. զի իրաւուՏտ էԳէ ՀաԿգո ւ. ցան էլ 
զասգամոս % որ բարձին զձ-անրուք 9 ի կէ՚ասս իւրԽասց% Օւցւէւշ0ճ Ե7 *ւ4 ՀՔՍն 

\^կեսցուք ըստ կարի մերում՝ • ապա թկ ոԼքան ըլղ^ 
կար մե՛ր է ձփրք որ վասաակթև ՛ի միֆի մերում՝ » նոքօք 
կշտամրի վատ ու՛թս մն-ր , ղի ոչ^ սկեցպթ յերեկօրեայ ա 
\Րի լիցուք րնաւ֊ին &անրարթ–ու5տ . ղի կ որ սկկ ղգի֊ 
շերն «ղ$«ի % ա\թ սկե՚սցուք գոնկ ղկկմե • Զ/»^ձ– 0 ~ 
գոա-ա կ ղի ննջեցպ/խ երկկ 9 յա^ել^ուք ննջեսցուք 
այսօր տ (Հաճախեն սկեցողքն յաղօթժ $ և. յխկա&քև 
Համարին երաղովթա Գ*ոի շունչՀսկկողաց , Լ պար*, 
կեշտ լինի միտք Գճք* և֊ ՛ի շոէնյլքեկաձ՚աց ժողսվեալ 
կ խարկութփ մոլորս*– թե տեսլկանց % ֆառաւ֊որի 
շունչ Հսկեցողաց զթաղմամի իէ-րովԼ որ ընդ այ ♦ և. 
շունչ^քնկաՏ֊աց լինի իաղ չարի • յե՜րասս իւ֊րեանց 
աղտեղին ՛ի ձեոն տեսլեանց իսրե-անց , և– տիրե՛ս կալ 
ԲԽ 9 է 4էս ա մ ՚՚՚ոչքա ♦ ձ. քուն՝ որ կարծեցին թկ Հան*, 
գիստ 4՚ւ Լ֊ Ա՛ղի ամենեփն աշիատուվՅֆ ♦ և. թ֊ափա^ 
ս֊ին ընգ րաղոէ-մ՝ տեղիս ւ Լ ցնՏ՚ան Լ վշտանան յանլ 
օգուտս * ընգ ամենայն կող մանս սլացան Լ գարձան ա 
իրրԼ ոչ^փոխեցան 9 ի մարՏեոց իսրեանց , զի ոչ եղին 
Հսկման նայ , տիրեաց սա տան այ ՛ի տե՛սիլս նոցա • ղի 
"ձ. ^ողսվեցան ի գսէ-ո֊ն նէե իսրեահց է Հսկեց ողաց 
յաճաիեցին շաՀթ իա֊րեանց , ձ֊քնկաձից յա2էաիե^ 
ցթէ երաղյթ իւրեանցէ <կա<Հեալ կ վաստակ Հոկե^ 
ցողաց , ձ– գաոնայ յոչյինչ^ժոզսվերաղոց է կղէցի ինձ 
յիշատակ ՛ի միֆի ձերում՝ , Հսկեցոդք , որ րարձկթ 
ղձանրսա-թի ♦ սաՀա ղրաօու֊մս յսրգորեմ* » ղի եղի ցին 
ար թ ունք ՛ի ՝ք& &Ծ ՝ի ս9ր մեր • որա. մ* փառք յա^ 
ւիտեանս* ամՀն է Օւցւէւշ0ճ Ե7 2ւ5 

8Ա/ԼԱԳՍ Ի՚Ո՚ՕՍԼՐՀՈԻԹԵԱ^ * ^ յՐԳ որպկս ասկ Այսաքեաչն 9 ատՐ խհն ար Հսւ֊թ֊բ 
ղմիմեաես չաւ– Համարել քան ղան ձին ս է \1վ»գ աաՐ «ալ, 
սելյայա կ թ՞կ բա ղու. մ* մասունք են իւոեար Հու֊թ֊ՀՀփ 
են ոմանք որ սակաւ. ինչ մամս ունին խոԱարՀոսթ% $ 
ճւ են որթ բա ղու. մ* > և. այլք ղամենեսեաս է ՕԼրգ Կ 
նախ առածին իէոնարՀսսթփ , որ քան ղամ* ոք ղինքն 
անարժան Համևւրեսցի • որպկս մաքսավորն ՛ի տեատս^ 
նկ գովեցաւ. % ի* ոնար Հութ^ւ կ և. Հնաղանգոէ֊թֆ է որ 
ղիկթե ՛ի հ՝առայի կարգի ոճի , Լ– սպասասորկ ըն֊ 
կեր թե • որպկս ասկ \ձյա֊աքէրալե ♦ «Հֆաղանգ լերուք 
միմեոսնց երկիէ֊ղիմև ՝քՅօի » է 

\\)ոնար<Հութ*ի կ և֊ սու.գ ե– արտասուք , որ ոչ Հա*, 
մարի ղինքն 9 Հլ վարձկանի կարգի , թկպկտ Լ. առնկ 
առաքինոլ.թիս ♦ որպկս էս ակրն ասկ 1 թկ "(Հորժամ՝ 
ղամ՝ ինչլաօձէրսջիթ , ասասֆիք եթ֊կ ձ-առայք անպխ 
տանք եվք , զոր պարտ կաք առնե՜լ արարաք », է 

\սոնարՀու.ի կ 9 որ Համբերկ եղթօրն 9 ի ժամ՝ բար֊ 
կութէ, էս ղինքն Համարի յ անցա ւ.որ . քան ղի ղայրա^ 
նալ ձ. ընգգկաՐ գառնալ Հպարաոսթի կ ♦ որպկս էկ 
ասկ Սողոմհն ♦ "\3+յր ամբարտավան ոչկարկ Համրեի 
րելպատժոց » * 

\ԱսնարՀոէ֊թփ կ Լ չո-ռէ-թի . որ ոչ Համարի ղինքն 
յառաֆ^ կաչոյ . արժանի Լ. իօսել աս-աֆի բաղմաց • 
որպկս Լ ակրն ասկ. 4է Որյանձնկ իասի $ ղփաո֊ս ա*Ն 
ձին իէ-րաւաՐ իԽգրկ ի ա 

\\$սնարՀոսթ՚ի կ >֊ յորժաաՐ ղոնկերն մե֊&ար են ֆ Լ 
զքեղ^ անտես առնեն , գու֊ չար ամիս և– ոչ տրտնջես , 
այլասես խոնարՀու.թբ թկ ես այս մ՝ չեմ՝ բավական 
զոր ունիմձ ♦ որպկս և. ասկ \քողոմսն ♦ ս \Րի ձգտիր 
ընգ մեձամե&ս $ այլ ՛ի չափսյ կալ սանձն քո > ճւ ա^ 
ո-աքի տեառձ շԷորՀս գտցես » տ Օւցւէւշ0ճ հ\/ 216 ՑԱ՚ԼԱԳԱ 1»ՈնԱքՀք|Ի0>եԱն 

^ԼքոնարՀոէ֊/Յ-քթ կ 9 որ ոչ^ուձի գյխկե՚յԽ 9 ի հառայա^ 
կան կարգի 9 այլ է%թե նմա սպասասորկ . որպկս ձև 
ասկ տկքԽ • կ ք\րգի մա զ ԴՂ1 "Հ– պաշչոօե առնու֊լյ 

պյէ պաշաէ–Ա 9 • 

|| ֆոնարՀու.թք կ է յոքժաէՐ տեսան ես ղյանցանսն 
ուրուք ես ժչ^րամրասես , այլգայս ասե՛ս՝ թ-կ ես յանլ. 
ցասոր եէՐ 9 գայլ "Ք «ձ. կ ա րեէՐ գատապաըաեէյ որակս 
ես ակրս ասկ • գա տիք ճւ ոչ^ գատիցիք 99 տ 

Հ\ֆոնարՀա.թքւ կ սիրե՚լգբնկերն 9 քանգի ս Ւ աո ք աա *֊ 
աա-իրան են այսոքիկ* իոնարՀելե լ/եկերին , Հիսան^ 
գոա.թ*& ցասակից լինելյ 9 ի տրտմհւ.թՆ մխի թ արե՛լ, 
գանձն 9 ի ճ՚առայու. թք» տալ » իսկ Հպարտն ղայօ օչ^ 
առնկ $ եւ ոչլ Համարի գթղթայրև արժանի խոնարՀել 
՝ ի սա և– սպասած, որե է նմա ♦ այլ անարգ Համարի 9 ես 
գինքե գեր ՝ի վէրոյ քան գնա է ՎՅ* աքսորիկ գրեալ կ % 
եթկ սկր իրրե. զաղ Համեմիչ^ կ ամ՝ առաքքքևոՀէտ-ց ♦ ես 
9 ի րաց ընկեց եալկ ա$Ր առաքինողի որ առանց "իր»/ * 

^\ ֆոն ար Հու.թ*ի կ 9 որ գառ. աքք/ևսՀի մինչև, առնե՛ս 9 
ոչ^աձ՚ես զմսւաւ. ես Հպարտանաս որպկս փարիսեցիս • 
մե՝ղանչես % գաքե ա&ես գմտաս 9 ես ղքեղ յան^ 
ցաա-որ Համարիս ես խոնարՀեցու. ցանես գանձնգ • որ^ 
պկս \\յւ–աքեաչն յաևցաւոր Համարկր ղքէկբե ես սակր • 
"ՀայՀոյիչ Կի ես թ–Հևամանիչյ 9 ♦ ես գարձե՚ալ եթ֊կ 
ս Ք Պ առ, 9 ի յեաոյսն գառաքինու-թ՚քւսն մհռացեալ ե՜ւՐ 9 
ես յառաֆագկմսն նկրտե՝ալ$$ % 

\\քոնարՀոԱ^ կ 9 յորժամ* փառավորեն ղքեղ մար^ 
գիկ ե– պար գեսս տան 9 գու. սշ Համարիս քո անձքքեգ 
արժանեաց ♦ այլ գաձ փառավորե՛ս ես գոՀանաս գա^ 
րարչկն % թ-կ այս 9 ի քո յսղսրմսա-թենկգ ե՛ղես , 1ւ «շլ 
ըստ իմում* արժանեացս « որպկս ասկ \)սղոմոն ♦ "(1ր^ 
չափ 9 ի սԴր&սւթ֊իւձ անկանիս 9 9 ի իոնարՀոէ֊թ-է կալ 
գանձն քո 9 ես առաքի տեառն գտցես ՀևսրՀս 99 % 

|ք ֆոն ար Հա-թ^/ կ 9 յորժամ* վշտի Հանգիպիս կամ* 
նե՚ղոէ֊թի Հասանկ 9 ի վէրայ քո 9 ես անարգկ ոք ղքե՚ղ 
ես գոս ոչ^տրտմիս > այլ գ ո Հանաս գաք թ-կ ե՛ս «շլ այալ 
չափ միայն 9 այլ թագում* պատժոց ար մանի եմ* ըստ 
իմում* մե-ղացս ♦ ես օրՀնեալկ ա& % որ արժանի արար 
գէս նեղոէ-թ-ե՛ յ անցա ւոր կեասքս ես 9 ի մաՀկանացու. 
մարս^աս. որպկս ասկ \լ\ռյաքեաքե . ս Հ ֆ ա7էեալե՚մ Խ ընգ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ՏԱ/ԼԱԳՍ >Ո\#ԱՐ4ՈԻ*ԵԱԼն 2 I 7 

%&զու.թիս Լ. ընգ ՚Ա՚շք 9 ** ե~ չարչարանս • յորմամ* 

ս* կարանա մ՝ » յաքսժամ* զօրաեամ՝ 99 $ 

\\րքեար՝Հութ ի կ ե– գ&՚ուՏր Հան գեր ձ ֆ որ ոլ Հա^ 
աքարի ղինքն արժան Է պա սէ ուա կան զգ եստի • քանզի 
փառս մարգի կ 1 ի Հանգերգից որսան • որպկս ճև գոհ՝ ալ 
է– է մի զգեստիւք խՍեեշեսցուք կակզովք ճև շուր թ 
պ2Րս/ո> 3 ուք , որոց գԼ ^զե ցկոլթի կ ապաՀեորՀ $ 

խոնարՀութի կ , յ որ ժամ՝ յերեէխ Հասանիս ք գո^ 
Հանաս ղայ ճ թԿ բաղուվխ 9 ի մարգ կան կ 9 ի որբոց իոկ % 
Հասլա&֊եալք և֊ կարօտ ճև անՀանգիտ են • իսկ ես % որ 
ղՀ ոէ լ ո չ^ արժանի կոիէ՚Աբ՝ Հ ա 3 &** ոա ՚Ր կերակուր 
ե սկր յեէլբարյ , և. զօրս խաղաղութի անցուցեր 9 
այգ քո ողոր ւՌ կ , ճև ոլ ըոտ իմում՝ արժանեացս • 
որպկս և. մարգ արկն ասկ ♦ 44 ք\՞վ^եաՐես , տկր իաՐտկր 9 
որ այս չափ ոիրեցեր զիս ,» է 

\\յոնարՀու(ժի կ , յորժամ՝ կամիս աուաքինու /3/է 
առնել, ոլՀամարիս զքեզլ բա ւ ական սկսանելև. կալ 
աարել* այլ նախ յայ Էխգրեա օզձականութք* թկ 
օգնեա սւկարութհս իմոյ $ սի կար ա ցից առնել զՀ ա ֊ 
՚ճոյս քո ♦ որպկս և. ակրն ասկ . °ք\ր Հաստատեալ կ 
յիս և. ես ՝ ի նա ւ նա րերկ պտուղ ♦ առանց իմ* 

ՂԼ&ձ. Կ ա քհթ –՞Տ՛ել» է 

Հ Հ\ֆոնարՀու)ի կ , յորժամ* զայրանայ սիրագ $ ճև դու 
արգեչուս ղցասուՅե , ճև ոչլ Համարիս զքեզլ րնգգկաՐ 
գառձալեզթօրն ♦ որպկս ասկ \ֆոզոմհն ♦ "Օողոք բա^ 
%ի ձ֊եթ– կայ խոնարհամիտն ♦ իսկ Հպարտն Լ յան*, 
գուզն տայ պատասխանի ք , • 

\\յսնար Հութք կ 9 որ ոլմիսլխ զախոսիկ սիրես որ 
երէւելիք 1ւ փառաւսրք են ՛ի մարգկասկ 9 այլ յաւլ. 
քաան խոնարՀիս , 1ւ զանարզձ մե&արես , Լ զաանլ 
գուխտն մխիթարես ♦ որպկս 1ւ ակրն աոՖկր ♦ Պիզսլ. 
տոս խօսկր | ճև նա չաայր թել պատասխանի . իսկ ընգ 
աւազակին բազում՝ քազորու թի խօսկր ճև պարգԼս 
աայր . և. յորժամ՝ կոյ րքն աղաղակ կին , զչոեզի սսւնոյր 
ճև Հրամայկր կոչել 9 1ւ մերձեցեալ յաչս նոցա բան այր • 

ՀսոնարՀութ-իլն կ գ որ ոլ վարիս Հանապազլ քո 1 
կասՂտ 9 ճև զոր գու իմանաս զայե միաքե գիտես գորգ* 0ւցւէւ26ճ Ե7 »ւ8 ՕԱ՚ԼԱԳւ) ^Ո^Աք^ՈԻԹԵԱ^ 

"1քԼ խ"նարՀիս &~ Հարցանե՜ս ճւ խրատ աոՏսսւս յա^ 
ռաքնորգաց Լ ՛ի գիանականաց • որպկս \ք*ովսկս՝ որ 
խրատուն Տոթ որ այ ոչ անլուր ե՚ղԼ , Լ ոչ ասաց ե֊թ֊կ 
ե՛ս մարգարե &ոՐ, եւ չէմ* քս րանիցգ կարօտ • 

\ԱսնարՀութ՝Ի կ% որ յա մ՝ գրժող^իրաց զար Հուրիս 
ճւ պատրաստիս 1 ես ոչՀպարտանաս ճւ ասե՛ս ե-թկ ինձ 
ովյկարկ յազթե՚լ. վասն այսորիկ ասկ յ)ողոմոն. "Փըշ֊ 
րեն ղսիրտս իմասնոց սպաոձալխլ*իսկ Հպարտն յանձն^ 
ապաստան 1 յորոգայթ անկանի 99 տ 

խսնարՀութփ կ » յ որ ժամ՝ կատարե՛ս աո֊աքինուք , 
ե֊թկ ադօթք 9 ե՝թկ պաՀս 9 եթկ ողորմութք 9 ե՛թկ 
"ՍԼե^Ս ո չ^ի«1*ՀԷ" ասե՛ս թ-կ զայս յիմ* ղօրութ֊% 
կատարեցի ւ պյլսքյ յօ գնա կ անութ են կն ♦ ոպ ասկ 

\լքոնարՀութ՚ի կ , որ ոչ գոս քԿզկն մատչիս յա^ 
ււա^ճւ աոՏսե՚ս աստիճան աոսսւելքան զոր ունիսգ 9 
աալկոչ&ալյաո-աջնորգաց կալյյիս * վասն այ սորի կ 
ասկ \Հյւաքեալե • ս ք\չ որ ղանձն ըե&այե՚ցուցանկ 99 » 
էւ գարձԽալ գրկ ♦ "\ձֆձամի առե֊ալ պատիս 9 ճւ ոչ 
յա/» • "֊ մարգարկն ասկ* կ կս ոչառաքԽցի 9 էւ նոթա 
ընթանային» • գ Հիսն աո^աքքասուէ խոն արդուի կ% 

\քւ յ որ ժամ* ղամ* տե՛սակ առաքինութ1Տ– ՛ի գլը*–խ 
Հանից կ » յայսժամ* կատարե՜աչլինի մարգն* ճւ ամ* 
՚ռաքե իոնար Հութր Հա՚ձոյ ե՛ղեն այ ♦ որակս \\րրա. 
Համ* խոնարՀկր Լ ասկր ♦ <# Հ«լ ե՛մ* ճւ մոխիր ո . եւ 
վասն այ սոր ի կ գլուխն աՀապե՝ տա ցն եղի։ կւ Դ+աւիթ 
ասկր • °կս որղՏև ե՛մ* և. ոչ ե՛մ* մարգ 9 նախատինք 
մարգկան ճւ արՀա մար Հանք ժողովըգե՜ան 9ֆ ♦ վասն 
այսորիկ ընարհ՚ցաւ յայ տ \^յսպկս ասկ ե֊ կսայի • 
"Վյսյ ինձ ւ ղի մարգ ե՛մ* ե– պիզ& շբթսւնո ունիմ* 99 • 
ճւ վասն այսորիկ աձ՜արան /լոչե՚ցաւ ՛ի մարգարկսն % 
Հ^յսպկս 1ւ Պե՛տրոս ասկր* ս ի թաց գձայինկն 9 տկր 9 
ղի այր ԺԽղաւոր ե՛մ* ե՛ս »» • ճւ վասն այսորիկ վկմ* կո^ 
չեցաւ և. գչէ ականս ե՚րկնից ընկա լա լ տ Հ^յսպկս և. 
(ձովՀՀաննկս ասկր ♦ "Հձե՚մ՝ արժանի Աէս&անե՚լղխրացս 
կօշֆաց նսրա $փ * վասն այսորիկ մձ~& կոչթցաւ. ՝ի մար*, 
գարկսն % ե– արժանի ե՝ղև– ղՀ& մկրաե՝լ% \ձ*յսպկս ե– 
Գ\աւղոս ասկր * ս կս ե՛մ* տրուպն աոսաքե՚լոց 99 * Լ. վասն 
այսորիկ յերկինս թո֊ե՚աւ 9 և. գր ախտին ե՚ղէւ. տեսողչ Օւցւէւ20ճ ՝պ |^|քք. խէքեարՀութ՚թս կ գլոա֊ի առաքինում • վասն 
այսորիկ մարգարտե՛ ասկ ♦ "Պատարագ այ Հոգի խո^ 
%արՀ 9 > ♦ ե– ՚՚քՐ&րձ կ առ – աքեոսիէք որ մաշի ալ է/և 

սրտիւք | &. զխոնարՀո Հոգէ-ով^կէ-ոուաանԷ ֆ9 է կւ. ԱքԼ, 
ղոմոե ♦ ՚՚Ս^" ամբարտավանից Հակառակ կ*գյ > աս Ա 
շնորՀս խոԳաարՀաց » է Էյւ– \յ աա աԻ ասկ բանիս տէ՚առձ ♦ 
ս կս յո Հանգ&այց ♦ ^ ՀՆղս ճև 9 ^ք խոնարՀս » Հւ Ժ՚էք** 
որ գողան ՛ի բանից իմհց » է ^ք/^ 9 քքկր% տկրն ասկ • 
€է (1ր բարձր ացոսցանկ գս/նՀն՝ խոնարՀՆսցի ֆ նւ որ խո֊ 
ՂաարՀԼ-ցու-ցանկ գանձն՝ բարձրասցի ,» է Ա^^թ^"*"/^ 
ասկ • է1 \Րքէ ա մբարտաւանիք 9 այլ (***Գ խոնարՀս զի֊ 
թանից իք ք | < ^ վարգապե՜տացն այնչափ կաք վքյայոաՀքա 
վասե խոնարՀու֊թ-Խ ♦ չ/Էթ ասքւպիսի սիրհ՚Ա* » որ֊ 
պկս սիրտ ՚Օբ 1ս Հոգի խոնարՀ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 %%օ լ ^ՐԴ նախ նա առաքքքե քան դամ* առաքինոէ-թք* 
իորՀրգոց մսՀրրուՕ– քս/նա • վասն աք ս՛՛րիկ ասկ մար*, 
գարկն ♦ " փառաս որեալ կ 9 ի խորՀսւրգս սրրոց 
իսրոց 9 ֆ է Ջք՚ր օր թե ակ &առայն սպասկ Հրամհ/եի սէե 
իւ.րոյ 9 այսպկս աւՐ զս-այարամկքՍ 9 ի ձեռն խ ո րՀրգ ո *քն 
կառավարի՛ն • քանդի դրարք/ե յառա^խորՀին Հւ ապա 
առնեն ♦ որակս եւ մարգարեն ասկ* ՛՛Օդացաք և֊ ձնաք 
ղ<Հոգի փրկա֊թ-է մև՜րոյ 99 է ՚ՀյՈյեպկս ձւ զմե՜ղմս յառաֆ 
է» ո րՀի ե֊ ապա աո/եկ ♦ որպկս աակ գար Օր ալ մար^ 
գարկն ♦ ս Օղացաւ դցաւ֊ս ճւ Տնաւ. օանօբկնոէ֊թֆ » է 
1ձ+յսպկս ա յառա թ սիրկ խորՀրգովյխ % էս ապա տայ 
պարգե-ս • և– յառաՀ աակ խորՀրգովյչե » ճւ ապա սպա^ 
նանկ • որպկս աաէրոթե Կղբարթն Օովսկփայ » եւ ապա 
վաԳքառէ՜ոքքե տ յայա կ % (Յ֊կ ամ* ղգ այ արանք 9 ի ձէրռն 
ի ո րՀրգոց նե-րգորձին է Վյսսն այսորիկ գոս յ՛ա մ* դօ^ 
րսէ֊թֆ թա նս գիր $ և– ղի ո րՀ ոէ ֊րգգ մաքրե՚ա » ե– դան^ 
երև-ոյթ շնչական ախտն սՂսքրե՚ա 9 ի քկն ա կւ. առա ա 
Լ-ե՚լ ՚ԷԷՈէ֊շՀքցիր 1 ի պոռնկական խ"ր^րգ"ցն ♦ վասն 
սրս/ ասաց ակրն % թ՚կ շնացար 9 ի սրաի իւրու.ւՐ* կւ. 
պատրաստեա 9 ի աե՚սանելըյ 9 ՛ի լս&չոյ • քանդի աէ՜սա Խ 
նե՝քն ՀԼ լսե՛լն գույւձ կ խ*րՀրգ՚*ց ♦ վամե այսորիկ ա^ 
սկ \կէ.աք&աԸ* • "\^յլպոոձկու.թ֊ք և. էսէՐ պզ&ու-թք 
մֆ անա֊անԽսցի 9 ի *Փ2ի ձէ՚րոօՐ , որպկս ոչ վ^ք/ե-լ կ 
սրրոց, ք է ձրր օրինակ քաղց է ալ լինի մարգ , ձւ քաոսն 
9 ի մսռաց անկանի ♦ իսկ յ որ ժամ* աե՛սանկ սե՛ղան ա^ 
Ա%նա լի ց , յ այնժամ* բորբոքի քաոսն » էւ սաիպկ ոս^ 
աե-լէ Դ+արձե–ալ&՜արաւ.ի լինի > ճւ հարամև 9 ի մսռաց 
անկանի • իսկ յ որ ժամ* աեսանկ աղթէ-ր անոյշ » Տ՚ա^ 
րամև սաիպկ ըմպե՚Ա Ա+յ^պԿ* ե֊ ցանկոսք առ մարգն 
լինի | ճև Աէաեալ գա գար կ • իսկ յսրժամ* լսկ րանս 
պոռնկականս % կամ* աե՛սանկ գկմս գեղէցիկս ք յաքե^ 
ժամ* րորրորի ցանկսկթևֆ 1ւ սաիպկ սԴրսչսնչե-լյ Վյսմս 

* ի ե֊յըեաքՀ, օրթա$կԷ* ա&աի ևյաէգգ կկԷ՚Խ Հաաասահքևւ 0ւցւէւ26ճ Ե7 այսսրքւկ գոս ստիպկ զտեսանելիսգ ճւ զյչքելիսգ 9 որ 
ոչ^յաոձկ 9 ի վէրայ քո պատերազմ* խորՀրգոց % \ձ*րգ 
զոր օրթնակ արձու.ի թռոէ-ցեաէ 9 ի րարՅուձս նւ տե^ 
սանիցկ կերակուր յ որոգայթ֊ Է 9 Լ. իրանից կ Հան գերՏ 
աաՐ զօրաւթր էւ֊րովյ 9 ի թաց ձգեալ ղքլերակոսրն 9 ճւ 
անկանից ի հայր մագլին յ որոգայթն 9 ճւ յաղագս 
նու.ագ մաս թեն այնորիկ խոն ար Հի ամ* զօրոսթփ նո^ 
րա ք այսպկս Լ. մարգս գհպ լինի յաղագս փոքր տե^ 
սու.%^ ձւ ըմբռնի տ քկ^եվք զգա֊շագոխ քան զԳ֊աւ.իթ 9 
որ միանգամ* տեսոԼլքն զքՀերսաբկկ ըմբռնեց աւ. ցասՆ 
կոա֊թբ/ն ճւ կատարեցաս մեղքն 9 թկպկա ռյետղյ ալ 
պաշխարեաց ա \Հյղա որչափ ռս առաա-ել մե՜գ պարտ 
Կ զգուշանալ 9 ի տեսանելոյ ճւ 9 ի լսելղյ • քանզի աե^ 
ոանելէլ ճւ լսելն գորհոխ ճանապարհ կ տ 

|^«– գարձեալթ կ կա միս որ յաղթես պոռնկական , 
ի »ր Հր գոցն 9 9 ի փափկոսթք ճւ յաւելորգ կերա կրոց 
Հրաժարեա • վասն այսորիկ ասկ կրեմիա մարգ արկն » 
*՝8ագեցու.ցի ւԼթե<լ 9 իսրպյԿէէ ճւ գոս յամ* քաղաքս 
պոռնկանոցս կազմեցեր >յ է Հինի գարձեաէ պատճառ 
խ ո րՀրգ ո ց աղչոեղե աց 9 յորմամ* չարախօսես զեղրօ^ 
րկն $ կամ* րամիասես Լ. ատես 9 Լ. չինիս Հպարտ ճւ 
բարձրամիտ ճւ անողորմ* Լ անսու֊թ , ցասկոտ ճւ բար^ 
կացողյ յախմամ* թոյ լա այ ահ խորՀրգոցն 9 ի վեր այ 
քո յառնել* ճւ խա սարեցու֊ ցանկ զմիտս քո է իսկ ե^ 
թկ լինիս Հեգ ճւ խոնարՀ 9 մարգասկր ճւ ողոր մա & 9 
խաղաղարար ճւ Համբեր ողյյաքնժա մ* թկպետ ճւ ար^ 
կանկ սատանայ խորՀուրգս աղտեղիս 9 ճւ գոլ. աղջ^ 
թես Լ. իքս գրես յայ սգնականոսթր 9 յայնմաաՐ ահ 
գործ՛ակից էՒ"ի 9 ճւ Հա լա հհ զխորՀա֊րգսն խռովա^ 
րարս | և֊ միաքգ լուսաթորին տ 

է ^արձեալլինի պա աճ՛առ խորՀրգոց աղտեղի աց % 
յորմամ* զթաղեալ լինիս 9 ի Հոգս աշխարՀիս 9 յաքն^ 
ժամ* խաոձ ընգ այլ խոր Հր գոցն պոոձկական խոր^ . 
Հուրգն մտանկ $ իսկ եթկ ղու.սբ ճւ անփոփոխ ունիս 
ղխորՀուրգս քո յերկրասոր Հոգոցս ճւ ՀոգԼորացն 
մի աքն պարապես է յայնժամ*խորՀա.րղք քո «յլ կար են 
յաղթաՀարելզքեւլ » այլ Հալա ձ՛ին , ճւ միպքգ լոսսա^ 
լորին $ 

*\*արձեաէ լինի պատճառ խորՀրգոց աղաեղեաց 9 Օւցւէւշ0ճ հ\/ %%0 լ ^ՐԴ նախ նա առածին քան գամ* աո-ստինու-թք* 
խոր^րգոց մպրրուէ– թանա • փսոն ՈՀյսորիկ ասկ մար^ 
գարկն փ ս Ա^– փաււյսւ֊ որեալ կ 9 ի խորՀսւրգս սրրոց 
Էւ֊րոց ք ք է Քքր օրինակ Տ՚առայն սպասկ Հրամանի սէե 
իսրոյ | այսպկս ամ* ցգ ա/արակբԱ 1 Է ձե՚ռձ խոր Հոգ ոէխ 
կառավարին • քանդի դրարին յառա^ խորդին և. ապա 
առնեն ♦ որակս եւ մար գարկն ասկ* 44 Օդացաք ես ձնաք 
զՀոգի փրկու֊թՅ* "ո՜ՐՀք II * ՚Նդ/նպկո ն֊ ոաՌոը/և ա չառաք 
ի ո րՀի ե– ապա աո/եկ # որպկս ասկ գար 2 1 ա է մար^ 
գարկն ♦ ս Օդացա ւ. դցաւ֊ս ես Տնաւ. դանօրկեսւթֆ 99 է 
ւ^յօպկս յաո-աֆ^ ոիրկ խորՀրգովյխ , ն֊ ապա աայ 
պար գեսս ♦ և– յառաթ ատկ խորՀրգովյքև 9 ճւ ապա սպա^ 
նանկ ♦ որպկո ատե՛ց քէե եղբարբն Օովսկփայ 9 նւ ապա 
վա7(աո.ա՝ցքքե % կւ* յայտ կ % (Յ֊կ աւՐ զգայարանք ՛ի ձէուձ 
խոր Հր Գ ո ց նէ-րգսրձթև տ Վյսսն այսորիկ գոլ. յա մ* ղօ^ 
րուՀՅ^Է Հանս գիր $ եւ ղի ո քՀ ո *՚ըգգ մաքրեա 9 Լ. դան^ 
երև-ոյթ շնչական ախտն մէսքրԽա 9 ի քկե $ կւ. առա ա 
է֊ե՚լ գգա-շացիք* 1 ի պոռնկական խորՀրգոցն ♦ վասն 
որոյ ասաց ակրն* (Յ֊կ շեացաւ. 9 ի սրտի իէ–րու.մ՝% կւ. 
պատրաստեա 9 ի տե՛սան եչոյ 9 9 ի չսե՚չոյ « քանդի տե՜սա Խ 
նէրքս եւ չսե՚չն գույւձ կ խորՀրգոց • վասն այսորիկ ա^ 
սկ Ըյւ.աքե–աՀե • ս \\,յլ պոօձկու.թ^ և. ամ՝ պդ&ու-թք 
մֆ անոսանե՝սցի 9 ի վիթի ձե՛րում* 9 որպկս ոչ "Էքքե-լ կ 
որթոց ււ տ ձրր օրինակ քաղցեալչինի մարգ , ձւ քաղցն 
9 ի մհօ֊աց անկանի ♦ իսկ յորժամ* ա է սանկ սե՛ղան ա^ 
մեն ալից 9 յայսժամ* թօրբոքի քաղցն 9 Լ սաիպկ ոս^ 
աե՝լւ Դ+արՀե՚ալ&–արաէ֊ի չինի 9 ճւ հարամս 9 ի մոսւաց 
անկանի • իսկ յորմ-ամ* տես անկ աղբե՛ր անոյշ 9 &ա^ 
րաաձ սաիպկ ըմպե-չ* Ա^յոպկս Լ. ցանկուֆ աս– մարգն 
չինի | Լ. չո-եալ գա գար կ • իսկ յսրժամ* չսկ րանս 
պոռնկականս > կամ* տԽսանկ գկմս գե՛ղե՛ցիկս 9 յաքս^ 
ժամ* րորրորի ցանկոկթե » Լ. սաիպկ մԽղչսնչե-լյ Վյսսն 

* Ւ Հիս^-ք ևյ&ավք օրքձակէ* ա»Խափ ևյաէգգ կլ,կէ% Հաաասահքևւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 այսորիկ գոլ. ստիպկ ղտեսանելիսգ ճև դյչքելիսգ 9 որ 
ոլյառձկ 9 ի վէրայ քո պատերազմ* խ ո ըՀբգ ո Տ) • 
զրր օրինակ արձուի թոքուց եաը գ ի բարձուՖս ե. տե^ 
սաևիցկ կերակուր յորոգայթի 9 Լ. իրանից կ Հան գեր 1 
ա§Ր ղօրութբ. իւրոդԼյ 9 ի բայ 2գեալ ղկերա կուրն 9 ես 
անկանից ի ծայր մագլին յ որոգայթն 9 ես յա զագս 
նոսագ մաոինն այսորիկ խոնարՀի ամ* դօրութի նո^ 
րա ք այոպկս և. մարգն գկպ չինի յ աղա գա փոքր տե^ 
սուէ ես ըմբռնի ւ քկ^եվխ զգուշագոքե քան դքիաւ.իթ 9 
որ միանգամ* տեսուլքս ղքՀերսաբկկ ըմբռնեց աւ ցանլ, 
կոսթբքև էւ կատարեցաւ մեղքն $ թկպկտ եսյետոյ ալ 
պաշիարեաց • \ձյղա որ չափ և֊ս առաւել մեգ պարտ 
Կ գոլորշանալ ՛ի տոեսանեչոյ ես *ի չսեչոյ • քանդի տե^ 
սան ե լել ճւ լսելն գորհոխ ճանապարհ կ % 

գարձեալթկ կա միս որ յաղթես պոռնկական , 
խոր Հր գոցն ֆ Գ է փ ափ կութ՚Հ Լ. յաւելորգ կերակրոց 
Հրաժարեա • փսոն այսորիկ ասկ կրեմիա մարգարկն « 
«Տագեցուցի գքեէլ, Ի-րայկլյ ես գու. յա մ՝ քաղաքս 
պոոձւկանոցս կադմեցեր % 9 % Լինի գար&եաէ պատ՛ճառ. 
Է" 1 Ր Հր Գ»ց աղաեղեաց 9 յորմամ* չարախոսես դեղրօ^ 
րկն 9 կամ* բամիասես և. ատես 9 ես լինիս Հպարտ ես 
բարձրամիտ ճև անողորմ* ես անդ ութ 9 ցասկոտ ես բար*, 
կացողյ յ այն ժամ* թոյ լա այ ած ի՛ որ Հբք՚Յ^ ՝Է 4է ոս Ս 
քո յ առնել* ճև խասարեցուցաեկ դմիտս քո * իսկ ե^ 
թկ լինիս Հեգ ես խոնարՀ 9 մարգասկր և. ողորմած 9 
խաղաղարար ես Համբեր ողյյա/եմա մ՝ թ կպկա և* ար^ 
կանկ սատանա/ խորՀուրգս աղտեղիս , ճև գու. աղօ^ 
թես ձ. իԽգրես յայ օգնականոսթի 9 յայեմամ*՝ աձ 
գործակից լինի է ես Հալած կ ղիորՀսւրգսն խռովա^ 
րարս , և. միտքգ լուսաւորին տ 

*Հ\արձեալլինի պա ա՛ճ՛առ. խորՀրգոց աղտ ե դե աց % 
յորժամ* դրա դե ալ լինիս ՛ի Հոգս աշիարՀիս 9 յաքե^ 
ժամ* խառն ընգ այլ խորՀրգոցն պոռնկական խոր^ , 
ՀուրղԼն մտանկ է իսկ եթկ դուսբ ճև անփոփոխ ուսիս 
դիորՀուբգս քո յերկրաւոր Հոգոցս ես ՀոգԽորացն 
միաիա պարապես % յ այն ժամ* խորՀուրգք քո ոլ կտրեն 
յաղթաՀարելղքեգ 9 այլ Հալա ձ՛ին 9 և. միտքգ լուսա^ 
ւորին • 

*\\արձեաէ լինի պատճառ, խոր Հր գոց աղաեղեաց 9 Օւցւէւշ0ճ հ\/ 322 ՎյՍԼէՈւ *Ոք ՀՐԴ՝Ո6 ՄԱ*քՈԻ*ԵԱՆ 
յորժամ՝ Հուլանաս 9 ի պաՀոց էս յաղօթից Լ յաշ^ 
խատոսթ-% է եւ քԿ՚Ա ՂՀ&Ն Հս&գսաասկր Ա$֊ 

նիս • իսկ սատան այ թ֊շեամի կ « ճև յորժամ՝ տես անկ 
ԳՔ^Ն ՝Ե ծոսլոսթ% 9 յպյնժամ՝ զորոհն խորՀրգոցն ՝Է 
վէրայ քո յարոսցանկ 1ս խասարեցոսցանկ զմիտսգ % 
իսկ Խթկ լինիս արթուն Լ զո սար թոսն , պարկե՛շտ և. 
մտախոՀ աղօթական , յոչյնժամ՝ խորՀա֊րգՀխ Հաչալ 
ծին 9 իքկն • ւԹի պատճառ խորՀրգոցն՝ որ թս/լ 
սոս/ ած եւ փոոձկ զքևղ, զի թկ Հանապազ^ գիսրաս 
չինկր սրբոսթփ 1ս մաքրոսթի 9 յաքսժամ՝ քո քաՀոս^ 
թիգ եւ պիտանոսթքգ ոսր էրԼկր ♦ պՀ*ի կամի ած 
որ գոս մարտնչես 1ս յաղթե՚ս ♦ որակս ե֊ ասկ Այսա^ 
քէ՚աէ * "ՏԼբարիոք պատերազմ՝ պատե՚րազմեցայ , զբե^ 
թացսն կատարեցխ ղՀասատսն պաՀԿցի» է կսյդրժամ* 
գաս խորՀոսրգթն $ գոս զարՀոսրԿա , ճև արտասոսօք 
զած աղաչեա , էս յաքնժամ՝ ահ 9 ի քո փոյթն տեսա*, 
նկ ֆ Լ օ՚գնկ քԽւԼ. յայնժամ՝ խորՀոսրգքն Հալածին 
էս միտքգ լոսսասորին. վասն այ սոր ի կ ասկ ԸյսաքԿալփ 
"ՅԼխորՀոսրգս քակեվք $ ե֊ ^Տ**/* բարՅրոսթֆ Հպար^ 
տացե՚ալ 9 ի վէրպք գիսւու֊թԽցն այ » էս գերեմթ զա մ՝ 
միտս 9 ի Հնազանգութքւ ՝ք&ի » է Որպկս գողԼոր զիա^ 
սարս իւ-ր զկս ուսի Գ ի գիշերի » եւ մտանկ 9 ի տունն 
գողանայ 9 յ այնժամ՝ ե՛րբ լոյս բե՛րե՛ն , նա զարՀոսրկ 
Հալածի ՛ի լոսսոքե , այսպկս սատանայ գուլ կ , յոր֊ 
ժամ՝ տես անկ զմիպթգ խասարե-ալ , արկ անկ խոր֊ 
Հոսրգս գարշե՛լիս Լ. աղտեղիս* յ աքն ժամ՝ գոս զլոյսն 
ի միտսգ ծագե՚ա զ^Ծ , եւյօզնոսթի կոչէա 9 Լ. գողն 
սատանայ Հալա ձ՜ի 9 ի լոսսոյն • որպկս Լ– ասաց • ս կս 
ե՛մ՝ լոյս աշխ ար Հի >> է Ե*– ո ձ֊ սա Կ աԼ – *ֆ ժամ՝ մի տար 
տեղի պոոձկական խորՀրգոցն յամԽլյառ քե-զյ, ապա 
թկ ոՀ սովորիս էս մեղկիս , Լ. խորՀուրդքն պատկեր, 
րանան ճև տե՛ղի աոՏտեն և֊ րդ/ն ղնեն 9 ի սիրտգ , 1ս այ*, 
նոսՀետե֊ բազում՝ նե-զոսթ֊ի Հասուցանեն քե՚զյ 

|^Հձ ղրր օրինակ քաղաքին պարիսպքյառաշագոյե 
ածեն նախ քան զգալթշնամե՚ացն 9 այսպկս և֊ գոս 
զյթո միտսգ յաո֊աֆ^ քան զգալ խ ո րՀրգ ո Յ **"քր ա չք ո 
արտասոսօք էս պարկե-շտոսթքԼ • քանզի 9 ի խորՀոսրղւե 
մԽզանչեն գիւրաս » էս մԽղյխ մԽծամԽհք են ♦ որպկս 
ասաց ակր թ՛կ շնացաս 9 ի սրտի իսրոսմ^է կւ. գար*. Օւցւէւշ0ճ Ե7 Վյ1Ան 1*ՈՐ<ՐԴ՝Ո8 ՄԱ^ՐՈԻԲՓԱ՚Ս **3 
Տեալ ատելոսթքւ էս ամրարտ աս անոս թ՛ի էս ոխակա^. 
լոս թի էս նախանձ էս կեղ&ասորոսթի և. սնափառ, ու. ի 
ի ո ր^քգ ո վք գորձին ւ էս առասել մեղք է/և * կս գար^ 
ձեալ զոր օրինակ մինշ^ գեռ թշնամին արտաքոյ ի*)հ 
ամրոցին ֆ գէսրաս մարթի ղգոսշանալ 9 ի նմաեկ * իսկ 
եթկ մարտոսցեալ յաղթ֊աՀարիցկ սակր ամրոց ք/ե էս 
առնոս ղամրոցն էս. մւոանկ 9 ի ներքս 9 այնոս Հեաէս գը, 
մ ո սար աս ոք կարիցկ Հանելղնա անտի տ \^յսպկս էս 
գոս. ղաատերաղյՐ Է^որ^րգոց մքաեշ^ գեռ արտաքոյ կ 
մտաց քոց 9 մարտիր էս <Հալչս&եա 9 ի քկն • իսկ եթկ 
մարաոս ց ե ալյաղթ ա Հարկ ղքեւլ էս մէոաեկ 9 ի սիրտգ ֆ 
այնոսՀետէս րազոսմ* աշխատոսթրԼ պիտանայ* որ կա^ 
րասցկ Հալաձ՚ել գնա 9 ի քէքե * Դ^արՅեալ^ որպկս մե^ 
ռելոաի գարշ^<Համարեա զխորՀոսրգս պոռնկականս ք 
որ ոչ^քաղցրաէայ 9 ի քիմս քո « որպկս էս ասկ Ա^սա^ 
քեալե* ՚Գ բաց եղերոսք 9 ի մեռելոտի գորհոց անտի 
պաշտե՛լ կենդանի >> * 

փոսն ի որ Հր գոց մաքրսսթ%– աէՐգիրք վկայեն* 
որպկս էս մարգ ար կն ասկ ♦ ս Զք»իրտ *Ծր ա&՝ ոչ^ արՀալ. 
մարՀկ Ա % կլ. կրեմիաս ասկ * ս ԼՀեգկր րերկք ինձ խոսնկ 
9 ի (ֆ*արսսկ 9 էս կինամոն յերկրկ Հե ռաստ անկ • նաի 
լոս ա 9 ի չչսրԿ ղսիրտ քո 9 էս ապա ը^կ^ԸՀ/ց ՂԲԱԳ % Է 
ձեռաց քոց » է ի*, կսայի ասկ ♦ ս Լրսացարուք սրրե^ 
ցարոսք ֆ ըեկեցկք ղչարիս յան ձ անց ձերոց առաքի 
ա չաց Էմււց»* կսնոյն իՂտկ տկրն ասկ* ս կրանի որ 
*0՝րե են սրտիւք ֆ ղի նոքա դահ տեսցեն » է («ճ. Ա^ւա*, 
քեալե ասկ ♦ "Էք է$ ղայս է* ո քՀիք % ո ք Ժ^՚քՓրէ աստ կ ֆ 
"1/Լղվերքէեն խորՀեցարոսք ոսր •ք&նստի /Տեգ աֆմկ * 
կս 9 ի վարգապետաց անչափ կայ վէյայոսթիսն վասն 
Ի* ո քՀրգւ*ց մաքրոսթեան տ \3ավ*գ գոս ղայս ամ %9 ի միտ 
առ էս սգ ոսրացիր • էս պաՀեսցկ ղմի աս քո է և. լոս^ 
սասորեալ 9 ի լոյսն վերին ՜, էս յարքայոսթին Հ,օր էս. 
Որգսդյ էս Հոգսոյն «րրոյ % Օւցւէւ20ճ ՝պ «4 | /*- ոչ քէել կ որ արգելս*– ղքէոլ յ այնպիսի Կրկնակ 
ին րար&րաւթենէՀև և. 9 ի խոնարՀ &գկ է Բ"Հ/& ՚ֆոչյնտ 
Հեզոյոէ֊թՀ։ պա Հոց և. Տ՚անրոսթիւն որովաքևի • պի որք 
հանրացեալեն որովաքսիւ. Լ աաեցալթ են պաՀոց , 
աքևպիսեացն անհնար կ ելանելի վեր է ՋԼրր օրինակ 
անհ՚եղք յորժաւՐ յագեալ լՒցին ՛Է գԷհՀԱ 
րացեաչյ» որս վախի ւ. 9 յաքսժաւՐ երագու.թիւձ թև–^ 
ոցն նոցա տ կարան այ ոլ ունելըվ^ զթեթն֊սէ-թք^ որո^ 
վայեի է աքեպիսիթն ոլ կարեն թո-չէէ » գի՚֊րաւ. րմրչաաւ^ 
%(/ե յորսոզացն ♦ այսպկո և. մարգի կ յորժաւՐ հ՛ան ^ 
րացեալ լինին որովայնիս 9 և. յևրկիր քէսրշեալե֊ ընգ 
Հեշտութե աս կենցաղոյս բևեո֊եաէյ ոլ սւնելովզթե^ 
թ-ե֊ուֆ որովայնին և. զթև– առաքինող թ՛ե , այեպրսիթն 
քքյլ կարեն վե՛րանալ գ ի վեր 9 գիւ֊րաւ. որսալիք լիսին 
ս ա աան այ ի • \ %ս կ ռ րթ պաՀօք ամրացեալ են և Հեշ^, 
ա ու. թ՛ե կերա կրոց յազթեալյ նա ճև զանձքՏէԱ ի*֊*, 
րեանց ճնշելպարկեշտոԼբ , և. թեթև, թևզք թօ֊ու֊^ 
ցեալ յ^ ո Կ ոս ւք Աո ց ս յևրկսայքքսսս • անգ ոչԼ Հասանեն 
մերեն այր չարիւե է 

^րգ գիտելովդ զայս ամեն ախ սատանայի 9 եթկ 
այս աէՐ մեՏ՚ու.թ՚ե պարգևս 9 ի ձեոձ ազօթիցն շնոր^, 
Հի մարգկան յայ 9 յախժամ՝ կարեվկր խոցի յոգի 
իէ-ր ք ես խոր Հի 9 ի միտս ի*–ր % թԿ որով^ Հնարաւ. կա^ 
րասցկ խափանելզաղօթ սե աղօթականքխ տ կւ. ապա 
երթեալ 9 ի գիշևրայքէե ժամու, աո» այս ճ որ աղօթելե 
կամիցի 9 և նախ յանկոդինսն պատերազմի ընգ նմա » 
զի թ՜երևս կարասցկ խափանելյլաղօթսն » •Հանզի 
զանկոզինսն Հեշաացուցանկ 9 ղքուն թանձրացոսցա^ 
նկ 9 զմարմթեն &անրացու.ցանկ 9 և զերկարսւթիւն 
գէշ^՚ըդքս փ՚էթր ցոէ-ցանկ ♦ երբենն զտկարուք մարնսոյս 
ս 2է կ ա ց ոէ –ց*սնհ է և. երրեԱե զժասս անցս ւ.ց անկ 9 Օւցւէւշ0ճ հ\/ Լ՚րբէ՚Տս <Հայե–ցուցանկ դ ի լու.սարա*սն գ է– տ էր սանկ գմէ֊ 
թութի գէշէրդքհ • ն– ասքեչափ աո-աւԿլՏ՚անրացոէ֊ցալ, 
նկ զմարժինն 9 որպկս թկ ո Է^ԷցԿ մասն *ֆ յա մ* մար. 
մինն որ իցԿ 9 ի նմա կեն գան ութ ք • էս կամ՝ թկ յղյմ 
աշիաաէ՚ալ իցե ՛ի տօթագին ժամանակի յա սուրս 
ամարայևոյ ք ի մկֆօրկի 9 ի տապ խորշակի տ է 4 – մ ո Ը֊ 
ժաաՐ կասֆցի լաեթանալյե՚կէզէ՚ցքէե > յ այն ժամ՝ յաո^ 
նկ րե՜կրեկե-էովև. մհքեչելովյյորոեչե-լովյև. ձգտե՛լովդ էս 
թ անչե՜էովյև– վչտացեաէամ* ան գ ա մօքե ընթանայ յ&Հ. 
կէոշե՚ցին է (Հայն ժամ* գարՀԽալյսաաէրրադմի ը&գ նա 
սատանայ ♦ քանզի զհունկսս ցասեցոսցանկ է զմկֆսե 
ընգարմասցոսցանկ յ զսիրտն գողացուցանկ ֆ զգլուիտԱ 
գանգաչեց ու ցանկ ք ղմիասն յիմարե՚ցոսցանկ » էս գօրՀ՜ 
նութիսն այ ոչ^աայ ըքեչ* քաեզի աո֊աֆի արկան կ նմա 
սատանայ զՀՀոգս տան իւրոյ 9 էս զՀՀամարս ստացուա^ 
հ՜ո էքս | և. գամ* մարնսական ցնորս % և– ոշ^կարկ ժՒհՒլ 
զյ անցանս իւր % \յս ՝քէս~ի փառք յասիտեանս յաւ իտեՀ, 
նից • ամկն $ ւ5 Օւցւէւ20ճ ՝պ Օւցւէ120ճ Ե7 Ա« &Ս > ար 9 ղչյպսռապաես էէՐ և֊ զցաւ.ս Հոգւոյ 
Էմոյ բազմամե՜ղիս* գարձ , Դտերեա էւ. 9 ի քեւլ 
առ աթեորգ եա ♦ որ ասացեր Հ գարՏարուք առ Էս 9 Լ– ե՛ս 
գառ/նամ՝ առ ձեզ^է \Տեձ Լքելոյս ողորմեա « ինձ եղՀե^ 
չչյյս օգեեա • թեձ մհչորեչոյս առաՀնորգեա • ինձ խսՀ, 
սարեչոյս ՚ձառագայթեա , որ չի եմ* մե֊ղզբ և– ասրաս 
յասնցաԱօքէ (Հորձանս անօրկնութ֊եան աարաբերեալ 
ձ-փիէՐ 9 ճւ առ քեւլ ապաւինիմ՝ ♦ որպկս Պետրոսի 
ձեռՏնարկեա քէեձ $ ԳոչիէՐ որպկս զմաքսասորե ար^ 
գա բանալ* շնորՀեա զյ անցանս ԷւՐ որպկս զաւ֊ա^ 
զա կին ♦ բաց իսձ ղաէոա֊ռս կենաց ՛ճ՛ան ապար <Հին , էս 
մհյձ– 1 զիս յարքոմևական բուրաստանին տ 

Ւ Ո ԲԲ մեծութ-% ն– Էմաստու.թ%^ 9 փրկհ֊ա 
զըմբոձևաչս որ ՛ի խորս մե՛ղա ց ձովու. անկեալ կամ՝ ♦ 
զերձո ձ. զօրացո զիս առնել /լկամս քո ♦ սգալ և. չալ 
ան գագար 9 ի տուկ ձւ 9 ի գէշէքէ • 

\*յչրխ֊ր կե՚նգանա-թէ և. անմաՀու-թՔ է արրո 
զՏ–արաւ.եաէ զՀոգիս իմ* $ որ պասբեալ տոչորի մ՝ 9 ի 
բաղում՝ ասօրկնութէց Էմհց ♦ խթեա 9 իքարացե՝ալ 

* 0է%% օրթւակաց . որոյ չորք 1 օրէ%ակ ՀՀ աիոՀԱա\ՀԱ 

ամբողջ , ւ/յ^ք մամևկ է *է»»Փ«ււփէ՛)՛* Օւցւէւշ0ճ Ե7 2 28 ԱՂՕԹ* Ա 

սիրտ իմ, ճւ <Հաս ի՛նձ արտասոսս ապաշիարութԽաե # 

*>. *Հ+աԵձգ ամ բարութից 9 շեորՀն՚ա քքսձ գաեկի 
միոք չափ 9 Է Ք ո բազմառատ բար ն՛աց » որ չարաչարս 
հէՐ աղքատացե՚ալ Լ քաղցն՛ ալ» զգն՚ցո Հւ կերակրէ՚ա 
ղիս արտասուօք ապաշխարո ւթե է 

Էյ ♦ | Ղ1 ս Գ ՚ճշմարէտ 9 որ լուսաւորն՚ս զամ* մարգ 9 
լուսաւորն՚ա զիաւարեալս մն՜ղօք • Բ ա 3 զաչս սրտի 
իմոյ , և֊ Հաստատն՛ա յե-րկիւղ ճւ 1 ի սկր պատուիրա^ 
Նաց քոց • 

ՏԼ . \\*ի գատապարտեր զի* 9 ս§ր* Ը**Գ ա%բաւ զա֊ 
գիր է***րՀրգ ո ց է՚յ՞Յ* &- ՚Փ կ ա չյ ոլ *ցաենր ՚Ժ" ու-Հոս 
որք զայրացուցիչս զքե՝զլ • այլ ըեգ փառաւորն՜ալմս 
փառաւորեա 9 և. ընգ պսակն՚ալսե 1 ալս ակ ն՛ա գ ճւ ը**գ 
բերկրնալժե ու րաիացո $ 

ֆ ♦ ^ ատ կ ի%2 ֆ ս9ր իմ • բայց յու֊սամ* յ ո զրր֊ 

մութ ի քո ք զի ճւ շուհք կնրակրին 9 ի փշրաեաց սն՜ղա^ 
սոյ տն իւրեասց • շուն կոչնս զիս 9 գամ՝ ղքլեի քո տ ՀդԱ֊ 
*քի*– բարիք ի/եզրն՛ա զիս զմհլորեալս • %աւապնտ իմ 
%$Մ ք ւիրկն՚ա զիս 9 ի բազմհւթ՚ֆ ալեաց մն՜զաց իմհց 9 
ճւ տուր ինձ սաւաՀասգիստ խաղա ղու թ՛ե է 

1\* ^#»«–Հք քւեձ է ար ք սուգ ճւ արտասուս ♦ կարո դա ցո 
զմարմքԽ իմ , ճւ ժո զովն՛ա զմիտս իմ ՚իքն՚զլ* քնքն՚ա րզ^ 
բազմհւի յաեցաեաց իմհց 9 ճւ շեոր<Հնա իսձ զօզուտե 
իմ* • րեկալ ճւ մի աս տե՛ս աոՏենր զ<Հաո֊աչասս սրտի 

0» • ՀՀՆ կ նա ք ար 9 զաՀ ճւ դէըկի*֊" Ք ո 9 ի սիր՛" իմ* • 
լու֊ սաւորնա զխորՀուրգս իմ* • կարողացո զմարմիՏե 
իմ* ժուժկալը ւթբ կալ ՛ի պատուիրաեի քում* 
մնՀաայե ժամ % 

Հ\աց 9 ս*ր 9 զաչս սրտի իմոյ* լու սաւ որ ն՛ա զմիտս 
իմ* ք ճւ պարգն-Խա քաՏ աււողջ^խորՀուրդս ճւ առփսքիլ 
՚եի վարս* ողբալ Հանապազ, ա<Հիւ ճւ գողութբԼ կալ 
առաֆէ քո յամ* ժամ* աեզրազյ 

ԺԱ» \\՚յէ բարե՛րար ս9ր ճւ մար գա սկր 9 սսւաեց չտր֊ 
չար ասաց ճւ ժուժկալութՆ զիարգ ազատնցայց 9 ի 
բազմհւթ% մն՛զաց իմհց • զի մարհսովս տկար ե՛մ* » ճւ 
Հոգւովս իտաւար* ոզոր մն՜ա 9 ճւ ոպ կա միս օգենա ք/ե2 ւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ա՚ԼՕԹ* Ա 229 

&ք\# \ԴոքսաՀալնկք ք մի վասն րաղրւ.ւՐ չարէաց իմոց 
անտես առներ ղիս • այլգարձիր յիս և. գարձո ղաւՐ* 
ցանկութիս իւՐ 9 ի քլեղ^> ս ք՝Օ^Լ ՂՔ^՚Գ, միաքև 9 ի բոլոր 
սրսմք 9 ի նու>աւլ 4Լ յանաա՚Հոյ7ք մտաց 1 իմոց % 

ԺԳ» *՛) ատկերացո , ս9ր 9 զանՀրաժեշա գալոսստ քո 
աո-աֆի աչաց իմոց • էս գողացո ղմարսֆն իւՐ սգալէս 
չալակգագար յէ^րկիսղհ աՀեղ 3 գաաասաանաց քոց ♦ 
մի փակեք ղգյ$տ֊թ արարչական "իրդ/ Ք" ՛ի ստեղ&սսա^ 
ճ՚ոյս ք* % սր մեղօքս եմ* մե՚ււձաղյ 

«յ»Դ» ♦ ^»*–/» ինձ > ւ ղրարիս Գ"#&ել^ յ&յ* մաւՐ 9 

և. խափանեա պամ՝ չարի* 9 ի չար մաաց իմոց* ՝ \է .պիղի 
Լ յանու զղայ գնացից 9 ի սովորութէ զոր ունի մ* 9 է 
չա/Խ ւ գարձս դիս և. Հաստատելս յերկիսզյ^. ՛ի . **կր 
պաաոսիրանաց քոց% 

* յ^յփգ՚ ա Փ* ա րգ ա ը ո սթ1Տ * 9 Ի ԱՍ" Ք ո աաա ֊ 

սի՚կիմ*,* Ա$սսաւ.սրեա էս Հերմացս ղսիրա իմ՝. Հրակիլ 
ղեա դչար խորՀպւր գս իմ՝, էս Հսղեա ղսաո֊ա մանիս մե^ 
զաց իմոց . շնսրՀեա ղյսարոսն Հոգսսյ իմոյ , ձալ. 
1ւ°՚լև. պաոարերելղարգարու.թ17 պտուղն % 

Ժտ2» * \*Ք աա է* » ագաաեա ղիս 9 ի գաոձփաշունչ^ 

**Գլք ՚&՚՚ԴՕ՚Տ ^մև՜ըսէքև՚Ա • զիաւ֊արե-ալ^ 1ս ղսաս-ոսցեալ 
Հ ո գի ի^ պայձ՚առացո 1ս ֆերմացս 9 էս ցօզէա ղցօթլ 
Հէ ո Ր*Հի շե՚րմհւ.թ% քո յասգս սՂոաց սրա ի իմոյ % 

&>կ • Հ^նչեա ք ար է օ<Հարաս քաղցրաշունչ^ Հ,ոգսոյգ 
սրրոք ՛ի խստացեալ էս 9 ի թ անձրացեալ. սիր ա իմ* 9 էս 
ղարթս որոարնգոսա . փայլատակ մամի քո ղսաոնա^ 
ցեալէս ղցամաքեալմիաս իմ՝ • 

\աց , ար , ղյիակեալ գոսոձ սրտի իւՐս և. 
ձագեա 9 ի նէրթս ղ/ոյս ար գարու* թ՛ե 7էառա գայթ՛ից 
քոց . սրրէա յաղաոյ մԽղաց. գվհ րօ Հոգւոյ իմոյրժր^ 
կեա^ ձ– ամրացա ղիս յ&րկիսզ^ քո ♦ ղգրացո առնել 
զար գար ու. թիս քո յաւՐ մամ* % 

ծ՝&* \^^ լ է Լա Ր ա Տ ո ՚ ԳԳԱք ՚-է* ՝ Է**՝ 9 Ի րղի"ւ.նն ար. 

տասոսաց* Էոսա ղթարախ Հոգսոյ իմոյ % էս սրրեա 
ղցւէայարանս իմ՝ • զգորհս չարԽաց փոխարկն ա 9 ի ղքգ֊ 
2»կեն # շերէքն սիրովդ էս զգաստ մարէքեով^կեալՀի պա^ 
*ոու*իր անս քո $ . Օւցւէւշ0ճ Ե7 ի ♦ ՚^էգե^ս 9 ար , ղձեռձ քո 9 ի նաէ֊աբեկեալձ՝ որ 
չ&կղմԽաչս եմ՝ ՝ի (սպա չարեաց ք և. փրկեա ՝ի սասաիկ 
ծ-ովածօւ֊Փ րռսսւՀքքկ աչեաց մհ֊ղաց իմհց • սաՂտձեա 
և. կարկեա ղիսաերաքս միաս իաՐ 9 ի ղթաղսԴմսց ոաՀեայ^ 
սա֊ք&Շց կենցազոյս % ^ 

ՒԱ« \՝յ՚Բ»ք ղիարաւ Հոգ է֊ւչյ իմոյյառաաաբուխ 
ՀեսրՀԷ քհւ֊մմէ*ե– էքի սքեաես առներ ղչՈսչՈրոստ& սըըլ 
աի իմկյ 9 որ* պապակիս^ Գ ^ապա^ սասաի չ&բ&աց ի^ 
մհց. լոսա ղապակա%եալ ձ. կՀսսէԽալ^ շբթ՚Ոէձս ԷաՐ 

Իք* * \^Հս1գեա 9 նԴքՓ 9 առասգա թաղաղոէ֊թ֊1է սրտի 
իմհյ ♦ ե– ղցաւագին Հիշեր Հւ֊ գիաւ֊ար մե՛ղա ց 9 է աՌռաց 
իմհց Հաշա&եա. Ա֊ մարեսոյ իմհյ ՀնոքէՀէա զարի ական 
վարս՝ առ֊աքինա֊թբ կեալ 9 ի Հա1ճոքա կամաց քոց է 

ԻԳ* Աքթ^-ա , ն1ր, զւիեւչ մեղաց իմհց 9 ի սրակ իմԼ 
աՂհ 9 ղի Հոգի իմ* ՀսԽս^ագիացոս^Խա^^րսքւորի ♦ Լ 
սերմս/եեա ղչձրնս Բ ա րԻ ՚& սրաի իմԽ֊աՐ , ա1(եցուցա^ 
նելև֊ պաղաբեքելղարգարոլթս^ պտուղն^ 

ԻԳ ♦ Հ^աչաձ՚եա 9 ս*ր 9 ղքսասար Հոգւոյ իմհյ 9 է֊ 
գեցո ղլզյս արգարՀէ֊թ՚օ 1 ճառագայթից քրց ♦ լ«7*֊ 
գարեա երկիսղիւԽ ղզՀմամխ արաասուաց ղսիրա իժ* 
եր1քեչել ՛ի գաաասաասաց քոց 9 ճւ պաՀել զաաաուխ 
րաես քո է 

ի Է. ♦ <) արթո ղիս , սէր 9 յաՀագթւ /սպա ւ (3% քեղ/ 
սԳէղՓց իմհց * ձւ ղակարացեալ ղմարմթէԱ իմ* ղս֊աս^ 
աացո յա մ՝ գործ՛ս բարիս խորՀէլմիշս* 9 ե– սԴրձ՜աւ. 
երկիէ֊ղիւ. առքե ել ղՀՀաճոյս քո յէծէՐ՝ ժամ* է 

ԻՋ * \\ղաաեա Հիս 9 նԴր , ՛ի ձառւսյուքՅ% մհպաց 
իմհց , 1ս իէառնեա 9 ի թխ-Ա ՝&ա ռայից քոց % որք սիրսՀ. 
ցթտ ղքեէէև– ղպաաո լիրաս ս (քո պա Հեցիս • աոկա սոցա 
ղերկիէ-դե 9 ի սրաի իմում՝ 9 ճ. ոսսո ղիս գնալ՛ ի շաա֊խ 
ղըս Գնացից սոցա է 

՚ 1*է փ \փ*եթէւացո 9 ա՝ր 9 ղէչարիս մԽրՁեդյ իմհյ «. Լ 
յաճաիեա յիս զքեորՀ» Հոգ^Հ/Գ "ԸԲ՚էք էք^^Լ. աա ֊ 
ճար ե– (ճտակարաե աճ՚այթտ փաոյաց քոց * ամեյագ սի^ 
րհվսիրել ղյէեղյ Լ. աաելղամ՝ ցասկա֊թփ Լ գ*Կք 
աշխարհիս այսորիկ 9 որուԼեղև. յասցա֊Տե էս կորուստ 
Հ*գ±գ1 իմհյ % 

ՒԸ ♦ \\ղորմեա 9 ն1ր 9 բնակողիս յաերեակ ասապա֊ 0ւցւէւ26ճ Ե7 տիօ , էլ. *ի ձեքսն սորա ար մանասորեա զիս իառձիլ 
քձ՚գ աէկփշ/քե սոսրբ Հար անցն » տրի 1ս զգաստ ժոսժ^ 
կալսսթթ մաո^անգել^զիաստացէալպարգքսոն * 

իք*՛» ^քսաքնոբգէ՚ա թեձ + նգ $ ղեէոլե– զնոսրբ 2ձսնսՀ, 
պարՀն 9 որպկս աս-աՀսորդե-ցեր սրբոց Ք ո 3* ՚Լ օոա ֊ 
ցո զակարոսթփս իմ* մոսժկալրսթֆ գնալ 9 ի ճանա*. 
պար քո ֆերմԽռ անգ սրտիս ա 

V *|Հ^ ա » «V * ՚ե նէրիէ-աԼԼ 9 ի թարախևալՀոգի 
իմ* 9 և. լոսա աճ՛ային ֆթօվէէ + և. Հոգ/սոր ազիսգ Համե՝^ 
մնա 9 և. անոսէաՀոտ *Ծբ է^ղքվքէ օ&ն՝ա 9 1ս զքլատա^ 
րնալառոզ^ոսթի ըեձնէսնա է* 

ԼԱ* \՝Ղէօսրացօ % ն1ր 9 զքոսն աչաց իմհց 9 1ս թօ^ 
թայի նա զեիրՀոսնս 9 ի գ§Իդյ Է*քկ 9 զի գանգաղնալե֊ 
ձանրացնաէ պաշչսրէ զմարմթէ իմ* ♦ արա զիս ար*, 
թ-ոսևս պատրաստս յսԱՐ ժամ* $ զի զգաստոսթբ ե– 
արգաըոսթբ վչքրկյի՚ք զքլոՀանս իմ** 

\ք՝ ♦ #*։«֊ք &բ 9 ղսք»^ես 9 »ր>վա/եի իԱկք »ր զօրա^ 
ցՆսղկ ՛ի վէրայ իւՐ , Լ Հանապազ^ ցանկայ Հեր ակրդ/ 
ճւ ըմպնքնաս և. Հա մնզոսթ^ խորտկաց .այլգոս 9 ն»ր 9 
ամի կաթոցք կտրհ֊ա զսանկոսի մարեսզ/ս աննչանաց% 

1> ♦ ք յ*– քանզի միտք. իՀ ցնգնալ պղտորն ալբանդ 
գագոսշիալ շբֆի ՛ի Հոսանս Խրկրասոր կնԿտցաղպյս 9 
այլ գոս, ար » վոսսասորնա պաչս Հոգսոյս առանց ըգ\. 
բա ոմանց և. երկմասս թճց արի և– զգաստ ամննայոր^ 
գոր փոսթովյգաէ զՀետ աձային սիրղք ք" * ՚, 

1ՀԻ . Հ^ալաձեա , էՈր, Հա$Րչար մտա&մհսնս յնրկրա^ 
քարլխսրՀրգոց մաաց ի մեց* արմատ բար նաց անկե՛ ա 
Հաստատոսթբ ՝ի սրտի իմսսմ* • պտոսէԼ շնորՀաց 9 ի 
Հոգիս իմ* նկարն՝ ա % 

էի * յ^յքաչեմ՝ ղքէրղ, բարերար ճւ ողորմաՏ՝ ս9ր 9 
արթունս Խ զբսաբթոսնս պատրաստն ա դիս* և– ոսսո 
ինձ գկալի 2էանա պարՀս քս բարիս 9 ,պԷ արմ անի ե^. 
ղկց մէրճ-ի փաո֊աց քոց%\ 

Խ<– քտնգի ցանկոսթ՚իսնք ճաշակման ամիս 
ղրաղէցոսցեալ դմիտս իմ*, իէւսովկ , արգ Հալա&եա 
ղսրկորսաոսթ֊իսն 3 յինԷն % յորմկ քսասարէ-ցպյ միշտ ♦ 

1 կրեք օրքէեակք ՝Աօա է «3» • . . «լք. 3 Մ# օրթ՚ակ Ղ*է\*է* Խ Հ$ * * * 

2 էքէ»*. օրթւակէ %դա^\աէաձ տ Օւցւէւշ0ճ Ե7 *3շ ԱԴյօւ** Ա 

էս կերակրէա ղիս ե՛րկի ւպիւգ քով^ սրբով։ 

Լէ* \՝ր–«4թ*՜ա է էպ՛ 9 ղմի ՝Է ոէբով^ից ք»ց> Հի՚քԼ– 

րելով^ղ1չայծ՜աէքե հրոյ % մե-րձեցուսցկ 9 ի շրթսւԱս իւՐ է 
էս ՀսԽցկ ՛ի բաց ղաևօրէ/եոսթի էս ղէէքրղ** իտՐ 9 էւ սըր. 
բեսցկ ղիորՀուրգս իէՐֆ էս մնտրէրէէցէ, ղաղաեղութիս 
իաՐ ք էւ ^էսւսաւորեսցկ ղմիաս իմ մառսԽգկլ նովաւ 
ղկե-ա՚եսս յաւիաեսից % 

■ ԼյԸ ♦ ^յւաքե՚ա 1 ֆ նԴբ է ղրաժակ ուրախաբար Հ,ո Խ 
գւոյգ սրբդյ յո՝զքյե–լիս % որ Տ՚արաւիմս առ քեէէ* արբո 
էս ղուարթացո յհ՝ո֊ա%գՍ % ոիրոյ ♦ Հ$/^ *է Բ ա 3 ՚* 
քԴտթէ՚ա ղմրուր գաոձոսթէ յաեցաեաց իմոց է 

Լյյ» • Հ*յսաքէ՚ա 9 ար$ ղյ/ԱՈ քո էւ լուսաւորեա դմիտս 
իէՐ էս զխսրՀուրգս իմ* լուսով^գիտուե քբ ♦ զիաւար 
մե՛ղա ց 9 ի մտա ւյ իմոց փարատա՝ա 9 ձ– Հակաքոսի օ/եՏթւ 
իմոյ կարողացս 9 ի քան էս 1 ի վաստակ <Հող1ւոյ Էմոյ $ 
Ի» • յ^յսաքէ-ա ք նարէ զՀրեշտսվ իաղաղուքյէ՛ քւքվէ֊ 
բակացոս էս պա Հա պա% անձին իմոյ ♦ էս որակս ետուք 
իշիաեսւթի գեալի վե՚րաք Է<էփ ^ քարբի 1ւ կոիէէ 
դաաՐ ղօրոսքՅ-ի թ֊շնամոյօ 9 ասե-րկիւղս արասցե* ըէ 
մեղ^ յե-րԼ&չի՝ "֊ յանե՚րէսոյթ թշԵամկի 9 էս պա Հես֊ 
ցէէս որպկս բիբ ական ըԿգ ՀովաեԽաս թէսոց քոց ՛՛է 

Ւ՚Ա ♦ • ^որմամ՝ և՚րթ-այցԽէՐ ք ս9ր 9 *ի ՛ճանապարհ > 
սքէ թողուբ Հիս միայն* այ լառ֊ աքե՚ա ղօգնութիւե ՝ք ո 
դՀհ՜ա իմ* 9 պաՀէոլ ղիս յա մետաքս փորձութ-՚եց սա ՝՛ 
տաեայի ՛ի սէոսկ էս 1 ի գիշէբի \ էս մի տալթոյլմեղան. 

ժ Ոէ լգ ո ՚լգ «՜ Թդււ ^ոա Տ ԷՀ*յ ♦ պյլ կո&Խլ 

մե-ձ՛ 9 ի վեր այ մէէղաց էս ս/եօրկձոսթէէց իմոց է 

|սք* ♦ ԳՀաՀե-ա ղի* , Ֆ9ր 9 9 ի բասից էս 9 ի գոր^ոց Լ 
9 ի տեսութէց գերիչ^խորՀրգոց • էս ղևրկիւղ գաաաս^ 
աս/ևի քո ապաւորեա 9 ի սրտի իմում 9 անղրաղ յ°– 
<է արու թե՛ ամի փ ու թ՛ալ պա<Հել ղաատոսիրասս ք» 1 

Ի»Գ* <\)ակէա 9 ս9ր 9 ղգասսն մեղաց իմհց 9 Լ բո»ց Է՚*1 
ղգոււմե լուսոյ արգարութէ # ղի երկիւղաչից սԷք՚Լ 
եկից ղՀե՝տ կոչողիդ* իմոյ արարչիգ ♦ որ ասացեր ՛՛է– 
կայք առ. իս ամ* աշխաաէաէթ էս ձ՚աերաբէ՚ոՀեեսւէՔ ւ 
է ես Հս/եղՀՈսցից ղձեղ^ է ,% կս գարձեալ ♦ ս Որ Է&Գ Օւցւէւշ0ճ Ե7 առնու. , Լ որ ՀՀայսկ ճ գս*ասկ , Լ որ րաիմքրացցի նմա քէ ։ 

*(,ւ#*–ււ> , ար ,՝է մերկու֊թ՚ի անձին իմոք ղսր 
կողոպաեաց թ Հնամին « էս այժմ՝ իոսքաառակ Լ ամօ^ 
թալի կամ՝ առաջի քո » մարգասկր • Հկէեցո ինձ, <ՀաԴ± 
դերձ Հարսանեաց* մոյճ՛ Լ ոա֊րախացս 9 ի կոչւռՅս 
րաօմելոցքսց* 

խկ Օ յէեցո ինձ ք ա՝ր 9 ղաատմհւճանն առաջբե^ղսր 

՚&րկփց 9 »/ *&ԴՅՀ * ՑՂ1Ց ղձե"ի»Կ՝պՀ՝֊&է Ք" 0 

յիս , Լ լու.սափայլոզորմհւ.իՅ֊ր քո ղարդարեա ղմեր ա 
կո*֊ք2–իս իմ* • \ 

քօ^ ♦ ] սպ*$ Հոր 9 աղաղակի անառակիս՝, որ ամօ*> 
թ էավ^ կամ* առաջի քո. ղդանձն Հայրենի վաա%եալ1^ 
սովավաՀ կորնչիՐ* կերակրիլ Հաա֊ասար եղի իողից 
անասնոց Լ անրանից Լ նմանեաց նոցա % 

1«**ա* ՂԲԿԿ 1Ի"> Դ Հաքրական 1 դթո, 

քո. Համարձակիս" ՛ի գ**֊թ Ղ աղեացքսց . ՛ի Տվողիդ 

կինս ճս առաջի քո ♦ չեմ՝ արժանի կօչէլորդի ք» » արա 
ղիս իրրեՀ ղմի ի ՀարՀկանացքոց է 

1սԸ ♦ Օ արդարեա ղիս , աՏր $ մեձաւ֊ երկիւ֊ղիւ. քո 9 
ձ– դարձս յանառակութ-% յարդարս^թի , յաղաե\. 
ղու–թ% ՛ի սրրու.թ(Հ 9 ՝ի ձս^քոսթենկ 9 ի ղռասսաւ֊թփ * 
ժոսժկալու֊թր Լ Համրերսէ-թեամր գնալ ղքանա^ 
պարՀս քո անդադար % 

1*ք* ♦ *\*ագարեցա ղիս , նՏր , ՝ի չարաչար իորՀրդոց 
իմհց յառնելոյղ^ամս մտաց իմհց ♦ ղաՀադին օր 
դաչսաեան քո նկարեա առսվի աչաց իմհց $ դողալ 
Լ. սարսել՝ ի դատաստանաց քոց է 

ԴՀաք&առացո , նար 9 ղբսպտեր Հոդ*–»/ իմոյ ոՏդ 
ղիմասսամէա կույս ասա ցև ♦ և. շեորՀեա պաարասաիլ. 
արք&սկթի ընդ առա^ել/սնել երկնամոր փեսայիդ , 
ղի մի Յէացից արտաքս որպկս ղքիմար կսա֊սանսն % 

Ե*Ա» ՝Հգ*անո ինձ ք ար , ղճանապարՀս քո 9 Լ. ոսաա 
ինձ ղԽրդարուփս քո ♦ Հեռացս , ա՝ր% ղմարմթես իմ՝ ՛ի 
խորՀրդոց չարեաց , Լ Հասաաաեա յերկիւ֊ղրարեաց* 
՛Օր և. անարատ կալյառաջի բո յամ* ժամ՝ • 

*1 Երկու, օր* ՛ք, է,ա )է )ձա\ա՝1 * մէ օր. ՛ք. քաաքԼ աՀք^-Հ ք "3 * 

2 Հ,ի%գ օր . ՛ք. ՀձաՏ ւ+ք այ քա . Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ34 ԱՂԲ*** Ա 

■• Հ)^°է&՚"*–Բ1* ս խՐջնՀԽա 9 նԴր 9 Լ՚ի յոյս 
բարևաց և. յէ՚րկիլյլ քո դմիտս ի§Ր րռեռԽա 9 լքէ՚ալ 
սիրաէե– Հաս տատու ն <Հաւ+ատոՀ սպաս է է և– ա1խ 
նա՚լմե՚ծի գալստե՚աև քո • 

փ (>) օրացո դիս 9 ն1ր , ՛ի սկր պատուէրանաց 
քոց 9 ս/եսալ է՚րկիւ-դի*. Հրամաևաց քոց 9 սարա էր է Լ գո^ 
ղալՀԷ գատաստանաց քոց 9 ի/եգրէլյյարգարու թ֊ք և. 
սիրասունս յէրրէրսաց քոց , և. առնոԼլ դպա ր գեսս շի՛՛ր֊ 

Ե»Դ՝» Լ*յրՏակեա դիս $ ն1ր $ ՛ի կապանաց սԴոդաց իո**ց ւ 
և. ղՀնացէ՚ալս մեդսք վէ՚րսսվձ նորսռԽա 9% ձ– ղիաւ֊ա^ 
ր ս՛ալս ՝Է ցանկոսթ֊Է մարնսսյ լու֊սասորէա 9 ՀէոՀ՚ավՀի 
՜2քանապ ար ի ա* դ աղո*֊հ > ղի տէէսցեն աչք իաՐ ղքիըր֊ 
կութ՛ի քո զոր պատրաստն՛ ցԽր "րրօցքոց է 

՝Ե*Ե ♦ Հ\քք–շ^է՚ա 9 ն1ր ք ղ^ք^^՚էի ՀիւանգսւՀՅՀւս 
խՐ որ կարկամե-ալյէեիւՐ ֆ ի մաՀէճս ս%ղաց 9 և. գէ֊գև՝^ 
րե՚ալկաէՐդ գուռն երկրորդի դելսվմայ՝ սպասելձս 
ա1խ աձելսՆ&ի գալստեան ք՛ո % . 

>>^# Հ^րամայեա ինձ 9 սար » որպէքս ան գասՂսլու.ծին % 
առոդ^աԱալյ խորսէակելյլանկողինս ցասոց իմհց % շբբ֊ 
քել յծագ կավտրարս քո 9 ՚ի տուն նաև և֊ 1 ի գաւ.իթս ՛այ 
՚քերոյ ձաղ^ելռ ոչ^ սԴրդանչելէ ՝. 

^ է ♦ \\99գ*ոսկ1ւա ւ նար ք դթռնու.թք. սատանա/ ի 9 ես 
Հատ ընկեա ՛ի բաց դզօրութի *է*ր ♦ արգԽլզարձակոա֊^ 
մըԽ նքՐ ՛ի վէրայ ի*1* է դի ՚Փ « տարապարհակ վարեալ 
դմարւֆն իէՐ տանիցի ընգ արձակողի 2էա%ապարՀք1ե % 
որ տա%ի ՛ի կորասսա ես յա պական սւքՅ^ք % 

Լ\ՒւՒՏ" 9 "V 9 դբ ա դի ա Լ Հս ֊աքսռացեալ մտաց 
իմհց դաՀաասոր ես դժոսկալի գալուստ քո 9 էւ. դգատաս^ 
տանն անաչառ » դագատիւ. էւ. դփառս ար գարոսն 9 ես 
դանն ե՛րե– լի տանտանս մեդաւսր՚ացն • ես նոքգթ դարՀու^. 
րեալգսդացո դմարմին խՐ տեսանել դմա Հ Հանապադ^ 
աաաքի աչացիմհցա 

Էհ#»« ք \և–ե–ոյ*ա 9 ար § յ^քքԿԷէ-՚ԼՔ* դմարմյէե իաՐ 9 ճս 
՚դՀՀոգի իւՐ ՛ի սհր պաաա֊իրանաց քոց 9 Լս դասացԽալ^ 
սըն ՛ի նմա էրրկիէ-դիւ. ըք*՝լ 9 Լ. . առանց գանգազա^ 
նաց կատարել^ միշտ • մե՛րկանալ ՛ի յսս-դաց Լ ՛ի ցան*. 
կու.թ1ր~ց կէնցադոյս 9 ե– պայծառանալ ՚ե^Ը 199 ՜^ 
ութ-ր է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ԱՂԲ** Ա *35 

1| ♦ ֆրկ&՚ա զիս է &ր, Գ գազաաձիգնեսքից սատա*, 
նայի , որ բադում՝ սԳք1/սաքիւք պատեալպաշարկ զիս . 
աւար առևալ զմիտս իմ՝ վարկ ՛ի գերու, թ՛ի է– ՛ի ցա%* 
կութք մեզաց , աոձւՆլովհոսղբ Լ այպն կաաականաց 
թՀևամեաց իմսց% 

■\ ա • \՝/Ի ա Յ" ղԻ" 9 *է 9 յՒէհհՎ ք– * լ °րր ա Ի 

զակարաց և ալս զօր ութ բ քով. զ^իէւանգ^ւթի Հոգւ-Հ/ 
իմոյ առ֊ոզՀացԱէ և֊ զցաւս մարՅնոյս բժշՀէէս* » ն֊ զՀ*՝ք֊ 
մձւթՀ »Իբ*ք # ա Հաաաատէա ՝ի սրոի խ»*Հչարչա^ 

1 Ր>> ՚\*արՏո ւ է ղգերԽսդս ՛ի սատանայկ , 1ւ լսլ, 
մևղօք վաճաո֊է՚ալս յեգիպաական գաոձ» և. 1 ի քսէսա 
տանքաեացն ♦ փրկԽա ՝ի բռնակալ չար սպաաա որ գխ 
լացն , և յևղկգնակոխ կաւոյ մհ֊ղացն Հանց ևս 1Լ 
աարցե-ս յևրկիրն աւԽաե-աց է 

* գ ♦ ՀնկղմԽա , նէը , զթչնասքձ իմ*՝ գզորութ՚ի ֆա֊ 
րաւոնիՀ^զի ոպառնացնալ ՝ի վէրայ իմ՝ ի»»ի աս Ս * 
ՀԽաամհւա եղեալզէխի իմ* գարձուցանկ զիս յաս-ա* 
ջի% յանցանսն ընգ Էշի անութդ իւրսվՀաս֊այհլմԽ^ 
ղաց էւ. անօրկնութ էրանց * 

~ Տ՚Ւ* իիսզազաց» զիս , ակր , ՛ի ձփաԽաց աչէաց 
իսւովուեց իսբՀրգոց է ^ զրազմսՀէ յորձաԴա մե՛զաց 
իմհց ցաձո 9 Լ. կառավար է ա զմիտս իմ՝ ԺամանէլյաԱ» 
քոքթ էս 9 ի խազսոլ նաւաՀանգիսէոն Հոգւոյգ՚Ծրյէ 
Օեր&ո զի» 9 նԴր ք գ ի յէրիսս քարանձաւի 
կամ՝ 9 ի ան-ղէ անապատի , ուր և* ողորմս** թիքոա^ 
սսաՀևսրգԽսցկ ինձ՝ Հանգիպռ՝լմԽ&ի փառաց անուան 
քո ք տալ ի%ձ զթևս աղաւնական Հսգւո/գ սրբոյ > 
թո-չիլ վէրսձա^իաոյեիլյ&րամս արգարոցն % 

Հ խամասեցո զիս » Ե§ր 9 յօթե֊անս սրբոց ք»ց> 
Լ ղՀանգիստ աշխաասւթձ ՛ար Հարցն պարգԼեա ինձ • 
անսմէս արա ղյ անցանս իմ* $ ե, գասաւորէալ պայձա^ 
ռացո զիս ընգ ՛Օրս և* լՀեգ *փր*՝ւի» անուան քս% 

1|Է ♦ Հ^աստատէա , ն1ր , զխազաղութ՚ի 1ւ զսայ/&ա^ 
էլութթ լուսոք կենաց յանձթս մևր , զի մի իսաորԽս֊ 
ցուքյաշ^կամ* յա <Հէրակ է ձ֊ գատապարաէ՚սցուքյաւուր 
գալսա Նան քո , պաՀանլԴլովյի մԷնԼ ղյէտին նաքա^ 
րակիան է 

կ քլ • \\՝ի մերժէէր զիս 9 էոր ք ՛ի բազմագութ ոզոր*. Օւցւէւշ0ճ Ե\/ *36 Ա՚ԱՕԹ* ո 

մա-թէց քոց ♦ զապաէ-քւևէրաչս 9 ի քեգ ամրացո է աե^ 
ե՚քկէւյլ պաՀեա յաաՐ Ո Ր"Գ***)ԹԷ$ սաաաևպյֆ ֆ գի 
յք գերի վարե՚աԼ աաեիցի ղմիաս իմ՝ ^ ղրագ*ւ.3ն և. 
9 ի չար ձառայոսթք * 

կ Բ»» (|*–"0 ղիս ք ս§ր 9 աոՀեևլ գարգարսւՀՅՀւ ճւ խօ ա 
ոելգ^շմարաոսթք 9 սիր&լօսրբուվՅք ճւ ասա ե՛լ զս*ե^ 
օրկնոսթ՚իւձ ք խսաորե-լի չարե՚աց ճւ գնալ ՛ի ճաեա^ 
պար<Հս բաբե՚աց % 

9 ի վե՛ր այ իէՐ ըմբյւՏւե-լ ղիս 9 Է մե՜ղս ճւ ՛ի &ոպոաՏի աե^ 
ժոէ–ժկաԱաւ.թհ է մաո-ացա֊նա առնե՛լ յակցաեաց իմհց ♦ 
ճւ ոլաաե յֆշե՚լ ԴՐՐ** Հատուցման ճւ ղսարսաաիելի 
պաաա սիա Դ փ ե* որ ասկ* է, ԵրԹ ա /Քյ1&& է ս&էի&Խալք 9 . 
9 ի Հսւ-րն յաւֆաենից 99 ա 

ՀԱ» \\աեգեե՝ա գիս 9 ար 9 9 ի գվորմաեկս 9 ճւ 9 Է բազմատ 
մեալ աևգՍգայքքե խորա–թ–են1քս վէրացո ճւ բարձր այո 
թ–և«օք Հգոգսոյգ 9 Է պարապա֊Յս աղօքՅից ճւ 9 ի իըե** 
գրոհած՜ս ^ ա ^դյԷց » 9 է քնքաւ+նս մեգաց 9 ճւ 9 ի նորո^ 
գոէմա կենաց 9 էս 9 ի լսւաասորոա-թի մաաց 9 ճւ ՝ի կա^ 
աարոսՅն *Ծբ պաաու.իրանաց քոց է 

\\9**գրե*ա ւ նէր ք ղե-դիէրալԼ. գքչորայոհ՚ալպաա^ 
կա՛րս ֆ որ ՛ի ա Դ&Է ե– 9 է ս*ղ*քէ մե՛գաց թաւ֊աչե֊ալ 

կամ* ♦ գիւ֊բա&ե-ալ 1 աա֊ե-լաւ. շեսրՀի քո 9 ե֊ գիր 9 ի 
գանձանակ անսԴրդու.թ-%^ յսրմկ սՏսկայ % 

<Գ* \^Կ 9 ս*ր $ 9 Է աե՚սոէ֊թ-ի Հիսանգացե-ալ Հսգւ֊օյ 
Էմհյ * գիր գ&Խո5§ քո 9 ի ք վերայ իմ* ճւ բմշկեա զիս ա^ 
սելովդ ԴՐՐ ա ցէր առ – ղմաՀիշքս քո 9 ե֊ ե՛րթ 9 ի ճա+ 
նապարՀն արգար ո ւ֊թ՝ե տ 

41* ♦ \ք*Ս » 9 է Ւ^՚գէք մոՀորն՚այո որ յահեալ 
շբ2իմ* արաաթոք Հօաի 3 պաաոսիրանաց քոց 9 և– գա^ 
գանաբէ-կ էրգէալ քարավկժ– մո՝գգթ % կաո-ավէեաաիմ՝ 9 ի 
գիսաց • րմբոձտԽա ճւ ահ 9 ի փարախն ՀսԱրենի 9 և. 
իաոՀոեա (քեգ գաոփես <Հօաի քո է 

Հ |7 ♦ ^է՝ա1ւ.է՝ա 9 ար է ~2Հողոպրելջյ& 9 ի քէ/ե • արա գա ^ 
պկս փոէ-իՅ֊ացիր 9 Հաս ըմբռձէա գապոաամբե-ալս 9 ի 

1 Ս*^ օր.գ1+ Ճ՚–ք4ք. • 2 կրկոս օր* գաձֆյ, . . . գաղա ա 

երկու, օր ♦ գ1>Խ*քէ ա^ԷաԼ աո-աԽ^^աԼ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Տաքնհ կոչմա՛ն քո 9 էս գիր ՚ֆ բաստ կապսաևաց ան^ 

իդթէէ *իր& Ք ո 9 

ՀՀԼ ♦ թսղսւ՚ր ղիս , %1ր 9 Հեռս/նալ 9 ի ոիրոյ 

պատոսիրաեաց քսց էս 9 ի վարոսց առ աքիսոսթ֊ է-ց • 
սչյլ յորգորէա աո-ասէրլոսլ յա մ գոր&ս արգարսսթ 1ե՝ 
առանց մեղաց էս առանց իրիք իափասոսա&՜ոյ պաշ^ 
տելղ^քեգ սրրդսթի նւ արգարոսթի դամ ասոսրս կե^ 
Նաց իմհց * * 

^է» ♦ |)^ մատ՚նէր ղիս 9 ս§ր 9 9 ի ցս/նկսսիՀի սԴրղաց էս 
9 ի Հեշտոսի 1 կամաց 9 ՛ի քոսն աչաց էս 9 ի գատարկոսի 
մաաց ♦ այլպարսպեա յերկիէ֊ղ^քո 9 էս ապրեցո յա^ 
մէքնաՀնար չար գէսաց էս յ աշխ ար Հական ղբօսաեաց տ 

< Ը • 1 1^ յա պա ղե՛ր 9 ար 9 աալ ի՛նձ գՓրկ*"՜Թ1՛ Հ ո ֊ 
գսոյ էս ղ^երմոսիՅի ոիրոյ 9 գա ար կե– շասսի կերակրոք էս 
գժսսժկալոսթքւ մար§աոյ $ զրղխոէ֊ն*ն արաասոսաց էս 
ղան գագար աղօթ ելոյ 9 ղքոմնարՀոսթի էս ղ^խաղփմն^ 
գոս թ՛ի էս ղՀամիերոսթ-ի յոսսոյ % 

• Լ^ազթէա 9 "՛հր է Հակառակամարտք/ն Էմոյ ք 
էս ղօրացո ղիս ըեգգի մա կաց լիՆեէ պատերազմողին ՝ ի 
վէրայ իմ* ♦ էս ղգե՜ցո ինձ գղրաՀ Հասատոյ 9 պաՀօք էս 
ադօթիսթ սրթէրլղախտ ցանկոսթ֊Խս/ն էւ ղխորՀոսրգս 
մարՏաական է էս աո/նոսլ ղչԷորՀս ՚փրկական է 

Ձ# ^ ինձ ք "*հր % ահ– ղի ապաշի արու թ%՜ 9 աշ^ 

իտաաոսթե Հանգիստ 9 իաղաղսսթ *5՝ Հոգի էս արգա^ 
րոսթ-%– 7(ասապարՀ 9 ամրոսթ եան ղէքե էս պա Հա պան 
փրկոսթ1է ք Հաստաաոս թ % յ*Ա ս °՜ պ՚նգոսէ երկէսղյ 

Ձսւ • 1^9" գի" » տ հր է ըյ°գ Հ"*5* "ծ՚Յհտ "^՚դ^ց է***֊ 

րաթօ֊իշ ձովաՀեղձ ցանկական կեսցաղղյս 9 ի չոյս ա^ 
չաց է 9 ի ա 1ր սոսի մաաց 9 9 ի Հա՛նգիստ կ էրևաց 9 9 Է Հանգի. 
պոսՅն շնորՀաց 9 էս 9 ի շաւ֊իղս ՛Հասա պար Հացն արգա^ 
րոսթե՚ան ա 

ՀԷքՀ ♦ (Լ նորՀէրա ինձ 9 տհր ք ԷՀ* Լ** 9 ԷՀ** 3 է արտասոսաց 
ՀոսոսՅձ | Տեղաց սսսգ 9 մտաց սրտի երկիսզյ ոսկէրրաց 
իմհց սարսափու.ն*ն էս գողոսն*ն վասև տա՛նք ասաց 9 կե^ 
%աց 7Ոս/նապարՀ 9 էս անգագար պտղատանս • 

ՁԳ ♦ ւ^յք/^Տք" ՚էէ* * տ հր 9 *ֆ պատս սիր ասաց պաՀ^ 
պանոսիքի 9 որովայնի ժոսժկալոսթ ի 9 9 ի մարտ պա^ 

1 Էք4*>– օր . ՚քւ ^դՀԷաաֆք \&աշ է և Օւցւէւ20ճ ՝պ շ38 աղբթ* ս 

տերազմի րոճաարկոսին յադթօս^ » 9 ի մարՏի մեուա^ 
նէ–է ք էս պայ ձառս/ծալ 9 ի Հա՛նգի սի տ 

ՁԴ՛ • | պէ» 9 ակը 9 երկիսզիս և֊ զղՀմամբ , ար^ 
տասոսզթ էս ՀՀառաչաԽՀՀթ 9 սիրովդ էս սրբսսքՅ-բ 9 շեսբ<Հգք 
էս ճշմարտոսթր » գիտոսթբ էս աաՐ առստքէԽոսթրա 

Ձէ* ♦ $ՀՀէ ա » է զրազմհս^քյա%ցա%աո իմհց , 

էս թափեա զմրոսր գառձոսթէ՛ աեօրկնոսթ֊ե իմոյ » 
ճւ պարարեա զսիրա իմ* արբմամբ Հքոգսոյգ ՚ՕքԱ ֆ ե– 
զաիշաբեր 1 մարմքքե իմ* Այո շ**ոբՀօք ւ զարգացո էս ՛ի 
պտղարերոսթի փոիարկեա է 

2& • " * *»հբ ք ղ&՞րհ" Ք" Գ &առայս քո Գ 

ղգոսթ քո 9 ի սաեղ&ոսա&ս քո 9 զողորմսսքՅ֊ի քո 9 ի 
պաշտօևեայս քո • էս տաճարացո բս ակար աս Աքեէ՚լ 
Հ^ոգսոյգ "րբոյ է էսս հաէսաոյելմեղաց էս ասօրէքեոսՏ % 

ԶԷ» « իժշէյեա զիս 9 ակը % 9 ի Հպարտոսթ1ք էս յամԼ 
բար տաս աԵոսէք 9 9 ի սէտափաէսսսէ էս ի փառասիրոսէ 9 
9 ի մարգա^աճոսթք էս յոխակալոսթ-% 9 9 ի բարկու֊թ՚Է 
էւ 9 ի սրամտոսթք 9 յատելսս թ՝% էս գաաելոյ զրք « 

Ձ (\ ♦ ֆրկեա դիս ք ակր > 9 ի մարգկսԽ գովեստից ք 
9 ի փառաց էս 9 ի մեհ՚արսԽաց ♦ զիասարս 2 ԱԱ Ա ասե ^ 
1ըվ\ Համրասէքե 9 ի վերսց իմ* զբարի ք զեէէկելէս երա^ 
սելի ֆ զոզորմելիս առաքի սի 9 զարտասոս եչիս ցանկա ^ 
լի գ էս ես բազոսմ* մեղսք 9 ի լի $ 

Տ&(** *Հ՝ք±ա&–կեա ղիս ք ակր 9 9 ի լրոյ սոստ գովեստից 
էս երաեոսթէց 9 զի ոչ^գիտէքև զչէեղս իմ* ք էս ոչ1Հօհ§ա^ 
չեն զիաբկոսթխ 9 իմ*. եբէսիաՐ սրբսսթբ , էս լի եաՐ 
աղտեղոսթբ • կերպարս/նիտՐ աս-աքքքսոսթլՅ. 9 էս կեամ* 
ասառակոսթբ • փա/լեւՐ երկիս գահ՛ սսթ֊ր. 9 էս վարի մ* 
աքար գա Հաճո ւթ֊բ • ճաԳւաչեւՐ ղճշմարաոէ֊թ^ւ 9 էս խօ^ 
սիմ՝ ղսաոսքՅ֊ի փ գիտեմ* սարգարոսթ-ք $ էս գոր&՜եմ* 
ղանօրկնութիսԴտ է 

վ\ասեա զիս ֆ ակր 9 9 ի մեզաց էս 9 ի րամբաոա^ 
սաց 9 9 ի մհո֊ացեալ յստեցս/եաց էս յա մ՝ սիալսԽաց ♦ էս 
&ոսլոէ–թ1ք էս ոասժոլ.ժկալսս7ք ք զոր֊ 
կորսաոսթե էս զգատարկաբասոսթ֊Է ք զցանկոսթէ էս 
զաոտեզոսթէ 9 զ^այ^ոքոսթք էս զա մ* բիճ՜ս չարեաց տ ւ Ս՝* օրինակ ղֆղաք*,. է *&լ*Լ ՀկՆլՎ՚հ V* 

2 \քի օրինակ Հիաաաք Գ լ »յ« 3 Հքի օրթակ «լՒ«–ք •»յ«–^ք»^»« > Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ա՚ԱՕԹ* Ա շՅշ 

՛ԼԱ • 1|«"5 Ո քի* ք տ էր 9 Հաստատոաձ* Լ անշարժ ՛ի 
պատերազմի փորՏոԿ.թեց % առանց նրկնղանաց քա^չս^ 
պինտ ՀաւատովէԼ յ որ գ որա կան սիրովդ զօր ա վիգ լի^ 
նևլյՔպգկէՐնկելոց գիւացս ՛ի վր իաՐ. զին նա ղիս աաՀ 
րակուռ դինուք քո տալպատէրադմ* և֊ յաղթն՚լՀա^ 
կառակամարտ թշեամոյն 9 որ կամի ՛ի մաՀ դիս որսալ* 

ՂյՀ ♦ Օ քՍկդմե-ալս 9 ակր ք ՛ի խորոց մևղաց Հաե^ 
ցնս ե֊ 9 ի լոյս պատուիրանաց քո բնրցնս • դՀնռա^ 
ցե-ալս 9 ի քկԴէ առ քն՚ղ կոչիսցնս , Լ ղանառակութն 7 
դվարս իտՐթողցէ-Ա • զա պա լինն֊ ալս 9 ի քն՝սամրացոա.ս^ 
ցնս է &. դգաւասէ-աչս 9 ի քնղ մխիթար է՚սց էս դար^ 
ձակԽալս 9 ի կապոյ պաաոսիրանաց քոց ըմբռննսցնս 9 
ե– 9 ի սկր ձ՜առա/՚ո֊թէ քո բԼնռն-սցն֊ս * 

՛Հհ ♦ Հ^յէոա֊թ՛ սիրո) քո միասորնա յիս , ակր , և. 
ղարգնլէալս 9 ի բանտի յան ցաեաո արձակն՚ա ♦ դկապ 
մնղացն խդն֊ա , ն* դարգարու.թէ 7էասապար<Հս իսձ 
առաՀնորգԿա ♦ դան ղի յարկի քո պաարասակա 9 և. 
ըսգ բոց վքչսէքիցս դիս պսակէ ա % 

Ղ/Ւ* Հ^աղորգս արա ղիս , ակր 9 ա Հայիս »իրոյ քո 
սիրել ղաաաոԱ-իրասս քո , գնալ 9 ի 2(ասապար<Հս քո , 
չչ^րչարիլ մինչև ցմաՀ վասն անսւասգ քո է մաաննլի 
փառս քո, ձև գ ա "իլ(քսգ ՜Ծբս քո | էւ ուրախանալ միշտ 
ընգ կամարարս քո ա 

՚ԼԵ • ^\՝ Խ քՅ–ա 9 ս՚Կր է 9 ի մնղուցնալ և* յնզէլն՚լի անձն 
իմ* ♦ խափանն՝ ա դան առ ակ ցանկոէ֊թքս իմ** սրբնա 
դաոէոն-ղութՀէ մէ-ղաց իմհց , ճւ քաւ նա ղանօրկնուխս 
իմ* ♦ բմշէլնա ղվիրաւորէալ Հոգի իմ* 9 և. առոդիսցո 
ղՀիւ֊անգացն՚ալ մարմին իմ* * ցրունա դչարիս իմ* 9 Լ. 
ժո զովնա յիս ղթարիս 9 ճւ լից դաակասութիս 1 իմ** 

%ՏԼ ♦ \Դկանիմ* առաՀի քո , ակր , 1ւ խնգրնմ* ըդ^ 
թ ոդությՀ յանցանաց իմհց • րՊէկալդպաղատանս իաՐ> 
է– քսուն-ա դանթի ւ. յան ցանս իտՐ 9 պայ&առացո դմիաս 
իմ* , լոփւսաւ֊որե՚ա ղխսրՀուրգս իտՐ , կարողացո դմար* 
մին իմ*, առաւն-լէալանգագար ճւ կալ յաղօթս * 

Դճ • Օ անկ նալս է1Խզգք կասգեն՜ա , ակր $ ճւ դխ"֊ 
ցն՚ալս 9 ՝ի թ^ասՈչյն գն զատու֊նա ♦ բարձ դցաա֊ս մԽ^ 
ղաց 9 Լ. վն-րացո դֆսկիձ՛ յանցանաց • յափշաակնա ՛ի 

1 Ս՝^ օրթ,ակ աաաքա֊ճ է Օւցւէւշ0ճ Ե7 *4օ Ա՚ԼՕԹ* Ա 

գառձ մաՀ*աց * , Լ ագաաեա յանոդորմ՝ տասՀսԽաց , 
Լ ՛ի մարձսականյգյիանաց Հեո֊ացո ւ Լ 9 ի գասս 7էըգ֊ 
նասորաց գասեցո է 

՚Հ(Հ.\ եր է <"կ> վերակացու. Լ պա Հապան անձին 
իմհյ 1 պաՀեա ՛ի գի՚֊աց , և փրկեա ՛ի մարգկային 
փորձանաց , Լյաղթեա Հակաս֊ակոգաց , Լ կացս քիս 
քա$յԼ ընտիր ւթել գ ի մկԼպաաերագմաց . գորհակ^ 
ցեա ինձ չինելքասարան փէեգաց , առ-աքինագորհ 
քաՀոսթբ Համիերելվչտաց , Լ Հանգիպելքո ա^ 
այ էն շևոր Հացգ է 

. V– • Ի ն2 > ա ^ >վՀ1 թ*2>գի ՚՚^ԴՏթ կոր&ա^ 

նեցայ , և մտա* իմսվք աղաեգացայ . $ րարեաց ոա.^ 
նախացայ , ձ. ^ <#&ւ«/ ցամաքեցայ ♦ ՚/է *աՀ# խաւ*ա^ 
րեցայ , ձ. ^ քձաչւ»/ գագարեցայ ♦ « ճ օւձ^ւ/* «# ճ ւ# ք*. 
յօ, ձ. «#քւաա«"*–այ. ձ^ւ/՝ * աարարերեալյ գի յոյս և֊ 
ակն րարոյ սչ^ուձիմ՝ \ # 

* ♦ ( )քձճ–ա , աէք է տարակա֊սեալանՏին իմհյ՝ որ 
չի եմ՝ մեգօք Լ անրաւ– յաեցանօք , աժ՝ անգամկ 
իմ7,վյ> իարշեալԼ. տրոՀեալ. յոաից մինչև, ցաւար^ 
աու-էա գփոյս ապականեալչէք Հնար րժշքքուճ, եթկ 
Ո Լ ՝է խմեարՀեա ՛ի գեգատու֊սւՀձԳ վիր ասորեկ 

չսյս 9 Լ. մի գարշիր ՛ի չարա Հոտ աիտացելղյս • 

շՀԱ* 1 ո֊եցո 9 ակր , գրկան իմ՝ ՛ի րամբասեչոյ , ձ– 
ղւէղրւ֊ իմ՝ ՝ի չար իօսելոյ ♦ գաչս իմ՝ յարաա Հայեըլյ , 
ձ. գականջս իմ՝ ՛ի չարաչու-ր չսեըԱ • գձեռս իմ* յափրլշ֊ 
տակելոյ , Լ գոտս 3 իմ՝ յանաո֊ակ գնացից ♦ Լ գերկս֊ 
տասաե անգամս իմ՝ պարսպեա զգաս տա ցո միշտ գՀ«՚֊ 
7քոյս քո կաաարելէ 

ճքէ«|Րձշսջ քէ՝1 9է "եր մևղայ ֆ գի գաատոսիրանաւ. 
քո յանցեայ ♦ 9 ի չոա֊սոյ կենաց եչայ^ Լ 9 ի իաւար մե՜^ 
ղաց մտաք ագտԼգսԱ-թՔ ցանկանչաԼփ՚ի ոիրոյ քո Հե^ 
ռացայ ♦ ըմրոձաեցայ 9 իչարկն 9 \ եղկ որգի կորստեան* 
ողորմեա ինձ է ակր , ոգորմԽա , գի գոս միայն ես մար֊ 
գասկր * 

ի քեզ, ակր 9 ապաւ-ինիմ՝՝ որ մեզաց ես քա^ 
սարան Լ բարսոյ շտեմարան , Հաչա&ելոյս չթիո գա֊ 

% կրեք օչփնակք ^–ք-քէք^ ՛է ա֊ա\–&»7 էքՐ"»լ–յ ՚ Օւցւէւշ0ճ Ե7 րան ֆ ղթշեամխա առձէս փախստական ♦ սչ^ուձիմ՝ այլ 
օգեակաե > րսք/ց ւֆաքե զքե՚զ ա-նիմ* ինձ պա Հապան ♦ 
9 ի վտանգից փրկե՚ա էյորոգայթ-ից ապրե՚ցո , և* արա զիս 
արժանի ւինևլորգի յաա֊իաենից % 

ՃԴ՝« \\ղԸՉ^՚ ա (&՚*9 Կ^ ևա 3 քաւ.իչ^էՈրզաց ք 

կատարիլքսնգրու.աՏ՚աց և. արձակիր կապանաց > ր ա շ֊ 
խօղյպարգև*աց ձև տսւ.ալ ամ՝ շնորհաց է 

ՃԵ ♦ 1 ք ակր է զաղաչանս իաՐ և. ընկալ զա աղա*, 

տանս իմ** քաւն-ա գյ անցանս իմ* և– կա տար էրա ղիըն^ 
գրոհածս իմ՝* արձակե՚ա զխապանս իմ՝ ձ– բժշկէա 
զՀոգի իմ** առող^ացո օմար մինս իմ* ձև սէ֊զղեա ըզ^ 
գնացս իմ՝, փաւթ֊ացո զիս մա մտնե՛լ յօթ-Լանս *ըր֊ 
րոց քռց • 

յՀ^ # Հ^աշաՏ-է-ա , ակր # օբազոսմ՝ ախտամկտուփս 
իմ՝, զցաս մարնսոյ Լ զախա Հոգւ>ոյ > զ.քու.ն ՛ի գէխոյ 
և* զյագուՅն յորկորոյ ♦ ձ. պաՀԽա ղխորՀու.րգս իմ՝ 
անզթաղյ զսիրտ իմ՝ սսւ֊րր % ե* զմիտս իմ՝ լուսաթոր էս 
զգաստ , զցանկութքս ի մ՝ աս– քէ՚ւլ, Լ զյօժարոա-թիւն 
իմ՝ յաղօթ ս 9 ի տա֊կ ձև ՛ի գիշերի • 

ՃԷ> ♦ ք*զիեցո » ա Կ » Ի ԳէՒԱ ազթի^րս ՀՀ֊ 

աակաց , ձ– ոօ-ոգե֊ա զանգս 1 մտաց իմհց ♦ լու.ա զախա 
յանցանաց և. սրրեա զթարախ վիրաց իմհց ♦ խլեա 
յինկն զյիսէ֊չ մեղաս ձև անկևա յիս զբս/ս կենաց ♦ 
\Հե՝ցս զարգարսԱ-թի և* նոա֊աստացս զանօրկնոսթիւն ♦ 
մԽռո զմարննոյ ցաեկուփ Լ նսրոգևա ղՀոգւ-օյս կաԴլ. 
գանու-թ՚ք ա 

ճ (Լ ♦ կոչիա * ակր , զմեղապարտ անձն իմ՝ 9 ի քեզյ 
զի մե՛րձենալ աո– քե՝էլ չիշխե՚մ՝. պա ա կառի մ՝ յամե^ 
թոյ ձև զպրՀսսրիմ՝ 1 ի յիմ՝ գորնոյս ♦ Համարձակով 
առ քէոլ չոսնիմ՝, զի ես ինձկն ևմ՝ մԽղո^ցԽալ. ՝ի *ր 
պատոսիրանաց և մ՝ Հեռացէալև. ՝ ի փառաց ե՛մ՝ մե-քկ. 
կացե՝ալ% \\*յլ գս *. , ակր, գթա յիս Լ սղորմԽա , զի 
ստեզիոէ֊ահ՛ ե՚աՐ անարատ ձե՛ռաց քոց * 

ես Լ գթա& 4 րազու-մ՝ իեչե խոստանաս վասն գարձի 
մե՚զասորաց ♦ ա/լե՚ս զարՀու֊րե՚ալգսզամ՝ ձւ երկնչի մ՝ 
Դ Հ ա Դ**՝1՝ ե֊ յանթիւ. սԴոզաց իմհց ք զի խարևցսչյ 9 Է 

4 » 6 Օւցւէւշ0ճ Ե7 24* Ա՚ԼՕԹ* ս 

պատրողկն ես գերեցայ յորսողկն ♦ ճւ ա քքԳ ՚ք^նչ^ւի՚է֊՚իաՐ 
ես եղՀեչիս 9 որ տարա գիր» եաՐ 9 ի կե՚եաց է 

ճժ» ♦ դէ ս $ տ հր ք ՛Է ս * լ գ ես յա րտ աս ուս 

վասն մեղաց իմհց ք ղի համեր աբե ռնե ս՚էե ՛մ ես մեղզր 
ես յագեցեալ ա իդ^՝ իորՀրգով^ շատ ինձ ներեցեր ք 
ղի ոչ^ խրատեցեր ղիս 9 ի մարԱնի • *իյաՀկ քումմկ՝ գո^ 
դամ՝ 9 եթկ չ&նաե ինձ այսպիսի ձ ա բՒք ս * ^յ^չեէՐ 
գքեգ ք բարերար ակր $ մի կ ո չեր ղիս յատենի 9 ես 
տանթանաց ղիս մի մա ասեր * "Լ/Է փրկեա ղիս 9 ի գե^ 
Հենկն ես ապրեցո 9 ի վտանգ կն • ողորմեա և* աղատեա > 
ղի գու միայն ես մարդասեր տ Փ 

ՃԺ»Ա • || ԱԱ ինձ 9 ակր 9 ղի հ՜փա%ք տարակա֊ սաեաց 
պատեն ղիս $ ես ղսիրտ իմ իռովեն » ղի աղօթեմ* ես 
ոչ^ գիտեմ » սաղմոսեմ* ես ոչ իմանամ* շրթունքս աէի^ 
ախ բարբառի 9 և. միտք իմ ճողոպրեալ յահ՜ի այսր 
ես անգր ֆ ես զկ այ ուս՛ն ոչ^ունի > և– 9 ի պկտս իմ սչ^ԳքՆ 
տանի ք ես ուր կա մի մ ղի իցԿ % սչ^ գագարկ * ոչ^ տեսա֊, 
նի ես ոչ^երեսի ք շբ2ի ես #յշլ ըմբռնի ♦ աշխատի մ ես ոչ 
օգտիմ* ք որպկս ձսչքե Հնչեալպղնձի ես հնհղայի $ թա^ 
փուր ես ո էն այն գատիմ ես անպտուղ^ գտանիաՐ էս մ* 
բարեաց ւ 

շք<)*Թ ♦ \^Կ ա Լք ակք 9 ղմոլորեալս* որ գՏաիուցեալ 
կամ 9 ի չերին ս » որպկս Տ՚առայ չար 9 ի տեաոԼնկ Հ ա ֊ 
լա&եաէ եմ 9 ի մեղաց ք ես Հբամարեալեմ 9 ի բազմաց ♦ 
որոշեալեմ* յեղբարց , և. Հեռացեալեմ* 9 ի պաշտմամեց֊ 
ղի սիրո/է եմ մեղաց ես նախատինք եմ* 9 ի կարգաց • 
անյագ 9 ի ղրկանաց ես խափանիչ^ պատուիրանաց • ան, 
գութ՛ կի ազքատաց ճւ Հակառակ սպասաւորաց • անլ, 
ողորմ Հի ւան գա ց և. անմխիթար աշխատողաց , ես չկի 
իսկ արժանի կս*է^ի մկֆ ՜2քգնաւորաց ա 

՚ճծԳ ♦ ^անգո տկր , ղյքեորՀս Հ^ոգւոյգ ԿէՀյ 9 ի վե^, 
Հ*Հի իմ* ք որ միաքե եմ 9 ի պատերազմի առանց օգնա^ 
կանի • սրբեա 9 տկր ք ղտաճար Հոգւոյ իմոյ ք 1ւ ասս 
իս շեր ընգ երեկոյս « բաց ղաչս Հոգւոյ իմոյ > ես լու^ 
սալորեա ղմի աս ես ղխորՀուրգս իմ* տուր ին2 ղօ^ 
րութի , տկր իմ* ֆ ես ըեկալղօրՀքևաբանութիս բերա^ 
նոյ իմոյ ♦ 9 ի խոր վքկոյ գիշեր ոյ ղարթս ղիս գոՀաեալ 
ե– օրհնել զքեգ ք որով^ղմեղս իմ* քաւեցից ♦ շեորՀեա 
քւն2 9 տկր 9 սուգ ես ար տաս ուս չալոյ ճւ սգալոյ ես աճլ, 0ւցւէւ26ճ Ե7 գագար աղօթելըյ առաքի քո է 

ճձ՝Ղ՝ ♦ *Հ^աաեա 9 ակր $ պգատապարաոզև Է մ* որ 
յանգգևի 1 ի վե՜ր այ ԷաՐ • մարտ եգեալ ը**գ իս ցան^ 
կոսթի էս անժուժ՛ էլա լու թի է Տ՜ուլուի էս որկորստու^ 
թի 9 փառասիրութի էս մարգաՀա՚ճութի 9 բար կույլ 
1ւ֊ սրա մա ութի 9 ատելու, թի էւ. չարաչար 1 ՀայՀոյու^ 
թի | սնափաո֊ութի էւ. սնապարհ՚ութի > Հպարտ ութի 
էւ. ամբար տա ւանութբ > բանիւր 1ա գորհոդՀթ 9 մւոօր էւ. 
իք որ Հր գովք դօրաժոդով^լք/հելի ՀԷր՚Ս Է"*՝* ըհկղմկ 
դիս* 9 ի խորս չարեաց է 

ճ<յ*Ե • Ս^«–4՚ա 9 ա4ր > է^ ո Ր < > ս Ք ո 9 Է ՚ւՒք՚Ղէ մա^. 
սանց անգամհց Էմհո « էւ. լից ղմարմթս իմ* դօրութի 
էւ֊ ժուժկալութի 9 ղՀ ո գի իմ* երկիւղիս էւ. գողու^ 
թի * քսիր*" իմ՝ սիրով^էւ, սրբութի 9 դմիտս իմ՝ լուսաէջ 
էւ. ի մաստ ութի 9 դխորՀուրգս իմ* Հան՜ճարովդ էս գի֊ 
տութի 9 էւ. ղոտս իմ* ուղղելով^ի շաւիղս արգարուհ 9 
գՏե-ռս իմ՝ շՐՀքՓ&՚ւրՎ^* ՚ք* գործ ապաշխարոսթէ 9 էւ. 
գրե՛ր ա՚ե իմ* սաղմոսելովդ գոՀուի էս օրՀնուբ * դաչս 
իմ՝ արտասոսելով^յոբգաբոսխ առատս սի 9 էս դՀոտո^ 
ասե՛լիս իմ՝ ՀոտոտելովՀոչ^ Հոտ մա Հու անկ 9 ի մաՀ 9 այլ 
Հոտ անոյլ կենաց գ ի կեանս ♦ զլսելիս իմ՝ ըքել դձայն 
ասւետեաց՝ որ ասկ ք ս (իսղեաԼչիցին քեգ տէեզք քո 99 » 
էս թկ 4է \3+յ*ւօր եղէս փրկսսթի տասս այսմիկ 99 ա 

Ճժտ2» • \\*Է՚*՚ւփ– Ժ^ԸԲ 9 տ էբ » անսաս չարագոր&թև՝ 
որ "չ^յագի կորսա եամբ իմհվյ ա/Լ Հանապազօր սկի ՛է. 
բոն աոՏսկ չարեաց $ էս 9 ի բաց կորդեալ իա ափ անկ դիս 
9 ի բարեաց է Հեռացուցասկ 9 ի սրբուեց 9 էս յաւիտե^ 
Ղաական կենացն արտաքս Հանկ դիս ♦ ի»ա սարեցու ցանկ 
դյուսասորուի աչացս 9 էս ապականելովՀ գերկ դմիտս 
իմ՝ էս վարկ դիս 9 ի չար &աէսայուի յանցանաց ♦ մատ^ 
Գակ ՛ի ձեռա գաՀճաց 9 տանի 9 ի տեղի չարչարանաց 9 
ասր կ անկ 9 ի բանգ մա Հոս էս կապան աց 9 կացս ւ ցանկ 
9 ի մէֆյիաասարասկր սպասասորաց 9 էս 9 ի տոռունս մե^ 
ղաց կապկ դիս % \քէ– արգ ես եղվելիս ղի՞նչ^ լինիցիմ՝ , 
եթկ սչ^գոս տկր Հ օգեեսցես ինձ ւ 

ճ*է ♦ 9 ակր 9 գլալէս էս դո դրա լիս 9 դպա դա ^ 

ասելիս էս դեղվելիս ♦ քէեՏ ողորմեա անօրինիս , էս շնոր^ 1 \Րի օր՝. լաքաՀաԽաԼաԽյԼ՚ֆ ։ 2 \Րէ օր * ղ»քֆՆսՎ ք«քծ՚* ք*ք".»–Տ * Շօօց1€ *44 Ա՚ԼՕԲ* ս 

Հեա ինձ յորգ արտասոսս ՛ի գէԺէհ » գԲ"*& 
ղնշդյլ շ^որՀաց > պարգԼեա ողսրմսսթՀ առասօա 
քսադաղութՀ • քա#^ ղիասարեալ ա Լ" ս է տ է է^Խ 9 ^~ 
րժլկեա զՀի^անգ Հոգիս իմ՝. &Կ՝»լ ղգարձ մեղասս^ 
րիս , էս մի բարկանար բազմամեղի» տկր իմ՝* ե֊ քա%. 
դի անթիս ոսնիմ՝ ղչարիս 9 շնջէա յինկն էս տոսր ինձ 
ղ/նորՀս րարեաց է 

շՀւԻԸ • Հ^ամարձակիմ՝, ակր , աղօթե՝լ 9 Լ ոլ գի֊ 
տեաՐ զՀա2էոյսն քո . իԽգրեմ՝ Լ ոլիմանամ՝ ղօգտա^ 
կար՛ն իմ՝ էս ղՀա^ոյսն քո . ցոյց ինձ 9 յայանեա ինձ 
ղկամս քո քարիս , էս ուսս ինձ առնելղաատու իրանս 
քո է Ջ քարիս զոր ոլիմանամ՝ էս իԽգրե՛մ՝ > տոսր ինձ. 
Լ եթկ ոչ^գորՏ՚եմ՝ ղրաոիս 9 բարի արա ինձ . եթկ 
"Լ֊ ի&գրեմ՝ ղողսրմհսթի , ողորմհսթի արա ինձ * էս 
ե՛թկ Հեռանամ՝ % ի քկն , կոչեա ղիս . էս թկ ոչ^ՀոԽմ՝ 
գալ, րռնագատեա 9 ի քեզ կորղէլղիս. և– թհ կաաֆմ* 
Լ եթկ ոլկամիմ՝ 9 գարձո ղիս* էս եթկ ըմբա֊նիմ՝ յոս^ 
մեքկ , ղերձո ղիս . ձ. եթկ ղրաղի մ՝ յիրս երկրամորս 9 
ղթաղեցո ղիս յիրս Հոգէսորս . էս եթկ ցնգիմ՝ այ ար 
անգր 9 մի թողոսր ղիս գնալմինչէս ըմիռնեալտարցես 
ղիս ՛ի աեղիյարկի փառաց քսց է 

2**1* ♦ $4/» իմ՝ էս աձ իմ՝ գոս էս իմ՝օգ^ 

նական . ի ձեռս քո է մ*, գոս գիտես ղօգոստն իմ՝ , 
օգնեա ինձ . մի թողոսր ղիս մԽղանչե-Լ քեզ 9 ղի մո^ 
լոր ական եմ՝ ՛ի չար գիսաց . մի թողոսր ղիս Հե^ 
տէսե՚լ կամաց իմհց . մի թողոսր ղիս կորսչել ՛ի մե՛ղս 
իաՐ. այ է գթա յիս ՛ի օտեղ&սսաձս ձեռաց քոք . մի 
ոնկենոսր ղիսյերեսաց քսց Լ զՀ՞գիգ "Գ Հանե՛ր 
յինկն. 

շՀի ♦ ւ՚Հէ. քեզ ապասինեցայ , բժշէյեա ղանձն խՐ ղի 
մե՛ղա/ քեզ. առաքի քո են ա/Րնէղիչք իմՐ 9 էս ոչ^գդյ 
(Տէձ Հանգիստ բաց 9 ի քկն $ ակր . կեցո ղիս վասն բալ 
ղոսէՐ ողորմհսթե՝ քո 9 քան ղի ամենեքեան յարսս^ 
ցեալեն ի վերա/ իմ՝ ֆ սրք ինգրեն ղանձն իմ՝ կորու^ 
ոանել ղնա . էս ղի գոս կարող ես էս ^ղօրյամի 9 փըք֊ 
կեա ղիս է 

ՃՒԱ ♦ \\՝ի Հայիր ֆ ակր , 9 ի մեղկ է ալ սիրտս էս ՛ի 
ղաղբաս կր մարմինս իմ՝ 9 ղի Հողեմ՝ էս մոխիր ♦ սի֊ 
քկմ՝ ղերկիրս էս որ ի սմա , էս ոչ փափագեմ՝ նայել Օւցւէւշ0ճ Ե7 յևրկթես էս որ 9 ի նմա փ «ք/լ միշտ ՀԿշաանամ* 9 ի չա^ 
րիս , և. ւ§ձ տե՛ս անե՛մ* զան վախճան զչիառսՆ » էւ. ոչ^ յի Խ 
շիւՐ զառամին Կէթ Հարսն զկրանկլէսն 9 այլ ընգ տիղԱե 
աշխարհիս թաս աչք» մ՝, և. ոլ սՂսքրե՚ալվԷրանամ* գա^ 
ս էլը**Գ առաքինի* փ մոռանամ՝ զէրրկիսէէ գատաստա^ 
նին , էս ոլ դոզա մ՝ յաՀագքքե և. գառն տանտան ացն % 
"Ր Հ ա յ ե– աա ՀԻ մև զա սորաց • և. Խո ձոսլանամ* աս Հոգ 
լինելովդ ՛ի փրկոսթէ կենաց % ՀՊտորՀե՚ա թեձ 9 ակր , 
սոսգ էս կ*ձ֊ ան Հանգիստ էս առաա արտ ա սոսս ապա*, 
շասանաց տ 

ճհ* ♦ \)՝ի յաեգիմասէրր ղիս 9 ակր , յասոսրն յա^ 
՚Հէոլմե&՚ի ատ էրեին ֆ 1ս մի յ այ անի կացուցանե՚ր ամօ^ 
թ՛ալի 9 ի Հրապարակին 9 էւ. 9 ի տկզի յատէնին մի իա/֊ 
աառակկր զիս% էս մի կշտամբէր յ ատ էրան գատաստա^ 
Գ՛ին 9 և. մի թ-ողոսր լսե՛լ ինձ 1ՐՀ. գի տ &՚ւ& % զա Հա սոր 
բարբառն աՀարԿկի % Կթկ Կրթայք յէեկն 9 ի Հուր 
գ է՛ Հենին ք 1ս մի դ ի րաց մեր մե՛ր ընգ վատ էս ընգ չար 
&՝ա ռային յ էս 9 ի ձկռն անողորմ* կապողի մի մա տնե՛ր 
ղիս է ե– մի տաս կկրակոսր որ գ անցն թսսնասորացն 9 ի 
մկֆ^ բորբոքե՚ալբոցոյն $ և. մի արկանե՜ր զիս 9 ի խա^ 
սարն սառամանԿաց տարտարոսի է ԱԼ յԼ,փըհ^*՚ ա ԴՒ ս ՝Ւ 
սաստիկ կ այ ճ՛ակ անց Հրդքե $ 9 ի բոց եղկն գե՝աոց ար^ 
շասանաց , 9 ի սաստիկ լալագին էս ՛ի խիստ տս/սֆա^ 
նացն էս յ*զր*ց տարակույսանաց էւ. 9 ի կափկափկլոյ 
ատամաեցն ֆ էւ. 9 ի սառսռելի կսկձանացն էս 9 ի տոչոր, 
մանկ խ աս արային բոցոյն էս 9 ի գժնգակ գառնաղկտ 
խորովելոյԵ 9 ի բո ց ահ՛ ասա լ և֊ 9 ի շրջապատ Հր ՛Էյն էւ. 
9 ի կոզէյողաձայԵ էւ. ահ գա գար վա/ոքԽ տ 

ՃԻԳ» ՀՀազմացան 9 ակր , անօրկնսսթ*քք 9 ի վէ ոա ք 
ի մ* իրքն– զրԿռն &անր աղի էս կապարի ♦ բազոսմ* ախտ 
կ 9 ի Հոգիս իմ* 9 էս անխտիր Կմ* 9 ի մեղս մարԱեոյ 9 էս 
զանազան չարկոք (թ^ ա Լ. *՜մ* է ք*ա/ց պ/Է ք&ձՀ ոսնիմ* 
վատթ~արագոյև ճ զանղո^ոսթ^ մարԱեոյ իմոյ , որ քան 
զա մ* չար էս կ գառն ա գոյն ♦ զիյաղօթէրլն իմհսմ* ձանՀ, 
րանամ* 9 էս սաղմոս Կր գոս թ՛իս իմ* ոլ իմանա մ՝ • խընղՀ. 
րԿլ ղԿրանոսթիսն պղե՛րգանամ* 9 էւ յե՚րկիսղկ շեոր^ 
Հաց գա տ արկ ասա մ* * տկարանամ* մարԱ&ովս $ էս ար^ 
Հան աղի սիրտ իմ* լինի 9 էս. ոչ&ագկ 9 ի նկրս լոյմե ան^ 
շիֆչսնկլի յ էկ յասոսրն չարի ոլ սարսԿալ գոզամ* % Օւցւէւ20ճ ՝պ ՃԻԴ* • ^ նորՀեա ինձ » տկր ք ե՛րկի ա՛լս գոյ » էս յ ո ր֊ 
գե՚ա առ իս աղբե՛րս արտասոսաց դ 1ս թ եթ-էսացո 9 ի 
հ՚անր բե՚ռանց իմհց $ էս աԳՀե-ցս առ– իս զԾբ աղօթ֊ս % 
ֆոսթացիր է տկր է էս ե՛կ 9 ի իէեգիր մոլորելովս* որ մե՜ր. 
Տէ՚ալէոՐ 9 ի վախճան կորստե՚ան ♦ վասն զի իէասարՆ^ 
ցաք % ի լը*– սո ք ք էս 9 ի ս Էր ո յ պատոսիրանաց քոց խափալ, 
^՚^՚&էքյ ♦ ՛Է ՀքքՐ քՅ՚շնամոյԱ յաոյթե՚ցայ 9 էս նոսաղե՚ցսչյ 
յե՚րկե՚ղկ քոսմԱկ % §ապալեց այ 9 ի չար Է* ո րՀրգ ո ց Հ5"~ 
րին ք 1ս ցամաքե՛ց այ 9 է շեորՀաց արտասոսաց ոիրոյ 
քո • խ արե՛ց այ յոսնայն բանից , և. ի լոսս ասորու. (3% 
մտաց մոլորե՛ց այ ♦ աղտեղացաք ցանկոսթբ մԽղջք 9 էս 
զօր վաիւ2էանին մհռացայ % 

շՀՒԵ • ՀՀարակոսսիմ՝ անյոյս լինե՛լովդ որ ոչ^գոյ Հնար 
ապաշխարո սթ7տ՜ ♦ զի մարեսով^ տկար ե՛մ* պակասե՚ալ 
9 է զօրոս(ժ( ♦ Տ՚ե-րացե՚ալնո սաղից այ է սակայն 9 ի քե՚գ 
ա պասին ի մ* 9 տկր Է մ՝ » Հասիր յօգեոսթք ձանրաբԿռ ^ 
նեաէ ընկղմե՜լոյս 9 և– ազատե՚ա զէս՝ի չարեաց » որ ա^ 
զատիչգ ե՛ս 9 է յանց ան ա ց տ 

ՃՒ^ • \*նկալյ տկր աճ՛ իմ* , ղգ՚շ/վ" էս ղչաղփաղփ 
աղօթ֊ս իմ՝ 9 որ կամ՝ առաքի քռ գատապարաեալյոյլ 
1ս Ֆ՚դյլ 9 ի զգաստոս(3~% ♦ մոլորե՚ալ ե՛մ* 9 ի . մտաց լոս** 
սասորոսթէ | էս յե՜րկիսղկ ոսնայնացե՚աէ ե՛մ՝ ♦ բե՛րան 
իմ* ԱքյլըՆգ *Հ/Է բարբանֆկ ♦ աչք իմ՝ պշնոս 9 էս միտք 
իմ* զրազնոս « ոչ անզրօս աղօթե֊մ՝ 9 էս ոլ սրտի աէտօք 
իքն գրե՛մ* ♦ ոլ Հասատով^ առ. քեգ գոչի մ՝ 9 էս ոլե՚րկիս^ 
ղիս կար գա մ՝ • ոչ^արտասոսօք Հայցեմ* $ էս ոչ գողամ՝ 
էս ոչՀ սարսեմ* յասոսրն պատասխանատոսոսթ֊էց % \հա 
արգ ք տկր իմ՝ » մ/1 անսար պղիրգոսթէս իմոյ 9 այլ 
փոսթ-ապկս արկյապաշիարոսթի 9 ի բովս մաքրոսթէ 
Հրգյ սրբե՜ալէս զատե՚ալ ի մեղաց • մեՏ՚աս քե՜բմհսթքէ 
ե՛ռաց ո էս յորգորե՚ա յարտասոսս էս 9 ի պտղատանս էս 
9 ի իագրոսահ՚ս 9 էս տպասորե՚ա յիս զառամին լոսսա* 
սորոսթ-%^ կե՛րպարանն տ 

շՀՒԷ» ♦ ք Հղըրմեա 9 տկր ք մեղա սորիս էս բացա գիմի 
յանցասորիս անթ֊իս բազմոսթէ– 9 էս գարՏո յապաշ^ 
խարոսթի ղգե՚րիս վտարանգե՚ալյ էս մոյՏ՝ զիս յար^ 
քոսնական 9 ի փառսն 9 էս առաֆնորգե՛ ա ինձ ԳքՀԷրէ՛՛* 
՛ճանապարհն գալ առ քե՛ղ ♦ զի ե-թկ ոչ առա^նորլ 
գեսցես 9 ոչ կարացից գա լյառ քե՜զյ զի գոս իսկ Հ Հր ա ~ Օւցւէւշ0ճ Ե7 մայեցեր՝ եթ֊կ Ա Հ1չ^Ոթ գայ առ իս 9 եթկ ոլ Հայր իմ* 
ձգեսցկ ղնա 99 ա կս ակր իմ՝ գթաՏ՛ 9 յէէէէ 9 զմԽւչս 
իաՐ Հյաճ՚ախ լրբոսթՆս , էս զանց առնես 9 ի էէառայկ 
քոսմԱկ ♦ մի թ-ողսսր ղիս Տեալի նոյե չարիս էս 9 ի Հայ 
աշխարհիս պա տա զիլ* այլ որակս ակր ընթացեալ 
գք/նի փախոսցեալ&՚առայի* այ սակս գար Հուց անելովդ 
ղյ անցանս իաՐթողցես 9 էս արասցե՝*» զիս Հաղորգս *Օբց 
կա մար արաց ք*ց ւ 

2Հ1*1Լ ♦ *Հ՝±արձո 9 ակր 9 ղցասոսւա բարկութ\Հ քո յի֊ 
%կն ճ ս Ր բաղում* մե՜ղօք իմհվք տրտմէրցոսցի զքեղ* 
ողորմԽա ապսաամբելոյս 9 ի քէ& ♦ ղան Հնարին կոյ աս 
մե՜ղաց իմհց ցրուեա 9 էւ Է&գ քաղքր էծոաէ հ՛ա ռայում 
քո բէսեռեա ղմիաս իմ* է 

ՃԻԲ» ♦ ^\արգե–եա ինձ # ակր 9 ղչալուսս Դ*աւթ֊ի ես 
ղողրոսնս կրե՛մի այ ի և– ղչաչոսՏե <կեարոսի Լ. ղյորգա^ 
ռատ վտակս արտասոսաց Հնոք պոռնկին • ղի նսաեալ 
լացից անգագար 9 ի տոս րնֆեան էս 9 ի գիչԿրի 9 գի 
թերէսս արժանի եղկց սրբիլ մ աոտո ք "^՜Գք^Ա է ՚ ՝Է 
թ֊արախոյ էս յորգնալից Հոաարձակ վէրաց մեղաց 
ղեր&անիլչ էս 9 ի բազմաբեռն չարեացս թեթէսանալէս 
գասիլըեգ սուրբս քո տ 

շքկ* (|^»Հ»«/&–«ւ# ին1 1 ակր ք §ֆ յա է/են ար ♦ ղի ա ու. անց 
վաստակելոյ քո յի** % ոլ երբկք գործ՛ի առ. իս բարի 9 
էս ոլ սերման եալՍ յաևգս Հոգսոյ իմոյ բուսանի* ղի 
սերՏս քո բարի % որ յիս սերմՏսեեցաս § 9 ի չար թ-շնա^ 
մոքե քաղեց աս • 1ս բուսեալն ոնո 9 ի աապոյ թերմոս^, 
թ֊Նն չորացասք էս ոնս *ի ժէշ^փշրց** անկեալ<Հեղ1եալ 
ցամաքեց աս • մշակելով^քո յի" ք ակր 9 լ&եա ղերկոս 
աչս եղանց արտասոսագոլ ձայնիս պ աղատ ելա ռ քեղ^ 
յարաժաւՐ , ղի արժանի գա այց սղորմհսթ1է քո % 

շՀԼյ\ ♦ ^նորՀեա 9 ակր ք ղիազաղոսթֆ եկեղեցսոյ 
քոսմ* սրբոյ էս ամ* Հասատացելոց 9 թ-ագասորաց էս 
իշիանաց 9 ղօրաց էս ղօրավարաց 9 9 ի ԳՀակատոս պա^ 
տերաղմէսց յաղթե՚լ անօրկն բռձասորաց տ 

ՃԼի • ՀՀղորմե՚ա 9 ակր ւ առա^նորգաց եկեղեցսոյ , 
Հայրապեաաց էս վարգապետաց 9 երիցանց 9 սարկա^ 
սագաց | գպրաց և. աս մ* ուխտի մանկ անց եկեղեցսոյ 9 
առնել սիրասունս էս ղար գարու թՀ/ յամ* ժամ՝ 9 Հո^, 
վոսել ղժողովուրգս քո 9 էս պքեել վասն Հոգսոց նո^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 *48 Ա՚ԼՕք** Ա 

ցա ասե՚չրւՀ աՀա ե՛ս ճւ մս/եկոմկթ իւՐ զոր էտսւ֊ր ցէս ա 

շՀԼ<|*« ||^»Հ>*/9է–ա 9 է&ր 9 կարօտե՚չոց էս սե-ղիլոց 9 վաաԱլ, 
գե՛լոց էւ. տարակոսսէրլոց > որբոց ե֊ այր Լ՜աց էւ. տաԱց 
Հասատացե՜չոց » կենգաեե՜աց և– նսքէցեչոց 9 ռ որք ըԱլ. 
ձ-այաբերք են եկե–ղէցւ.սյ . աղքատաց » կե՚րակրողաց 9 
ողորմահ՚աց 9 ե՜րկիւ֊դահ՚աց » տնանկաց ե– Հի սան գա ց » 
նասսրգաց 7^անապ ար <Հորգ աց 9 խոստովանողաց 9 ա^ 
պաշխարողաց 9 ե– անգարՏ ւՈէոաւորաս • ողորմԽա 9 
ակր ւ & գարձո զնոսա յ ապաշի արոսթի է 

շքԼԴ»* ք|ք#»|քէԹա ք <" 4/՛ ք ե-ղթարց մԽրոց 9 Տնսզաց Լա 
աէՐ արեան սԴրրձա սորաց իմոց 9 կրօնասսրաց և– միստեր 
2 անց 7քգնաա~սրաց 9 և֊ որք ոզորմհսթ^ի պարգե-ե՚ցին 
մհ–էլ 9 և– որք, յանձն արարք/և զինքեանս յաղօթս մե՜ր 
յէշԷԼ 9 (\ղրր*&՜ ա 9 9*Կր է բարերար բարևաց 9 ե֊ ըսա 
իւրաթանչիսր պէադ/ից բաշի ն՛ա առաաապկս ղշնսրՀս 
Հւոգէ-ոյգ սրրոյ 9 Է Հերայ ամենե՚ցուքե ոոցա ♦ զարգա^ 
րե՝ա և. միացո 9 Է սէր աձ՝ու.թ% քո * 

ճկծ • յ^աԴձ"^^* 9 տ Կը % ե֊ անկանիմ* առաք ի սրբսյ իալ 
չի քո ♦ բարեիօսոսթբ ոոբա զաղաչսԽս իմ* ընկալը էս 
զի/եգրոսաձս ԷւՐ կատարե՚ա 9 1ս ղօրու.թբ սորա զս^ 
րացո դիս 9 ի կոչոսննս յոր կոչե-ցաք և. 9 ի պատոսիրանս 
քո զոր ոսսսց « աոսր ինձ զսա 9 է զօրս է. թի էս 9 Է ժոսժ ա 
կալոսթք 9 9 ի զռաստոսթի և. առ ոզ^լոսթքւ էս պա Հա, 
պան անձին իմոյ 9 Է տու֊ընքե՚ան էս 9 ի գիշե՛րի էս ^/«՚է/* 
Ժամու. | 9 ի ննքթլԼ. 9 է յառնեէյ 9 ի գնալեւ 9 ի գա գա*. 
րել 9 9 ի գորհհլէս ի վաստակե՛լ 9 յազօթ֊էրլև. 9 ի աալ 
Հե-լյ էս զՀՀաճօյս կամաց քոց կասաարԽլյւ Աա եղից ի 
ի%ձ րե՚րգ ամուր էս աշտարակ Հզօր երեսաց թշԽա^ 
մկյե • զարգարե՚ա զիս սովաս 9 ի զարգ Հսգեղթս էս 9 է 
ԼՂ1 ս ք՛ մահալի 9 կսյասոսրն յ ա Հե–էլի բարբառ Գ*աթ^ 
րէեէի յ^ըե-ե-լ "րբդւ ի* ա չԻգ րուասասորե՚ա գիաա֊ա^ 
րեալ Հոգիս ւ վե՚րաԽալլոաաԱով քք**գ առաք քո 9 խառ^ 
%էլյե՝րամս Հայրապե՚տաց ե֊ 9 է գասս մարտէրոսացԽ 
և. 9 է գուձգս Հր&շտակացե է 

օսու. թի ՚Ծբ ւ&ա&Խի՚ն Լ ՑովՀան^ 
%ու. կարապե-տին Լ ՜Ծքէքե Ս տե փաս սոսի սախավՀայթե 9 
Լ սրբոյե Գրիգորի չոսսաէ-որչքքս և. ա՝աԲ*ս՝բց վքրզքիցե 9 
որք միացեալ են 9 ի սկր ա&ոսթէ՚գ քռ 9 Ա**–ր ի՝»2 ե՜էէ. 
կե-յոյս 1ւ մե՜ղոէ֊ցեյԱէյս ոզորսԴրա ♦ իագէր արա ինձ կո^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 րսւ.սեայս 9 է֊ գԸ՚րԼէՀյս Հեոձասւ> փր* մձլորելսյս 
առաՀնսրգեա ւ ռ 9 ի իասարկ Հասցես դիս 9 Է չցյս , ռ 
Հոգսոյ իմսք ադատոա֊թք ՀեսրՀեա • Հ^աստատեա ՛ի 
"Կր Ք" է 1ւբ1լեռեայերկիէ–ոլքո« դտասար Հոգւ.ոյ խ 
մոյ մկթրեա , ձ. առ Էս օթեվանեա տ Փակեա դգոսռև 
մեղաց իմոց ւ ռ պարսպես* շու^ջանակի ♦ պաՀեա յս^ 
սոխկ իմմկ 9 և– 9 ի մարգս/ չս՚րկ փրկեա 9 էւ զար գա*, 
րեա ղիս գսրձովք առաքինսւ-թքւ 9 ռ պարգԼեա ինձ 
դանճառ երանուիքո տ կենգանեաց Սերոց ողորմեա 9 
ռ ղՀօգիս ննջեցեչսց մերոց չուսա^րրեալպայՏ֊առա^ 
9" յարքայա-թէգ երկնից ա 

շՀԼԷ> ♦ \\արեիօս առ քեգ սւնիմ՝ ղառաքեաըքն ձ. 
դմարգարկսԽ 9 ղՀ այր ա պետս ռ ավար գա պետս և. դամ՝ 
՛Օր մարտիրոսս ♦ լուր աղաչանաց սսցա » ձ. ագատե– ա 
դիս 9 ի սԳղաց իմհց ♦ տնկեայիս Հոգի քէ"րՀ ա 9 » 
յսրգսրեա դիս բարիս գորձ՚ելյ ի Հու. չանաքն իսԴռմ՝ 
բռնասսրեա , ձ. սղորմսւ.թբ 9 ի քե/լ կոչեա ♦ խափա^ 
%եա դիս 9 ի չար գսրձ՚սց % և. սերմանեա յիս ՚ պտու֊ւլ 
բարեաց . քաՀաքերեա դիս 9 ի նեղսւթե 9 և. 9 է վ&րէ 
իմհսմ* մխիթարեա $ Արժանի արա դիս , ա&ք , քսաչա^ 
կից լինել քեղ և. չարչարակից մինչև. ցմաՀ ♦ ^Հո* 
^ ՚/է Հեշսա^թէց աշիարՀիս Հրաժարեցից , է ձ^էյ 
երանելեացն դասակից 9 ձ– աա֊ադակին եղեց Հաղորդ* 
ռ Գ ի գրախտին վա/ելեցից ակեաես անմաՀս է 

*ԼԸ ♦ ()օ/>7՛ վախճանի Հրեշտակ բարի (էսձ ա^ 
ռաքեա՝ քաղսրսւթՀ* աէ֊անդելդՀսգի իմ* • ընդ «*֊ղ֊ 
շշ/ ճանապարհին գնացից սրբսցն Հոգւ-սյ իմհք ա^ 
ռաքէնորգեա > ճ. զգա ղանն դարանակալ կորհ՚անեա » 
«ձ^* 1^" ասիռսքԼընդ օդս խավարինս , ձ. ղեր&ո 9 ի 
չարաժանի գադանկն 9 և. ապրեցս աներկիսղ. 9 ի կա/֊ 
անս՜Ծբցս Հանգս սպասեէև– ակն աձելգաչստեանքո • 

2*Ս* ♦ ( |^ւ^ա յ* ք ա« , տկբ 9 յերկնից աՀեգ փա^ 
ռօք Լ անթիէ֊ գասսւք Հրեշտակղթ ւ ձ– դարՀուրեալ 
դսղան առՀասարակ եր1քևա$վօն Լ երկրաքթտս # աքե 
արկեալ քս ղօրու֊թբգ սարսեն առՀասարակ աա^ 
րերք ամ՝ յաՀեղ^ փառաց գաաաաւորիգ Լ անաչառ 
դատաստանիդ և֊ յանն երեքի պատա֊Հասիգ ք յա/եմ՝ 
ասու.ր և֊ դիս ընկալյ ակր , ընդ արդարս քո Լ ընդ 
կատարեաը* 9 և. կաըգեա ընդ աֆմկ գասուն և. պսա^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 *5օ Ա՚ԼՕԹ* Ա 

կեա ընգ ՛Տքքա քո , էս շեորՀեա ինձ ղէչեանսԵ յաւիտե՛^ 
նից ք էս ղան7էառ բարիս քո պարգէսե՚ա ինձ ♦ էս քե՝զ^ 
փառք արարողի գ էս պարգէսողիգ իմոյ բարե՚աց տ 

***** Լ\ՒձՀ՚ ա 9 "՚Ր 9 հՀ՞գԷ" ^2Էյ^1ՋՏ ՚ւե՚ը-ց յ ա ֊ 

լուր մա՛հ՛ի քոսմ* գալստե՚անգ յորժամ* գաս յե՚րկ^ 
նից անճառ փառօք 9 աՀե-ղ^ էս սոսկալի քօըԳթ Հր ա ֊ 
նիւթ֊ 1ս Հոգ ե՛ղկն ղբ*~ ար թե օք տ \ձ+Հաւոր Հուր առաքի 
քո ընթ-ացե՚ալ տարան– անի 9 կէգհ ք^րք^ս և– Հալկ 
ղր լուրս | էս պա րա բահս աւՐ առ. Հասարակ օաապալկ ♦ 
յայեէՐ ասուր ա Հե՛ղի ողոր Աո՛ ա ինձ 9 մարգասկր 9 ղի 
գին սուրբ արեանքոյ ե՚մւ (Հորժամ* ղաղբիւբս ցամայ 
քեցուցանե՚ս 9 պ գ նա պո գետոց գագաբե՚ցուցաեե՚ս 9 
ղձովուն անբաւութին սպառե՚սցե՚ս $ ղյուսաւսրսն 
խաւարե՚ցուցանես 9 Փողն ա Հագին ընգ աիե՚ղէրս աաՐ 
Հնչի էս ղմե՚ռե՚աան ղաէՐ ղարթ ու ցանկ ե֊ ղաշխարՀս 
աէՐ գողացուցանկ 9 էս արարա&քամ* յաբուցեալկան 
առաքի աձ՚ութ-ն՜գ քո ♦ յ այս ժամ՝ գնե՛ս ղգատողա^ 
կան աթ՛ոռն 9 էս ընգ քե՚ղ^ բա ղմե-ցուց անե՛ս ղե՜րկո^ 
տասան առաքե-ալսն ♦ անաչառ գա տաս տան աւ գատիս 
էս յամենեցունց ղաբգարութփ պա Հանքի՛ս 9 ղէյամա^ 
րարս քո պատահե՛ս էս ղապստամբե՚աՀս 9 ի ՅԼաքսկ Կ Ո Է֊ 
ման քո պա տուՀ ասե՛ս 9 և֊ ղարգարմս փառավորես ♦ 
ղմարտիրոսս էս վԾբ վքլայսն պսակ ե՛ս ♦ ղի մաս տուն *Ծբ 
կուսան սն ղաբգարէէս » էս յիմար կուսանա ցն ղառա^ 
գասաին գուռն փակե՛ս 9 ճւ. 9 ի փառաց ե-րանութևչխ 
Հա լա հե՛ս • ղօգիսն քո ընտրե՛ս 9 էս ղայՏ՚իսն 9 ի քկն 9 ի 
բաց մերժէէս էս 9 ի գե՚Հենն առաքԽս ճ ուր լալուՅե կ 
արտասոսաց էս գառնագոյն կսկիհ խիստ աՀե՚ղյտաս^ 
քանացն էս Հրե՚ղինաց չար որ գ անցն թ-ունաւորաց 
կտտողացն գազան աց էս կրճունս ատ աման ց % Օ+րգ 
գթ-ա էս յիս յ այս մ՛ա մ* 9 մարգասկր ս$ր էս բարէր^ 
բար փրկիչդ ողոբմհւթե՚ամբ ք ո *Է\ գթ֊ասցիս 9 ի Հո^ 
գիս ննքե՚ցե՚լոց մԽրոց 9 որք Հասատով^ 9 ի քե՚զ^սնքէ^ 
ցին , ղորս յարուցե՚ալկացուսցե՚ս առաքի աՀաւոր քո 
մե՚Տ՚ի գատասաանիգ յայսմ* տիԽ ղե՛ր ական աՀե-ց 
Հրապարակին տ (Հորժամ* յայտնին էս մ* գորհք բարւոյ 
էս չարի անթ-աքՀէլի 9 ի մկք^ ատենին 9 յայնմ՝ աւուբ 
ա Հե՜ղի թ-ո ղութի շԱորՀեա յուսացե՚լոց քոց > որթ յալ 
նուն քո *Ծր ննքԷցՀՏս յե՚րկրի 9 զորս գնե՚ցեր պատուալ. 0ւցւէւ26ճ ՝պ կան աջն՛ ամի քո • ՀՀ ւքե ա ղ&եռագիր էս մ* մկրտելոցս 
9 ծ Ք^՚՚Լ 9 թուլ ղսլարաիս յաեցաեաց ամ* Հաւատա^ 
ցելոց Ղհ ա ^"Աէ9 ^* *Ա ս ն աա 1"ՍհՑ * Ը**Գ քումմէ 
գասեա ֆ ճւ գերանակ ան ղձայեն 9 ի լսե՛լիս ամ* Հաւա^ 
տացելոց աւետաբերեա ասե՛լովդ եկայք օրՀնեալթ 
Հօր Էմոյ 9 մառաեգեցկք ղյաւիտենից բաբա, թիսն է 
յ»գ ւ ար բարե՛բար 9 ըեկալ ղաղօթս և. զիք*^֊ 
գրապահ՛ս իմք 9 որ պաղատի մ* ճւ Հայցեմ՝ 9 ի քէն վասե 
Է մ՝ և. վասե ամ* Հաւա տա ցելոց տ \Րի գարՏուցաեեր ղե^ 
րեսս քո 9 ի մտողկս ♦ այլ իոնարՀեա յաղաչաես Է մ* 
ե֊ լր*–բ ինձ 9 մար գաս Էր ն1ր 9 և. ցոյց յիս ղսովորական 
քո մարգասիրութռ՜՚գ ղողորմհւթի 9 էւ ի/եայեա 9 ի §էեյ 
գուցե ալ Տ՜ադ֊այս քո ♦ ճւ կաբգեա ղիս ըեգ աֆմկ գալ, 
սուն ֆ ճւ մի կաց ուց աներ ըեգ Տաիմէ ընգ ուլսն % Ո ՐՐ 
զայրացուցին ղքեզա կւ մի պա Հանվեր յինկն զաե^ 
Համար պարտիս յաեցաեաց է մեց 9 ճւ մի գա տա պար ^ 
տեր ղմե՜ղաւորս յ այն մա մ* 9 ճւ մի յայտեեսցին քրա^ 
ձուկ գոր&ք ամբարշտող թե ան իմհյ յաեցաեաց յան^ 
աչառ քո յատենին առաքի Հրեշտակացն տեսողաց 
ե– Հրե՛շտակ ապետաց ճւ ամենայն սբբոց քոց սիրո*, 

դյսց • \^յլ^յ ա դթ^՚ ա լէ քումՍԷ մարգասիրութ֊էգ 9 

արասցես այց ե չութին և– ողորմհւթքի մե՜ղո լցեալ ձա^ 
ռայիս քո , ճւ մի ըստ չար գոր&ոց էմհց Հատուցաեեր 
քնՏ 9 ճւ մի Հրամայեր ինՏ կապեալոտիւք ե– կապեալ 
ձեռօք Հանել 9 ի խաւյարն արտաքին 9 ուր էալաչաց է՝ 
ճւ կրճտել ատաման ց « այլ ըստ քում* գթութ՚ե՚գ ճւ 
բարերարութէ՜գ ճւ աեյիշաչարութռ^գ ողորմեա ինՏ 
բա ղմա ւ քեղիս ւ Հմայեմ* ասուր ղեր&՜ո ղիս յամօթոյն 
յաւիտենից 9 ե– փրկեա ղիս յան վախճան տաեքա^ 
նացն ւ ճւ ապրեցո յս/եներելի պատուՀասէքե ♦ ճւ բաց 
ղգուռն ողոր մութ՛ե քո , ճւ մի փակեր ղգուռն 
արքայութէ ՚% 

$հր իմ* տկր իմ* 9 աձ՛ իմ* ահ– իմ* 9 արժանի արա 
ղիս ղան արժանս յ ալյուրն յայեմիկ եր անութից ճւ 
անպակաս պար գռաց լուսոյ ճւ անսպառ յաւիտենից 
ուրաիութռցն ճւ բարեացն Հատուցմաեցն սրբոչէ ճւ 
արգարոցն 9 ղփառս երաեելեացե վայ^լեէ միշտ ւ ՀՀի 
մտից արժանապես յ առագաստ յան մա Հ փեսայիգ 9 
ճւ մառան գեցից ղանս պա ռ բարիսե ը**գ ամ* նբս քո* Օւցւէւ20ճ ՝պ »5» Ա՚ԼՕք»* ս. 

մսղքոսր յստակ էս 1օյտ սրտիս և֊ Համարձակ եբեսգ 
անՀատ տեսից ղյթեդԼ ընգ Հրեշտակս % ե֊ ընգ 1*բ ս է֊ 
րողս քո ւէՀւ^ւՒտէՅ Գ ա ^՚Հ աէ ՛ ղան՚2էառ ղերանեչի ասա 
կրըորգոսթ-եգ ♦ 1ս գոՀանաչով^ ղու գա Հասասարե-ս^ 
ցես ղիս /քեգ սու՛րբս քո յօբՀնաբանոսթ/^ս արմանալ 
ակս • ՛ֆշա ա հային անստոսեր չոսսով^քո պայհառա» 
ցայց % ե– անգագար երգովյիառաւ֊որեցից ե֊ բարէբա Խ 
նեցից էս վերօրՀնեցից ղյսմենասքւ ղկրրորգոսքգ յօ> Խ 
սիտեանս յասիտենից • ամէքս % 

է երկեի էս երկրի 9 իշխան մաՀոս Լ կենաց, 
գա տա սոր կենգանեաց և. մեռելոց 9 ահ > յ*յ* 

էս ապասկս Հսռսոյս էմոյ • Ք^քլ իոնարՀեցոսցանե՚ւՐ 
ղերկրպագոսթի էս մատոսցանեմ** փառաբանոսքՅ-եամք 
մաղթ֊աՆօ % Լբսր 9 պարգեիչյ Հայց ո սահ՛ոց իմհց % »ք 
մի այն գ ես առանց մե՛ղա ց * որ մի այն գ ես %բ էս ՝է 
Հանգոսցեաէ ♦ որ մի այն գ ես գթ֊ահ ե֊ ողորմա հ է(|« 
ղորմեա ինձ ահ թստ մեհի ողորմհսթռ^ քոս մ՝ > ե ր** 
բա գոս մ՝ գթոսթքր քասեա ղանօր կնոսի ս իմ* է Սա է՛/է 
ծէչ^էմ* 9 ո ղորմեա ինձ Լ. օրՀնեա ղիս » երե-եցո ղէ» 
րեսս քո առ իս էս Հաշտեա ընգ իս • Ծյքրո՜ցոսցիԼ^ 
գարձ աոս իս 9 երէսեցհ ղերեսս քո Լ. յէշեա ղիս յ ա (֊ 
քայոսթ-էր քոստՐ տ գ՛արձ առ իս 9 ահ փրկիչ, ի** 9 ^ 
գարձո ղսրտմտոսթ^ս քո յէւեկն ♦ մի յասիաեան բար» 
կանաբ ինձ է և. մի գարձոսցաներ ղերեսս քո յքք^^ * 
մի բարկոսթքւ խրատեր ղիս 9 ե– մի սրտմտութքէ ք"՚Է 
յասգիմաեեր ղիս ♦ մի յասիաեան բարկանար ինձ է և 
՚ՓմՒշՒՐ ՚ա^սէ ս » °– պարտասորեր ղիս բոա 
օրկնոսթիս իաՐ . մի յասիաեան պա Հեր ոիս ւ 4– $ 
՛ի սպառ բարկանար ինձ * \Րի ըստ մեղաց իմհց 
ներ 9 1ւ մի ըստ անօբկնոսե իմհսմ՝ Հատոսցաներ ՝ 
\Րի չասկենոսր ղիս յերեսաց քոց 9 Լ մի խնդրեր Սէիր 
յանցանաց իմհց » մի գատապարաեր ղիս 9 ղի ես 
գիաեմ* ղի անոսղղայ եմ՝ Լ յ անցա սոր ՝ի մԽ%կ« լ ~ Օւցւէւշ0ճ Ե7 թե եկ՛ էմԱԷ | 1ս անպաաասէտանէ յա մեն աքն Է * 

յ^^յլգու. գա տա սոր Հ՚է 0 " ^" անոխակալ է ո ր ղյան^, 
ցանս մԽղացն թողիր զան առակ որգյսոյն% թող^քքնձ ըղ^, 
պարտ էս մե՛ղու. ց ե՜ալ էս անարժան քո հա ռայ էս • քաԱՀ, 
ղի քո առատ բարե՛ր արուէգ յորժամ* յէս ցոսցցե՚ս , 
յ այնժամ* էրրէսեսցէ բարեգթոսէքէ քո » որ արժանի 
ԽէՐ բէ լ ր տանտան աց » զի պամ* ղէյԽանս իմ* անառա*, 
կոսթրև անցոսցի , ձև ո լվացի ՛ի Հրամանի քում* ա Աևյձ. 
քաղցրացիր ինձ քաղցր ութի 9 քաղցր էս քարի թա*. 
գա ւոր ք էս <^աշաե՝ա ընգ բազմամեղիս է \Րի Հայէր 
յէմ* ան<Հնազանգոէ–թիս էս 9 ի հ-սւչսսթիսնս ♦ մի անլ 
արգէրր ղիս ե– մի թ ողոէ֊ր ղիս էս մի ընգ Հայր Հ > աո *՛ 
կանե՛ր ղիս ա ՏԼի թկպկա էս զաա7էար ՀքՈգսոյգ սրբոյ 
ապական էցի Էմհվ^հոսլոսթբս էս անառակ գնացէւքս » 
այլգոս գթա յէս սաեղհԷչ^Էմ* ողոր մահ՝ էս անյէշա*. 
չար է \Րի ապա կանե՛ր ղՀոգԷ իմ* գե-Հենաժառանգ 
այրմամբն յասէաենականաս ♦ այլ գ թ ա ցե՚ալ մար*, 
գասէրապկս ե՛րկայնամիտ լիր աո֊ Էս$ Լ. %ե՝րե՝ա յան*, 
ցանաց էմհց , էս շնորՀե՚ա ինձ ժամանակ ղոՀմամե 
արաասոսաց էս ապաշ/սարա. թօ~՛ * Է 4 ֊ աոսր ղօրութի 
ձև Էմասասսթ1է խորհե՛լ ղօրկնս քո 9 ի աոսկ էս ՛ի գի*, 
շիրէ ւ գ ոո &՚1՚՚լ ղրարի էս առդնե՛լ ղարգարոսթի առաֆի 
Խրե՚սաց քոց * 

^ամբառնամ* առ քհ՚ղյ ՛որ $ ղաչս Է մ* բոլորով^ 
սրտիս իմով* կար գա մ* առ. քե*գ* •քՀս՝ ահ մի ահ էն (\րլ 
գի այ* (\ր կա մա սոր խոնարհե՛ց ար յ ան՛ճառ փա*, 
ռաց ք առե՛ր ղէյե-րպարանս հ՛ա ռայ ի «. ձև անպարաա*. 
կանգ յա զագս գաաապարաոսթԽ մԽրոյ Հա մի ե՜րե՛*, 
ցեր մինչև– 9 է չարչարանս իաչի էս մա Հու յանձն ա*. 
ռե՚ր վասն փրկոսթՇ ստե՚ղհու. ա հոց քոց տ \3+րգ որ 
այսպիսի սկր սմնէս առ ազգս մարգկան 9 էս կամիս 
ղի ամ* մարգ կե՚ցցկ ռ % է գէտա֊թքւ ՚ճշմարտութռ^ ահ, 
կէրսցկ ք գթա 9 Է բազմամեղս 9 գթահ էս մար գաս կր ար > 
էս կամե՜աց ընգ Է մ* փր կութին # էս արա ողորմո§֊թ1ի 
Էնձ եղէյէաԱյյս էս թշոսառականիս $ որ առասե՛ լվիրա *. 
սորԽաէե-մ* էս ողորմե-լի քան ղամ* մարգիկա ձի «ձ. 
մի օր սիրե՛ցի Գյթ^ղՀի քՀքք սրակ Էմհ% է Լ ոչ մի 
ժամ* յամ* ղօրոսթէ էմմկ պաՀե-ցէ ղպաաոսէրանս 
քո • այլ աղերգոսթքԼ էս ղբւօսանօք անցոսցէ ղամ* ժա*. Օւցւէւշ0ճ Ե7 *54 ա՚լօբ՝* * 

մահակս իմ » ճ. աղտե՛ղի խորՀրղոս\թ անցուցի ղքյեանս 
իմ է \ձՀ֊ոէ֊րք իմ* պակասե՛ց ան , ձ– անօրկնոսթ-իք իմ 
բարձրացան, ճ. #քյլ յւ^» փրկոսթէ՛ ե– տե՛ղի 

ապաքինի ♦ բ ա /ց ժիպ/ե յու>սացե՝ալ^ ե՛մ 1ս ապաւի^ 
նեալ յառատ ողոր ւՌ ւ. թի քո » աճ՛ • 

արգ անկե ալ բ Էս մամի ար տաս ուռթ աղաչեմ* 
ղլք եղլ է ե– Հառաչմամբ սրտիս առ. ք.եգ պաղատ է մ* • 
մի նչ չե – ե՛մ կորուսեալև– մինչև, չկ մ ամա՛նակ դարձի 
իմոյ Հասեալ շեորՀեա ինձ ժամանակ ապաշխարող 
թևան ֆ և. յառաք^քան ղվախ ՛ճ՛անն արձակևա ղիս 9 ի 
կապանաց ւ/եղչոց իմհց% և. անտես արա ղչսնթիւ. ան<Հ, 
ր Էն ութիս իմ • ք|/» ամ բարութից ե՛ս ար ք ճ. իշխան գ 
ե՛ս թողուլ ղմե-ղս $ ձածկե՜ա և. արա անտե՚սոսթիւե 
անօրկնա.թ%ր Էմոյ յամ ւՈ^&ու֊թԷ քոսմԱԷ է \Րիի֊ 
թարեա ցւ/շսւաց ևա/ և* ղտառապեալ °^ ո գԷ ս էմ ♦ և 
արժանի արա ղիս մ ա յ Աէ ^ % Հետկ ըստ կամաց քսց քա֊ 
ղաքավարելզայլև-ս պանգխտու֊թՆ էմոյ մ ամանակս % 
կթկ կամի մ և. ևթկ ոյէկամիմ* բռնագատեա ղիս) և> 
մի թ-ողու֊ր ղիս գ ի կամս անձին իմոյ % մինչև– տար հալ 
Հա սու. սց ե՛ս յոթ եվան ս արքայութհգ էրկնիցէ 

| ու-ր > սկէ է աղօթից անարժան հ՛ա ռայիս քո ,ե֊ պա* 
ղատանաց ի մեց ունկն գիր ♦ որ ասացեր՝ թկ Հ՝Ղ19^՝՛ 
ցկք ե– գտքիք ք բախե՚ցկք նւ բացցի ձեղյ և. այժմ րաւյ 
ինձ է սՅր ք ղչէոսոձա ողորմհւ.թ1& % որ ողթաշուԼ կար գա մ 
առ քե-ղ^է ի«– մի անտե՛ս առնե՛ր ղաղաչանս ղմԽղու* 
ցե՚ալ անձին իմհյ% Ար ոչ ե՚կիր կոչևլղարգարս 9 "ԱԼ 
ղմե՚ղասորս յապաշիարութի % \^րգ խոնարՀեալա% 
ձամբ և. բեկեալ սրտիս և. ամոթ՛ալից ե-րեսօք անկս՛֊ 
նիմ առաքի քո և. աղաղակե՛մ* առ .թևգ ♦ Հ ա /Ր » ՝®*՝~ 
ղ**չ/ յէ՚րկինս և. առաքի թո ♦ թկպկտ և. ոչ եմ Ա՛ր֊ 
մանի կսչիլ ո րգի Ք" յաղագս ապականե՚ալ վ<սր" լ 3 
իմոց » ճւ ոչլանոէ–անե*լղանու.ն քո գարշելի բերանուէ 
իմհվյ այլ Համարձակի մ ՛ի գթա֊թք քո ♦ ղի գիտեմ 
°յՔ^՚1Ք ա ղՏՐ 4– անոխակալդ բա ղմէսի/եա մ և. երկսցեւս֊ 
միտ առ արարա&ս քո * կս յաղագս այն որի կ ժաե* 
1ը՚Է^ պաղչստիմ առ քե՚ղ^* և. յառաք^քան ղգսե՚լս՚աե^ 
նին աղաչե՛մ 9 Լ. նախ քան ղչիակել գրանն ապաշի*"֊ 
րսւթ-Ն ռ Հատանե՚լյանգարձ վճռին ղարտասոսԱ է** 
արկանե՛մ՝ առաքի անոխակալ գթ-ոէ֊թճգքո $ *ղք– Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ա՚ԼՕԲ–* * 255 
մա& տկր երկայնամիտ , քաղցը ճւ անյիշաչար* մի ընգ 
քանքարաթ աքոյցմե գատապարտեր զիս > ե֊ մի ընգ 
յիմար կուսան ասն փակեր ղգուո֊ն արքայութ1ա՜ քո ♦ 
մի ընգ Հար էս ընգ վատ հ՛ա ռայ Է լծակցեր ղիս 9 էւ 
մի ընգ ան Հաւ ատսն էւ ընգ Հերձուահողսն գներ ղրա*. 
մին իէՐ ♦ մի ընգ պոռնիկսն և. ընգ չարագործ սն կո*. 
բուսաներ զիս է էւ մի ընգ աիտաւորսն էւ. ընգ ՀքԴՀ**՝֊ 
խեալսն Հոգւով^Հանեբ ղիս՝ 9 ի կենացն % \Տ^յլղե՜րծո 
ղիս յանեղբական 1 տանֆսՏնացն > ե֊ ապրեց ո յան*. 
Հանգիստ ալկկո&ութ՚էտց , էս փրկեա յանմաՀ մա*. 
ՀուանԷնքէւ աղատեա յաւիտենական ամօ(3 ոյն»ղեր &ո 
9 ի միշտ լաըէքե էւ. Հանապաղորգ ողբա լոքն է \Րի տար ալ, 
գիր առներ ե– մի մեր մեր ղիս 9 ի քո դասուցն ե– յե*. 
բանաւկտ կենաց՛ն • մի անբաժին Հաներ ղիս 9 ի Հաի 
բենի մառանգուքՅ֊են^ն, էւ մի ղրկեր ղիս յերկնաւոր 
Հարսանե ացն , Լ. մի կարօտ պա Հեր ղիս 9 ի քո ան2էա*, 
ռելի տեսլենէ՚գ % ԱԼ^/ձ. շնորՀեա ինձ ընգ արմանա*, 
է. որսն էւ. ընգ կատարեալ ոգիսն վերանալ լուսեղեն 
ամպովք ընգ առաք քո յոգս , էւ. պարղլ երեսոք և֊ ա*. 
չալր2ութր կա է առ աՀի քո 9 նՏր է է 4 – վասն քո փառա*. 
յւորեալէւ. Հղօր և– աՀեղ^թագաւոբութո^գ մի մտա*, 
ներ 9 ի դատաստան ընգ ֆառայիս քո 9 էւ. մի Հատու*, 
ցաներ ինձ ըստ անօրէ/նուէքԱ > էւ մի ամաչեցուցաներ 
ղիս առաքի անթ-իւ էս աՀեղլ^ բանական աց քոց ♦ այլ 
ողոր մն՜ա ինձ ղի ոլ ոք կ Հակառակ քէտ՚գ • էւ. պարգև.*, 
ետ ինձ գքո արքայութքգ է Օնգ *Ծբս քո գասեա էւ. 
րնգ արգարսն պսակեա • ընգ սիրելի սն քո օրՀնեա էս 
ընգ կամարարս կամաց քոց յարաղուար2Հ ուրախս*֊*, 
թիսն ուրախացո • էւ. առատապարգև, փառօք փառ ալ. 
ւորեա ղիս 9 տկր » 9 Է լուսե ոխն երամս արգարոց ընգ 
նոսին Հանգչե՛լ 9 ի վերինգ կրոլ.սաոկմ* յանստուեր էւ. 
յահակեաց ուրախուիգ ♦ , ղի ընգ նոսին Համաձայ*. 
նեալ փառաւորեցից ղամենսԽբ ղկրրորգութիգ յա*, 
ւիաեանս յաւիտենից • ամէթն տ 1 օրինակ /^էէք • երկու օբ . յ«*է1ք > * է Օւցւէւշ0ճ հ\/ ւՏ6 սդյօք^ ^ էր էմ՝&ա –Հօ , աքի մտանէր ՛ի դատաստան ընգ 
ծառայի» քո , և. մի տար ա/լում՝ զգատաստանա էմ՝< 
այլ ՛ի փառասոր րԽմին մե՛րձ են ալ զիս արժանաւո Խ 
րեա. քա%զի ասր դատիա ոզորմեւթաԴ արժանի լի. 
%ի է ճքԽլոԼ դար ՛ի Հանճարե-զաց և. յիմասանէց Լ 
՛ի «|7"՚5 աո֊աքԽէոան զայսոսիկ ասևաՐ ♦ զի աւՐ ոք «( 
զթագաւոր տեսանկ , թկպկտ Լ մե֊ղուցե֊ալ հ՝ »լ 
մԽռանի է զլզաչէմ՝ ղքէոլ, ստեղիիլիմ՝ Լ փրկիչի*** 
մի զիս ՝ ի նևղևքս իմում՝ թշուառացուցանԿր* միիոր, 
տակելով^ չարլարե֊ր զիս է –Հանզի էթկ արժանապկ» 
ըստ գոր&ոց այց արասցԿս ինձ , յ^բկսքաձց կողմնկ 
կազմի ինձ որոգայթ– կորստևան . զի յորժամ՝ յիշէւՐ 
զ^որՏ-ս իմ՝ զանրլմի1էրԽւէ , գոզռւՏե 9 ի վէրայ իմ՝ ան 
կանէ-ըաաէխսրտակեն զիս , և. սառս ուռ դժնե այ տձէ 
ղիս յորժամ՝ վստահանամ* Հա տո լցունն ընդունելի 
ՀանգստԽանն՝ որ առաջի կայ 9 Լ ոլ կար է մ՝ Համիև֊ 
րԽլ% կւ յաօ֊աջագոյն յայտ առն է ատամանց իմ») 
կր՚Հտունն , որ անգ առաջի կայ Հս1 ցաւքն Լ *ա*–~ 
սուռքն • Տե-ս^ր* պիա%աՀսավԸ$ա իաՐռգթա ՚ մՒ 
Հկաչթմ՝ ղքև՚լ* միահի Որ գի այ, արժանի արա ղի» 
թոզութճ մեղաց , Լ մի ՀատուցանԿր ինձ րսա վ»է 
ձուց վաստակոց իմԱց ♦ քանզի Խթկ զանօրկնութք» 
իմ՝ պաՀևսցԽս , աէւէսցկ ք1ոլ* և եթկ ը–" 
ձ՛ութս 7 քում՝ Հատուցանես սո՛ւլ 1 ոզորմհւթք 9 ա Ւ 
ժանի գտանիմք ՛ի դատաստանի քուաՐ • քանզի *** 
րԽրան խցցի և. դատապարտևսցի աաՐ աչիարՀ *"Հ* 
ջի այ* \կ*գ ոչ 1էթկ զքո &«ըՀ»գ արՀամարՀՀգ 
յառաջյւնրՆս* զայսոսիկ , ա/լզդրեաը/ե ի**ի*է *Ւ 
կայնամիտ Հ&է ՀԼի՞նլ օգուտ իցկ քԽզ ՛ի մԽտ%Հ)Է 
մո/է ԿթԿ ՛ի րորրոքձալՀուրն առաքկա/ց ♦ ՝&Գ 
Էս ըստ ոզորմսւթՀ քում՝ զռթսւթՀ ք» , ե– 

* օրքեակայէ ք է*մ*ւԴ * * 

ւ Երկ"*– °ք * "ՂՐէ* աԽ ՚&ք * ա գ—գ՚^է * Օւցւէւշ0ճ Ե7 ամևնեցոմն շԷ-ըՀք Ք ո ս– երկայն մձէսւթֆ քո $ կթկ 
ղգաաասաան ամենայն երկրի առնես % ռպ պաաուիս 
րակք քո յայաեեցին 9 ոչլ աարեսցի մի 9 ի Հաղարաց 9 եւ 
9 ի բիւրոց ոչ^փրկեսցքԽ % Դ+յլղի՞նլ Հ՞գաըաԼ իօսիմ* 
զայ* ես տառապեալս ♦ աղաչեմ* 9 փրկիէյ ոչ ղի ղրւ^ 
գ եսցես ղմեպաւորսն ընգ արգարսն » քեգ մաղթեմ* 9 
բարերարութե ք\րգի $ ղի արժ՛անի արասցես ղյգթու^ 
թի քո սփռել 9 ի մեղայիս էս 9 ի մերձաւորս իմ* տ Ղ^ար^ 
ձեալաղաչեմ* էւ. ոչ^գագարեցից երբկք յ այս ցանկ ♦ 
ղի թե ոչ^ղգու շութի քո ձգեսցես 9 ի ւ/Տ՜^ , ոչ ոք կա^ 
Ս Ո9 Լհ "՚եսանելակեանս տ 

^սաուա&ր 9 գթութբ&է քո աղաչեմ* զքեղյ մի կա^ 
ց ու. ցաներ ղիս ընգ սւ֊էսն 9 ի ձախմկ քումմկ՝ սրք ղբԱ» 
բացողին ղքեղ^ 9 էւ մի ասից է՛ս թե ոչ^ գիտե՛մ* գքեղյ* 
այլ^ տուր ինձ յաղագս գթութ%՜ քո մշանֆեն աւոր 
ողթուՁս էւ ղոշունս • նուաստացո ղսիրտ իմ* էւ սրբեա 
ղչ՛**՛ է ղի էէցի տա7էար շնորհաց քոց ա ՀԼի թկպկտ սս\, 
դա լոր եմ* էւ ամբարիշտ 9 սակայն Հանապաղլ ղգրու^ 
նըս քո բախեմ* ♦ ղի թկ գանգաղէյոտ եմ* էւ. պղերգ » 
սակայն ղճանապարՀս քո կամիմ* գնալ% %կր ի*/* էւ 
ՓրՀք՚ՀԼ 9 Ը^՚գՔբ էՒ ս Էչթ աԱ ես ♦ գթա յիս 9 վասն ղի գոս 
միայն ես առանց մեղաց • Հան ղիս 9 ի տղմոյ անօրկ^ 
նութէ իմոյ ւ ղի մի ընկէսյց յաւիտեան % ֆրկեա ղիս 
9 ի բերանոյ թչնամոյն իմհյ 9 ղի աՀա իբրև, ղառիւհ 
մռնչկ կամելով^կլանելղիս ♦ ղարթո ղպօրութի քո 9 էս 
եկեսցկ կեցուցանելղիս • փայլատակեա ղւիայլաաա^ 
կունս քո ւ էլ, քայքայեա ղզօրոլթքւ նորա • երկից կ էս 
ղարՀուրեսցի յերեսաց քոց 9 քան ղի ակար կ և. ոէհ 
ոմն ի ղօրութ^ կ ա Լ աո֊աֆի քո % \շւ արմանաս որ եա 
ղիս րնգ փրկեալսն խաչիւ. և. արեամբ քսվյգոՀանալ 
և֊ ւիաօ֊աւորելղքեղ^ընգ Հդօր էւ. ք/եգ սուրբ ՀքՈգւոյն 
այժմ* Հւ *ֆշՀ" "– յաւիաեստես յաւիաենից • ասԴ֊ն % 

^ Է՛ Ր ա& ղօրոէ֊թէց , աղաչեվխ ղքեւլ սր մեհ՚գ ես 
ե– աՀաւոր , աՀեղ^Լ. սքանչելի 9 անեղ և. անանցանե^ 
չի ք անբաս ե անբովանդակելի Լ. ամենն-թն անքննե^ 

4 ՝" «7 Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ58 ԱԴյօԹ* գ 

լի Լ. անիմանալի ձւ անՀաս » 9 ի վեր քան գամ* և֊ ա ա 
մենե՚ցունց օրՀնե՚աէ գովէալ և. փառ աս որ եալ 9 անյխ 
շաչար գթ֊ա& ե֊ մարգասկր է •Համեղի գու. միայն ե՛ս 
Հայր ամենակալ ես արարիչյՏհմ* լինե՛լու թկ , ղորս 9 ի 
չգոյկ գոյացուցևր , ռունիս 9 ի Հաստատս*֊ (3 ե՚ան • Լ. 
գու. | Ե»ր 9 որ ակր Խո ամի 9 և– ասք* արարաՏք քդյով^ 
Հրամանաւգ կառավարին ա *\*ու. Խո ամեԴէե՚ցուձ օգ֊ 
նա կան և֊ պահապան • գու, րմշքյես ղվիրաւ. որ ե՚ալսս 9 ի 
լւանսարկա֊կն % և. աո֊ո դրացուց անե՜ս ղՀիա֊անգա՝^ 
ցե՚ալս մեղօք* ընգուձիս ղիոստովանողսե և. զապաշիաԼ 
րողս 9 և. քաւ֊ես ե. սրբե՛ս ղյանցաեմե մեղուցե՚լոց * Վ^ք 
*րոյ եո կարի լի Լ՚աՐ մհղզք 9 առ քե՚դանկաեիմ* յա^ 
րամամ* $ աղաչեմ* ճ. մաղթե՛մ* ռ իյն գրե՛մ* 9 ի քկն 
ղթ-ողութի Հ գու. նայեա յիս 9 փրկիլ$ մարգասիրու.^ 
թթ Ք ո վյ ե֊ ը**Կ ա լ գ(3՚ու.թբ Ք Ո ՚Լ ղգե-րեաչս 9 ի չար 
(Յ֊շեամոյև է խոնարՀե՚ա 9 ար > 9 է մաղթանս իմ* , 1ս 
րմշէյէէա զՀՀոգւ.ոյս իմոյ ղիտոցոասււա յանե-րռոյքՅ նէ՚Լ, 
աից սատանսքյի % 

$ես 9 ար 9 ղաառապանս քո հառաչիս » ճ. շեորՀե՚ա 
ղթողլռթ֊ք անթիւ. յանցանաց իմհց զոր մԽղայ տ Լրւր 9 
նԴր | ձայնի ողբալոյս ճւ ցաւ֊ագին պաղատս/հացս • գի 
կարօա ե-էՐ շևորՀի քո էլ. ողորմոէ-թէգ է (ձ*ոդյ ակր > 
դյ անցանս իմ* (աադմամթ֊ ե՜ր ճ. դմե՜զո իմ* ղան Համար* 
միալչե– Հասե՚ալ իցԿ դատաստանի քո ♦ փարաաեա 
յինկն դչսնղեղ^ութ-1^ խաւ֊արն՝ որ տարա Տ՚ե՚ալ կայ 9 ի 
սիրտս ք և. գեղձ ՀասաատԽա • յորգորե՚ա դիս յար^ 
տաս ուս > Լ. 9 ի ղեղ2 ապաշխարուէ Հան ա պադ տ Շնոր^ 
Հեա ինձ ք փրկէչյ ԳՈՔտ՚՚֊ա՛ արտասու. աց մարգարեին* 
սրովյլմաՀէճս թ֊անայր ♦ ղի և– ե՛ս դվԿր Հսգւոյս իմոյ 
լո ՚՚ացից Հե&էՏ՚անօք և. պաղատանոք էւ. ողբագին 
արտասոէ֊օք է Գիտե՛մ* 9 ս8ր , դի յ անցանք իմ* անթ-իլ. 
են առա^ի քո, մարգասկր • այլ Լ. անրաւ. է՛ն ոդոր^ 
մհւ^աքքո 9 ի վերայ ապաշխարողաց է Օնգ որս էւ. ինձ ո^ 
ղորփքե՚ա 9 ինձ որ առաւ.եչս ե՛մ* անօրինեալքան դամ* 
մարգ է կւ. չե՛ս 9 * արժանի առ քե-դ 9 ի վիր Հայե՛լ 9 րալ 
րե՚րար | ՛ի րաղմհէ֊թենկ պատաՀեալ յանցանացն ղոր 
դորձէցի • 1լԼյլգ*"~ ֆ ՝ս*ր% Հայե՚աց 9 ի վարանուՅե տա^ 
րակուսանաց իմհց յե՚րկե՚ղկ գե Հենին , և. մի անղթդՀ 
Լ անապաշաւ. Հաներ ղիս յաշխարՀկս լի յանցանօք $ Օւցւէւշ0ճ Ե7 Դ՝ 259 

\ձ+յլ 9 է> ՎչքքՐ" ***՚րժանելի վաստակսց ձ. 9 ի ֆսքև կա^ 
տարեալապաշխարա–թ1* առ զ^ոգի իմ* յքքեկն , և. 
խառնեա 9 ի @՜է՚֊ ճշմարիտ ապաշխարողացն ար գա*, 
րացելոցն % որ 9 ի փառս քո վայելեն է ք\չ^վասն ԷաՐ ինչ^ 
վարոսց եմ* աբժա%ի ողորմհւ֊թ՚ե քո , մարգասկր » 
այլ վէ* քո , էոր դ շեորՀեա ինձ թողոսթփ 

յ անցան աց իմհց » ե֊ օռնեա 9 ի մարտի իէ֊յնամԼոյն 
ձա-լացելոյ հ՛ա ռայիս քո $ բարե՛րար ♦ քանզի բա զու. մ* 
անգամ* խոստովանեցայ և֊ ապաշխարեմ* $ ե~ անօրեն 
թշնամին ժամ* 9 ի ժամ* ձգելով^կորոյս զկարողոսթէ– 
ժամանակն ապ աշխ ար ե/ոյ ա 

ա ՐԳ "ՀԼ Գ ոս * **եր$ օգնեսցես և. շԱոր^ 

Հի*– քո զօրացոսսցես 9 չիթ ինձ 9 ի գորհոց իմհց 9 ի 
փրկա֊ի *զի թկպկտ և֊ բանամ* զթեբան իմ* յաղօթ-ելյ 
ե– զձեռս իմ* աո. քե՚^է ՛ի 4է՝Ր Համբառնամ* յաղա^ 
չասես » անգրէթն զսիրտ իմ* սատանա/ պատրաւակէթ $ ե~ 
զմիտս մերժկ յա Տ՛ային յե՚րկեղկ 9 զանազան ռ զազիր 
խ ո րՀրգ*վյթ զբազեցուցանէ ե– ընգուձայն Հանէ՛ յա^ 
զրիՅ՜իցե է որոյ ղչէրկիչքէ իմ* աղաչեմ* $ փրկեա զիս 
9 ի պատերազմիս յ այս ման Է ♦ քանզի կարի նեղեալեմ* 
9 ի նենգու֊թ-Է թշնամհյն* որ երբեՏե 9 ի Հալ ատս յոր^ 
գորկ յօժարամիտ սրտիս իա գա. թի , ե– երբենս 9 ի 
մեղս ըն կենու, ոլյիշելովյղբոց գեՀենղյԱգ զոր ոչ^ զգա^ 
ցի, Լ ոչ լալովդ լու֊ացի զվիրաց յ անցան աց իմհց փր^ 
տոսթքս է (\ր չարախոցս եմ* վիրաա-որեալ յանթիս 
մեղացս բազմհւ֊քժՀի $ ե– ոչյրասեմ* ապրե՛լ հո սլա ցելովդ 
անձ ա միս ♦ այլյողսրմհւթք քո յսւսաչով^ Համար*. 
Տա կիմ* աս֊ քե՚/լ յաղօթ-ելբարերարիգ ճւ մարգասխ 
րիգ ա/ է (ֆկալզաղաչանս մեր ցաէ-ագթևս % ե֊ պաղաՀ 
տանս իմ* աղերս արերս « 1ս շեորՀեա ինձ ղոշունս արս 
աասոսաց ապաշիարութռ՝ $ ո ր ո *Է\ զմեղս իմ* քաւ֊ե^ 

ցից % ն֊ Գձ ս Ր ա բէձԳ է"*՝ Հ > ա ^Տ ո լ Ցեց մազթանօք է 
ԱՀա ք ս»ր , սիրտ իմ* գելու֊ յան թիլ. մեղացս վարա^ 
նաց, ճւ որովայն իմ* Հեձ՚կ առ քեւլ ողբալով* անձն 
իմ* Հեհկ և~ աչք իմ* բաղձայ արտասու֊աց յիշ^ւը՚Լ 
զչքեղաց իմհց զթազմհւ.թ^ե * Ք^ի չի եմ* անթ֊իւ. յան^ 
այանօք և. ան Համար գորհովք անօրէնութ֊բ ♦ Լ. առ 
քա՚֊իչգ իմ* խոստովան ի մ* ողթալովյ քանզի ա&– ես 
գթութէց ե֊ ս1ր ողորմհսթՆց $ զթա յա մեն այն մե^ Օւցւէւ20ճ ՝պ *46 ԱԴք)Թ* Ա 

շՀԻԴ» ♦ ( նորՀեա էնձ , ակր 9 երկէւ-զ^սգոյ » և– յոր֊ 
գեա առ. էս աղբերս արաասաւաց » ե֊ թ եթ և֊ացո 9 է 
հ՚անր բեռանց էմհց գ և– ա1(եցռ աո– էս ղԾբ աղօթ֊ս % 
ֆ ութացիր | ակր , ե– եկ 9 է է&գէր մոչորելղյս՝ որ սԴրր^ 
Հեալեմ՝ 9 Է վախճ՛ան կորստեան • վասն ղի խասարե^ 
ցաք 9 է լըլ.սղյ է ե~ 9 Է ռէրոյ պատու>էրանաց քոց խաւիալ. 
նեցայ * 9 Է չար թ֊շնամոյն յաղթ-եցայ 9 Լ֊ ն ու. աղե ցաք 
յ երկ եղկ քու֊մՍԷ % Տապալեցպյ 9 Է չար խ ո րՀրգ*ց 
րին 9 ճև ցամաքեցայ 9 Է շեորՀաց արտասա֊աց ս Էր ո § 
քո * խաբե՛ց այ յ ունայն բահից 9 ն֊ է չու.սաւ.որու.թ1^ 
մտաց մոլորեց այ * աղտեղացաք ցանկու֊թբ մեղօք 9 և. 
զօր վախ՛ճանին մհո-ացայ % 

ՃԻԵ* ՀՀարակու֊սիմ՝ անյոյս լինեչովյ որ ՛՛լ գոյ Հնար 
ապաշխարու.թ1Լ7 Հ ղի մարեսով^ ակար եմ* պա կա սե ալ 
9 է ղօրօւ֊թք ♦ հ՝երացեալնու.աղեցայ 9 սակայն 9 Է քեղ^ 
ապաւ֊ինիւՐ 9 ակր Էմ* 9 Հասիր յօգնոէ-թ՚քւ ծանրաբեռ. ^ 
նեաէ ընկղմելովս 9 ճ. աղաաեա ղիս ՛է չարեաց • որ ա^ 
ղատիչգ ես 9 է յանցանաց % 

ճ ԻՋ ♦ |*^4 ա ձ.> ա հր ա&– էմ* 9 զգղյՓք ե. ղ Հաղ փաղփ 
աղօթ-ս էմ՝ 9 որ կամ* առաք է քո գատապարաեալյոյլ 
ե– ե-ոքլ 9 է ղգաստա֊թ^է • մհլսրեալ եմ՝ 9 է . մտաց Ա**֊֊ 
սաւ.որութք 9 և– յերկէսղկ ոսնայնացեաէ եմ* » բերան 
է մ* Աքքլըևգ այ է բարբանֆկ ♦ աչք է մ* պշէու. 9 էւ. միտք 
Է մ* ղրաղն ու. • ոչ անղթօս աղօթեւՐ 9 ն– ոլ սրաէ մաօք 
է/եգրեմ* ♦ ոլ Հաւ֊ատով^ առ. քեղլ գոչեմ* 9 Լ֊ ոլերկէւ.^ 
ղիս կար գա մ* • սլարաասուօք Հայցեմ* 9 Լհ ոչ գողաւՐ 
ճւ ոլ սարսեմ* յաւ.ու.րն պատասխանաաու.ու.թ֊՜եց է է 1 – 
արգ 9 ակր է մ՝ 9 ս"ա անսար պղերգոսթռ^ս էմոյ 9 այլ 
փոսթ֊ապկս արկյապաշիարու.թի 9 է բովս մաքրու.թ՜ե 
Հրղյ սրբեալև. ղաաեալէ մեղաց ♦ մե&աւ. շերմհւ֊թբէ 
եո֊ացո նա յորգորեա յարտասու֊ս Լ. 9 է պ աղա տանս Լ– 
9 Է իւևգրոէ-աձ-ս 9 և– տպաւորեա յիս ղառ.ա2ին լու.սա*, 
է-որոսթէ կերպարանն * 

շք ի Է» ♦ ՀՀղորմեա 9 ակր 9 մեղաւ*որէս և֊ բացագէմէ 
յանցաւ.որէս անթէւ. բազմութէ՜ 9 1ւ. գաբՏո յապաշ*, 
իարութի ղյէերէս վտարանգեալ 9 ե– մոյՏ՝ ղիս յար^ 
քունական 9 է փաոյսն 9 ն– աոսաթնորգեա էնՏ աՀերէն 
ճանապարհն գալ առ. քեգ* ղի եթ-կ ոչ աո-աքնորլ, 
գեսցես 9 ոչ կարացից գա լառ. քեղյ ղի գու. էսկ Հր ա ֊ Օւցւէւշ0ճ Ե7 մայեց եր % էթ-կ ՚՚քկլէթ գաք առ իս 9 է՜թկ ոլ Հայր իմ՝ 
ձգեսցկ փ՛ա 99 % կԼ ակր իմ՝ գթա& , մ$ յիշէր ղմեղս 
իմ՝յա2էախ լրբոսթՆս ք ե֊ ղասց աո/և ե՛ս ՛ի Տ-առաքկ 
քոսմՍԷ ♦ Աի թ-ողուր ղիս նսալի նոյե չարիս Լ. 1 ի կաք 
աշխարհիս պա տա ղի է* այլ որակս ակր րնթացեալ 
Գ$**հ փախու.ցեալՏ՚առաքի % աք սակս գար ձուց անելովդ 
գյաԱցաես իմ՝ թ՚ողցես 9 Ա. արասցես դիս Հաղորգս 
կամարար աց քոց է 

շՀՒ1\ ♦ *Հ*արձո 9 ակր 9 զցասոէ֊նս բարկու֊թճ քո յի֊ 
%կս % որ բաղում՝ մե֊ղօք իմհվք տրտմեցուցի զ*թ1*՚զ + 
ողորմե-ա ապստամբելոյս 9 ի քէ^ա ♦ ղչսև Հնարին կոյ աս 
մե՛ղա ց իմհց ցրու֊եա 9 և֊ ըեգ քաղցր Է&ոէԷ^ առաք ու. %~– 
քո բռեռեա օժիտս իմ* է 

շՀիք* ♦ ^Հարգռեա ինձ > ակր , ղչաչուսն Դ*աւթ–ի և– 
ղողթունս կրեմիաքի և. ղյալուՏա ԳՀետրոսի ռ ղյորգա^ 
ռատ վտակս արտասոԼաց Հնոք պոռնկին ♦ ղի նստեալ 
լացից անգագար ք ի տուրեք եան 1ւ 9 ի գիշերի » գի 
(Յ֊երՕւս արժանի ե-ղկց "ՐբիԼ %1 աոա Ղ) ժե-ղւօց 9 Լ. ՛ի 
թ֊արախոք 1ւ յորգեալից Հոտ արձակ վիրաց մեղաց 
ղե՚ր&՚անիէչ ե֊՚ի բազմաբեռն չարեացս թեթ1ւանալե~ 
գասիլրնգ սուրբս քո է 

շքԼ^ ||քք»Հւ«Թօ# քքեձ ք ակր ք§1ի յա մեն ար ♦ ղի առանց 
վաստակելոյ քո յի*» % ոչլ է՚րրԿք. գոր&ի առ իս բարի , 
էւ. օլ սերման եալն յանգս Հոգւոյ իմհք բուսանի * ղի 
սեր &Ա քո բարի % որ յիս սերմանեցաւ 9 9 ի չար ՚թ-շեա֊, 
մհքս քաղեց ալ. ♦ և֊ ՝ բուսեալե ոնս ՛ի տապոյ թերմու^ 
թ%% չոր ացաւ 9 էւ. ոնս *ի մէք փչոցն աեկեալՀեղձեալ 
ցամաքեցաւ * մշա կեչովդ քո յիս $ ակր ք լ&եա ղերկու 
աչս եղանց ար տաս ուա գոլ ձայն ի ւ պաղատ ելա ռ ք&՚զ^ 
յարաժաւՐ 9 ղի արժանի գա այց ողորմհւ(3֊%– քո * 

շՀԼյյլ * ^նորՀեա 9 ակր $ ղխաղաղութք եկեղեցւոյ 
քում՝ սրբղք ե– ամ՝ Հաւատացեչոց 9 թ– ա գա սորաց և. 
իշխանաց > ղօրաց և– ղօրավարաց ք 9 ի ճակատու. պա*, 
տերաղմաց յաղթել անօրկն բռնաւ. որաց % 

շՀԼՌ ♦ ||քՈՀք<ճ–ա ք ակր է առա^Դարգաց եկեղեցսոյ է 
Հայրապետաց և. վարգապետաց ք երից անց , սարկա^ 
Ա-ագաց 9 գպրաց և. ամ* ուխտի մանկանց եկեղեցւոյ 9 
առնել ղիրաւ֊ուքսս Լ. ղարգարոէ-թՀւ յա մ* ժամ՝ 9 Հո*, 
վուէքԼՀ ղժողովոէ-րգս քո 9 և. ստեել վասե Հոգսոց նո^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ԱՂ0Թ* Ա 

ցա ասելովդ աՀա ես և. մանկոմևք իմ՝ զոր ետու.ր ցիս ա 

շՀկԳ* \\ղորմԽա 9 սէր 9 կարօտելոց Լնեղելոց 9 վաասՀ. 
գելոց ե– տարակոսսելոց 9 օրրոց և. այրեաց ձ– տանց 
Հաւ.ատացելոց , կենգաեեաց Լ. ննջեցեչոց 9 և. *րք ը**֊ 
ձ֊այաբերք են եկեզեցւ.ոյ . աղյչաաաց 9 կերակրողաց 9 
ողորմա&աց , երկիէ֊ղաձ-աց 9 տնանկաց և. Հի զանգաց 9 
նաա-որգաց 7էանապարՀորգաց ւ խոստովասողաց 9 
պաշխարոզաց 9 և. անգարձ ւէե՜զաւորաո • ողորմԽա 9 
ակր » 1և գարձո զնոսա յապաշխարու֊թ֊ի • 

ՃԼԴ՝* Ոլօ/ք«*ա , «ւ»4/» ւ եղթարց մԽրոց ք Տնողաց և. 
ատՐ արեան մԽրձա սորաց Էմհց 9 կրմևասորաց և. միասեռ 
ձանց 7(զձասորաց , ձ– «9|^ ողորմհսթֆ պարգե֊&ցին 
մԽւլ 9 և. որթ յանձն արարին ղինքեանս յաղօթս մե՛ր 
յիշէլ « ՈղորմԽա , աէր , բարերար բարեաց , ձ– 
իւրաքանչիսր պիաոյից բաշիեա աո֊ատապհս ղշևորՀս 
Հոգսո/գ սրրոյ 9 ի վերա/ ամենեցոմև սոցա ♦ զարգա*. 
րեա ճ. միացո ՛ի սկր ահ՝ա֊թ% քո է 

շք կէ7 ♦ "՛է/» 1 4. անկանիմ՝ առաջի օրր») խա^ 

չի քո ♦ բարեիօսու-թբ սորա զաղաչանս ի$Ր ընկալյ Լ. 
զիԽգրոսահս իաՐ կատարեա % և– ղօրոսթբ սորա զօ^ 
րացո ղիս ՛ի կոչոսնսս յոր կոչեցայ Լ. ՛ի պատ ու– իրանս 
քո զոր օսսայ ♦ տսա֊ր ինձ սսա 9 ի զօրս է. թի և. 9 ի ժոսժ ա 
կալու֊թքէ է 9 ի զյգաստոսթի ճւ աո֊ողՀու.թ*քա և– պա Հա, 
պաս անձիս իմոյ 9 ի առս /քեջէան և. 9 ի գիշերի և. յաւՐ 
Ժամու. 9 9 ի ննջթլև. 9 ի յաոձելյ ՝ի գձալև. 9 ի գագա^ 
րելյ 9 ի գոր&Խլե֊ 9 ի վաստակն՛ լ 9 յաղոթելԼ. 9 Է պալ 
Հելյ էս զՀաճոյս կամաց քոց կատարելյ Սա էդից ի 
ինձ բեր գ ամուր և– աշտարակ Հզոր երեսաց թշեա^ 
մղի ♦ զար գա րեա զիս սովւսւ. 9 ի զարգ Հօգեղ^ն ես 9 ի 
ըէյս իմանալի է կս յասոսրն յաՀեզ^ի բարբառ. Գ*աբ^ 
րիկքի յԽրէսել սրբոք ի ա չիգ լո*–սասորեա ղիասա^ 
րեալ Հոգիս 9 վերան աէյոսսո վլ ք&գ առաք քո 9 իառ^ 
նիլ յ ե՛րամս Հայրապեաաց և. 9 ի գասս մարտիրոս ա ցն 
եւ 9 ի գուձգս Հրեշտակ ա ցե % 

շՀԼ^փ ^Հարե-խօսութ՚ր ՚Ծբ Ա^էաձնին և. (ՀսվՀան^ 
%ու. կարապետթև Լ. ՜&(*յն յյտեփաննոսի նախավկային 9 
և. սրբոքև Գրիգորի չջէ֊սաւ֊որչքքե ե– ամ^՚ռբց վքքաքիցե % 
որք միացեալ են ի սկր նԴ&ոէ-թէգ քո, չուր ինձ ձ– է 
կելոյս Հւ մեղու֊ցելոյս ողորմԽա ♦ ի՚նգիր արա ինձ կսլ, Օւցւէւշ0ճ Ե7 րսսսսըյո » ^ Գ1ՀՐ^՚13յ ս ձէ՚ոձասւ. էիք * I֊ մսչորօ՚լոյս 
աո֊աջնոքգե՚փ , Լ 9 ի իաւարկ Հասցես ղիս 9 ի ԱԱԱ 9 ե֊ 
Հոգսս/ Էմգյ ազաաոէ-թ֊՚ք շԱորՀե՝ա • Հ^ասաատեա 9 ի 
"Կր ք» 9 1սբե.եռե>այերկիէ–ղլքոփ ղտաճար Հոգսդ/ խ 
մոյ սՂսքբեա 9 էս առ իս օթեվանէա է ֆակեա ղգոսռն 
սԳ֊ղաց իմհց 9 և. պարսպեա շո լրբանա կի ♦ պաՀեա յս^ 
սոխկ իմՍԷ 9 1ս 9 ի մարգ*/ չս՚ըհ փքԿ^ ա 9 ե– զաոգա^ 
րեա ղիս գսրհովք առաքինսսթֆ 9 էս պարգԼեա ինձ 
ղանճառ երանոսի քո է կ ենդանեաց մԽրոց ողորմն՛ ա 9 
ճւ ղՀոգիս սս2էց*1*ց մե-րոց լոսսասորե՚ալպա/ձ^առա^ 

ՀՀկ ♦ \\արեխօս առ քե՛զ ս^նիմ՝ ղառաքեալմս ես 
ղմարգարկսն , ղՀա/րապեաս Լ ղվարգապեաս էս ղամ՝ 
Խբ մարտիրոսս * լուր ազաչանաց նոցա 9 էս աղաաեա 
ղիս ՛ի սազաս իմհց . անկեայիս Հոգի &»րՀաց » 
յորդորեա ղիս բարիս գործել* Ւ հսսլանաքւ§ իմում* 
բռնասսրեա , Լ սզորմհսթբ ՛ի քեզ. կոչեա ♦ խափա^ 
%եա ղիս 9 ի չար գսր&սց $ ռ սե՚րսԴսնեա յիս ՚ պտսսզ^ 
բարԽաց . քաՀաքէրևա ղիս ՛ի նե–ղսւթե 9 ես ՛ի վշտի 
իմհսմ՝ մխիթարեա % \կ§ժանի արա ղիս 9 ակր » իաչա^ 
կից ւթԼլՔ"՝1 ե– չարչարակից մինչև. ցմէսՀ . որպկս 
ղի ՛ի ՀԽշաասթէց աշիարՀիս Հրաժարեցից 9 էս եպկց 
երանելեացն դասակից 9 էս աղաղակիս եղկց Հաղորդ , 
էս ՝ի դրախաիս վա/է՚լէցից ղէ/եանս անմաՀս • 

շքԼԸ ♦ Լ)օրն իմ՝ վախճանի Հրեշտակ բարի ինձ ա^ 
ո֊աքեա՝ քաղորոսթբ ասանգելղՀոգի իմ՝ ♦ ընդ –֊զ~ 
ղոյ ճանապարհիս գնացից սրբոցն Հոդ*֊*/ իմհյ ա^ 
ռա^նորգեա 9 էս ղգաղանն դարանակալ կորձ-անեա » 
անցս ղիս անիռսվ^ընդ օդս իասարինս , էս ղեր&–Ա ՛ի 
չարաժանի գաղանկն է էս ապրե՚ցս աներկիսզ. 9 ի կսԱ֊ 
անս՜Ծբցն Հանգս սպասելի, ակն սսնելգաատեակքո • 

ՃՍ* ♦ Լ\սրմամ՝ գաս 9 ակր 9 յկկնից աՀԼզ փա^ 
Ո֊օք Լ անթիւ– գասուք Հրէ-շաակօք , ձ– ղարՀոա-րԽալ 
դոզան առհասարակ 1րրՀեայիկ>ն Լ Կրկրա/թ^թ" է ակն 
արկէալ քա ղօրա-թբգ՝ սարսեն աո֊Հա սարակ տա^ 
րէրք ամ՝յաՀ1րզ փառաց գասաաաւորիգ է– անաչառ 
դասաասաանիգ Լ յաննԼր1րքի պաաոսՀասիգ , յսչ/եմ՝ 
ասուր Լ ղիս րնկալյ ակր 9 ընդ արդարս քո և. ընդ 
կաաարԽալո , Լ կար գնա ընդ աֆմէ գասուն Լ պսա^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 »5օ Ա՚ԼՕԹ* Ա 

կեա ընգ **բս քս ւ ճւ շեորՀէա ինձ էլկեանսն յաւիտե^ 
նից 9 ճւ զանճառ բարիս քո պարգէւեա քքևձ ♦ ճւ քեւլ 
փառք արարողի գ ճւ պարգևվողի գ իմոյ բարեաց % 

շք հ» • լ 1^2^"՛ * 8%՛ > 1$ ո գէ ս ննքեղեչոս մերոց յա^ 
սուր մե&ի քում* գաչստեանգ յորժամ* գաս յերկ^, 
նից անճառ, փաո֊օք 9 աՀեղ^ ճւ սոսկալի զօըօք Հրա^ 
նիւթ էւ. Հոգեղթե զու. ար թե օք տ \\Հաւոր Հու՜ր առաքի 
քո ընթ-ացեալ տարան՛ անի 9 կէդհ զ§եր^ես ե. Հ ա ւհ՛ 
զյւլուրս | ճւ զարար ահս ա$Ր առ Հասարակ Խապաչէք * 
յայնմ՝ աւուր աՀեղի ողոր մն՜ա ինձ 9 մար գաս Էր 9 ^ 
քւ^էւ սուրբ արեանքոյ եմ։ (Հորժամ* զազբիւրս ցամա^ 
քեցուցանես 9 զգ ձացս գետոց գագարեցուցանես 9 
զհովուն անբաւութին սպառեսցես $ զչուսաւորսն 
իաւարեցուցս/ևես 9 փուլն աՀագքքև ընգ աիե ՛ղե՛րս ամ* 
Հնչի ճւ զմեռեալսն գամ՝ ղարթ– ու ցանկ ճւ զաշխաբՀս 
ամ* գողացուցանէք 9 ճւ. արարա&ք ամ* յարուցեալկան 
առաքի աՏէութէ-գ քո ♦ յ այն ժամ՝ գնես զգատողա^ 
կան աթ՛ոռն 9 ճւ քՀնգ քե՛լ բազմեցուցանես զերկո^ 
տասան առաքեաչմե • անաչառ գաաասա ասնաւ գատէս 
ճւ յամենեցունց գար գարու թի պաՀանքես 9 զէյամա^ 
րարս քո պատուես ճւ զապստամիեալե ՛ի ձայն է կ ո չ֊ 
ման քո պատուհասես 9 և. զարգարսն փառաւ որ ես » 
զմարտ էրոսս ճւ յքօյքք վքչայմս պսակես • զի մաս տուն ՛Օ՜ր 
կուսանսն զարգարես 9 ճւ յէմար կուսանա ցն զառա^ 
գաստին գուռն փակես 9 1ւ ՛ի փառաց երանութ-ճ-ցն 
Հաչա & ես * զօգիսն քո ընտրես 9 ճւ զայ&իսն 9 ի քկն 9 ի 
բաց մերժես և. 9 ի գեՀենն առաքես % ուր շաչունն 4* 
արտասուաց և. գառնագոյն կսկիծ խիստ աՀեւլաան^ 
քչսնացն ե– Հրե ղին աց չար որ գ անցն թ֊ունաւորաց 
կտտոզացն գազաեաց ճւ. կրճ՛ունն ատամաեց տ 11»/"/– 
գթ֊ա և. յիս յ այն ժամ՝ 9 մար գաս կր ս§ր և. բարե^ 
բար փրկէչյ ե. ողոր մութե ամի քով^ գթ֊ասցիս 9 ի Հո^ 
գիս ննքեցեչոց ւ քե՜րոց 9 որք Հաւատուէ 9 ի քեզննքե^ 
ցին , զորս յարուցեալ կացուսցես առաքի աՀաւոր քո 
մեՏ՜ի գաաասաանիգ յայնմ՝ տիեզերական աՀեալ 
Հրապարակին տ (Հորժամ՝ յ այ տևին ամ՝ գորՏք բարւոյ 
ճւ չարի . անթ-աքէեչի 9 ի մկք^ ատենին 9 յայնմ՝ աւոլր 
աՀեղէ թ֊ողութ֊ի շևորՀեա յուսացեչոց քոց » "րքյա^ 
նուն քո *Ծբ ննքեցինյերկրի 9 զորս գնեցեր պատուալ Շօօց1€ կան արԽամի քո է ՀԳէֆե՜ա ղՏէրռագիր ամ* մկրտելոցս 
՛ի քե՚ւԼֆ ճւ թուլ ղաարտիս յաեցաեաց ատՐ Հաւ֊աաա^ 
ցե՚չոց ղկ ամայից և– ղա կամայից ♦ ըեգ աֆմկ քու.մմկ 
գասԽա 9 ճւ ղիրանական ղձայնն 9 ի լսե՛լիս ա§Ր Հաէ-ա^ 
տացե՚լոց աւ. ե՚աաբերե՚ա ասե՛լովդ է՝ կայք օրՀնեալթ 
Հօր իմոյ % ժառանգե՛ցեք ղյասիտենից բարութ ի սն % 

ճւ«ս ♦ 1\քք՚> "՝Ս ը**ր*՝ր–ր 9 ընկ ա լ գ^ղհԹ" գՒըհ~ 

գրոսաՏ՚ս իմՀ ք որ պաղատ է մ՝ ճւ Հայցե՚ւՐ ՛ի քէ/ե վամե 
իմ՝ ճւ վամե ամ* Հաւ. ատացե՚լոց տ \Րի գար&ուցանե՚ր ղեւ. 
րե՚սս քո ՛ի ժտողիս ♦ այլ իոեարՀե՚ա յաղաչաես իմ* 
ճւ լուր ինՏ է մարգասէ^ր ս§ր 9 ճւ ցոյց յիո ղսովորական 
քո մարգասիրոէ-թ֊ռ՜-գ ղողորմութի 9 ճւ ի/եայեա ՛ի ւ/ե\. 
ղու֊ցե՚ալ&առայս քո ♦ ճւ կարգ է ա դիս ըեգ աֆմկ գալ, 
սուձա ք Լ. $Փ կացոէ֊ցանե՜ր ըեգ ՅԷախմԷ ը**գ ու/ս% % որք 
ղոչյրացու.ցին ղ*թեղյ կւ. մքա պա Հանվե՛ր յքքեկն ղաե^ 
Համար պարտիս յաեցաեաց Էմհց > ե֊ մք1 գա տա պար ^ 
տեր ղմԽղասորս յ այնժամ՝ > ճւ մք1 յայտն ե՚սցին &ա^ 
հու.կ գորհք ամիարշտու֊թ֊եան իմոյ յաեցաեաց յան^ 
աչառ, քո յա տ ե՛ն թե առաֆի Հրե՜շտակացն տե՚սողաց 
և֊ Հրե՝շտակապե՝տաց ե– ամենայն սրրոց քոց սիրս*, 
զաց • \ձայլյաղթե–ալի քոսմԱկ մարգասիրու֊թ֊էգ ք 
արասցես այցե՚լոէ-թք և. ողորմհէ-թքւ մե-ղուցե՚ալ ձա^ 
ռայիս քո է և– մք1 ըստ չար գոր&ոց իմհց Հատոէ֊ց անե՜ր 
ինՏ 9 ճւ մի Հրամայե՛ր ին& կապե՚ալոտիւք ճւ կապեալ 
ձե՚ռօք Հասե՛լ՛ ի խաւյարն ար տաքիս , ու֊ր Ըոլաչաց կ 
ճւ կր՜շՀտե՚է ատամաեց • ոչյէ ըստ քո է. մ* գթու-թ&գ էւ. 
ր.արերարոէ–թ–ռ~–գ ճւ անյիշաչարու֊թ– 1*գ ողոր մն՜ա ինձ 
բաղմա ւ քեղիս % (Հայեմ՝ ասուր ղե-ր&ո ղիս յամօթ-ոյն 
յաւիտենից ք ճւ փրկե՚ա ղիս յասվախ՝2քաե տանքա^ 
%ացե $ ճւ ապրե՛ց ո յ աններե՛լի պատուՀասկն * ճւ րաց 
ինձ ղգա֊ռն ողորմհւ^թէ– քո 9 ճւ մի փակեր ղգ ուռն 
արքայոս 

§հր Է"** "՛հր Է"** 9 "՚5՝ իմ՝ աձ– իմ* 9 արժանի արա 
ղիս ղան արժանս յասուրն յայեմիկ ե-րանոէ-թն՜ց ճւ 
անպակաս պարգԼ.աց լոէ֊սոյ և. անսպառ յաւ֊իաենից 
ու-րախոէ֊թռցն ճւ րարեացն Հատու֊ցմանցե սրրոչԼ ճւ 
արգարոցն ք ղփաո֊ս ե՚րաեե՜լէացն փքքյևլեէ միշտ % ՀՀի 
մտից արժանապկս յառագասա յանմասՀ փե՚սայիգ $ 
ե– ժառանգեցից զաես պա ռ. րարիմե ընգ ա մ՝ ՛Օ՛րս քո* Օւցւէւշ0ճ Ե7 »5» Ս/ԼՕՕ֊Ք II 

սԴսքոսր յսաակ էս ՚Ծբ սրա Էս էս Համարձակ երեւ 
անՀասա աեսից զքէ՚ՀԼ ը**գ Հրեշտակս % էս ըեգ ՛օր **է֊ 
րողս քո փքք/^էեցից ղան Հաս զան2Հ՝աո» ղերանեչի չոյս 
կրրորգոսթ՚Նգ* Էս գոՀանալով^ ղու գա Հա սա սար ես ^ 
ցես ղիս էՀ°գ սուրբս քս յօրՀսաբանոսթ^իս արմանալ, 
պէթԱ • ՛ֆշա ա&ային անսաոսեր լոսսով^քո պայձ՚առա^ 
Տ՛՛ԱՅ 9 "~ ***գ ա գ ա ր ե՛րգովդ փաո-ասորե ցից էս բարեբա^ 
^ԿԷՏ "~ ՎԷըօրՓ՚Կէտ քամե%ա»Հւ ղկրրորգոսքգ յա^ 
ափ ա և– ասս յասիաենից • ամքքե ա֊ 

(<• 

^ ԷՐ ե՛րկն ի և– ս՜րկրէ 9 է շիտ աս մա Հու. էս կենաց 9 
ուա սա ա լոր կենգանեաց և– մհոռելոց % ա&– 9 յղ/ս 

էս ապասէ/ե Հոգսոքս իմոյ • Ք^գ իոնարՀեցոս ցանեմ* 
ղերկրպագոսթ֊ի էս մաաուցանեմ* փաո֊աբանոսթ-եամբ 
մաղթանս % Լբսր 9 պարգէսիչյ Հայցոսահ՚ոց իմհց » որ 
մի այն գ էրս առանց մէրդաց ♦ որ միայնգ ե՛ս ՛Օր 1ս 9 Է ՛Օրս 
Հան գուցե աէ ♦ որ միայնգ ե՛ս գթած՛ էս ողորմած է ()֊ 
ղորմԽա քքևձ ա&– բոա մե՜հ՚ի ողորմհւթէ– քոս մ* 9 էս ըսոէ 
բաղոսմ* գթսսթէր քաւեա ղանօրկնու^ս իմ* տ \ձաեզ^ 
ծ՚իչ^իմ* ք ողորմե՜ա ինձ էս օրՀնեա ղիս ♦ երէսեցո ղե+> 
րեսս քո աո» Էս էս Հաշչոեա ընգ իս % Հճյսրս՚ցսւ-ցիչ^իմ** 
գարձ աո. իս 9 ե՛րէսեցո սթրեսս քո էս յէշի՚ս* ղիս մ ա ր֊ 
քսչյոսթ-%՛ քոսսՒ տ Դ+արձ առ Էս 9 աձ փրկէչ^ իմ* 9 էս 
գարձո ղսրամասւթֆս քո յինկն ♦ մի յասիաեան բարս 
կանար ինձ է էս մի գարձոսցաներ ղերեսս քո յքքեէՀե • 
մի բարկութի խրաաեր ղիս , էս մի սրամաոսթքւ քսվ^ 
յ անգի մաներ ղիս » մի յաւիաեաե բարկանար ինձ, էս 

՚ՓժՒշՒՐ ԳՀ^րԷ" է"** * "– ՚Փ պ*սրասւ*~սր&–ր ղիս ըստ ան^ 
օրկնսւթիս իմ* • մի յասիաեան պա Հեր ոխս 9 էս մի 
9 ի Ապառ բարկանար ինձ է \Րքէ ըստ մե՜ղաց իմհց առ^ 
ներ դե֊ մի ըստ անօրէ^նոսէ– իմում* Հաաուցաներ ինձ ա 
Ա*Ի ընկենոսր ղիս յէրրեսաց քոց 9 էս մի խնգրեր ղգիր 
յանցանաց իմհց • մի գաաապարաեր ղիս 9 ղի էրս ինձ էյն 
գիաեմ* ղի անուղզայ եմ* ե֊ յ անցա սոր 9 ի մանկոս^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 թնեկ ԷմՍԷ ք ճւ անպ ատասխանի յամենաքսի % 

լ^Հձ. գ**֊ գատասոր Հգրր անոխակալ 9 »ր դյս*ե֊ 
ցանս մեղացն թողեր ղան առակ որգսոյե 9 թալ ինձ րղ^ 
պարտիս մե՛ղու. ցեալե֊ անարժան քո ձառայիս • քաս^ 
ղի քո առատ բարերարողի գ յորժամ* յիս ցու.ցցես 9 
յախժամ* երէսեսցի բարեգթու֊իքի քո $ որ արժանի 
եէՐ բէէ֊ր տանտան աց • ղի ղամ* ղքլեանս իմ* անառա^ 
կութբ անցուցի , Հև ոչ^կացի 9 ի Հրամանի քում* ա 13+ յլ 
քաղցրացիր ինձ քաղցր ու թի 9 քաղցր և. բարի թա^ 
գա սոր 9 ճւ <Հաշտեա րնգ բազմամեղիս • \ք*է *Հ**Աէր 
յիմ* անՀնաղաեգոէ֊թքա ճւ 9 ի ծուլոսթիւնս ♦ մի ակ. 
ար գեր ղիս ճւ մի թողոսր ղիս և. մի ընգ 4"0Ր Հ աո ֊ 
կաեեր ղիս է Քյի թհպկա ճւ դա աճար Հ,ոգւ֊ոյգ սրբղք 
ապական եցի իմհվ^&ոսլոսթբս Հև անառակ գնաց իւքա $ 
այլգու. գթա յիս ստեղծիչ^իմ* ողորմած՛ ճւ ա նյիշա^ 
չար է \Րի ապականեր ղՀոգի իմ՝ գեՀենա ժառանգ 
այր մամին յասիտենականաւ. • այլ գթացեալ մար*, 
գասիրապես երկայնամիտ լեր առ իս% ճւ ներեա յասՀ. 
ցանաց իմհց > ճւ շեորՀեա ինձ ժամանակ ղոՀմամի 
արտասոսաց 1ւ– ապա շիլ արու, թռ^ $ տուր ղօրութի 
և. իմաստոսթ *ի ի***րՀել ղօրէնս քո 9 ի տուկ ճւ 9 ի գի֊ 
շերի ւ գործել ղրարի ռ առնել ղարգարութի առաքի 
երեսաց քոց է 

^ամբառևամ* առ քեղյ էոր 9 ղաչս իմ* րո լորովդ 
սրտիս իւէ՚՚՚Լ* կարդամ* առ քեգ* ած միաձին է\րլ 
գի այ է ք\ր կա մա ւ. որ խոնարհեց ար յ անճառ փա^ 
ասաց ք առեր ղէյերպարսաևս ծառայի » ճւ անպարտ ա ^ 
կանգ յա զագս գատապարտու. թ Խ մերոյ Համբերեի 
ցեր մինչև. 9 ի չարչարանս խաշի և. մա Հու. յանձն ա^ 
ռեր վասե Փրկոսթէ ստեղծուածոց քոց տ \5+րգ "է 
այսպիսի սեր ունիս առ աղգս մարգկան 9 ճւ կա միս 
ղի ամ* մարգ կեցցե ճւ % ի գի ա ութ ի ՝ճշմարտութ% էՀ 
կեսցկ ւ գթա 9 ի բազմամեղս 9 գթած ճւ մարգ ասեր ար % 
ճւ կամեաց րեգ իմ* փր կութին 9 ճւ արա ողորմհւթ^» 
ինձ եղէյեէդյս ճւ թշուառականիս $ օր առաւելյվիրա^ 
ւորեալեմ* ճւ ողորմե՛լի քան զամ՝ մարգիկ • ՏԼի ոչ^ 
մի օր սիրեցի ղքեղ^ի բ»Ա*ր սրտկ իմհ% , Լ ոչ մի 
ժամ* յա մ* զօր ութ է իմսԴք պա Հեց ի ղոյատուիր անս 
Ք* ♦ այլ պղէրգո՚֊ւԴ ճւ ղյւօսանոք անցուցի ղամ* ժա^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ւ5| Ա՚ԼՕԲ՝* * 

մսան ակս իմ* 9 ե– աղտեղի խորՀրգովք անցուցի ղէյեանս 
իմ* է ԸՀ֊ա-րք իմ* պակասեցան , և֊ անօր 1/նութ-իք իմ* 
բարձրացան , ճւ սչլ գոյ ինձ %1Դ1 ս փրկ"*~Թ՚Է տե՛ղի 
ա սյաւ-ինի ♦ բայց միայն յոսսացեալ 4"*/* ճւ ապասի^ 
նեալ յառատ ողորէէո1֊(3֊ի քո 9 ահ՜ տ 

|^ււ արգ անկե ալ բխմամբ արտասոսօք աղաչե՛մ* 
ղքեղ ք ճւ Հառաչմամբ սրտիս առ քեղ պաղատի մ** 
մինչյև. ե՛մ կորույսեալխ մինչև, չկ ժամանակ գար ձի 
իմհյ Հասեալ շԱորՀեա ինձ ժամանակ ապաշխարու — 
թեան | ճւ յառաք^քան զվախ ճանն արձակեա ղիս ՛ի 
կապանաց ւ/եզչսց իմհց 9 ճւ անահ՛ս արա զանթ-իւ. ան<Հ, 
րէքԵոէ֊թ-իս իմ՝ է ք|^ք ս#ք/* բարութ-Էց ե՛ս տր 9 ճւ. իշխանգ 
ե՛ս թո ղու է զմեղս 9 հահկեա ճւ. արա անտե՜սս ւ֊թ-իէՀն 
անօրկնոսթ՚Է է"քդ/ մ՛""՝՝ ւա՚&–ու.թֆ քոկմԱԷ \ \Րխի֊ 
իՅ֊արեա ղվշտաց ե ալ ճւ> ղտառապեալ ղՀոգիս իմ՝ ♦ ձ. 
արժանի արա ղիս յայսմ* Հետէք ըստ կամաց քսց քա^ 
ղաքավարելղայլևյս պանգխտու֊թՆ իմհյ ժամանակս % 
կթ֊կ կամի մ* և. է՚թ֊էթ ոլկամիմ** բռնագատեա ղիս 9 ճւ. 

թողու.ր ղիս 9 ի կամս անձին իմոյ 9 մինչև– տարեալ 
Հասա֊ սց ե՛ս յսթ-եվս/նս արքայոէ֊քժեգ երկնից ։ 

| ուր ) ալէֆ ասղօթից անարժան Տ՛ա ռայիս քո 9 և. պա^ 
ղատանաց իմսց ուքնկն գիր • որ ասացեր % (3֊1թ Հայցե*^ 
ցհք ե– գա^Իք 9 բախեցեք ե. բացցի ձեղ 9 և– այժմ* բաց 
ինձֆ սՏր է ղ*էու–ո1ն ողորմհսթ՚ե՝ որ ողբալովդ կար գա մ* 
աո– քեղ է իէ. մի անտես առներ զա դաչան ս ղմեղու^ 
ցեալ անձին իմհյ% (\ր ոչ ե՚կիր կոչելղարգարս 9 այլչ 
ղչԴրղաւյորս յաաաչխարա-ԼՅԼի ՝ % \^րգ խոնարՀեալան^ 
ձամբ ճւ, բեկեալ սրտիւ. ճւ ամօթ-ալից երեսօք անկա^ 
նիմ* առաքի քո ճւ աղաղակեմ* առ քեղ* Հ ա /ր > ժե՜^ 
ղայ յերկինս ճւ առաքի թո + (3-կպկտ ճւ ոչ եմ* ար^ 
ժանի կոչիլ ո րգի Ք ո յաղագս ապականեալ վարուց 
իժհց % ե– ոչ^ ան ո ս անել զանո ւն քո գարշելի բերանովդ 
իմհվյ այլ Համարձակիս՛* 9 ի գթ–ու*թ–ի քո • զի գիտեմ* 
ղքեղքաղցր ճւ անոխակալ* բա ղմստի/եա մ* ճւ երկայն ա^ 
միա առ արարահ՜ս քո ւ յաղագս այն որ ի կ Ժտոե^ 

լոէէ^պադատիմ* առ քեղ* ճւ յառաք^քան ղգնելատե՛^ 
նին աղաչեմ* 9 ճւ նախ քան ղչիակել գրանն ապաշխալ. 
րսւթ֊Ն ճւ Հա տանել անգարձ վճռին զարաասուս իմ* 
արկանե՜մ* առաքի անոխակալ գթ՚ոէ֊թ1քգ քո 9 ոզոր ա Օւցւէւշ0ճ Ե7 ԱՂք>(** ք* 255 
մա& տեր երկաքեամիտ % քաղցր և. անյիշաչար* *Փ քՀ**գ 

քանքարաթ աքոյցսե գա տա պարտեր դիս » և֊ մի ըեգ 
յիմար կոսսաեացն փակեր դգոա֊ռն արքայութ՚ե քո ♦ 
մի 1&գ չար և– ընգ *քատ առ այ իցե լծակցեր դիս > ճւ 
մի ընգ անՀասատսն էս ըեգ Հերձու֊աեողմե գներ զբ***֊ 
մին ԷէՐ ♦ մի /*եգ պոռեիկսե ճւ ըեգ չարագորհմև կո*. 
րու֊սաներ դիս 9 էւ. մի ըեգ ախտաէ-որսե ճւ ըեգ շաղա*, 
խեալսն Հոգւ.ով^Հաներ դիս՝ 9 ի կենացն ւ \ձ+յԼդեր&ս 
դիս յանեդբական 1 տանտան ացե 9 ճւ ապրեցո յաս*. 
Հանգիստ ալկկուհ-սւթռ՜ց 9 ճւ փրկեա յանմաՀ մա*, 
Հու.անեն 9 և– ադատեա յաւիտենակաե ամօթ ոյնփդերծո 
Է միշտ լաըլքե ճւ Հանապադորգ ողբաչոյն։ \Րի1 տարա*, 
գիր աոձեր ճւ մի մերձեր դիս 9 ի քս գասուցն Լ. յե^, 
րանաւկսւ կենացն ♦ մի անբաժին Հաներ դիս *ի Հպյւ 
րենի մառանգոէ֊թեն1քե 9 ճւ մի օր կեր դիս յէրկնաա֊որ 
Հարսանե ացն » ճւ մ$ կարօտ պա Հեր ղիս 9 ի քո անճա*, 
ռելի տես լեն եգ % 13+, յլ շեորՀեա ինձ ըեգ արմանա*, 
է֊որսե ճւ ըեգ կատարեալ ոգիսն վերանալ^ լուսեղեն 
ամպովք ընգ առաք քո յօգս 9 և. պարգ երեսօք ճւ ա*, 
չալբ2է9է–թբ կա է առաքի քո 9 տր տ կւ. վամեքո փառա*. 
յւորեալե֊ Հդօր ճւ աՀեոթագաա֊որոսթ՚եգ մի մտա*, 
ներ 9 ի դատաստան ըեգ Տ՚առայիս քո 9 ճւ մի Հատու.*, 
ցաներ ինձ ըստ անօրենումս 9 ճւ մի ամաչեցոսցաներ 
դիս առաքի անթիւ. ե֊ աՀեւլ րանականաց քոց ♦ այլ 
ոդորմեա ինձ դի ոչ^ ոք ե Հակառակ քեգ • ե պարգև–*, 
եա ինձ ղք* արքաքոսթ-իգ % էֆգ *Ծրս քո գասեա ճւ 
ըեգ արգարսն պսակեա • ըեգ սիրելի սն քո օրՀնեա ճւ 
ընգ կամարարս կամաց քոս յարադոսարճ՛ ու֊րախու.*. 
թիսն ոսրաիացո * եւ. առատապարգև֊ փառօք փառ ալ, 
սորեա դիս 9 տեր է ՛ի լու՚սեղէՀե երամս արգարոց* ըեգ 
նոսին Հանգչեէ 9 ի Հերինգ կրուսաղեմ* յանստուեր ճ. 
յքա հա կեաց ուրաիուիգ ♦ ( դի (քեգ նոսին Համաձայ*. 
նեալ փառասորեցից դամենսԽր դկրրորգու֊թիգյա^. 
ւ֊էաեանս յաւ-իտենից • ամէն % 1 \րի օրթակ ^էէէք ♦ եքկսա. օր . ֆ*ձ*ձէհ՛ ՚ 9 Օւցւէւ20ճ ՝պ 3 56 ս՚Լօւ*–* Տ^է.ք իմ՝&* –Հօ, սք ւՈհանէր ՛ի գաաաաաան ընգ 
ծառայի* ք* , Լ աար այլում՝ գգաաասաան* իմ՝* 
այլ ՛ի փառավոր րՆմի% մԼրձԱեալ զիս արժա՚Խաւ.»^ 
րեա. քանզի ք*ր գաաի, «ղըրմհսթՀ արժա՛նի չի- 
նի , Հսէ-չբվ^ պայ* ՝է Հա՚ե^արեղաց և. յիս՞աաան»» և. 
՛ի սրչւոց առւզբե-լք^ե զայսոսիկ ասեմ՝ . ղի ամ՝ ղթ որ 
ղթագաւ-որ աեսսՏՆկ , թհպԿ– և. մԽղոս^ալ կ՝ 
ՕԽռանի , ռ.ղաչիմ՝ գբե-Հ , սաԼգիիլիմ՝ Լ Փրկիչ ի»՞» 
յի զի ս ՛ի նէ֊զիլէք իմհէ-մ՝ թշՀէ-առաշու-ցս/նե֊ր . մի խոր֊ 
աակեւօԼլարլարկ զի– » Հ֊ա՚եղի Լթկ արժանապկս 
ըստ գոր 

&ոց այց արասցէոս ինձ դ յկկ»ց»ձ>ց կողմն/եց 
կազմի ինձ որոգայթ կռրստէ֊ան . զի յորժամ՝ յիշիմ՝ 
զգորՏ-ս իմ՝ զանըմիԽրԽ^ ք գօզ»*֊նս 1 Է վէրայ իմ՝ ան. 
կանէ՚լով^խորտակեն զի» , և– սառսույւ. գժնեայ ոաՖի 
զիս յորժամ՝ վսաաՀանամ՝ ՀատուցուԵն չՏեգու֊նէլ՚ի 
Հանգստե-անն՝ որ առաջի կաք , Լ ոլ կար եմ՝ Համրեի 
րէոլյ կս յաո֊աՀագղքե յայա առձկ ատամանց իմհց 
կրՀտու֊նս ք որ անգ առաջի կա, թ* ցաւքն Լ սառ^ 
սու֊ռքն • ք &Ր> զյ-ոսաՀոէ֊թքս իմ՝Լ գթա յիս է 

\\զաչիմ՝ *լքհ՝<լ* միաձի՛ս Որգիա/է արժանի արա զիս 
թողոսթէ մեղաց , Լ մ$ Հատոսցանկ ինձ ը»ա վաք. 
ձու.ց վաստակոց իմձց ♦ քանզի ևթկ զանօրկնովժիս 
իմ՝ աաՀհ-սցհ" 9 "Հ. աԼեսցկ քեզ. և. Խթկ ըստ մե^ 
&ու.թ%է քու-մ՝ Հատուցանես մե՚զլ 1 ոզորմհւ.թք է ար^ 
ժանի գտանիմք ՝ի դատաստանի քա-մ՝ ♦ քանզի ամ՝ 
րերան խցցի ե֊ գատապարտևսցի ամ՝ աշխարՀ առա. 
ջի այ է \կ,գ ոչ Խթկ զքո շե*րՀ»գ արՀամարՀեք^ 
յառ.աջյթևրևմ՝ղայսոսիկ , աքլզգրեաըա խ*»ի*Ր է ևր֊ 
կա/եամիտ Հ&ւ ՏԼի՞նլ. օգու֊տ իցկ քեզ 9 ի մԽրնսոյ ի, 
մհյ, Խթկ ՛ի րորբսքէալ Հուրն առաքկա/ց ♦ արա ընգ 
իս ըստ ոզորմհԼթՀ քում՝ զս֊թա֊թքք»։ և Հ՚անիցի Օւցւէւշ0ճ Ե7 ասԴրեեցուն շէոբՀք քո ճւ երկսչյնմտոսթ^է քո % կթկ 
զգա տաս տան ամեն աքն երկրի առնես $ ոպ պատուի^ 
րանք քո յ այ տնեցին % ոլ ապրես ցի մի 9 ի Հագա բաց 9 Լ. 

9 ի թիւ֊բոչյ ոլփբկեսցքԽ % Ս^յլղի^չ հոգաչով^ իօսիմ* 

ղայս ես աաո֊ապեալս ♦ աղաչեմ* 9 ւիրկիշ 9 ոչ ղի ղոէ–^ 
գ եսցես զմեղաւ. որսն ընգ արգարսն • քեղ^ մաղթեմ* 9 
բարերարու.թ1Լ7 (\րգի , ղի արժ՛անի արասսցես ղցւթու^ 
թի քո սփռել 9 ի մեղայիս 1ս 9 ի մերձաւյորս իմ՝ % Դ^ար^ 
ձև– ալ աղաչեմ՝ ճւ ոլգա գա րեցից երբկք յայսցանկ ♦ 
ղի թ-կ ոլ ղգուշութի քո ձգես էյ ես 9 ի մեղ^ ֆ ոլոք կա*, 
բողկ տեսանելղկեանս % 

\*ստո<–ա&դ գթութ-րգ քո աղաչեմ* զքեղյ մք կա*, 
ցա. ցաներ ղիս ընգ ուլսն ՛ի ձախմէ քօւ֊մմկ՝ որք ղ**»ի 
բացոսցին ղքեղ^ է Լ. մի ասէցես թկ ոլ գիտեմ* ղքեղյ 
աոյլ տուր ինձ յաղագս գթ-ու֊թ-ռ՜ քո մշտն^ենասոբ 
ողբու՛մն ճւ ղոշունս • նոսաստացո զսիրտ իմ* Լա սրբեա 
ղյ*ա $ ղի լէցի տաճար շնորՀաց քոց % Ք^ի թկպկտ սո\. 
զա է֊ որ եմ* ճւ ամբարիշտ 9 սակայն Հանապաղլ ղգրոս^ 
նբս քո բախեմ* ♦ ղի (Յ֊կ գանգաղ1յոտ եմ* և֊ պղեբգ > 
սակայն ղճան ապար քո կա մի մ* գսալյ ՏԿբ իմ* ե– 
ՓրՀծձ. 9 ԸՒԳ^Ր ՂՒ ա ԷՔ՚ոոես ♦ գթայիս 9 վասն ղի գոս 
միայն ես առանց մեղաց • Հան ղիս 9 ի տղմոյ անօրկ^ 
Դտոէ֊թ-է իմոյ ֆ ղի մքէ ընկըքք/ց յասիտեան % ֆրկեա ղիս 
9 ի բերանոյ թ-շեամոյն իմոյ $ ղի ա<Հա իբրև, ղաո֊իսհ 
մքւնչկ կամելով^կլանելզիս » ղարթո ղզօրոէ-թ֊ի քո 9 և. 
եկեսցկ կեցոսցասելղիս • փայլատակեա ղյիայլատա^ 
կոմնս քո | ճ. քայքայեա ղզօրա-թք^նորա ♦ երկից կ ճւ 
ղարՀոսրեսցի յերեսաց քոց ֆ քանղի տկաբ կ և. ոլ 
ունի զօր ու. թի կալ աո-աՀի քո տ կւ. աբժանասորեա 
ղիս ընգ փրկեալսե խաչիւ. ճւ արեամբ քովյէոՀանալ 
ե֊ փառասորելղքեղ^ընգ Հօր ճւ քՀնգ սուրբ Հ^ոգւոյն 
այժմ* և. միշտ ճւ յա ւ֊իտեանս յաւ-իաենից » ասԴ֊Ա ա 

գ 

^ է» ք ա& ղօրու֊թ1էց 9 աղաչեսֆ զքեղլ որ մեՏդ ես 
ճ. ա Հա սոր ֆ աՀեղև– սքանչելի 9 անեգ ձ. անակցանե ^ 
1ի ֆ անբաս ճւ անբովանգակելի ճւ ամենե-թե անբննե^ 

4 Ո 0\ց\\\շ.շ6 Ե7 %Տ8 ԱԴՀ>ք** Գ 

լի էս անիմանալի էս անհաս 9 ՛ի վեր քան ղամ էս 
մենեցոսնց օրՀնեալ գովեալէս փաո֊աւ որեալ 9 անյխ 
շաչար գթ֊ած էս մար գաս եր տ համեղի գոս միախ ես 
Հայր ամենակալ Լ արարիչյամ* լինելու֊ թ7քց 9 զորս 9 ի 
չգդյհ գդ/ 0 * 099 *֊ Տ^՝Ր * ե-ոսնիս 9 ի Հաստատ**– թեան • էս 
գոս ք ս»ր 9 որ ակր Խո ամի 9 էս ա§Ր արարաՏք քդյ-վ^ 
Հրամանասգ կառավար թե * Գոս Խո ամենեցսւն օգ^ 
՛Խակաս էս պահապան • գոս բժշկես ղ վի րասորեալսն 9 Է 
բանսաբկոսէքև ք էս առող^ացոսցանես ղՀիսանգա^ 
ցեալո մեղօք. ըեգոսնիս ղիոստովանողսե և. ոապաշխսՀ. 
րողս | էս քաւես էս որբԽս գյանցանսն մեղոսցելոց * 4^7 
որոյ Խո կարի լի եմ մեղոք 9 աո» քԽգ անկանիմ յա^ 
րաժամ է աղաչեմ* էս մաղթեմ Լ. իԽգրեմ 9 ի քէ/ե 
ղթողութՀւ ՝♦ գոս նայեա յիո 9 փրկէձ^* մարգասիրոս^ 
թ֊բ ք*վյ և. ընկալ գթոսթբ Ք ո վ\ ղգերեալս ՛ի չար 
թ֊շեամհյե է խոնարՀեա 9 ն»ր § 9 ի մաղթանս իմ* , էս 
բժշէյեա ղՀՀոգսոյս Էմհյ ղխոցո տունն յաներէսոյթ սԽԼ 
տից սատանայի % 

§Խս ք ար 9 ղտառապանս քո ձա ռայիս 9 էս շեոր<Հեա 
ղթողոսթի անթիւ յանցանաց Էմհց զոր մեղայ է Լբւր 9 
Ե1ր | ձայնի ողթալոյո էս ռասա գին պաղատ աևացս ♦ ղի 
կարոտ եմ շնորհի քո էս ողորմհսթ-էգ է (ֆ*ոզյ տկր » 
ղյ անցանս իւՐ ոաղմամթ Խր էս ղմեղս իմ՝ ղան Հա մարս 
մինշ^չէս Հասեալ իցե դատաստանի քո » փարատԽա 
յքէեկն ղանղեղ^ութ-է– իտասարն ճ որ տարա&եալկայ 9 ի 
սիրտս ք էս ղեղ2, Հաստատեա * յորգորեա ղիս յ ա ր֊ 
տառոսս > էս 9 ի ղեղՔ ապաշխարուե Հանապաղ% Հնոր*. 
Հեա ինձ ւ փրկէչյ ղգ^ոսեն արտաոոսաց մարգարե ին % 
սրովյլմաՀիւՀս (Յ֊անայր ♦ ղի էս Խո ղվհր Հ ո գ^դք ս Է^Դէ 
լոսացից ՀեձեՏ՚անսք էս պաղատանոք էս ողբագին 
արտասուոք է Գիտեմ > տ՝ր 9 ղի յան ց ասք իմ՝ անթ-իս 
են առաքի քո » մարգասկր ♦ այլ էս անրաս են ողոր*, 
մհսիքքո 9 ի վեր այ ապաշխարողաց % (Հեգ որս էս ինձ «լ 
ղորքէեա 9 ինձ որ առա սելս եմ* անօրթնեալքան ղամ 
մարգ է (71. չեմ՝ արժանի առ քեղ^ 9 ի վեր Հայել 9 բալ 
րերար 9 9 ի բաղմհսթենկ պատաՀեալյանցանացն ղոր 
գործեցի է ՀԼյլգոս 9 տոր 9 Հայեաց 9 ի վարանոսՅե տսՀ, 
րակոսսանաց իմոց յերկեղե գեհենին 9 էս մի անդեղի 
էս անապաշաս Հաներ ղիս յաշխարՀկս լի յանցանօք $ Օւցւէւշ0ճ Ե7 \Տ+յԼ ք ի փքԱք տարժան էլի վա ստակս ց և. 9 ի քան կա*, 
աարե՚ալապաշիարու-թռ^ առ զՀոգի իմ* յինկն 9 ճւ 
իառեե՜ա ք ի (3-էէ– 7էշմարիտ ապաշխարողս* ար գա*, 
րացե՚լոցն* որ 9 ի փառս քո վայե՛լեն տ Աչ^վասն իլՐ ինչ^ 
վլսրուց կմ* արժանի ողորմհւ.թ՝է քո 9 մարգասկր ♦ 
•ՀյԼ գթա-թէ քո ք ն*ր, շեորՀԽա ինձ թ-ողութ֊ի 
յանցանաց իմհց 9 և. օգևեա 9 ի մարտի թ-շեամԼ ոյն 
ձա֊լացէ՚ըԱ հ՜ա ռայիս քս , բարերար ♦ քանզի ր աղու, մ* 
անգամ* խոսաովանեցայ էս ապաշի ար և §Ր 9 և. անօրկն 
թշնամին ժաաՐ 9 ի մամ՝ ձգե՜լով^կսրոյս ղկարողու.քՅ-1^ 
ժամանակն ապ աշխարելօյ տ 

լ^ճ– ա րգ Կ(3՚Կ ոչ^ գուՀ 9 օ*կր 9 օգնեսցե՚ս էս շեոր^ 
Հի*– քո զօրացու.սցե՜ս 9 չիթ ինձ 9 ի գորհոց իմհց 9 ի 
փրկոսի. զի քմկպկտ ռ րանամ* ղբերան իմ* յաղօթ-ելյ 
եւ զձեռս իմ* առ քե՝ո 9 ի վէր Հա մի առն ա մ* յաղա^ 
չանս ֆ անգրկն զսիրտ իմ* սա տան այ պաարսւ֊ակկ 9 էս 
զմիտս մերժկ յա&՚ային յ^րկԿզԿ $ զանազան ճև զազիր 
ի* ո րՀրգ**վյէ զթաղեցսւցանկ ռ ընգուՏ$այե Հանկ յ ա ֊ 
զօթիցն $ վյյ որոյ զփրկխգ իմ* աղաչե՛մ* 9 փրկեա զիս 
9 ի պաաերաղմկս յ այս մանկ • քանզի կարի նեղեալե՚մ* 
9 ի նենգոսթկ քժշեամհի» որ երրեԱև 9 ի Հա սա աս յոր* 
գորկ յօժարամիտ սրտիս իագոսթրԼ 9 և– ե՝րրե՝նս 9 ի 
մո՜զս ըն կենու, ոչ^յիշելով^զբոց գեՀենոքևփ զոր ոչ^ զգաԼ, 
ցի ք ռ ոչ Ա^ԸՀ՚Լ (Ը սա տի °ք1էը ա 3 յ*մեցանաց իմհց փռ, 
աութքս է (\ր չարախոցս եմ* վիրաւ՚որե՚ալ յանթ իւ. 
մե՛ղա ցս րազմհւ.թ*Է 9 ես ոչ^րասեմ* ապրե՚լձ ու. լացե՛լովդ 
անձ ա միս + "Հ/Լ յոդԲԸ"*՛**՜ Թ*ք Ք ո յու,սալով^ Համար^ 
ձակիմ* առ քե՛ռ յաղօթ֊ե՚լրարերարիգ 1ս մար գաս ի^ 
րիգ այ է (ֆկաչ^ զաղաչանս մեր ցածագինս 9 ե֊ պաղսՀ 
տանս իմ* ա ղերս արե՛ր ս + էւ֊ շնորՀեա ինձ զղՀու.Յս արլ 
աասու.աց ապաշխարու.թ՝է 9 որով^ զմե՚ղս իմ* քաւ.ե^ 
ցից 9 և. °յ ս ր ա րէչգ ի"** Հ ա շ^^Յ ոէ "9էՅ ժաղթանօք է 
ԱՀա ք ս»ր 9 սիրտ իմ* գելու. յանթ֊իւ. մե՜զացս վարա^ 
նաց 9 ռ որովայն իմ* Հե՚Տ՚կ առ քե<լ ողբալով* անձն 
իմ* Հե՚ձկ ճւ. աչք իմ* րաղձայ արտասոէ֊աց յիշի՚էՐ՚Հ^ 
զչէե-ղաց իմհց ղթաղմհւ-թ՚թս է ՏԼի չի եմ* անթ-իւ, յան*, 
ցանօք Լ. աս Համար գորհովք անօրկնու.թ֊ր ♦ եև առ 
Ք աէ "ԷչԳ ի* ՈԱ Ա* ո *Էքւ»իմ* սղբալուէյ քանզի աճ՛ ե՛ս 

գթութէց ն. ս9ր սզորմհէ֊Քէց $ գթա յա մեն այն մե^ Օւցւէւ20ճ ՝պ »6օ Ա՚ԼՕ*** 1՝ 

ղյլս որ 9 է քեղ եէՐապաւէնեալլբաղմագութ$ $Լի կա֊ 
րեվկր եւՐ մէ՚դօք, էս աագեապեալ ախտիս յասցա^ 
%սք 9 ձ. ի/նգրեւՐ ՛Է քկն բմչ^ել որ բմիշէյ ես Հո^ 
գ*֊ոց էս քասէշ յասցաեաց ա կս արգ բմչքյեա » ար , ղի 
լե՛զու. իէՐ վիրասորէ գատարկաբանոսթբ դ էս 9 Է ղբա^ 
իօսոս բամբասասաց տ 

| ոսսասորեա 9 ն1ր , ղաչս ԷէՐ յա հ՛ողս 9 Է չարաչար 
սայեչղյ և. յաեգկպ տեսասելղյ է Սրբեա 9 ն§ր 9 ղմէտս 
ԷէՐ 9 Է իա սար աք Էն Է"»րՀրգ ո չ/ սա տան այ է էսյաւՐ չար 
գսր&ոց թշևամոքե ք էս չռո շԷ"րՀ°ք էս ողորմհսթ֊չէ քո է 
Լրսա ք ս9ր > ղաղա Հոգսոյ էս մարՅսոյ Էմոյ զոր մաե^ 
գա Հոտ մե՛ղա ց սեիսսքՅ՚ի ղաղբացոսցէ ♦ էս շեորՀեա 
Էնձ խորՀեէ միշտ ղ ս էրՀքԳ ք ո 9 բաղձալ յարամաաՐ ւ 
Հօրգ մար գա սիրի էս բարերարէ կարօտէէՐ Հաևապաղյ 
1&*կալ ղիս գթոսթբ որպկս ղրրգէ ս անառակ • լոս 
ղյթաղց ԷէՐ էս ղ&արաս յառատաբաշի շեորՀկգ » բա- 
րերար է է 4 – ԷագրԽէՐ աո֊ քեղլ մերձենա Էյ և֊ *ֆշՀ" 
շնորՀաց Ք Ո Տ փ ա փ ա քէ*Ր % յարաժաէՐ բերկբաեօք </հ»^ 
աԷէՐ ՀայցեէյՈսղյթանօք տ \յս գոս 9 տկր % ըէտկալ չաղ*, 
վշաագսելղյս տառապաես $ էս ներեա ՔՍ Ոէ Է\ մեհ՜աս 
սերողոսթ-բԼ յանցասոր հա ռայ Էս , բարե՜րար է Քյի թ՚կ 
առանց սերելոյ ղյ անց ասս ԷէՐ գատես % ապա երա^ 
%եէՐ չե՚ղեչոցն յ ո ր ո ՚Էսքէ*ի 9 ղի Հոսր գեՀենԷն կ մա^ 
ռանգոսթր Հան ա պաս % ՝ք»ասդի ոչ Ասացին ՞ճանա^ 
պար Հր մե՛ղա ց 9 ընգ որս ոչ^ գնաց Է • էս 9 Է շնորՀաց 

*"բ Հ-գ՚՚ղյգ ՝1ե՝րԿ ա 9«Ա • 

լ\/»7՛ ասկեալառ քեգ պաղատի մ* 9 գթա 9 է մաոս^ 
(Յ֊էսՍ թախանձանաց մաղթողիս դ ճւ. մի մեր մեր ղիս 
յսղորմհսթ՚ֆ քոսմԱկ , ողորմած ակր % ՏԼԷ ղքեէլիըն^ 
գրեցի էս ղքեղ^ աղաչեմ* $ լից ղփափաք ԷէՐ որոսէՐ միշտ 
ոգի ԷէՐ կարօտԷ % մե՜ղա ց թողութի ւ Ք^ի ոչ^էՅ՜Կ է&ըե– 
ղթարեգորհ ոք Հայցեմ՝՝ է քկն Համարձակ , այլէբրէս 
ղմեՏ՜ամեէլ յասցաւ֊ռր աղերսէւ. ժտեմ* յարամամ* է 
ք\չ^ ղրգէ է մ* մէսքոէ-ր ուձելով^Էսչ^ մե՛րձ ես ա մ՝ աս֊ քեղ$ 
մար գաս կր 9 այլ 9 է մպբրոսթքգ քոէ֊մՍկ ղմաՀաՀո^ 
տու.թ՚ի վիրաց է/եղաց Էմոց մաքրել^ աղաչեմ* ♦ ղի ղու. 
մէախ ես Հայր ԷէՐ էս ակր բարերար $ արարէչ^ ԷէՐ էս 
փքԿԻւէք ե֊ կեցոսցէլէմ՝ւ 

|^«– ո երթայց ֆ մարգասկր » կամ* յոսմԱ^ ի/եգրե^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ցից օղձութք ճւ վիրաց իմսց բմշքյութիւն ♦ այլ քեղլ 
մաղթեմ* ողորմած Էգ այ ճւ բազմագութ՛ Էմոյ արարյ 
չիգ է ՀՐ ի բարկութեամբ խրաաեր ճւ մք սրտմտու ^ 
թև– ամի քո յան գի մաներ » բարերար $ \Րք1 րնգ պատ^ 
ժեաչմե պատմեք ղիս 9 ճւ մքա ընգ գատապարտեաչսն 
գա տ է՛ր ղիս % գթած ա \Ր$ անողորմ՝ պ ահանշան էտ 
պա Հանվեր , ճւ մք սոոկաչի գեՀենիւգ գոգացա֊ սա*. 
%եր է մարգասկր % \Ր$ յաւիտենակասն ամօթ ոէխ ա^ 
մաչեցուցստսեր ղիս , ճւ մի 9 ի մե՛ծի յաւուրն "րբոցն 
պսակեչոյ ղիս պաաու Հա սե՛ր անողորմ՝ ճւ աններ ե չի * 
Ա+յլապրեցո ղիս 9 ակր , ՛ի ՀրաՀոսաև Հաչոցացն էս 
Հրաբորբոք գեՀենոյև > յասչսյծ կապանացն և– յա*ԱՀ 
նշդյԼ իա լ արկն ք յասաչառ գատաստանացն ճւ յան^ 
ն երե չի տանթանաոն ցաւոց % 

\\յո է ակր ք յայանեա առ իս ղյւթութքա քո* ղի 
սովոր ես ցո լցան ել ղողորմութֆ քո 9 որ չարաչարս 
եմ՝ վիրաւորեալ առաւ ելքաԱ ղ\\ ոգոմայն • ճւ միշտ 
Կբկի^ղի*– գողաքՐ Հանապազ եթկ կենգանոքև Հրա Խ 
կիզես ցես իբրև՛ վմօ • Վյս*/ե *»րղյ աղաչեմ՝ զգթութքս 
քո ք մարգ սակր 9 շկորՀեա ինձ նման նինուկացւոցն % 
ղորամտութի քո յողորմութքւ գարձաւցանել, կանգ*, 
նելի հանցանաց կոր ծան մանկ * ղի աՀա ծով մեղաց 
յանգունգս ընկղմկ ղիս վասքթ անօրկնութէ իմոյ ա^ 
ռաւելքան զ Հեղեղն • Սև^/ձ. Հբամասյեա ինձ » ակր 9 
ղողջրմհւթիս քո տապան ամիա֊թն՜ իբբԿ– ՀՆՀ/Ի ա ՝~ 
պրել ապաշիտրութբ 9 ի Հր եղկն ծովկն անգսգոց % 
՛Քանզի գ ու. աքև բարերար ակրն ես ֆ որ վասն մարգաց 
սիրուս քս *ի ճ ծառայական կերպ իքեր թագաւորգ * 
աղատեա Լ, ղիս 9 ի չար ծառայոլթէ մեղաց իմսց ճւ 
յանօրէ֊Եոլթեց տ 

1\Բ 4*"*** իյ՝թ ո *–ք 9 ի գԿմս Լ– ապտակս 9 ի ծնոտս 
ե֊ փոլ.լ 9 ի գ չուիս ընկա չար ք մարգասկր % . Հան ըղ^ 
փ ոլ –լ յանցանաց իմհց » որ չարաչար վիրաւորխՐՀա^ 
նապաղ% Ար վասն իաՐ փայտի ի աչի ճւ խոցման գե^ 
ղարգեանն ճւ ձեռաց կապան աց ճւ բե֊եո֊ացն Համրեի 
րեցեր ք բարերար 9 լղյծ ճւ ղիս ՛ի գաոձա կապանաց 
սատանայի » ճւ բժշ/չեա ղիոցունս աներե֊սյթ գեղարդ 
գեան թշէդսմոյԿ % կւ արգ որ քսյսր ամի Համիերեցեր, 
ողորմած ակր ք վասն իմ*> 1ւ այժմ* աղաչեմ՛ վասն մե*. Օւցւէւշ0ճ Ե7 շ6* ՚ոդքւ»* Դ՝ 

ղացս թողութք $ քէկպկա վասն անբաւ ծուլոլթէրս 
իմոյ չեաՐ արժանի սղսրմութհ քո 9 սակայն վասն ժը\, 
տութ-է իմոյ լուր # ոակր ւ Է&Ր"–՛ "Սք^՚Ս** թ ա ի ա ն^ա^ 
նաց աո– անէրաւ գաաաւ. որին տ \յւ աո* էս կաաարե-ոա 
ղթան քո 9 ակ» իւՐ $ թե ոչ եկէ կոչել զարգար* , այլ 
ղմԽ զա ւ որ ծ է (^«– գէս՚եմ*՝ եթկ արգարքն իբրև, զար աս 
ընգունէն 9 Է քկն ղարգարութէ պարգԼսն • րայց Էն2 
ողոբմհւթք շնորՀե՚ա իբրև, զմև ծա մե՜ղի և֊ բիւրապա֊ 
աէկ մա Հապ արտ է տ 

ք |հ1 առ ա մեն եսևան Խո գթած ք չուր ե– էժ* ողյսս^ 
լոյս առ* քևղ, բարե՛րար * 1ւ ուեկն գիր գթա֊թլւ պալ 
ղատանաց ծա ռայ էս $ ողորմած՛ ♦ գարձո զիս յուղիդ^ 

7(անապարՀն էթք"– դՀսԱՀ՚սէՀէ 9 ^* ա քԳ ա ք ա Տ ո որպկո 
ղմէսքսաւորն ♦ ողորմն՜ ա քաձ որպկս քանանացւոյե ♦ 
ընկալղիս որակս զան առ ակ որ գին 9 և միլ սան գա մ՝ 
գարձո յէս ղյն ո (*Հն ավազանիս սրբութէ զոր ղանա^ 
ղան մեղզթ Հալածևցէ է (7*– *Փ ոնգունախ առնե՜ր ղալ 
դաչան ս Տ՛ա ռայիս քո 9 բարե՛րար ♦ **/լ թ ա Տ ղգուռն 
աղօթէց էմհռ առ քևօ, մարգասկր ♦ և մի թագու^ 
ցանե՛ր սգուռն ողորմուկ քո յամենամէոլ ծառայկս 9 
ողորմած– • *2Լի գոս , ակր $ ասացե՝ր % թկ չիք (&*չ^ ղբր 
ԷԽգրիցկք մ**1) է "ձ. ոառնու ցուք տ Վասն որոյ աս%–֊ 
նա մե՜ղս ժտե՛մ* Հայց ե՛լ է քկն թո դու թի զոր անսուտ 
խոստացար ինՏ , փրկիչ • ղի գու , տկր % քաղցր ճւ ն֊ռ 
կայնա միտ ե՛ս 9 վասն մե-ղաւորաց կոչե՛ց ար ողորմած ♦ 
9 է գառս ալան օրինին –լյէշիո զամ՚անօրկնութիւնն 
զոր արար է \ձ*ՐԳ ինգրեմ %9 ի քկն ողորմԽա էնձ 9 քան^ 
ղի գու միայն ե՛ս քաւէլ որ ղանթ֊էւ յ անցանս յան֊ 
ցԽլոքն քաւեցեր ք բարֆրար • ղմԽ ռեալս մե՜ղօք կեն֊ 
գանացուցեր ♦ ղմհլորե ալս 9 է չար թշնամո/ն գարձու^ 
ցե՚ր ♦ ղիաւարեալմն 9 է ճշմարտութք լուսաւորեցե՜ր 9 
և– բազմամեղիս գարձէն ներեցեր մինչև, ցայժմ** ՀԼի 
քոյ ե՛մ* և֊ 9 է քո պատկե՛ր Հաստատեցե՚ր ղիս ♦ ձե՚ռօք 
ստե՛ղծ՛ե՛ր և. շեչովկենգանացուցեր և– աաՐ իշիանուբ 
փառաւորե՚ցե-ր ղիս ♦ էւ եսաւր ինձ պա աո լիրան 9 1ս 
ոլ պաՀե՚ւոֆ* անկ այ 9 Է փառացն % կւ գարձ&ալ 9 Է 
գալստեան քո նորոգեցե՚ր ղիս 9 ողորմած՛ ♦ լո լացե՜ր ե– 
սրրե-ցե-ր ղիս աւազանքա սրրութ-ր 9 և. գարձեալվերրս, 
տէն վիրաւորեցայ և. րժշքյե՚ցեր ապաշիտարսւթֆ ա կւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ա ՐԳ Ո Ր ՊԲԱ" "՚*^ բար ութ՛իս շէորՀեցեր ինձ ողսրմհւ^ 
թ՛ի Ք*վյ քասեա այժմ* 9 ի մԽղաց էս պաՀեա յայսմ* 
ՀԽտկ սրբոսթբ | տկր ♦ փրկեա 9 ի թշնամոյն էս 9 ի Օտլ, 
ռաց գժոխոց ♦ 9 ի ՚ֆշտ Էալոյե էս յաեգագար սղբալոյն՝ 
յորսսմ՝ ոլ ոք լոկ էս նԽրկ 9 ի գառն աղետից 1 աանքԿսՀ, 
նացն է Բ*ա/ց միայն ես մարգասկր » քաղցր էս երկայ^ 
նա միտ ւ բարերար էս բաղոսմ* ողորմած– $ ընկաէ դաղ™֊ 
չանս իմ* է ՝ք*ե*է մԽղայ 1ս քեղ խոստովանիմ* էս առ 
քեղ պաղատիմ* ♦ ղվկ րս Հոգսոյ իմոյ ց աս ագին Հա^ 
ռաչմամբ ողբամ* 9 էս ղանօրկնոսթքս Է մ* առաքի քո ա 
\\ղաչեմ՝ Հաշտեաց 9 տկր 9 (&գ աղաչանս իմ* ողոր*. 
մոսքՅրԷ քով* ն է՛րևա էս մարգասիրեա 9 ի վեր այ մեղու*, 
ցելոյս # էս ընկա է գ(3–ոս(3՝բ քո ղաղա չանս իմ* տ 

Հ^նկալ, ակր % ղսո ՀոսՅև իոստսվասնոսԽ իմոյ 9 ըղ֊ 
Հառաչոսնս ապաշիւարսսթե ♦ էս քնքԽա զան թիս ղա^ 
նօրկնոսթքս ա մարգուէ՝ 2 իմոյ ւ Ջյի տկարացաք իբրէս 
ղմարգ 9 մԽղայ և֊ անկ այ 1 է խորս չարեաց է Գ*թա էս 
քասեյս 9 էսյարո իբրէս ղահ– էս թեթէսացո , 1ս կանգ, 
նէ՜ա յասերև-ոյթ գլոր մանկ 9 էս րէւկալղսոսգ ապաշ^ 
խարոսքւ ապաշխարում ի ՛էգ/ ՚ մարգասկր ♦ էս թեթե^. 
սացո ղ&անրոսթի մԽղաց իմհց զոր մԽղայ քեղյ բա^ 
ր է՛ր ար $ *$ո ետՐգորձ ձե՛ռաց 9 մի անտես առներ ղիս 9 
ոզոր մա « որ աո* քեղ ղաչս 9 ի վեր ե՛մ* ամբարձեալ 
9 Է մաղթե՛լ ղձեռս մտացս տարա Տ՜եալ աչացս 9 էւ 
հոսնր իքեալ պաղատանոք ղմեղս իմ* խոստովանի մ* 
առ քե՝ւ էս աղաչեմ* ողբալովդ Հայր է մԽղայ յ*՝րկինս 
և. առաքի քո 9 քաւ֊եա ղանօր կնոսիս իմ* 9 ողոր մա 1է • 
կս 10 այ է էսս թ աղուր ղիս 9 ի պատոսիրանս քո մե՝^ 
ղւսնչեէէ բարերար ♦ այլ շԵսրՀեա ինձ առ քեզ^ պա*, 
ղատելապաշխարու.թ–բ 9 պաղատանոք էւ. քանիւ. աղօ ա 
(Յից 9 անգագար Հառաչմամբ էս ռորսվագԱէվՅ՝ ողորմ* 
ողբալովդ առ քեւլ Հանապաւլ արտասսէ–ել 9 աղաչել էս 
խեգրել մԽղաց թ֊ողոսթքւ . ղի կարող ես յամի մար^ 
գասիբութբ քո • 

Գ\աՀեա ղիս գթոսթքւ քով* ղօրացո ղիս շե»րՀ*ք 
քո « օգնեա փրկեա և. բմշէյեա ովկրս մԽղաց ♦ նորո^ 
գեա ղիս էս Հաստատեա էս ապրեցո 9 ի չար թ֊շեամկյն. Օւցւէւշ0ճ Ե7 *64 Ա\ՕԹ* Դ՝ 

ներեա քաւեա ճւ արգարացս ճւ լցո Հոգւովգ քո*է* 
\շս շէորՀեա ի&Տ պաՀեէ Հասապաւէ դվարս ոււլիղս ճւ. 
Հավատս "ճշմարիտս իոն ար Հո ւ. թի ճւ Հեօու.թ–ր , Հնալ 
զանգ ու թի , պ աաա-իրանապա Հու֊թչւ , ճւ սկր կատա^ 
րէ-ալփ սրրոա-թիւ.% սրտի > ՚Հշմարսւու.թՀւ լեգո 4– ի , ցք&Հ, 
հու֊թք աչաց $ պարկե՜շտաւթք մարհսոյ 9 պնգոա-թիւՀե 
պա Հոց 9 յօժարա֊թի ազօթից է յորգորուես ողորմհւ. ^ 
թ%, գոշոԼՅե Լ ար տասովս ապաշի արու, թն~՛ » Համրեի 
րսԼքՅփ ճւ առաւ.ե–լգոՀու թք ամ"սե՚ոութե՚ա%ց ւ ՏԼի 
այսու, ամի. քաա-ե՚ալ գէս ճւ սրրւե՚ալ արժանի արա 
մարԱևոյ ճ. արես/ե քո **րրդյ ճւ արքայու֊թ՚եգ երկ՛ն ից 9 
մարգ աս էր ամի է՛ Գ*ոՀացսչյց գքկս Հանապազ^ • ե՛րկիր 
պագից միա%գամայև կրրորգուՅ&գ յար ամա մ՝ ♦ օրՀ^ 
նեցից գ***1էցէց ճւ փառասորեցից գոՀութր ասգա^ 
գար զՀւ«չ/րգ ողորմած– և. քՈրգիգ րարերար ճւ զքկո^ 
գիգ *օր կենգս/նարար այժմ* ճւ միշա ճւ յաւիտե՝ա%ս 
յասիաեսից ♦ ամէ% • ^|)այւք Ք^՚1 ա&– , փառք ք&՝1 արարիչ^ յաւ֊իտեԴտից 
աձ $ փառք քե՝ղ% Որ ^"րՀ^Տ^Ը Հանգիստ տկարով 
թռ^ս է/է՜րում* • #»Հք գարթու.ցեր զարար ահ՛ս զքեւլփա^ 
ռաէ֊որէ՚էփ որ 9 ի յե՜րէխից իմն ար Հե՛ց ար մարձսասալ 
վասս մե՜ր ք ե֊ ՛ի ՛օ՜ր ԸիաձԴտկն աձ՛ յայտս եց ար է Ո/» ՚/՛ 
յէ2^գէշէրէ վամե մեր յասցանաց հնար 9 ի կա֊սկս և. 
՛ի ՚Մր յայրքքս րազմԽցար % զս/եարժս/ե հ՜ա ռայս քո որ 
յաղյչ ատաց ե՛մ՝ &ևեա լսրրեսցես՝ ի մԽղաց % Որ ՛ի մէ ք 
գէշ^րէ գալովդ 9 ի տաճարս արձակեցեր զհերուսիս , 
զան արժան ղքո հ՜ա ռայս արձակեա 9 ի մեղաց կապալ 
%աց ճւ ՚^ք բանտից % Որ ՛ի ՚Դ^ գԷհՒրԷ ^անապարՀ 
Հ*րգեցեր յկգիպաոս եչանեէֆ գանարժան քո հ՛ա ռայ, 
իս զելանելնյաշիարՀկս առաֆնորգեսցե-ս 9 ի կեանս ։ 
Որ ՝ի մէԼ Գէշէրէ Գնայիր 9 ի վեր այ Հովոա-ն իրր 9 ի 
վե՚րայ ցամաքի $ անարժան քո հա ռայիս ձե՛ռնտու. 
1էր ք ակր իմ՝, որպկս Պե՛տրոսի % Որ Դ *Դ>Լ գԷԺրԷ 
լոէ-ացե՚ր գոտս աշակերաացն գաատու.ակաս մարմին և– 
զարիմևգ քո րսաշիելովյիսոսա է ղաևարժաե ղքո հ՚սՀ, Օւցւէւշ0ճ Ե7 ռայիս չո^ասցես ղմեղս , Լ ընկաաիս Հաղորդ* մար^ 
դասիրապկս ընդ է/ե՛տ ասանս րաղմեալի սեղան խոր֊ 
Հշրդոյ ա Որ ՝ի յէ^գէշիրէ փք^ ՚&Բ յաղօթս կայիր 
առ Հա/րյաո֊աՀլ քան ղչարչարանս , ղանարժան քո 
Տ՚առայիս ընկալը Էս ղաղօթս ՛ի ժամ՝ քիշիրէ» • Որ 
9 Ի յէձ-ԳէԺըե ր^շ^ե՚լ/ւամե֊ոար ՛ի Գ\կարսսկ Հա տհ՛ալ 
ղուձկն \Րա*լքոսի ք ղանարժան գքո Տ֊առայս րժչէյեա՝ 
գվիրաւ.որեաա յանօրկն թշնամոյն % Ար 9 ի մԷԼ գի֊ 
շիրի կալսվի առաջի կայի ափ այ գա տա պարտեց ար և. 
ապտակեցար , ղանարժան գքո Տառ այս յա Հագին քո 
դատաստանին մի դատապարտեր \ Որ ՝ի ՚Դ$^ գԷԺւ*ե 
վասն մե֊ր Հա/կար 9 ի Պետրոս յիշե^ցանեքովնմա 
ղյանցանս իւր » անարժան քո ձ՜առսչյիս շեորՀեա 
ղըջուՅե ե– արտասողս 9 է լուացուես մե՛ղաս իմհց % Ոք 
՛ի մէչ քիշերի կամազոր խաչի ռ մասՀու֊ ընդ մեռեաչս 
ՀամարեալԼ 9 ի ղինա֊որաց պա Հեց ար » անարժան քո 
ծառայիս ղրան ակս Հրեշտակաց ՀևորՀեսցես պաՀա^ 
պան % Որ 9 ի յէքԼգիշէրէ յ^ար 9 ի մեռեչոց^ կամաս 
Հքօր ե֊՜Ծբ Հ,ոգւ֊սյն , ղանարժան գքո ձառայս % որ մե^ 
զջքս եմ մեռեաէ կենդանացողս ցես , ակր իմ՛ ա Որ ՝է 
մէ^ գփշէրՒ փ" 9 *" մեր գալսց ե՛ս միսսանգամ նորո^ 
գե՛լ ղարարաձ՚ս , ղանարժան ղքո ձառայսյանո^անկ 
կոչեսցես անապական նորոգմամի ԼնորաՀրաչ^ փա . 
ռոք* Որ ՛ի »ԳԼ ԳԻԺՐԻ Վ^^ % Ք Ո ^ագասիրոսթէգ 
ղէմաստոմև կուսանսն ընկաչցիսյառագաստն , աս ար, 
ժան քո ձ՛առսչյիս թաց գդու֊ռն դրախտին ղառա^ 
գասան լու.սոյ ♦ ղի դու. ՛օր *Օր*Ծր ե՛ս » ակր ղօրու^ց ա 

ֆրկեա ղիս,&0՝Հե Որգէ % » ՝է րարկա֊թՀն որ 
գալոսն կ է Որպկս փրկկևր ղ\1դամ՝ 9 ի դժոխոցն . 
որպկս փրկեցեր վկոյ ՚ ի & Հեղեղի ս . սրպկս փրկեցեր 
ղ\5ա,րրաՀաաՐ 9 ի Հաէահչացն ♦ որպկս փրկե՛ցե՛ր ղ%րվա 
9 ի սոգոմւսյեցսոցն . որպկս փրկեցե՛ր ղիսաՀակ յան֊ 
Հաւ.աաիցն . որպկս փրկեցեր ղ&ակոր 9 ի ձեռացն հ, 

աաէ-այ • որպկս փրկեցեր ղ&ովսկփ 9 ի գթի» • ո րպհ" 
փրկեցեր ղՄովսկս Լ "+«1»վ»՚՞ր4 ձ Դ Փարաա֊ոնկ ♦ Օւցւէւշ0ճ Ե\/ »66 ԱՂք>** 
որպկս փրկէցէր քքհաւիթ 9 ի գ^աղիագու . որակ» փըբ֊ 
կԽցէր ղհզիայկղարկլայ ♦ որակս փրկԿցէ՚ր ղկղիսկկ 
9 ի նախաաանացն ♦ որպկս փրկէցկր ղՀՀունան 9 ի փո^ 
րոյ կիաին ♦ որակ» փրկէցէ՛ր ղկղէկիա 9 Է Հիւաևգու^ 
թ%ն • որակ» փրկե-ցԿր ղկրևմիա 9 ի գրոյ տղմին ♦ որ^ 
ակ» փրկէ՛ցէ՛ր զՇյ՚է-Լսճ* ՝է ծէրոցն • որպկ» փրկէ՝ցէ՝ր 
ղքիանիկլի րե-րաեոյ առիւձուցն ♦ որակ» փրկեց է՛ր " 
զէրիս մաեկուձսն 9 Է Հնոցին • որպկ» փրկէ՛ցէ՛ր սուրը 
ղառաքեաքս %աւղոս 9 Է բազում՝ վշտացս ♦ որպկ» փըյրյ 
կէցեր ղթ՚էկղի ՛Է ՀըղՐ* ե. 9 ի գաղաեացն է Ոքքձ" 
փրկե՛ց եր ղնոսա 9 փրկէ՚ա էւ ղիս % ակր • ողոր մե՝ ա ինձ ֆ 
ա& խաղաղում էւ լղյս աշխարհի 9 փրկիչյ»րարահսց% 

(|*ՀՅ֊ա ք ակր գ էւ. ողորմԽա թսձ ♦ կանիԽա առ իւ էւ. 
ողորմեա • Հ»ԼՀք ձայնի աղօթ֊ից իմոց յամ՝ ժամ* է էի ա ^ 
գե՚ա ղլոյս գիտութև քո 9 ի յ իմա րէ՚ա լիմիտս իմ* ճւ ՚/ք 
մահկանացու, մարմինս իմ* % քՀարձ յինկն ղամռթ՛ նա^ 
իտատանաց թշեամօյն $ Տ"*–ր ղրգնականութք Ի""ձե 
քո 9 ես կանգնէա յիս ղնշան յաղթսւթէ րաղէյի քո • 
ղի գսՀասցին ղյ>կն *պ*ք քո 9 և. փառաւորեսցի անուն 
մե-Տ-ութՔ քո % Հիագե-այիօ ղողորմհւթի ք» ՚էյաղկ 
*օր շո"րՀ**3 Ք Ո Ց * ™~ րարձ յք&կն ղգաաապարաութի 
անի&ից պարաԿաց իմոց 9 ի ձէռն քաղցրում փրկուՏ 
քո է քսոեարՀե՚ց» ֆ ակր 9 ղսՀևէխ քո 1ս Ա***ր աղփթ՚ից 
իմոց * ՈղորմԽա ինձ 9 ակր 9 ղի նե՚ղե՚ալե՚մ* ե՛ս « *ֆ*Ւ՝ 
թարե-ա ղի» 9 է ղօրութի անուանգ քո « րմշէյե՚ա ղի» 
ողորմհւթ-ր քո 9 ղի գոդաց սիրա ի մ* էս ոոկերք իմ* 9 ի 
րաղմհւթ֊%յանցանաց իմոց է "Հ. Կ իմ* փրկիյէյ է՛֊ 

թ֊կ #»ձ. գ ոլ ֊ է ակր է որ ամենկցուն գաղտնիք յստյասի 
էն քէ<Լ+ չիք ինչ առա քի ղօրուքՅ-Քգ քո 9 ի ծածուկ տ 

^4/* ամհՀաակալյ ու%էի» գիր իւսգրուահ՚աց իմոց 9 
է– չէր իմ* այցե՛լու » ղի պակասե՛ց աւ 9 ի վշաաց կերանք 
իմ* 9 և– ակարացաս ղսրսւքՅի իմ* 9 էս նուաղէաց լղյս 
աչաց իմոց ♦ ֆէռաւ. փոր իմ* 9 էւ. ոսկերք իմ* ցամաքէ ^ 
ցաւ 9 ի թաղում* Հոգոց մևղաց իմոց • \ՐՀէ աար ղիս 9 
ակր 9 նաիաաինս գրացԽաց իմոց 9 էւ. աաե՜լէք իմ* մքա 
ասյպաներսցէԴ» ղի» $ \ք*ի թ֊ողուր ղիս 9 ակր , փասն ո^ 
ղորմսւքժե քո 9 ճւ մք մոռանար ղիս 9 ղի քէ՝գ սպասկ 
անձն իմ* փ ղի գու. էր» յոյ» մառան գու թէ՛ իմոյ « քՀե-աս 
դարձ ցին Հալա&իչք իմ* ռնգաձայն $ էւ. ատելիք ի ՛է* 9 ի Օւցւէւշ0ճ Ե7 * 267 

տարապարտուց • Լուսասորէա դիս 9 **Կր է է– գարձո 
ղէրէսս քո յիս է \րէրկացո յինկն զխաւ.արն մհչսրու^ 
թե՛ * և. Հասաաաէա զիս 9 ի կենգանու.թ*ի բանի քո է 
Բ*էկ դՀպարաոա-ի թշԽամո/ե , ակր ամենակալ* խոր*, 
աակէա դյամառսւ.թի սորա , դի մի կարասցկ փակել 
դյէոա.ո-% լուսոյ քո % է՛լաս Ալ ինձ *ի ՛ճանապարհս ար^ 
գարու, թ էան է 

Հ\աղու.§Ր 1/ե քաղսրսա֊թքթ քո 9 ակր ♦ ցօղէա յիս 
ղէլանուին էւ. դա սագ անն տ Հ,ալէա դսաոձա աեՀնա^ 
դանգս ւ.թ1Հ մաոաց իմհց 9 էւ. բարձ ղմկգ թ էրա <Հաւ. ա^ 
ասա֊ թ՛ե 9 ի իարՀրգսց իմհց տ ՀՀաձո յինկն ղու.խս մհ^ 
լէկանս Հարոսահ-սց ցասկութ-Է Հ էւ. •ցասՂսքէցո յինկն 
դաղթիւ.րն սա ու. (3՝ է՛ տ Հգէռի արա յթեկն դձէոՀս ասւէ^ 
լու.քթռ~– | որ անրւոյս աոՕսկ ղսէրնս արգ արու. ռ~– տ Շֆոր^. 
<Հէա ղարէւ. քաղցրս ւթ-1^ Հ^ոգա֊ոյգ **րթղ/ % 1Ք աա ՚ՒձԳ է"** 

էւ. ղչ^ր ա րէչգ > $*դՀ4յ$Է*ըՀ ա յք ք™ււ (^^"^յքք^Կ՛ 0 գամ՝ 

թոյսս էխ ասա կարս տ \Րշակէա յիս $ ա կր $ մշակ րարէՀ, 
Ր ա Ր % դո է՛ր մ* արգարու.թէ քո 9 էւ. պա<Հէա 9 ի նէնգու% 
թշնամհյն , դի մի սէր մանէ-սցկ յիս ղսէրնս չար % Օ&գ 
յարկաւ. արա դիս 9 ասրսւկն իւՐ և. փրկէլէմ՝ $ ՝է Հ"*֊ 
կաո~ակու.թէ թշԱամհյս % 

^Հ^իագէա դնշոյլ ՜ճաո֊ա գայթից 7էշմ2սրաու.թ%՜ քո 
յիս ք և– աո-աՀնսրգէա ինձ ս՞աչխ *ի քաղաքս որրոց % 
Ս^րժանաա^որէա դիս $ ա& իմ* 9 Հաւ. աս ար էլ ը**գ *օ՝րս 
քո ♦ փաս֊աւ-որԽլդանսւն քո 9 որ աղթիւրգ էս կենաց 
էւ. փրկու.թ%–% (Հան քո կեն գանի լի կ ա մ՝ էրանս ւթքԼ ♦ 
աու.ր ինձ լցո դիս 9 դի կարսաէալէւՐ • օգնէա ինձ, 
դի ակարացէալ էւՐէ \^րա ղմէւլ արմ անի սրթու.թր 
ճաշակ էլ 9 ի <Հսգէւ.որ սրինացգ 9 դի էղիցի մէրղլ պա^ 
րիսպյամ*նէղու.թէ թշեամոյն է \Րի տար Գ^րե-լրդ^, 
ակար միտս մեր պղտոր իարգաիութ֊էամբք Է*֊ր"վք * 
\կէրո մէղ 9 **Կրյղ1" մէր 9 9 ի քաղսրոա֊(2կ ղօրութէ 
ճշմարտու.թէան քո 9 դի ապրէսցուք 9 ի սասակագոխ 
ալէաց փորձու.թ17ց աշխարհիս • Հխկէա զմհոլ 9 ակր 
ակր 9 9 ի վէրայ անսիալՀաւ֊ատոց ք ո ց 9 Է *%ֆ ֆ ոէ ~Օէ 
գհացից պաաուիրանաց քոց % (Հաջսղէա մե-դյ ակր 9 
9 ի բարի իորՀուրգս 9 ի աու.կ էւ. 9 ի գիշէրի 9 դի առանց 
զբաղման կացցսւք 9 ի ղու. ար թու. թի լու.սոյ քո , րա^ 
րէրար $ Էրւ թացցէս մե՜ղ ղգու.ոՖ կէնգանա-թէաե Օւցւէւշ0ճ Ե\/ *68 ԱՂՀ>ք»*քէ * 

լոսսոյ քո արժանի (ինել մեգ **իրդ/գ քոսմ*է 

\\Գ^Ժ՚0^ » ա Էր* Ղ^Բ^ԴքՐ "~ 1շՔ՝*»&– ակրսսթֆգ 
քո ♦ տուր մեգ 9 ի սիրոյգ քոսմՍԷ 9 Լյասելի ւՈոլ ՛ի 
շնորՀաց քոց 9 ղի արժանի ե դիցուք չքքեելպաշաօնեայք 
կամաց քոց • քՀուրեսցեն շրթունք մեր որակս իոսնկ 
ղաղօթ֊ս մեր յա մ՝ ժամ* աւսաֆի մե&ոսթեգ քո տ Հաչ. 
տեա չանգ մեգ 9 է գի Ր ա (՚ի ես * էս թագասորեցա 

9 ի սո՜ւ գյաղթոսթիս քո 9 և. տոսր մեղ ղնաՀատակոս^ 
թիսն քաֆոս% իաչիսգ քո է քՀորգորեա գմեգ, ակր 9 
՛ի »Կր քաղցրոսթ-ե րանի քո • ես Հորգեա ղճանա^ 
պարՀս աո֊աֆի ոտից մերոց% կարողս արա ղմեգ 9 ար 9 
աս֊ կոչումդ, երկն ա սոր կատարել ոտիւք $ (իաց մեգ , 
ս*հր է ղգոսոձ Հարսանեաց քոց . էս ղարգարեա ՝ի 
զարգ սրրոսթէ Հոգևոր պատ մոս2էան ի գ 9 և– վայելոսչ^ 
պայՏ-առսսէ կեն գան ի գեղոյգ պա աո Լիր ասաց քոց \ 
^թեգ ազաչեսք ֆ ակր աձ ^ե-բէյղ/ս փրկոսե մերոյ* 
զքկն գոՀանավք րերաևովք մերովյլ տա/ փառս եւ 
իսստովանութփ և֊ երկրպագոսթֆ ահ-ոսքժեգ քոսմ՝% 
\^Հսասօա մե& ամ* առասօաուց էւ. լուսատու. ատՐչու.^ 
սասորաց , ձագեա 9 ի մեգ ղյոյս ճշմարաոսթՔ քո ♦ 9 ի 
թաց արա 9 ի մԷնՀլ ղմկգն և. զի ա սարն սաոսերակաև 
ԳծԺՐ"/ • ԴԻ ՚Փ կ»<–բացոսսցկ ղաեոիլս խորՀրգոց մե^ 
րսց . կանխեա առ մեզ ղյոյս քո գի ա ու թե, ղի գնաս^ 
ցուք 9 ի ՜ճանապարհս քո ուղիղս % Օղ/ս մեր և. փրկիչյ 
թաց մեգ գգսսռն լոսսոյ քո 9 Լ արժանի արա փառա^ 
սորելգքեգ 9 ի Տաքե ցն&ոսթէ * 

Աքացեն աղոթք ի Հառաջի քո 9 ակր . մի գարձոս^ 
ցաներ 9 ի մէնշ ղերեսս քո վասն մեղաց մերոց % ֆըր^ 
Կէլ.Հ ո &– ո ց մեքՏ Գ ա է*"^ցիլմուորոսթ&ց մերոց % 
(Հեկալղչ/եգ, ար ր արեր ար 9 Լ խլեա ղիոչ չարին տասա^ 
ՏԻ ոս9 ից ժե՚րոց 9 և. թարՏ գգայթագղութփ նորա 9 ի 
գնացից մերոց է $*ագասոր մեր Լ աձ , թոգ մեգըգ^ 
մեղս մեր Լ ղյանցանս , ղի գոս ես քաւիչ^մեր % Հից 
զմեղլ 9 փրկիլ* սրրոսթի Հոգսոյգ սրբոյ բարերարի , 
զի գա կ Հաշտեցուցիչ^մեր յԽգ կամս քո ♦ Լ. փառսա^ 
սորեսցի անուն քո սոսրթ • %ոսր մեգ 9 ար 9 սիրտ նոր 
և– Հոգի նորոգ 9 և. լից սիրոԼքող\սրթով% (Հաց 9 ակր 9 
ղՀոսանս քաղցր անՏրԼաց քոց 9 Լ յորգեսցես ըեգ 
ակօս ականէհսց ՛քերոց, ղի գոսարթասցին թդյսք ոեր^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 ման քո "րրղյ ՛ի մե-զյ ո ր արժանի արարեր գանար^ 
ժանութիս մԽր կարգալղանոէձ քո սուրբ. % 

ՏՀանգԽա | ն1ր , ձւ ամրացո ղա$Ր խրամատ ու. թ՛իս 
թ-շեամոյն ք ղի մի 7էուաքաղ արասցկ գպտու/լ կեն գա ^ 
նու.քՅ-% մտաց մԽրոց , ձւ ղբկէցէմթ յ°քՀԻ ո ^Թ"5Գ ք»*֊՚Շ 
մկ % Քյի չիթ ոք նման քԽգ 9 ար 9 ՛ի *Ծրս* ձւ բարե՛րար 
ճ. պարգ ե֊ատու. կարօտԽլոց ձւ իրաւարար ղբկԽլոց է 
\ձյւձար&Խա ի նուաղէաւ յանձթես մե՛ր զքՏ&* աՏ՚ոէ–* 
թե-գ քո 9 ձւ օշ& չարութՆ մի Հեչեսցկ 9 ի լոյո Հաւա^, 
տոց մԽրոց* այլ ամաչԽցԽալգարՏցի^յԽտս էԱ*/* կարօտ 
առնե՛ր գմԽղ 9 ի քո շեորՀացգ 9 ա& մե՛ր ♦ ղի շիր ոք որ 
մխի թարկ ղմե-ղյ և. ոչ ոք կ որ օգնկ , բայց ա^քո՚Օր 
որ բացիչգ Խո փակեքոց 9 արձակիչգ Խո կապելոց 9 ան^ 
գորրիչնԽղԽէոց 9 տուիչկարօտԽլոց , մքսէթարիչսգա^ 
սորաց , բժիշէյ աէստացելոց 9 գտիչկորոսսԽէոց 9 քաւ^իչ 
յանցու.ցԽլոց ձւ թողիչ մե֊ղաց % Գոլ. Խո շտեմարան 
բարոսթՆ 9 ի յԽրկինո և. 9 ի յԽրկրէ % 

1քյէԱ*չե–մ* Ոյթաոցրութ^գ քո , ս9ր 9 մի արգԽլուր 9 է 
Ո%%2^ ղողորմհւթի քո վչսսե բաղում* յաեցակաց մԽ^ 
րոց է ^ձ+յլրս՚ց մԽղչ ն1ր 9 ղի մտցուք ♦ ճ. տուր մԽղյ ղի 
առցուք է Վ^սսն քո *Օբ անուանգ մի յամօթ առներ 
գչՈոլ գ ձւ մի բարկանար մԽգ 9 ն1ր , ձ. մի յիշէր գանօ^ 
րկնութֆս մեր ձւ ղչարիո գոր գոր&Խցաք % կամեաց 9 
ար ք ղի կեցցուք • Լ. ողորմԽաց % ղի ապրԽսցուք % *\քԽ^ 
րԽա մԽղյ ար , ղի ԽկԽսցսւք ՛ի գիտոսթի ճշմարտու^ 
թն^ 9 և. մի պաՀանշիր գմԽղ րոտ մերոսաՐ չարութ-օ՜ս * 
այլտու.ր ձեռն օգնականութօ^ 9 մի ոտնաՀար չի^ 
ցին թ-շևամիր մԽր 9 ի վրիպեչգմհէլի $իրկութ% քուաԸ 
$1Է $ կանգնեա , ս»ր , ղգլորոԱսա մեր , ձւ մի տար գմե֊էլ 
ի նաիատինս գրացԽաց մԽրոց % Զի թկպկտ ձւ մԽ^ 
ղաք 9 սակայն գու. բարԽրար փրկիչ ա& , մի անտես 
աոձԽր ♦ աքլգթ՚ա 9 ի մԽղ^ և. առաՀնորգեա մԽալ 9 ի նալ 
ւա Հանգիստ խաղաղոսթէ քո > ձև ՀաստատԽա 9 ի մԽղլ 
՛է ՀԷՍ-Ս շինությ* ՝ի կարգս արգարու~թն Հ ւ \օափա^ 
%Խա 9 տր $ ղթշոէ֊աուացուցիչս մեր* ճւ Հաչաձիչք մեր 
գարձցին յԽտս իւ.րեանց է Է^ճ. մԽք Հասցուք ՛ի ք աէ Է֊ 
ցրութի օթԽվանաց պատուիրաեաց քոց յամ* ժամ* 
գոՀանալյղքԿև 9 ձւ Փառս տալանու.աեգ քուօՐ որբոյ % 
§հր փջկէչ ե– աձ՛ բագումհգորմ՝ ք ողորմԽա ն1ր ձւ Օւցւէւշ0ճ Ե7 *7° սօյօԹք *> 

մի թո զուր սիս վասն անուակգ քում* սրբդյ • ՏԿր 
գիտութեան ճւ ահ աաՐ ի մա սա ութ եան 9 տուր §Ռոլ 
տր ղ*թ* գիտութքգ ճւ քյթո կատարեալյիմաստու^գ ♦ 
# ղգս»սաաացուք ՝ի քարից մհլոբու^ց ֆ այն մ՝՝ որ ե^ 
Հան ղմեղ^ ՛ի գրաիակն փափկութ% 9 ճւ մերժեաց րղ^ 
մեգլ 9 ի գիտութք սիրոյ քո կենգաեութ% * Հքսչյեսցի 9 
տկր , ակն ողորմհւթէ՛ քո 9 ի ցաւագին վիշտս մեր ատւ 
9 ի բժշկելղմեղ^ յան Հնարին տրտմհւթենկս 9 որ խառ^ 
նեալուձի բաղում* խռովոլթ՚քւս է 

Հյաշաէա, ս9ր > ը**գ մեղ^ վամե մեհաղօր անուանգ 
քո է ճւ ողորմեա մերդ/ տկարութէս տ խափանեա ի 
աՈքեֆյւ ար 9 ղէխասակար խոր Հուր գս Լ– ղձայնս % որ Հե^ 
ռի են 9 ի քաղցրութքգ քումմէ % ՏԿբ գթահ 9 մի թոլ 
զսւ֊ր զմԽէԼ 9 ի սպաո֊ 9 ղի քո եվթ սաեղհուահք • էլ մ$ 
բարկանար մեղյ զի գու գթ՛աձ էս և– մարգասկր % 
Տիչէ՚ա , ակր $ օրգիան որ ընգ սիրելիմե քո » ճ. բարձ 
9 ի մէքեֆյլխաւարն ափշութՆ թանձրամած՛ ստ ու երին 
կորսաեան 9 որ ընկղմկն ղմի աս ղգաստութ%– մերոյ 9 
ձ– վար ա ակն 9 ի ք» ԷԽաա1հցգ% §ուր մեղյ ակր, ղյըյս 
քո կենդանարար ղսուրբ ճւ զիազաղարար 9 ի պաՀպա^ 
նութիւն ճւ 9 ի սրբութի մտաց մերոց % Վասն բասրեի 
իօսսւթճ Հրեշտակաց քոց րնկալ զա դաչան ս մեր • և. 
արժանավոր եա գասիլրնգ նսսին 9 օրՀնելէւ փառա^ 
ւորել ղքեւլ ան գագար ձախիս % Տիշեա ճւ ղի մ* նա. ա ալ, 
ա ութ՛իս | Լ նայեա 9 ի ինգրուահս իմ* « Լ. չուր ձսչյ^ 
նի պազատանաց մերոց 9 որպկս ուսուցեր եթկ յա^ 
զօթս կա/ցկք ճւ մ$ ձանձրանայք է է*. գարձեալ\ թկ 
յաղօթս կացջխ 9 ղի մի մտՀիք 9 ի փորձ ու. թի է ՚իար^ 
ձեալ Հրամայեցեք եթկ չիք ինլ ղոր թ՚գրիյկ>յայ 
ս՚թկ ոչ^աացկ ձեղլ $ 

\**ՐԳ "է/**"** մկձ է $ ոչ^վասն ՀաճութԷ գորհոց 
մերոց կամ* յարգարութ՚քս մեր ապաստան Ա&ել 
զաչեմխ զքեղշ այլյվասն ողորմհւթ՚ե ճւ մարգասիրու.^ 
թ% քո ♦ ղի քաղցր ես ճւ բարերար 9 ճ. մեք իբրե֊ րլղ^ 
պարտականս ճւ ղմե համեղս կավի առաքի քո % Գու. 
իբրև. ղՀայր գթահ 9 իբրև, ղ&ր քաղցր լուր աղոթից 
^*՚Ը Ո 3 9 ղի ըսրԲ-իշէ՚ն ղգայութ(կ> մեր ի&գրել^ Հա*, 
մարձակէ քՀաց զական^ս մեր լսելղձայն պատգամաց 
քոց ♦ ճւ բացցին աչք սրտից մերոց Հայել առ ՚ ՝Է Օւցւէւշ0ճ Ե7 ԱՂԲ** ՏԼ *7* 

բարՏուձոէ Լբւր աղօթից մերոց ճւ ը%կաէղքմնդրու.աես 
*9նր ճւ արա գյկամս մե՛ր ♦ Էուր Տայեի աղօթ՛ից Էմհց 9 
իքս այն ա 9 ի մողովու.րդս քո 9 ի ժամանակի նԽղսւվՅ՚՚էտ՛ 9 
ճւ փութա աոձէ՚է զւէթ ութ՛ի քո % \Րէ1 բարկուբ. քով^ 
/սրատե՛ր ղմԽղ% էւ. մի սրամԽու.թի քո ակն յանգիման 
աոձն՜ր ղմն-ղ* ղի ժոզովուրգ քոյ էվխ 9 և– ձնռակե՚րպք 
Օա-աց քոց # էւ. ստե՚ղ&ուահ՝ մա տան ց քոց • հ Ք ո 
պատկե՛ր Հաստատնցն՚ր ղմԽէլ 9 էս Հոգի աւս 9 ի քէքե 
փչնցնր 9 ի մն-ղ. մի յաւ֊իտն՚ան բարկանար մեղյ ճւ 
մի ՛ի բացկ առնիր 9 ի հ՚աո֊այից քոց է Մ*/^ՀԼ. մհլորն՚աէք 
հ՝ ա ք. գարձուցնր զմեւլ 9 չարչարնալք ճւ փրկնցն-ր 9 
ցրո 1 1 ալք ճւ ժողովե՚ցն՚ր 9 Էտաւ-արն՚ալք ճւ էու֊սաւ-ո^ 
ր է էյ է՛ր | արգելնաէք ճւ Հանե՛ր յաեգորր 9 կապն ալք 
1ս արձակն՚ցնր 9 ի կապանաց ♦ ա \յոյոք հ**Հթ էւ. Կ ո ձՒ~ 
ց&՚ր քքէե՚ղ 9 ի յոյո քո ♦ մե՜ղավոր էււք է֊ կամեցար զի 
արգարասցուք ♦ ոչ^ Էօն գրե՛ց աք ճւ նկիր առ. մնէէ ճւ ա^ 
ր ն՛ա մի քո փրկն՛ցն-ր ղմն՜ղ^է ճւ 9 ի ձնռն քո հ՛անն աք 
մնք գմե՚էէ - ոչ^ ձան Հրացու, ցաք մեք ղքնղիտնգրու֊ա*, 
Տ՚ով^բ 9 ճւ էֆն՚ր 9 ի գժոխսե • մեք Հանապազ^ բարկա^ 
ցուցաննվք զքն-գյ ճւ գու. ն՛կիր վաոն մե՜ր յանարգանո * 
անչափ է՛ին անօրկնու.թ իք մե՜ր առաքի քո 9 ճւ փրկն՝*. 
ցնր դմեէլ չար չար աս օք քոյովք է \յ՚ւ. այժմ* աղաչն-վք 
1քնէէ է ն1ր ճւ աձ մե՛ր 9 ե՛րկիր պագաննվխ ճւ գոՀսԽավք 
զքէ/եֆ ճւ. փառաա-որնվք ղողորմութիւձ քո է ի ձնռն 
սիրե՛լի ք\րգսոյ քո Ա**֊ր ոտզօթից մե՛րոց , ճ. չ/եկալ 
ղիտնգրուա&ս մե՛ր ♦ տե՜ս ղեախաաէսս մեր • նայեա 9 ի 
աառապաեո մե՜ր 9 ճւ գթասցի սիրտ քո 9 ի ժողովուրգ 
քո % որ մատննցաւ. յա սար ճւ յափշտակու.թք • 

Հ^այնա ճւ 9 ի ՛օր տավարս քո 1 որ աւ֊ն՚րն-ցաւ. > ճւ 9 ի 
սնդանս քո % որ կոր &՝անն՝ցաւ. 9 ճւ 9 ի քաՀանայքս քո* 
որ կոտորն՚ցան 9 ճ. յու֊խտս քո % որ ցրու֊նցան 9 ճւ 9 ի 
կա ակար ասքս քո % որ կնքնցան 9 ի ցրուսւ.նս ճ. 9 իյա^ 
ա֊արոԼՅե՝ % ՀՀա-Հաին-աց ամօթ– մե՛ր 9 ցրուն՚ցաւ. ժողո^ 
փււ֊րգ քո 9 Հնղաւ. իբրև. ղ$>ու–ր ու. Էստ քո սուրբ % 
ի/եայն՚ա 9 ի մե՜էլ 9 նկէ 9 ղի մա ասն– ցաք 9 ի նախատէաս և. 
9 է չարչարս/ես ճւ յամօթ՝ % Ա/ւ. ով^ ադաղակն՜սցուք , 
դի 1Հ*֊էցհ ադօթէց մե֊րոց ♦ աո, ուէ նրթէցուք 9 դի ա^ 
Հա ձ՜աո֊այ քոք երվխ է քսրատն՚ցէրր ղմհոէ բարկութբ. $ 
արա առ. ւա-ւլզողոր մոսինի քո % կնզէցան կն՛ստեք մեր 9 0ւցւէւ26ճ ՝պ 17» ՚Ա՚ԼՕԹՔ * 

աՓ յապաղԽք % ղի մի փՀատիցիվխէ ՀՐ (է ե ր կայնա մի ա քի. 
նիր 9 ի նեղութ՚իս մեր և. ի աաո֊ապանս * որպկս 
զաչեաց ղքեէլ մարգարկն քո % որ նեզեալն կր իրրե– 
զմե^լ եւ ասկր 9 մքա խրատեր զմեէԼ երկախա մաութր. • 
կււր ազօթից մերոց 9 որպկս լոա֊ար \$՝ովսկսի "իրեչէոյ 
քո* և. մի առցեն վրկժս թշԱամխշ մեր իրրև. զֆա^ 
րաւսն ւ որ նեզեաց զմ֊ոոովուրգ քո է (ֆկալ գիըն^ 
գրուա&ս մեր 9 որպկս //եկա/ար զ/սնգրուաձ՚ս 84\, 
սրւաք որգւոյ ^աւեայ , և֊ սատակեցաւ. \\յ/ազկկ և– 
թարձաւ. յիշատակ սորա է 

՚|"*#ւ*. ե՛ս ա& առաՀնոցն , 1ւ սԴր Լ֊ (3-ագաւ.որ վերք^ 
նոցս% Լրւար \Րովսկսի 9 ե– ըհկղմեցեր ղֆարաւ֊ոե. քու^ 
ար Ս^արոնի $ էւ. արգեչաւ. մա<Հ րարկոա.թ%՝ է *իար^ 
Հուցեր զցաոուաա րարկութէ՛ քո 9 ի ձեռն նախանձ ա^ 
խնգբին թո ֆենեՀկոի ♦ օգնեց եր ($եսու.այ 9 և-յամօթ 
եղես թ շեամիթ ն^% Լրւար \)ամէիսոնի 9 ի ժամանակի 
%եզու.թե 9 և. էագրեցեր գվրկժս յայԸսզգեացն՝ որթ 
բար կաց ու ցին զքեզ^% \\յւեր և. ղվրկմն Դ+աւթի ՛ի 
\քաւու.ղայ % որ Հալահ՚կր զնա , ճւ Հաներ նմա իրաւու^ 
նըս յ\ձվէիսոդոմայ % որ խռովեցոյցն զնա է վաւ֊եաց 
զժողովուրգԱ քո Ս ամհւ Կէհ աո֊աԼԴ քո % Լ ցուցեր ըգ. 
մեՏ՚ուի քո ֆ փոխանակ զի անարգեց իս զթ-ագաւորուի 
քո է \^Լրարեր իրաւյաւես կղիայի հալածականի 9 Լ֊ սա^ 
աակկր յաղագս նորա զմարգարկսն (Հա Հա զու. է 4)*"֊ 
Հեցաւ Ա*իբիկ րազոէ֊մ՝ ողորմութր քո 9 ճւ անկաւ. կորւ 
Տ՚անեցաւ. սատակեցաւ Հաըս&՜իչե իւր % ի պատերազմի տ 
(Հուցեր զսքանչելիս քո 9 ի Հալաձիչսն կ ղի սկի ՝ ի ժա^ 
ման ակի իրրե– մտին 9 ի շիր մին՝ տեսին զմե&ութ֊ի քո% 
Լուար Եգի՚կի՚ք/ի * ի մ՛աման ակի իրրե, արգելեաԼ պա^ 
շարեալ^կայր 9 ի նեզոլթ7ր 9 և– ցուցեր զօօրութ-ի քո 9 ի 
ւձենեքարիմ^եյի զօրսն՚րէ Լուար կսայեայ էւ օգեեցեր 
%$ովսափա(3֊ու, ք էւ. քմեգրեցեր զվըկժս նեղչաց նոցա % 
Լ/ււար %$ուՏևանսւ. 9 ի խորոց անգեգոց Տ՚ովուն 9 ի փորդ/ 
Տկանն ճ. ալեացն 9 որ աաշարեցին գնա ւ Լրւար Դ*ա^ 
նիկլի 9 ի մ աման ակի իրրե, ընկեցին ղնա Գ ի գուրե ք եւ. 
ապրեցուցեր գնա 9 ի րերանոյ առիւհուցն % Օգեեցեր 
\ձֆանիայի ճւ ըեկերաց նորա 9 ի Հնոցի Հրան 9 ե. եկեք 
բոցն րորրոքեալ ղչարախօսս նոցա ւ Լուար \Ր ուրթքկի 
ճ. կսթերայ 9 ի նեղոՀռ՜ իւրեանց • փրկեցեր զժողո^ Օւցւէւշ0ճ Ե7 վուրգ քո, էւ յամհթ֊ եղէւ Համան Հաչա&իչԵ » Հ,ա^ 
՚եեր ղկրեմիա Գ գբոք տղմո/ս, էւ. ետուր ղնա ՛ի շեորՀս 
ձ– յողորմհւթի աո-ա^Է արքային րարւելացւոց » 

\\խայեա, ար , *ի մողովուրգս քո % որ չարչարեցաա. ♦ 
Էտսայեա , սէր $ էւ չուր աղոթիչ/ իմոց, ղի տա՜ճար սըր, 
րութ-է աւարեցաւ, էւ տեղին քաւու թեան պատա^ 
բա գառ կորհանեցաւ % ՝Հ>աՀանայք մե՜ր կոտորեց աս ♦ 
էւ. ձորձ ՛ի գչը՚֊ի եղեն կուսանք մե֊ր % իէնայեա ՛ի 
՛մե՛ղ, ակր մեր • իԽայեա յաղքատս. 1ւ ՛ի տնանկս էւ 
9 ի տաո֊ապեաչս • ղի չիք տեղի Հանգստեան , ուր 
գիցեն ղգչուիս իւրեանց $ ^անապար Հք մեր թա^ 
փուր ենք Լ. շաւիղՀթ մե՜ր անՀետք ♦ աչք մեր խաւա^ 
րե֊ցան , ճւ սիրտք մեր մաշեցան % Լրւր աղօթից մերոց 
ձ– յանկալղինգրոէ֊աձ՚ս §էեր % կւ թկ մեք անօրինե^ 
ցսղք և֊ գաոձացուցաք ղքեգ , գու ար ըստ մե&ի ա ֊ 
նո*֊անգ քո խնայեա 9 ի մեղյ Զխշ մեր այլ յոյս Լ ոչ^ 
աուն ապա լինի և֊ Հանգստեան տեղի քան ղքեղ^ արլ 
աաքոյ ♦ ղի քո են երկինք և. քոք կ երկիր ♦ քոչ կ տիւ 
ձ. քոչ կ՝ գիշեր • ղարեգակն Լ. ղ/ուսինն գու Հաստատ 
աեցեր է ՏԼքեղ^ փաո֊աւորեն &ովք աչեօք իւրեանց , 
1ս եգեր նոցա սաՀմաե , էւ ոչ^ելանեն ընգ Հրամանս 
քո է կապեալկայ ձով^աւաղով^էւ կատարկ ղ^րամանս 
քո է ՝֊ք*եղ Հայեցեալ սպասեն ամ՝ րնութ֊իք , Լ. ձեուՍ 
քո րաւական կ ամ՝ արարա&ոց քոց ♦ էւ չիք ինչ^ որ 
կարկ Հակառակ կալկամաց քոց % ֊%ո են չուսաւոոք 
երկնից , ճւ Հողվխ ձ. մրրիկ ղանուն քո փառաւորեն % 
՝ք*եղ^ Հայեցեալ սպասեն գաղանք անապատի , թ֊ըււ^ 
չուկք երկնից էւ ձկունք &ովուն է \կ*ի օգնելմե՝ղ^մե ա 
Տ-աղօր ղօրութ-ր քո • ղի Տ՚անիցեն ամ՝ աղցք երկրի , 
ղի չիք իո՚և. գքեգ, և. չիք այլաՏ՛ րաց ՛ի քկնէ Հ^բաց 
Փարաւոն % ողԼ կ ա& • էւ ընկղմեց եր ղնա իրրէւ. ղսչա^ 
աերաղմհղՀի հոէիլ ա Հա գին է Համարեց աւ ղքեղ^ 
նեքարիմ՝ Էչ*չ*ե֊ ղգիսն Հեթ-անոսաց ♦ էւ արարեր ղնա 
առակ նշաւակի 9 ղի ցուցեր նմա ղմեՏ՚ութի քո% Օգ֊ 
նեցեր \Ր ատաթ-իայթ որ եղէւ քինանախանձու օրի^ 
նաց քոց է Լրւար ֆուգայի և. էԼմաա֊ոնի էւ եղրարց նո^ 
րա 9 ե– օգնեցեր նոցա սքանչեչեօք ՛ի մարտս պատե^ 
րաղմաց ղոր արարեր 9 ի ձեո֊ն նոցա է 

Օ արթիցեն գթուիբ քո, ակր* թող^ղՏնացուա&ս 

4 ւ8 Օւցւէւշ0ճ Ե7 *74 աքա 4 

մողովրգեան քո ճ որ մատևեցասյասար • արա նորո^ 
գոսՏձ տաճարի քո յա սուրս մե՛ր ♦ րարձրացո դգլուիս 
մեր ճ որ կորացաք» յասոսրս աքե՛ր 9 ի մեղս մե՜ր* ընկալ 
դաատարագս ժոդովրգեան քո 9 և. քադցրասցին քո՝ ալ 
աղոթքս մե՜ր $ Բ*ացցին ղրոսկթ փակեալք 9 և. կանգ^ 
նեսցին գրուկք կոր&աե եալյ> է ^աղովեսցի ժոդովուրգք 
ցրոսեաէթ է 1ս ուրախ ե դիցուք 9 ի նորոգոսթի աաճա^ 
րէ քո յա ամուրս մեր » Գոչեսցկ առաքի քո արիւն ար*, 
գարոցն $ և. էրղիքի Ք&՚Լ ՛է ՀաԳճաաֆ իրրէս դրոսրվառս 
իակոց է \սնայեա 9 ահր 9 9 ի ժո/շովոսրգս քո էւ. 9 Է Կէր. 
ուխտ քո % որ անկաս 9 ի ձեռս անօրինաց 9 և. սան Հալ 
րին 9 ի վերա/ բեկմանս մերոյ* \քովոր իսկ ես 9 թագա^ 
սոր մերդ ցուցանել ղգթ ութ՛ի քո ի մե՜ղ* 1ս սովոր ի ս կ 
են ձ՚առայք քո իագրեէյՀա%ապադ^յսդորմհւո~ցքոցէ 
ի քադցրութ՚քէ մարգասիրսսթ՚ե^գ ապասինեալ աղա^ 
չե՜մթ "յթ&՚ւ 9 դի էս 9 ի չարաց #»լ արգելողս դբարերա^ 
րսսթ^քւ քո է Հիագես դարեգաէխ 9 ի վերա/ չարաց էւ. 
րարեաց 9 և֊ աձ՝ես անձրև, ՛ի վէրոտյ արգարոց էս ոԴր^ 
դա սորաց ա *խսնդի <Հանապաս գիաեմք 9 եթե սովոր 
իսկ ես չսելնեղեչոց • օգձեցեր Հալած՛ ակ անաց 9 դո*, 
րացոսցեր դա կարս 9 րարձրացոսցեր դխոնարՀս $ ապ^ 
րեցոսցեր դչարչարեալս 9 փրկեցեր ղյափշչոակեալս 9 
լուսասորեցեր դի աս արեալս 9 չցուցեր ղքաղցեալո յ 
մեձացոսցեր դադյթաաս 9 կանգնեցեր դտնանկս է ՀԼայս 
աս մ՝ արարեր յա մ* գարս հառայից փոց ճ որք յոսսա^ 
ցան 9 ի քո՚ղէ Դ*ոս ես որ ցուցեր մեդ* թ֊կ ես ե՝աՐ ա^ 
ռաշին և. ես ե$Ր յա պայ % *\*ոս ես ա&– առ ակնոցն էւ. 
թ առա ւոր վԷրՀնոցս ♦ քոյ կ աշխարՀ 9 և. քոյ կ աշ^. 
իարՀն ե՛րկինք էս ամ* որ քաչ եղին էս որ Աքկեէոցն կ 
առ յապայ % Ա/ 1 – "վ^ երթիցուք > դի էԸ ս էՑ^» ՚էե՜Ղյ* 
Հայ ես ցուք 9 դի եկեսցկ օգնակ անոսթք ♦ ուաՐ աէքև 
կաչցուք , դի փրկեսցկ զմե-ս* առ ով ա ղադակե սցուք 9 
դի րնկաչցի դաղօթս մեր % ՝°>ոյ եվք 9 էս գոլ. ես աձ 
մեր 9 էս քե՚ո վայել կ փառք Էշխ անութի էս պատիս 
այմէՐ էս միշտ էս յասիտեանս յասիտենից • ամէն է Օւցւէւշ0ճ Ե7 Ա՚ԼՕ*՛՝* *7 5 է 11 
յշաշեաՐզքեզյ՝քՀԺ փրկէչ^աշխարՀԷ* նասյեա յէս և– 

ոզորմեա քքսձ • աիրկեա ղիս ՛Է րազմհւ.թ*1ք ասօրէ/եու.^ 

թ%ց Էս*՛ 9 3 է քս*նզի անարգե՚ցէ զա մ* ղբարէս զոր ա^ 

րարեր յէս 9 է մանկու֊թ^ֆ էմԱկ\ ձիս զախմս» ր ճւ զաել 

աֆա % արարե՛ք անոթ– չի ղ֊Էաու.ր, և– Էմասաութբ % (Հա^ 

ճախեայէս ղշնորՀս քս • Ա/*> °յթ ա Դ& էս** է ս– զհարաւ. 

ԷաՐ ղոաէսցո , ճւ լու.սաւ.սրեա զիաաա-արեալաֆաս էաՐ 9 ճւ 

ժող